Interview ever de verre reis nncir Het Zniden KOENTGES Oorlogschade' MEJ.DOMICENT KINDERBEÊ VOOR VREDE! IN ENKELE REGELS GASTON B0URDEAU WAAR BLIJVEN ONZE POLITIEKE GEVANGENEN MARKTPRIJZEN BURGERSTAND VAN DE SAMENWERKENDE BRAND VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ VAN POPERINGE KLEINE BERICHTEN KOLEN 'T ROOS KRUIS HET WELBEKEND HUIS van BRUGGE EEN PERCEEL MAAIGRAS EEN GOED WOONHUIS VAN CRAEYNEST A. P. O. L. Vrouwstraat 47. NIEUWPOORT HUISMEUBELEN EN MENAGIEGOEDEREN KLEINE LANDEIGENDOM PARTIJ ZAAILAND WELGELEGEN HOFSTEDE MEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN EEN WOONHUIS WOONHUIS MET ERVE BERICHT 1.000 FR. BELOONING ZAKENKANTOOR CENTRAAL VREDESACTIF TV VERZEKENS! Wee» gegroet, O. L. Vr. van Vlaanderen! 1. - VOORBEREIDING. Het lastigste va» de voorgenomen reis naar het zonnige Zuiden bestond in het verkrijgen van een toelatingsbewijs van de Bezettende Overheid, want zoo'n reis kost benzine, en benzine is om zoo te zeggen het bloed dat de oorlog moet voeden. Na 10 dagen loopen in allerlei bureelen verkregen we de toelating naar het onbezet gebied van Frankrijk te ver trekken. De ondervinding van vorige rei zigers leerde, dat men zich moet voor zien van de noodige levensmiddelenwe namen dus mede35 brooden, smout en een hoeveelheid conserven. Die werden smakelijk verobberd langs den weg door de onbemiddelde Nieuwpoortnaren die zich de luxe van een maaltijd in een hotel niet konden veroorloven, en last- not-least ongeveer 700 1. autobloed of benzine. Zeggen we nog voorop dat het Schepencollege de stedelijke brandweer auto gratis ter onzer beschikking stelde, op voorwaarde dat de stad voor niets in de onkosten van de reis zou tusschenko- men. Op Woensdag. 7 Augustus, te 6 uur 's morgens, stappen Dr Vandamme, bur gemeester; Floribert Gheeraert, gemeen teraadslid, en Pieter Lansens, chauffeur- mecanicien de auto in, en de lange reis naar het onbekende neemt aanvang. 2. ALGEMEENHEDEN Stippelen we vooreerst de reis uit in groote trekkenHet gaat langs Rijsel door de streek van Champagne over Dijon. Lyon, door de Rhónevallei naar de Middillandsche Zee, buigen dan om langs de Garonnevallei om langs Limoges over de uitloopers van het Massif Cen tral te trekken en langs Bourges, Melun, oost van Parijs trekken we over Arras naar het geliefde Nieuwpoort. Wat wel slaat is dat men met een Duitsche reispas geen moeilijkheden door de Fransche Overheden aangedaan wordt. In het Noorden valt het dadelijk op, dat ih de dorpen, de menschen in rij staan om zich van het noodige te voorzien; brood, vleesch, kruidenierswaren. In de steden is alles gemakkelijk te verkrijgen en is het leven normaal. Eens de grens tusschen bezet en onbezet gebied voorbij, gaat het lieve Fransche leven zijn vollen gang, men heeft de oorlog niet aan den lijve gevoeld en men leeft er op aan als God in Frankrijk. Daar doen natuurlijk de waanzinnigste geruchten de ronde. Zoo vertelt men langs officieele zijde verno men te hebbèn dat de kust plat gescho ten en ontruimd is, ja, dat zelfs Belgie tot aan Brussel ontruimd is, en veel an dere kwakkels meer. Wat er geen kwak kels zijn, maar harde werkelijkheid, is de «"lichte cavalerie die er ongenadig den scepter zwaait/Soldaten verkiezen liever op dorpels van huizen en kerken te sla pen dan in de kampent velen toonen oiis wonden op hun beenen door de vlooien erin gebeten en velen worden door de lichte cavalerie naar het hospitaal ver voerd. De vrees voor dat «duivelsch paardevolk is zoo groot dat onze pas sagiers liever op de banken in de auto slapen, dan in de centres-d'acceuildie overal opgericht zijn. Over het algemeen Staan de Belgische soldaten wel te pas en klagen niet over het eten. Persoonlijk hebben we niet te klagen gehad, konden gemakkelijk en goedkoop aan eten en slapen geraken in de groote centra; in de dorpen echter is er gebrek. We kre gen een dag verlet en kwamen daardoor slechts op Woensdag namiddag 14 Aug., te 4 uur thuis, daar we op 10 km. van Bourges de grenslijn moesten voorbij trekken en er daar honderden auto's te wachten stonden. Er werden circa 40 auto's per uur doorgelaten en, alhoewel We nog voorkeur kregen, moesten we nog 5 uur lang aanschuiven. We kwa men in het onbezet gebied op het oogen- blik dat het Belgisch leger gedemobi liseerd werd. Het schrijnende wee c'er terugtrekkende troepen, dezen keer naar huis, moesten we weer aanschouwen. Dui zenden soldaten trekken op eigen krach ten naar huis, sommigen met 7 fr. cp zak, staan voor den reusachtigen afstand van meer dan 1000 km. en tochnog lie ver dit lijden dan nog langer bij de lichte cavalerie ver van huis te blijven en er vervoermiddelen af te wachten. Wat wel het meest in het hart gaat is, dat we bij iedere bent dienen stil te houden, hon derden en duizende smachtende oogen en bedelende gebroken stemmen van lijden de mannen moeten