Zijn wij daartoe onbekwaam De Strijd in de Lucht Het Kanaal uitgeschakeld als bolwerk voor Engeland Houw stool met den Oorlog f Gntraisnisg eler straten bij Luchtaanvallen De IXIe Ijzerbedevaart De Terugkeer onzer jonge lieden en vluchtelingen uit Zuid-Frankrijk WEJEXBLAD: 50 CENTIEMEN 3T JAAR. 3d KATHOLIEK NIEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD. - VERSCHIJNT WEKELIJKS. De les komt weer uit het Noorden Beheersckt door de Buitsche luchtmacht Symbolische Plechtigheid aan den IJzertoren* -* DIEPE HULDE AAN VLAANDERENS DOODEN Britsch Somaliland door de Italianen veroverd De volledige hlohkade van Engeland door Duitschland afgekondigd bommenregen op Engeland londen gebombardeerd Op tien dagen tijds werden 732 britsche vliegtuigen vernield De Engelsche Admiraliteit geeft het verlies van het vliegtuigenmoederschip Glorieus toe Het Groot Hertogdom van Luxemburg Duitsch gebied ZONDAG 25 AUGUSTUS 1940. «DE POPER1NGENAAR Uitgever: Sansen-Vanneste, Poperinge. Telefoon Nr 9. Postch. N' 15S-7». EEN POSTABONNEMENT 1940 IN BELGIE KOST: 3 Maanden 7,frank 4 Maanden 13,59 frank 1 Jaar 25,frank AUt Ueérmrrkrrt tim t'MVJ—mnsa» vom hun artikels TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten 1,50 fr. Gewone en Nctar. 1,25 fr. !n Stadsnieuws 2,00 fr. Rouwberichten 10,09 fr. Te herhalen aankondigingen prijs op aanvraag. Annonce» zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. In Nederland was men eens te meer... zakelijk. Dat zit onze Noorderburen in het Woed. Ook daar waren partijen, meer dan in ons gezegend landje; en die voch ten even dapper tegen mekaar als hier. Maar de strijdbijl werd begraven. De Nederlandsche Unie is geen fictie maar een zakelijke werkelijk heid. Nederland IS één! En 't loont de moeite even te kij ken naar het programma van die «Unie». Even te kijken? en dan uw oogen te sluiten voor een oogenblik en na te denken. Die nuchtere, koele, kalme Hollan ders zijn ons voor. Hoe ver? Maar die stoere kerels hebben een boel werk klaar gemaakt, dat ons dienstig kan zijn. Dienstig? Maar neen! Werk dat als geknipt is voor ons. Terwijl wij redevoeringen, Speches en andere praat-histories klaarmaak ten of beluisterden hebben onze broe ders zich aan den arbeid gezet. Wij zaten nog praatjes te houden aan de koffietafel, of aan den... toog in het stam-café... de Nederlanders moes ten geen plannen meer uit de sterren halen. Even kijken zegde ik. We kunnen tfeze week blijven staan bij Sociaal-Economisch Programma. Dat woord klinkt zoo zwaar. Er schuilt zooveel geleerdheid onder,... in schijn! Maar als ik dat anders zeg en dat zwaar woord naar zijn ware en echte beteekenis omschrijf... dan grijpt ook een koollosser en een trimard naar dat programma. Inderdaad; De Nederlanders moes ten-als wij dat fameus vraagstuk op lossen Hoe geraakt ieder Nederlander fat soenlijk aan zijn brood? Hoe werken we best saam om welvaart te ver schaffen aan het Nederlandsche volk? Dat is het eerste doel van dat pro gramma. En dat moest zoo zijn; want: eerst leven! De kwestie van den boterham is de eerste kwestie, ook bij hen die overtuigd zijn dat zij niet de hoofd zaak is. Toekomende week geven wij het programma op Cultureel gebied. En, laten we maar van nu af toege ven en erkennen dat de Nederland sche Unie inderdaad de verdieping van den christelijken geest in de sa menleving bevorderen wil. WAT WIL DIE UNIE NU OP SOCIAAL-ECONOMISCH GEBIED? Handhaving van het eigen karak ter der Nederlandsche volkshuishou ding in haar samenhang met de we reld-economie en haar gerichtheid op het wereldverkeer. Nu volgen de punten van dat pro gramma. Dat alles is zoodanig klaar dat aan dachtige lezing volstaat om te be grijpen. Dat alles is nu eens duidelijke taal. Lees punt na punt een paar maal en gij komt tot het besluit; 't is in derdaad zóó. Zoo moest men het se dert lang hebben voorgesteld. De melkverkoopster, de groenten- boer en de sjouwers begrijpen het evengoed als de advokaten en de hooggeleerde docters in de economi sche wetenschappen. Hier zijn die punten; 1. - Organische ordening der ar beidsgemeenschap zonder klassete genstellingen; 2. - Vooropstelling van de belan gen van het gemeenebest boven die van den enkeling, met erkenning van onvervangbare waarden der persoon- lifke zelfwerkzaamheid. 