Auto voerders! Stelt II in regel I MONOPOEDERS OORLOGSSCHADE 3 RilSBOiKJE E. H. C. VERVAEKE DE NIEUWE PASTOOR VAN O.L. VROUW TE POPERINGE VERMAKELIJKHEDEN MIDDENSTANDSBELANGEN HANDELAARS DE APOTHEEK H. NOTREDAME Ter Apotheek Notredame ROUWBERICHTEN JOZEF DESAEGHER AMBTELIJKE BERICHTEN Carpentier Omer, Iepersteenw., Poperinge- Tel. 195 EIGEN WAAR IN EIGEN STREEK IN 'T BINNENLAND RECHTBANK VAN IEPER ALVVIE toelating heeft om gebruik te maken van een Motorrijtuig, moet voorzien zijn van een •«-aar de afgelegde reis. doel, getal kilometers aan- aangeduid staan. Zulk reisboekje kunt U verkrijgen tegen 2 frank, ter Drukkerij SANSEN-VANNESTE, POPERINGE We sturen het per post op tegen ontvangst ran 2 fr. 50 in postzegels. Mjjna WEDSTRIJDEN VOOR KRAAI HAANTJES Te POPERINGE. «In den Kalk- zak bij Theofiel Dehouck, Komstraat. 75 Prank prijzen voor oude hanen en 50 fr. voor jonge hanen. Ieder speelt af zonderlijk. Inschrijving te 2 uur; spel te 3 uur. Bloemen voor meest getal hanen en voor verstkomenden met minstens 4 hanen. BS STELT U IN REGEL! Alle Handelaars zijn er streng aan gehouden ingeschreven te ziin in het Handelsregister vóór 1 September e. k. Wie het niet doet zat geen handel meer mogen drijven. Stelt U dus onverwijld in regel. vroeger Gr. Markt, Poperinge, is thans overgebracht naar de GASTHUISSTR. 34, Poperinge (nevens Fotohuis Leeuwerck.) hetbeste middel tegen hoofdpijn. POPERINGE POPERINGE. Vriendelijke uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen der GEZONGEN MIS, op Zondag 35 Augustus, te 8 uur, in St Bertinuskerk, voor HEER FIRMIN SERGIER Spoorwegagent Echtgenoot v. Vr. Martha Vandenberghc. Van wage de St Raphaëlsgiide. Vriendelijke uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen der GEZONGEN JAARMIS, op Zondag 25 Augustus, te 8 H uur, in Sint-Jans- kerk, voor VROUW EUPHRASIE MALBRANCHE Echtgenoote van Heer Benoit Suffis. Van wege Echtgenoot en Kinderen, die danken op voorhand. -«os- Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der GEZONGEN JAARMIS, op Zondag 25 Augustus, te 9 uur, in St Bertinuskerk, voor HEEK MAURICE LABAERE Echtgenoot van Vrouw Anna Steenkiste. Van wege Echtgenoote en Zoon, die danken op voorhand. Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen ->t het bijwonen der JAARMIS op Zondag 25 Augustus, te 9 uur, in O. L. Vrouwkerk, voor HEEK HENRI LEBBE Echtgenoot van Vrouw Lucie Billiau. Van wege Echtgenoote en Kinderen, die danken op voorhand. Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen van den ROUWDIENST, op Maandag 26 Augustus, te 9 uur, in St Janskerk, voor HEER JOZEF-EMIEL DEGRENDELE Weduwn. v. Vr. Emma-Lucie Blanckaert. Van wege de Kinderen. Vrouw Alphonse Van Overbeke-Leeu- werek, Kinderen en Kleinkinderen noo- digen beleefd Familie. Vrienden en Ken nissen uit tot het bijwonen van den ROUWDIENST, op Maandag 26 Augus tus, te 9 '/i uur, in St Bertinuskerk, voor hun diepbetreurden Echtgenoot, Vader, Schoonvader en Grootvader, HEER ALPHONSE VAN OVERBEKE Gepensioneerde der Rijkswacht gedood tijdens het eerste luchtbombarde ment op Vrijdag 24 Mei 1940, in den ouderdom van 83 jaar. Die bij vergetelheid geen rouwbrief mocht ontvangen, gelieve de Familie hierover te verontschuldigen en dit be richt als dusdanig te aanzien. Mijnheer en Mevrouw Jules De Puydt- Schiniüt, Kinderen en Kleinkinderen noo- digen beleefd Familie, Vrienden en Ken nissen uit tot het bijwonen der EERSTE ZESWEKENMIS, op Dinsdag 27 Augus tus, te 10 uur, in St-Bertinuskerk, voor hun diepbetreurden Zoon, Broeder, Schoonbroeder en Oom MIJNHEER LUCIEN DE PUYDT. «o» WESTVLETEREN. Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der GEZONGEN MIS, op Maandag 26 Augustus, te uur, in de parochiale kerk va» Westvleteren, voor HEER CYKIEL OOGHE Echtgenoot van Vrouw Irma Marey. Van wege de Echtgenoote, die dankt op voorhand. BEDANKINGEN POPERINGE. Vrouw Maurice Dekervel-Bockot en Kinderen bedanken Familie, Vrienden en Kennissen om de talrijke blijken van ge negenheid betoond tijdens den Rouw dienst gecelebreerd ter nagedachtenis van hun diepbetreurden Echtgenoot en Vader, HEER MAURICE DEKERVEL Gesneuveld voor het Vaderland. Meteen worden allen uitgenoodigd tot h:: bijwonen der EERSTE ZESWEKEN MIS, op Maandag 26 Augustus, te 9 uur, in O. L. Vrouwkerk. Heer en Vrouw Jutten Vannieuwen- huyze-De Byser bedanken Familie, Vrien den en Kennissen om de talrijke blijken van genegenheid betoond bij het afster ven, den Lijkdienst en de Begraving van hun diepbetreurde Zuster en Schoon zuster, Ju .Trouw JULIA VANNIEUWENHUYZE Dochter van wijlen Heer Julien en Vrouw Irma Depoers. ■Min OPGELET: HANDELSREGISTER Alwie sinds 1 Juli 1939 onafgebroken handeldreef en nog niet is ingeschreven in het Handelsregister, kan zich nog in regel zetten vóór 1 September 1940. Dit volgens besluit d.d. 30 Juli 1940 betyeffen- de de politie op den handel. Handelaars, Winkeliers, Herbergiers, enz., stelt U in regel wilt ge uwe zaak niet zien sluiten Zich wenden voor alle inlichtingen op het Secretariaat van den Middenstand (niet Pastorie maar) O. L. Vrouwkruis straat 18, Poperinge, waar ge U kunt in regel zetten. Bureel openalle dagen van 10 tot 12 uur en van 2 tot 5 uur. (Trouwboekje en gebeurlijk contract van huwelijk me debrengen.) SECRETARIAAT MIDDENSTAND Het Secretariaat van den Middenstand, gelegen Boeschepestraat 30, welke uit gebrand is door het bombardement van 27 Mei is nu gevestigd O. L. Vrouw- kruisstraat 18 te Poperinge, waar alle dieusten voortaan zullen hernomen wor den. A De leden van de Beroepsverenigingen: De Vereenigde Bakkers en Pasteibak kers van 't Westiand, De Vereenigde Beenhouwers en Spek slagers van Poperinge en Omliggende, De Kolenhandelaarsbond Sinte-Bar- bara De Syndikale Kamer van "t Bouwvak en aanverwante Vakken van 't Westiand, worden herinnerd dat zij zich ten spoe digste moeten Wenden naar hun Secre tariaat. O. L. Vrouwkruisstr. 