HEROPBOUW uit viunrii van craeynest a. p. 9 9 UIT ADINKERKE GASTON B0URDEAU 'T ROOS KRUIS 6 6 Bouwen vergt harden arbeid, tech nische vaardigheid en fijnen kunst zin: heropbouwen nog meer. Een nieuwe lap op een oud kleed staat potsierlijk en biedt stof tot scherts en kwinkslagen. Een grondige ken nis der vroegere kunstgebouwen, ge paard adn een diep inzicht voor de moderne en toekomstige denkbeelden over de architectuur zijn vereischt om met bekwaamheid den heropbouw in stad en te lande in de hand te ne men en te leiden. Wie verlangt niet dat de vroegere cultureele opvattin gen, geïristaliseerd in zoovele mach tige kunstgebouwen, voor de toe komst zouden bewaard blijven, maar dat tevens de cultureele omvorming welke aanvangt en zich stilaan vol trekken zal, meteen de mogelijkheid tot openbaring zoude vinden in de menigvuldige werken van heropbouw waarmede met zoóteel ijver begon nen werd. Dichters kunnen met den machtigen greep van hun genia- len geest, eeuwen in elkander stren gelen met het onvergankelijk cement hunner meesterwerken. Zoo is het ook de roeping van en kele architecten, dat zij in den loop der tijden, op tijdsgewrichten die keerpunten zijn in de geschiedenis van een volk, door hunne artistieke tusschenkomst, in blijvende schoon heid, harmonieus verleden en toe komst onverbreekbaar verbinden. Vlaanderen was door de eeuwen heen een wonderland van hoogst-be- zielende kunst waaruit gaaf en ge zond de heerlijke ziel van ons volk fier en krachtig spreekt. De geest van ons volk wordt trouw vertolkt in gansch het bouwbestand dat men op zijn bodem vindt: vanaf de stil- droomende hoeven en werkmanshuis jes tot de stoere torens en kloeke bel forten. De lage visschershutten die op hun hukske zitten aan de duinen en de machtige kathedralen onzer steden: 't groeide al op uit den vruchtbaren grond van ons eigen volksleven. 't Ware schending en schofiesring van eigen schoon moest men daar aan tornen. Zekerl maar het zou ook bitter jammer zijn moesten bij een nieuwen opbloei van dat volksleven, midden de branding van dezen nieu wen tijd, de bouwers van de nieuwe kunstwerken verstard sto.cn kijken op den ouden stijl zonder acht te slaan op herwording en herleving. Leven is geen stilstand: onberoer de meren vergaan tot moerassen. Le ven is beweging en daarom blijft de zee immer schoon, omdat dewijl ze zichzelf blijft, toch immer in nieuwe en heerlijker beweging voortleeft. Kunst is niet alleen uiting van een rijk leven bij een volk; kunst wekt ook een volk op tot hooger leven. Het volksleven bezielt de kunst, maar ook de kunst bezielt het volk. Volkeren hebben groote kunste naars voortgebracht; maar ware kun stenaars hebben ook volkeren tot cp de hoogvlakten van een schooner le ven opgevoerd. Hebt ge begrepen dat de geest waarmede de heropbouw van ons land wordt opgevat niet alleen ons heerlijk verleden heeft te waarbor gen maar bovendien de stralen zijner bezieling zal uitzenden tot in de diep ten van ons verdere volksleven in de toekomst. Wie bouwen zal aan de huizen en openbare gebouwen, torens en nijver heidsgebouwen, bruggen en wegen, hoeven en werkmanswoningen, ver handelt niet alleen steen en cement, moortel en balken, graniet en arduin, maar metselt in deze gebouwen den geest en de ziel van ons volk. Ze zijn de dragers dezer hooge zending: met steenen kantwerk het ware volksleven in volle harmonie uit te beelden en door de taal hunner mees terwerken aan hun volk voor de toe komst den weg te wijzen naar hoo ger leven. K. V. BURGERLIJKE STAND Geboorten. Saubain Norbert, z. v. Camiel en Debaenst Godelieve, Ieper steenweg 4. Vandenbroucke I.utgarde, tl. v. Camiel en Debruyne Magdalena, Moederhuis. Xowé Willy, z. v. Feli- cien en Verminck Valentina, Moederhuis. Vanspeybrouck Liliane, d. v. Leo en Deeren Johanna. Moederhuis. Huwelijk. Bruneel Georges, schoen maker, en Rabaye Marie-José, z. b, bei den te Veurne. Overüjdens. Cappelle Jèroom, 66 j., echtg. v. Vernieuwe L'rbanie. Carlier Sylvia, 13 j. (v. Lessen). Vanhove Ro ger, 11 j. (overl. te Poperinge). Van hove Franqois, 9 j. (overl. te Poperinge). Vanhove Auguste, 8 j. (overl. te Po peringe). Deroo Pharailde, 68 j., wed. v. Vandromme Kmile. Meeuvvs André, 22 j,, wachtmeester-onderwijzer (overl. te Watervliet). UIT RENNES Een van de menigvuldige brieven van onze jongens van 16-20 jaar. Eerw. Heer Onderpastoor, Bij deze heb ik het geluk U te kun nen laten weten dat wij hier nog met sommige Veurnsche jongens samen zit ten in goede gezondheid, wij zitten hier precies wel niet in een hotel of iets der gelijks. maar 't lijkt toch wel een zomer verblijf. We mogen ons hier zoo gezegd uitrusten, achter een ijzeren poort, alle muren rond ons zijn bovenop goed bezet met ijzerdraad, schildwachten staan op ieder zijde, enfin we zijn hier nog niet zoo slecht, we worden zooveel zorg toe gedragen dat we nimmer of nooit zouden kunnen mede gepakt worden, geen schrik, we zullen niet wegloopen. Maar één ver langen, naar huis... moeder, vader, broe ders en zusters. Hier bij mij zijn volgende makkers: Georges Claeysen, VeurneDevoghel Ka- rel. id.; Delanghe Maurice, id., en ik. Malemprée Hubert. Houvenaeghel Omer, lseuberge; Gyryl Georges, Oost- duinkerke; Vanhamme Roger, Watou; Bouckhaert André. BeerstVanden broucke Marcel, Diksmuide; Swinnen Roger, id., en nog menig anderen die misschien wel zelf reeds hun lieve ouders Zullen verwittigd hebben. 