Officieeie Berichten s Lands Wederopbouw DE HERNEMING VAN HET SPOORWEGBEDRIJF Besluit betreffende de productie van koemelk en boter Handen af van Oorlogstuig I 1* REEKS HET GRENSVERKEER AAN DE FRANSCH-BELGISCHE GRENS Ter herdenking van onze gesneuvelde Burgers geven we deze week een eerste reeks foto's. W vragen aan alle bloedverwanten of vrienden van overleden Burgers dat ze ons een foto zouden toesturen van de hun dierbaar gesneuvelden, deze foto's zullen hun ongeschonden terugbezorgd worden, D? molenaars die deze inschrijving ver waarloosd hadden, hunnen zich thans nog in regel stellen, maar moeten onmiddel lijk hun inschrijving in het handelsre gister vragen bij de Rechtbank van Koophandel van hun omschrijving. Da inschrijving in het handelsregister moet in ieder geval bekomen worden vóór den 1 September e.k. Molenaars, stelt U onverwijld in regel. Er weze hier nogmaals op gewezen dat ook alle handelaars moeten ingeschreven zijn in het handelsregister en die het neg niet zijn dit moeten doen vóór 1 Septem ber. Hierover kunnen alle inlichtingen be komen worden bij de Sekretariaten van de Middenstandsbonden. DE VERKOOP EN UITLEENING VAN DUITSCH-VIJANDIGE BOEKEN EN DRUKSELS VERBODEN Door den Militairen Bevelhebber voor België en Noord-Frankrijk werd den verkoop en de uitleening van alle Duitsch-vijandige boeken en druksels streng verboden. De boekhandelaars en bibliothekaris- sen moeten vóór 1 September de schifting doen dezer geschriften en die als Duitsch- vijandig kunnen beschouwd worden, ach ter slot brengen. Moeten beschouwd worden als anti- Duitsch, de geschriften die schadelijk zijn voor het Duitsche volk, het Duitsche Rijk of de Nationaal-Socialistische be weging; geschriften van auteurs die uit Duitschland geweken zijn, gelden in elk geval als anti-Duitsch. In twijfelachtige gevallen moeten de boekhandelaars en de bibliothecarissen voorloopig zelf en op eigen verantwoor delijkheid beslissen of een geschrift al dan niet als anti-Duitsch moet be schouwd worden Het uitleeningsverbod geldt voor alle private en openbare bibliotheken. VASTSTELLING DER PRIJZEN In het Staatsblad van 15 Augustus Jl. is een Besluit verschenen, waarbij zekere afwijkingen van de vaststelling der prij zen toegelaten worden. Het gaat hier om het aanrekenen van vervoerkosten. Voor verdere uitweiding doe men best het hoogergemeld Staatsblad na te zien. DE OPVRAGING VAN GELDEN OP BEPAALDE DEPOSITO'S Bij besluitwet van 13 Mei 1940 werd een zekere beperking gesteld aan de op vraging van de gelden gedeponeerd bij banken, in financieele inrichtingen, bij den postcheckdienst, enz. In het Staatsblad is thans een nieuw besluit verschenen, waarbij voormeld be sluit opgeheven wordt en de opvraging van bepaalde deposito's weer zijn nor malen gang nemen mag. HET MALEN VAN BROODGRAAN Bij besluit van 30 Juli 1940 werd het malen van broodgraan geregeld. Dit be sluit is reeds verschenen in ons blad. Ingevolge dit besluit mag geen enkele molenaar nog graan malen zonder erkend te zijn dóór het Ministerie van Land bouw. Om erkend te worden moeten de molenaars in het handelsregister inge schreven zijn van vóór 10 Mei 1940. den spoorweg noch ten huize afgehaald, noch ten huize besteld. REGLEMENTAIRE SCHIKKINCEN GOEDEREN Honden en kleine dieren worden even als vroeger voor het vervoer aangenomen. Waardevolle voorwerpen worden even wel geweigerd. Het belang bi] de aflevering is afge