afwijzen, omdat de plaats beperkt is. We noteeren honderde adressen en moeten duizend maal de vraag hooren«Komt er geen auto van...? Een feit vermelden we hier. De Heer Verdonck van Veurne kwamen we tegen; hij was gevlucht met zijn vrachtauto en met dén Direkteur van de Nationale Bank van Veurne en de millioenen uit den£,at en bewezen heeft dat hij meester is Bank. Hij had hooren zeggen dat z'jn*,„„ A, huis en fabriek plat waren en het bijhuis te Nieuwpoort fel beschadigd. Toen de wapenstilstand er was wilde hij terug- ikeeren; maar zijn auto met den Direk teur van de Nationale Bank en de mil lioenen waren, zonder boe of ba te zeg gen, gaan vliegen. Nu zit hij daar met Zijn bagage en kan niet terug, en zoo zijn er duizenden die wachten op ver voermiddelen. 3. - DE REIS. We zullen nu vlug de reis doen, meer 'aandacht wijdende aan de vele dolende ongelukkige landsgenooten, dan aan het tnooie in de natuur; de reis in zoo'n wa gen, die uren en dagen naeen bolt, neeint natuurlijk alle genoegens die zulke reis in vredestijd met veel meer tijdspanne zou opleveren. We trekken over Douai, die zwaar ge leden heeft, komen te Chateau-Thierry een autobus tegen uit Nimes, het verre Zuiden, die veel moeilijkheden op zijn reis ondervonden heeft en ons niet veel gelukkige uren voorspelt. We landen doodaf te Dijon aan, na een reis van 4o0 km. in vogelvlucht. Geen middel er te logeeren in een hoteldan maar ge noegen genomen met de banken van den auto. Te 9 uur 's morgens terug de baan op. We komen te Beaune aan de grens van onbezet Frankrijk en, zonder moei lijkheden landen we over Villefranche te Valence, 90 km. over Lyon. Daar ver nemen we van den Consul van Belgie dat er circa 35.000 Belgen in zijn gebied onderkomen gevonden hebben. Nu blij ven er nog 15.000 over die smachtend hunkeren om te vertrekken; bij velen wordt het heimwee zoo sterk dat ze op eigen middelen vertrekken; zoo doen ook sterke groepen soldaten die we steeds tegenkomen. We vernachten te te Mon- télimar, de stad van de nougat. In den morgen rijden we het dorp Pont-Saint- Esprit binnen waar het 3* en 7' Ardeen- sche verblijvende officieren verkla ren dat alles in de war loopt, dat ze geen orders ontvangen en... dat. de militaire dokters geen medicamenten ter hand hebben. Te St-Nazaire (Rhöne) nemen we nota van adressen van soldaten. In dit verslag komen enkel de namen voor van de sol daten uit West-VIaanderenEtienne Ta- hon, leper; Hooghe Lucien, Nieuwkerke; Porteman Gaston, DadizeleHonraet Walter, Voormezele; Samyn Gast.. Mee- nenRoos Gerard, Ledegem; Martin Juul, Geluveld; Migneau Gerard, Zweve- gem. Te Connaux verblijft het 10* Ardeen- sche Jagers, daar klagen de soldaten dat het brood zoo hard is als arduin. Soldaat Van Belle vraagt dat we van hem nieuws zouden geven in Nr 10-12 Sint-Paulus- straat, Oostende. Jozef Wilmot, leider V. C van Oostende, verblijft te Nimes. We vernachten te Beziers. niet ver van de Middellandsche Zee. Te 8 uur 's mor gens vertrekken we naar Nelraen waar het 53' Linieregiment verblijft. Te Lieur- nan treffen we volgende soldaten aan: Titteca, Zcelaaa <2U Koksijde; Hammel- ton Robert, Oostende; Defevre Robert. Breedene; Decokker, Wapenplaats 33, MeenenStroobandt Daniel, Meenen; Beaupré André. Poelkapelle; Meule- brouck Adolf. Kortrijk; Declercq Jero me, Poperinge; Desmet Honoré, Mee nen; Bruyssing Henri. Meenen; Lauwer». Lichtstr. 43, Oostroozebeke; Werrebrouck Gustaaf. Ardooie: Luitenant Lens, ont vanger der belastingen te Poperinge, ver blijft te Lodève. Te Leurian nemen we mee; Vanhove Achiel, Dugardeyn Marcel en Vivey Ro ger van Nieuwpoort. et» te Lunelle: Van- devoorde André van Lombardsijde. Te Montarnault stappen aan boord: Beschuyt Albert en Julien, Maes Mau rice en Monteny Pieter van Nieuwpoort. Nu naar Montpellier waar E. H. Bul- tynck, gewezen professor aan 't College, instapt. Te Montbazens vervoegt ons Ka- rel Constant, onderwijzer aan 't College, en te Poussan Arthur Blonde. We vragen naar Maurice Reuben en Charles Markey, maar die zijn enkele dagen te voor gedemobiliseerd en er uit- gemuisd. Te St-André-de-Sangenus bevindt zich Boydens Albert, Middelkerke; Cuypers Joris, Oostende; Devrieze Robert, Tor hout; Vercoutter Joris. Bulskamp; Car ton Fernand, Reningelst; Gut Fernand, Vlamertinge; Berton Odillon. Kortrijk; Valke Omer, Kortemark; Huyghe Al- bert, PoperingeLievens Achiel, Aartrij- ke; Lecluse Maurice, Moorslede; An- necssens Pol, Meenen; Schepmans Mar cel. Wervik. Te Anniane treffen we aan: Verhcy- den Robert. Gistel; Bonte Arthur, Brug ge; Vandekerkhove. Clarastr., Brugge; Bouckaert Arth., Roeselare; Dewaele Etienne, Zulte, Waregem; Verheyden Gaston, Heule, Kortrijk. Te St-Paul-et-Vanmulle verblijven Ju lien en Jozef Verbrugghe, I.effingestr. 16; Gezelle Robert, Ooststr 55; Degwiech, Frère Orbanstr. 331Vandebrille, Hof straat 16; Delorge Omer, Alf. Pietersl. 