3. - Doelbewuste leiding van de voortbrenging en verdeeling van stof felijke goederen; 4. - Dienstbaarmaking van geld en credietwezen aan de eischen der volkswelvaart 5. - Erkenning van den plicht van lederen Nederlander om te arbeiden en van den plicht van het gemeene best om iederen Nederlander in den gemeenschappenj ken arbeid te doen deelen; 6. - Afweer van de prolitariseering des volks en versterking van de volks kracht o. a. door bevordering van ge zinsvorming en gezinswelvaart en be vordering van bezitsvorming voor allen; 7. - Versterking van den landbouw door loonend prijspeil en ordening van het grondgebruik; a. - Persoonlijke verantwoordelijk heid ook in het sociaal-economisch leven; 9. - Beteugeling van bedrijfscon- centratie en trustvorming. Is dat alles nu nieuw? Maar dat is niet alleen een weer galm, niet een echo, maar dat is de toepassing van wat we lazen en... uitstelden. Dat is de leer van Re- rum Novarum en Quadragesimo Anno Wie zou dan nog vragen of we dat pucgramma kunnen onderschrijven? En die fameuze wereld-economie en dat even fameus wereldverkeer? Maar, dat is geen kwestie van rechtvaardigheid, dat is een kwestie van aanpassing, van zakelijke aan passing. Nederland had zijn eigen plaats in dat wereldbedrijf. Nederland en zijn Koloniaal Rijk was immers van bui tengewone beteekenis in dat wereld- bedrijf. Maar ook ons landeke en zijn kolonie, speelde een belangrijke rol. Dat kunnen beide landen nog., ook dan wanneer er wijzigingen, zelfs geweldige wijzigingen voorkomen in de wereld-economie. Zie maar hoe eenvoudig die zaak ineen zit: Wat doet de molenaar, die nog met den ouden windmolen werkt? Hij hangt het hekken naar den wind. Men geeft aan die spreuk zoo dik wijls een slechte beteekenis, dat men vergeet dat er een goede mogelijk is. Zoo die molenaar zijn klanten eer lijk bedient, zoo hij zelf een eerlijk mensch is, wie kan het verkeerd mee- nen dat hij zijn hekken naar den wind keert? Hij past zich aan, daar waar het absoluut geoorloofd is. Dwaas zou de molenaar zijn als hij het hekken... verkeerd hing. Is dat nu duidelijk of niet? Laten vele praatjes - makers in Vlaanderen van woorden tot... oor den overgaan, zich aan de studieta fel te zetten! Die Nederlandsche Unie diene tot voorbeeldMen prate Vlaanderen niet dood! Hollandia docet. We moeten in de leer gaan bij onze stamgenooten. Of zijn wij... onbekwamen? 3BB3B3BBB9IB1 INTERNATIONAAL OVERZICHT DE NIEUWE OORLOG. Tijdens de oorlog van 1914-'18 heeft het vliegtuig een van jaar tot jaar aanzienlijker rol gespeeld. Toch stond in dien tijd het vliegwezen nog in de kinderschoenen. Er waren nauwelijks enkele jaren voorbijgegaan sedert de eerste proefvluchten van de pioniers. Anderzijds heeft de wereldoorlog ont zaglijk veel bijgedragen om de evo lutie van het vliegwezen te verhaas ten en zijn economisch nut te ver- hoogen. In 1919 was de meest gewone mensch ervan overtuigd dat de ko mende oorlog, als er nog eene mo gelijk was. hoofdzakelijk in de lucht sou geleverd worden. Het is de kracht van Duitschland en Italië geweest dit te hebben ingezien, waar Frank rijk vooral, de oorlog te uitsluitend voorbereid heeft in den zin van een stellingoorlog. De groote slag in het Westen heeft ons geleerd dat tegenover een leger dat bijgestaan wordt door een mach tige luchtvloot, noch loopgrachten, noch kanalen of stroomen. noch Ma- ginotlinies