schaft. De dienst der postcolll is voorloopig ge schorst. Alle andere zendingen worden voor het vervoer aangenomen behalve licht ont vlambare waren en springstoffen, alsmede voorwerpen die moeilijk kunnen worden geladen of gelost. Goederen die geladen worden in rei zigerstreinen worden bevracht als ex- pressgoed. Stukgoederen worden steeds bevracht als ijlgoed. Paarden en vee worden voorloopig verzonden tegen de voorwaarden van tarief Nr 6. Wagenladingen worden bevracht tegen de prijzen voorzien in de klassen 1 tot7 van het algemeen tarief of tegen de prij zen der bijzondere tarieven 1C5 en 160. Al de andere bijzondere tarieven zijn afgeschaft. De zendingen worden enkel aangeno men tegen vooruit betaalden vrachtprijs (franco). Het gebruik van Spoorwegzegels is voorloopig geschorst. Verzendingen tegen terugbetaling (rembours) zijn niet toegelaten. AFHALING EN BESTELLING TEN HUIZE Afhaling en bestelling tea huize ge schiedt enkel voor zoover de plaatselijke omstandigheden zulks toelaten. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DEN SPOORWEG De N. M. S. B. is niet verantwoordelijk i voor het al of niet tijdig afleveren der, goederen die haar ter verzending worden i aangeboden. Het maximum-bedrag van de vergoe ding wegens verlies of beschadiging van verzonden goederen werd op 1000 frank (duizend) per kilogram vastgesteld. Naar aanleiding van de herneming van het spoorwegbedrijf heeft het Hooger Be stuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen een reeks bestuur lijke onderrichtingen gepubliceerd, waar uit wij het volgende aanhalen: REIZIGERSVERKEER Er worden nog alleen «enkele biljetten» aan vollen prijs afgeleverd. Alle verminderingen (oud-strijders, oorlogsinvalieden, groote gezinnen, heen- en terugbil jetten, week-eind-biljetten, enz.) zijn afgeschaft. Alleen voor de kinderen van 4 tot 10 jaar worden nog biljetten aan halven prijs (50 t. h. vermindering) toegestaan. Inzake abonnementen worden voorloo pig enkel gewone en werkabonnementen met beperkten rit, alsmede school- en werkliedenabonnementen afgeleverd. De prijzen van de biljetten en van de abonnementen zijn deze van toepassing op 10 Mei 1940. Alle vroeger afgeleverde biljetten, abonnementen, kilometerboek jes, enz., zijn ongeldig.; nochtans worden gegeten: maandkaarten voor arbeiders cn bedienden, wier icon jaarlijks de 24.000 frank niet overschrijdt; school- kaarten voor drie maanden met dage lijks één heen- en terugreis. Weekkaar ten voor arbeiders met voor eiken dag een heen en terugreis gedurende 6 of 7 dagen en arbeidskaarten voor één heen- en terugreis per week. De abonnementen kunnen evenwel te rug worden geldig gemaakt. Hun geldig heidsduur wordt namelijk bij voorleg ging in een spoorwegstation verlengd met den duur der onderbreking van het spoorwegverkeer. BAGAGE, FIETSEN EN KINDEK- RIJTUIGEN Bagages, fietsen en kinderrijtuigen •worden aan de vroegere voorwaarden yoor het vervoer aangenomen. Zij worden eveenens in bewaring aan genomen tegen 1 frank per dag en per voorwerp. De ticketboekjes voor het in bewaring geven van fietsen zijn niet meer geldig. Bagagen worden door de zorgen van DE RANTSOENEERING VAN HET VLEESCH In het Staatsblad van 22 Augustus jl. is een verordening verschenen in zake de rantsoeneering van het vleesch. Deze ver- ordning is bijzonder belangrijk voor de beenhouwers, spekslagers, enz. Deze doen dus best er kennis van te gaan nemen bij