Schotland eischt steeds dringender Zelfbestuur Hoever staat hef met den Ctorleg f Blijft het langer Arm Vlaanderen,, DE GOEDE BOERIN Zal de wereldvoorraad Petroleum nog lang toe reikend zijn J Aan onze Lezers van 't Veurnsche WEEKBLAD: 50 CENTIEMEN KATHOLIEK NIEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD. - VERSCHIJNT WEKELIJKS. Duitsche en Italiaansche Legerberichten •HftöV De Repatrieering van Soldaten en Vluchtelingen Smokkelaars- drama te Meeskroen Amerika produceert ruimschoots voldoende voor eigen behoeften Synthetische Smeerolie en Benzine moeten uitkomst brengen ZONDAG 1 SEPTEMBER 1940. .37' JAAR. N* 31. «DE POPERINGENAAR Uilgever Sansen-Vanneste, Poperioce. T«lef»QP Nr - Pollek. Nr 155.7». EEN POSTABONNEMENT 1940 IN BELGIE KOST: J Maanden 7,frank Maanden 13,50 frank 1 Jaar 25,frank AUt Uvlntfictt li-a iMimuiim voor kun aritkels TARIEF VOOR BERICHTENi Kleine berichten 1,50 fr. Gewone en Notar. 1,25 fr. In Stadsnieuws 2,00 fr. Rouwberichten 10,00 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. Es mensch leeft niet van brood al leen. Is het niet zoo? Er was ook bij ons een tijd dat de biefstuk - politiek in eere was. Het buiksken wou meer krijgen dan het verlangde... Export en andere nat tigheid en een... kinema of een dan sing konden dan het dagelijksch pro gramma volledigen. Hier en daar kwam een kniezer dan uitpakken met... hoogere waar den! Maar wat hadt ge daaraan? Daar was geen bete aan, daar was geen grepe aan. Geest en hersenen liet men liefst met rust, die konden inderdaad best rusten wijl de maag werkte. Dat was de tijd van het plompver loren materialisme, dat wij ook in Vlaanderen hebben gekend; dat ook in Vlaanderen zoo onzeglijk veel kwaad heeft aangericht. Zoo werd hier bij ons als in andere landen de kermis-tent opgeslagen. Men vier de en liet - Bourgonje waaien Reaktie kwam er en die kwam uit vele hoeken. Wij bepalen ons tot de reaktie die kwam uit den Vlaamschen hoek. Gemeenschapszin, volksverbonden heid, saamhoorigheid! Die woorden bleken eerst vogel-verschrikkers te zijn. Stadhuiswoordenzei de man-in-de-straat Maar toch als 't lang genoeg duurt wordt ook een lang woord ontleed en wordt de beteekenis begrepen en... verteerd! De Ijzerbedevaart, de Nationale Zangfeesten werden het tastbaar be wijs van die reactie. Op die Vlaam- sche betoogingen was immers ook het gewone volk aanwezig. Men kon zien hoe ook de kleine man een nacht op de trein kon verslijten en 's ander- dags morgens vroeg aan den arbeid zijn. Dat kon de kleine man en hij kon sparen voor die reis naar den IJzer; om daar toch ééns te gevoelen dat die Vlaamsche gemeenschapszin geen droombeeld was, maar eerst ijzige en dan later... blijde werke lijkheid. Er kon iets gedaan voor de Vlaam sche gemeenschap; er werd iets ge daan voor die gemeenschep. We groeiden u.t c.:s kleine hoekje, we leerden dat er een grooter Vlaam sche gemeenschap bestondwant meer te Noorden lag daar Nederland en, wanneer wij nog verder leerden kijken, ontdekten wij nog stam- en taalverwanten in Zuid-Afrika. Met die verwanten vormden wij ten slotte één volk. Had dat volk niet een eigen beschaving? Kon het in Europa op gebied van beschaving, van kunst en wetenschap niet zijn woord meespre ken? Zoo 't nu moeilijk was, zou er geen tij'd komen dat men het elders als vanzelfsprekend zou vinden dat ook het Nederlandsche volk uit Zuid en Noord zijn rol speelde in de Euro- peesche cultuur, daar zijn eigen taak vervulde? Hoogere waarden! Kijk! Niet allen, maar toch velen, verzoenden zich met de gedachte dat er wel iets bestond van dien aard; iets waar bete noch greep aan is en toch onontbeerlijk is in het leven van een iner.sch, in het leven van een volk... «Omdat ik Vlaming ben»! Hadden wij het