Het Offer van onze Westvlaamsche Jongens Hoever staat het met den Oorlog f De XXI* Ijzerbedevaart Engelsche bom men op Brussel DE WEEK IN ONS LAND Zeven dooden Veertien zwoor gewonden Algemeene verontwaardiging om dezen aanval op een open stad Nieuwe Provinciegouverneurs "ad interim,, AUTO'S DIE ZONDER VER GUNNING RUDEN WORDEN AFGENOMEN HEER MICHIEL BULCKAERT <VerroIg van 1* blad) dooden. Het waren Idealen van vrede, ge steund op ontwapening, vertrouwen en samenwerking. Het waren idealen van Vlaamsche grootheid in een harmonische wereld. Doch 1918 en het Verdrag van Versailles brachten geen kentering, inte gendeel. Steeds hebben wij gestreden om te verhinderen dat uw kinderen en de onze van een nieuwen oorlog te sparen. Wij maakten ons volk Los van Frank rijk maar weer werden wij bedrogen. Wie vertrouwde op fortenbouw en zco meer werd in 48 uren bedrogen, wie ver trouwde op bondgenooten werd nog erger bedrogen. Wij vroegen hulp, maar kregen een schrikbewind, massa-aanhoudingen, plundering en vernieling. Het werd een vlucht van burgerlijk gezag, van mein- eedige ministers en parlementsleden. Kin deren van 16 jaar werden op den dool gezonden naar een vreemd land. Weer is een oorlog over ons gekomen met zijn nasleep van rouw voor velen. En weer staan wij voor den opbouw van een nieuwe orde. Wii hebben ons aan d' i op bouw gesteld, volgens de idea.:n die de uwe, Vlaamsche dooden, zijn gebleven, maar met nieuwe vormen. In Vlf anderen moet de structuur van den Staat aange past zijn aan de werkelijkheid. Eur-pa ook moet heropgebouwd. Het moet uit Zijn met een versplintering van ons vas teland. Europa moet een ekonomisch ge heel worden, onder een leidende stuw kracht, met brhoud van al zijn kultu- reele verscheidenheid. Voor dien opbouw zijn niet de machthebbers n gisteren geschikt, maar wel zijn de oudstrijders hiervan de voortrekkers. De oudstrijders van 1914-1918 en van 1940 moeten broederlijk vereenigd werken in een bond, de V.O. S., aan den opbouw van Vlaanderen, van Europa en voor den yrede. BEDE VAM F. VERCNOCKE. NAMENS DE JONGERi. OCDSTRIJDERS VAN '40 Daarop volgde dan een toespraak van H. F. Vercnocke, sprekende in naam van de jongere oudsMid'""s van 1940. Deze stond gansch in de li.in van de rede ge houden door den H. Germain Lefever. HELDE AAN MEVR OTP" DOSFEL Daarna werd het Lied der Vlamin gen aangeheven, waarna de vrouwen van Vlaanderen getuigenis aflegden van hun viaamsch geloof. Hulde werd eveneens gebracht aan Mevr. Dosfel, door wie in de crypte een brokstuk van een heldenhuldezerkje werd geborgen. Dit heldenhuldezerkje werd drie maal geschonden, een eerste maal in 1918 toen het overgemetseld werd, in 1925 toen het verbrijzeld werd en in 1940 door België's bondgenooten in het vuur is geworpen. Na het uitstrooien van bloemen en de Uitvoering van het Lied der Vlaamsche Meisjeswerd dit deel van de plechtig heid dan gesloten. DE STEM DER VLAAMSCHE DOODEN De man. in wien de stem der Vlaam- Bche dooden is gevarenspreekt dan, prof. Dr Frans Daels: Vlaamsche Dooden, Op de vier pijlers van dit Vlaamsch oorlogskruis dat U, Vlaamsche Dooden, in diepgevoelde hulde werd opgedragen, heeft Vlaanderen geschreven: Nooit meer Oorlog! Dit was uw smeekbede en uw bevel. U zelf had reeds de nieuwe Vlaamsche volksverbondenheid ingeluid midden in het slijk en het bloed van den Ijzer en de nieuwe Volkerenverbondenheid inge luid door uw verbroedering, in den dood. met de mannen van de andere zijde, toen ge beiden, na zooveel lijden en leed. de diepgaande boodschap spraakt: Vrede aan alle menschen die van goeden wil Zijn! Vlaanderen was eerlijk en daarom heeft Vlaanderen geloofd in het eerewoord van 1914-'18: het einde van den oorlog zou tevens een nieuw tijdperk inluiden van Bociale orde en van volkerengerechtigheid. Groote mogendheden, die hunne poli- lteke heerschappij niet langer door eigen kracht konden handhaven, bij gebrek aan gezonde kinderen, aan doelmatige arbeid en aan sociale eerlijkheid, klampten zich vast aan de macht door inschakeling van kleine landen en volkeren in doolhoven van bondgenootschappen en in politieken van omsingelingen, waarbij iedere lands grens werd omgevormd tot een dreigend oorlogsfront. De volkerenbond