't Schijnt ook in alle geval d'eerste is het zeker: Paul Mortelez, Veurue; Jozef Lehoeck, Koksijde. en nog andere dat Georges Claeysen U zal opgeven. Want den tijd ontbreekt om nog meer te schrij ven, daar die menschen vertrekken die nu dien brief kunnen mede pakken. Mag ik U vragen, als 't U belieft, deze namen eens in ons weekblad «De Toe komst te laten verschijnen, zoo moge lijk, ieder van ons verlangt niet beter. Anders mag ik U nog zeggen, Z. E. H. Onderpastoor, dat juist nog het verkeer op den spoorweg Öhtbreekt om ons allen los te laten naar moeder. Vele complimenten aan alle Veurnsche makkers en tot Zondag, als 't God belieft. Onze hoop is niét slecht, hoor! En we leven niet slecht ook, zulle, alle Zondagen twee H. Missen, biechtgelegen heid en communie, maar nogmaals, 'k Verlange om te communie te kunnen ko men in Ste-Walburgakerk en dat verblijf hier vaarwel te zeggen. «o» STADSBERICHT Op 8 Oogst deed de Burgemeester vol gend bericht aanplakken 1. - Alwie in het bezit is van legerop- eischingen gedagteekend voor 1 Juni 1940 Wordt verzocht deze binnen de 14 dagen bij den Stadsontvanger in te dienen. 2. - Vrijgelaten krijgsgevangenen die niet in het bezit zijn van een ontslag- bewijs moeten deze persoonlijk op de. Ortskommandantur afhalen. 3. - De benzineverdeeling geschiedt ten tf.tdbuizt, ^-bureel rechts (Fabrbereite- •chaft).' Hét is initteJoos aanvragen bij den Ortskommandant in te dienen. 4. - Iedereen is verplicht alle koperen hulzen afkomstig van den wereldoorlog af te geven aan de aangestelden der stad die ze ten huize zullen komen afhalen. Wie na 13 Oogst nog in het bezit van dergelijke voorwerpen gevonden wordt zal streng gestraft worden. *o»— SPORTBADEN F.r wordt ter kennis gebracht aan de burgerlijke bevolking dat te sportbaden (warm en koud water) ondergebracht in de centrale slachthuizen van Veurne-Am- bacht, Roode straat te Veurne, toegan kelijk zijn voor het publiek, elke Dinsdag en Vrijdag der week, van 9 tot 12 uur en van 14 pj tot 18 uur. De algenieene ingangsprijs is vastgesteld op 2 fr. WEGWIJZERS Het aspekt onzer stad is erg veranderd om reden van de groote wegwijzers die overal opgesteld zijn. Niet zooals vroe ger moet iedere auto stilhouden 0111 te vragen: De Panne? Koksijde? enz., en wanneer onze gevraagden slecht geluimd waren de voerders een verkeerde richting aanwezen. Nu zijn er zooveel wegwijzers in Veurne en in het Veurne-Ambacht dat men niet meer moet stilhouden om de weg naar alle richtingen te vinden. «o» VINKENZETTING Uitslag der laatste vinkenzetting van dit seizoeu, gehouden bij Louis Morisse 1. Strop, Demolder Louis, 592 liedjes; 2. Guido, Boeve Hekt., 399 id.3. Gre- goir, Vr. Gerry, 250 id 4. Glovis, Van Holme E., 239 id.5. Isabel, Vandevelde, 211 id.; 6. Kamieltje, Gerry Alt'., 183 id.; 7. Coudron. Morisse Louis, 180 id.; 8 Deugneut, Carna J, 169 id.; 9. Gertrude, Billiet R., 148; 10. Hektortje, Deburch- grave B., 116 id. tot DE BOTERMARKT Verleden Woensdag was de botermarkt van Veurue ten beste geregeldniet min dan 4.000 kilos boter werd ter markt ge dragen en den verkoop werd zoodanig geregeld dat ieder verbruiker koopen kon en er nog genoeg overbleef voor den groothandelaar. De botermarkt ging door op de speel plaats van de Rijksmiddelbare School, met twee in- en uitgangen één voor de verkoopers en één voor de aankoopers. Het spreekt van zelf dat het publiek, hetwelk langs de Smissestraat moest bin nengaan het erg te verduren kreeg van wege het onhebbelijk gedrom van som mige ongeduldige kooplustigenwaarom niet kalm blijven als er toch boter ge noeg is voor iedereen. Het toezicht op de verkoopprijzen werd streng uitgeoefend zoodat geen overtre dingen werden waargenomende prijzen van de boter hielden zich streng aan 20 en 23 frank. «o» HERSTELLINGSWERKEN Deze week werd een aanvang genomen met de herstellingswerken aan het ge bouw Paviljoen der Spaansche Officie ren hetwelk erg gehavend werd tijdens de laatste beschietingen der stad. Veel werklieden zullen er terug werk gelegenheid vinden. Naar wij vernemen zal het Stadsbe stuur geleidelijk voortgaan met de uit voering van andere dringende herstel lingswerken de plannen liggen ter studie om meerdere werken uit te voeren, zoo als de herstelling van het Belforttorentje, de opbouw van nieuwe bureélen aan het Stadhuis, aanleg van een dubbele riool leiding langs de Bruggesteenweg tot voorbij de Nieuwstad, enz. 1. Declerck Godfried, Veurne. 2S92. 2. Derveaux Guido. Veurne. 2887. Gyselen Willy, Veurne. 2887. 