18, Poperin ge, indien zij nog niet ingeschreven zijn op bet Handelsregister. (Trouwboekje en gebeurlijk contract van huwelijk mede brengen.) Het inschrijven in het Handels register is hun onontbeerlijk willen zij voort handel drijven. ■BBBBBBBflBBBBIUgBRBSBSBBBBBafl VOOR ALLE SCHATTINGEN VAN OORLOGSSCHADE wendt U in volle vertrouwen tot Architect Westouterstw., Poperinge. Ingeschreven in het Prov. Register, krachtens de wet van 20 Febr. 1930. STAD POPERINGE UITDEELING DEK VIJFDE REEKS RANTSOENEERINGSZEGELS (Blauwe) Volgende schikkingen, welke stipt die nen nageleefd, zijn getroffen met het doel het werk te vergemakkelijken en alle tijdverlies te vermijden. - De uitdeeling zal geschieden als volgt: De houders der rantsoeneeringskaarten Nr 107.000 tot 110.000: Maandag 2 Sept. Nr 110.000 tot 113.000: Dinsdag 3 Sept. Nr 113.000 tot 116.000: Woensdag 4 Sept. Nr 116.000 tot 119.000: Donderdag 5 Sept. Nr 119.000 tot 122.000: Vrijdag 6 Sept. telkens van 8 tot 12 en van 2 tot 5 uur. De zegelbladen (1 per kaart) dienen ONMIDDELLIJK nageteld bij het over handigen; nadien worden geen klachten meer aanvaard. Wil opmerken dat het afleveren der ze gels, op datums hierboven vermeld, stipt zal gevolgd worden. Wie deze onderrichtingen NIET na leeft, zal zijne beurt verliezen en moeten wachten totdat deze, die het op bepaal den datum doen, bediend zijn. -<oi>- BEKICHT VOOR DE GEDEMOBILI SEERDE BELGISCHE MILITAIREN VAN POPERINGE LAATSTE EN DRINGENDE OPROEP Aan degenen, die hun militaire klee- dingstukken nog niet hebben afgehaald, wordt nog een laatste gelegenheid ge geven. De militair (of iemand zijner huisge- nooten) zal zich op den hierna vastge- stelden dag aanbieden ter Gendarmerie, Veurnestraat, tusschen 2 en 4 uur na middag. Men moet voorzien zijn van het afgiftebewijs, dat overhandigd werd bij het indienen dei- kleederen en dat een volgnummer draagt in den linker-boven- hock. Dagen, waarop, tusschen 2 en 4 uur namiddag, de kleederen mogen afgehaald worden ter Gendarmerie, Veurnestraat: Maandag 26 Aug.: voor de afgiftebewij- zen Nrs 1 tot 200; Dinsdag 27 Aug.: voor de af gif tebe wijzen Nrs 201 tot 400; Woensdag 28 Aug.: voor de afgiftebewij- zen Nrs 401 en hooger. Daar de vesten en kapotjassen moeten ontdaan worden van wapenteekens en re gimentnummer, alvorens teruggegeven te worden, zal er wel hier en daar een goed willige gevonden worden, die een schaar of naaimesje wil medebrengen om, zoo noodig, voor ZIJN kleederen dat kleine werkje zelf te verrichten. Bij zelfde gelegenheid zullen de vrij- stellinpbcwijw/n, welke aangevraagd wer den vóór 30 Juli jl„ afgeleverd worden. «o» AAN DE OPGEROEPEN MANNEN VAN 16 TOT 35 JAAR GENEESKUNDIG ONDERZOEK In uitvoering van het Besluit van 14 Augustus 1940, maakt het Stadsbestuur van Poperinge bekend dat de mannen van 16 tot 35 jaar oud, die den oproep van de Regeering, om zich bij het leger te vervoegen, hebben beantwoord, ver plicht zijn hun aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen. Voornoemde mannen zijn gehouden, volgens voormelde besluit, zich aan te geven ten stadhuize, bureel Nr3, ten laat ste tegen den 28 Augustus aanstaande. Zij die later naar hunne woonstede te- rugkeeren moeten hunne aangift doen, binnen de drie dagen na hunne thuis komst. Het Ministerie van Volksgezondheid richt het onderzoek in op data die door toedoen van het Stadsbestuur aan het publiek moet worden bekend gemaakt. Poperinge, den 21 Augustus 1940. De Burgemeester, l>r J. Van Walleghem. De Secretaris, M. Coutteniex. LAAT UW OORLOGSSCHADE SCHATTEN DOOR Gediplomeerd Architekt - Géomètre - Expert Gewezen Staatscommissaris EERW. HEER C. VERVAEKE Zijne Exc. Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge, komt te benoemen als Pastoor op O. L. Vrouw te Poperinge: Eerw. Heer C. Vervaeke, voorheen Pastoor te Oost- kamp-Ste Godelieve. Eerw. Heer C. Vervaeke werd als Pas toor te Oostkamp-Moerbrugge benoemd zeven jaar geleden en werd er belast met het oprichten eener nieuwe kerk op de nieuwe parochie Sinte Godelieve. Nu komt hij naar Poperinge, opvolger van E. H. Joye, als Pastoor van Onze Lieve Vrouw. Wij wenschen hem hier hartelijk wel kom en hopen dat hij hier vele jaren als goede Herder zal mogen verblijven, tot welzijn zijner talrijke Parochianen. o* E. TL Vervaeke zal heden Zondag in O. L. Vrouwkerk de Hoogmis opdragen. Te dezer gelegenheid zal een korte ce remonie als aanstelling vóór de Hoogmis plaats hebben. APOTHEKERSDIENST - ZONDAGRUST Heden Zondag alle