3; Verleye Robert Veldstr. 3; Saeleus Mau rice, Oesterbankstr.Heyaert, prinses Elisabethlaan (Sas)Deschepper Aimó, Zwaluwestr. 125Blomme Arsène, Ka- pellestr. 62; Geryl Basiel, Torhoutsche Steenw. 22; De Bros August, Frère Or- banstraat 10; Barbaix Frans, Steenbak- kersstr. 108; Charles Bix, Leffingestr.; Van Mael, Zwaluwestr. 118, allen van Oostende. Te Montereau vernemen we dat Nes tor 'tjaeckx, van Nieuwpoort, op eigen krachten vertrokken is met 50 fr. op zak. De jongens van 18 tot 55 ;aar, evenals de opgeroepen hoogeschcolstudenten zijii niet meer op te sporen. Te Cahors, in het centraal bestuur van het Rood Kruis van Belgie, kan Dr Van damme volgende inlichtingen bekomen over onze Nieuwpoortsche visschcrsTe Salviac verblijven vrouw Raphael Ver coutter en baar 6 kinderen; Michel is met Raphaël op 't schip gebleven. Ver blijven er ook vrouw Henri Schoolaert en haar 5 kinderen; Oscar is met Henri Schoolaert op het schip van Raphaël Vercoutter gebleven. Te Degagnac verblijven vrouw Hypo- liet Beyen en kind, (Hypoliet is met het schip naar Engeland)Frans Maes en vrouw; Familie Lambrecht Emiel uit De Panne; Mevr. Lode Meyus met kinders. alsmede M. en Mevr. Etienne Gerard met kinders en schoonbroer. Verblij ven te St-Germain: Henri Vanhove en vrouwvrouw Edw. Vandenabeele en kind; Beschuyt Mathilde.' Verblijven te LavercantièreVandenabeele Mau rice, Ghys Gerard en 2 kinderen, familie Decoster-Gilbert en 2 kinderen en fami lie Vantroyen en kinderen. Verblijven te Frayssinet-le-GélatHenri Decrop en familie en schoonzoon en vrouw August Decrop, en er dichtbij, te L'Herm, vrouw Schoolaert Gerard met kinders. Ver blijven te Salviac: Families uit De Panne en Koksijde. zusters van Frans Maes en nicht. Te Thedirac (Lot) Maurice Cloet van N 42 en vrouw Guilleman met 4 kinderen. Te St-Vaèst-la-Hougne (Manche): Isidoor Ghys en familie en André Calcoen en familie. Te Coussade laden we Valère Verstap pen, vrouw en 4 kinderen op en einde lijk te Cahors nemen we nog vier sol daten-wachtmeesters op van Heist die we beloven over de grenslijn, en ten slotte toch tot in Meenen, medenemen. Met volle wagen trekken we uit Ca hors, noord van de Garonne, naar het lieve thuis. We kunnen niemand meer bijnemen. Met de reisgoederen, die we noodzakelijk ook moeten medenemen, hebben we onze volle vracht. We moeten toch hier hulde brengen aan onzen chauf feur Pieter Lansens, die op die 8 dagen lange rit van 2400 km., zoo door berg als door dal, zonder aflossen aan het stuur van de volant. Brengen we ook hulde aan de Heeren Dr Vandamme en Floribert Gheeraert. die zooveel vreugde brachten bij onze ljnd- genooten in Zuid-Frankrijk en bij onze Nieuwpoortnaren die ze terugbrachten. Voor ale verdere inlichtingen zich wen den tot den Heer Burgemeester of M. Fl. Gheeraert, Kaai, Nieuwpoort. L. V. H. laBBaiBasHaaiaHSHBsaassas VOOR DEN HEROPBOUW DER VERWOESTE EN BESCHADIG DE WONINGEN IN NEDERLAND Door den Regetringscommissaris voor Wederopbouw in Nederland, werd een rondschrijven gestuurd naar alle Neder- landsche Gemeentebesturen, waarin aan gedrongen wordt op een spoedige her stelling van de schade aan woningen aan gebracht wegens oorlogsfeiten. Voor diegenen die hun woningen willen herbouwen, zullen voorschotten of tege moetkomingen toegestaan worden, tot een beloop van 80 vac de geleden schade. POSTVERKEER MET BELGISCH CONGO HERSTELD Het postverkeer tusschen Belgie en Belgisch Congo is hersteld, doch enkel, tot nader bericht, voor de gewone post kaarten. Te Leuven heeft een chauffeur, die de ontrouw zijner vrouw danig terneer- drukte, in een vlaag van zwaarmoedig heid zijn kind van 8 jaar uit het venster der tweede verdieping geworpen en daar na ook door het venster gesprongen. Het kind werd hierbij gedood, de autovoerder zwaar gewond. Te Orsmaal - Gussenhoven is een landbouwer, die een zak graan naar den zolder wilde brengen, met dezen den trap afgevallen .De ongelukkige liep een sche delbreuk op en overleed kort nadien. Te Wetteren werden aardappeldie- ven gesnapt. Een hunner werd aange houden. Te Bergen heeft een metser zijn vrouw, die bij hem niet meer wilde wo nen, te keer gegaan met een gebroken pintglas. De vrouw weid zwaar gewond. Te Mooregem werd zekere Albert Van Drommen, uit Izegem, zwaar gewond gevonden op den openbaren weg. Men weet niet of de man het slachtoffer is geweest van een aanrijding ofwel een val heeft gemaakt. Te Beersel kwam het tot hevige ru zie tusschen twee werklieden tot ten slot te een der ruziemakers een mes trok en zijn tegenstrever en steek gaf in den rug. De gekwetste werd aan de long geraakt Gegroet! Klinkt het door veld en wel» Onz' lieve Vrouw ter eer! De kindren zingen in de Mei, En leggen bloemen neer! VOOR VREDE! Ze steken kleine kaarsjes aan. Voor Onze Vrouw heur voet. En prevelen om weg te gaan, 'n Kinderbeê, zoo zoet! VOOR VREDE! Ze knielen voor Maria r.eer. Ze vinden haar zoo zacht. En vragen heur maar altijd weer. Waar gansch ons Land naar tracht; VREDE IN VLAANDREN CAPITULATIE OM VREDE EN LIEFDE VOOR ZIJN VOLK! LEVE DE KONING! 