de bevoegde diensten. iiiiiiiiniiiiiiiiinmiiH TROTSKY SLACHTOFFER VAN EEN AANSLAG P1ETER BECK Geneesheer zoon van wijlen Henri en Felicie Desegher, geboren te Poperinge den 24 No- vem 1910 en er als oorlogs slachtoffer gevallen van 't luchtbombardement op Vrij dag 24 Mei 1940. Uit Mexiko wordt gemeld dat Trotsky, de bekende Russische Kommunist, maar die uit Rusland verbannen werd jaren geleden, thans het slachtoffer is gewor den van een aanslag, in Mexiko. Een Fransche kommunist, zekere Frans Jac ques, die bij hem was binnengeraakt, heeft Trotsky, tijdens een maal gezamen lijk gebruikt, met een ijzeren staaf op het hoofd geslagen, bij zooverre dat Trotsky een schedelbreuk opliep en kort daarop overleed. De dader werd aange houden. ENGELSCHE BOMMENWER PER GEDAALD OP BELGISCH. NEDERLANDSCHE GRENS Een Engelsche zware bommenwerper heeft op Zaterdag 17 Augustus jl. een noodlanding gemaakt aan de Belgisch- Ncderlandsche grens, bij Hoogstraten. Da bemanning, die uit 12 man zou hebben bestaan en van een zoogezegde vernie- lingsgroep zou deel uit maken, heeft da vlucht genomen, na de Engelsche uni formen te hebben uitgetrokken. Naar het Algemeen Nederlandscha Persbureau werd een belangrijke premia uitgeloofd voor wie inlichtingei1 kan ge ven over deze ontvluchten. REGINA BRABANDTS echtg. van Maurice Lava, geboren te Poperinge den. 27 Maart 1876, en in het Sint - Vincentiusgesticht ge vallen als slachtoffer van 't luchtbombardement op Maandag 27 Mei 1940. RACHEL SIMOEN MAURICE LAVA echtgenoote van Emile De- echtgenoot v. Regina Bra- wachter, geboren te Pope- bandts, geboren te Poperin- ringe den 4 Maart 1875, en ge den 19 Maart 1888. en in er door mitraljeuzekogels 't St-Vincentiusgesticht ge- doodgeschoten op Woens- vallen als slachtoffer van dag 29 Mei 1940. 't luchtbombardement op Maandag 27 Mei 1940. EMILE DEWACHTER echtgenoot van Rachel Si- moen, geboren te Poperin ge den 14 Februari 1868, en er door mitraljeuzekogels ioodgeschoten op Woens dag 29 Mei 1940. BRUSSEL-GENT-BRUGGE-OOSTENDE EN TERUG Brussel (Groenpl.) I 8.20 12.30 17.56 Brussel-Noord 7.00 I I 17.30 18.10 Denderleeuw 7.38 9.19 13.29 18.08 19.14 18.41 'Aalst 7.54 18.24 19.32 Gent (St-Pietcr) 8.42 17.45 19.12 Brugge 6.55 9.40 18.55 20.10 Oostende (Kaai) 7.31 10.10 20.40 Oostende (Kaai) 7.05 8.25 1705 Brugge 5.41 7.36 8.52 17.36 Cent (St-Picter) 6.55 8.37 18.37 Aalst 6.19 9.24 19.24 Denderleeuw 6.34 6.40 9.39 9.45 13.48 19.39 Brussel-Noord 7.38 10.17 i 20.17 Brussel (Groenpl.) 7.15 10.51 14.53 BRUSSEL-KORTRIJK EN TERUG den voortbrenger. De melkerij maakt die zegels over aan het gemeentebestuur van haar district, dat een bevoorradingsbon aflevert. Bij eiken verkoop aan den handelaar maakt de melkerij een vervoerdokument op uit een strookboekje. HOEVEBOTER Een vergunning voor de vervaardiging van boter op de hoeve kan worden afge geven door den Nationalen Zuiveldienst Al de bedrijven, die de vergunning be komen hebben, zijn gemachtigd de toe stellen te gebruiken, noodig voor de ver* vaardiging van room en boter. De afroomers en de karnen, welke aan andere bedrijven toebehooren, zullen on der zegel geplaatst worden door de zor gen van het gemeentebestuur. De vergunning wordt slechts verleen^ aan de voortbrengers van melk, die vrij gesteld zijn van de verplichting hun melkproductie aan de melkerij te leveren en die zich bovendien verbinden zekere voorwaarden te vervullen. Het besluit voorziet