Apotheken open tot den middag; 's namiddags alleen open de Apotheek KESTELIJN, Gasthuisstraat. «o» MIDDELBARE BEROEPSSCHOOL DER EE. ZZ. BENEDICTINESSEN Boeschepestraat, Poperinge. Niettegenstaande de moeilijkheden, In deze tijden, zullen al de leergangen hun normalen gang hernemen. De BEROEPSSCHOOL herbegint op Dinsdag 3 September. De kostleerlingen van deze afdeeling komen binnen op Maandag 2 September. Het LEER WERKHUIS en de LAGERE SCHOOL herbegint op Maandag 16 September. De kostleerlingen van deze afdeeiingen moe ten hier zijn op Maandag vóór 8 Va uur. Z. E. H. DEKENSCHOOL begint op Maandag 16 September. De NAMIDDAGCURSISSEN gegeven op eiken Dinsdag en Donderdag namid dag, op Dinsdag 1 Oktober. De MODE- CURSIS op Vrijdag 6 September. Deze van DACTYLO en STENO op 1 Oktober. -co>- DE HOPPEPLUK De Hoppepluk zal algemeen aanstaande week beginnen. De loonprijs zal dezelfde zijn als ver leden jaar. Het Bestuur van het Hopverbond kwam bijeen om de verdere voorwaarden te be spreken en deze zullen in ue eerste dagen per plakbrief kenbaar gemaakt worden. €01 OORLOGSSCHADE In tegenstelling met de herhaalde ge ruchten welke in stad de ronde doen, is de datum voor aangifte van oorlogsschade nog niet verstreken. Aangiften mogen steeds ingediend wor den op het Stadhuis en desnoods recht streeks gezonden worden naar het Mi nisterie van Financiën te Brussel. Het blijft aan allen ook steeds vrije keus voor het aanstellen van een bevoegd persoon voor het berekenen der geledene schade. Zoo in zake de oorlogsschade en de ver goedingen die ervoor heel waarschijnlijk zullen worden uitgekeerd, verdere mede- deelingen worden kenbaar gemaakt, zul len wij die steeds in ons blad kenbaar maken. «o» TERUG UIT DUITSCHLAND Vrijdag morgen jl. zijn een paar Po- peringenaar, zekere Matthys Maurice en Derycke, uit krijgsgevangenschap in Duitschland (Kamp li B) teruggekeerd, samen met enkue kameraden uit het om- liggende. Van een hunner konden wij ter inzage krijgen een lijst van Poperingenaars en andere jongens uit het gewest, die in zelf de kamp verbleven en wiens terugkomst binnen de eerste dagen mag verwacht worden. Hier volgen deze namen: Beddeleem, Deraeve Maurice, v'erhulle Robert, De- corte Jacques, Venet Roger, Masschelein Wiuem, Dehurck, Desmet. Verbieze Fir- min, Debrqyne Cyriel, Debruyne Nestor, D'Hooghe Emiel (Watou), Delava André, Puype (Boezinge?), Verstraete André, Dehaene (Boezinge), Declercq André. Ry- ckebosch (Krombeke)Croo Richard, Gou- wy, Merlevede, Declercq, Degeest Albert, Ampen Gerard, Logie Maurice, Liefooghe Remi, Verhaeghe André, Gombert, Ser- gier Cyriel, Struye-Leupe, Ameele, Leis Joel. Pifleroen Robert, Slosse Marcel, Kes- teman, Hossey, Vandeborre, Devos, De- beer, Temperville, Delpierre, Grimonprez, D'Herck, Boiaert, Bats, Vandenameele, Vandenberghe, Delaplace, Knockaert, Hauspie, Rassalle, Rosselle, Pourner en Cardinael. Voor allen een gelukkige thuiskomst. -<o>- VERLOFKAARTEN We houden eraan de arbeiders ervan te verwittigen dat de verlofkaarten van het jaar 1940 toch zullen uitbetaald wor den, zooais dit vroeger het geval was. Deze die dus in bezit zijn van eene ver- lofkaart. mogen deze opzenden naar de Kas voor Betaald Verlofwaarbij zij aangesloten zijn, ofwel inbrengen naar het Kristen Volkshuis; wij zullen voor deze die dat begeeren hunne kaart op zenden. Alwie zijne verlofkaart opstuurt of in brengt zorge er goed voor dat zij VOL LEDIG en met inkt ingevuld zij. t.t.z. naam, voornaam en adres duidelijk ge schreven, dit om alle moeilijkheden te vermijden. «o»— DE VERBINDING VAN POPERINGE NAAR BRUSSEL Een autobus PoperingeKortrijk ver zekert de aansluiting aan den trein Kort rijkBrussel tot dat de tram Teper Kortrijk een aansluiting aan denzelfden trein ingericht heeft, PETROLEUM Het Stadsbestuur heeft bij de Orts- komm&nd&ntur aangedrongen om voor de landbouwers petroleum te verkrijgen. GRAANOOGST 1946 De gemiddelde opbrengst per Hectare voor het grondgebied Poperinge is door de Offlcleele Overheid vastgesteld ais volgt: Tarwe, 3.000 kgT; Rogge, 2.000 kgr.; Gerste, 2.200 kgr.; Haver, 2.600 kgr.; Paar- deboonen, 1.800 kgr.; Erwten, 2.400 kgr. Het is met deze hoeveelheden dat er zal rekening gehouden worden voor het beschikbaar te verkoopen graan. co»r MELKKONTROOL Woensdag jL werd door den toeziener dereetwaren, met behulp der Rijks wacht. een kontrool ingesteld op den ver koop van volle melk. Proces-verbaal werd opgesteld tegen een melkverkooper. wiens melk te licht aan vethoudende stoffen be vonden werd. DOKTER FLORIZOONE ALBERT maakt het publiek kenbaar dat hij zich te POPERINGE, Bruggestraat 19, ge vestigd heeft als GENEESHEER - OOGMEESTER. HET VERKEER Naar ons ls medegedeeld werden deze week verschilende processen-verbaal op gesteld tegen personen, autovoerders, ge leiders van gespannen, voetgangers, die het reglement op het verkeer niet na leefden. Er weze dus nog eens op aangedrongen dat de voetgangers op de voetpaden moe ten blijven, dat alle auto- of gespannen voerders de rechterzijde der wegen moe ten houden, dat niet mag geparkeerd wor den op de plaatsen daartoe verboden, en ook dat ieder autovoerder ln het bezit moet zijn van een boekje waarin de