6* Leerjaar. Totaal: 3600 punten. 1. Hcnderyck Jozef, Veurne, 3331. 2. Catrvsse Daniël, Veurne. 3265. Leerjaar B. Totaal2760 punten. L Ameloot Roger, Veurne, 2563. 2. Vermeylen. Gerard. Veurne, 2541. 7' Leerjaar A. Totaal: 2760 punten. 1. Van de Sompele Ger., Westkap.. 2532. 2. Noterdaeme Daniël. Leisele, 2527. Middelbare Afdeeling. 1® Klasse. Totaal: 1650 punten. 1. Morlion André. De Panne. 1507. 2. Note André, Adinkerke, 1386. 2* Klasse. TotaalJ950 punten. 1. Rvon Michel, Alveringem. 1619. 2. Dieruckx-Visschers G., De Panne, 1414 3® Klasse. Totaal: 1920 punten. 1. I.emaire Roger, Koksijde. 1493. 2. Verbancfe Marcel, De Panne. 1449. 4® Klasse. Totaal1920 punten. 1. Wertz Iwan. Koksijde, 1432. 2. Servais Leopold, Koksijde, 1304. Oude Humaniora. 6® Klasse. Totaal: 1910 punten. 1. Carhonez Roger, F.ggewaartsk., 1723. 2. Verhamme Hub., Ingelmunster, 1612. 5® Klasse. Totaal1920 punten. 1. Sissaii Jean. Veurne, 1706. 2. Willaert Walter, Veurne, 1619. 4® Klasse. Totaal: 2160 punten. 1. De Burghgrave Robr., Veurne. 1846 2. Noterdaeme Roger. Leisele. 1762. 3® Klasse. Totaal: 2160 punten. 1. Vanhille Joël. Oostduinkerke, 1863. 2. Bulckaert Willibrord, Veurne, 1853. Poësis. Totaal: 2050 punten. 1. Embo Michel. Handzame, 1905. 2. Vandendriessche J.. Oostduink., 1604. Rhetorika. To'aal: 2240 punten. 1. Vandevelde Roger, Veurne, 2005. 2. Gesquiere Willem, Veurne. 1953. BehaaMen het diploma van Middelbaar OnderwijsMet Onderscheiding: Decroos Gerard. Lemaire Roger en Verbanck Marcel: Met Vrucht: Van Damme Fernand en Vergaerde August. Het Eeremerk, gejond aan den leer ling van Rhetorika die den 1" prijs in uitmuntendheid behaald heeft, werd toe gekend aan H. VANDEVELDE ROGER, uit Veurne. Examens van Oud-Leerlingen: Aan de Normaalschool TorhoutEind examen voor Onderwijzerop voldoende wijzeDe Witte Luciaan. Wulveringem. Aan het Technisch Instituut Oostende: met onderscheiding: Boeve Marcel, Eg- gewaartskapelle. «o» Bestuur der Noordwatering van Veurne. UITSLAG DER AANBESTEDING van 8 Oogst 1S40 REITWERKEN Lot Frank. 1. Decae Cyriel, Steenkerke 5125,00 2. Decock Kamiel, Alveringem 3000,00 3. Decroos Oscar, Veurne 2858,80 4. Deweirdt Serafien. Booitshoeke 3543,00 5. Morent Marcel, Oudekapelle 2100.00 6. Vandersteene Od., Booitshoeke 2835.00 7. Declercq Constant 3760,00 8. Vandersteene Od., Booitshoeke 4125,00 9. Debaenst Remi, Houtem (V.) 2900.00 10. Debaenst Remi, Houtem (V.) 3400,00 11. Decroos Oscar, Veurne 3918,84 12. Duinslager Jules, Pervijze 3250.00 13. Hollevoet Alois, Booitshoeke 3427,00 14. Notredame Odiel, Stuivekensk. 2865,00 15. Villeirs René, Pervijze 285000 16. Villeirs René, Pervijze 2900,00 17. Vermeulen Marcel, Nieuwkap. 1370,09 18. Ampoorter Kamiel, Nieuwkap. 1770,00 19. Ampoorter Kamiel, Nieuwkap. 870.00 20. Vermeulen Marcel, Nieuwkap. 1940,00 21. Notredame Odiel, Stuivekensk. 2635,00 22. Vermeulen Marcel, Nieuwkap. 2900.00 23. Dooghe Henri, Pollinkliove 1691,00 24. Decock Kamiel, Alveringem 1620,00 BISSCHOPPELIJK COLLEGE UITSLAGEN DER WEDSTRIJDEN Voorbereidende Afdeeling: 1® Leerjaar. Totaal: 2000 punten. 1. Maeyaert Jan, Veurne, 1819. 2. Hcndreyck Gerard, Veurne, 1772. 2® Leerjaar. Totaal2000 punten. 1. Gesquiere Jozef, Veurne. 1904. 2. Degrieck Edward, Veurne, 1844. 3® Leerjaar A. Totaal2000 punten. 1. Lams Jaak. Veurne, 1810. 2. Demarey Frans, Veurne. 1794. 3® Leerjaar B. Totaal: 3000 punten. 1. Markey Willy, Veurne, 2657. 2. Dehollander NoëL Veurne. 2638. 4® Leerjaar. Totaal: 3000 punten. 1. Swyrigeaouw Daniël. Veurne, 2659. Dubois Urbain, Veurne, 2659. 3. Lehouck Roger. Veurne, 2598. 5® Leerjaar. Totaal: 3300 punten. BURGERLIJKE STAND Overlijdcns. Louise Duynslaeger, 55 j„ wed. Lievin Lombaert. Frieda Engelbeen, 3 j., d. v. Karei en Maertens Marie. Lycke Daniel, z. v. Hugo en Deceuninck Ida. «03> BEDANKING De Familie André Bittremieux-Kille- waert en kinderen bedanken ontroerd de vrienden en kennissen om de talrijke blijken van genegenheid en medeleven in de kristelijke vreugde die zij mochten ge nieten ter gelegnheid van de Priester wijding en da Eeremis van hun zcon en broeder Eerw. Pater Karei Bittremieux der Missiën van Scheut. -tot- STAD NIEUWPOORT BERICHT Alle inwoners die in bezit zijn van granaathulzen (douilles) in geel keper, voortkomende van den oorlog 1914-1918, moeten die inleveren cp het Politiecom missariaat vóór 12" dezer. Personen die na 15 Oogst nog In bezit gevonden zijn van dergelijke voorwerpen, kunnen streng gestraft worden. Nieuwpoort, 8 Juni 1940. De dd. Burgemeester, C. GAELENS. 7. Demeester Roger. 7* Leerjaar. 1. Rybens Roland; 2. Thiers Herman; 3. Cappelle R.; 4. Matte- lin P.; 5. Verhelst Oscar. MIDDELBARE AFDEELING 6* Handehklas. L Calie Roger; 2. Maene Roger; 3. Maesen Emiel; 4. Ghel- dof André; 5. Buysse Robert. 6' Landbouwklas. 1. Beernaert Mar cel; 2. Taveime André; 3. Ghesquiere Da niel: 4. Vanlandschoote Octaaf; 5. Lan- noye André. 