Autovoerders! Stelt U in regel IEPER Aan de Lezers van "DE MEENEN AAR OORLOGSSCHADE MONOPOEDERS VERMAKELIJKHEDEN BERICHTEN ROUWBERICHTEN BERICHT NOPENS DEN HOPPEPLUK DE MAXIMUM-SNELHEID DER MOTORVOERTUIGEN AMBTELIJKE BERICHTEN HOE GAAN WE VAN POPERINGE NAAR BRUSSEL HANDELAARS CONFITUREPOTTEN DE APOTHEEK H. NOTREDAME Ter Apotheek Notredame POPERINGE Carpentler Omer, lepersteenw., Poperinge. - Tel. 195 JOZEF DESAEGHER IN 'T BINNENLAND fsP* REIS BOEK JE Drukkerij SANSEN-VANNESTE, POPERINGE WEDSTRIJDEN VOOR KRAAIHAANTJES ZONDAG 1 SEPTEMBER 1940 TE ELVERDINGE. In den Hert hij Wed. Billiet, Ieperstraat; 15 fr. prij- voor oude en jonge hanen, met recht v*n verdubbeling voor jonge hanen. In schrijving te 2 uur. Spel te 3 uur stipt. Bloemen voor verstkomende met 4 hanen. Ook voor het meeste getal. ZONDAG 8 SEPTEMBER 1940. TE POPERINGE. In De Lutter- tap -■ bij Nestor Goemaere, Abeelesteen- weg. Ingericht door de Lustige Dagwa kers 75 Pr. prijzen voor oude hanen en 50 fr. prijzen voor jonge hanen. Inschrij ving te 2 uur, begin te 3 uur stipt. Ko ningschap 1940 wordt bij dezen wedstrijd gtspeeld voor de leden. Beker, palm en 25 ir. voor den Koning. Het Bestuur. IUIIIIIHSlllERIHg9IHIIIBI ARRONDISSEMENTSCOMMIS SARIAAT VAN 1EPER De bureelen van het Arrondissements commissariaat zullen vanaf Maandag 2 September 1940 gevestigd zijn te leper, glachtbuisstraat 2A. DIENST VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid. Gewestelijk Bureel te leper. Bericht aan de Werkzoekende. Wekelijks is er een vertrek uit leper van werkers die naar Duitschland gaan om te werken in fabrieken of openbare js-erken zonder militaire doeleinden. Dit vertrek geschiedt den Zaterdag morgen aan het bureel. Deze die verlan gen er naartoe te gaan moeten zich la ten inschrijven vóór den Donderdag middag. Het medisch onderzoek heeft plaats den Donderdag-middag. Alle gewenschte inlichtingen op het bureel te bekomen. POPERINGE. Heer Willem Aertssen-Leeuwerck en Kinderen noodigen beleefd Familie, Vrien den en Kennissen uit tot het bijwonen van den LIJKDIENST, gevolgd van de BEGRAVING, op Zaterdag 31 Augustus, te 9 V- uur, in St Bertinuskerk, voor hur. diepbetreurde Echtgenoote en Moeder MEVROUW BERTHA LEEUWERCK. Die bij vergetelheid geen rouwbrief ont ving, gelieve de Familie hierover te ver ontschuldigen. Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der GEZONGEN JAARMIS, op Zondag 1 September, te 9 uur, in St Bertinuskerk, voor Heer en Vrouw HONORÉ POLLEY-EUDOXIE SAESEN. Van wege H. Maurice Polley, die dankt op voorhand. <o» Vriendelijke uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen der JAARMIS, op Zondag I September, te 9 uur, in O. L. Vrouwkerk, voor MARTHA, NESTORINE en GERMAINE QUAGHEBEUR. Van wege Ouders en Kinderen. -«os- Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen Var, de GEZONGEN MIS, op Woensdag 4 September, te 7 uur, in St Janskerk, voor HEER EMIEL BEQUOYE Spoorwegbeambte Echtgenoot van Vrouw Julia Wyffels. Van wege de St Rafaëlsgilde. «o» RENINGELST. Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen der JAARMIS, op Zondag 1 September, te 81«i uur, in de parochiale kerk van Reningelst, voor HEEK AUGUST D'HONDT Echtgenoot v. Vrouw Louise Quaghebeur. Van wege Echtgenoote en Kinderen, die danken op voorhand. WERVIK. Heer Ingenieur Michel Van Eecke; Juffrouw Jacqueline Van Eecke; Juffrouw Monique Van Eecke; Juffrouw Franqoise Van Eecke; Mijnheer Michel Fache en Mevrouw Mi chel Fache, geboren Irma Hardeman; Mijnheer Theophile Van Eecke en Me vrouw Theophile Van Eecke, geboren Zoé Louwaege; Heer Landbouwkundig Ingenieur Michel Duthoy en Mevrouw Michel Duthoy, ge boren Gabrielle Fache; Mijnheer André Fache, Mevrouw André Fache, geboren Godelieve Vancayseele, en Kinderen; Mijnheer Maurice Fache, Mevrouw Mau rice Fache, geboren Robertine Vancay seele, en Kinderen; Heer Dokter Firmin Beuselinck, Mevrouw Firmin Beuselinck, geboren Bertha Van Eecke, en Kinderen; Mijnheer Daniel Van Eecke, Mevrouw Daniel- Van Eecke, geboren Maria Ros- seel, en Kinderen; De Familiën Fache, Hardeman, Van Eecke, Louwaege, melden' U met droefheid, doch met kris- tene onderwerping aan Gods wilsbeschik king, dat het den Heer behaagd heeft tot rich te roepen de ziel van MEVROUW MICHEL VAN EECKE geboren Adrienne-Antoinette-Flora Fache geboren te Westouter, den 2 Januari 1898, en godvruchtig in den Heer ontslapen te Wervik en er begraven den 25 Augustus 1940, gesterkt door de troostmiddelen on zer Moeder de H. Kerk. BEDANKINGEN POPERINGE. Heer Hector Creus-Vallaeys en Kin deren bedanken Familie, Vrienden en Kennissen om de zoo talrijke blijken van genegenheid betoond bij het Afsterven, den Lijkdienst en de Begraving van hun teergeliefde Echtgenoote en Moeder, MEVROUW RACHEL VALLAEYS. Zij verontschuldigen zich tevens aan diegenen die geen rouwbrief mochten ont togen hebben. De EERSTE ZESWEKENMIS zal ge- tongen worden op Woensdag 4 September, te 9 H uur, in St Bertinuskerk. Vrouw Alphonse Van Ovcrbekc-Leeu- *errk, Kinderen en Kleinkinderen be danken allerhartelijkst Familie, Vrienden t Kennissen om de talrijke blijken van deelneming betoond tijdens den Rouw dienst gecelebreerd tot zielelafenis van ■'•on diepbetreurden Echtgenoot, Vader 65 Grootvader, HEER ALPHONSE VAN OVERBEKE daehtoffer van den oorlog op 24 Mei 1940. De Familie Caroen bedankt Familie, •rienden en Kennissen om de talrijke bJjken van genegenheid betoond bij het ^sterven en de Begraving van IIEF.R HENRI CAROEN. De EERSTE ZESWEKENMIS, tot de- **Ue allen beleefd worden uitgenoodigd, r^aezongen worden op Maandag i Sep- ^fber, te 9 H uur, in St Janskerk. HET HOPVERBOND VAN T LAND VAN POPERINGE BRENGT I TER KENNIS: 1. - De loonprijs voor den hoppepluk is vastgesteld op: 75 cent. per kgr. op de kost; 60 cent. per kgr. kost en slaping 2. - Er kan gebeurlijk een afzonderlijk akkoord worden getroffen volgens den aard der hoppevelden, opdat de plukkers in alle geval aan een redelijk loon zou den geraken. 3. - Voorwaarden; a) Het vastgesteld plukloon geldt zoo wel voor het einde van 't plukken als voor het begin. b) De hop moet geplukt worden volgens de vereischten om prima-hop te bekomen, t-t.z. bel per bel, zonder blaren of staar ten. De geplukte hop moet door een zeef gaan gemaakt in traliedraad met een ma- zenwijdte van 5 op 4 V* cm. Daaren boven zullen de plukkers zorgvuldig de bellen verzamelen die op den grond ge vallen zijn. c) Indien de hop niet geplukt Is volgens de bepalingen onder litt. b) zal er als plukloon worden betaald: 65 cent. per kgr. op de kost; 50 cent. per kgr. kost en slaping. d) Indien het werk verlaten wordt zal er 10 cent. per kgr. min betaald worden uitgenomen in geval van ziekte of onge val. (Met bewijs afgeleverd als bevesti ging van 't geval, door een Doktert. e) De plukkers worden aangezet om mee te heipen opdat de hop, in de streek van Poperinge, hare faam zou verhoogen. f) De werkgevers zullen zorgen voor behoorlijken kost en fatsoenlijke slaap gelegenheid, afzonderlijk voor beide ge slachten. 