ge dane reizen worden aangegeven. Na de Missen moeten de voetgangers den Zondag in ieder geval afblijven van het standhouden op een deel der Groote Markt. -*oi- DE BOTERMARKT Vrijdag jl. kwamen 86 landbouwster.1; naar de markt; 605 li krg. boter werd te koop geboden, maar was spoedig vei kocht. Er is dus een nieuwe verbetering voor de markt bij verleden week. Voor aanstaande week zal een nieuwe regeling getroffen worden opdat de ver koop regelmatiger zou gaan. Even als de Melkerij reeds doet, worden de landbouwers verzocht de boter te maken in klompen van 525 gr. of 1.050 gr., wat respectievelijk overeenkomt met 3 of 6 zegels. De prijs der 25 of 50 grammen moet natuurlijk bijgerekend worden. MUZIEKLESSEN Juffr. A. BLANCKAERT, 1» Prijs aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent, meldt dat zij leerlingen voor PIANO en NOTENLEER aanvaardt. Gasthuis straat 41, Poperinge. WERKVERSCHAFFING Ongeveer 550 inwoners zijn tegenwoor dig te Poperinge aan 't werk voor reke ning der Duitsche Overheid. Dat zal in veel gezinnen ten uiterste welkom zijn, «o» PENSIOENKAS De personen, geboren in Augustus en die hunne storting willen doen voor hun pensioen- of hunne verplichte pensicen- kaart willen inbrengen, gelieven te ko men naar het Volkshuis op heden Zon dag 25 Augustus, tusschen 9 en 11 uur, «o» BIL GEBROKEN H. Louis Ceuleman, uit stad, die Woens dag jl. per fiets kwam van Vlamertinge naar Poperinge, kwam langs de baan met zijn fiets in lichte aanrijding met een ander velorijdar, met liet gevolg dat hij zwaar ten gronde stuikte en hierbij een beenderbreuk in den bil opliep. HEBT GE OOIT een goed woordje ge- zetten tot het abonneeren op dit blad. daan om een of ander kennis aan te Dank erom. INGEREKEND Zekere J. D. uit stad werd Zaterdag 17 Augustus Jl. door de tolbedienden be trapt toen hij een drietal flesschen al- kohol over de grens wilde smokkelen aan den Grooten O. L. Heer. Hij werd aan gehouden. to> - HUISZOEKINGEN Door de Rijkswacht worden voorts huis zoekingen gedaan om het achterhouden van legermateriaal of andere gestolene goederen. Bij een landbouwer van den Abeele werd er deze week een groot aan tal slaffers ontvreemd uit de Fabriek Vandesmet te Abeele evenals aller hande voorwerpen, voortkomende van een of ander leger, aangeslagen. ———co»- MELKERIJBOTER Met genoegen zal iedereen vernemen dat voortaan de Melkerij ter stede al leenlijk boter te koop zal bieden in pak ken van 525 gr., 1.050 gr. en 5.250 gr., wat zal toelaten dat er geen verlies van de waarde van boterrantsoenzegels meer zal moeten geleden worden. BETALING NOODLIJDENDEN Voortaan zal de betaling nog alleenlijk eens om de veertien dagen geschieden, den Vrijdag, op de gewone uren. De eerste uitbetaling gaat door op Vrij dag aanstaande. €01 VERLOREN UURWERK en HANDTASCH. Inlich tingen ten. politiebureele. co»— GEMEENTESCHOOL - POPERINGE UITSLAGEN DER WEDSTRIJDEN SCHOOLJAAR 1939-1940. 1' Studiejaar. 1. Lefever René; 2. Moyaert Hugo; 3. Vaneecke Jacques. 2* Studiejaar. 1. Deraedt Roger; 2. Herpelinck Frans3. Pittillioen Lucien. 3* Studiejaar. L Vangheluwe Henri; 2. Vermeulen Frans; 3. Gantois Paul. 4" Studiejaar. 1. Vangheluwe Roger; 2. Herpelinck Antoon; 3. Deraedt Willy. 5' Studiejaar. 1. Lobeau Joseph; 2. Debyser Felix; 3. Vermeulen Paul. 6* Studiejaar. 1. Lefever Robert; 2. Billiau Willy; 3. Cleenewerck Julien. 7* Studiejaar. 1. Blanckaert Gilbert; 2. Dondeyne Albert; 3. Huyghe Walter. 8* Studiejaar. 1. Desmadryl Paul; 2. De Rynck Jules; 3. Delannoye Nestor. IIUIU1UIIIIIIIU Waarom nog langer verzekerd blijven aan Maatschappijen vreemd aan uw streek? In deze tijdsomstandigheden weet elk verzekerde der Naamlooze Maatschappij DE KORTRIJKSCHE ONDERLINGE» het best hoe voordeelig het is bij haar verzekerd te zijn. In geval van ramp bekomt ieder een spoedige en billijke regeling zonder eenige moeite. De volledigste waarborgen aan de roor- deeligste premiëu. Deel in de_ winsten. Voor alle inlichtingen wende uien zich tot het Bijkantoor te léper, Paterstraat 8. Algemeene Opziener OMER ROBYN. Alle makelaars in verzckeriugeu heb ben meer d;in ooit gröot belang én voor deel met onze instelling te werkeft, Vraagt .0U3 <Ju3 verdere yoatjwardss «a tariel St-JOZEFSKERK DER KARMELIETEN BROEDERSCHAP VAN HET H. KIND JEZUS VAN PRAAG Vierde Zondag: 25 Augustus 1940. Tc 7% uur: Morgenvergadering der Kinderen; H. Mis met Kommunie en Oefeningen tot zielelafenis van Henri David, lid der Broederschap. Te 5 uur: Avondvergadering der Kin deren; Oefeningen, Aanspraak, Lof, Lof zang en Zegen. NEGEN DONDERDAGEN TER EERE DER H. KLEINE THEREèlA Te 7 uur: Kommuniemis met zang, Oefeningen en Zegen. Te 6 uur: Lof door 't volk gezongen, Aanbevelingen, Oefeningen, Lofzang en Zegen. to» STAD IEPER MEDE DEELING Het Komiteit voor de Rapatrleering der Ieperlingen uit Frankrijk, deelt mede dat, niettegenstaande zijne herhaalde po gingen, het hun thans onmogelijk is de noodige bescheiden en pasport te ver krijgen om in het onbezette gebied van Frankrijk toegang te hebben. Zoodra aan dezen toestand verandering komt, zal de op touw gezette reis onmid dellijk ondernomen worden. leper, den 21 Oogst 1940. co» STAD IEPER MUZIEKAKADEMIE De