Jongens der Klas '40 De Verloren Ring Ons Vrouwenhoekje in Frankrijk GEDACHTEN W EMELE REGELS TREKKINGEN GENEESKUNDIG ONDER ZOEK VOOR DE MANNEN VAN 16 TOT 35 JAAR komt uit, al moesten tiet de "Taaien uitbrengen. Een rieler is een bedrieger. Wel begonnen is half geëindigd. Ais de boom gevallen Is, joopt men over tijne takken. BCHAND ZAL T EEUWIG blijven voor de Franschen dat ae ocae jongens soo slecht hebben onthaald. Precies of die sukkelaars er iets aan konden doen dat we hier door allerhande politiekers soo gemeen werden bedrogen, 'k Heb hier nog •n artikel voor me liggen van La Libre Beigique en ook n artikel van dat fa meus weekblad Pourquoi-Pas? He wel! Ons dierbaar Vaderland was soo goed verdedigd, soo schreven die bladen, dat de eerste DuHschers. al waren 't er ook honderdduizend, de lucht in zouden vlie gen... want gansch den Belgiek was on dermijnd. We hebben 't gezien hoe «den Belgiek» ondermijnd was... Ondermijnd door bluf en blaai Fr&nskil ionsche sfcoef met hoopea En de Vlaming is hij taai Moest het toch weerom bekoopen. HET MANNEKE UIT OÉ Alderliefste Lezeressen, Vrienden Lezers, goeden dag, 1 Doet me deugd aan t harte dat ik Weer eens iets vertellen mag. En. om te beginnen: Ultra Zenobie, hoe is 't nu met de eksterogen? Zijn ze ge nezen? Als ze nog niet Zijn vertrokken Gelijk den duvel op sijn sokken blijven voortdoen met die remedie. Wie aanhoudt wint. zei de boer, en hij dorschte op zijn wijf tot ze geen pap meer kon zeggen. En gij. meneer Theoduul? Vallen uw haren nog uit? Voortdoen met dat water van netel wortels. Ge zult er wel meê va ren. Beter dan veel kwafeursdie kos telijke remedies verkoopen en zelf met nen kop loopen zoo kaal als 'n schaap dat nog maar zjustekens geschoren is... Veel remedies in de wereld Zonder liegen Werden uitgevonden om 't Menschdom te bedriegen. *t Menschdom, zegt Knulleken, is *n ïchoon woord: t bestaat uit twee dealen: menseh en dom: wat eigenlijk wil zeggen dat de menschen dom zijn. Gelijk hebt ge Knulleken: dom en stom. STOM-DOM EN DOM-STOM zijn ook de kwispels, die nu nen konkoers van 't schoonste kind gaan organiseeren. Deze keer is 't niet nen konkoer voor 't, schoon ste kind van den Belgiek, zulle, maar voor 't schoonste kind van Europa. Ach! zegt Knulleken Ik zeg niet veel Maar die kwispels Zijn rijp voor Geel. Maar, wie nog dommer, stommer en dwazer zijn dan die kwispels. dat zijn de moeders de moeders die met zulke allerzotste dingen meedoen. Moeder! hebt ge voor Zeven centen verstard Blijft van dat zot gedoe Van kant. ZICH VAN KANT MAKEN ls zelf moord plegen, 'n Zware zonde. Zelfmoord plegen is, zonder dat God u geroepen heeft er van door gaan. Maar. veel men schen weten op zoo 'n oogenblik niet wat ze doen. Ze hebben de vijf niet bij mekaar, zegt Knulleken en Knulleken kan gelijk hebben. WIE GELIJK HAD, meneer Zander of z'n vrouw, ik en weet het niet... maar op 'n goeien morgen was de madame van Zander er ook van door gegaan... de wijde wereld in. 'n Tijdeken later kwam ik Zan der tegen. Wel, vroeg ik, hoe is 't? Slecht, zei Zander. 'k Heb perteng hooren zeggen dat Je weer hertrouwd zi.it. Ja 'k, antwoordde Zander, m'n eer st? is er van door gegaan en de dees wil er niet van door gaen. Toen heb ik Ren Zander gezegd: Ont houdt deze spreuk: Eerst gedaan en dan bedacht, Heeft menigeen in 't leed gebracht. *k Ben verwonderd dat Knulleken daar op niets weet te zeggen. ZE ZEGGEN dat er reeds veel gezwo ren franskiljons naar 't kamp van de fla minganten komen cvergeloopcn. Maar 'k zeg u, op mijn woord van eer Van overloopsrs, verlos ons Heer. Zoo ontmoette ik verleden week 'n uf- fra uit Brussel, die 'n diploma heeft van regentesse en torn iic haar vroeg wat ze tegenwoordig deed en waar ze een plaats had, kreeg ik voor antwoord: 'k Geef de cours de ilainanU aan de eièven, ene zich prepareeren voor 't enseignement Toen heb ik gedacht: Heer, vergeef het haar, want zs weet niet wat ze doet. T BOET ALTUD GENOEGEN, als ge moogt rekenen op dankbaarheid, zegt Knuileken. Ik vraag natuuriijk: Knulleken, hebt gij dan zooveel on dankbaarheid ondervonden? Helaas, zegt Knulleken. Helaas! en hij beziet me met oogen van "n schel- visch, die drie dagen buiten t water lo geert. Allee, Knulleken, zeg Tc nog ne keer, biecht maar op. En toen zei Knulleken: Ik leende aan m'n vriend Van Kukkelooreghem 't res pectabel sommeken van vijfduizend frank. Verleden week vroeg ik hem: Wanneer zult ge mij nu ne keer terugbetalen? In drie keeren, antwoordde Van Kukkelooreghem. Ik was al blij, zei Knulleken, en ik vroeg: Wanneer zal dat zijn? Toen sprak Van Kukkelooreghem: NU niet! DAN niet! NOOIT niet. Doe de menschen dan al plezierj Ja, Knulleken... De spreuk is gekend Dooi- 't gansche lar.d Leenen gewoonlijk Is schd of schand. Mengelwerk van 15 Augustus 1949. - Nr 6. En de Belg in 't algemeen Naast de Vlamingen de Walen Mochten met een blauwe scheen. Den gebroken pot betalen. Frankrijk! 't Was een hondse he taal En het woord zal blijven klinken: Dorst? Wel aan *t Albert-kanaal Kunt ge uw volle goesting drinken Frankriik! Eens de glorie van Alle vijf de werelddeelen... Nu zoo rot, rot als 't maar kan. Welke rol zult gij nog spelen? ROMAN van H. COURTHS-MAHLER Heinrich Warneck legde den hoorn neer. Hij liep rusteloos coor de kamer op en neer en overdacht wat hij nu doen kon. Hij wilde niet al zijn hoop cp Kor- ih zet«en, het duurde te lang voor die terugkwam. Hij kon niet zoo lang vach ten zonder iets te doen. Hij belde een detective-bureau op en liet ten da- employes komen. Hij gaf den man opdracht om het leven van Lori Leixner tot den huldigen dag na te gaan en ts weten te komen, van welke afkomst z? was. Hij wist, dat hij ook daarop eerst ever eenigen tijd positieve berichten zou ktmnen verwacht», doch hij dacht niet, dat er zoo "n haast bij was. Hij vermoed de met, dat zijn zoon nog disnzelfden morgen zijn en Lcri's papieren in orde had latsn brengen, anders zou hij zich niet tevreden hebben gesteld met de ge nomen mcctregelen. Hij vond het vanzelfsprekend, dat Gun- ter over esnigen