een doeltreffende verde diging vormen. - Of de Noordzee en het Kanaal dan wel een onoverkomelijke hinder zou den beteekenen, voor diezelfde ko lossale leger- en luchtmacht van Duitschland, was tot over enkele we ken nog een open vraag. Thans is de luchtoorlog volop aan de gang boven de zee en boven de Brttsche eilanden en de einduitslag laat maar weinig twijfel bestaan. Tegenover de vernielingskracht van de bommenwerpers zijn noch de groot ste oorlogsschepen, noch de haven- aanlagen, noch de oorlogsindustrieën veilig. Dag aan dag vernemen we dat de honderden bombardementsvlieg tuigen, begeleid van nog meer jacht vliegtuigen, de versperringen aan de Engelsche kusten voorbijvliegen en hun doel bereiken om met groote nauwkeurigheid de voorziene punten te treffen. Daarbij komt het veelal tot homerische gevechten tusschen de jagers van de twee strijdende na ties, waarbij de Duitsche de boven hand houden na vele tientallen Spit fire's en Hurricane's in wervelval te hebben doen neerstorten. DE UITPUTTINGSSTRIJD. Deze vreeseltjke oorlog in de lucht boven de Britsche Archipel duurt thans reeds verscheidene dagen. Iede ren dag vergt van de Engelsche jacht- luchtvloot honderd en meer eenhe den. Lang kan het niet meer duren EBB3aaBBBBBBSBZ3BS!ZBBBBBBBiS3!aS3 Ret Kanaal heeft afgedaan als bol werk voor Engeland, waarachter het eilandenrijk zich veilig waande. Dank zij de vliegmachine is deze zee-engte thans niet meer dan een beekje, dat in enkele minuten wordt overvlogen. Toen, duizenden jaren geleden, de aard korst aan de grens tusschen het tegen woordige Noord-Frankrijk, België en Nederland eenerzijds en de Britsche eilanden anderzijds vaneenspleet. om een tot 60 meter diepe en 35 tot 200 km. breede geul te vormen, waarin de golven der zee binnenbruisten, was daarmede het isolement van Engeland tot stand gekomen. In de Oudheid en in de Middeleeuwen, ja, tot aan het begin van deze eeuw, be- teekende een waterzone van de afmetin gen van het Engelsche Kanaal een na tuurlijke bescherming voor het daar achter liggende eiland, zooals het zich deze niet beter kon wenschen. Groot- Brittanië had, dank zij zijn gunstige lig ging achter dezen muur van water, eeuwen lang den roep van onaantastbaar te zijn voor een vastelandsmogendheid. Zelf maakte het van deze gunstige strategische positie gebruik, om roof tochten te ondernemen op het vasteland van Europa. Zoo gelukte het den Britten om In den loop van de middeleeuwen groote landstreken te overweldigen, voor namelijk in Frankrijk, die zij als vaste landsbarricaden tegen een mogelijken aanval beschouwden. In dien tijd voerde Engeland de onbeperkte opperheerschap- ■X33BZSB333S3E3B2!SB3BBBBBBBHEiStflBBBl ENGELSCHE SOLDATEN OP ZEGENRIJKE TERUGTOCHT Hierboven hebben we een foto van de Retraite de* Flandre*waarover de rransche Radio zich destijds beroemde en sprak over: Le miracle des Flan ge* - Het mirakel der Vlaanderen Onze bevolking kan daarover mee praten. Na al hun materiaal in 't water geduwd, stuk geslagen of langs de weg («laten te hebben, zien we hier Engelsche soldaten 't water inloopcn naar de schepen die hen terug op Eng eischen bodem plaatsen moesten. pij in het Kanaal, waardoor het in nauwe verbinding stond met zijn bezittingen op liet vasteland van Europa, HET KANAAL ALS FRONT TEGEN HET VASTELAND Eerst in de 16" eeuw werd Engeland gedwongen, zich van den tegenovergele gen oever terug te trekken. Van toen af speelde het Kanaal voor de Engel- schen nog uitsluitend de roi van front tegen het vasteland». In de allereerste plaats beschouwden de Engelschen het Kanaal als natuur lijke bescherming tegen aanvallen. In het bewustzijn van zijn veiligheid greep En geland telkens in de jpolitiek van de Europeesche staten in. Daarbij streefde het er altijd naar, deze landen zooveel mogelijk tegen elkaar uit te