een reeks van uit zonderingen. De voortbrenger van hoeveboter is ge houden al de voortgebrachte boter te leveren aan den lichamelijken of zede lijken persoon, die hem zal aangewezen worden. Deze persoon wordt door den Nationalen Zuiveldienst erkend als aan genomen tusschenpersoon. Deze aangenomen tusschenpersoon neemt de waar in ontvangst en verstrekt een vervoerdokument. Een speciale boekhouding wordt hem opgelegd en het is hem verboden recht streeks aan de verbruikers boter te ver- koopen. REGLEMENTEERING VAN DEN HANDEL Iedere persoon, die, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor andermans reke ning, den boterhandel uitoefent, moet voorzien zijn van een verkoopvergunning, afgeleverd door den Nationalen Zuivel dienst. Het is aan de voortbrengers en aan de boterhandelaars verboden boter te ver- koopen of te koopen, te vervoeren of te leveren, bij handelaars die niet in het bezit zijn van de bij voorgaand artikel voorgeschreven vergunning. Het besluit vermeldt verder in welka voorwaarde de vergunningen kunnen worden verleend; aan welke voorwaarden moet worden voldaan door de kleinhan delaars, enz., alsmede de strafbepalingen bij overtreding. ALGEMEENE BEPALINGEN Artikel 1. De Nationale Zuiveldienst is in 't bijzonder belast met het toezicht op de uitvoering der reglementeering be treffende melk- en zuivelprodukten. PRODUCTIE EN LEVERING VAN MELK Ai t. 2. Wie één of meer melkkoeien houdt, is verplicht heel zijn melkproduc tie ter beschikking te stellen van de mel kerij die hem zal aangeduid worden. Art. 3. Worden nochtans van leve ringsplicht vrijgesteld, de houders van melkkoeien die in het bezit zijn van een bizondere vergunning voor het fabricee- ren van kaas of boter of voor den ver koop van consumptiemelk, doch dit laat ste slechts voor de hoeveelheid clle als dusdanig verkocht wordt. Moet ook niet geleverd worden; 1) De melk die bestemd is voor huis houdelijk gebruik door het gezin van den voortbrenger; deze hoeveelheid slaat ge lijk met de gezamenlijke rantsoeneerings- zegels waarover het gezin beschikt; 2) De biest en de melk die voor de voe ding der kalveren wordt gebruikt; De hoeveelheid die daarvoor wordt af gehouden mag de 300 liter per kalf, dat tot den leeftijd van 100 dagen wordt ge voed, niet overschrijden; 3) De melk die voor de consumptie on geschikt is, tengevolge van de besmette lijke ziekten, bepaald bij het Koninklijk Besluit van 31 Maart 1925, betreffende den melkhandel; Deze melk moet voor voedingsdoelein den onbruikbaar gemaakt worden, over eenkomstig de instructies van den Natio nalen Zuiveldienst; 4) De melk die rechtstreeks door de voortbrengers aan den verbruiker wordt verkocht, op de plaats zelf waar hun be drijf gevestigd is. Art. 4. Gedurende een overgangs tijdperk van hoogstens zes maand mag de levering van melk, mits een bizondere toelating, door een overeenkomstige leve ring van melkroom vervangen worden. Art. 5. De eigenaar of uitbater van een aangenomen melkerij is verplicht de geheele melkproductie van het hem toe gewezen inzamelgebied in ontvangst te nemen, overeenkomstig het hierna ver melde artikel 6. AANNEMING DER MELKERIJEN Art. 6. De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Landbouw en Voedsel voorziening, op advies van den bestuurder van den Nationalen Zuiveldienst, beslist over de aanneming der melker!jen en de vaststelling van hun inzamelgebied. Zijn beslissingen