tijd opnieuw pogingen wu doen om zijn toestemming te krijgen en dan zou hij bewijzen genoeg hl han den hebben, dat die juffrouw Lori Leix- ner een zeer minderwaardig schepsel was. Dien middag kwamen vader en zoon bijna tegelijkertijd thuis. Kate keek hen bezorgd en angstig onderzoekend aan doch kon niets op hun gezichten lezen! Ze merkte alleen, dat vader en zoon veel gereserveerder tegen elkaar waren dan anders en begreep daaruit, dat er een scène was voorgeval ten. Ze trachtte een oppervlakkig gesprek te beginnen, hoewel haar hart in haar kesl klopte. Eindelijk trok de oude heer zich terug en nu liep*Katc gauw Gun ter achterop. H-b je met je vader gesproken, Gun ter* Sprak Parijs! Wel, Brussel zat Luistrend naar dit Evangelie... Voor de Vlaming steeds was dat Aangebrande peterselie... Ja, jal zsgt Knulleken, als 't in Parijs regende dan druppelde 't in Brussel. IN BRUSSEL IS T IETS met de siga retten en met den tabak. Sigaren en si- garfllos zijn er genosg te krijgen, maai- de amateurs van sigaretten moeten Winkel in Winkel uit En tot besluit Met veel verdriet: Sigaretten zijn er niet. Ja, daar ziin wel sigaretten, maar die kosten peperduur. Goedkoops soorten zijn er ook ge noeg. zegt Knulleken, maar die worden gestokkeerd Hoe wede gij datte, Knulleken? vraag ik zoo. Hewel, zegt Knulleken, de man van de zuster van de schoonmoeder van m'n nicht Karolien die werkt ln 'n sigaret- tenfabriek en die weet dus wat er gebeurt. DAAR GEBEUREN tegenwoordig heel rare zaken. Alzoo lees ik in De Nieuwe Rotterdamsche Courantdat er in Hol land propaganda wordt gemaakt om de zaden van onkruid te verzamelen, die dan als voeder voor de vogels kunnen gebruikt worden. Vogels heb ik niet, zegt Knulle ken, maai- wel visschen. Goudvisschen in nen bokaal. En, als die van honger zullen sterven, zullen wij allang naar 't pieren land zijn. In t pierenland. Dames en Heeren, Zullen wij ook eens logeeren En 't is maar gosd Dat alle vleesch tot asch verkeeren moet Want, vrienden, moest het anders zijn De wereld ware veel te klein. Zie, Manneken, zegt Knulleken, als ge niemendalle anders kunt dichten en rij men dan zoo 'n triestige lugubere dingen, ga dan maar patatten uitdoen. Ja, Knul leken, zeg ik, maar ne menseh is alle da gen niet eender gesteld. Ik heb een hart roerend drama geschreven en nu ben ik gisteren avond ne keer naar de vergade ring geweest van den K.K.K.K.K. Wat is dat die K.K.K.K.K.; da ver sta 'k nie goed? Dat wil zeggen, Knulleken: Konink lijke Kunst-Kring: Kloeke Kerels. Ah! Zoo, antwoordt Knuileken, ik peisde dat 't wat anders beteekende. En meteen schiet hij in nen lach en zegt: Manneken, K.K.K.K.IC. wil ock nog zeg gen: Kleine Kinderen Kakken Kleine Keutelkens. Knulleken, ge moet 'n boeksken koo- pen van wellevendheid of politesse Dan zult ge een beetje betere manieren krijgen. DE PATATTEN KRIJGEN meer en meer de plaag. Als de patattenoogst nu moest mislukken, dan zal 't er lief uit zien in den Winter. En Knulleken klaagt: Tien kilos ben 'k reeds verlicht... Ach Heer, waar gaat dat henen? Straks loop ik met een kaasgezicht En 't vel over de beenen. UIT BEENEN van doode beesten, zoo wel van honden en katten als van paar den en koeien, maakte een «fabrikant» te Brussel™. mayonnaiseten gerieve van de huismoeders en keukenmeiden die hij in schoone ilesschen verkocht. Niet de huismoeders en keukenmeiden, maar die mayonnaise Ze hebben dien vent gesnapt, want op de etiketten die hij op de iiesschen plakte, stond te lezen: Be reid met fijne olijfolie. Daar was zoo veel olijfolie aan of omtrent als de staart van onzen Fox. Ze hebben al zijn sme rige rommel gebruikt om er blink van te maken en hij zit in 't droge, waar hij kan meditesren over de waarheid dat ge de menschen geen appelen voor citroenen moogt verkoopsn. Er wordt zooveel gelogen Er wordt zooveel bedrogen En niet enkel in den handel. Maar ook in den levenswandel. Zoo rijmt Knulleken en als ik hem zeg: Knulleken, levenswandel dat is een schoon dichterlijk woord; maar geef mij ne keer ki eksempel, hoe dat er in den levenswandel wordt gelogen. Ik versta dat niet goed en dat is te geleerd voor mijnen bol. Hewel, antwoordt Knulleken, ik zeg: in den levenswandel wordt er gelogen. Neem alzoo een koppel dat verkeert of vrijt of kennis heelt met mekaar of ver- lieid is. Die wandelen door 't leven; die verkeeren dus. Maar, wat is nu verkee- gid&iüiy&fiüdüZiiJXBassfcUMjËsadh Ja, Kate, ik heb hem gezegd, dat wij er geen van beiden aan denken om met elkaar te trouwen. Hij zag dat ze, verbleekend, even de oogen sloot en hij vroeg zich af, of hij haai- werkelijk wel zoo onverschillig was, doch hij zette die gedachte weer snel van zich af, hij had wel wat anders aan het hoofd. Kate beheerschte zich snel weer. En heb je je vader ook gezegd, op wie je keus gevallen is? vroeg ze zacht. Hij knikte. Ja, hij weet alles en... en hij heeft zijn toestemming geweigerd en zelfs ge dreigd me te onterven. Groote genade. Hij glimlachte mat. Wees maar niet bang, Kate, daar mee maak je een klein kind aan 't schrik ken, maar geen man, die ten slotte in staat is rijn eigen gezin te onderhouden. Ik hoop trouwens, hem te kunnen over tuigen dat mijn meisje een hoogstaand menseh is, waar elke familie trotsch op kan zijn. En wat doe je nu, Gun ter? Hij streek over zijn voorhoofd. Wat ik doen moet? Hij laat me geen keus en is stijfhoofdig als altiju, wann.cr ik mijn wil tegenóver den rijnen zet, zei hij bitter. Ze raapte ai haar moed bijeen. Gunter als hij nu eens niet anders kón handelen, juist omdat hij van je houut. Geloof tocu dat hij van je houdt, Wj heeft het me zelf gezegd. Hij lachte heesch. Als hij van me hield, zou hij mijn meisje niet zoo beleedigd hebben als hij gedaan heeft. Het is eenvoudig weer niets anders dan machtsvertoon, ik moet onder alle omstandigheden zijn zin o<»en. maar het gaat ditmaal nu eens zooals IK het wil. We staan nu eens niet als vader en zoon. maar ais man en man tegenover elkaar. Kate zuchtte diep. Kon ik tecd maar helpen, klaagde ze verdrietig. ren? Dat is stillekens