Het Offer van onze Westvlaamsche Jongens Officieel® Berichten en Besluiten ïegen 't Hamsteren Burgerlijke Oorlogsslachtoffers van Hoogstads taer sSosf lift met dsn ©orlsg f Melk- eon - Burgerlijke Oorlogsslachtoffers van Poperinge 2« REIMS KOLONIALE LOTERIJ Aen o.izo Gaacnie Lezers, (Vervolg van blad) Eng-lsehe vliegtuigen wierpen bommen op Duitsche steden. In een stad werden verschillende huizen getroffen, twee bur gers gedood en twee gewond. Een gebouw waarin krijgsgevangenen werden onder- getracht werd eveneens geraakt; 8 hun ner werden gewond. Een Engelsche torpedojager en een handelsschip van 7.000 ton werden ge- toroedeerd door een duikboot. In de Middellandsche Zee werd Malta opnieuw bestookt. Een luchtgevecht ont stond hierbij, tijdens hetwelk 4 Engel sche en I Italiaansch toestel werden neer geschoten. Van weerszijden werden nog andere luchtacties ingezet. Italiaansche steden werden gebombardeerd. De Engel sche vliegtuigen werden op de vlucht ge dreven. zoodat zij hun bommen in het wild uitstrooiden. Bij Mariano Comens werden twee nersonen gedood. Een aan val cd de vliegtuigenfabrieken Caproni mislukte. Dinsdag 27 Augustus: De luchtaanvallen op Engeland werden onverbiddelijk voortgezet. Zuid-Engeland kreeg het bijzonderlijk zwaar te verduren. Niet min dan 38 plaatsen in Engeland werden met 150 ton bommen bestookt. De wapenfabrieken van Birmingham werden bestookt met een 60 70 bommen van elk 1.000 kgr. Werden verder van uit de lucht aangevallen de vlieghavens, fabrieken, havens, enz., van Warn wall, Klingstown, Coventry. Cardiff. Warmouth. Billing- ham, Middlesborough. enz. Telkens wer den groote ontploffingen en branden waargenomen. Groote luchtgevechten werden geleverd, o m. boven Dover, Canterbury, enz. Hier bij werden vliegtuigen neergehaald in een verhouding van tien Engelsche op twee Duitsche. 72 Engelsche toestellen werden neergeschoten, wijl slechts 14 Duitsche vermist worden. Een Duitsche onderzeeboot bracht 46.170 ton aan heensrul^te tot zinken, een andere 30.000 ton. Een vliegtuig hra"ht eveneens een schip van 4.000 ton tot zin ken. Nieuwe miinen werden gelegd. Het Duitsche jachteskader Richtshoffen haalde zijn 250' vliegtuig naar beneden. Buiteniandsche journalisten schriiven dat na den aanval der Duitsche vliegtui gen on militaire punten rond Londen, uren lang de hemel bloedrood gekleurd Wc-rd tengevolge de ontstane branden. Engelsche vliegtuigen wierpen bommen op verschillende plaatsen met niet mili taire doeleinden in Duitschland. Noch op die plaatsen noch te Berlijn werd schade aangericht. In den oorlog in Afrika werd de En gelsche vlootbasis van Alexandrië nog maals aangevallen en werd een Engel sche boot in den grond geboord. Woensdag 28 Augustus: Duitsche eskadrilles vielen nogmaals Engelsche vliegvelden, kampen, havens, fabrieken,» enz., aan, o.m. te Portsmouth, Plymouth, Cornwall, Coventry, Birming ham, Hull en Newcastle. Ontploffingen en branden werden waargenomen. Mijnen werden nogmaals gelegd. Groote luchtge vechten werden geleverd. In het geheel verloren de Britten 70 toestellen; 21 Duit sche kwamen niet terug. Drie handelsschepen werden met vol treffers bestookt. In Duitschland werden twee burgers gedood en 8 gewond bij het inslaan van Engelsche vliegersbommen. De Italiaansche luchtmacht viel vracht- Wagens. barakken en schepen aan. Engel sche vliegtuigen poogden Turijn en an dere Italiaansche steden te bombardee ren. maar zij werden hierin verhinderd en Heten hun bommen in open veld val len. Hierdoor werden twee herdershutten getroffen ,waar een persoon gedood en een ander zwaar gewond werden. Donderdag 29 Augustus: De vlieghaven aan de monding van de Theems werd bestookt en vernield. Van een konvooi werden vier groote handels schepen getroffen door bommen. In den Indischen Oceaan werd een Britsch tankschip door een Duitsche vlooteenheid getorpedeerd. Verschillende punten van militairen aard werden ge bombardeerd op Engelsch gebied. 