werd tot een politiek parlement verlaagd, waarin de partijen mekaar beloerden als gieren. Reeds op den eersten Bedevaartdag, in 1919, klonk de stem van Vlaanderen: Wij klagen aan! En twintig jaar lang moest de Bedevaartdag blijven één aanklacht tegen den hatelijken klassenstrijd, één aanklacht tegen een regiem dat geen eerlijkheid meer kende, dat geen volks verbondenheid aanvaardde, dat volks- nationale vraagstukken oploste met be loften aan het volk en drinkgeld aan de volksvertegenwoordigers; één aanklacht tegen het internationaal behandelen van volkeren als beurswaarden. Op den Bedevaartdag van 1939 riep Vlaanderen luid dat het maar loyaal kon zijn tegenover een Regeering die zich zelf loyaal was tegenover Vlaanderen. Er Is dan een storm van verontwaardiging opgegaan. Wij weten nu waarom. De anti-volksche kaste eischte loyaliteit van Vlaanderen maar had beslist dat zijzelf niet loyaal zou zijn tegenover Vlaanderen. Terwijl de Vlamingen, om aan hun volk de verschrikkingen van den oorlog te be sparen, de Regeering loyaal steunden, ln een politiek van neutraliteit, wer den zwarte lijsten van Vlamingen door hoogere instanties in ontvangst geno men en kregen Prokureurs des Konings instructies voor massaaanhoudingen van Vlamingen, die in het wilde mochten en moesten gebeuren van zoodra het Fran- 6che leger het land zou binnendringen. Het volksnationale Vlaanderen wou, Juist omdat het nationaal veelde en volks- flerheid bezat, sociale verbondenheid en vo'kerengerechtigheid. Maar Vlaanderen was innerlijk verscheurd door de oneer lijkheden van de partijpolitiek. De oor logstoestand was het sein tot een echte politieke furie. Onze diepgevoelde hulde gaat aan alle gevallen en weggevoerde broeders. In hun lijden en in hun offer ligt voor taan de eendracht van Vlaanderen be zegeld. Met U, Vlaamsche Dooden, hebben wij gedurende he-d den oorlog T4-'X8 en ge durende de 22 jaren die er op volgden, hartstochtelijk gewerkt voor volksverbon denheid. Met U, Vlaamsche Dooden, hebben wij er steeds naar gestreefd dat de landsgren zen alleen ethnologische en administra- tief-kultureele beteekenis zouden hebben, geen loopgraven zouden zijn en geen bloedgrachten zouden worden. Met U, Vlaamsche Dooden. hopen wij, uit alle kracht, dat het besluit van dezen oorlog iets anders weze dan een nieuwe onzinnige landkaart, en wel een nieuwe geestelijke en sociale ordening op volks- nationalen grondslag. Wij buigen ootmoedig het hoofd: deze nieuwe orde hadden wij voor ons volk nog niet met eigen krachten kunnen in stellen. De orde is ons echter welkom. En tegenover deze orde willen wij loyaal handelen. Wii erkennen de offers, door andere volkeren gebracht, voor dezelfde orde. Wij willen uit alle krachten medewerken aan de nieuwe orde en aan haar besten diging, waarvoor eerste vereischte is, dat onwaardigen, volksvreemden en volks vervreemden van alle kommandoposten verwijderd blijven, dat de komediespelers worden ontmaskerd en het volk tot volle bezinning wordt gebracht. Laat ons evenwel niet vergeten dat Vlaanderen geen zegepraal heeft behaald, maar gered werd op het oogenblik waar op het bijna vermoord was. Iedere Vlaming heeft nu tot plicht de degelijkheid van zijn werk met gevoelens van waarachtige volksverbondenheid in te schakelen in de degelijkheid van het algemeen volksrendement. Ieder Vlaming heeft als hoogste plicht en als hoogste tucht zich in te schakelen in de ééne volksnationale concentratie, die men de Vlaamsche volksgemeenschap noemt. Den komen terug, over Vlaanderen, de gouden eeuwen van Vlaanderens techniek en kunst, wetenschap en kuituur. Gij, Vlaamsche prachtjongens van den IJzer, kleine menschen met groote zielen, gij blijft, met de helden van 1302, de voor trekkers van Vlaanderen door b'oed en slijk: gij blijft in de nieuwe orde onze hoogste waarde: Vlaanderens reserve van zedo'ijke kracht Vlaanderen! Eeuwenoud en eeuwig- nieuw Vlaanderen! Heil! DE EED VAN TROETW AAN VLAANDEREN Het slot van deze Bedevaart is de be kroning. De aanwezigen rijzen op en heffen de hand voor den eed van ge trouwheid aan Vlaanderen, die Dr Borms voorzegt O land van roem en rouwe. Van liefde en lijdensnood, Gij wordt weer vrij en groot! Wij