ver gebracht met die reactie? De gedachten daaromtrent loopen Uiteen. Hoofdzaak echter is dat het die reactie, die gezonde reaktie, met den dag veld won. Het noodige materiaal was er om een gezonde Vlaamsche gemeenschap op te bouwen. Dat lijdt geen twijfel. En die gemeenschap heeft haar eigen programma noodig, ook op cul tureel gebied. Dat programma? Ik verwijs naar liet programma van de Nederland sche Unie. Vervang het woord Nederland door «Vlaanderen» en...? Hier volgt dat programma: Het cultureele program der Unie luidt: Met verdieping van den christslij- l:en geest in de samenleving wil de Nederlandsche Unie: CisaHflaiaa»9s«B3»BBak^2«aBi Op cultureel gebied: 1. - Behoud van het Nederlandsche volkskarakter en versterking van die eigenschappen, waaraan het Neder landsche volk zijn kracht en zijn plaats in de wereld te danken heeft; 2. - Verheffing van het levensideaal boven materialisme en egoïsme tot toewijding aan de waarachtige le venswaarden van mensch en gemeen schap; 3. - Bescherming en ontwikkeling van eigen beschaving en zeden en van het volkseigen in de gewesten als in het geheele land; 4. - Vrijheid van godsdienst, kerk, levensbeschouwing en opvoeding; 5. - Bevordering van Nederlands positie in de Europeesche cultuur en van zijn functie in de uitwisseling van de cultureele waarden; 6. - Nauwe cultureele betrekkingen met Vlaanderen en Zuid-Afrika; 7. - Opvoeding van de jeugd in nationalen zin; 8. - Vooruitziende verzorging der geestelijke en lichamelijke volksge zondheid 9. - Leiding van het cultureele le ven en van de volksontwikkeling in verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap. Bij punt 4 was twijfel gerezen: be doelde men vrijheid van opvoeding en niet vrijheid van onderwijs? M. Einthoven gaf op de hooger aan gegeven vergaderingen volgende ver duidelijking. Hij zeide: Dit sluit in, dat de vrij heid van godsdienst, kerk, levensbe schouwing en opvoeding voor ons iets vanzelfsprekend is. Vooral ook de vrijheid van school, waarover in den boezem van ons volk zooveel jaren gestreden is. Zijn wij in Arm Vlaanderen niet bekwaam een rijk-beschaafd, een voornaam en vooraanstaand Vlaan deren uit te bouwen? Wie zou er aan durven tv/ij felen? Op voorwaar de nochtans dat allen, die van cul tuurwaarden houden, samenwerken en de krachten niet... uiteenvloeien. Dan eerst kan 't verkeeren in «Arm Vlaanderen» WAAROM IERLAND WEL EN SCHOT LAND NIET? VRAAGT DE SCHOT. Sedert Ierland na langen strijd het recht venoierf om over wel en wee te beschikken, is de drang in Schotland om hetzelfde te bereiken voortdurend sterker geworden. Naast de vele an dere problemen, welke de Engetsche regeering op te lossen heeft, eischt thans ook dit vraagstuk haar aan dacht. Schotland vormt een derde deel van het Britsche eiland; zijn grenzen strekken zich uit van de Solway-Firth 'tot aan de monding van de Tweed. Zijn bevolking is bijna 5 millioen zie len sterk. Twee derden daarvan hou den verblijf in de steden en indus triegebieden; de Higlands zijn, in te genstelling met de Lowlands, prac- tisch onbewoond. In het Schotsche volk zijn Keltisch en Germaansch bloed vereenigd. In het jaar 844 voegden de Scoten en de Pieten hun rijken te zamen tot één koninkrijk, dat zij Scot-land noemden. In de lle eeuw werd het koninkrijk der Britten vereenigd met dat der Schotten. Op het einde van die eeuw begon onder Koning Mal colm een tijdperk van Angliciseering der Schotten in de Lowlands. De Kel tische taal en kerk moesten geleide lijk plaats maken voor de Engelsche. EduarC I van Engeland was de eer ste Britsche koning, die de hand uit strekte naar Schotland. De Schotten verdedigden zich harnekkig en het gelukte hun, zich aan de Engelschen te onttrekken. Deze onafhankelijk