lessen der Muziekakademie herne men op Maandag 9 September 1940. De inschrijvingen zullen plaats hebben op Woensdag 4, Donderdag 5 en Vrijdag 6 September in de Stadjongensschool der St Niklaasstraat. Het inschrijvingsrecht is bepaald als volgt: Notenleer: Lagere Graad: 20 fr.; Mid delbare Graad: 30 fr.; Hoogere Graad: 50 fr. Zanglessen: Lagere Graad: 100 fr.; Middelbare en Hoogere Graad: 200 fr. Snaartuigen: Lagere Graad; 75 fr.; Middelbare Graad: 100 fr.; Hoogere Graad: 150 fr. Houten en koperen Speeltuigen: 40 fr. Klavier: Lagere Graad: 100 fr.; Mid delbare Graad; 150 fr.; Hoogere Graad: 200 fr. Harmonie en Muziekgeschiedenis: La gere Graad: 100 fr.; Middelbare Graad: 150 fr.; Hoogere Graad: 200 fr. De nieuwe leerlingen moeten van hun ouders vergezeld zijn. De andere leerlin gen moeten zich opnieuw laten inschrij ven. Voor de leerlingen die deel uitmaken derzelfde familie, betaalt de oudste het volle inschrijvingsrecht, de volgende de helft. De leerlingen waarvan de ouders te leper niet woonachtig zijn, betalen dubbel inschrijvingsrecht. DE BEHEERRAAD. ROOD KRUIS VAN BELGIE Sectie leper Op Maandag 26 Oogst a. s. zullen hare bureelen alleenlijk 's morgens open zijn. «o» VLAAMSCH KRUIS Afdeeling leper Het Secretariaat der Ijzerbedevaart gaf ons opdracht aan den vooravond der XXI" Bedevaart een hulppost in de Krypte in te richten. Met de meeste be reidwilligheid heeft onze leider, E. H. B. O. Dr Geert Deconinck, uit Wijtschate, met de medewerking van 'n paar toewijdings volle Eerste Helpsters, zich van deze taak. gekweten. Alhoewel deze niet zoo zwaar was als vorige jaren, toch zijn er een tiental patiënten te behandelen geweest, gelukkig niet erg. Toch mag het gezegd dat het Vlaamsch Kruis ook weer ditmaal bewezen heeft dat het zijn taak van so ciaal dienstbetoon begrijpt en het Vlaam- sche volk bij alle omstandigheden weet te helpen en bij te staan. «o» ARRONDISSEMENTSFAMILIEZIEKEN- BOND «VOORUITZICHT» Zetel: St Jacobsstraat 30, leper. Op 15 Juli heeft de Arrondissements- famiiieziekenbond Vooruitzichtzijn werking herbegonnen, met enkele wijzi gingen aan bijdragen en voordeelen. Wij zijn gelukkig aan onze leden te kunnen mededeelen, dat, na slechts een maand werking, reeds merkelijke ver beteringen aan de voordeelen werden ge bracht, o. m. voor den operatiedienst wordt er nu 75 terugbetaald op het tarief der Ver. Geneesheeren van West- Vlaanderen, 't zij voor eene operatie 1" Categorie: 375.00 fr. 2" Categorie: 225.00 fr. 3" Categorie: 150.00 fr. 4' Categorie: 75.00 fr. Daarbij 15 fr. per dag. binst maximum 15 dagen voor verblijf in kliniek of hos pitaal en 35 fr. voor de overige kosten. Meerdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de boden of plaatselijke secre tarissen. Moederkas: Gezien de Provincie West- Vlaanderen sedert 1 Augustus opnieuw toelagen verleent aan de Mutualiteiten, zulleta vanaf dien datum de Vroegere voordeelen van de Moederkas worden uitbetaald, 't zij 402.00 fr. voor een eerste geboorte en telkens 5 fr. meer voor elk der volgende geboorten. Daarbij de ge beurlijke toelagen van Stad of Gemeente. Ook de voordeelen van den Tering- dienst (Sanatorium en Openluchtscholen) blijven bestaan zooals voor den oorlog en kunnen de leden die vroeger aange sloten waren voor het groot Sterftefonds (1.430 fr. of 1.265 fr.) voort aangesloten blijven, mits een opleg van 0.25 fr, per week. Wij verheugen ons dat het grootste aantal onzer leden trouw gebleven is aan den ziekenbond. Moesten er nog leden zijn die hunne heraansluiting nog niet hebben gevraagd en toch nog verlangen lid te blijven, ze kunnen dit doen door zich zonder uitstel aan te bieden bij den plaatselijken secretaris hunner afdeeling en mits aanbetaling der achterstallige bijdragen, vanaf 15 Juli. Wij van onzen kant zullen ons voort beijveren om de voordeelen in de maat van het mogelijke te verbeteren en onze leden tegen nieuwe ziektebeproevingen te helpen verzekeren. co» STAD IEPER OPENBARE VERPACHTING BIJ SCHRIFTELIJK AANBOD VAN DE VIJVERMEERSCHEN AAN DIKKEBUSCHVIJVER Op Maandag 26 Oogst 1940, te 3 uur namiddag zal het College van Burgemees ter èn Schepenen der Stad leper, ten Stadhuize van leper in het openbaar overgaan tot de opening der schriftelijke aanbiedingen, ingediend voor de ver pachting van de Vij verm eer sc hen aan Dikkebuschvijver, verdeeld in 15 loten, hebbende eene gezamenlijke oppervlakte van 14 Ha., 06 a., 46 ca. Deze verpachting geschiedt voor negen naeenvolgende Jaren, in te gaan den l Oktober 1940. Het verkavelingsplan, alsook het lasten' kohier, liggen ter inzage der liefhebbers op het Stadssecretariaat, alwaar de aan biedingsbrieven te verkrijgen zijn, De aanbiedingen moeten gedaan wor den bij gesloten en aangeteekenden brief, gestuurd aan den Heer Burgemeester kend worden ten laatste op Zaterdag 24 Oogst 1940, 's middags. Op den omslag dient de volgende vermelding geplaatst te worden: Openbare verpachting van 26 Oogst 1940 -. leper, den 14 Oogst 1940. De Burgemeester en Schepenen, J. VANDERGHOTE. De Secretaris, J. VERSAILLES. ~co>- St-JOZEF'S VRIJE BEROEPSSCHOOL UITSLAGEN DER LEERLINGEN SCHOOLJAAR 1939-1940. Ingeschreven leerlingen: Snit en Con fectie, 21; Hout, 