zweren, houwe trouwe. IJ, Vlaanderen tot ter dood! De muziek en het koor en al de aan wezigen zingen ten slotte geestdriftig het Vlaamsch-nationaal lied, De Vlaamsche Leeuw». Alle armen strekken zich uit tot den groet, tot den groet aan Vaanderen, die beteekent fierheid op het verleden, het geloof in de toekomst, het betrouwen in de heropstanding van het Vlaamsche Volk. In den nacht van Zaterdag 17 op Zon dag 18 Augustus jl„ te 24.15 uur, werden plots een drietal bommen geworpen door een Engelsch vliegtuig op het centrum van de stad Brussel. Een bom sloeg op een huis van de Nieuwe Graanmarkt. Het huis stortte gansch in. In de Moutstraat werd door een tweede bom de gansche bovenverdie ping van een gebouw vernield. Ook aan het huis daarachter gelegen werd onge veer zelfde schade toegebracht. In de Dansaertstraat sloeg een bom in midden de straat en bracht veel schade aan, aan baan, tramsporen en omliggende huizen. Aan de huizen in de Moutstraat en Graanmarkt werd verder ook schade toe gebracht door de ontploffingen. Dadelijk werd hulp geboden en een aanvang gemaakt met het opruimings- werk. De Duitsche technlsChe diensten waren bijna oogenblikkelijk ter plaatse. Ieverig werden de personen die zich in de huizen bevonden, opgezocht. Zes doo den werden uit de puinen gehaald en een goe twintigtal gewonden. Een dier gewonden stierf naderhand, zoodat het aantal dooden op 7 werd gebracht. Van de gewonden moesten er 14 ter verzorging blijven in een kliniek, wijl verschillende anderen huiswaarts mochten keeren. Deze Engelsche aanval op de opene stad Brussel heeft zoowel te Brussel als ln gansch het land groote verontwaar diging verwekt. Alle bladen hebben bij dezen aanslag op heftige wijze hun af keer geuit. De bommen vielen inderdaad op een volkrijke wijk van Brussel, waar geen enkel militair punt nabij is, wijl anderzijds de aanslag werd gepleegd bij klare maneschijn. Algemeen wordt uit gedrukt dat de Engelschen, die reeds zoo veel bittere gedachtenissen nalieten na hun vlucht, bij dien aanslag een nieuwen klap hebben gegeven aan hun eigen sol- dateneer en alleen hebben kunnen berei ken dat het volk meer en meer afkeer ge voelt voor de vroegere bondgenooten. GE ZIJT over ons blad tevreden! Na lezing, schuif het in handen van een gebuur of vriend, zoo steunt ge ons. Dank erom. SNIiaiHBliBaaiESSHHHSIBSEI EEN HURRICANE STORT BRANDEND NEEft Deze opname werd genomen uït de glazen neu« van een l>ombardement»vlïeg« tuig ME. 110. Na een tijd in gevecht te hebben gelegen met de Engelsche jajgr wist de Duitscher de bovenhand te halen... en brandend zien we df Hurricane p Daarbeneden itorteifc AAN ONZE GEACHTE LEZERS, Teneinde aan de West-Vlaamsche bevolking een blijvend aandenken te kunnen bezorgen van hen die vielen voor Vorst en Land, vragen wij aan de familie der gesneuvelden de foto van de gevallene op te sturen naar onze Redactie met doodsgedachtenis of doodsbrief. Foto's wor- REEKS den ongeschonden terug bezorgd. URBAIN LAHOUSSE van Poperinge, echtgenoot van Maria Mor tier, geboren te Poperinge den 28 Mei 1908, en voor 't Vaderland gesneuveld te Oostwinkel den 26 Mei 1940. HILAIRE LEICHER van Poperinge, zoon van wijlen René en van Irma Derycke, geboren te Poperinge den 10 Sept. 1906. en gesneuveld voor 't Vaderland te Schelle-bij- Antverpen den 14 Mei 1940. MAURICE DEKERVEL van Poperinge. echtg. van Maria Boeket, geboren te Poperinge den 4 Maart 1908, en voor 't Va derland gesneuveld te Hin- geon (Nam.) den 12 Mei 1940. ANDRÊ CLABAU van Poperinge, echtgenoot v. Hélène Tem- perville. geboren te Pope ringe den 17 Maart 1915, en gesneuveld voor 't Va derland te Beernem den 25 Mei 1940. ALBERT MERVEILL1E van Reninge, zoon van Henri en Maria Vandenbussche, geboren te Reninge den 2 December 1915 en te Aarsele voor 't Vaderland gesneuveld op 25 Mei 1940. MAUR. VANDEPUTTE van Boezinge, zoon van wijlen Jules en Elodie Vanwonterghem, ge boren te Boezinge den 23 Maart 1906, en voor 't Va derland gesneuveld te Leu ven den 12 Mei 1940. LEOPOLD DESIMPEL van Beselare, echtgenoot van Magdalena Petillion, geboren te Bese lare den 27 Februari 1913, en voor 't Vaderland ge sneuveld te Maastricht den 11 Mei 1940. M. VANNIEUWENHUYSE schoolhoofd te