heidsoorlog heeft haar stempel ge drukt op het Schotsche karakter. Bij het in 1328 te Northampton gesloten verdrag werd Schotlands onafhanke lijkheid door Engeland erkend. TOT EEN UNIE GEPREST. De Engelschen gingen evenwel voort met druk uit te oefenen op Schot land, dat naar een bondgenoot om zag en dien vond in Frankrijk. Dit verdrag hield stand, tot Frankrijk door Engeland geheel overwonnen en onderworpen was. Nu zette Crom well de overweldigingspolitiek tegen Schotland met verdubbelde kracht voort. Hij dwong Schotland tot een unie, welke echter spoedig weder werd ontbonden. In 1704 besloot het Schotsche Parlement, onder bepaalde VLIEGTUIGEN AANVALLEN OP ENGELAND HERNOMEN. HAVENKWARTIER VAN PORTSMOUTH IN BRAND. KUSTBATTERIJEN VAN WEERSZIJDEN IN ACTIE TER HOOGTE VAN KALES EN DOVER. DE ONDERHANDELINGEN TUSSCHEN HONGARIJE EN ROEMENIE VLOTTEN NIET. DE KRIJGSVERRICHTINGEN De berichten der Duitsche en Italiaan sche Weermachten als van het D.N.B. en van Stefani kunnen als volgt worden sa mengevat: Vrijdag 23 Augustus: Belangrijke strategische punten op de Zuidkust, en op Midüen-Engeland werden uitgevoerd. Fabrieksgebouwen, havenin stallaties werden mee sukses gebombar deerd te Bournemouth, Brighton, Sout hampton en Bridlington. Bij Londen wer den fabrieken voor vliegtuigen bestookt. In de fabrieken bij Coventry werden hef tige ontploffingen en branden vastgesteld. Op verschiïlenue vliegvelden werden vlieg tuigen vernield op den grond, hangaars vernietigd en munitie-opslagplaatsen tot ontploffing gebracht. Zeven Britsche vliegtuigen gingen verloren, wijl 6 Duit sche worden vermist. Bommen op Nocrd-Duitschland ver richtten weinig schade. De mijnversperring in de Britsche wa teren levert groote moeilijkheden op voor Engeland. Een mijnenveger liep op een mijn en zonk. Een handelsschip werd zwaar beschadigd. Engelsche vliegers hebben bommen ge worpen naar het Bismarck mausoleum, gelegen in het bosch van Griedrichsstad. Deze aanslag verwekte hevige veront waardiging in Duitschland. Aan de Middellanasche Zee werd Gi braltar gebombardeerd, evenals een En- adSBBBaSSSSSZBSSZaEESEEaXHB CHURCHILL SCHOUWT VERDEDIGINGSPUNTEN IN ENGELAND jf'- <4 «X f m VU4 s*,nv Churchill, Engeland'» premier, bij het verlaten van een Engelsch verdedi gingspunt aan de kust opgeslagen. gelsch vlooteskader. Een Engelsche on derzeeboot en een torpedojager werden getorpedeerd. Twee kruisers werden be schadigd. Zaterdag 24 Augustus: Op de Fransche kanaalkust hebben de Duitschers verdragende kanonnen ge plaatst, waarmede de Engelsche kust on der vuur wordt genomen. Deze er.orme stukken geschut zijn geplaatst op speciale treinwagons, die langs het spoorwegnet snel kunnen verplaatst worden. Engel sche kustbatterijen schoten ook op Kales, maar naar het D.N.B. meldt werd geen noemenswaardige schade aangericht. In het Kanaal werden vier handels schepen door vliegtuigenbommen getrof fen, wijl het vliegveld van Manston werd bestookt. Luchtgevechten werden geleverd Bij nachts werden met sukses bommen geworpen op vliegvelden van Cornwall, en Wales. Branden ontstonden tengevolge de geworpen bommen in de fabrieken van Rochester en Reading. Elf Britsche vlieg tuigen werden neergehaald en drie Duit sche worden vermist. Het Engelsch af weergeschut zou een eigen vliegtuig heb ben neergehaald. Zondag 25 Augustus: Een teruggekeerde Duitsche duikboot heeft naar verluidt tijdens zijn tocht de Britsche handelsschepen Auckland Star» van 11.400 ton, de Clan Menzies van 7.336 ton, evenals de Jamaica Progress van 5.475 ton, getorpedeerd. Tijdens een aanval op een konvooi torpedeerde zelfde duikboot nog drie vrachtschepen van sa men 24.000 ton. Van nog een ander kon vooi werd ook een schip van 8.000 ton in den grond geboord. In