53; Metaal, 142; to taal: 216 leerlingen. SNIT EN CONFECTIE. I« STUDIEJAAR. Onderscheiding: Ysixjewyn- ckele Michel, Wen-ik; Neyriack Germain, leper. VoldoeningLogier Ro«er, leper; Bcwen Antoon. Zil- lebeke; Boxoen Theofiel, Vl&mertrnge: Migneaux Raou!, Wervik; Vanisenfierghe André. Woumen. Volgen: Hoomaert Michel, Woumen. De overige leerlingen hebben aan al de -wedstrijden geen deel genomen. i« STUDIEJAAR. Eerrmetaal en Diplome met Groote Onderscheiding: Debusschere Maurice, Leke. Diploma mei Onderscheiding: I.eiebvre Gerard, Wervik: Cappoen Camiel, Vlamertinge. Diploma met Voldoening: Coine Eueéne, Meenen; Claeys Ro ger. lener. De andere leerlingen hebben aan al de wedstrijden geen deel genomen. HOUT AFDEELING. i« STUDIEJAAR. Onderscheiding: Regheere Maurice, Krombeke; D'Hondt André, Reningelst; Supply Roger, Bikscbote, Warner Frans, Langemark. Voldoentng: Rosselle Jozef, leper; Cappoen Willy, Poperinge: Petyt Gaston. Langemark; Fieuw Jules, Poelkapelle; Bruynsteen Roger, Boezinge. Volgen: Bosnians Michel, Poelkapelle; Bauw Michel, West- outer; Nuytten Jerome, leper; Dumoulin Robert, leper: Rousseau Maurioe, Pioeesteert; Viaene Mau rice, leper. De overige leerlingen hebben aan al de wedstrijden geen deel genomen. 7* STUDIEJAAR. Onderscheiding: Carpentier Roger, Boezinge; RouSsel Jean, Nieuwkerke. Vol doening: Vanbrussel Gerard. Poelkapelle; Bryon Leon. HoMebeke; Corion Camiel. Beselare; Vandepitte René. Boezinge; Verfaillie Leon, Langemark. Volgen: Vanherpe Roger, Zonnebeke; Degraeve Paul, leper. 3« STUDIEJAAR. Erremetaol rn Diploma met Groote Onderscheiding: I.ambrey Norbert, Loker; Le- sage Louis, Westroozebeke. Diploma met Voldoe ning: D'Herck Maurioe, Langemark: Polley Robert, Elverdinge: Borry Roger, Reningelst:* Wyffels Ge rard, Krombeke; Decomroer André. Komen; Verviscb Roger, Boezinge. Volgt: Decorte Jozef, leper. METAALBEWERKERS. STUDIEJAAR. Groote Onderscheiding: Bou- dry André. Langemark: Lenoir Roger, Poperinge; De- croix Marcel, Zonnebeke; Bamelis Georges, Woesten; Lebbe Gerard, Poperinge; Vankemmel Roger, Pope ringe; Devos Kogrr, Zonnebeke; Taffin Roger, Po peringe; Vandemest Gaston, Merkem; Allewereldt Roger, Poperinge. OnderscheidingVanhee Gaston, leper; Corneifiie Gaston. leper; Lerminez Roger, Langemark; Veistichele Marcel, Komen; Vanacker Roger, Wijtschate; Malfait Robert, Zillebeke; Hou wen Jozef, Reningelst; Billiau Jules, Vlamertinge; Dèbeuf Omer, Wijtschate; Decock Roger, Nieuw kerke; Didier Raymond, leper; Bruynooghe Georges, Meessen; Vanlerberghe Camiel, Zonnebeke. Vol doening: Lecourt Albert, Ploegsteert; Terryn Roger, Komen; Benauwt Germain, Pollinkhove; Vandekerck- hove Willy, leper; Ghesquiere Emmanuel, Ploeg- steert: Carrain Urbain, leper; Platteau Maurice, Voor- mezele: Deweerdt Herman, Loker; Borry Leopold, Reningelst; Depraetere Albert, "Zonnebeke; Derluyn Jerome, leper: Timperman Roger, Boezinge; Dele- ruelle Jean, Ploegsteert. Volgen: Termote Emiel, Konten; Fiey Gerard, Reningelst; Temperville Leo pold, Poperinge; Dutboy André, Bikscbote; Roets Jean, Boezinge; Knop Daniel, leper; Bruneei "Mau rice, Merkem; Gombeir Julien, Westvleteren; Mollet Julien, Merkem; Goelbals Henri, leper; Descamps Frans, Poelkapelle; Ateyn Marcel, leper. De overige leerlingen hebben aan al de wedstrijden geen deel genomen. STUDIEJAAR. Onderscheiding: Hoet Valere, Komen: Vermeulen André, Westouter; Plantefeve Ar- sène, Komlli; Hardeman André, Weslouter; Boscart Jozef, Zandvoorde; Bartier Remi, Vlamertinge; Rae- ltelboom Michel, Woesten; Vanslambrouck Leopold, leper; Vandeputte Maurice, leper; Simoens Michel, leper. Vodloening: Oduï Raoul, Abeele-Watou Imfevuyst Marcel, Elverdinge; Hof Jacques, leper; Masschelein Roger, Geiuveld; Hoste Basiei, Zand voorde; Bostoen Roger, Bikschote; Slosse Hubert, leper: Goetbils Albert, VlamertingeLemahieu Char les, Zonnebeke; ïmpens Camiel, leper; Vandenbilcke Frans, leper. Volgen: Dassonville Raiaël, leper; Derudder André, Komen; Deback Robert, Oostvlete- ren; Aernout Louis, Houtem; Coussemeut Henri, leper; Dujardin Albert, Houtem: Deloux Norbert, Nieuwkerke; Sennaeve André, leper; David Julien, leper; Hoste Gerard, Zandvoorde; Pieters André. Houtem; Novez Roger, Zonnebeke; Larnond André Poperinge: Seynhave Jozei, Zonnebeke; Derudder Albert, Vlamertinge. - De overige leerlingen - hebben aan al de wedstrijden geen deel genomen. 3« STUDIEJAAR. Eeremelaal en Diploma met Groote OnderscheidingCorneilije Georges, leper. Diploma met Groote Onderscheidingl.epla Alois, Voormezele. Diploma mei Onderscheiding: Berte- loot Lucien, Beselare; Verhoest Roger, Waasten; Poppe Robert, Ploegsteert; Chercbie Albert, Komen; Vannegen Oscar, Wijtschate: Covemaecker Andries, OostvleterenVandewalie André, Poperinge; Verhoest André. WaastenSegaert Odiel, Langemark; Duhayon Marcel,. Dranouter; Costeut Brtnjo," Beselare. Di ploma snel Voldoening: Marent Sylveer, Merkem: Nopoe Gerard, Beselare; Deruyter Florent, leper; Thiebaut Adolf, Komen; Albrecht Raiaël. Merkem: Alleman Emiel, Teper: Van Exem Jules, Ploegsteert; Zwaenepoel Roger, Zillebeke, Bonte Louis, Loker. Inschrijving* van nieuwe leerlingen lederen Zondag van 10 tot- 12 uur en van 2 tot 4 