klappen en hard, hard liegen. ZONDER LIEGEN durf *k hier zeggen, gaat Knulleken voort, hoe oud een man en hoe oud een vrouw moeten zijn, als ze trouwen. Allee! Laat dat ne keer hooren... zeg ik. Goed opletten, alderliefste Lezeres sen en vrienden Lezers. De vrouw moet de helft hebben van den leeftijd van den man en nog zeven jaren erbij. Alzoo: is de man dertig jaar. dan zal de vrouw moet» rijn de helft van dertif of vijftien en nog zeven jaren er bij. is twee en twin tig. Is de man veertig, dan zal de vrouw moet» zijn: twintig plus zeven is zeven en twintig. Zeg, Knulleken, maak dat de gan zen wijs. t Is geen Evangelie, maar 't is toch nog zoo slecht niet uitgerekend, nietwaar alderliefste Lezeressen. En ik ben er zeker van dat er velen zijn die gaarne een ventje van dien leeftijd zouden vinden. Afijn, ge kunt die berekening bewaren. BEWAREN RIJMT MET SPAREN en zoudt ge t gelooven dat er den dag van vandaag veel menschen zijn die nog ktm nen sparen. Verleden week kwam Ik te Brussel in de Spaarkas en zag daar "n gansche slier aanschuiven, allegaar met 'n spaarboeksken in de hand. Tc Kreeg komnassie met die sukkelaars en ik peis de Zie dat zijn nu menschen, die moeten hun zuur gespaarde centjes gaan afha len... Maar holalala van de hopsasa! In plaats van afhalen brachten ze eèntjes naar de spaarkas. Uitverkoren menschen zijn 't Die, binst oorlogsjaren Mogen zeggen: 't Zonneken schijnt En wij kunnen sparen. SPAREN IS ZOO MOEILIJK NIET zegt Knulleken. Ik heb gisteren veertig frank gespaard. En vandaag spaar ik nog veel meer. En dat kunde gij ook, Manne ken uit de Maan en dat kunnen al de al derliefste Lezeressen en al de vrienden Lezers zoo goed als ik. Knulleken, zeg op... Vertolk ons uw gedachten We zitten allegaar Met ongeduld te wachten. Wel! Luistert! Steekt uw ooren open en profiteert van de eksplikasie die ik u geven zal. Gisteren zag ik in 'n winkel 'n pijp liggen, 'n pijp die vijf en twintig frank kostte. Ik meende die pijp te koo- pen. Ik heb het nist gedaan. Dat was vijf en twintig frank gespaard, 's Avonds meende ik 'n flesch wijn te koopen van vijftien frank. Ik heb het niet gedaan. Dat was vijftien frank gespaard. Vijf en twintig en vijftien is veertig. Dezen voor' middag zag ik in 't magazijn van den goudsmid of bijoetjee'n schoon gou den horloge liggen, met 'n gouden ketting er bij. Prijs: twee duizend frank, 't Was voor niet! Ik meende horloge en ketting te koopen. Ik heb het niet gedaan. Twee duizend frank gespaard... Dezen achter noen... Ja! Ja! Knulleken... ik weet het al: Dezen achternoen hedde 'n schoon huis gezien, met 'n hof als "n paradijs, 't Kost te drie honderd duizend frank en ge hebt het niet gekocht. Dat was drie honderd duizend frank gespaard... Maar als ge geen anderen raad kunt geven, Knulle ken, zwijg dan gelijk de goudvisschen in uwen bokaal. BOKAAL RIJMT MET TAAL. Hier een voorbeeld, hoe 'n onnoozele komma, 'n rol kan spelen. Lees: We hebben tien vingers aan elke hand, vijf en twintig aan han den en voeten, juist gelijk we hebben moeten... Dat is natuurlijk niet waar. Hewel. zet 'n komma achter vingers, doe het komma achter hand weg en zet het achter vijf, dan zult ge zien dat de zin een heel an- deze beteekenis krijgt. VEEL BETEEKENIS KRIJGT den dag van vandaag het volgend spreekwoord: De menseh le:ft niet om te eten, maar eet om te leven. Ach! roept Knulleken uit, van 't drinken kunde 't eigenste zeggen en hij orakelt: De menseh drinkt niet om te leven, maar leeft om te drinken. Wijl ik zie dat Knulleken, puur uit lief- deverdriet, vandaag weer geleefd heeft om te drinken, zeg ik hem, dat hij maar best dost, slapen te gaan. En tot besluit Blaas ik nu ook het keersken uit. Het Manneke uit de Maan, (Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden), NASCHRIFT. t Uffra Lucie, Primo, ten eerste: Marenta zit nog in u la douce France Primo, ten tweede: Ge schrijft: Waarom ben ik zoo bewogen Als ik s„a voor uw donkre oogen Mijn oogen, Lucie, zijn blauw, als die van oe Engeltens. Primo, ten derde: Volgende week hoop ik u de verklaring te geven van al die namen. Ge laat me dan wel 'n kasken sigaren geworden. Maar geen stinkado- ros puros garantisados Primo, ten vierde: Zooals de veldwach ter van Parrapommelen zei: Orevwaar! jaBHzssasnasisssaaaiS&aHiaeaasa HOE KUNNEN WIJ BROODRESTEN NUTTIG GEBRUIKEN Dezen laatsten tijd is er vooral fen zeerste op gedrukt, dat we geen brood zouden laten verloren gaan. We mogen niet roekeloos omspringen met brood, waarvoor alie dagen zoo smeekend ge beden wordt. Met oud brood kunnen we nog zeer smakelijke bereidingen maken, die wei nig kosten ab men het maar nuttig weet te gebruiken, en tot smakelijke gerechten te verwerken. Er wordt we! eenigszins acht op ge geven. nu ten tijde van .de crisis, maar toch is de bevolking daar nog niet ge noeg van doordrongen. Het gebeurt nog wel, dat we in het stof of slijk boter hammen vinden, en hoe raak ziet men in de steden, brood in de vuilnisbakken liggen, dat dus weggehaald wordt als straatmest. Hoe pijnlijk moet zulks zijn in het hart van de armen die gebrek aan het noodige hebben, en zulke menschen zijn er tegenwoordig zooveel. Het brood vormt een hoofdbestand deel van ons voedsel, het is iets dat we niet moe worden, een der goedkoopste eetwaren, en in verhouding tot haar voe dingswaarde. een der voedzaamste en beste middelen om de verzwakte krach ten te herstellen. Een goede en spaarzame huismoeder zal haar kleintjes van jongaf gewoon ma ken, het brood te waardeeren, en er niets van laten verloren te gaan. Ht brood in' een droge luchtige plaats bewaard, kan een goeden tijd bewaren. Het eenvoudigste gebruik is de brood- resten of overschoten boterhammen in de soeo te doen. Is de hoeveelheid te groot kan dit nog voor menig ander smakelijk gerecht benuttigd worden, zoo als Gouden sneedies. 1 Snee brood van 1 cm., 15 gr. boter, 1 lenel suiker. 1 x/i dl. melk, 2 lepels bloem, 2 lepels water of melk, eierkleursel. j. - Ontkorst de sneedjes brood, en verdeel in de helft. Zorgen voor gelijke grootte. 