worden ter kennis van de gemeentebesturen en van de betrok ken melkerijen gebracht. De gemeentebesturen moeten er onmid dellijk kennis van geven aan de voort brengers hunner gemeente. Art. 7. De niet aangenomen melke rijen moeten onmiddellijk hun bedrijf stil leggen. Er wordt hun een vergoeding toegekend gelijk aan het verschil tus- schen de bedrijfswaarde en cie liquidatie- waarde van hun inrichting. Het besluit vermeldt verder de voor waarden waarop deze vergoeding kan toegekend worden. Een derde hoofdstuk handelt over de contróle der productie en de vaststelling van den prijs der gefabriceerde zuivel producten. Verder over den prijs per liter melk geleverd aan de melkerij en de wijze van betaling ervan. De prijs per liter melk wordt vastgesteld volgens het vet gehalte. Brussel (Groenpl.) Denderleeuw Burst Zoltegem Oudenaarde Anzcgem Kortrijk Kortrijk 6.08 11.47 18.08 Anzcgem 6.37 12.21 18.37 Oudenaarde 6.51 12.36 18.51 Zottcgem 5.47 6.00 j 11.22 i 19.06 20.50 Burst 6.06 6.15 6.09 11.41 11.48 19.24 19.27 21.12 Denderleeuw 6.34 6.24 12.03 19.42 Brussel (Groenpl.) 7.15 (1) Rijdt niet op Zon- cn "Feestdagen. (2) Komende uit Gent (V. 8,55). (3) Komende uit Gent (V. 13.30). (4) Komende uit Gent (\r. 18.30). (5V Rijdt 'niet op Zon- en Feestdagen. (6) Rijdt naar Gent (A. 7.40). Rijdt naar Gent (A. 13.40). (8) Rijdt naar Gent (A. 19.40). BRUGGE-ROESELARE- DOORNIK-MOESKROEN- KORTRIJK EN TERUG KORTRIJK-GENT EN TERUG Brugge 7.40 17.40 Torhout 8.08 18.08 Doornik 6.18 16.18 Lichterveldc 8.16 18.16 Moeskroeti 6.56 8.03 16.56 18.31 Roeselare 7.05 8.34 18.34 Kortrijk 7.15 8.25 17.15 19.01 Izegem 7.18 8.47 18.47 Waregem 7.40 17.40 Ingelmunster 7.24 8.53 18.53 Deinze 7.58 17.58 Kortrijk 7.49 9.19 19.19 Gent (St-Pieters) 8.30 13.30 IKortrijk 7.50 17.18 18.20 Ingelmunster 8.16 17.43 18.46 Gent (St-Pieters) 8.45 19.31 Izég'em 8.22 17.49 18.52 Deinze 9.16 20.0 Roeselare 8.34 17.59 19.04 Waregem 9.35 20.21 Lichtervcldé 8.53 19.23 Kortrijk 5.25 1 0.03 11.50 21.0. Torhout 9.00 19.30 Moeskroen 5.49 10.23 12.12 21.2. Brugge 9.28 19.58 Doornik 10.58 21.51 iziLiSBHSHSsssËiiBiiiBiBHBiMsaiiiBaaaaaEBBaHEHaHaEaaHHi DE KAS VAN VOORSCHOTTEN EN LEENING In een vorig nummer deelden wij mede dat een Kas voor Voorschotten en Lee ningen was gesticht, tot doel hebbend gelden aan 4 voor te schieten op op- eischingsbons, enz. Thans wordt in Bouwkroniek mede gedeeld dat leeningen worden toegestaan op regelmatig opgestelde opeischings- bons, aan handelaars en nijveraars die verklaren dat de ontleende sommen die nen moeten om hun handel voort te zetten. Verder zullen aan partikulieren ook voorschotten uitbetaald worden op de oor logsschade, dit tegen inpandstelling van den door den Dienst der Oorlogsschade goedgekeurden staat der schade Doch hier zal moeten aangetoond worden, dat de fondsen werkelijk dienen zullen voor het weder optrekken van vernielde ge bouwen. Door deze laatste schikking zullen on getwijfeld veel personen in de mogelijk heid gesteld worden, hunne huizen weder op te bouwen, daar indien zij moeten wachten tot de Staat de oorlogsschade uitbetaalt, er blijkbaar nog enkele jaren zouden kunnen verloopen. VASTSTELLING VAN OORLOGSSCHADE IN ZUID WEST-VLAANDEREN EEN WAARSCHUWING Bepaalde personen welke zich aanbie den bij geteisterden voor het vaststellen van den staat der oorlogsschade, beweren daartoe gemachtigd te zijn door het Pro vinciaal Kommissariaat voor Heropbouw Van