den avond werd een onverhoedsche aanval uitgevoerd van uit de lucht op het vliegveld van Eval. Vliegtuigen en lood sen werden vernield. In de Middellandsche Zee werd een konvooi evenals Alexandrlë gebombar deerd, met sukses. In Afrika wierpen de Engelschen bommen op verschillende Italiaansche vliegvelden-zonder veel scha de aan te richten. Enkele inlanders en Askaris werden gedood of gewond. Maandag 26 Augustus: Onverhoeds werden opnieuw geweldige luchtaanvallen op Engeland uitgevoerd. Bijzonderlijk op Porthsmouth werden tal rijke bommen geworpen, met het gevolg dat een gedeelte van het havenkwartier in brand stond. Ook bij nachte werden èombardeinents tochten uitgevoerd. Zoo werden bommen geworpen op de vlieg velden - van Northweald, Hornchurch, Manston, Canterbury en Ramsgate, op Great Yarmouth, op troepenbarakken te Dover, op de haven van Bristol en op de fabrieken waar de Rolls Roycemo toren worden vervaardigd. Overal werd groote schade of verliezen voor den vijand aangericht. Het leggen van mijnen vóór de Engel sche havens werd voortgezet. De Britsche luchtmacht verloor dien dag 64 vliegtuigen, wijl er slechts 20 Duit sche toestelleu niet terugkeerden. .(Zie vervolg 2* blad.) voorwaarden in een unie met Enge land toe te stemmen. Engeland ant woordde hierop alleen met het drei gement, dat indien Schotland niet voor.Kerstmis 1705 de kroon aan den koning van Engeland had overgedra- genalle handel met Schotland zou worden verboden en elke Schot zou worden beschouwd als buitenlander. Onder deze pressie van Engelsche zijde zag Schotland zieh ten slotte genoopt, te zwichten, zoodat de unie in datzelfde jaar tot stand kwam. De meerderheid van het volk was er echter tegen gekant. Tien jaar later kwam het tot een opstand, die door de Engelschen met moeite werd on derdrukt. In 1745 brak opnieuw een opstand uit, doch na aanvankelijke Schotsche successen werden de Schot ten in April 1746 bij Culloden versla gen. DE SCHOTSCHE VRIJHEIDSZIN IS NIET TE ONDERDRUKKEN. De Schotten hebben zich nooit over het verlies van hun onafhankelijk heid kunnen heenzetten. Vooral in de eerste helft van de vorige eeuw laaide hun vrijheidszin weder op. Van 1830 af nam de stille strijd voortdurend in kracht toe. In 1885 slaagde men er eindelijk in, de Engelsche regeering te dwingen om het in 1748 afgeschaf te Staatssecretariaat voor Schotland opnieuw in te stellen. Ook enkele an dere concessies werden gedaan. Doch de Schotsche nationalisten verlang den de instelling van een zuiver Schotsch parlement en een eigen re geering. In 1889 werd de Scottish Home Rule Association opgericht. Hoe meer de Engelschen hun best deden, om Schotland te angliciseeren, IBBBBBBBBBBBBBflBflBgaESSBBBBBB DUIZENDEN KRIJGSGEVAN GENEN TOEGEKOMEN TE ANTWERPEN Op het einde der voorlaatste week en in den beginne der laatste week kwamen duizenden krijgsgevangenen toe te Ant werpen, terug uit Duitsciiland. Op Vrijdag 23 Augustus kwamen er twee treinen toe met spenen. 2.Q1X) terug keerenden. Zondag j.i. kwam een nieuw kontigent toe, met als volgnummers van 26.650 tot 30.000. Verder werd be.kend ge maakt dat er iederen dag ongeveer 2.000 mochten verwacht worden. Een massa volk verwelkomde telkens de jongens, die allen welvarend bleken en tevreden waren over de behandeling welke zij in Duitschland hadden genoten. Dat ze gelukkig waren thuis te zijn hoeft wel zeker niet gezegd. BBBBBBBBBBBBBlBBBBBBBBBBBBaa OPGEHITSTE MENIGTE WIL GENDARMEN TE LIJF EEN MAN DOODGESCHOTEN Te Mont-a-Lcux, aan de Frausch-Bcl- gische grens bij Moeskroen, hadden de gendarmen opdracht gekregen zekeren Casier Robert, een hekend smokkelaar, wegens diefstal aan te houden. De man werd door twee rijkswachters aan de grens aangetroffen en aangehouden. Casier