6" Latijnsche klas. 1. Duron Hubert: 2. Vandewalle R.; 3. Boomgaert G.; 4. Verschaeve A.; 5. Dezutter F.; Verbeke R. 5' Latijnsche klas. 1. Dewyse Geor ges; 2. Vanhuyse Willy; 3. Vanden Ber- ghe Pol; 4. Bultinck Cyriel; 5. Deseck Karei. 4' Latijnsche klas. 1. Boomgaert Jo zef; 2. Quataert Jan; 3. Zwaenepoel Ge rard; 4. Hlndryckx Jozef; 5. Breemeersch Joh. 3' Latijnsche klas. 1. Vanhuyse Ar- mand; 2. Coclus Gaspaard: 3. Coulier Henri; 4. Degin Marcel; 5. Filliaert Wil- fried. Bijzondere leergang van christ. leering Plechtige H. Communie Tekst: 1. Devolder André; 2. Vandoo- ren Louis. Uitleg. 1. Pattyn Paul; 2. Vervenne Julien. EEREMEDAILLE: Vanhuyse Armand, Nieuwpoort. PROVINCIALE WEDSTRIJD van Juli 1940 voor de leerlingen der Landbouwscholen Bekomt een diploma met groote onder scheiding, 82,5 en de 3* plaats op ge slaagde leerlingen: De Heer Gerard Van- houtte, van Gijverinkhove. Hervatten der leergangen Lagere Afdeeling op Maandag 2 Sep tember. Middelbare Afdeeling op Dins dag 3 September. De Inwonende leer lingen komen binnen op 2 September 's avonds. SPORT VOETBALKRONIEK DIENST DER PASSIEVE LUCHT BESCHERMING Op bevel van de bezettende overheid wordt een dringende oproep gericht tot de mannelijke inwoners van Nieuwpoort, van den ouderdom van 19 jaar af, opdat zij vrijwilig dienst zouden nemen in de rangen van de passieve luchtbescherming. De leden van het Belgisch Rood Kruis, evenals van het Vlaamsch Kruis, worden dringend uitgenoodigd zich bij de sani taire diensten van de passieve luchtbe scherming te laten inschrijven. De inschrijvingen worden aanvaard in het informatiebureel ten stadhuize, tot 15 Oogst 1940 De Gemeentelijke Directie P.L.B. «o» SINT-BERNARDUSCOLLEGE UITSLAGEN VAN DE WEDSTRIJDEN SCHOOLJAAR 1939-194# O.I.. Vrouwstraat 47. NIEUWPOORT Gelast zich met Plaatperswerk, beperkt of ïn serie. Maken van Matricen, volgens teeken'ng of model Rectifieeren, rond öf vlak Alle Draaiwerken Aüiogeenïasschen en -snijden Allerhande Herstellingen en Slotenwerk, Verzorgd werk- Spoedige bediening. Matige prijzen. - Besten dank bij voorbaat. VOORBEREIDENDE AFDEELING 1® Leerjaar. 1. Temmerman Marcel; 2. Moeyaert Willy; 3. Hiele Jeröme, Oost duinkerke. Deconinck Noël en Verdievel Maurits, Oostduinkerke. 2* Leerjaar. 1. Devacht Gilbert, Neyts Raymond; 3. Vermote Willy; 4. Vanlandt- schoote Robert; 5. Coene Leon, Verburgh Robert. 3* Leerjaar. 1. Oosterlinck Paul; 2. Neyts Emiel; 3. Ingelbrecht André, West- ende, Verstraete Walter, Oostduinkerke; 5. Calcoen Pieter. 4* Leerjaar. 1. Toebat Paul; 2. De- houck Honoré, Veraonck René; 4. Neudt Jozef: 5. Pylyser Jozef. 5* Leerjaar. 1. Pattyn Paul; 2. Van Billemont Willy, Legein André; 4. Van- derzande Jozef, De Jonckheere Gustaaf, Nieuwpoort-Bad. 6* Leerjaar. 1. Duron Gerard; 2. Coene Robert; 3. Osaer Hesman, Zeve- kote; 4. Devacht Ignace; 5. Vervenne Ju les, Lombards!jde; 6. Derudder André; AL KLAPPEN EN DOEN t Het weder bleef steeds droog, slechts nu en dan kwam de wind de eentonig heid der dagen breken. Op de kaai ziet het er even een tonig uit, want de toegang tot het kaai- plein is alleen voorbehouden aan die genen die een toelating hebben van den havendienst. Minder eentonig ging het op de bo termarkt deze week. Vorige weken was er weinig of geen boter. Deze week, met de regeling der rantsoeneeringszegels, was er 412 kgr. boter voor honderden en hon derden huisvrouwen. De gegadigden wer den slechts met kleine groepjes toegela ten langs de poort onder den toren van de halle, deden hun aankoop en verlieten de halle langs de poort onder den trap. Dank zij die regeling en de sterke politie macht, waren hier geen jammerlijke in cidenten te betreuren als op de andere markten waar boter zonder betalen en zonder zegels mederenomen werd. 4 Het begin van deze week werd ge kenmerkt door den terugkeer van talrijke vluchtelingen en soldaten. Melden we o. m. H. Jules Huyghebaert, gemeente raadslid en H. K. Godderis, onderwijzer, die uit Zuid-Frankrijk kwamen; alsmede Z. E. H. André Dobbelaere, August Pec- ceu, van Nieuwpoort en Frans Boeckx, van Eooitshoeke, die uit het kamp Oflag VI A., Duitschland, kwamen. 4 De herstelling van de kerk is deze week begonnen. Maandag werd het mate riaal geladen op een scnip te Brugge en heden Vrijdag begint men met het op timmeren der verplaatsbare stellingen. Het is de firma Gcetinck Gebroeders, uit Brugge, die de aanbesteding heeft. De bureelen van den aannemer worden on dergebracht in het huis van Dr Parcy. De werklieden, die wenschen aangenomen te worden, moeten zich daar aanmelden. Ziehier de uitslag van de aanbesteding die gedaap werd op Dinsdag 6 Oogst, te 11 uur, in de bureelen van de bouwmees ters Jos en Luc Vierin. 