spelen, ten einde te verhoeden dat zij te sterk wer- den. Het was in Engeland's belang om te voorkomen dat zich op het vasteland een staat zou ontwikkelen, die gevaarlijk kon worden voor het Britsche wereldrijk, dat zelf slechts 40 millioen inwoners telde. Dit was de reden van de oorlogen tegen Napoleon en ook van de vijandige gezindheid tegen Duitschland, die het sedert het begin van deze eeuw aan den dag heeft gelegd. Bij dit alles speelde het Kanaal nog steeds de roi van natuur lijke beveiliging tegen den vijand. In de 20* eeuw echter heeft het Ka naal evenwel meer en meer zijn karak ter van bolwerk voor Engeland verloren. Op hetzelfde oogenblik, waarop Biériot in 1905 met zijn vliegtuig landde op En gelschen bodem, met vliegtuigen, werd het Kanaal niet meer dan een beekje, waarover men als het ware kon heen- springen. De Engelschen wisten het, daar om was Biériot zoo slecht gekomen, EEN HINDERPAAL, DIE GEEN HINDERPAAL MEER IS Reeds in den wereldoorlog deed Enge land de ervaring op, dat het gedaan was met zijn betrekkelijke veiligheid, door de aanvallen die het te verduren had van de Zeppelin's. De huidige oorlog, waarbij op enorme schaal wordt gebruik gemaakt van vliegtuigen, heeft Engeland reeds heel wat anders te zien gegeven. Zooals een oorlogs-corrospondent het kort geleden uitdrukte, vertoont Engeland zich aan den Duitschen vlieger als op een pre senteerblaadje zij het dan met scherpe randen; het afweergeschut. Hier uit blijkt wel, dat Engeland met zijn havens en zijn uitgebreide industriege bieden blootstaat aan aanvallen uit de lucht. In den tegenwoordigen oorlog vormt het Kanaal geen hindernis meer! Ook als politieke factor heeft het Ka naal thans zijn beteekenis verloren. Tot voor weinige maanden kon Groot-Brit- tannië met eenig recht beweren dat het 4e volledige heerschappij uitoefende over het Kanaal. Van die heerschappij maak te het gebruik om scherpe controle uit te oefenen op de scheepvaartverbindin gen van en naar de omliggende staten op het vasteland. Vooral Nederland, Bel gië en de Scandinavische landen werden hierdoor getroffen en wekenland vertoef den al hun schepen in de downs Zie vervolg liiernevens JSf of deze verliezen moeten zeer voel baar worden. En er bestaat geen kans om in die enkele dagen maar een zekere breuk van deze verliezen door nieuwe pro ductie aan te vullen. In de lucht wordt een echte uit puttingsoorlog gevoerd, waarbij de ■zwakste het eerst zal moeten bege ven. Maar niet alleen in de luchtstrijd. Ook door het treffen van de on ontbeerlijke productiecentra, wordt de weerstandskracht van Engeland zwaar op de proef gesteld. Een mo derne oorlog stelt geweldige eischen aan de bevoorrading. Als de oorlogs industrie niet op volle kracht kan blijven werken, als zelfs aanzienlijke deelen van de uitrustingsproductie uitgeschakeld worden, dan zal ook op dat gebied de uitputting zeer spoe dig intreden. DE BLOKKADE. En dan is er tenslotte nog het veel grootscher probleem van de bevoor rading van overzee. We hebben reeds maanden geleden er op gewezen, dat geheel de Duitsche economie inge steld werd om een zoo groot moge lijke onafhankelijkheid van het bui tenland te bedingen. Het is de erva ring van den vorigen oorlog die de Duitsche leiding deze wijsheid ge leerd heeft, mede tevens met de vooropstelling dat politieke doelein den voor alle andere komen en dat de eeonomie slechts een stelsel van middelen vormt om deze doeleinden te verwezenlijken. De Duitsche Overheid verzoekt mij de volgende bekendmaking te doen: Daar het luchtaanval-alarm, in het gebied van België en Noord-Frankrijk, eerlang nog niet door middel van sirenen op- en neergaande huiltonen) zal knn- nen geschieden, moeten de straten, bij het in werking ireden van fiakartillerie, ontruimd worden. De straatgebruikers zijn verplicht de schuillokalen op te