Reninge, echtgenoot van Cecile Van- nieuwenbuyse, geboren te Sint-Andries (Brugge) den 12 December 1912, en voor 't Vaderland gesneuveld te Eekloo op 25 Mei 1940. ANDRÊ BOUDEWEEL HENRI BROUCKXOO van Leisele, van De Panne, zoon van Arthur en Irma soldaat bij bet 31* Linie, Volckaert, geboren te Lei- 2° Bat., 8e Comp., overle- sele den 20 April 1914 en den den 21 Mei in een hos- voor 't Vaderland gesneu- pitaal te Brugge, veld te Oostwinkel op 27 :.M Mei 1940. ALBERT MAEZELE vap Adinkerke, sergeant bij bet 48 Linie, echtgenoot van Mevr. Flavie Maertens, geboren te Veur- ne den 9 Anril 1918, gesneu veld te Loppem den 27 Mei 1940. VERMOTE RAYMOND van Adinkerke, soldaat bij bet 3* Linie, II* Bat,, 6° Comp., geboren te Adinkerke den 20 Mei 1920, gesneuveld te Zil-bij-' Rotise den 27 Mei 1940. In het Staatsblad verscheen volgend besluit: Bij besluit van 17 Augustus 1940, wor den aangeduid om ad interim het ambt van gouverneur mt te oefenen voor de provincie West-Vlaanderen: De Heer Bulckaert M., advokaat te Veurne, lid van de Be stendige Deputatie van den Provincieraad: Oost-Vlaanderen: De Heer Devos J., doctor in de rechten, arrondissements- kommissaris te Gent: Antwerpen: De Heer Grauls J.-J., doc tor in wijsbegeerte en letteren, lid der Koninklijke Vlaamsche Akademie voor Taal en Letterkunde, directeur bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs; Henegouwen: De Heer Leroy A., In genieur; Limburg: De Heer Romsée G„ advo kaat, lid van de Kamer der Volksverte genwoordigers; Luxemburg: De Heer Greindl (baron R ingenieur, arrondissementskommis- saris te Bastenaken; Namen: De Heer Devos G„ advokaat. Luik: Heer Doyen G„ kommlssaris van het arrondissement Borgworm. Provinciegouverneur van den Corput op rustgeld Bij besluit van 8 Augustus 1940, is aan den H. Van den Corput (F.-L.-H.-F.-J.), gouverneur van de Provincie Luxemburg, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 11 Juli 1940. De Heer van den Corput is ertoe gemachtigd om zijn rechten op pensioen te doen gelden, den eeretitel van zijn ambt te voeren en de ambtskleedij ervan te dragen. Provinciegouverneur Vanden Boogaerde ter beschikking Bij besluit van 14 Augustus 1940, Is de Heer Vanden Boogaerde (M.), gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen, ter beschikking gesteld met ingang van 1 Augustus 1940. BURGEMEESTERS! AFGE STELD OF GESCHORST Bij besluiten van 14 Augustus 1940, ge nomen op eensluidende adviezen van de Commissie van advies, ingesteld bij be sluit van 12 Juli 3940, zijn uit hun ambt ontzet De Heer Becelaere A„ burgemeester van Torhout, arr. Brugge. De Heer De Key- ser A., burgemeester der gemeente Lef- finge, arr. Oostende. Bij besluit van 16 Augustus 1940 Is de Heer dTJdekem d'Acoz, baron Ch„ voor een termijn van twee maanden geschorst in zijn ambt van burgemeester der ge meente Proven, arr. leper. De schorsing gaat in met 20 Augustus 1940. DE VOERDERS WORDEN DAARBIJ GESTRAFT iBBSSSaaBMBSHBHBRiaaSHH (Vervolg van 1« blad) Bommen werden ook geworpen op Duitsche steden. Enkele woningen werden getroffen, waarbij 2 personen werden gedood en andere werden gewond. Door de Duitsche bladen wordt erop gewezen dat wat Engeland thans krijgt van uit de lucht, nog maar een proef- prestatie is. In Somaliland hebben de Italianen de Britsche verdedigingslijnen doorbroken en trachten de Britten te ontkomen van uit Berbera. Verschillende schepen wer den in deze haven van uit de lucht be stookt en geraakt. Maar dag 19 Augustus: Een Duitsche duikboot meldde 32.300 ton aan scheepsruimte tot zinken te heb ben gebracht. Door Duitsche vliegtuigen werden de streken van Zuid- en Midden- Engeland bestookt. Vliegvelden, afweer geschut, motorenfabrieken van Birmin gham, Reading, de havens van Swansee, Avonmouth en Bournemouth werden aan gevallen met groot sukses. In de omge ving van London werden de vliegvelden zwaar gebombardeerd. Een ware bom menregen stortte er op neer. Groote luchtgevechten werden geleverd: 147 En gelsche vliegtuigen en 33 sperballons wer den vernield. Een enkel jachteskadrilje, onder bevel van Kommandeur Oberst- leutnant Huth, invalied van den wereld oorlog, haalde 51 Britsche vliegtuigen neer; 36 Duitsche vliegtuigen zijn