1.055 ENGELSCHE VLIEG TUIGEN VERNIELD VAN 1 TOT 25 AUGUSTUS Naar het D.N.B. meldt uit Berlijn wer den van 1 tot 25 Augustus jl. niet min dan 1.055 Engelsche vliegtuigen en 98 sperballons neergeschoten, wijl de Duit sche verliezen 271 vliegtuigen bedragen. DE HONGAARSCH-ROEMEEN- SCHE BESPREKINGEN DLITSCH-ITALIAANSCH-ROEMEEX- SCHE BESPREKINGEN De besprekingen die gevoerd werden tusschen de vertegenwoordigers van Hon garije en Roemenië om een oplossing te zoeken van de eischen van Hongarije ten overstaan van Roemenië, hebben niet tot een akkoord geleid. Thans wordt gemeld dat Graaf Ciano naar Weenen is afgereisd om er den Heer von Ribbentrop, de Duitsche Minister voor Buiteniandsche Zaken, te ontmoe ten. De Minister van Buiteniandsche Za ken van Roemenië werd naar Weenen uitgenoodigd om er de vertegenwoordi gers der As-mogendheden te ontmoeten en de algemeene vraagstukken te be spreken. KRACHTIGER POLITIEK VAN JAPAN Japan schijnt een krachtiger politiek te Willen doorvoeren onder leiding van Prins Konoye. Naar verluidt zal de totaliteitsgedachte de grondslag zijn van de nieuwe Japan- sche Grondwet. Een organisatie, onder de leiding van Prins Konoye, zal boven de partijen gesteld worden. Japan blijkt ook krachtdadiger te wil len optreden inzake de Zuidzee-politiek. Door den Japanschen Minister voor Bui teniandsche zaken werden in verband hiermede veertig buiteniandsche verte genwoordigers teruggeroepen. GEEN ITALIAANSCH ULTI MATUM AAN GRIEKENLAND Uit Rome worden de geruchten gelo genstraft als zou Italië een ultimatum hebben gezonden aan Griekenland en waarbij het de opzegging van de Engel sche waarborg zou hebben geëischt. Er is ook niets bekend van een bezetting door Engeland van Kreta en Korfoe. BULGARIJE KRIJGT DE ZUIDELIJKE DOBROEDZJA Tusschen Roemenië en Bulgarije is het tot een akkoord gekomen omtrent de ge schillen die sedert jaren beide landen verdeelden. Te Crajova werd een overeenkomst ge- teeksnd waarbij Roemenië de heele Zui delijke Dobrcedzja terug aan Bulgarije afstaat. Dit gedeelte zou door de Roeme nen mii, 10 Oktober e.k. ontruimd wor den. Maatregelen werden reeds getroffen tot de volksverhuizing die deze afstand tot gevolge zal hebben, daar de overeen komst een bevolkingsuitwisseling voor ziet» DE ELZAS-KWESTIE BESTAAT NIET MEER Uit een artikel verschenen in de Nieu we Rotterdamsche Courant blijkt dat de Gouwleider van den Elzas, H. Robert Wagner, de belangrijke politieke opmer king heeft gemaakt dat voortaan de El- zas-kwestie niet meer bestaat. Elzas is in wezen Duitsch. Elzas zal in de groote Duitsche volksgemeenschap spoedig zijn plaats innemen. Er zal er naar gestreefd worden dat eigene krachten van dtn El zas in den grootsten omvang bij de nieu we ordening van dit gebied betrokken worden. Alleen Franschen en Joden zul len uit de openbare diensten geschakeld worden. ALLE POLITIEKE PARTIJEN ONTBONDEN IN LUXEMBURG Het hoofd van het burgerlijk bestuur heeft bij een verordening alle politieke partijen in het land ontbonden. Alle po gingen om Ersatz-organisaties te vor men of een nieuwe politieke partij te stichten, zullen worden bestraft. HET WETTELIJK BETALINGS MIDDEL IN LUXEMBURG WORDT DE REICHSMARK Bij