West-Vlaanderen. Het publiek wordt hierdoor gewaar schuwd dat NIEMAND door het Kom missariaat voor Heropbouw van West- Vlaanderen daartoe werd aangesteld of gemachtigd. VOETBALKRONIEK Zooals wij in ons artikel van verleden week schre- vrix. jzi.in» jvij eei*^ op roqdreis getrokken naar enkele CtrHs on 7.o\ streek De algemeene indruk van deze verkenningstocht, is dat het meeretideél der clubs het beginsel hebben aan genomen. ain de aanstaande kampioenschappen deel te nomen, 'doch tot hiertoe werd er nog maar weinig voorbereidinz gedaan en zijn er nog clubs die hun eerste bestuursvergadering moeten houden. De groote moeilijkheid is natuurlijk het vraagstuk der verkeersmiddelen, doch daaraan 'x>k zullen onze bestuursleden wel een oplossing vTnden. herder heett het zoo gekritiseerd paniekstelsel af gedaan en zal men nog alleen aan zuivere liefheb berij doen. t geeq nigar ten goede kan komen aen ons voetbalsport. Daarom is het' Ook dat de clubs die hun soelers niet bezoldigden of enkel met lokale spc- Icis.uiikwamen, er.bfat best vooT'Staaa. r\ C7 KOMIJN is wel zeker *cn jl<fr oiubs wair er reeds meest ge werkt werd. 't Was "de Ifcrr Bftfyne. die ijverige be- kretans. die ons te woord stond. Er werd reeds duch tig geoefend op het plein dat. na een bezettings periode door het leger, gansch in orde ligt. Er werd logtscbroven niet t\yee elftallen, daar de club over eeo goe dertigtal spelers mag beschikken. Al de vroe gere spelers ziin reeds teruggekeerd. Het eerste elftal 'ïÉli '4n jtoxitc lijwen al de spelersvan verlcdêü jaar omvatten en slechts drie vreemde spelers tellen: Ver- kinder uit Meenen. dc midden-voor Mingels* uit Kuiirne en de achterspeler Vandekêrkhove uit Moes- krom. Daarenboven beschikken ze over Menger, een flink Neder'iandsch elgment, die reeds sedert jaren in Komen verblijft. iWh de groote aandacht wordt geschonken aan de jongeren, lokale elementen, waarvan men heel veel Vrrhnop'. nu bijzonderlijk dat er aan zuiver amateu- gedaan worden per auto- ta'. die jnzojrecn verbruikt. Reedsf/Ae»T vriendenontmoetingen afgeslo ten. op 25 Augustus te Le Bizet tegen de lokale Sporting en d" terugwedstrijd te Komen op i Septem ber Mm b*eft et dus goeden moed op te Komen, 'f geen niet ie verwonderen is met werkers als de JlH. Dumont. Mae$, Gahidp Breyne. BIJ M. F. C. WAASTEN is et nog njcLs bepaald beslist. De eerste bestuurs- %era»<8eVitii mOfrt nog gehouden worden. Wel werd er reeds geoefend en» rtfftv onder de oude spelers en en- joeengc-juken dat reeds, op een p.Ynr'Oefenwedstrijden speelde te am r*jvJc#^cr<ü£tól.(Tot nu toe.w-erd-de huur van het jLJria* nog' r»rft ycritifuwd. Tnoicn er aan de kampioenscnapoen deel genomen Woalt, "ai dit enjzQl met zuivere- liefhebbers geschir- drtfen tt het besttrtir bfflétrtr' met Volle kracht op te treden tegen weerspannige spelers. S. Q. LE BIZET doft meel 't.Geeji niet te verwonderen is als men re- kArftn mag pp besfjnlrsleden als dc H. Van Uxcim. Het terrein i* nog bezet, doch tegeti heden Zondag. Voor dc wedstrijd tegen F. C. Komen, zal alles in «de zjiu. Bijna .alle. spelers zijn terug, doch men is nog zonder iflietfws vgpv c*nter-h3lf ^jggermont uit Xfo^kroen en He buiten-links De Kocker uit Meenen. 