1. Goetinck Gebr., Brugge, 1.141.200 fr.; 2. Priem Louis, Brugge, 1.371.293 fr.; 3. Van Eeghem L., Brugge, 1.207.054 fr.; 4. Verhagehe, Loppem, 1.437.062 fr.; 5. D'Hcndt, Brugge, 1.511.375 fr.; 6. Ver straete Gebr., Rumbeke, 1.612.491 fr. Men is volop bezig de puinen van de kerk op te ruimen. De schaliën liggen e? een half voet hoog en dienen nu om de voorloopige bruggen te bouwen. Ook de puinen van het huis Klein Gewin worden tot hetzelfde doeleinde gebruikt. Men is volop bezig achter de ijs fabriek en in de Willem De Roolaan de gaten, die in den betonweg geslagen wer den, volledig te herstellen. Ook de wa gons, vernielde en beschadigde, zijn naai de herstellingsplaatsen verhuisd. Zoodat stilaan al de oorlogswonden, geslagen in stad, geheeld worden. Maandag verliet ook de Truppen- Kommandant onze stad. Wij danken hem voor de menigvulaige diensten die hij aan de stad en de bevolking bewezen heeft. Het stadhuis kreeg met de uitreiking der bons weer veel bezoek. Op het in lichtingsbureel kan men terug formulie ren krijgen voor oorlogsschade en ont vreemding, mits 1 fr. het stuk. De begrooting van de Commissie van Openbaren Onderstand 1940 werd goed gekeurd en geelt volgende cijfers: Gewo ne begrooting: ontvangsten 426.412,45 fr. uitgaven 464.768,07 fr.; tekort 38.355,62 fr. Buitengewone b.^jrooting: ontvangsten 108.001 fr., uitgaven 105.000 fr., overschot 3.001 fr. Voor orde (dit is voor opgelegde steun aan behoeftigen)in ontvangsten en uitgaven 962.600 fr. Voor orde werd in 1939 slechts uitgegeven 46.000 fr.; dus een vermeerdering op dien post van zoo maar 916.600 fr. Hopen we dat de pest o voor ordeIn 1941 terug normaal wordt, dit is dat iedereen werk heeft en zijn brood kan verdienen zonder verplicht te zijn de hand te reiken. In de maand Juli heeft de C. O. O. niet minder dan 210.000 fr. uitgereikt als steun voor noodlijdenden. Verleden week grepen twee ongeval len plaats zonder erge gevolgen. Een Duitsch soldaat werd van een auto ge slingerd en slechts heel oppervlakkig ge kwetst en een personenauto, toecehoo- rend aan P. V., handelaar te Oostende, kwam ter hoogte van Rivierenhofin botsing met een militaire auto. Alles be paalde zich bij stoffelijke schade, Het Rood Kruis meldt dat vcortaan alleen kaarten (geen brieven) nog mogen door bemiddeling van hun dienst, naar onbezet Frankrijk gestuurd worden: een frank voor een i ranscnen postzegel dient erbij gevoegd. Naar de beroepsmilitairen in krijgs gevangenschap mag van heden af. door bemiddeling van het Rood Kruis, een pakje cm de 14 dagen verzonden worden. Het pak mag slechts een halve kgr. we gen en bevatten naar keuze: hemd; on dergoed. zeep, tabak, sigaretten, choco lade, beschuiten, kaas verpakt in zilver papier. suiker, kauwgom, sardines. De Heer Leo Vanhove, O. L. Vrouw straat, is in de stad belast met den dienst van nazicht van het pakje. Men wende zich dus tot hem voor nadere inlichtin gen: verpakking, manier van verzenden, enz... SCHOOLWEDSTRIJDEN UITSLAGEN Aangenomen Meisjesschool. 1® Jaar, 1. Daele Gerarda: 2. Mun ters Denise; 3. Verbanck Christiane. 2® Jaar. 1. Lammens Irma; 2. Vileyn Madeleine3. Wayaert Simonne. 3® Jaar. 1. Pinseel Nelly; 2. De Clercq Anna3. Decroos Georgette. 4® Jaar. 1. Debeerst Colette en Maer- ten Lucienne; 2. Daele Godelieve; 3. Van- tielcke Jacqueline. 5® Jaar. 1. Degroote Eliane en Py- liser Madeleine; 2 .Dutordoir Monique; 3. Lepoudre Cécile. 6" Jaar. 1. De Clercq M.-Thérèse; 2. Bonne Dianne; 3. Morlion Madeleine.* 7® Jaar. 1. Laplasse Marguerite; 2. Vantielcke Georgette3. Moerman Irene. 8® Jaar A. 1. Devadder Julienne; 2. Crudenaire Elisabeth; 3. Van Asbrouck Liliane. 8® Jaar B. 1. Roza Hoedt en Bonne Nelly; 3. Carna Henriette. Aangenomen Knechtenschool. 1® Jaar. 1. Pyliser Maurice; 2. Gouhie Roger3. Velghe Maurice. 2® Jaar. 1. Denys Paul; 2. Bruneel Guido; 3. Demeyere Pierre en Morlion Hugo. 3® Jaar. 1. Vanholme Willy; 2. Jan sen Jean-Marie; 3. Bo^ls Romain. 4® Jaar. 1. Feys Freddy; 2. Dumon Walter; 3. Beyen Julien. 5® Jaar. 1. Leveke Jan; 2. Gouhie Louis3. Legein Frederik. 6® Jaar. 1. Vandoren Roger; 2. De nys Jan3. Dekoninck Pierre. 7e Jaar. Lepez Georges; 2. D'Hulster Ernest; 3. Beurms Gilbert. 8® Jaar. -1. Denemaekor André: 2. Lambrecht Ferdinand; 3. Deleu André. BADEN NEMEN Daar bet strand nu heelemaal opge ruimd is, mag het betreden worden op 'n strook gelegen binnen de afbakenings- palen, staande rechtover het Select-Hótel eenerzijds en het Astoria-Hótel ander zijds. Het baden in zee vóór deze strook is toegelaten. GOED NIEUWS Verleden week schreven we over de aan passing van den Ziekenbond aan de tijds omstandigheden. Tijdelijk werden de toe- lggen geschorst. Zoo pas vernemen we door een bericht van de Bestendige Deputatie van West- Vlaanderen dat de provinciale verorde ning op de mutualiteitsvereenigingen, vastgesteld in zitting van den Provincia len Raad dd. 6 Juli 1938, opnieuw wordt toegepast met ingang van 1 Augustus 1949 af. De toelagen voor bsstuurskosten, voor den geneeskundigen en heelkundigen dienst, die zullen verleend worden voor den termijn gaande van 1 Augustus tot 31 December 1940, zullen berekend op ba sis van de ledentallen op 15 Juli 1940. We hopen stellig dat al de leden er zul len aan houden lid te blijven om van de voordeelen, die eraan