vermist. Britsche vliegtuigen bestookten We-t- en Midden-Duitschland evenals de Bel gische hoofdstad Brussel (hierover elders in dit blad). Te Dortmund werden wo ningen vernield en een aantal personen gedood of gewond. In Somaliland is de strijd ten voordeele van de Italianen geëindigd. De Engel schen hebben de vlucht genomen, evenals zij in Noorwegen en Duinkerke hebben gedaan. Verschillende Engelsche afdeelin- gen werden gevangen genomen en vlieg tuigen neergeschoten. Een Engelsch tank schip van 9.000 ton werd in den grond geboord. De behaalde overwinning verwekte groote geestdrift in Italië. Rijkskanselier Hitier zond een telegram van gelukwen- schen aan den Duce. Er wordt met nadruk gewezen op het feit dat deze Italiaansche overwinning niet alleen een nederlaag voor de Engel schen beteekent, maar ook een feilen deuk aan het Britsch prestige bij de Ara bische bevolkingen. Dinsdag 20 Augustus: De Duitsche luchtaanvallen op gewich tige militaire punten en nijverheidscen tra van Engeland werden onverminderd voortgezet. De fabrieken, vliegvelden, op slagplaatsen en havens gelegen ten Oos ten van London, in Essex, in Norwich, te Middlefordhaven, Avonmouth, Wey mouth, enz. werden zwaar bestookt. Tal rijke schepen in de havens werden ge troffen. Liverpool kreeg ook zijn deel. In alle plaatsen werden groote branden waargenomen. Een handelsschip van 4.000 ton werd tot zinken gebracht. Door de Berliner Lokal Anzeiger wordt medegedeeld dat in 10 dagen tijds, van 8 tot 18 Augustus, niet min dan 732 Engelsche vliegtuigen werden vernield, zoo in de lucht als op den grond. De Duitsche bladen wijzen er ook op dat de Duitsche luchtmacht Vamo ~*c\Mï rreen ter is over het gebied van het Kanaal en dat de Engelsche vliegtuigen terug gedrongen werden tot het verdedigen van hun eigen grondgebied. Engelsche vliegtuigen overvlogen Duit sche gebieden, o. m. Berlijn, ook Neder land en België. Te Lier, in België, werd een opslagplaats vernield. Te Schalwijk werden drie huizen vernield. Van de twee vliegtuigen die Berlijn overvlogen, werd er een nedergehaald. De Britsche Admiraliteit gaf het ver lies toe van het vliegtuigenmoederschip Gloriousdat in Juni bij Noorwegen in den grond werd geboord en waarbij 1204 man, waaronder de Kapitein van het schip, omkwamen. Aan de Middellandsche Zee werd op Alexandrië 7.000 ton bommen geworpen, die zware schade aan de instellingen teweegbrachten. Een Engelsch eskader opende het vuur op de Italiaansche haven van Bardia, maar werd verdreven. Addis- Abbeba kreeg ook het bezoek van Brit sche vliegtuigen die bommen wierpen. Men telt enkele dooden. Woensdag 21 Augustus. De strijd was naar verhouding eerder gering boven Engeland, daar de vluchten naar de Britsche eilanden zich eerder be perkten tot gewapende verkenningstoch ten. Toch werden ettelijke vliegvelden bestookt en zwaar beschadigd, bijzonder lijk in Suffolk, Norfolk en Oxford. Ha veninstellingen en tanks werden vernield. Vijf Britsche vliegtuigen werden neer gehaald en 2 Duitsche toestellen zijn vermist. Engelsche vliegtuigen lieten ook bom men vallen op verscheidene plaatsen in Duitschland, waar volkswijken getroffen werden. Huizen werden beschadigd, en kele burgers gedood of gewond. Langs Zwitserland om heeft Duitsch land aan Engeland nogmaals de kentee- kens van de uniformen van Duitsche valschermspringers bekend gemaakt en meteen erop gewezen dat, zoo valscherm springers niet volgens het volkerenrecht mochten behandeld worden, weerwraak- maatregelen zullen genomen worden. De Italianen hebben Berbera bezet. Hiermede is gansch Britsch Somaliland, dat 176.113 vierlc. km. groot is en circa 350.000 inwoners telt, in Italiaansche han den. Hiermede wordt ook de weg naar Indië bedreigd. Do Britten zouden Ber bera ten deele in brand hebben gestoken, vooraleer de stad te verlaten. Malta werd ook gebombardeerd. Het D. N. B. meldt ook het torpedeeren van ongeveer 20.000 ton aan scheeps ruimte. Donderdag 22 Augustus: Ver van de Iersche Noord- en West kust werden Engelsche handelsschepen met goed gevolg door Duitsche vliegtui gen aangevallen. De gewapende verken ningstochten door Duitsche vliegtoestellen werden voortgezet. Alhoewel de aanvallen dus niet in zelfden omvang als voor en kele dagen werden uitgevoerd, werden goede resultaten bereikt, o. m. op munitie fabrieken, spoorwegen, havens, oorlogs schepen, tanks, enz. Een handelsschip van 12.000 ton werd in den grond geboord. Engelsche vliegtuigen overvlogen Duit sche, Fransche en Hollandsche gebieden. Duitsche stadswijken werden gebombar deerd. In een stad van het Ruhrgebied werden vier hulzen vernield, vielen 6 doo den en 23 gewonden, allen burgers. In een andere stad werd een gansche hul zenreeks vernield. 