verordening is de Reichsmark het wettelijk betalingsmiddel geworden voor Luxemburg. De verrekeningsorijs is 10 Luxemburgsche franken voor één Reichs mark. De Belgische frank zal er zee» in het korte uit het verkeer genomen wor den. Het vrije betalingsverkeer tusschen Lu xemburg en het gelieele Duitsche Rijk wordt ingevoerd. GRAAF CIANO BIJ RIJKSKANSELIER HITLER In zijn heenreis naar Weenen is Graaf Ciano, die aldaar met de Duitsche Rijks minister de regeling van de geschillen in den Balkan gaat behandelen, eerst te Salzburg afgestapt, van waar hij naar Obersalzberg vertrok, waar hij ontvangen werd door Rijkskanselier Hitier. voï EEN EN ANDER Het Indisch Kongres heeft de eisch voor onmiddellijke onafhankelijkheid voor Britsch Indië gesteld. Tusschen de V. S. van Amerika en de Zuid-Amerikaansche Staten worden militaire onderhandelingen gevoerd. Reeds werd een overeenkomst bereikt met Ccsta Rica. Met Urugay worden eveneens be sprekingen ingezet. Naar de New-York Times is Urugay, door zi.in ligging, aan gewezen om een Zuid-Amerikaansch Gibraltarte worden. In Nederland wordt de Duitsche Rijkskommissaris gemachtigd om hoogere ambtenaren te ontslaan of te benoemen. De andere ambtenaars worden voorts be noemd door de Secretarissen-Generaal, maar de Rijkskommissaris mag steeds dezen ook ontslaan of benoemen. De Engelsche troepen zijn thans alle vertrokken uit Shanghai', Tien-Tsin en Peking. In de Nederlandsche pers werd de anonimiteit afgeschaft. In Frankrijk werden alle oudstrij- dersbonden ontbonden. De belangen van alle soldaten zullen voortaan alleen ver tegenwoordigd worden door de Front soldaten-legioen Er wordt gemeld dat groote hoeveel heden suiker opgestapeld zijn te Simla, Brits^h-Indlë, die maar niet kunnen ver scheept worden voor Engeland. De prijs van de suiker is in Indië gedaald op een minima-rekordprijs. In de V. S. moeten alle vreemdelin gen boven de 14 jaar hun vingerafdruk ken door de politie laten opnemen. Dit wordt in verband gebracht met de vrees voor een vijfde colonne De Amerikaansche admiraal Yarnell liet zich uit over een mogelijks benutten door de Amerikanen van de Engelsche vlootbasis van Singapore. In Japan bracht zulks groote beroering teweeg en werd er op gewezen dat Japan zulk feit niet on verschillig zou kunnsn aanzien. Alle Duitsche krijgsgevangenen in Frankrijk zijn thans terug naar Duitsch land vertrokken, zelfs de groote gewon den zijn er weg. Uit Geneve wordt gemsld dat de Fransche Regeering maatregelen zou tref fen tegen een opstandige beweging in Fransch Equatoriaal Afrika, daar een Fransch hooger officier in voeling zou zijn gekomen met Generaal De Gaule. E£E3B2a9nBSSasaaS2Z31353£aZ& UITBETALING VAN WINNENDE BIL JETTEN EN TERUGEETALING VAN DE BILJETTEN DER 5"SNEDE 1940 De uitbetaling der loten gewonnen door de geheele biljetten en vijfden van biljet der 10* en 11" snede 1939 en de 1," 2', 3° en 4» snede 1940 zal hernomen worden volgens de hierna vermelde schik kingen, vanaf Maandag 2 September a. s.: A. Geheele biljetten. De uitbeta ling der loten zal gedaan worden in spe ciën, zonder welke afhouding ook, op vertoon der winnende biljetten; 1. Voor de loten van minder dan 2.500 frank: a) Ten zetel der loterij. 56, Gulden Vlieslaan te Brussel; b) In de postkan toren van het land; c) Op de Bank van Belgisch Congo, kassier van de kolonie, 14, Theresianenstraat, te Erussel. 