2. - Weeken in gesuikerde melk. Ver lekken. 3. - Maak een papje van 2 lepels bloem 2 lepels water of melk -f eenige druppels kleursel. Wentel de verlekte sneedjes erin. 4. - I.aat boter beet worden in de pan, bak de sneedjes langs beide kanten goud geel. Dien warm op met suiker. Gewonnen brood. 1 Snee brood van ks cm., 15 gram boter, 1 ei, 1 dl. melk, 1 lepel suiker. 1. - Brood ontkorsten. Verdeelen. 2. - Weeken in gesuikerde mek. 3. - Wentelen in het geklutst ei. 4. - In heete boter bakken. Warm op dienen. Gepocheerde eieren. 1 Snee brood, 2 eieren, kokend water, boter. 1. - Brood ontkorsten, met zuiver glas of ander rond voorwerp, twee ronde stukjes uitsteken. 2. - Stukjes bakken langs twee kanten in heete boter. 3. - Eieren breken, en aanstonds in kokend water laten vallen, zorgende den eidooier niet te breken. 4. - Als het eiwit gestold is. ei uit het water nemen en op de gebakken brood stukjes leggen. 5. - Warm opdienen. Kaassandwiche*. 1 Sncedje brood, 1 stuk kaas, boter. 1. - Brood ontkorsten, verdeelen. 2. - Kaas ontkorsten, en tusschen twee sneedjes brood leggen. In heete boter langs beide kanten bak ken. Warm opdienen. N. B. Het stuk kaas kan vervangen worden door een schel hesp. Broodpudding. Broodresten die niet meer geschikt zijn om aangeboden te worden, zijn best geschikt voor deze be reiding. 1. - Brood in stukjes breken, water bijvoegen en goed ondereen werken. 2. - Volgens de boeveelheid brood, sui ker en rozijnen en volgens keuze een weinig kaneel bijvoegen. Alles goed on dereen mengen. 3. - In een ingesmeerde plaat brengen. Goed aandrukken, gelijk maken en bo venop enkele nootjes boter. In den oven goed laten doorbakken. Opdienen met een krieken- of aalbesseusaus. Brood krui mals of chapelure komt te pas bij het fruiten of paneeren van viseh, aardappelcroquettenvoor het garnieren van taartjes, enz. Laten we vooral niet uit het oog ver liezen dat, wanneer men tot regel heeft genomen overschotten van brood nooit weg te werpen, men er zal voor zorgen de noodige h'oeveeheden brood goed tc berekenen. En zonder twijfel het broed gebruikt te hebben, alvorens het te oud geworden is. VOCHT EN SCHIMMEL Vocht in huis is een van onze grootste vijanden. Vocht, dat wil in de meeste gevallen zeggen muffe, onfrissche kas ten, een duffe lucht in de vertrekken, waar niet geregeld gestookt wordt, scliim- meluitslag op de vloeren en langs het behang, rhumStische aandoeningen bij wie er gevoelig voor zijn. De schimmelplant, die nauw verwant is aan een zeker soort paddestoelen, hecht zich bij voorkeur vast op hout, waaraan zij de bestanddeelen onttrekt, die ze noo dig heeft om zichzelf te voeden. Zooals de woekerplant de beste sappen uit den boom haalt, zoo doet de huisschimmel bij het hout. Het ziet er soms van buiten volkomen gaaf uit. maar bij een flinken slag met een hamer, blijkt, dat de pit er uit is, dat het vermolmd is en dus on bruikbaar. Het is zeer noodzakelijk om, zoodra men het bestaan van schimmel in huis ontdekt, zoo spoedig mogelijk maatrege len te nemen om dit kwaad den kop in te drukken. Het komt er in hoofdzaak maar op aan, de schimmelplantjes geen gelegenheid te geven zich verder te ont wikkelen. Wat de schimmel noodig heeft om haar groei te bevorderen, is vocht. Het is dus zaak, het huis zoo droog mo gelijk te houden. Men onderzoelce de aanvoer- en afwateringsbuizen van goot steen, fonteintjes, badkuipen en closets. Heeft men planken of vloeren ontdekt, waar de schimmel welig tiert, dan moe ten dié verwijderd worden en de beslis sing aan een deskundige overlaten of hij ze al dan niet door nieuwe zal vervangen. De hoofdzaak is echter om de voor naamste vijanden van de schimmel, zoo als lucht, licht en droogte, te laten aan rukken. Zijn vochtplekken ontstaan in linnen goed, dau bestrijke men die met een mengsel van salmoniak en keukenzout. Zoo noodig. herbaalt men de bewerking en laat het linnengoed daarna flink dro gen. Te Bergen-op-Zoom moest een stiel- rijdenden personenauto even uitwijken voor een kind dat op straat liep. Hierbij kwam de auto terecht op het voetpad waar kinderen aan het speien waren. Drie dezer kleintjes werden door den auto ge vat en op slag gedood. Een vierde werd zwaar gewond. In China is de gele rivier huiten haar oevers getreden. Duizenden lieden zouden hierbij verdronken zijn. Te Kortrijk is de oudste vrouw de zer stad overleden. Deze, genaamd «Lie- tje» Vliege, ging op 14 Oktober e. k. 100 jaar worden. De stad heeft ae kosten liarer begraving op zich genomen. MSaflfeArigriKSailiHliiïiiBKSSiSiiifBlia Hij keek haar onzeker aan. Zou je zoo graag heipen? Ja. Mij of vader? Jullie allebei? Mij dus ook? Natuuriijk. Waarom, Kate? Waarom is het Je ni:t onverschillig, hoe de zaak afloopt? Het bloed schoot haar verraderlijk naar het gezicht, doch ze keek hem kaïm aan en zei dapper: Omdat ik me bezorgd maak over jou en je vader. Het zal een breuk geven, en jullie zult er allebei verdriet van hebben. Iets in haar manier van spreken trof hem, doch hij verzette zich tegen dat gevoel. Maak je toch niet onnoodig onge rust. Het is van vader heusch alleen maar lust om rijn macht te toonen, net als altijd. Tot nu toe heb ik altijd moeten toegeven, hoeveel het me ook kostte; nu moet hij eens de minste zijn. Maar rijn bedreiging om je te ont erven? Die wordt opgeheven als hij moet inzien, dat hij mijn meisje verkeerd be oordeeld heeft. Die bedreiging zou me trouwens toch niet bang maken. Ze keek hem bezorgd aan, ze wilde vragen En als hij nu eens gelijk kreeg als je meisje den naam Warneck nu eens niet waard was en bleek dat je je te over haast gebonden hadt? Doch die woorden kon ze niet over haar lippen brengen toen ze in zijn bleek, ner veus gezicht keek. Ze zei dus slechts: Je wilt dus toch werkelijk tegen je vaders verbod in trouwen? Hij wilde Kate cok niet in zijn kaart laten zien en zei dus alleen: Ket komt werkelijk best terecht, maak je maar niet bezorgd. Ik ga nu naar de fabriek. Tot ziens. Hij gaf haar de hand en ging heen. niet vermoedend hoe het er in haar hart uitzag. "4 