uur, St-Jacobsstraat 5, leper. BOEZINGE. Nieuws van t'onzent. Julien Tierssoone, die als korporaal-on derrichter, de jongeren naar Frankrijk moest volgen, en zoo in het onbezette ge bied aanlandde, is verleden week Zater dag namiddag te huis gekomen. Een der twee Gebroeders Meeuws, die men dood waande, namelijk Gerard, is ook terug. In de vergadering van het School- komiteit, in 1 Klooster gehouden op Vrijdag 16 Oogst, werd Juffrouw Gillioen uit Poperinge, zuster van Zuster Thérèse der Bewaarschool van Pilkem, aldaar be noemd als onderwijzeres in plaats van Zuster Marie, die te Beveren Moeder Do- minioa vervangt. Donderdag 28 Oogst, is er keuring der Geitenhokken bestemd tot den Open baren Springdienst gedurende het seizoen 1940-'41, op onze gemeente 's namiddags kwart voor 5 uur aan -e brug. Op 8 September is er algemeene ver gadering voor de leden der BOERINNEN- GILDE in de kookschool van 't Klooster, met een voordracht, belangrijke mede- deelingen èn tombola. De leden van den GEITENBOND worden verwittig!} dat hunne jaarlijksche vergadering van den voorwinter zal plaats hebben op Zondag 15 September, met een spreekbeurt van Meester Platteau, en tomboia. Op verlangen van den Heer Alge- meen-Kommissaris voor den Heropbouw Verwilghen, wordt door toedoen van den Heer Burgemeester in nauwe samenwer king met E. H. Pastoor, het kerkhof heel en al in orde gebracht. De herstellings werken aan de kerk nemen steeds bree- deren omvang; de banen worden ook her steld; kortom, de bedrijvigheid op onze gemeente doet het getal werkloozen heel en al wegsmelten. Weet ge? ...dat hetgeen de men- schen zeggen en doen, doorgaans goed of slecht wordt uitgelegd, naar mate het vrienden of vijanden zijn? ...dat sommige menschen meer kracht hechten aan ge wijd water en keersen, dan aan het H. Misoffer en de H. Communie? ...dart som mige voorsteilen op de gemeenten ook markt te houden van boter en eieren, om alzoo de inwoners en boeren niet allen naar leper te sturen? BESELARE. Ijzerbedevaart. V.O.S. - B.V.O.S. Beselare herdacht dit Jaar zijn oorlogsdooden 1914-T8 en 1940, evenals zijn Politieke Gevangenen, in zijn lokaal. De Plechtigheid werd er door radio uit gegeven. Vlaandren roept uit dorp en steden: Arme Zonen, zóó berouwd 1 Onze Wil en onze Bede Staat op 't IJzerkruis in goud: VOOR VREDE! Soldaten nieuws. Stilaan zakken onze jongens af. Uit Frankrijk, bezet- en onbezet gebied, zijn deze week weerge keerd: Georges Ryckebosch, Henrl Collez, Sylvère Cardoen, Jules De Wulf, Remi Billiet, Roger De Gryse, Oscar Nuytten. IN DE HEIMAT! Nergens tikt het Angelusklokje, Als te huis in Vlaanderland! Nergens smaakt en pijp en slokje, Als bij molen, bosch en land, In 't lieve Vlaanderland I Krijgsgevangen Soldaten, gij reeds uit Duitschland weergekeerd. Wie kan me 'n nieuws je bezorgen over mijn Zoon. Sergeant Albert De Visscher. 23" Linie, 5* Koinp., krijgsgevangen in Duitschland, Stalftg I A, Nr 16573 B. Nog nooit kreeg ik een woordje van hem. Dat demorali seert. Dank bij voorbaat. GEO. Wagen met vlas opgebrand. Toen van leper, $0, tuoeteü ter pest aangetea-J da #V90»tr<Mtt uit leper bet gehucht De Kortekeer passeerde, ging de wagen mei een groot deel vlas in de vlammen om. Men meent dat de opvliegende vuur» sprankels der machine, den brand ver» oorzaakt hebben. Omvergereden. Zekere August Verbeke, wonende Zonnebebeeksche steen weg, werd ter hoogte De Kruisstraat door een motorrijder omvergereden. Het slachtoffer, dat verscheidene kneuzingen opliep, werd naar zijfi woning overge bracht. Uitslag Paardenkoersen. Eerst* Draf; 1. Husarde, aan Boudry; 2. Coby, aan Vanrobaals; 3. Molette, aan Knokke; 4. Odilonne, aan Mijnheer. Tweede Draf: 1. Rosita, aan Bayardj 2. Husarde, aan Boudry; 3. Jeannette, aaa Mijnheer: 4. Kedyqueen, aan Duhein. Derde Draf: 1. Coby, aan Vanrobaais; 2. Husarde, aan Boudry; 3. Molette, aaa Knokke; 4. Odilonne, aan Mijnheer. Vierde Draf: 1. Rosita, aan Bayard; 2. Husarde, aan Boudry; 3. Jeannette, aaa Mijnheer; 4. Kedyqueen, aan Duhein. Vijfde Draf (liefhebbers): 1. Pol, aaa Corre; 2. Crabiscul, aan Vandarame; 3. Chamberlain, aan Bostoen; 4. Marie, aaa Debusschere. Zesde Draf (Fondkoers): 1. Molette, aan Knokke; 2. Coby, aan Vanrobaais: 3. Husarde, aan Boudry; 4. Odilonne, aaa Mijnheer; 5. Kedyqueen, aan Duhein. LANGEMARK. Vlaanderens Hoog dag plechtig herdacht. In de H. Mis van 9 uur ging een groote menigte man nen ten offer. 