2. Voor öe loten welke 2.500 frank en meer bedragen: Op de Bank van Belgisch Congo, kassier van de kolonie, 14, There sianenstraat, te Brussel, na voorafgaand visa van het biljet ter zetel der loterij: Gulden Viieslaan, 53, te Brussel. B. Vijfden van 't biljet. De vijf den, wat ook het bedrag der uitgekomen loten weze, zullen betaald worden door tusschenkomst van den Financieelen Dienst van het N. W. O. I., 39, Wetstraat, te Brussel. De vijfden welke een som van minder dan 500 frank winnen, mogen ook voor uitbetaling aangeboden worden in de postkantoren van het land. De terugbetaling van de biljetten der 5' snede 1940 zal insgelijks gedaan wor den vanaf den 2 September volgens de schikkingen hierna vermeld: Bedrag der terugbetaling: 50 frank voor een geheel biljet; 11 frank voor een vijfde. Plaats der terugbetaling: Ten zetel der loterij, 55, Gulden Vlieslaan, te Brussel; In de postkantoren van het land. ZaSSiaiSHBEBSRHHSflHHMBE Het publiek wordt door de Militaire Overheid gewaarschuwd, voorraden van levensmiddelen in hoeveelheden op te slagen, die met de grootheid van de huis houding, van het bedrijf, enz., niet te redeneeren zijn. Dit hamsteren heeft met huisvrouwelijke voorzorg niets te maken. Tegen iedere wijze van ham steren die de algemeenheid en speciaal de minder goed gestelde bevolking schade toebrengt, wordt streng opgetreden. Wor den Hamster «-voorraden vastgesteld, worden zij aangeslagen en ten bate van de armenkas verkocht. •BSKfitsis&BsastSïüaMHHaaaasa SMOKKELAARS PER BOOT OVER DE LEIE TE WERVIK In het water terechtgekomen. Te Wervik poogden smokkelaars aller lei smokkelwaar over de grens te krijgen. Hierbij bezigden zij een boot waarmede zij van de eene naar de andere zijde van de Leie roeiden. Op een nacht werden zij echter gesnapt door de tolbedienden. Bij een poging om te ontsnappen kantelde het bootje der smokkelaars om, zoodat allen in het wa ter terechtkwamen en zwemmend moes ten trachten te ontkomen. Een hunner werd aangehouden, wijl de tolbedienden de hand legden op 3 baaltjes met stoffen en 28 flesschen drank. HET VERVAARDIGEN VAN ZEEP Bij een officieel besluit wordt het ver vaardigen van zeep met het totnogtoe gebruikelijke gehalte aan vetzuur ver boden. Voortaan mogen volgende percentages niet overschreden worden: Harde zeep: 48 t,.h.; zeep in poeder: van 30 tot 25 t.h.; zachte zeep: 20 t.h. Voor de zachte zeep meet het gehalte van 20 t.h. eveneens aanzien worden als een minimum, onder hetweik niet mag gedaald worden. Een nader besluit zal de prijzen der zeep vaststellen. Elke fabricage van toiletzeep ls ver boden tot een definitieve regeling vast gesteld wordt, cok inzake het vervaar digen van scheerzeepen, scheercreem, vloeibare zeep, zeep in vlokken, schilfers of andere kleine vormen, medische of in- dustrieele zeep. DE POLITIE CP DEN HANDEL De verplichting in te schrijven in het Handelsregister uitgesteld tot 31 December 1949. In het Staatsblad verscheen eveneens een Besluit waarbij wijziging wordt ge bracht aan het reeds vroeger verschenen besluit betreffende de politie op den han del. Bij dit nieuw besluit wordt het den handelaars verboden andere waren of goederen aan te koopen om ze voort te verkoopen, dan deze welke behooren tot den handelstak voor dewelke zij de in schrijving bekwamen in het handels register. Al wie handel arijft is verplicht het nummer van zijn handelsregister te doen voorkomen op zijn gebouwen, voertuigen, drukwerk, enz., gebruikt zijnde voor zijn handel. Ook zijn naam moet op de ge bouwen, enz. aangebracht worden. Wie nog niet ingeschreven is in het handelsregister en die sedert 1 Juli 1939 onafgebroken denzelfden handel heeft gedreven, kan nog zi.in regelmatige in schrijving in het handelsregister bekomen tot den 31 December 1940, mits