zoe ken (voor zoover er voorhanden zijn) of zich, op gelijk welke andere manier, in veiligheid te stellen. /Het gerij van de trams moet onrierbroRen worden. Auto's en om het even welke andere wagens moeten op den uitersten rechterkant (in de richting waarin zij reden) van den weg geparkeerd worden, op zulkdanige manier: 1) Dat het verkeer en de kruispunten niet belemmerd worden; 2) Dat de branakranen vrij blijven. De brandkranen en de waterputten moeten dadelijk op zichtbare wijze aan geduid worden. Brugge, den 6 Augustus 1940. De Frovinciale Directeur van de Luchtbescherming, Ct O. LOMBAERTS. OP 8 DAGEN TIJDS KWAMEN 61.000 VLUCHTELINGEN TOE TE BRUSSEL Dagelijks komen te Brussel speciale treinen toe, die steeds duizenden en dui zenden van onze jonge mannen en vluch telingen uit het Fransch onbezet gebied terugbrengen. Tusschen 5. en 13 Augustus kwamen al dus niet min dan 61.000 lieden terug naar het land. Een-en-zestig speciale treinen waren noodig voor hun terugkeer. Deze treinen kwamen uit de meest ver scheidene plaatsen van het onbezet Fransch gebied. Onder deze 61.000 lieden bevonden zich 17.000 jonge mannen van 16 tot 35 jaar. Alles laat voorzien dat de terugkeer van onze landgenooten in zelfde tempo zal geschieden. Deze massale terugkeer kon bereikt worden dank de aanhoudende bemoei ingen van den Duitschen Militairen Be velhebber voor België en Noord-Frank rijk, Generaal von Falkenhausen, die al het mogelijke in het werk heeft gesteld om dezen terugkeer tot stand te brengen en naar mate het mogelijke zelfs te doen verhaasten. BESSBEBEBBBBBBBBEBBBBBBBBBBB EEN POSTABONNEMENT VAN NU TOT EINDE 1940 KOST IQ FRANK. IBB8B353BSB3BB2B3E3BBBBflBBBfl HET KANAAL IN DIENST VAN DE BLOKKADE Dank zij zijn machtige vloot, was het Engeland mogelijk, het geheele Kanaal voor de scheepvaart af te sluiten; en bo vendien was het in staat, de zeeroutes tusschen IJsland en Schotland te bewa ken. Hierdoor waren de landen in West en Noord-Europa feitelijk in economi se hen zin geblokkeerd. De werkzaamheid der blokkade tegen Duitschland, zoowel in den wereldoorlog als op het oogenblik, hing in hooge mate af van de beheer- schmg van het Kanaal en de omliggende landen. De ontwikkeling der gebeurtenissen heeft er echter toe geleid, dat het Kanaal is uitgeschakeld als talisman voor En geland, De geheele kust van het Kanaal en de Noordzee aan de rijde van het vasteland is thans in het bezit van Duitschland en de Duitsche luchtmacht beheerscht deze waterwegen. Met behulp van de snel booten wordt dagelijks een groot aantal Engelsche schepen naar den bodem van de zee gezonden. In het nieuw geordende Europa zal het Kanaal niet meer onderworpen zijn aan de soeverei niteit van één enkel land, doch het 'oor spronkelijk karakter terugkrijgen jan internationalen water Engeland, in het bewuste vertrou wen op zijn machtige vloot, heeft de binnenlandsche verzorgingsbron nen verwaarloosd. Vruchtbare akker landen. werden in den loop der laat ste honderd vijftig jaar omvormd in weilanden of in bossehen en jacht terreinen voor de rijke Lords. Voor de voeding van zijn bevolking kon Engeland rekenen op de invoer uit zijn koloniën en van andere over- zeesche tanden, die samen ongeveer de vier vijfden van de Engelsche be hoeften verzorgen. Ook voor de meeste grondstoffen, die arbeid moeten verschaffen aan de industriearbeiders is Engeland aan gewezen op de ovefzeesche gebieden. Volqens de Duitsche officieele cij fers zouden sedert het begin van den oorlog reeds 5 millioen ton scheeps- ruimte verloren gegaan zijn, terwijl anderhalf millioen zoo sterk bescha digd werden, dat ze practisch on bruikbaar zijn. Dat beteekent bijna een derde van de totale Engelsche scheepsruimte, die de zoo broodnoo- dige waren niet meer kunnen helpen aanbrengen. Duitschland bestrijdt thans Enge land met hetzelfde