's Avonds hadden 'n paar honderd volksverbonden Vlamingen er aan gehouden de 21" Ijzerbedevaart- plechtigheid van verre, doch in gemeen zaamheid en piëteitsvol mee te leven. W9 hopen dat deze kleine schare, gesterkt ia haar geloof, naar huis is gekeerd. Ver sterkte luidsprekers zorgden voor een prima-uitzending. Het spreekkoor, de aan spraken en de liederen werden levendig en vol begeestering beluisterd en meege zongen. Dank zij enkele offervaardigs studenten werd over de gansche gemeen te met het Herkenningsteeken rond ge gaan. De uitslag was ook schitterend. V.O.S. Aan de Oudstrijders van 1914-T8 en 1940. Algemeene vergade ring op heden Zondag 25 Augustus, ta 3 uur namiddag, bij J, Vanlouw, Statie straat; spreker: makker A. St-Martin uit Roeselare. Alle Oudstrijders worden uit genoodigd. Degenen die rechten te doen gelden hebben, worden verzocht al hun troeppapieren mee te brengen. ZONNEBEKE. Meisje verbrand. De tweejarige Simonne Boucké, dochter van Albérick, wonende gehucht «De Cité is Dinsdagmorgen zoo ongelukkig in een ketel kokende zeepsop gevallen, dat ze met erge brandwonden aan bee- nen en lijf naar de kliniek te leper werd overgebracht. Ernstige aanrijding. Zekere C., in dienst bij landbouwer Dillies, zijnde per rijwiel, kwam in aanrijding met andere fietsers. Hij viel bewusteloos ten gronde en had bovendien een gapende hoofd wonde opgeloopen. Na ter plaatse de eerste zorgen ontvangen te hebben, werd hij naar het pachthof overgebracht. BIKSCHOTE. Weerom nieuws... en goê nieuws. Nog twee onzer soldaatjes zijn thuis of op weg: Jules Vantomme is thuis gekomen van uit het Zuiden van Frankrijk en na veel wederwaardigheden is hij gave en goed gezond togekomen en.„ natuurlijk welgezind: en of vader en moe der ook welgezind waren. Ook Robert Haghedooren is op weg en op bezoek bij zijn familie in Frankrijk, en als we dat zullen lezen, zal hij het ook al lezen thuis, is 't te hopen. Wanneer de andere? vragen de men schen, t duurt toch zoo lang. LOO. Van schommel gevallen en been gebroken. De 14-jarige Marie-Louise Caestecker was te Loo aan het spelen op den schommel, toen ze plotseling het evenwicht verloor en voorover stuikte. Hierbij brak ze het been. Het kleine slachtoffer werd naar het O. L. Vrouw Hospitaal te leper overgebracht. VLAMERTINGE. Uitslag prijskamp Plaatsekraaiers1. Deberdt Leon, 193; 2. Vandemaele Maurice, 176; 3. Van- demaele Maurice, 163; 4. Willemet Mau rice, 137; 5. Desmet. Basiei, 102; 6. Cal- lewaert Camille, 102; 7. Latruwe Ray mond, 95; 8. Danneel Joseph, 77; 9. Lief- hooge Robert, 69; 10. Chaerle Maurice, 61- Uitslag prijskamp voor kraaibaan- tjes «De lustige Kraaiersbij Maurice Chaerle A la Vile de Lille ->. 1. Olie- vier Gaston, Poperinge, 186; 2. Vande maele Maurice, Vlamertinge, 165; 3. De berdt Leon, Poperinge, 155; 4. Durnez Lu cien, Vlamertinge, 153; 5. Willemet Mau rice, Elverdinge, 153; 6. Boutez Lucien, Poperinge, 144; 7. Questroy Julien, Re ningelst, 142; 8. Claerboudt Cyr., Poel- kapele, 138; 9. Liefhooge Rob., Renin gelst, 127; 10. Pype Elie, Vlamertinge, 99. VerstkomendeWatou. Meest getal: Reningelst. HBraaHMMBaBnHagMiaiKi DRONKEN AUTOVOERDER RIJDT EEN MEISJE DOOD, KWETST TWEB ANDERE EN SLAAT OP DE VLUCHT Dec. Emeric, van leper, is beticht van op 7 Juni 11., rond 20 uur, in auto uit de richting van Meenen afgereden komend, op het grondgebied Geiuveld, op het rij wielpad, de wlelrljdster Provoost Ju lienne van Meenen aangereden te heb ben. Het meisje werd op slag gedood. Marie-Louise Ghesquiere en Philips Mau- rits, beiden van Meenen, werden insge lijks gekwetst. Na het ongeval had D..., die bedronken was, de vlucht genomen, zonder zich om zijne slachtoffers te be kommeren. De moeder en stiefvader van Provoost Julienne stellen zich als burgerlijke partij aan en vragen eene totale som vaa 32.000 fr. als schadevergoeding. Daar het schijnt dat de betichte niet verzekerd is, vraagt de burgerlijke partij dat voor wat de schadevergoeding be treft, de rechtbank de lijfsdwang zou uit spreken. Na de Heer Prokureur des Konings ge hoord te hebben, die eene strenge toe passing der wet vroeg, daar de betichte als oud-rijkswachter het voorbeeld diende te toonen en het slachtoffer ter hulp moest komen. Ook vraagt het achtbaar orgaan der wet dat de betichte voor al tijd vervallen zou verklaard worden nog ooit een motorvoertuig te voeren. De Heer Voorzitter Matton verklaart dat de rechtbank op strafrechterlijk ge bied nu uitspraak zal doen en op 19 Sep tember over den burgerlijken eisch uit spreken zal. Hierop trok de rechtbank zich terug om te beraadslagen. Na een tiental minuten werd de zitting hernomen. Voor de feiten A. en B., die zich mengelen, wordt de be tichte veroordeeld tot 6 maanden gevang en 1.400 fr. boete of 2 maanden gevang; voor het feit C. tot 1 maand gevang en 350 fr. boete of 15 dagen gevang; voor het feit D. tot 2 maanden gevang en 700 fr. boete of 1 maand gevang, en tot de kos tten, waarvoor de lijfsdwang op 1 maand bepaald wordt. Daarbij wordt de betichte levenslang vervallen verklaard nog een motorrijtuig te mogen voeren. De betichte, die aangehouden was, werd door de Rijkswacht weggeleid. Wederzijdsche slagen. Del... Leopold en Tytg... Richard worden voor weder zijdsche slagen ieder tot 175 fr. boete of 3 dagen gevang veroordeeld, voorwaar delijk gedurende 1 jaar voor de 2 betich ten, die elk de helft der kosten moeten betalen. IJzerzoekers opgepast. Debr... En- gelbert. Cast... Marcel, Vanst... Roger en B... Urbain, allen van Houthulst, werden aldaar op het militair gebied gevonden door de brigade-kommandant MLisaulfc» Zij waren ijzer aan het zoeken en poet sten de plaat, zoodra zij de Rijkswacht bemerkten. De rechtbank veroordeelt dl 4 betichten voor het feit A. elk tot 182 fit boete of 8 dagen gevang; voor het tdk B. elk tot 105 fr. boete of 3 dagen gevanA voorwaardelijk gedurende 5 jaar TOtil Debr..., Vanst... en S,„

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 3