betaling van het gebruikelijke recht, met uitslui ting van de bor+«. DE KONTROOL OP DE WERKLOOSHEID In het Staatsblad van 21 Augustus verscheen eveneens een Besluit behelzen de de Kontrool op de werkloosheid. Dit besluit is te zeer uitgebreid om hier opgenomen te kunnen worden. Stippen wij echter aan dat de kontrool van de behoeftige ondersteunden dient gedaan door de Commissies van Open baren Onderstand, staande onder het toezicht van de gewestelijke bureelen van den Nationalen Dienst voor Arbeidsbe middeling en Toezicht. De kontrool moet een maal per dag gedaan worden, binnen zekere vast ba- paalde uren. lederen dag moet het uur der kontrool voor den volgenden dag ep het stempelingsbureel uitgeplakt worden. De kontrool geschiedt door afstempeling der kaarten. Wie de zaak aanbelangt, raadplege ver der hooger aangehaald Staatsblad. BESLUIT BETREFFENDE DE SCHATKISTCERTIFICATEN OP VIER MAAND NA DATO UIT GEGEVEN ALS ONAFHANKE- LIJKKEIDSLEENING De vervaltermijn van Schatkistcertifl- caten op vier maand na dato, als Onaf- hankelijkheldsleening uitgegeven krach tens het ministerieel besluit d.d. 20 Ja nuari 1940, wordt met vier maand ver lengd. In den loop van het tijdperk gedurende hetwelk bedoelde certificaten verlengd worden, brengen zij een rente op berekend op den voet van 2.40 t.h. 's jaars, betaal baar samen met de hoofdrente. VERPLICHTE INENTING DER KLEINE KINDEREN TEGEN POKKEN Het Staatsblad van 22 Augustus bevat het besluit nopens de verplichte inenting der kleine kinderen tegen pokken. Artikel 1. Tusschen de derde en de achtste levensmaand is de inenting tegen pokken verplicht. Blijft de inenting zon der gevolg, dan moet zij opnieuw worden toegepast. Zijn medische bezwaren tegen de in enting aanwezig, dan moet zulks biijken uit een attest van een doctor in de ge neeskunde. REGELING VAN DEN CHICOREI-HANDEL Uit een mededeeling gedaan in het Middenstandshuis te Kortrijk door Dr Glts, uit Izegem, werd door het Ministe rie van Landbouw en Bevoorrading be sloten eens voor goed orde te scheppen in de chicoreihandel. De getroffen beslissing zou bepalen: Nieuws Het Staatsblad van 29 Augustus publi ceert een Besluit waarbij de melk- en boterprijzen worden vastgesteld. De verkoop van de hieronaerstaande producten, aan andere prijzen dan deze door dit besluit vastgesteld, is verboaen. I. MELKPRIJZEN VOLLE MELK Prijs te betalen voor volle rauwe melk: a) Aan de melkveehouders door de mel- kerijen of meiknandelaars met aftrok van de werkelijke vervoerKosteii die op een gelijKe wijze verdeeld worden tusschen alle leveraars: Per liter 3 t. h. vetgehalte: 1,10 tot 1,25 fr. per liter. De 0,10 t. h. vetgehalte meer dan 3 t. h. zullen tegen 3 centiem minaer gerekend worden. De 0,10 t. h. vetgehalto minder dan 3 t. h. zullen 5 centiem minder gerekend worden. Per liter b) Door den kleinhandelaar aan de melkveehouders voor cp de hoeve oestelae melk fr. 1,25 c) Door den verbruiker aan ae melkveehouders voor op de hoeve bestelde melk 1,43 dj Door den verbruiker aan de kleinhandelaars voor in den win kel bestelde melk 1,45 e> Door den verbruiker aan de kleinhandelaars voor de ten huize bestelde melk 1,60 Prijs te betalen voor gepasteuriseerde melk: a) Voor losse melk (of in krui ken): Besteld ten huize van de verbruikers: In de stedelijke agglomeraties van meer dan 100.00 inwoners 2, In andere localiteiten 1,90 b) Gepasteuriseerde melk in flesschen: Besteld ten huize van de verbruikers: In de stedelijke agglomeraties van meer dan 100.000 inwoners 2,25 In andere localiteiten 2,15 Voor gesteriliseerde melk in flesschen: Besteld ten huize van de verbruikers2,60 Gepasteuriseerde afgeroomde en boter melk (karnemelk) Te betalen prijzen voor; Dat de prijs der chieoreiboonen vast gesteld zal worden op 160 fr. uagoa o! schifi; voor de chicoreiwortelen op i2 fr. per 50 kgr. levering aan de drogei:'. De nog bestaande stock, evenals ie nieuwe oogst wordt aangeslagen, en mag tot nader bevel niet vervoerd of verwerkt worden. De fabrikanten zullen hun verrichtin gen in 1938 en 1939 bij het Ministerie van Landbouw en Bevoorrading moeten voos leggen. De verdere verhandelingen in chicorei zullen dan geregeld worden per leveringsbons. Het gansche chicoreibedrij? zal in een vakgroep ingedeeld worden. Kct drogen van chicoreiwortelen van den nieuwen cogst is zonder voorafgaande- lijke vergunning van bedoeld Ministerie verboden. De fabrieken die hun bedrijvigheid ra 10 Mei jl. begonnen zijn. moeten onmid dellijk hun bedrijf stopzetten. AANVULLEND BESLUIT OP DE RANTSOENEERING VAN HET VLEESCH Art. 1. Op het oogenbük dat de sla gers. spekslagers en grossiers in versch vleesch dit laatste inkoopen, moeten zij machtiging tot bevoorrading A. ter hand stellen, waaronder eenerzijds, voor het hoornvee ten minste 2 t.h. tot ten hoog ste 5 t.h. vetbons (zegels Nr 3), anderzijds voor de varkens, ten minste 10 t. h. tot ten hoogste 15 t.h. vetbons (zegels Nr 3). Art 2. De slagers en spekslagers die ongesmolten vet vsrkcopen aan vetsmel- ters, moeten van dezen de bevoorradings zegels cf -bons eischen, welke zij krach tens artikel 1 moeten voorleggen. Art. 3. Het is verboden eetbare vet ten voor nijverheidsdoeleinden te ge bruiken. Art. 4. De beheerders der slacht huizen en de plaatselijke controleurs van het Ministerie van Landbouw en Voed selvoorziening passen volgende verhoo- gingscoëfficienten toe op de hoeveelheden voorkomende op hun voorgelegde mach tiging tot bevoorrading A.: Slagers, spekslagers en grcssiers in versch vleesch: 10 t.h,, hetzij 110 kgr. versch vleesch voor 100 kgr. cp de bc- voorradingsbens A. vermeld; Penserijkoopers: 1.000 t.h., hetzij 1.000 kgr. gerantsoeneerde en niet gerantsoe neerde bruikbare afval van 1.000 kgr. op. de bevoorradingsbons A. vermeld; Vet: 20 t.h. hetzij 120 kgr. vet voor 100 kgr. cp de bevoorradingsbons A. ver- meld. Art. 5. Bij het opmaken van de machtigingen C. dcor het Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening aan de fabrikanten van zcutvleesch of van con serven afgeleverd, worden de gefabrikeer- de hoeveelheden berekend volgens de coëfficiënten, in de onderstaande tabel opgegeven Gefabrik. Noodzaket, - hoeveelh. garantsot-n. Soort fabrikag» grondstof. Salami 100 kgr. 200 kgr. j Leverpastei 100 kgr. 70 kgr. j Gemouleerde hesp 100 kgr. 130 kgr. Gerookt spek 100 kgr. 115 kgr.1 Gezouten spek 100 kgr. 100 kgr. Frankfort-worst 100 kgr. 125 kgr. Hespworst in blik 100 kgr. 60 kgr. Droge Ardensche hesp 100 kgr. 140 kgr. Art. 6. Benevens de maag, de longen, het hart, de lever, het bloed, de pcoten en den van tong en hals ontdanen kop der slachtbeesten, worden niet gerantsoe neerd de van het ontbeenen van den kop voortkomende beenderen, de pooten en de uier van de geslachte dieren. Art. 7. Het ls verboden versch slï- gersvleesch te koopen, te verkoopen of te koop aan te bieden buiten de slage rijen of de inrichtingen, die daartoe re gelmatig gemachtigd zijn krachtens de wetgeving op de als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk gerangschikte inrichtingen. Art. 8. Het slachten van dieren voor den groothandel en den half-groothandel (verkoop per geheel dier, per half dier of per voet) mag enkel in de openbare slachthuizen geschieden. Blijkt het noodig, dan kunnen andere private slachterijen tot het slachten voor den groothandel worden gemachtigd. Art. 8. Het vleesch van de geslachte dieren mag niet worden vervoerd buiten de gemeente waar de slachtplaats gelegen is. Er wordt echter een uitzondering ge maakt voer het rechtstreeks vervoer van kleine hoeveelheden vleesch naar de wo ning van den vei bruiker, die in een na burige gemeente woonachtig is. Voorziene straffen. 