1940. GEO. MAKELAARS- ZAKENBUREEL lb St-Elisabethstraat, IEPER Beheer v. goederen- Fiscale Za ken; - Nalatenschappen-regeling; - Aan- en Verkoopen; - Verhu ringen; - Leeningen; - Verzeke ringen - Overlatingen van han dels- en landbouwfondsen enz. Volstrekte geheimhouding. Ernstige, Snelle en Goed- koope Bediening. Zooals reeds gemeld werd, zijn eeii aantal politieke gevangenen op 18 Mei 1940 uit de gevangenis van Kortrijk weg geleid geworden naar Oostende, van waar zij met een Fransch vrachtschip vertrokken zijn. Dit schip moest naar Dieppe varen, doch sedertdien was men zonder nieuwsmen wist niet of het schip getorpedeerd werd, of wat er ook mede gebeurde. Ten gevolge van aller hande opzoekingen kwam men nader hand te weten, dat het schip eerst naar Engeland gevaren was, en daarna terug gekeerd naar Frankrijk. Het schip zou zich thans te Bavoiine bevonden hebben. Meester Leuridan, Senator te leper, is nu thuisgekomen van een reis naar Bayonne, waar hij in de gelegenheid ge weest is te ^preken met den kapitein van bedoeld schip, en heeft daar vernomen, dat bedoelde personen, samen met on geveer -een duizendtal andere personen, te Folkestone aan wal gezet geweest zijn Onderstaande personen bevinden zich dus in Engeland. Langs een-andere kant zijn wij reeds te weten gekomen van een dezer personen, die een brief langs Span je heeft kunnen doorsturen, dat zij het goed stellen, doch de plaats, waar zij ge ïnterneerd zijn, is nog niet bekend. Dit betreft de volgende personen Dierkens Camiel. Meenen; Cneut Achiel, Wervik Dcdecker Gustaaf, Moeskroen Seynaeve Marcel, Moeskroen; Stegen Michel, Luingne; Sounervvald Gerhard, Elsene Courtequisse Albert, Komen; Stamper Roger, Komen; Desramanlt Lüp., leper; Hosten Léon, leper; Hautmann Oscar, leper; Waignier Robert, leper; Louage Edgard. leper Hoffman Georges, St-Truiden Duvivier Baüdouin. Bergen (Mons); Bauer Gustaaf, Sehaarbeek; Vandorpe Gerard, Bavikhove; Sternberg Jan. Brussel; Berud Heinrich. Brussel; Cardinael Eva, Bergen (Mons): Desruelle Alice .Bergen (Mons); Wachter Leon, Schaarbeek Rosemann Anna. Schaarbeek; Masuch Erna en 1 kind. Antwerpen Schopke Charlotte en 2 kinderen, Et terbeek. Ook over de volgende groep personen is men nog steeds zonder nieuws. Het is echter zeer goed mogelijk, dat ook die personen met dat schip weggeleid ge worden zijn. Zij werden aangehouden door de Engelschen Dr Robert Raveschoot, Meenen; Denolf Renaat. Meenen; Lewyllie Maurits. Meenen; Noyez Octaaf, Meenen. Alwie eenig nieuws hierover kan me- dedeelen, gelief het Sekretariaat voor West-VIaanderen, per adres Advokaat A. Samyn, Vlamingstraat 60, te Brugge, in te lichten. ÏSI 2.000 KRIJGSGEVANGENEN TE ANTWERPEN TOEGEKOMEN Woensdag is een trein met 2.000 offi cieren en manschappen van het krijgs gevangenenkamp Stalag 11B, te Antwer pen toegekomen. Heel dit gevangenenkamp wordt thans Ontruimd en al onze landgenooten die er verblijven, zullen tegen Maandag a. s. tbuis zijn. Uit een mededeeling van het Rood Kruis blijkt verder dat alle andere krijgs gevangenen binnen de eerste vier weken terug mogen verwacht worden. MaHIHBHMHBEHHSBKSEB» STATIEOVERSTE VAN THULIN VERMORZELD Wijl H. Lefebvre, stationoverste van Thulin, Henegouwen, de sporen wilde oversteken, werd hij door een trein gevat, een 50-tal meter ver meegesleurd en vree- selijk verminkt. Hij moet op den slag zijn gedood. •aBBBBBBMBBBSSSiflaBBBBBaBBBBB Kortrijk, 19 Aug. Tarwebloem 210; roggebloem 110; boter 23; eieren 0.75-0.80; witte tarwe 180-185; roode tarwe 175- 180; rogge 165-170; haver 170-175; gerst 280-290; hooi 75; stroo 50-55; aardappe len, géle 57-60: wortelen 2.00; erwten 3.00; kooien 4.00; rapen 1.00; tomaten 4.00; bloemkoolen 4.00: selder 1.00-1.50; porei 2.50; appelen 1.75-2.00; peren 2.00; druiven 20; pruimen 3.00. Veemarkt. Te koop gesteld 473 stuks: 197 koeien 4.75-5.75 lev. het kgr.156 vaarzen 6.00-6.25 48 stieren 5.75-6.75 72 ossen 6.80-7.50. Konijnen 7.00; kie kens 10-11; hennen, 't stuk 7.50-8.00; dui ven 4.50; eenden 15; ganzen 30. Vellen van: geiten, per stuk 25; ko nijnen, per kgr. 11; schapen 8.00; koeien 6.50; veerzen 5.75; stieren 5.70; ossen 6.50; kalvers 8.00. Vlasmarkt. Goede bedrijvigheid: De bedrijvigheid op de vlasmarkt gaat goed door. In het algemeen blijven de prijzen vast en bepaald. Goede leveringen van beste vlassen worden gedaan aan Duitsch- land. Nog stalen groen vlas der huidige groeiïng, worden ter markt gebracht tot nazicht van kwaliteit en sterkte. De no teeringen zijn de volgende: inlandsch ruw vlas van 1.10 tot 2.10 fr.inlandsch ge root vlas in putten 1.50-2.75; idem op het land geroot 0.90-1.50: inl. gezwingeld vlas, geroot in putten 