BeBBEiBgBsaHssaaBBaBaaaiBHSBaisiiaBaaBfiaMsiiBsiaEaisaBass VERPLICHTEND VÓÓR HEN DIE NAAR FRANKRIJK ZIJN UITGEWEKEN Ket Staatsblad van 19-20 Augustus pu bliceert een besluit betreffende het ge neeskundig onderzoek van de mannen van 16 tot 35 jaar, welke den oproep van de Belgische Regeering, om zich bij het leger te vervoegen, beantwoord hebben. Al de mannen van 16 tot 35 jaar, die den oproep van de Regeering om zien bij het leger te vervoegen, hebben be antwoord, moeten zich aan een genees kundig onderzoek onderwerpen. Ze zijn verplicht aangifte van hun terugkomst te noen bij het gemeentebestuur van hun verblijfplaats, binnen; acht dagen na de inwerkingtreding van dit besmit. Aan ae betrokkenen wordt een genum- meraen talon van de onderzoekskaart afgegeven. Zonder overlegging van be doelden talon, zal geen enaeie aanvraag om vergoeding wegens ziekte of verwon ding ingevolge oorlogsfeiten ontvankelijk zijn. «SBBSB3BS9B89HBBBBE9BBBBH39B DE KRACH VAN NOTARIS STANDAERD TE BRUGGE Vele maanden geleden werd te Brugge een schandaal verwekt door den krach van den aldaar gevestigden Notaris Stan- daerd, die gevlucht was en onvindbaar bleek, maar die verscheidene miliioenen te kort had. Thans komt te worden bekend gemaakt dat de schuldige aangehouden somt te worden in Syrië. Zijn uitlevering werd gevraagd vanaf de omstandigheden dit zullen toelaten. GEMEENTEKREDIET 4t.h. 1938 Officieelc lijst der definitieve obligaties" met premies uitgekomen bij de trekkin gen van 4 Juni, 4 Juli en 4 Augustus 1940 uitgevoerd den 13 Augustus 1940. Trekking IJr 19 van 4 Juni 1S40. Reeksen 157272, 190106, 306584 terug- betaaibaar met 5'd0.00ü frank. Reeksen 116527 119618 125110 125511 149842 150172 150768 172423 174067 182947 194084 199919 210836 216116 218343 224434 229957 253239 255121 255561 260452 283620 295504 297290 301250 312091 319884 327542 328293 332166 terugbetaalbaar met 10.000 frank. Trekking Hr 20 van 4 Juli 1949. Reeksen lol/18, 225494 terugbetaalbaar met 11)0.000 lrank. Reeksen 135o87, 164428, 283383 328015 terugoetaalbaar met 25.OO0 frank. Reeksen 107817 109217 140299 152157 173855 183166 191544 198745 205511 214598 219068 227666 232046 24a)29 244840 250568 254816 257808 260793 274005 290265 292689 293046 297859 301859 312240 313524 319001 328943 329342 terugbetaalbaar met 10.000 frank. Trekking Nr 2! van 4 Augustus 1940. Reeksen 110068, 279181 terugbetaalbaar met 100.000 frank. Reeksen 250755, 261573. 281730, 287560 terugbetaalbaar met 25.000 frank. Reeksen 100282 101500 103440 108252 109753 110111 114870 119208 120438 129622 139418 156842 166727 169402 175369 182944 204612 214051 216879 226168 226309 242940 2624(>1 263210 268081 303908 319584 323702 326271 336065 terugbetaalbaar met 10.000 frank. Te Merchtem beukte een vrachtauto tegen een herbergmuur en kwam terecht in de gelagzaal waar een jonge man de beide beenen werd verbrijzeld eu een meisje een beenbreuk opliep evnals tal rijk verwondingen. Men vreest voor hun leven. I Vader en zoon ontliepen elkaar de vol gende weken zooveel mogelijk. Heinrich Warneck waentee op den terugkeer van den heer Korner en op de informaties van het detective-bureau. Mijnheer Korner bleef echter enkele dagen langer weg en zoodoende had Hemrich WarnecK nog niets gehoord waarmee hij zijn verblinden zoon de cogen had kunnen openen. Gunter had intusschen in alle stilte toebereidselen voor zijn huwelijk getrof fen. Hij liet voor' zichzelf en Lori passen voor Zwitserland in orde brengen, doch toen hij die reeds ontvangen had, wilde Lort ineens naar Parter.kirchsn. Ze be sloten dus hun huwelijksreis daarheen te maken en Gunter bestelde daar «en ka mer. Hij was in die dagen zelden alleen met Kate en dan vermeed hij nog, om over zijn aangelegenheden te spreken. Overdag was hij ln de fabriek, waar hij alles regelde ten einde rustig op reis te kunnen gaan. Nog steeds geloofde hij vast, dat het slechts om een afwezigheid van enkele weken ging; hij was er van overtuigd, dat voer zijn vader de eed om hem te onterven niets was geweest dan een driftig dreigement. Zijn Lori was eer. eerbaar, hoogstaand meisje, dat zou zijn vader spoedig inzien en dan zou hij zich in het onvermijdelijke schikken, al zou hij ook boos zijn om zijn nederlaag. Des avonds ging Gunter, zocals bijna altijd uit. Hij zocht dan zijn meisje op en stond er op dat Lori's hospita, de we duwe van «en beambte, ais chaperonne bij die ontmoetingen aanwezig was. Hij wilde alles vermijden wat Lori's naam kon benadeelen en hij vermoedde niet. dat er van dien goeden naam al niets meer over was. Soms ging hij daarna nog met een paar kennissen uit, doch meestal keerde hij van Lori direct naar huis terug, en zocht dadelijk zijn kamer op om zijn vader niet me:r behoeven te zien. Toen hij twee dagen voor zijn huwelijk de vestibule binnen kwam, bleef hij plot seling staan. Uit de muziekkamer Klonk i Te Pamel is een 16-jarige knaap, die pas uit Frankrijk was teruggekeerd, van de dorschmachien gevallen. De jon gen werd hierbij zwaar geraakt en gaf kort daarop den geest. ZSBBBEEBB&SlSSISSaBaSBaBSaiaB pianospel en even daarna zette een volle, mollige mezzosopraan ln. Hij keek den knecht vragend aan. Wie zingt daar? Juffrouw Hariand, mijnheer, ze zingt meestal om dezen tijd. Gunter legde hoed en jas af en liep zachtjes, elk gedruisch vermijdend, naar den wintertuin, die aan den anderen kant aan de muziekkamer grensde. Daar bleef hij, zonder te weten waarom hij het deed, in het donker staan en luis terde naar Kate's gezang dat hem eigen aardig trof, zóó, alsof hij naar iets luis terde, dat ze altijd voor hem geheim had gehouden. Met gesloten oogen leunde hij tegen de deur en een eigenaardig gevoel ontwaakte in zijn hart bij de volle, hel dere tonen dier lieve meisjesstem. Het was of hij een blik sloeg in een afgesloten heiligdom. Het was, of zachte handen alles wat hard was en pijn deed uit rijn ziel wegstreken. Schliesze mir die Augen beide Mit den lieben Han de zu. Geht doch alles, was ich leide, Unter deiner Hand zur Ruh klonk het en die woorden gaven