1. Geldboete met inbegrip van opdeel- men, 700 tot 700.000 frank; 2. Gevangenisstraf van vijftien dagca tot drie jaar; 3. Verbeurdverklaring van de eet- ol koopwaren; 4. Sluiting van ae inrichting. Bij herhaling worden de gevangenis straf en de geldboete verdubbeld. Art. 11. De sluiting der inrichtingen kan, volgens het geval, bevolen worden. b a Afgehaald in de magazijnen door aen veroruixer van afge roomde en botermelk: In stedelijke agglomeraties van meer aan 100.000 inwoners 0.35 In andere localiteiten 0,85 Besteld ten huize van de ver bruikers voor afgeroomde en bo termelk: In stedelijke agglomeraties van meer aan 100.000 inwoners 1.05 In andere localiteiten 0,t5 Afgeroomde en botermelk in flesscaeu Door de grossisten afgeleverd bij den grossist0,75 Dooz grootverbruikers afgele verd bij den grootverbruiker 0,85 Afgenaaid in de magazijnen door de verbruikers: In stedelijke agglomeraties van meer can 100.000 inwoners 1.30 la andere localiteiten 1,10 Besteid ten huize van de ver bruikers In stedelijke agglomeraties van meer aan 100.000 inwoners 1.30 In anaere localiteiten 1,„) II. BOTERPRIJZEN Prijs te betalen per kilogram door den verbruiker: 1. Geconcentreerde merken 34 fr. 2. Melkerijooter van eerste hoe danigheid 32 fr. 3. Melkerijboter van tweede hoe danigheid 31 fr. 4. Hoeveboter te betalen op tie hoeve 29 fr. De prijs voor boter verpakt in L kilo gram wordt verhoogd met 40 centiem per kilogram. De prijs der boter verpakt in U kilo gram wordt verhoogd met 50 centiem per kilogram. De prijs voor gezouten boter wordt ver laagd met 50 centiem per kilogram. Het ls verboden boter te verkoopen met meer dan 3 t. h. zout. IBBBBBBEBHBEBEBBBSSBiaiBBEII HERTOG DE GUISSE, FRANSCHE KROON PRETEN- DENT, OVERLEDEN Te Larache, in Spaansch-Marokko, i» de Fransche kroonpretendent. Hertog de Guise, die daar sedert eenigen tijd met zijn familie was gaan wonen, gesiofve* JULIEN DELAVA MARIE CATTEEUW HENRI VANHOUTTE CAMIEL VANHOUTTE geboren te Poperinge den echtg. van Remi Declercq, geboren te Hoogstade den geboren te Hoogstade den 28 Sept. 1887 en te Hoog- geboren te Kortrijk den 23 13 April 1869 en er ge- 21 April 1907 en er gc- stade gevallen als slacht- Juni 1873, er gekwetst in vallen als slachtoffer van vallen als slachtoffer van offer van het luchtbombar- het luchtbombardement van het luchtbombardement op het luchtbombardement op j jiemeut op 31 Mei 1940. Woensdag 23 Mei en over- .Woensdag 29 Mei 1940, - Woensdag 29 Mei 1940, leden in het hospitaal t« 1 fill Brugge op 4 Juni 1940, JEROME BORRA GEORGES PLANCKEEL FLORENT JONCKHEERE POL!DO"E I.EAGRE van Kcelcelare, van Aditikerke. van Eernegem. van Hooglede, 'soldaat, geboren te Koeke- so'daat bij 't 21c Artillerie, soldaat, geboren te Eerne- sold., geboren te Hooglede lare den 28 Januari 1920. ge- geboren te St'.iivekenskerke gem. den 2 Oktober 1912, den 9 Febr. 1904. gekwetst kwetst te Bissegem en over- den 6 September 1913. ge- gevallen te Stele en over- te T.ombardsijde, den 27 Mei leden in het hospitaal der sneuveld op einde Mei 1940. leden in het Bruggemans- 