bood weerstand en riep om hulp. Intusschen was een menigte van onge veer 50 personen bijeengekomen en koos partij voor den dief. Een politieagent was bijgekomen, maar groeide de menigte ook wel aan tot een 300-tal personen. Al meer en meer opgehitst begon het volk te schoppen naar de wetsdienaars en poogde hun knuppels en andere wapens af te nemen. Een der gendarmen kreeg daarbij nog een rijwiel op het lijf zoodat hij verwon dingen opliep. Toen de wetsdienaars het tolbureel had den bereikt sloten zij er den aangehou dene op. De woedende menigte bleef er allerlei kreten uiten en ging ten slotte het bureel te keer. De deur werd inge beukt. Een vrouw nam er een geladen geweer en mikte op een gendarm. De vrouw kon nog ontwapend worden. Toen trad zekeren Dezas op die met een groot stuk hout wierp naar een gendarm met het gevolg dat deze een rib gebroken werd. Dezas riep luidkeels: «Venez, on va les tuer». Toen hij de geraakte gen darm opnieuw te lijf wilde schoot deze in de lucht maar niets hielp. Dezas trok met een nieuw voorwerp ten aanval. Zijn le-« ven bedreigd ziende haalde de gendarm Vercaigue zijn revolver en schoot naar den razenden man, die, in de hartstreek getroffen, dood neerzeeg. Talrijke hulp daagde dan op en dreef de menigte uiteen. Drie aanhoudingen werden daarbij nog uitgevoerd. Ons nummer van verleden week werd zocals gewoonte j verzonden Vrijdag avond en Zaterdag morgen. Bij een deel verkoopers kwam de zen ding toe midden de week. j Wij kunnen er niets aan doen en hopen dat in het vervolg i alles regelmatig zal gaan. Deze week ontvingen wij I geen copy. Waar die gebleven is weten wij niet. Wij ho pen alles voor aanstaande week te ontvangen en dan dubbel te kunnen geven. hoe meer de sluimerende nationali teitsgedachte in het land ontwaakte. Dit had tot gevolg, dat Engeland zich genoodzaakt zag, meer en meer reke ning te houden met dit nationale' be wustzijn. Thans is Sehotland in Lon den vertegenwoordigd door een mi nister, den Staatssecretaris voor Schotsche aamgelegenheden, die zit ting heeft in het kabinet. Dit neemt evenwel niet weg, dat Schotland in politieken zin van Londen uit wordt geregeerd. STREVEN NAAR HOME RULE VOOR SCHOTLAND. Aan pogingen om te komen tot Home Rule voor Schotland heeft het sinds 1889 niet ontbroken. In dat jaar werd bedoeld ontwerp door het Par lement verworpen met 200 tegen 79 stemmen. In gewijzigden vorm inge diend in 1890 en in 1892 viel het een zelfde lot ten deel, evenals in 1898. In een motie wrderden de Schotten in 1912, dat de toekenning van zelf beheer in een of anderen vorm aan Ierland gevolgd zou moeten worden door de toekenning van gelijke rech ten aan Schotland. Deze motie werd aangenomen met 226 tegen 128 stem men doch er werd nooit gevolg aan gegeven. Na den wereldoorlog drongen de Schotten, in verband met de oplos sing van het Iersche vraagstuk, op nieuw aan op Home Rule voor Schot land, doch met even weinig succes als te voren. Alle desbetreffende wets ontwerpen werden zonder uitzonde ring verworpen. De innerlijke drang, die in het Schotsche volk leeft, wordt echter voortdurend sterker en zoekt zich, desnoods met geweld, een uitweg te banen. Alle Schotsch-nationale par tijen, zoowel de onder leiding van den Hertog van Montrose staande Scot tish Party, opgericht in 1932, als de liberale partij en de Schotsche La bour Party hebben in hun program den eisch tot zelfbestuur voor Schot land in scherper of gematigder vorm opgenomen. Onder de tegenwoordige omstan digheden kan de toestand in Sohot- land zich ieder oogenblik ontwikke len in een richting, die voor Enge land in de hoogste mate gevaarlijk is; en hiervan zijn zoowel Schotten als Engelschen zich ten volle bewust. Ze zijn niet gevlucht. Die