in zeke ren zin uitdrukking aan hetgeen hij op dat moment voelde. Kleine Kate, wat een heerlijke stem heb je, wat gaat er een warmte van uit, dacht hij. En toen het lied uit was hoorde hij zijn vader uit de huiskamer roepen: Zing nu nog eens van het viooltje, kleine nachtegaal, dan zal lk je niet ver der plagen. U- plaagt me heelemaal niet, oom, lk ben blij, dat ik u met mijn liedjes piei- zier doe, antwoordde Kate. Even daarna klonk het voorspel van Mozart's lied en Kate's stem zong; Ein Veilchen auf der Wiese stand, Gebückt in sich und unbekannt, Es war ein herzig's Veilchen Weer luisterde Gunter ademloos en ook hem ontroerde de stille, tragische be scheidenheid van het arme viooltje, dat Hieronder al de manschaopen der 1* Kompagnie van bet 52e Regiment die zich te LIE1RAN-CABRIERES (HERAULT) bevinden. Van den Heer Oscar Huyghe, Poperin- genaar, die uit het diepe Zuiden van Frankrijk de 1300 km. lange weg naar zijn dierbare stede per fiets aflegde, kon den wij de namen vernemen van alle Bel gische soldaten die bij hem in een con centratiekamp vertoefden. *t Zijn allen jongens van de klas '40, die ingelijfd wa ren in het 52* Linieregiment (ook 53* en 54") eene verdubbeling van het 2van Gent. Ze vertoeven allen te Lieran-Cabrières. in het Hérault-departement en wachten naar een spoedige terugkeer naar huis. Hieronder volgen de namen. Wie over hen inlichtingen wenscht te vernemen kan schrijven naar H. Oscar Huyghe, Groote Markt te Poperinge. I)e Bruyne Gustaai. P«ter<5elk«tE3',t i,u. Geit: De Calnwé MauriK Bevijnhofban 85. Genff: TV Coninck Josf. Gemeen teplaat* 8 (Bloemist). St-De»ijs-W>s- trein; Defevere Maurice, Polderstraat 119. Bre«dene (Oostende); De Fnrww. Dode Brusnekchewtfe Gentbrttsffte: De Glnire AmVé. Olaisiraat r.v Ware- jrem: De Groeve Robert, St-Genoisstraat, Gentbrnejre De Kejrzer Rcer. Dorp 99 (29). Droneen: De Knib- b-r Tkeofiel, Hamerstraat 33, Ont; D« Koker Leo. Wapenplaats 33, Meenen; D^lrue Bernard, Oide- naardsche steenweg *91. Kortrijk; Delvinauiere Raj'- moodf Saveriistraat 15. Kortrijk; DeraeDVna*re Guido, Olmenhooftstraat 135- Moeskroen: De Meyer Oorcr*. Gaverscbe steerwer 265, Merelbeke; De M°v«r Jn-aef, Nieuwe Bejrijnhofstraat 17, Gent; De Milt Julian. Par-'diisstraat 17. Drongen; De« Dooven Leo. Fa briekstraat 41G en tbr ug ^e: Den^cker Rotrer, Nieuw- poortscbe steenweg Si', Oostende; De Neve Pené, Peperstraat 16, Hecaelc; De Poertere Jules, Oost- rooaebekestraat t. Denterrem De Poortere Ro- ger, G^ntrodestraat 395, Geatbrugse: De Potter Ka rei. Damb-siak'raat *0. Roeselare; Prez Lurien, Alf. van der Stei?helaan 3d. Gmt; De Rore Row, Schaagstraat. Anzegem; De Rycke Georges, Kapelle- strrat 17. Deerlijk; De Schuytter Maurits, Kerrebrouckstraat 71, Ne vels; De Smedt Gust.. Zwiinaarde steenweg 1285. Gent; De Smet Georges, Kouterstraat 204. Geot- forugge; I> Smet Honoré, Bruggestraat 260. Meenen; De Smet Omet. Dam 16. KmeWm; Desnriet Albert. Markesteenweg 1. Kortriik; De Visscner Lecnce. Berestraat 406. Palegem; De Letter Gusta^f. Welling- straat 77, Heusden; De Vos Denis, Hoognoort 41. Gent; De Waele Evarist, Duffelstraat 4, Kruishou- tem;' De Wulf Maurice, Kapellestraat 109. Gent- brugge; Dïerckens André, Kortekeer 2T4, Hertsberge; Dosscbe Marcel. Maria kerke: Drere Edward. Zweve- gonstraat 38, Kortriik; Dufourmont Alfons, Moes poen straat -7- Rekkem; Eekman Pierre. Den de r- mondsrb- <te*rwej? *7, DestelbergenGentier Rafwl, Leooold IïT-lann 2, Merelheke: Gisseleire Gaston, BÏesstraat 56. Gent; GoeÜuds Roger, Rietstraat 5*. G°«f Hanaelton FoWt. Jacob Besagestrant 55. Oost- #vrwJn(bikker) Hellebuytk Jerome. Revbrouckstraat 19 Petegem-Deinze: Hevndrickx Alf.. Dorpstraat 5. Sejield.windekfHosle Albert. K»rtriiUrhe steenweg 32Petegem-Deinze: Inion Noel, Koningin Astnd- laan' 26 of 40. Ledebcrg; Jacqueloot Gaston, Spade- Str£,aenen' Arthur, Hoosledesteenwest 106, Roewhir: Lai're Alb-rt. <1- Stuerstraat 47, Teper: Larabrrcht Rotter, Mariakerkesteeowej- II3 p ron-en: Lauwer, Toief T ee«ecfraat 4- Ootttroczebeke; Leb&n v irter. itehucht Vwalle Kortrijk: Leux Julien Kasteel laan r-Q Gent: Loosvelt Koe!. Waresemstra-t 45, Deerlijk- Loosvelt Jozef, Bcllegemstraat 42, Zweve- „m- Maes Cesar. Dries 1x4. St-Toris-OudnFnve: V- A, 'Robert. Klutzenaarstraat 67, Gent: M»n- schaert Anriré, Gaversdw steenwea 48bis, Schelde- roH-- Mr'.jv Tan, Zvynaarcesfeenwe. 1-0. Gent; MeiVehrouck Adolf. St-.Tansstraat 34. Kortrijk: Meu- 'risïï Edward' Werkhuizenstraat 67I1, Gentbrusse; Naert Xav-er Brunsche steenwett 217. Kortrijk: Paes Marcel, MeesVnstrast 57. Wijtsrhate; Poelman Ten. Gentsche sleeuwe* '7». Peersraan Eda., kalf- r r Tj,.v.,r.n-Waos: Pjeus Gerand. Ommeeanck- ,7 St-Maria-Latem; Porte Albert. Bruase- itr»it >1 Kortrijk: Rapsiet .Tozef. Doornikwijk 18, Kouriik Reheul Julien. Melaenetkeef 83, Merkem: Renter Genre" Zamlbera ,4,. Harelbeke; Reyniers Medard. Dorp 4». Kversem-Wippelsem; Roggeman Frans, Voetwee 27. Gent. Rourkhont Gerard. Crnonegem 128, Frwetegem: kamn-rs Georges, harp 2<S I/enberge; Schamps Lu- ra, n'«m cOuwegem: Schelstraetr Omer. I.eys- bru1 est raat 1, Drongen SchocUert Julien. Hntsepot- straat si Zwiinaard-: Sctenen Marcel. Roeselaresteen- Wrvel-em: Tienpont Louis, Rozemirijnstraat Cent Titeca André. Zeelaan 20. Koksiide (Z-r) Kortrijkstraat 73, Zwevegem: Suvié Tijteat Albert, Affré.t Doro'8. Drongen: Tijtaat Gerard, Dender- 51Zinweg 1,5. Gent; Vander Crnvssen Arth.. T-8 Gent: Use Michel. PlatanneJreef Vs Melïe Van Assche Emiel. Dorpstraat 73, Leupe- «m- Vin'Borelaere Petrus. Aanhondstraat 6, Destel- b««cn Van Damme Marcel Ellevestraat 326, Dik- L,,?,',Vande Guste Jozef, Kruishoutemstraat 22, Machebn- Vanle Graveele, Ed. Anseelestraat 28, Mo-skroen - Vande Wielle Michel. Kwatrecht 27, Wet ter erf Van den Abrele Rcné, Patijntjesstraat lor, G-nf Van d*n Berphe Maurits, Brusselschp straat 49. ABbtf- Vato f>ulckJ Va'wri ï-auwp'unkstraat ,3, 'v-hpldpwindeke- Van dea Hende, Oos*akerstraat 95, taSKEï Vander Cruvssen Germain, Aalst- straat 37. Edelare (Aalst); Vander Hacgen Marcel, GrVawf«atHat-«èn