wapen waarmede Groot-Brittanje op den duur den oorlog meende te zullen winnen. Sedert enkele dagen is de blokkade in zijn volste scherpte uitgevaardigd geworden. Rondom de Britsche eilan den is een zone geschapen, waarin alle schepen dreigen vernietigd te worden. Alle neutrale landen werden hierop nadrukkelijk gewezen, om het nutteloos verlies van hun schepen en van manschappen te besparen. Intusschen worden door de Duit sche vliegtuigen dag en nacht mij nen neergelaten in de Engelsche kustwateren, met het gevolg dat reeds verschillende schepen vergin gen. Verder wordt de zee bewaakt in alle richtingen en wee de schepen die in de nabijheid van onderzeeërs en van de geduchte Stuka's komen. Het voedsel en de grondstoffen die zij voor de Engelsche bevolking aan brengen gaan 'reddeloos verloren in de diepe kolken van de zee. Voorwaar het was geen ijdel woord toen Hitler in zijn laatste oproep tot het gezond verstandwaarschuwde dat een nieuwe afwijzing van Engel sche regeeringszijde, namenloos leed over het Engelsche volk zou brengen. Voor het Engelsche volk, maar ook voor de geheele wereld, is een spoe dig einde van deze oorlog gewenscht. L 19-8-'40. (Nadruk verboden.) ROSKAM. In het teelten en den geest van de Vlaamsche herwordêng EEN STILLE BEDEVAARTDAG Diksmuide kende dit jaar niet zooals naar gewoonte «te groote massa Vlamin gen, uit alle hoeken van het Vlaamsche land opgekomen, om innig mede te leven met den jaarlij kschïn Bedevaart aan den IJzertoren. Er was geen emdelooze karavaan van autoe autobussen en fietsers, allen met wapperende leeuwenvlaggen; ook waren de tallooze treinen die tienduizenden Vla mingen te Diksmuide aanbrachten, dit jaar niet te zien. Er was geen mas^avergadering aan den IJzertoren, alhoewel Zondag 18 Augustus ja. een heerlijke dag werd vol zonne schijn. Alles bleef stil aan den Ijzer, doch over het gansche Vlaamsche land werd de Be devaart uit ganscher harte medegeleefd. In alle steden, en gemeenten van Vlaan deren kwamen velen bijeen om gezamen lijk de radio-uitzendingen van de symbo lische plechtigheid, welke plaats had ir. de crypte van den IJzertoren, mede te leven. Met volle borst werden de liederen msdegezongen en met de meeste aan dachtigheid het woord aanhoord van de verschillende sprekers van dezen Ijzer bedevaart. Wij kenden dit jaar een stille bede vaart, vol ingetogenheid en diep mede leven, HET BEGIN DER SYMBOLISCHE PLECHTIGHEID Aan den door een Engelsche granaat gewonden IJzertoren, staande op dezen Bedevaartdag midden een verlaten IJzer- vlakte, werd even vóór 11 uur de Leeu wenvlag geheschen. Aan den ingang der crypte rees de Zwarte Leeuw, wijl de eerewacht er gehouden werd door leden der Zwarte Brigade, uitgedoscht in hun nieuw uniform. Intusschen daalden talrijke Vlaamsche personaliteiten naar de crypte af, waar, wegens de bijzondere verlichting, een stemming heerschte van diepe ingetogen heid, die ons bracht tot den geest van de duizenden die vleien voor Vlaanderen. Slechts eenige honderden, die een bij zondere uitnoodiging hadden gekregen, werden in de crypte toegelaten. Geen en kel plaatsje Weef onbezet. DE HEILIGE MIS Te 11 uur werd daar in de crypte door Z. E. H. Rector Jan Bernaerts, oüd-leger- aalmoezenier 1914-1918, een plechtige Hei lige Mis opgedragen tot zielelafenis van de gesneuvelden en voor den wereldvrede. Op een eenvoudig altaar, opgericht vóór den doorschoten Christus van Nieuw- poort, deze zoo diep treffende herinnering uit den wereldoorlog, werd de H. Mis ge celebreerd. Het werd een piëteitsvolle plechtigheid, getuigend van den diepen godsdienstzin die een der onvervreemdbare en schoon ste kenmerken is van den Vlaamschen volksaard. DE KRIJGSVERRICHTINGEN Vrijdag 16 Augustus: Militaire inrichtingen aan den Bene- den-Theeins, namelijk rond Sheemes, Chatham en Rochester, werden gebom bardeerd. Stuka's en Heinkel's lieten ver der een bommenregen vallen op de ver schillende wapenfabrieken Vickers-Arm- stronggelegen over verschillende ge bieden van Engeland, verder op Dover, Tilbury, Newcastle, het vliegveld van Lymphne, van Kinlos en van Monrose. Talrijke Britsche toestellen konden op den grond vernield worden. Groote lucht gevechten werden geleverd, met het ge volg dat 143 Engelsche vliegtuigen dien dag vernield werden, wijl 32 Duitsche vermist woraen. 