verbonden zijn, te genieten. -«o»- JAMMER... Vele menschen onderschatten de waar de welke verloren is gegaan door het ver nietigen van de brandvensters van ons kerkje. Al de plannen van die brandven sters zijn in volmpakte orde te Brugge bewaard; aldus was het mogelijk de waarde ervan te bepalen. Dit werd ook gedaan, en de som beliep 206.693,85 fr. De brandvensters werden ook in den oorlog 1914-1918 gehavend. De schade be liep toen 40.000 fr. Precies dezelfde brand vensters vinden we terug in een kerk van Chartres. Naar dit model werden in ue jaren 1862-1834 de plannen persoonlijk door E. H. Pastoor Foqueur zaliger, met medewerker van zijn broeder architect te Nieuwpoort, opgemaakt. Wanneer keert dit prachtig kerksieraad terug? lil I3B men in de alhier in het station bijeenge brachte treinen en lokomotieven. Het is voor velen een opluchting geweest, te zien dat we vooral van twee geduchte treinen verlost geraakten. Wanneer krijgen we nu toch woer ons normaal treinverkeer, dat ons niet langer vau de rest van 't land afgezonderd EERE AAN WIE EERE TOEKOMT Onze flinke dorpsgenoot M. Hennaert David, oud-leerling der Gemeenteschool, heeft met buitengewoon succes zijn Mo derne Humaniora afgesloten aan het Sint Leocollege te Brugge. Spijts zijn afwezig heid in de laatste wedstrijden, hee't hij toch de eerste plaats veroverd, in c. We tenschappelijke Afdeeling Rhetorika; 90 van de punten heeft hij behaald. Proficiat met die grootste onderschei ding. We wenschen hem en gansch zijn familie hartelijk geluk. Het voetbalseizoen ligt voor de deur, doch in tegenstelling met de voorgaande jaren, toen er reeds in de Oogstmaand duchtig getraind en gespeeld werd, gaat het ditmaal maar heel kalmpjes en ont waken onze voetbalmaatschappijen maar stillekens uit hun zomers'aap, waarin ze veel te vroeg en te vast door den oorlog gewiegd werden. Deze heeft dan ook een toestand ge schapen die verre van rooskleurig is voor de clubs, want er dient nu rekening ge houden met de schade aan de terreinen berokkend, de moeilijke verkeersmiddelen en ook nog de afwezigheid van zekere spe lers en bestuursleden, zender natuurlijk de financieele kant te vergeten, die voor 't oogenblik maar zeer kritiek is, bijzon derlijk daar er reeds weinig inkomsten werden gemaakt tijdens de afgeloopen noodkompetitie. En toch, spijts dit alles, zal Koning Voetbal dezen winter terug regeeren. Vele liefhebbers hebben reeds de schoenen terug aangetrokken en hunkeren naar de aanstaande kampioenschappen. Hoe zullen deze kampioenschappen ge speeld worden? 't Is met dit oogpunt dat we verleden Zaterdag (10 Augustus) de algemeene vergadering van de West-Vlaamsche clubs te Brugge bijwoonden. 32 Clubs woonden de vergadering bij, voorgezeten door Heer Fol, die in zijn openingsrede hulde bracht aan de ge sneuvelde leden, den gekwetsten een sooe- dig herstel wenschte pn hoopte de afwe zigen zoo vlug mogelijk te mogen terug zien. De Heeren Huhrecht en Dhont, sekre- tarissen van P. K. en P. S. K., gaven le zing van de werking dezer komiteiten tij dens het afgeloopen seizoen. Gedurende deze laatste lezing kwamen de HH. Van Kesbeeck, bondsvoorzitter, Verdvck, algemeen sekretarls, en Meert en Van Assche van het Financiekomiteit, de vergadering vervoegen. De Bondsvoorzitter kwam dadelijk aan het woord en verklaarde dat er eerst sprake was van een nationale kompetitie in te richten en zoo, spijts de talrijke moeilijkheden, de bestaande kampioen schappen t? benaderen. Doch weldra moest men inzien dat in de huidige omstandigheden dit voorstel onmogelijk was en werd er besloten de inrichting over te laten aan de Provin ciale Besturen, met het vooruitzicht mis schien op het einde van 't seizoen de Beker van België te laten betwisten. Dus zouden de kampioenschappen voor het aanstaande seizoen provinciaal inge richt worden. Men zou niet vroeger be ginnen dan 15 September, doch alleszins vóór 1 Oktober, zoodanig mogelijk om met deze kampioenschappen gedaan te hebben vóór 1 Maart. Dit zou nu mogeliik zijn daar er geen internationale matchen zouden betwist worden en daar dus ook de fameuse vierde Zondag zou wegvallen. Verders sprak hij dat er heel waar- coy UITSLAGEN GESPEELDE MATCHEN White Star leper Bascule leper 21. Zondag 11 Oogst werd op het terrein van White Star leper een oefenmatch gespeeld tusschen een elftal van de Bas cule en een van de White Star. Enkele supporters hebben hun mannetjes aan gemoedigd, die te 3,30 uur aftrapten. White Star wint den toss en kiest wind- voordeel: ze spelen met tien man. Aan de 5® mmuut heeft Heughebaert reeds succes, en kopt, op mooi inzenden van Alleman, het eerste doel binnen. Bascule reageert, maar de witgesternde verdediging zendt terug. Door aen wind begunstigd blijft White Star ten aanval, is zelfs gevaarlijk voor doel, maar het eindschot faalt, of vindt de keeper van de Bascule op de goede plaats. Aan de rust was de stand steeds 10 in 't voordeel van de thuisclub. Na de