1940 en overleden denzelfden Zusters van T iefrle te Brug- hospitaal te Brussel den 12 dag in het ct-Tenshospitaal ge den 15 Mei 1940. Mei 1940. te Brugge. Ter herdenking van onze gesneuvelde Burgers geven we deze week een tweede reeks foto's. We vragen aan alle bloedverwanten of vrienden van overleden Burgers dat ze ons een foto zouden toesturen van de hun dierbaar gesneuvelden, deze foto's zullen hun ongeschonden terugbezorgd 2e KÜSCS worden. Y.VANN1EUWENHUYZE RACHEL BONDUELLE ELISA ALLAEYS CONSTANT COEVOET echtgenoote van Leon1 Hof- echtgenoote v. Nestor Bor- echtgenoote Van Mafcel weduwnaar van Rosalie Fla- lack, geboren te Poperinge tier, geboren te Poperinge Gythiel, geboren te Pope- hou, geboren te Poperinge den 14 Maart 1897, en op den 21 Juli 1882, gewond ringe den 18 Februari 1896, den 26 Januari 1864 en iu 't grondgebied Watou door tijdens het luchtbombardé- en er gevallen als slacht- het Sint - Vincentiusgesticlit mitraljeuzekogels doodge- ment van 24 Mei, en in «De offer van het luchtbom- gevallen als slachtoffer van schoten op Woensdag 29 Lovie» als oorlogsslachtoffer bardemeut op Vrijdag 24 het luchtbombardement op Mei 1940. op 2 Juni overleden. Mei 1940. Maandag 27 Mei 1940. Ten einde aan de IVest-Vlaamsche bevol king een blijvend aan denken te kunnen bezor gen van hen die vielen voor Vorst en Land, vragen wij aan de fami lie der gesneuvelden de foto van de gevallene op ie sturen naar onze Redactie met doodsge dachtenis of doodsbrief. Foto's worden onge schonden terug bezorgd. YVONNE BOUDIN echtgenoote v. Albert Beun, geboren te Berten (Fr.) den 20 April 1917, en te Pope ringe gevallen als slacht offer van Jjet luchtbom bardement op Vrijdag 24 Mei 1940. JACQUES BEUN zoontje v. Albert en Yvon ne Boudin, geboren te Po peringe den 3 Mei 1939, en er als slachtoffer van bet luchtbombardement gevallen op Vrijdag 24 Mei 1940. THEOPHIEL RASSALLE S tailsavbeider echtgenoot van Emma Pou- tier, geboren te Reningelst den 17 Oktober 1880, en te Poperinge gestorven als slachtoffer van 't luchtbom bardement op Vrijdag 24 Mei 1940. JEROME HERNAERT Stadsarbeider weduwnaar van Maria De- voldere. geboren te Pope ringe den 26 Juli 1887, en er gestorven als slachtoffer van het luchtbombardement op Vrijdag 24 Mei 1910. HELENE LOUGEZ weduwe van P. Allaeys, ge boren te Kales (Fr.) den 3 April 1863, en te Pope ringe gevallen als slacht offer van het luchtbom bardement op Vrijdag 24 Mei 1940. LEONIE VAN EECKE weduwe v. Theophiel Glnl- lebaert, geboren te Nieuv- kerkc den 22 Nov. 1864, en te Poperinge in 't St-Vin- centiusgcsticht gevallen als slachtoffer van 't luchtbom bardement op Maandag 27 Mei 1940. ARTHUR LAVA weduwnaar van Emma Mer- lot, geboren te Poperinge den 8 Mei 1864, en in het Sint - Vincentiusgesticlit ge vallen als slachtoffer van het luchtbombardement op Maandag 27 Mei 1940. FiRMIN SERGIER echtgenoot v. Martha Van- denberghe, geboren te Po peringe den 2 Oktober 1892, en er gevallen als slacht offer van het luchtbom bardement op Vrijdag 24 Mei 1940. MEEUWS ANDRÊ Onderwijzer te Veurne, wachtmeester le Jagers te paard, geboren te Vinkem den 28 Janifri 1918. ge sneuveld te Watervliet dcu 25 Mei 1940. JOZEF NOTENBOOM van Veurne. echtgenoot v. Mevr. Maria Vuvlsteke, sergeant bij de 3" fomo. G.V.C.Egeboren te Oostende c]en \2 Decem ber 1903, gesneuve'd te De Panne op 1 Juni 1940. FRÈMAULT ANDRÉ van Houtem (Veurne). soldaat bij 1" Grenadiers, gewond den 23 Mei 1940, en overleden den 25 Tuni in 't l-ritgsiga"thuis «Koningin Elisabeth te Brugge.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 2