een-keer gevlucht heeft in zijn le ven weet wat ervan is en heeft er genoeg van. Wat zij in '14-'18 afgezien hebben staat in 't korte op het doodsantje van hun overleden moeder. Ze hebben het in hun kerkeboek bewaard en ze lezen het nog eiken Zondag in de mis. GSat, sprak God tot den Oorlog, gaat en beproeft heur tot meerder verdiensten en stichting van anderen, opdat mtn in den vreemde zou zien wat mijn Katho lieke Vlamingen bij mijn genade ver mogen En de oorlog heeft moeder getroffen, hij joeg heur te vluchten, verwoeste heure doening, heeft ziekte gezaaid en leven gemaaid onder al die zij liefhad, en heeft ze verwijderd, wreedaardig gescheiden van al wie heur troost was. Doch zij, ze leed om te breken, maar zonder te kla gen. In Gods Naam! En zoo is ze gebro ken van smerten ter eere van Hem die oneindig teerhertig, het minste in zijn Naam gedaan en geleden, honderd en duizendmaal loont in den hemel. De oorlog is een andjoen, hij perst vele tranen uit de oogen, als men er te dichte bij in aanraking komt. Dit ondervonden ze in Mei 11. Ze waren dezen keer op hun hof geble ven. En als ze den stoet miserabelen za gen langs de kalsij, nog langer en erger dan in '14, hadden zij geen de minste gooste om die lange reke met nog eenige eenheden te vermeerderen. In die kwa dagen werd hun hof het ren- dez-vous voor alle noodlijdenden; een restaurant en hotel voor de ellendigen, de verjaagden, de verstootelingen en land- loopers berrevoets, landverhuizers met heel hun fortuin op hun rug. Laten wij niet moede worden het goede te doen, want als wij niet moe wor den zullen wij te zijner tijd oogsten Dat woord van Paulus had de boerin ge leerd in de godsdienstlessen in de land bouwschool en zij beoefende wat ze daar geleerd had. 's Zondags droeg zij een gouden Kruisje dat ze van grootmoeder kreeg en in de weke droeg zij een zwaar der Kruis, dat niet blinkt, aan den keten van dagelijksche plichten en goë werken. NOG VLUCHTELINGEN Kinders van 5 jaar konden uren en uren te voete gaan en nog een kinder - voituurtje met een kleinen voorttrekken, en ondertusschen zich nog nu en dan in de gracht laten vallen als de vliegers bo ven hun hoofd ronkten. Garte! uit de route. Nood dwingt, nood geeft kracht. Als men moet kan men alles. Oude menschen hebben tachtig kilometers afgelegd. We hebben wat gezien bij die vluchtelingen: sportprestaties als van beroepsrenners. Rijke menschen die niet konden eten zonder servet en die zich onpassentig maakten als de soep wat te heet of te koud was, hebben we zien schoone spre ken voor een boterham. De enorme vlucht, welke de motorisee- ring over de geheeie wereld heeft geno men en het in verband daarmede opdui kende- schrikbeeld van een eventueele uit putting der betrekkelijk geringe petro- leumvcorraden, welke onze aarde bevat, zijn voor tal van landen aanleiding ge weest, om het voorbeeld van Duitschlar J te volgen en deze brandstof uit kolen zz winnen. Bezien wij den toestand, dan blijkt ons, dat de voorraad petroleum over de ge heele aarde wordt geschat op 4 tot 5 mil liard ton. Hiervan bedraagt de voorraad in Vereenigde Staten 2 milliard ton Rusland (ruim! 2 Iran 0,5 Irak 0,4 De productie van petroleum over de ge heele wereld bedroeg in: 1860 70.000 ton 1880 4,1 millioen ton 1900 20 o 1920 100 1939 300 De levensduur der verschillende bron nen wisselt zich af van 11 tot 30 jaar, met uitzondering van Irak. China, dat het oudste boorgat ter wereld bezit, is een van de landen, waar de petroleum het veelvuldigst voorkomt in den bodem. DE V. S. GEBRUIKEN 146 MILLIOEN TON PER JAAR Waar men zich bepaalt tot het aan brengen van eenvoudige boorgaten, komt het vaak voor, dat slechts 20 van de in den bodem aanwezige petroleum aan de oppervlakte kan worden