rust treedt White Star volledig op, en niet tegenstaande de verandering van kamp met windnadeel, blijven ze de bezoekers indrukken. Daaruit wordt aan de 30e mi nuut can doel geboren: op een goed en hard gericht schot van Denys laat de keeper den bal vallen, en Degraeve is er rap bij om in te leggen. De mannen van de Bascule zullen thans ook ten aanval trekken, en enkelen tijd blijven drukken. Op een paar ontsnappin gen mag de keeper van geluk spreken, alswanneer onze rechtsbuiten neven of over zendt. Aan de 50 minuut zal de Bascule de eer redden: op een krachtig schuin in zenden van de rechterhoek, duikelt de keeper van White Star de bal weg, maar Decheiver is er even rap bij om in te leggen. De thuisclub is weerom wakker ge schud, maar bij alle spelers laat zich de vermoeidheid voelen. Nog een paar ge vaarlijke aanvallen, en het einde wordt gefloten met een verdiende 21 overwin ning van White Star leper, die zich tij dens dezen match heeft laten kennen als een samenspelend elftal, doch zich soms te zeer bezondigde aan passenspel, en treuzelen voor doel. Eens te meer werd bewezen dat de spelers die regelmatig de oefeningen vol gen, het best hun man kunnen staan. Red Star leper de nieuwe club van de Bascule heeft eveneens bewezen dat ze in staat is voetbal te spelen. Deze proefneming verdiaat aangemoedigd te worden. Reeds vaststaande matchen: Zondag 18 Oogst: W. S. leperS. K. Vlamertinge. 25 Oogst: W. S. leperSport Zonne- beke. schijnlijk besloten zou worden de Jeugd» ploegen met een jaar te verlengen, het geen zeer interessant zou zijn. Het beste nieuws dat hij voor de clubs mededeelde is wel dat aan de clubs nog 4 t.h. van de gestorte sommen van vorig seizoen zou worden terugbetaald en er een mogelijkheid bestond om met Ja nuari nog een groot ere teruggave toe ta staan. Ook zou er door een massabestel ling van ballen door den bond mogelijk heid gegeven worden aan de clubs om deze aan gunstprijzen te bekomen. Cercle Brugge en Club Brugge, die maar weinig voelen voor een provinciale kom petitie, stelden voor onderhandelingen aan te knoopen met de clubs uit Eere- Afdeeling en Eerste Afdeeling van Oost- Vlaanderen, ten einde samen een kom petitie in te richten. Beide clubs mieken alle voorbehoud voor een eventueele inschrijving in de Provin ciale Kampioenschappen. Door verschillende sprekers werd aan gedrongen solidair te handelen, het be lang van enkele clubs weegt niet op tegen het welzijn der kleinere clubs die in meerderheid zijn en die zeker met meer moeilijkheden te kampen hebben. Heer Dedeken vraagt of het niet mo gelijk ware vanwege het V. K. aan te dringen bij de bevoegde hoogerheid ten einde een vermindering te bekomen op tram- en autobuslijnen. Door de HH. Demattelaer, Reynaert en Dedeken werden voorstellen gedaan aangaande de inrichting der Provinciale KamDioenschappen. Het voorstel van Heer Dedeken dat het meest de aandacht trok. bestond hierin: voor wat de hoogere afdeeling betrof, zou West-Vlaanderen in twee reeksen ver deeld worden van elk tien clubs, Noord en Zuid. De kleinere clubs zouden ingedeeld wor den in vier reeksen: a) t Iepersche; b) 't Kortrijksche; c) Roeselare-Tielt en d) Veurne-Ambacht. De indeeling dezer laatste reeks schijnt ons zeer problematisch daar er hier maar een zestal clubs In aanmerking zouden komen. Voor de reeks uit 't Iepersche zouden volgende clubs eraan deelnemen: C. S. leper, F. C. Poperinge, S. K. Vlamertinge, S. C. Le Bizet, F. C. Waasten, F. C. Ko men, R. C. Wervik, F. C. Wervik, S. K. Geluwe en T. Meenen. In de eerste dagen zal aan de clubs per omzendbrief door het komiteit een kon- kreet ontwerp bekend gemaakt worden. De clubs moeten dan antwoorden of ze ja dan neen inschrijven, ten einde het kalender te kunnen opmaken. Dat dit ontwerp de algemeene goed keuring niet zal wegdragen kan men best verstaan, doch Iedereen tevreden stellen is ook niet mogelijk en moet iedereen nu bijzonderlijk wat water in zijn wijn doen. Toekomende week gaan wij eens op rondreis naar de clubs onzer streek om hun gedacht en vooruitzichten te weten, J. J. V. UITGEGLEDEN Enkele dagen geleden gleed Vrouw Ho noré Ledleu, Houtemsteenweg ter Ge meente, uit en brak zich het voetgewricht. De bijgeroepen geneesheer diende haar de eerste zorgen toe en voerde haar naar de Kliniek te Veurne, waar de verwonde voet verder verzorgd en in de 'plaaster gedaan werd. Met eenigsn tijd rust te ne men zal het ongeluk, zoo hopen we, weer volledig hersteld zijn. tot IN HET NAUW GEBRACHT Hoe er thans langs onze druk bereden wegen op te letten valt, blijkt eens te meer uit het volgende ongeval: De Vrouw van Lucien Van Massenhove was iemand den weg aan 't toonen, toen ze plots ver- nepen geraakte tusschen een betonnen paal en een op sleeptouw genomen auto wrak. Het kon erg geweest zijn. Goddank kon de dokter enkel vleeschwonden, geen beenbreuk, vaststellen. ONZE ZIEKENBOND Voor de leden van onzen Ziekenbond zal het zeker een genoegen zijn