Oscar, Nijverheidslaan 196. Gent; Van der M"irels Andre. Hctrwee, Ztngem; Van der Striwhel Julien. Hilkemstraat 5, Gent: Van de Stiggel Polvd Brusselschc steenweg 7, Mellc; Van Dorpe André.' Deerlijkstraut 6S, Zwevegem (Wevelgem): Vin Fssrhe Frederik, Kasteeldreef et, F.egem: Van H/rkp Norbert, Kouterstraat no, Wondelgem; Van Hwrenbeck (coiffeur) -Schoolstraat53, Wettenen; \an Hove Achiel Keritstraat 7. Nvuwpoort; Van Holle Gistoi1 Hnrentalbaan 23, Roeselare; Van Moor- clXm René Mnlkbrugstmat rjo, Gent; Van Nien- wenhuyze Cyriel, Ooststraat 26. Moetbeke (Dendcr- monde)Van Poucke ïrans, Heiveldstraat 427, Sint- Amandsberg; Van Rompu Gustaaf, Zaffelare; Ver- beke Michel, Kortrijksche steenweg 106, Gent; Ver- moele Rafaël, Rooygeinstraat 19, Gent; Vermeersch André Zwijnaardesteenweg 406, Gent; Verschaete Gabriti Moorselestraat 48, Gu.legemVerschaeve Ed mund, Aaltcrstraat 28, Lpo-ten-Huile: Verschat-vc Julien, Sasstraat 'S. Ledeberg; V crscheure André, Guido Gezellriaan 57, Heule; Verstrynghe Peter, Valke 2iO, Maldegem; Vispoel VViily, Evcrgemstraat 244 Womieigem; vois Eaward, ivaaistraal 32, biei- d®se' Yryei.nck K-, Gclijkheidsstraat 149, Oostende; Vv'a'sen Etienne, Vrcdesiraat 37, Genttnugge; Vvcr- broucit Gustaaf, Sect.e li, 330c, Ardooie; Willaert Georges, 'lënmsstraat 12, Gent; Wu.e Atitien, ixurp ito, ilansoeae; vuile Omer, Betzeeie, Javergem; Willem. Raniïei, GosUemsuaat 14, Laarne; Vv inde.s Albert, Klerastraat 15, ingooiverriWitdoucK Eugène, Kortrijkstraat 427, A'yckaert Gerard (Li, Toekomststraat 65, Gent; Zeniter julien, Terdonct, Klein Dries 5, Gent; Peters Kené. Kooygemstraat 244, Gent; Pierloot Omer, Maria Theresiastraat 32, Oostende; Stockman Charles, Meylaertstraat 7, Gent: Langbeen Petr., Terageustraat 7, Kcssegem; Van Baveghem Maurits, St-Ambrosiusstraat 5, Rouse; Van Tieghem Gerard, Verwet-straat 1, Kortrijk; 1/e Soete Kapnaël, Kapelle straat 323, Oostkamp; I.r'.Vcque Louis, Nieuvpoort- oche steenweg, 54, Oostende; Vander Cruyssen Julien, Bloemistenstraat 22, St-Araandsberg; Coussaert Albert, Molenstraat, Eeine; De Bruyne Maurits, Kouterstraat 45, bl-Aiuandsberg; De Craene Albert, Dorp, Hans- beke; De Loof Georges, Zwijnaardesteenweg 44, Gent; De vlieghei Jiavo, Kwaden egsltaat 2, E vergen]De Vv'aele André, Heuvelstraat Keurne; De Vveer Fer- nand, Slijpstraat 230, Geut; Leroy Albert, Stroplaan 255, Gent; F.osseel Albert, Patrijsstraat 3. Gent; Tanghe Jozef, Slachthuislaan 34, Gent; Vanden Ber- ghe Jules, Warande 112, Zulle; Van Laere Albert, Land van VVaasdreef 38, Gent; Dirjardijn Marcel, Fochstraat 56, Nieuvvpoort; Ackerman Edward, Ant- werpscbe steenweg 62, Oostakkcr; (?|Feiia, liraesen- straat 59, Gent; Batslé Gilbert; Ed. Anseelestraat 53, Gentbrugge; Baudens Henri, Kapellestraat 94, Ever- gem; Baignez André, Diksmuidestraat 484, Poeika- pelle; Billens André. Oude Brug 205. Lokeren; Ber tram Roger, Danyslasstraat 241. Lichtervelde; Boes Cornells, Lourdesstraat 87, Grent; Bollaert Michel, Eeckhoek 8, Laarne; Braet Maurits, Doorzeelstraat 2, Loochristi; Bruynooghe Aadré, Roeselarestmat 88, Eesen; Eiers Louis (Bloemist), Waeiputstraat, Oost- ïBBBBiaiaBH^ariauiiBBBdaaBaBaa haar leven uitademt onder den vernieti genden voet van den geliefde. Het arme viooltje. Verried Kate in dit lied te veel van haar eigen zieleleven? Gunter had het gevoel, alsof hij naai- binnen moest gaan, Kate over het blonde hoofdje streelen en zeggen: «Arm viool tje! Hij wilde zijn vader echter niet meer ontmoeten en toen hij nu hoorde, aat Kate den vleugel sloot, ging zij zachtjes de kamer uit naar boven. Den volgenden morgen was hij gelijk met Kate aan het ontoijt, nog vóór zijn vader verscheen. Ik ben erg boos op je, Kate, zei hij, haar met nieuwe belangstelling aanziende. Ze keek hem verbaasd aan. Waarom? Wat heb ik gedaan? Hij kerk haar diep in de oogen. Je hebt me erg leelijk behandeld. Wat bedoel je? Je hebt een schat voor me verborgen gehouden waaraan ik dikwijls had kunnen nieten, zooals ik gisteren in stilte gedaan heb. Ik heb je als een dief moeten beste len om twee liederen. Je hadt me wer kelijk wel eens af en toe vrijwillig wat voor kunnen zingen, zooals je voor vader altijd doet Kate was vuurrood geworden. Heb je me hooren zingen? Ja, en ik kon daarna niet meer sla pen, aldoor klonken je liederen me in de ooren en ik moest er over nadenken, aan wiens voeten dat arme viooltje zoo graag had willen sterven. Kate sprong verbleekend op: Je hadt niet stilletjes mogen luiste ren. dat isdat is... Ze hield op en klemde de bevende han den in elkaar. Hij staarde haar aan, alsof er plotse ling een gordijn voor zijn oogen werd weggerukt. Kate! Ze raapte al baar krachten bijeen ln haar angst, dat ze zich verraden had. Ze dwong zich te lachen en zei: i'iker: De Smedt Gecrjrez (AV f Genlbrgge; De Bel Albert, BTxhoteaaatt= :'t INLICHTINGEN OVER SOLDATEN EN BURGER* UIT ONZE GEWESTEN Gedoode Burgers en Soldaten; Arthur Rjmslindt, geboortig van leper, 2 - Watten (N.-Fr.). Soldaten. Jonge Lieden en Burger, vertoevende in Frankriik: Blommaert Armaad. leper, te Toakwe «W.r- centrum)Blomme Albert, Aotokerae. :i; 8, Henri. De Panne, kt.: Swaeuepor! Merer! Ëm» te Vic H Gardlole: U'i'lem- Albert. D- Perm Lr' Braem Maurice Adinkerke, id.: Brimniei F.miet, j^,' id.; Braems Mare. Adinkerke. id.: Bal-a Kemmrl te TouVmse: Bontempa Joret. leper, e Boxmans Pienv. Bikscbole, li Debvrt Lee V l ke-rka. ta Pauias (ttersl; Dewildr Tn-odore, Pu. schenda'e, te ïavenay (Loire-Inférieurê); Yaiaïti Loon Bontin ge. id.; Vznden Broecke Vl'ër Pjf.' id.: Stragier Albert. Hooglede, i<l.; ïjie.ty Adinkerke, te Toulouse. v* Inlichtingen nonens onze Jongen* in Zuid-Frankrijk en vooral van hel 32° Artilleriere»., 1" CA., 4 Groep, Klas 1940, vóór den oorlog inge lijfd in de Carthuyserkazerne te Brugge. Dezer dagen is een jongeling uit lepe-, behoorend tot de klas 1940. 