gebracht, terwijl 80 "a niet bereikbaar is. In den laatsten tijd heeft men getracht, door middel van een bijzondere inrichting lucht of aard gas in de boorgaten te pompen, ten einde op deze wijze de petroleum omhoog te persen. Bovendien tracht men het denkbeeld te verwezenlijken om de petroleum onder de aarde te vergassen. Men stelt zich ech ter gunstiger resultaten voor van hst bou wen van schachten, die goedkooper zijn en tot op elke gewenschte diepte kunnen worden aangebracht. Het verbruik van minerale oliën over de geheele wereld werd in 1938 geschat op ongeveer 253 millioen ton, waartegenover een productie van ongeveer 271 millioen ton staat. Hiervan verbruikten de Ver eenigde Staten 146 millioen ton; de Ame- rikaansche productie bedroeg 180 millioen ton. West- en Midden-Europa verbruikten in 1938, 35 millioen ton. HET TRANSPORT MAAKT DE PETROLEUM DUUR De plaatsen, waar de bodem petroleum bevat, liggen ver uiteen verspreid over de aarde. De voornaamste producenten zijn: Hieruit volgt reeds, dat in de behoeften van de verschillende landen slechts kan worden voorzien door een zeer gecompli ceerd, kostbaar transportsysteem, dat zich over reusachtige afstanden uitstrekt. Vooral in oorlogstijd gaat het vervoer overzee met groote moeilijkheden en een aanzienlijk risico gepaard, zooals Enge land, dat alle brandstof uit de V. S. kreeg, tot zijn schade heeft ondervonden. SMEEROLIE EN BENZINE UIT STEENKOLEN Nog in het jaar 1932 wilde bijna geen enkel land ter wereld iets weten van het procédé om motorbrandstof uit kolen te vervaardigen, zooals in Duitschland. Op het einde van 1938 evenwel beval de Brit sche minister van Verkeer dit procédé aan met de volgende woorden: Enge land bezit bijna onbegrensde bodem schatten en er bestaan middelen, om uit dezen kolenrijkdom vloeibare brandstof fen voor motoren te winnenDe voor zitter van het Engelsche Instituut voor Auto-technici verklaarde, dat de vooruit gang, die in Duitschland op dit gebied viel waar te nemen, uitsluitend te danken was aan de omstandigheid, dat de Duit sche regeering hierbij adviseerend en helpend was opgetreden. Hij zette uiteen, dat ook door de Engelsche regeering lei ding moest worden gegeven op dit spe ciale gebied. Dit is een geheel ander ge luid dan men vroeger liet hooren, toen de Duitsche onderzoekingen en experi menten met een medelijdend lachje wer den gadegeslagen. HEBT GE OOIT een goed woordje ge daan om een of ander kennis aan te zetten tot het abonneeren op dit blad. Dank erom. Gelukkig dat de boerin gezorgd had voor voorraad, zei de boer. Als ik naar de kelder ging om. mijn tabakblaze te vullen, en al die provisiën zag, kon ik niet na« laten te zeggen: Boerinne, ga je winkel houden? Ge zult nog blij zijn later, ant woordde ze. En ik ben blij dat ze voorzienig ge« weest is. Te voren kwamen er dagelijks leurders of handelsreizigers rond, we waren onze ooren afgezaagd, het stak ons tegen. Is hij daar weer? zegden we. En nu dat wij die meest noodig hebben zien we er geen. We moeten zelf erom gaan en spreken nog schoone en betalen meer om de win- kelware te krijgen. Ze moeten nu geen reklaam maken en schoone étalages. ALTIJD MEER Een nieuwe bende vluchtelingen kwam toe. Als de boer zei: 'Menschen, 't is spij tig, maar mijn hof is vol, huis en schuur en stallingen, er is geen plaats meer dan bemiddelde de boerin vol compassie. Peinzende op Jozef en Maria, dolende en een plekje zoekend te Bethlehem... en er was geen plaats voor hen... Komt maar binnen, zei ze. welgeko men, wij zullen nog wel entwaar een plekje maken En toen de boer zei: Vrouw laat die niet binnen, het zijn deugnieten, schoe- liën, van op de baan hoorde men ze vloeken Het zijn ook menschen, zei de boerin, en ze hebben voorzeker