1350-3600; id. geroot op het land 1300-1700 fr. De markt der klodden komt in goede werking; het ruw werk van 4.75 tot 6.75 fr.fijn werk 8.00- 10; vlas der Leie 1.10-2.25, Slachthuizen van Kuregem-Anderleclit. SchapenDe prijzen verzwakken licht van 15 tot 16 fr. voor de troepschapen en van 10 tot 11 fr. voor de melkgevende schapen (tegen 10-12 fr. de vorige week) per kilo geslacht. POPERINGE, T. 16 tot 23 Augustus 1949. Geboorten. Cuvelier Marie-Louise, d. v. Clovis en Lebbe Irma. lepersteenweg. Blondeel Christlane, d. v. Albert en Minne Allee. Pottestraat. Orbie Mo nique, d. v. Fir min en Questroy Yvonne, 'Bellestraat. Pluym Maria en Mariette, d. v. Karei en Pyck Ida, Iepersteenweg. Wicke Willy, z. v. André en Six Jeanne, Brijkedreef. Overlijden». Verlinde Gerard, 2 U m., Pottestraat. Catteeuw Eugenie, 82 j., wed. v. Sansen Theophile, Westvleteren- steenweg. Logie Paul, 1 m., Berats Reke. Doom Wllly, 7 d., Ouderdomstw. Beloften. De Puydt André, werkman v. Woesten, en Poissonnier Maria, z. b., v. Pop. De Gersem Maurice, onderwij zer v. Gistel en Dauchy Agnes, onderwij zeres v. Pop. Maeyaert Georges, land bouwer v. Beveren-IJzer en Top Magda- lena, z. b., v. Poperinge. IEPER, van 15 tot 21 Augustus 1940. Geboorten. Geeraerd Marcel, Mee- nensteenw. 19. Grimonprez Georges, Recollettenpoort 5, (v. Zillebeke). Leire Robert, Recollettenp. 5, cv. Zillebeke). VanWifdemeersch Michel, Recollettenp. 5, (v. Beselare). Claerebout Roger, Recol lettenp. 5, (v. Zonnebeke). Versaevel Wllly, Recollettenp. 5, (Poperingesteen- weg 115). Vandamme Roland, Recollet tenp. 5, (De Haernestraat 21). Decat Cecile, Recollettenp. 5, (v. Passchendale). Devreker Jean, Recollettenp. 5, (v. Langemark). Huwelijken. Clarysse Carolus, aarde werker en Vandecasteele Suzanne, z. b., b. v. leper. Vermeeren Jerome, onder wijzer en Deleu Simonne, z. b., b. v. leper. Boudry Jules, betonbewerker en Lou- wagie Elisa, z. b., b. v. leper. Overlijdens. Vannieuwenhuyse Julia, 51 j., naaister, ongeh., v. Poperinge. Vanassche Desiderius, 70 j., ongeh, Hoornwerk. Vanhoutte Richard, 54 j., werkman, ongeh., v. Torhout. Decock Alois, 86 j., echtg. Ringot Julie, v. Lange mark. Leterme Madeleine, 28 j., fa- briekwerkster, echtg. Bocquet Cyrille, v. Meesen. Versavel Eugenia, 80 j„ ongeh., Rijselstr. 104. Boudrenghien Louis, 33 j., fabriekwerker, echtg. Blondiau An- gèle, v. Ath. Lebegge Joseph, 15 j., fa briekwerker, ongen., v. Duffel. Ver linden Lodewijk, 26 J., fabriekwerker, echtg. Opde Beek Julia, v. Duffel. Van der Auwera Maria, 37 j„ huishoudster, echtg. Lebegge Jean Baptiste, v. Duffel. Geldhof Jacqueline, 4 m., Meencnstw. 175 b. Blanquaert Clotilde, 79 j„ ongeh.. Rijselstr. 85. Barbez Remy, 24 j„ aar dewerker, echtg. Van Exem Simonne, v. Zillebeke. Desomer Marie Louise, 63 j„ landbouwster, echtg. Verbiese Emile, v. Brielen. Dufour Louis, 65 j„ metser, echtg. Decoux Marie Louise, v. Ways. Degroote Achillus, 63 j„ landbouwer, wed. Dejaegher Octavia, Kemmelsteenw. 16. KEMMEL, van I Jan. tot en met 31 Juli. Geboorten. Cattrysse Walter, z. v. August en Prudentia Dumarey. De- rycke Madeleine, d. v. Jerome en Irma Gombeir. Bosschaert Raymond, z. v. Hector en Maria Vandelanoote. Coene Esther, d. v. Maurice en Turck Antoi nette. Dumont Laurent, z. v. Louis en Yvonne Vanweehaege. Croquey Julien, z.-v. Jeróme en Gryson Jeanne. Cro quey Jozef, z. v. Georges en Joanna Vic- toor. De Bruyne Rosa, d. v. Fernand en Deconinck Simonne. Storme Ro bert, z. v. Marcel en Papegaey Rachel. Lenoir Paula, d. v. Jeróme en Bekaert Alice. Vandamme Gilbert, z. v. André en D'halluin Gabrielle; Verfaillie Vera, d. v. Valère en Bril Alida. Vandesteene Monique, d. v. Gerard en Develter Mag- dalena. Callens Willy, z. v. Gerard en Hoorelbeke Maria. Verhoye Noël, z. v.- Gentil en Susanna Deblaere. Lar- museau Jacqueline, d. v. Paul en Spey- brouck Leona. Huwelijk. Vanbecelaere Omaar, land bouwer, Oostnieuwkerke en D'huysser Agnes, z. b., Kcmmel. Overlijdens. Leuridan Pharallde, 82 j., wed. Pieter Ennaert. Hen- nin Jacqueline, l(»Ém., d. v. Gerard en Maria Joseph. -vtrndroogenbroeck Syl- vie, 37 j., onderwijzeres, ongeh., d. v. Emiel en Dehandschutter Victorine. Cleenewerck Emiel, 73 j., landbouwer, echtg. Amsy Rosa, Descamps Paula, 4 d., d. v. Camille en Dochy Maria. Reubrecht Octavie, 83 j., wed. Benedictus Oreel. Devrce Marcel, 34 j., bakker, echtg. Tack Margaretha. Carre Euge nie, 57 j., huishoudster, wed. Joseph Cy rille. Joseph Roger, 23 j.. metser, cngeh., z. v. Cyrille en Carre Eugenie. Joseph Ireine, 27 j., z. b., ongeh., d. v. Cyrille en Carre Eugenie. Carre Henri, 56 j., metser, ongeh., z. v. Jules en Leonle Ghesquière. - Gryson Marie, 81 j., wed. Benoit Ennaert. -Joseph Romanie, 73 j., wed. Franciscus De Meyere. Depuydt Nelly, 25 j., winkelierster, wed. René Leb be. Philippe Eulaiie, 79 j., huishoudster, echtg. Alo'isius Hermin. Danneel