10 Engelsche vliegtuigen werden neer geschoten, 3 Duitsche zijn vermist. Italië heeft de volledige blokkade van de Engelsche koloniën uitgevaardigd. -.DUITSCHLAND KONDIGT DE BLOKKADE AF VAN ENGELAND In een belangrijke nota heeft Duitsch land op 17 Augustus jl. de blokkade van Engeland afgekondigd. In deze nota werd er eerst op gewezen op de brutale metho den die door Engeland in den oorlog wor- dfil toegepast, waarbij de hoela neutrale scheepvaart door Engeland voor oorlogs doeleinden werd gebruikt en een honger- blokkade tegen Duitschland werd ingezet. Duitschland, dat thans meester is over de geheele continentale kust van aan de grenzen van Spanje tot aan den Noord kaap, wil thans met gelijke munt betalen. Daarom wordt de blokkade van Enge land afgekondigd, met het doel alle ver binding met Engeland af te snijden. De oorlog op zee rond Engeland wordt dus in vollen omvang ontketend. Alle toe voer voor Engeland wordt afgesneden. GROOT-HERTOGDOM LUXEM BURG DUITSCH GEBIED Door den H. Simon, burgerlijk hoofd aangesteld voor Luxemburg, werd mede gedeeld dat de Luxemburgsche Grondwet, tengevolge de vlucht der Groothertogin en van de Regeering, heeft opgehouden te bestaan. Luxemburg heeft een Duitsch karakter. Een nieuwe juridische toestand werd geschapen. De tolgrenzen tusschen Luxemburg en Duitschland werden dan ook opgeheven en verschoven tot aan de Belgische en Fransche grenzen. Hier door zal de Belgische toldienst zijn werk verrichten aan de Belgisch-Luxemburg- sche grens. Deze beslissing heeft ook tot gevolg ge had dat de tolunie welke bestond tusschen België en Luxemburg, geheven wordt en dat Luxemburg een meerdere uitbreiding van zijn grootnijverheid vinden zal in het Duitsche Rijk. DE BESPREKINGEN ONDER DE BALKANLANDEN Tusschen Roemenië en Bulgarije eener- zijds en Roemenië én Hongarije ander zijds werden besorekingen ingezet ten einde tot een regeling te komen van de twisten die sedert zooveel jaren hangende zijn tusschen die landen. De onderhandelingen gevoerd tusschen Roemenië en Bulgarije schijnen een vlot verloop te hebben. Anders blijkt het voor deze gevoerd tusschen Roemenië en Hon garije. ONTMOETING TUSSCHEN PRESIDENT ROOSEVELT EN MACKENZIE KING. MINISTER-PRES. VAN CANADA President Roosevelt heeft op 17 Augus tus een ontmoeting gehad met den H. Mackenzie King, Minister-President van Canada. Tijdens deze samenkomst werd de gemeenzame verdediging van het westelijk halfrond (Amerika) besproken. De Duitsche bladen merken hierbij op dat, zoo Canada een gemeenzame verde diging met de V. S. bespreekt, zulks uit wijst dat Canada maar weinig vertrou wen meer stelt in de Engelsche verdedi gingsmiddelen. -V DE STAAT VAN VERDEDIGING OVER GANSCH ENGELAND De Engelsche Regeering heeft de staat van verdediging afgekondigd over geheel Engeland, dit met het oog op een gebeur lijke landing van Duitsche troepen. Tot nogtoe gold deze maatregel alleen voor de kustgebieden. In de Daily Expresswordt hierover geschreven dat een geweldig volksleger zou worden opgericht. Elke man in En- Engeland zou in het granaatwerpen moe ten onderwezen worden. In ieder dorp zou een granaatopslagplaats moeten zijn, iedere autobergplaats zou moeten dienen om wapenen te maken, enz. EEN EN ANDER In Nederland zal de Rijkspolitie mer kelijk uitgebreid worden. Duizenden ge- -Sie yei'vfilg Uwbszgbb BW In den laatsten tijd zijn door het ver keerstoezicht talrijke wagens in beslag genomen, die zonder toelating in dienst waren gezet. Daaruit blijkt dat talrijke personen zich nog geen rekenschap ge ven van de gevolgen, die eene overtreding van de verordening van 9 Juli 1940, van den militairen bevelhebber in België over het verkeer met autowagens medebrengt. Het