honger En ook die ondervonden aan den lijve dat er in slechte tijden nog goê volk is. De boer waarschuwde: Let op. ze zul len alles scheefslaan wat niet te heet of te zwaar is, onze scheur in brande ste ken, we zijn er wel mee Dan antwoordde de boerin niet. Hare inschikkelijkheid overwon zijne intransi- gentie. Maar niets kon ook hare liefdadigheid ontmoedigen, zelfs niet de ondank. Het is jammer dat het geen ploktijd is, zei de boerin, ze zoün wel van passé komen Maar die zult gij toch wegjagen, met hun bloote armen en beenen, die schan dalen, 'k wil dat op mijn hof nietsprak de boer luid. Ze hoorde die woorden van aan de balie en daaraan stoorde zich de boerin niet. Verleden winter strooide zij dagelijks brood voor de arme vogeltjes in de sneeuw, hoe zou zij nu haar deur en haar hert sluiten en een boterham weigeren aan hongerige broeders en zusters. Zoolang wij eten hebben zult gij er ook hebben zei de boerin. Er stak geen haar in heur beuter. God schept den dag, zei de boer, en de boerinne den pap Na eenige dagen kwamen die 'Mijnwer kers uit de zwarte streek in aanraking met de schoone natuur: de kinders kwa men met de andere kinders der streek bidden voor de kapel; ze plukten veld- bloemtjes voor O. L. Vr. van Vlaanderen, lindegroen, bloemenkrans of blij festoen. Dit jaar mochten ze 's avonds in de Mei maand geen keersen ontsteken gelijk an ders. Allen baden luid en zongen: Sta ons bij in allen nood. nu en in het uur der dood, ons, uw kindren... en... ook de andren Het werd een paradijshoekje op dezen Calvarieberg. De communisten zagen dat de boeremenschen niet werkeloos zijn, dat ze na 12 uur arbeid nog op hun knieën vallen en samen bidden. Zij her innerden zich hun eerste Communie. Zij eerbiedigden den privaten eigen dom, zij balden geen vuist, hun ha mer sloeg niets aan stukken, hun sik kel maaide geen grashalmtje af. Ze waren fraai, omdat ze zagen dat er in deze slechte tijden ook in onze streek nog goê menschen waren met goed hert en goê brood. De boerin met het lichamelijk werk van barmhartigheid: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de vreemdelingen her bergen, deed meer dan een sermoen. Haar woordSmakelijk, doet maar lijk thuis werkte als een evangelie. Het gedacht van Gods goedheid sij pelde weer in de ziel van die verdoolde schapen. Toen ze vertrokken wilde de boerin geen geld. Wie weet wat ge thuis zult vinden» zei ze. DRIE MAANDEN LATER Het gebed van die arme kinders door u geholpen was krachtiger dan uw boere- psalm. O. L. Heer schreef alles op in zijn gouden register. God verhoorde hen en het kwam in ze gen neer over uwen schoonen oogst van 't jaar '40. Wat ze aan de voordeur had weggege ven keerde al de scheurpoorte weer. De Heer verhoort het verlangen der behoeftigen. (Fs. 9). A. B. (BMBBBBBBBBBBBKBBBBBBBBBSIBBS HET LIJK VAN JORIS VAN SEVEREN WORDT WEGGEHAALD te ABBEVILLE Tijdens een besloten Dinaso-vergade- ring gehouden te Antwerpen werd mede gedeeld door den H. Persyn, dinaso-pro- pagandaleider, dat binnen kert het lijk van den te Abbeville vermoorden Dinaso- leider Joris Van Severen aldaar zal weg gehaald worden en overgebracht naar Wakken, waar de Dinaso-leider gebo ren werd. 'BSBBBESSlBBflflGBBBBBBBBBSEfl' Rusland Venezuela Iran Ned. Oost-Indië Roemenië Mexico Irak Trinidad Overige landen te zamen 30 29 11 9 6,7 5.4 4.7 2.5 13 millioen ton ENGELAND'S HEERSCHAPPIJ IN CHINA GEBROKEN Engeland heeft zijne concessie in Shangai verlaten. Deze wijk was langs de* Whangpoo-stroom gelegen en 1. -vitte huis (langs de rechteroever van de* stroom) was het Engelsch Konu Met deze verdwijning heeft Engeland zij* concessie prijsgegeven aan «ie Japanners die zo bezet hebben.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 1