3?' Artillerie regiment, 1" C.A., 4' Groep, uit Fr3nkri.1t teruggekeerd. Hij vroeg oneen reporter ter plaats dan ook volgende Inlichtingen »r.n de belanghebbenden, langs de pers, mede te deelen: Verbliiven thaus in het KAMP VAN LACRACrn, en snakken naar de stonde d*t zij door hua liBd. of dorpsgenoot-n brvrüd worden; WarTitnet'ter Var,, derayoe van Oostroozebeke, 32® Artillerie; Bauwus, 32* Art., woonolaats onbekend; Vaadewejjhe. Au, woonplaats op-bekend: Sael^ns. kamoioen hard'.ooprr, Bruege, 32* .Art.; Ost, architect, omstre^n Rrufr»e; Poll en tier, landbouwer, woonplaats onbekend: De* sender, van Leke; Deraeyer. van KoekeSare: S!?rer% woonplaats onbekend; Dewae1». wo«np'«v« onbékml; Debaene, beenhouwer, denkelijk van Zwevezilc: Fer. dirande, vip Dniw; T^n^ns. woo^rdsits nnbel*ïnd. Tn het HOSPITAAL COMPT ^M^VT.ATRE. Erole Supérieur* de Jonnes FiHes. I'MOI''?'; F^irent Van Dessel. Heistst ra^t Wilrijk-A «♦werpen: Petrus Opde Weerdt, soldaat-kleermaker, C.R.I. A.'D.T.C.A. C:G. Limoux (Aude)verwittigt Mevr. Ond ^'e r<]!« Cannaerts, Lisp"rsteenwes: fx. T.'-r: L"""*r Ferrand, Bouleuard des Anplais 22. Soa: Bo"ite Reré. rne du Cimetière 25, Jemmoe s/cambrn: Joseph ri7"i. rue du Collèce T4, Visé; Dohet Georues, ril" Cbro^t, Soo; Hé'"s Cv"rles. rue Stephenson 5*. P-uxrl! T'l; Debck Theofini, ^tatiew" *r. Lede (Alls'1De Vet- tor C.R.T.. A.R.T.. 7« D.T.C.A.. DV- Services Gé- néraux, Poste Militaire Limoux (Aude). verwittigt M. en Mevr. De Ve'ter-Dewflde, Ch?rs=é? de Mor* lestés 399. Gent; Gustaaf Steppe, Boschstr?at 6, Dea. derVeuw. Hebben eestreden aan de Marne on 7 Tuni: Mau« rits Dekeyser, van Zeebrupne; Co:- Us Marcel, van Bruerre; Vervenne. van Beselare; Nyffes, \-an Izegem. Verder nieuws ontbreekt. Waren nog in p^de gezondheid 00 i Juli: Pt- freudt Fdmond. Stnyverstoact, Oostkamp; Denys Genrees. Frankriiklpi io/». Antwerpen. In het KAMP VAN MAT.VIAIS*. 00 to Vm. v?n Limoux: Derudder, piston in de Liberale Harraon!e te leper, trompetter bij het 32» Art.. 4® Grarp, 1* C.A.. klas T040. Verblijven ook ros; in het KAMP VAN LAURA. GTJEL: Decro'x, van Ieze?em: Jan D°vroe. woeinl onbekend; CHeqteur, woonplaats onbekend; Van* keirsbilrhe, woonplaats on^eJtend; Sander*, van Oost* ende: Plowie, van Kortr'ik: Desmed'. ton Bmgge; Verstraete, van Brugge; Deauewer. van Meenea. iEU5afflaaasBS5B3ie55EE3ss3^;j3aa2aE3 SOV.ÏF.T-RUSLAMD VOOR HET EERST WEF.R VERTEGENWOORDIGD OP DE LEIPZIGER MESSE Voor het eeist sinds jaren zei ds Sovjet Unie weer aan de Leiprtgsr Messe deelnemen. Aan dit feit hecht men in Berlijn groots beteekenis, niet alleen om dat de Russische inzending een overzicht zal geven van de reeds loop-nde en nog af te wikkelen zaken, maar vooral emetet de bezoeker bij het beschouwen van deze inzending een indruk kan krijgen van het vele dat Sovjet Rusland in de toe komst aan Europa te bieden heeft. Be halve granen en peulvruchten en elier- hande soorten veevoeder, omvat de in zending ook genotmiddelen als visch- conserven en kaviaar, wijnen, likeuren, terwijl de inzending textielgoederen be wijst hoe sterk de Russische productie cp dit gebied toeneemt. Voorts zullen er producten zijn van dierlijken oorsprong, zooals huiden en snaren; pharmaceuti- sche grondstoffen, en geneeskrachtige kruiden zullen er ruim vertegenwoordigd zijn, terwijl men tenslotte een indruk kan krijgen van de groote rijkdom aan olie en erts. VRIJE VAKSCHOOL VOOR SCHOENMAKEN IZEGEM 1. - Dagvaksciicci voor Schoenmaken. De meest vouedige opieHmig tot tiet maken van den gewonen sc.;o-u ais wil net hoogste luxe werk. Drie s Lua.cjarcu en een vervoimakingsjaar. Voorwaarden; 10 jaar oud zijn, het 6" studiejaar gevolgd heb Den. Aanvang der lessen: 10 Sept. om 8jó u. 2. - Dagnfcieeiing voor Scnconcitk.terK Volledige theoretische eu praktische opleiding. Twee studiejaren. Voorwaarden14 jaar oud zijn. Aanvang der lessen: 16 Sept. om 8 JU. 3. - Dagafdeeling v. mach.naal Icaoen- maken. (In wording.) 4. - Zondag- en Avondschool. Pa troonmaken (3 jaar). - Houtbewerking en meubelmaken (4 j.). - '1 eekenen (5 j.). Aanvang der lessen: Zaterdag 14 September, te 17 u. (Pa troonmaken 1° jaar eu houtbewerking le eu 2° jaar) Zondag 15 September, te 9 uur (Pa troonmaken 2a jaar en theoretische op leiding der afdeeling houtbewerking) Maandag 16 September, te 17 u. (Pa troonmaken 3° jaar en houtbewerking 3e en 4° jaar). INSCHRIJVINGEN bij E. H. Be.tuur- der, Roeseiarestraat 41, laegem, of bij H. Cyr. Neirynck, DhonUtraat IJ, leper. BHShiiaeSBE£a!a£2H3&jiBillifldKHa Nou ja, Gunter, ik vind het verve lend, dat je naar mijn sciioolmeisjesge- znng geluisterd hebt. Voor oom ten ik niet verlegen meer maar verder zou ik voor niemand willen zingen. En ik schaam me een beetje, aat je nnjn gestumper ge hoord hebt. Ze bereikte met die woorden, dat hij haar plotselinge opwinding een anderen uitleg gat'. Hij schudde het hoofd. Zulk gestumper hoor ik wat graag en ik hoop, dat liet niet voor het laatst is geweest. Vader heeft gelijk, dat hij je een kleine nachtegaal noemt. Tot Kates opluciiting kwam nu Gun ter s vader binnen 'en na het ontbijt gin gen de beide heeren naar de fabriek. Dien avond was Gunter neg ev;n na&r zijn meisje gegaan om allerlei af te spre- ken voor den trouwdag. Hij had Lori cui- dehjk gemaakt, dat liet het beate ware, dat ze nu alleen op het stadhuis trouw den. T>e kerkelijke inzegening laten ws dan volgen, als vader eerst zijn toestem ming gegeven heeft, Lori, had hij gezegd. Hij twijfelde er nog steeds niet aan of zijn vader zou wel inbinden wanneer bleek, dat er niets meer aan te verande ren was. Öok van avond zei hij, toen Lori be koorlijker dan ooit tegenover hem stond: Als vader je eerst maar heeft Leren kennen zal hij zich wel evenmin aan jouw bekoring kunnen onttrekken als ik. Lori lachte schalks. Ze was zich haar macht over de mannen zeer goed bewust en ook zij was er van overtuigd, dat ze den ouden brombeerwel overwinnen zou. Ik zal in ieder geval al het mogelijke doen om zijn afkeer voor me te over winnen. Je zult met Kate Hariand ook goed kunnen opschieten, Lori. Ze keek hem onderzoekend aan. In wat voor verhouding sta Je tod» eigenlijk met oio juffrouw Haruanc l ft Vervolgt),

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 6