te verne men dat deze weer volledig zijn werking hervatte, niet echter alleen voor wat de stortingen of geldomhalingen betreft wat steeds gemakkelijk gaat maar ook voor wat de terugbetalingen aangaat. Reeds meer dan een was gelukkig ervan te kunnen profiteeren. Heel de genees kundige dienst werkt normaal, als vroe ger, doch de v;rgoedir.gsdienst wordt niet heringericht. Hier komt dan desgevallend, voor den betrokken persoon, de Onder linge Bijstandin de plaats. «o» TREINVERKEER Er ls deze week eindelijk schuif geko- Zie vervolg hiernevens. WEKELIJKSCHE KRONIEK VLAAMSCHE WIELERBOND ONZE RENNERS De gebroeders MISSINE werkten zich dit seizoen duchtig op het voorplan. De laatste koersen te Roeselare en te Eegem waren him bijzonder gunstig. Vooral te Eegem leverden zij een prachtkoers. Het zijn felle sprinters, zoodat we van hen nog menige overwinning mogen ver wachten. DE3CHACHT MAURITS, een belofte volle jongere uit Roksem, leverde te Oost- ka a p een prachtige koers. Bij elke ont- snjpping was hij een der bezielers en be zat op het laatst nog kracht genoeg om het peloton in den spurt te vloeren. HOUTHOOFD is een taaie renner! Dat bewees hij te Oostkamp waar hij, na een begeesterende koers, plat viel, ving her stelde en in het klassement nog de vierde plaats behaalde. KINSABEL van Oostkamp kan zich steilig opwerken en verbeteren. Zondag leverde hij een mooie koers, toen een val partij hem ten halve ronde verlies be rokkende. Wat meer overleg, Oscar, en weldra vind ik uw naam onder de vijf eersten. COENE KAMIEL van Elverdinge be gon langzaam, maar werkt zich stilaan naar omhoog. Door oefening en beter overleg is zeker nog meer te bereiken. Wanneer een overwinning, Kamiel? DEKEYZER is een kloekgebouwde ren ner, die over een feilen spurt beschikt en er een aardig treintje kan achter zetten. Oefening is hier noodig. want met uw kracht en tempo kunt ge U met de besten meten. VANDAELE MARCEL is tusschen de vijf eersten niet weg te slaan. In elke koers weet hij zijn woordje mee te pra ten, vooral bij jachten en spurten. Voor wanneer de bloemen, Marcel?. Volgende week gaan we verder met onze renners. NIEUWE CLUBS Dat V.W.B. de algemeene belangstel ling gaande maakt en voortdurende uit breidt, bewijst de aanwist van talrijke nieuwe clubs. Deltawielerclubuit Berchem. Met zijn prachtig kampioenschap op 28 Juli heeft deze club reeds haar sporen ver diend. De Vlinder uit Koolskamp, onder lei ding van HH. De Jonghe, Allemeersch en Vandeputte, is reeds aan 't werk met het inrichten van kampioenschappen en koer sen. Ze houden zich vooral bezig met de opleiding onzer jonge renners. Erop en Eroverte Knokke-aan-Zee, met H. Bulthys Lucie.a als lc-ider. Eendrachtig Vooruitvan St-Baafs- Vijve, met HH. Pauwels Hubert, Moerman Oscar, Vandenbossche J. e.a. aan 't hoofd. Onder leiding van oud-renner Odiel De- berdt wordt ook een nieuwe club gesticht. Zal Mieltje Decroix uit leper willen ten achter blijven? Ik geloof het niet. Roeselare, onder leiding van Leon Mar tin en André De Backer, krijgt ook een nieuwe club. Met vooraanstaande sport mannen uit Kortrijk worden onderhan delingen gevoerd om ook hier een V.W.B.- club op te richten. Later vertellen we hier wel meer over. ZEER BELANGRIJK Zooals vroeger zullen de aanduidingen der koersen geschieden door de gouwse cretaris en dit volgens de dichtst bijgele gen dorpen. Wie in de onmogelijkheid verkeert op te treden, wordt dringend verzocht dit minstens twee dagen vóór den koers te laten weten aan de gouwse cretaris of aan dj algemeene sportleider Achiel Matton. UIT ROESELARE Uit de beste bron vernemen wij dat er op 25 Augustus een grocte Juniorskoers doorgaat ter gelegenheid der jaarlijksche kermis. Deze koers wordt verreden in om loop en belooft esn groot succes te wor den. Het Vlaamsch Kruis beloofde be reidwillig zijn medewerking. UITSLAGEN VAN KOERSEN BESELARE. 1. Geldhof; 2. Deruy- ter; 3. Ghijselinck; 4. Vermeersch; 5. Jac ques Jules; 6. Maes; 7. Coussement; 8. Duverger; 9. Vanaamme. MAKELAARS- ZAKENBUREEL lb St-Elisabethstraat, 1EPER Beheer v. goederen- Fiscale Za ken; - Nalatenschappen-regeling; - Aan- en Verkoopen; - Verhu ringen; - Leeningen; - Verzeke ringen - Overlatingen van han- dels- en landbouwfondsen W Volstrekte geheimhouding, -3 Ernstige, Snelle en Goed- koope Bediening. GE ZIJT over ons blad tevreden! Na lezing, schuif het in handen van een gebuur of vriend, zoo steunt ge ons. Dank erom. Waarom lijden aan HOOFDPIJNEN MIGRAINE TANDPIJN GRIEP RHEUMATIEK ZENUWKOORTS PIJN DER MAANDSTONDEN I als de Wonderbare Bruine Poedert 1 der Apotheek DE POORTERS Sint-Niklaas-Waas. 7 •ofenblllkalijk tonder scfasdsllps tarolgta van pljnan gullen bevrijden. D$ dooi 9. i poedtrt 4 Jr. dê driuimbbêU doos p**a*ri lo.oo Jr. Te verkrijgen in alle goede Apotheken of vrachtvrij tegen postmandaat Gebruikt ze eens, tl zult nooit geen an- I dere meer gebruiken. I fV.-vV.'f

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 5