1er zijn lokale elementen genoeg, die niet beter vrsjrn darr zich te'iTfiogen onderscheiden. Toch met- Urn" wi> daa_ de Gebroeders Verleure en J. Messelis Voort dc steunpilaren ,van het elftal zullen uitmaken. f S. K. GELUYVE hreozt ons majr droevig nieuws. ,De wakkgre Voor zitterde H. Fevs, zegde ons dat ze erg onbeslist wa ren: om te weten als ze ja dan neen zouden deelne- Höi. Hier ook tpoet er nog een eerste vergadering plaiu ijrijpmr,D£ .tpestand^ is maar syeinig rooskleu rig döT'^MftJ JhftaV^oijna tmrfufVfld bestond -uU Vregrad«i5}efc&. die dan ibsg'ecn-aiet benydeoswaa/t digi premie -LmUteD. In de huidig^ omstandigheden kan er van premie g^eh spraak meer zijn en kunnen «rnatuurlijk ook geen verplaatsingskosten aan spelers ja«r bcuakt. worden.-De H- Bekaert, Sekretaris, ver- juarons daf er negen kansen op tien bestonden 't. Ware spijtig voor MAN KRIJGT TE POEL- KAPELLE EEN HOEFSLAG OP DEN BUIK HET SLACHTOFFER LEVENSGEVAARLIJK GEWOND De genaamde Medard Goegebeur, 60 jaar oud, werkman bij landbouwer Pau- welijn te Poelkapelle, was rond 8 uur 's morgens aan net werk in den paarden stal. Hij kreeg een geweldigen hoefslag van het paard op den buik. De man werd in zeer bedenkelijken toestand naar het O. L. Vrouw Hospitaal te leper overge bracht. Men stelde vast dat de ingewan den van het slachtoffer werden open gerukt. De familie van den gekwetste werd met de meeste omzichtigheid vaa het droeve gebeuren op de hoogte ge bracht. aBBBBBBBBBB^BBBBBBBBBBBBBBBa THANS MOGEN WEER POST. STUKKEN WORDEN VERZON- DEN NAAR HET BUITENLAND Naar in het Staatsblad» van 11-12 en 13 Augustus wordt meegedeeld dat bij het postverkeer tusschen Duitschland en Belgie in beide richtingen ook drukwerk, zaakpapieren, monsters en samengestelde zendingen toegelaten zijn. In de betrekkingen tusschen Belgie en Holland en de neutrale landen, langs Duitschland om, worden de in de Duit sche, Nederlandsche of Fransche taal op gestelde gewone brieven en postkaarten aangenomen. De aanduiding van het land van bestemming in het adres is ge- wenscht. Ferlang zal er een beslissing getroffen worden aangaande de herneming van de betrekkingen door middel van gewone brieven en postkaarten, tusschen Belgie Holland en Luxemburg. Betreffende 't postverkeer met Frank rijk is tot nu geen beslissing gevallen. Dieven zijn binnengedrongen in de pastorij te Morkhoven en hebben er een som geld ontstolen. Te Schiedam (Nederland) werd een inwoner aangehouden die geluisterd Wad naar een Engelsche uitzendingspost. Daarbij werjj jiju ra&glRSiiel ml>cur4 verklaay j. GRANAAT ONTPLOFTT TE STADEN De landbouwerszoon Marcel Debeuke- laere, uit Staden, was bezig koren te pik ken, toen hij met de pik op een handgra naat stootte, die ontplofte. De ongeluk kige kreeg de volle lading in den buik en werd zeer ernstig gewond aan het gelaat. Hij werd in bedenkelijken toestand naar een ziekenhuis te Roeselare overgebracht. Marcel Debeukelaere was pas een dag thuis uit ki'ijgsgevangenschap in Duitsch land. KNAAPJE GEWOND TE BULSKAMP Te Bulskamp was de kleine 7-jarige Meeuws Marcel in den hof aan het spe len. Onwetend raapte hij op zeker oogen- blik een klein kogeltje op en wilde het met een schietlap wegslingeren. Op een gegeven oogenblik ontplofte het tuigje in zijn hand, dat hem drie vingers verbrij zelde; ook een zijner oogjes werd erg ge kwetst. Bereidwillige soldaten brachten in hun auto het slachtoffertje naar de kli niek van Veurne over, waar het de eerste zorgen ontving, »rn M',nóa»hW[f rl F. C. TOEKOMST MEENEN tfMUkiiugcr fuiad. Zc btbbeu leeds pw

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 5