aantal der personenauto's, autobus sen en motorrijwielen mag, volgens deze verordening het tiende deel van deze rij tuigen, die op 10 Mei 1940 tot het ver keer waren toegelaten, niet overschrijden. Talrijke lieden schijnen te zeer geneigd om alleen hun belang onder oogen te nemen en er niet aan te denken, dat er ten bate van de algemeenheid een offer moet gebracht worden. Hij die het waagt zijn auto te gebruiken zonder de noodige vergunning vanwege de diensten van den burgemeester, moet goed weten dat hij zich aan zware straffen blootstelt. De dader zal regelmatig een gevangenisstraf oploopen. Daaraan kan bovendien nog een geldboete toegevoegd worden. Daaren boven bepaalt de verordening op het ver keer met autowagens dat de auto, die zonder vergunning in gebruik was ge nomen, in beslag genomen wordt. Deze in beslagneming zal telkens worden uit gesproken. Hij die zonder vergunning met zijn auto wordt aangetroffen, zal zonder eenige vergoeding zijn wagen verliezen. Het feit dat tijdens de laatste dagen 66 auto's, die zonder vergunning in ge bruik waren genomen, in beslag genomen zijn, moge als verwittiging dienen. Er zal tijdens de eerste dagen een streng toezicht uitgeoefend worden en bij overtreding zal er, zonder verschoon, straf en inbeslagneming van den auto wagen volgen. demobiliseerde militairen zullen hiervoor in aanmerking komen. Naar verluidt hebben de Engelschen een ultimatum overhandigd aan Koning Faroek van Egypte, waarin o.m. gedreigd wordt met de afzetting van den Koning. In Frankrijk werden reeds de twee grootste loges verboden. Maatregelen zullen eveneens in Frankrijk getroffen worden tot een in krimpen van het verbruik van aperitieven. Een Grieksche kruiser die deel nam aan feesten ter eere van O. L. Vrouw in de haven van Tines, werd door een on bekende duikboot getorpedeerd. Van Italiaansche zijde werd een dringende waarschuwing gericht tot Zwit serland in verband met het overvliegen van het Zwitsersch grondgebied door En gelsche vliegtuigen. In Engeland heerscht groote schaarschte aan ijzer, bij zoover dat be sloten werd de ijzeren vuurtoren van Great Yaermouth af te breken. De Noorsche kroonprinses ls naar Amerika vertrokken. Zij is vergezeld van haar drie kinderen. In Nederland werden 3.850 man op geroepen voor den Opbouwdienst. Het zijn gedemobiliseerde soldaten die geen werk konden vinden. In Duitschland wordt een weekblad gedrukt ten behoeve van de Engelsche krijgsgevangenen. in Denemarken wordt een nieuwe Grondwet ter studie gelegd, die een groo- tere bevoegdheid aan den Koning zal ver strekken. Deze zal zelf zijn ministers be noemen. De bevoegdheid van de ministers zal eveneens worden uitgebreid. De par lementaire bevoegdheid daarentegen zal ingekrompen worden. De Fransche Minister Laval heeft een heftigen uitval gedaan tegen de En gelschen, naar aanleiding van de ulthon- geringspolitiek van Engeland. In Frankrijk werd de geleide ekono- mie ingevoerd. Door Reuter wordt de Engelsche ne derlaag in Somaliland als een sukses- rijke ontruiming betiteld. Tusschen Duitschland en Ierland worden onderhandelingen gevoerd over (je bevoorrading van Ierland. DE POOLSCHE KRIJGSGEVANGENEN WORDEN VRIJGELATEN OP BEVEL VAN HITLER Als gevolg van een bevel van den Fiih- rer, werden de laatste weken de Poolsche krijgsgevangenen vrijgelaten. Naar van bevoegde zijde medegedeeld wordt, heb ben reeds de meeste Poolsche soldaten de geivgnggagnkajqpen verlaiïü» GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE Thans kan de betaling geschieden ry al de vervallen rentekoepons van het Ge. meentekrediet van België. De toestand van vóór 10 Mei. uitbetaling der koepons, is dus herstelt Bijgevolg is er geen sprake meer via slechts een beperkt bedrag per maast uit te keeren. DE ROEMEENSCHE ACTIES MOETEN AFGESTEMPELD WORDEN Door het Roemeensche konsulaat te Brussel wordt medegedeeld dat alle be zitters van Roemeensche petroleumac:.n moeten afgestempeld worden op straf van deze acties geannuleerd te zien. Zij zullen veranderd worden in titels op naam ingevolge de besluit-wet Nr 2343, van 10 Juli 1940. Deze afstempeling moet geschiedea vóór het einde van dezen maand. OPENING DER BRUSSELSCHE BEURS Woensdag 21 Augustus heropende de Brusselsche handelsbeurs. De noteeringen hebben plaats van 13 tot 14 uür. De termijnbeurs wordt rog n!et geopend. Voor den beginne worden alleen de Staatsrenten en enkele andere vaste rentetitels, met uitzondering van de leeningen van Belgisch-Kongo, ver- handeld. Denkelijk zullen binnen kort ooit enkele goede nijverheidswaarden op de markt worden gebracht. Onder de noteeringen die bereikt wer- den kunnen wii de volgende aanstippen: Gemeentekrediet 4. 