21 Sperballons werden in brand geschoten. Het Itaiiaansch legerbericht meldt dat de krijgsverrichtingen in Britsch Somali land in hun volle ontwikkeling zijn ge raakt. Zaterdag 17 Augustus: Het D. N. B. meldt dat in vollen nacht de aanvallen op Engeland werden voort gezet. De havens van Portland, Scar borough, Budlington en Middeibrough, evenals meerdere vliegvelden, werden met sukses bestookt. Hierbij werden luchtge vechten geleverd, waarbij de Duitsche Majoor Galand rijn 20' zege behaalde. Een Duitsche vliegtuigenformatie had als bijzondere opdracht zekere belang rijke militaire punten van London te bombardeeren. Het vliegveld van Croydon kreeg het hierdoor hard te verduren. Te Birmingham en te Brought bij HuU wer den twee vliegtuigenfabrieken zwaar be stookt. De staatswerven van Chatham werden zelfde lot toebedeeld. Een Engel sche torpedoboot werd in den grond ge boord. Engelsche patroeljeschepen die de Kaap Griz-Nez naderden, werden door het Duitsch afweergeschut beschadigd en verdreven. Een Duitsche duikboot bracht 14.000 ton, scheepsruimte tot zinken. 65 Engelsche vliegtuigen werden neer geschoten, terwijl 15 Duitsche toestellen vermist worden. Britsche vliegtuigen bombardeerden Duitsche gebieden, zonder veel schade aan te richten. Ook op Italiaansche steden werden bommen geworpen. Er is slechts lichte schade aan te stippen. Verschilende der vliegtuigen die voor dezen tocht de Zwit- sersche grens hadden geschonden, werden neergehaald. In Somaliland wordt de Ita liaansche opmarsch zegevierend door gezet. Zondag 18 Augustus: Uit nadere toelichting blijkt dat hij de aanval op London, uitgevoerd door Duitsche vliegtuigen, die gransrijk door de Engelsche luchtverdediging doorbra ken, niet min dan 50.000 kgr. springstof werd neergeworpen. In den nacht, zoowel als bij klaren dage, werden nogmaals de Duitsche aan vallen van uit de lucht voortgezet. Vliegvelden, afweerbatterijen, ballon versperringen, haveninstellingen, fabrie ken, enz., o. m. te Cardiff, Newport, Bris tol, enz. werden n:et sukses gebombar deerd. Bij het eiland Wight werd een destroyer tot zinken gebracht. Mijnen werden gezaaid voor de Engelsche havens. Talrijks luchtgevechten werden geleverd. In totaal werden 83 Engelsche toestellen vernietigd, alsmede 22 versperringsbal lons, wijl 31 Duitsche vliegtuigen niet terugkeerden. Duitsche duikbooten brach ten 25.600 ton aan scheepsruimte van een konvooi tot zinken. (Zie vervolg 2* blad.) Onder de aanwezigen werden o.m. öp« gemerkt: Dr Fr. Daels, E. H. Cvriel Ver- schaeve, Dr Aug. Borms, EE. HH. Calle- waert en Schroons, Mevr. Dosfel, H. Le- fèvre, Voorzitter van V.O.S., H. Samuel De Vriendt en talrijke andere Vlaamsche personaliteiten. GEBED VOOR VLAANDEREN EN VOOR DEN VREDE Na de H. Mis werd door E. P. Calle-' wa-ert van op het spreekgestoelte volgend Gebed voor Vlaanderen en voor den vrede voorgebeden God, Schepper, Voorzienigheid, Ver losser en Leider der volkeren, die wilt dat bij den praktischer! uitbouw van zijn lot en zijn geluk elk volk binnen de door het seheppings- en verlossingsplan getrokken grenzen, rijn weg ga, de ongeschreven wetten volgend die hem rijn krachten, zijn levensbehoeften, zijn veiligheid en zijn algemeen® toestand wijzen en soms zelfs dwingen te gaan (Paus Pius XII). Geef aan het Vlaamsch volk zelfbewust heid, houwe trouw, heldhaftigheid