Em ma, 63 j., wed. Lemenu Aloysius. Cluyse Gustaaf, 59 j., gasthofhouder, echtg. Ver- henne Sidonie. DEERLIJK, burgerlijke stand. Geboorten. Depaepe Laurette. Vandekerckhove Frans, Christiaens Auré- le. Debakker Roza. Vandenbroucke Jeannine. Deirene N... Naessens Roza. Sterfgeval. Devos René, wever, 35 J., gesneuveld te Melle. Huwelijken. Demets Julien en Hos- tyn Marie-Louise, Denoulet André en Devolder Elza. Vromant Jules en Van houtte Agnes. Dedonckele Camiel en Vandenheede Augusta. TWEE KINDEREN DOOR ELEKTRISCHEN STROOM VERRAST TE ROESELARE Twee kinderen uit Roeselare, de 8-ja- rige Jacques D'Hondt en de 8-jarige Gus taaf Roebeke, waren aldaar in een weide gaan spelen. Hier vonden zij een lossen draad liggen en poogden dezen op te ne men. Slecht bekwam dit hun, want de draad was onder elektrischen stroom, zoodat beide kinderen aan de handen werden getroffen. De opgëloopen verwon dingen bieden gelukkiglijk geen gevaar. - gesticht in 1904 - IS DE BESTE EN VOOR- DEELIGSTE 1. - Omdat de Bestuurraad samengesteld is uit Poperingenaars die van iedereen gekend zijn 2. - Omdat al de aandeelhouders Pope ringe bewonen 3. - Omdat het gestorte geld in Pope ringe blijft; 4. - Omdat de Maatschappij reeds een aanzienlijk reservefonds bezit 5. - Omdat de brandschaden ten spoe digste geregeld en vereffend worden: 6. - Omdat de premiën verminderd wor den: 15% vanaf het vijfde jaar. Alle inlichtingen te bekomen bij de H. JULIEN VANDOOREN, Zaakvoer. der, leperstraat 23, POPERINGE. IBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBDIBEBB DAMES EN HEEREN Voor uw KOSTUMEN, MANTELS en beste KLEEDEREN in alle matei- wendt .U bij «DE VIER SEIZOENEN» Casselstraat 7 - Poperinge. aan GENADIGEN PRIJS, bij JULES GARREYN, Hollebekestraat 153, Voormezele. Hij aanvaardt ook alle VERVOER van gelijk welken aard, met kamion en paar den, aan de bes.e voorwaarden. WEGENS HERSTELLINGEN UITVERKOOP van MEUBELEN aan factuurprijs. Bij E. DECLERCQ-DEQUEKER, Casselstraat 87 - POPERINGE, HUWELIJK Gepensioneerde Weduwnaar, zonder kinderen, wenscht kennismaking voor huwelijk met vrouw van ongeveer 50 jaar. Schrijven ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Poperinge, onder letters A. V. Waarom lijém ajua HOOFDPIJNEN MIGRAINE TANDPIJN GRIEP RHEUMATIEK ÏENUWKOORTS PIJN DER PHMB MAANDSTONDEN I »ls de Wonderbar* Bruin* Poeder» ran der Apotheek DE POORTERE w Sint-Niklaaa-Waa*. - V aot«obHkk»!ijk loader (ckidtlijkt gcrotfca yrb desa ptJiMD snlta berrljdca. Dt dooi I poidtn 4 Ir, it dritdnbbth iota ts potiori 20,00 /r. Te verkrijgen in alle goede Apotbake» of vrachtvrij tegen postmandaat Gebruikt ze eens, V zult nooit geen an dere meer gebruiken. gelast zich zooals vroeger met het Verven Nieuwwasschen Droopkuischen Kuisch, Verven en hervormen van HeerenhoedenStoppage. De goederen afgegeven 's Maandags, worden den Vrijdag terugbezorgd BIJHUIS BIJ: 21, Korte Torhoutstraat 21, IEPER Open van 8 tot 12 u. 15 en van 13 u. 30 tot 19 u. Den Zondag gesloten. Studie van den Notaris de GRAVE te Loo. OP DONDERDAG 29 OOGST 1940 om 3 Yo ure namiddag (officieel uur), ten Stadhüize té Loo, bij den Heer Ju lien Matthys, OPENBARE VERKOOPING in een enkelen zitdag, van te Oostvleteren, groot 1 ha. 21 a. 70 ca., kadastraal be kend wijk A, Nr 175. gelegen ten zuiden van den Ijzer, bij Elzendamme. Vrij van gebruik met 1 Oktober 1940. Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendale. TOESLAG: Vrijdag 30 Augustus 1940 te 2 uur namiddag, in de herberg «Den Arend», bij M. Van Isacker te Passchendale, Spanjestr., van: Gemeente Passchendale, wijk De Kazakke met schuurke, stalling en zaailand, sec tie B, Nr 814e, 814f, groot 36 a. 70 ca. Bewoond en gebruikt zouder geschre ven pachtvoorwaarden door M. Constant Cnudde mits 1000 fr. 's jaars, belastingen en igerzekerihgspremie lastens de eige naars. Ingesteld 30.090 fr. IBaHHHHHHHKBeHBasaaBB Studie van den Notaris FLORIZOONE te Alveringem. HET MOTORRIJTUIGEN- VERKEER Bevoegdheid van gemeentebesturen en Arrondissementskommissarissen. Het Verordenungsblattpubliceert een tweede verordening betreffende het motórrijtuigenverkeer van 16 Aug. 1940. De bevoegdheid om toelating te verlee- nen voor het verder gebruikmaken van motorrijtuigen wordt met ingang van 15 Augustus voor de niet geëmancipeerde gemeenten van het gemeentebestuur over gedragen op de arrondissementskommis sarissen. In geëmancipeerde gemeenten behoudt het gemeentebestuur hieromtrent zijn bevoegdheid. Voor de Brusselsche agglomeratie Is de burgemeester der stad Brussel bevoegd. De door het gemeentebestuur van niet geëmancipeerde gemeenten reeds afgele verde toelatingen blijven geldig, in zoover deze door den arrondissementskommi3sa ris niet werden ingetrokken. Het Belgisch Ministerie van Binnen- landsche Zaken zal, met toestemming van den militairen bevelhebber, nadere bepa lingen betreffende de motordrijfstofver- deeling, kenbaar maken. V': u-.