1937 74,— Gemeentekrediet 1938 (eenheid) 446.— Vereenigde schuld 4 t.h. 76.50 Loten 1932 448.— Loten 1933 897,- Verwoeste gewesten 1921 204,— Verwoeste gewesten 1922 216,— Loten 1938 411.— Nationale schuld 1' s. 3 t.h. 67.83 Nationale schuld 3 Vt t.h. 1937 69,25 ONMWDELTJJKE HULP AAN DE DUITSCKEPS DTE WEGGE. VOERD WERDEN OF SCHADE LEDEN Naast talrijke Vlamingen werden ooit in ons land vertoevende Duitschers aan gehouden en naar Frankrijk gevoerd. Zij werden van hun bezittingen beroofd. Hun woningen, have en goed moesten zij ach terlaten en werden geplunderd en ver- nield. Verschillende onder hen werden doodgeschoten, veel anderen werden ge raakt in hun gezonheid. Thans werd een regeling getroffen voor de lichamelijke verzorging dezer weg gevoerden, alsmede voor de betaling van schadevergoeding door den Belgischen Staat. De Militaire Bevelhebber heeft op 14-8-1940 een verordening inzake deze twee dingen uitgevaardigd. Ook voor de door bommen of andere oorlogsdaden aan Duitsche eigendommen aangerichte schade wordt vergoeding gegeven. De weggevoerden ontvangen ook een schade vergoeding voor den tijd dat zij in gevan. genkampen zaten opgesloten. Na vaststelling der schade, wordt dl schadevergoeding comotant uitbetaald. BELGISCHE ONAFHAN- KELIJKHEIDSLEENING Ter herinnering aan de belanghebben den, zij herhaald dat de titels van de Belgische Onafhankelijkheidsleening van 4, 8 en 12 maand mogen benuttigd worden voor het betalen van de belastingen. ONZE STEENKOLENMIJNEN De handelsbeweging in kolen wordt in ons land stillekens normaal, zulks in ver band met de verbetering op de spoor wegen. Volgens de verklaringen van een ver tegenwoordiger der Duitsche Overheid en van een woordvoerder der Belgische spoorwegen, zullen over korten tijd al de stations in de provincie door goederen treinen kunnen bediend worden. De prijzen aan de mijnen blijven on gewijzigd; ze vertoonen neiging naar lager ter plaats van bestemming. De vraag blijft aanhouden naar huls brandkolen, zulks wegens het Inslaan van de wintervoorraden: naar nijverheids- kolen is de vraag steeds gering. BIJNA GANSCH DE BELGISCHE GOUDVOORRAAD IN HET BUITENLAND Deze week is de halfjaarlijksche balans van de Nationale Bank verschenen. Hieruit blijkt dat de bijna totale goud voorraad, weze een som van ongeveer 21 milliard, zich in het buitenland be vindt. Het in België gebleven goud, inge geven in de balans, beloopt slechts tot de belachelijke som van 155.189.75 fr. Verder wordt aangewezen dat bij de Banoue de France zich een reserve bevindt van 557.000.000 fr. Er dient hierbif gevoegd dat de in om loop ziinde bankbil ietten het bedrag van 33 milliard 450 milhoen bedraagt. DD. GOUVERNEUR VAN WEST-VLAANDEREN Heer M. Bulckaert, Advokaat te Veur ne en I,id der Bestendige Afvaardiging van West-Vlaanderen. komt tot dd. Gou verneur onzer Provincie benoemd te wor den. Het is. ons inziens, een goede keus. Heer Bulckaert behoort tot de fractie der Nationalisten waarmede men kan praten. Hij meent eerlijk wat hij zegt en doet. en als lid der Bestendige Af vaardiging gaf hij jaren blijk van gezond oordeel en stoere werkkracht. Wij wcnschen Heer Bulckaert geluk bij zijne vereerende benoeming en wij ve ten dat ons Vlaamsche Volk er zal we! mee varen. IIBIISaiBIBIMiailllllllHIII BELGIE WORDT DOOR DUITSCHLAND NIET AANZIEN ALS VIJANDELIJK GEBIED In een nieuwe verordening betreffende dé Duitsche vermogens in vijandelijk ge bied wordt gezegd dat als vijandelijk ge bied niet gerekend worden Noorwegen, Nederland, Belgie en Luxemburg. Als vijandelijke Staten worden aanzien: Frankrijk, Engeland, inbegrepen de pro- tectoraatsgebieden en koloniën, alsook Egypte. Sasskfl. iiSU Moiuts,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 2