en kin derlijkheid, tot de verwezenlijking in hem van de mooie harmonie tusschen het na tuurlijke en het bovennatuurlijke Vlaan deren. Amen. Door kunstzanger Arnold de Munnynck werd daarop de Psalm van Roodenbach aangeheven. De machtige stem van den zanger weerkaatste aangrijpend tegen df gewelven. DE GROET DER STILTE Van op het podium werd vervolgens door Juliaan Plattean bet spreekkoor van Ferdinand Vercnocke voorgedragen, waar van de slotwoorden door het koor en da aanwezigen herhaald werden -is een be lijdenis Bedevaarders, de één-en-twintigsta Bedevaart naar den IJzer kan geen be devaart zi.jn. Met enkelen slechts staan wij in de crypte van den doorboorden Heldentoren, in de wijdingsvolle aanwe zigheid van onze dooden, en brengen U uit de verte de boodschap van den IJzer Doch in deze verte zijn wij nabij. Da moerlemeie der grootmachten heeft ona gescheiden en vereend. Want waar gij staat zijn puinsn, waar gij staat is IJzer- grond, bloedgrond, bezaaid met nieuws dooden Den geofferden broeders uit dit nieuw geslacht brengen wij stilzwijgend den groet Na een minuut stilte en ingetogenheid werd dan het ontroerend lied gezongen: Vaarwel mijn Broeder d t door alle aanwezigen medegezongen werd. TOESPRAAK VAN Dr AUG. BORM3 Na de uitvoering door het spreekkoor van een oproep tot de daad, do orde en de vclksficrheid, werd daarop het woord gevoerd door Dr Aug. Borms, die zich wendde tot de dierbare Vlaamsche doo den. Di- Aug. Borms herinnerde er eerst aan dat van de 21 Bedevaarten hij er negen in een gevangeniscel had meegeleefd, maar vanaf het jaar zijner bevrijding hij op iederen voorlaatsten Zondag van de Oogstmaand naar den IJzertoren getogen is om op dien heiligen grond het offer der Vlaamsche dooden te herdenken en uit dat hoogste offer de noodige kracht ts putten voor den strijd van ens volksbe staan. Steeds kwam spreker zich te Diks muide doordrenken van de gedaehte het integraal loyalisme tegenover eigen volk Dat loyalisme bezielde de betreurde dooden en daarom {«ijkt op het Christi- kruis van hun grafzuilAlles voor Vlaanderen». Diezelfde leus heeft in den wereldoorlog de Aktivisten geleid en hen eens doen voelen met dezen die vielen. Deze gedaehte -eft velen doen terecht komen in Cézembre, aan de Orne of in andere Fransche galeien. Bij al die na men zijn er thans andere gekomen, waar nieuwe dooden rijn gevallen; deze zijn: Abbeville, De Vernet, St Cyprien, enz. Na verder uitgeweid te hebben op het lijden dat zooveel Vlamingen heeft ge troffen in deze laatste 25 jaren, besloot Dr Borms zijn toespraak met de volgende woorden: Dierbare Dooden, de Vlaamschvijandige Staat die U eens zoo onbillijk heeft be- hand:Id, uwe graven heeft geschonden, zijn soldeniers in 1930 hier tegen ons heeft losgelaten, de amnestie aan uw beste ..ameraden beeft gew;:—rd, snoerde met zijn nieuw verraad Vlaanderen tot een blok samen en bewees voor goed aan de Vlamingen dat hij hun vaderland niet kan zijn. Thans keeren de Vlamingen zich voor immer van het Zuiden af, naar het Ncor- den toe! Heel het volksnationale Vlaan deren smeekt God door uwe tuscchen- komst, Dierbare Dooden, cm zijne be scherming en hoopt dat de zon die daagt aan de Oostersim licht en leven brengt voor ons heeie volk. TOESPRAAK VAN HEER LEFEVER, NAMENS V. O. S. Na een nieuwe uitvoering van het spreekkoor, weru het woord gevoerd door den H. Gennam Lefever, die sprak in naam van de Vxaainsche Oudstrijders. Niettegenstaande een nieuwe Ic.wlne over ons is gekomen, zegae- H. Lefever, blijven onze idealen deze der dierbare (Zie vervolg 2" blad.) Prol. Fr, Daels, voorzitter var Jzerbedevaartcomité, tijdens zijn aangrijpen de red*. Rechts op het voorplan: Dr A. Borms en E. P. Calle\.aert, dio hot gebed opzegde voor Vlaanderen en den wereldvrede

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 1