-, i TE KOOP Qkkasiestoof feu-continu Nestor Mar tin». Dikkebuschsteenweg 119, leper, inde rr ij tuig, zoo goed als nieuw, laatste model, alsook kleine cuiiinière-stoof, bij Yvonne Verhelle, Komstraat 36, Pop. j^emorque. -Bruggestraat 9, Poperinge. (jchoone Mansvelo, alsook een goede Velokar. Maurice Dewulfstraat 6, Pop. Qoede Jachtstoof, te Watou. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Poperinge. Qoede Camion, goed geschikt voor melk- voerder of kolenhandelaar, draagver mogen 3.000 kgr. Te bezichtigen bij Lu cien Pyck, Bruggestraat 59, Poperinge. GEVRAAGD ^ejaarde Juffer of Weduwe, bij alleen- Staande burger. Gemakkelijk werk. In gemeente rond Loo. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. Qoede Meid of Mam- en Vrouwtperaoon, voor gansch het jaar. Goed loon. «Hotel Artevelde», Zeelaan 111, De Panne. Qoede deftige Meid, 30-45 jaar, bij be jaarde dame te Watou. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. jyjeid, café «Ville de Renaix de Stuers- straat 57, leper. Qoede Meid-Serveuze voor alle werk en in café te bestellen, goed op hoogte van caféhouden. Minstens 20 jaar. Voor alle inl. schrijven of zich aanbieden leper straat 91, Poperinge. 0ams of Juffer, bij bejaarde vrouw, al leen wonende, als gezelschap, voor ge zamenlijk huishouden. Adres ter druk kerij, Gashuisstraat 15, Poperinge. VRAAGT PLAATS l^oerenmeid. Goed kunnende melken. Zonuebekesteenweg 446, leper. Qhauffeur-Mécanicien. Adres ter druk kerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. paardengeleider, bij voerman of landbou wer. Adres ter drukkerij, 15 Gasthuis straat, Poperinge. Qeschoolde Mekanieker, 22 jaar, in ga rage of atelier. Goede getuigschriften. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Pop. TE HUUR 'y^elbeklante Herberg «Het Half Maan tje», te Avekapelle, dicht bij de kerk. Met werkplaats dienstig voor velomaker, zinkwerker, enz. Het dorp heeft een stiel man van dien aard tekort, dus werk ver zekerd. AanvragenBrouwerij Verlende, Loo. prachtig Woonhui», met 2 verdiepingen, 11 plaatsen en 4 kelders garage en in rijpoort water, gas en elektriciteit, bene den en boven. Groote hof met fruitboo- men in volle opbrengstserre. Inl. in het huis zelf, Noordlaan 27, leper. Qnlangs nieuwgebouwd Woonhui», met kelder, elektriciteit, twee soorten wa ter. kleine hof, gelegen jn de Nieuwe Militaire Kerkhofstraat. Voor alle inl. zich wenden Veurnestraat 66, Poperinge. P|ui», dienende voor rentenier of voor allen handel, met twee ingangspoorten en veel bijgebouwen, boomgaard en ho- venierland, groot 44 aren, gelegen op de Gemeente St-Jan-bij-Ieper. Bruggesteen- jWeg. Zich wenden bij A. Parret, aan voormeld adres. Firma voor Construhtie. Gelast zich met Plaatperswerk, beperkt of in serie. Maken ran Matricen, volgens teekening of model Rectificeren, rond of vlak Alle Draaiwerken Autogeenlasscken en -snijden Allerhande Herstellingen en Slotenwerk. Vtrtorgd werk* Spoedige bediening. Matige prijzen. Besten dank bij voorbaat. MERKWAARDIGE VEILING van allerhande OP WOENSDAG 28 OOGST 1940 om 2 Yt u. (officieel uur), TE VEURNE, hoek Lindendreef( bij August Lepoudre, garage). Gewone voorwaarden. Met gereed geld. ■BBBBBSBBBBBBBSBBBBRBBBBBBBB Studie van Meester FLORIZOONE te Alveringem. OPENBARE VERKOOPING van een ALLERBEST EN WELGELEGEN zijnde de zuidwesterkant van een twee woonst, met stalleken, de helft der schuur staande ten zuiden der stallingen mede- gaande met de noordwesterkant, en me- degaande erve, groot onder bebouwde en onbebouwde grond en medegaande partij land, 42 a. 7 ca., alles staande en gelegen te Alveringem (wijk Fortem), Eigendom der erfgenamen Cam. Nowé- Vandvcke. EENIGE ZITDAG: DINSDAG 17 SEPTEMBER 1940 om 2 u. (officieel uur) stipt in de na middag, te Alveringem, ter herberg be woond door Florent Coulier (Oerenstr.). ■BBBflBBBEBHSIBHÜSBSBSBSBflSBBB Studie van den Notari* VANDENAMEELE te WATOU. Kantoor van den Notari» DEKEYSER te ICHTEGEM. INSTEL: DINSDAG 27 OOGST 1940 te 2 Yo ure stipt, ter herberg «In 't Wit Peerd bij Wed. L. Bossuyt te Koekelare, Dorpplaats, van: GEMEENTE KOEKELARE 1. Welbetimmerd HOFSTEDEKE groot 2 ha. 4 a. 50 ca., gelegen in één blok, langs de Warandestraat. groot 1 ha. 8 a., gelegen als voren. groot. 4 ha. 55 a., gelegen in een blok, langs den steenweg Eernegem-Koekelare, Voorschreven goederen zijn bij nota- rieele pachtbrieven van 30-7-'36 verpacht tot l-10-'45 boven de lasten en verzeke ringspremie, als volgtKoopen 1 en 2 aan Cyriel Depuydt mits 1700 fr. 's jaars, en koop 3 aan de echtgenooten Declieri- Depuydt mits 3.000 fr. 's jaars. Yi Instelpenning. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI Kantoor van den Notaris DEEREN te ROESBRUGGE. MAANDAG 26 OOGST 1S40 om 2 uur namiddag, OPENBARE VERKOOPING van te Westvletereri, Dorppiaats, ten sterfhuize van den Heer Camille Dieusart. Gewone voorwaarden. GEMEENTE PROVEN OPENBARE AANBESTEDING Op MAANDAG 2 SEPT. 1940, te 10 uur, vóór het College van Burgemees ter en Schepenen, openbars aanbesteding VOOR HET INRICHTEN DER CENTRALE VERWARMING IN DE GEMEENTELIJKE JON. GENSSCHOOL. Stukken na te zien in het Gemeente huis te Proven of bij Bouwmeester Car. pentier, Iepersteenweg, Poperinge. De aanbesteding werd dus verschovea tot Maandag 2 September a. s„ te 10 u. IIIRIIISIMBHSaiaiIBBMlUI GEMEENTE ROESBRUGGE MAANDAG 2 SEPTEMBER 1940 om 3 ure namiddag (torenuur), te Proven, tér herberg In de Tram statie bij M. Michel Vermeulen, OPENBARE VERKOOPING in eene enkele zitting, vanr Gemeente Proven (Dorpplaats). met schuurken, stalling en afhangen, staande te Proven-dorpplaats, op 3 aren 60 ca. cynsgrond en hoving van Mevr. de Barones Mazeman de Couthove te Proven, bekend ten kadaster sektie B, Nrs 144K en 145T. Bewoond zonder geschreven pacht door M. Gerard Top te Proven, mits 60 fr. te maande, boven de lasten. SBRiacBBESsasaBsaaaiiBHEBHHaH Studie van den Notaris V. PIETERS te RENINGE. OPENBARE VERKOOPING van EEN GERIEFLIJK TE WOESTEN. Meester VICTOR PIETERS, Notaris, verblijvende te Reningc, zal, ten over staan van de Heeren Vrederechter en Griffier van het Tweede Kanton leper, overgaan op den na te melden zitdag, tot de openbare verkooping van het vol gend onroerend goed: GEMEENTE WOESTEN. EENIGE KOOP. EEN GERIEVIG WOONHUIS, met afhangen, groot onder grond van gebouwen en medegaande erve volgèns kadaster wijk A, Nrs 923p en 923q, 18 aren 10 centiaren, palende van Oosten aan de groote baan van leper naar Veurne; Zuid M. Hector Blanckaert te Woesten; West Clemence Vereecke te Woesten, en Noord de bebouwde erve en hoving van Julien Debuysere-Blanckaert te Woesten, scheidende op palen. Zijnde het sterfhuis van de echtgenoo ten Camiel Dewilde-Vandooren. Thans voorloopig bewoond. EENIGE ZITDAG: WOENSDAG 28 OOGST 1940 om 2.30 u. namiddag (Torenuur), te Woesten, ter herberg «Den Os», be woond door Heer Kamiel Boudry. Grosse vonnis, titels en plan berusten ter inzage ten kantore van den Notaris Pieters te Reninge. RAIFFEISENKAS Op heden Zondag 25 Augustus, zal ds kassier der Raiffeisenkas zitdag houden voor de uitbetaling der Middenkredieten, IBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBHBfl9Ma Men zoekt te huren of over te nemen. HOFSTEDE van 10 tot 15 ha., in omstreken vait IEPER. Schrijven ter drukkerij. Gast huisstr. 15, Poperinge. onder letters V.V. IBBBBBBSBBB9BB9BBBBBBB9B3E3B BAKKERIJ OVER TE NEMEN in goeden staat. Inl.Veurnesteenweg 95, leper. RBBBflflBBflflBBBBBBSBBBBaaSMBl UIT TER HAND TE KOOP WOONHUIS met gebeurlijke schadevergoeding, en grooten hof, gelegen te NIEUWPOORT, Pelikaanstraat 11. voorzien 'vart Elélfri- citeit, regen- en putwater. Voor te bezichtigen en sleutels zich weqden Peli kaanstraat Nr 9, Nieuwpoort. Zich te bevragen Wed. Dewitte, Stuive- straat 12. Oostende. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHB UIT TER HAND TE KOOP GERIEFLIJK WOONHUIS met grooten hof, met de vernroedeljjke schadevergoeding, laatst bewoond door Wed. Th. Ghillebaert, in de Peperstraat te POPERINGE. Inlichtingen bij V. Van Eeeke, Nieuw kerke (leper). STAD POPERINGE Commissie van Openharen Onderstand Het Restuur der Commissie van Open baren Onderstand der Stad Poperipge, zal overgaan tot het aanvaarden van DRIE TIJDELIJKE HULPBEDIEN DEN. Schriftelijke aanvragen dienen gezon den te worden aan den Heer Voorzitter der Commissie van Openbaren Onder stand, Ieperstraat Nr 64, Poperinge, 'ten laatste tegen Maandag middag 2 Sep tember 1940. ibbbbbbbebbbbbbbbbibbbbbbbiB aan persoon die mij mededeelt waar-mijn TRACTEUR FORD 1929 (838.858), plaat 48019, remorque Stevenslaatste mo del 7 m. lang. V. 3068-3, zich beyjndt MARCEL VAN STEENK1STE, Be- vrijdingsdreef 201, GENT. '■■■abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Henri Nolfstraat 15 - Kortrijk. Hypotheken vanaf 3.5Ö'%. -Lèê- ningen. Aanköopèn van Staats fondsen. Obligation. Schat tingen van oorlogsschade. »Het rondschrijven van het Provm- ciaal Bestuur van West-VIaanderen, -in dato van 22 Juni 1940, kent aan EENIEDER het recht toe om PERSOONLIJK de verklaring zijner geleden oorlogsschade op te maken. Door dit zelf persoonlijk te doen spaart men zich in vele gevallen groote kosten. GETEISTERDEN, die moeite hebt met het opmaken uwer aan gifte, wendt U in voile vertrouwen tot GASTON BOURDEAU, makelaar in goederen, gewezen Notariiklerk te IEPER, lb St-Eli- abethstraat (bij het Postkantoor), die U GRATIS raad geeft en voor U de verklaring opmaakt, indien gij het wenscht. Bureel open van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u. op alle weekdagen. iHiiiiiHiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiui!iiaiiiiiiiii'>;&^

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 4