4) Op" bevel der bezettende Overheid, worden de hopplanters verzocht er voor te zorgen dat er 's nachts bij het bedie nen van de hopasten, nergens noch licht, noch vuur naar buiten te zien weze. Het Bestuur van 't Hopverbond van 't Land van Poperinge. Poperinge, den 26 Augustus 1940. I1I3B8IÏ1IIH1BIIII1BHMII1 Volgens een besluit verschenen in het Staatsblad van 24 Augustus 1940 is de maximum-snelheid der motorvoertuigen als volgt vastgesteld 1. Automobielen en motorrijwielen: a) binnen de bebouwde kommen 40 km. per uur; b) buiten de bebouwde kommen 80 km. per uur. 2. Autobussen en autocers: a) binnen de bebouwde kommen: 30 km. per uur b) buiten de bebouwde kommen 60 km. per uur. 3. Groote en kleine vrachtauto's: a) binnen de bebouwde kommen 30 km. per uur b) buiten de bebouwde kommen 40 km. per uur. Daarbij dient gevoegd dat de autovoer ders er bijzonderlijk dienen op te letten dat de lichten hunner voertuigen niet te klaar branden. De lichten moeten zwart gemaakt worden, mits een kleine opening in den vorm van een rechthoek. De fietsers zijn er eveneens aan ge houden zelfde schikkingen te nemen voor hun lichten, wijl tevens een rood licht moet aangebracht worden langs achter aan hun fiets. IBBSBBlBBBBEISBBaBBBBBSBBBBB UITDEELING DER VIJFDE REEKS RANTSOENEERINGSZEGELS (Blauwe) Volgende schikkingen, welke stipt die nen nageleefd, zijn getroffen met het doel het werk te vergemakkelijken en alle tijdverlies te vermijden. De uitdeeling zal geschieden als volgt; De houders der rantsoeneeringskaarten Nr 107.000 tot 110.000: Maandag 2 Sept. Nr 110.000 tot 113.000: Dinsdag 3 Sept. Nr 113.000 tot 116.000: Woensdag 4 Sept. Nr 116.000 tot 119.000: Donderdag 5 Sept. Nr 119.000 tot 122.000: Vrijdag 6 Sept. telkens van 8 tot 12 en van 2 tot 5 uur. De zegelbladen (1 per kaart) dienen ONMIDDELLIJK nageteld bij het over handigen; nadien worden geen klachten meer aanvaard. Wil opmerken dat het afleveren der ze gels, op datums hierboven vermeld, stipt zal gevolgd worden. Wie deze onderrichtingen NIET na leeft, zal zijne beurt verliezen en moeten wachten totdat deze, die het op bepaal den datum doen, bediend zijn. BERICHT AAN DE NOODLIJDENDEN Gedurende den Hoppepluk, dit is van Zaterdag 31 Augustus tot Zondag 15 Sep tember, zal er geen steun toegekend wor den, tenzij aan de vrouwen boven de 60 jaren, aan de mannen boven de 65 ja ren en aan de ziekelijken. Alle andere steuntrekkenden moeten gedurende deze periode hoppe plukken. Wie vroeger of later dan op hoogerge- melde data aan den hoppepluk bezig is, moet deze werkdagen aangeven. Poperinge, den 27 Augustus 1940. Namens Com. van Openbaren Onderstand De Secretaris, De Voorzitter, O. FIERS. O. BATAILLE. IIIIISIIIIIIIIIBI1IIIBBBBI1I DE REIS HEEN EN TERUG IN 1 DAG HEEN AUTOBUS Poperinge (Markt) V. 5.35 15.00 leper (Markt) V. 6.03 15.28 Meenen (Statie) V. 6.40 16.05 Kortrijk (Statie) A. 7.00 16.25 TREIN Kortrijk V. 7.15 17.15 Gent (St-Pieters) A. 8.30 18.30 (overstappen) Gent (St-Pieters) V. 8.37 18.37 Brussel (Noord) A. 10.17 20.17 TERUG TREIN 17.30 19.10 Brussel (Noord) V. 7.00 Gent (St-Pieters) A. 8.40 (overstappen) Gent (St-Pieters) V. 8.45 19.30 Kortrijk A. 10.00 20.45 AUTOBUS Kortrijk (Statie) V. 10.30 20.55 Meenen (Statie) V. 10.50 21.15 leper (Markt) V. 11.30 21.55 Poperinge (Markt) A. 11.55 22.20 Ons werd verzekerd dat treinen en auto bussen op elkaar wachten te Kortrijk, ten einde de verbiding in ieder geval te verzekeren. STELT U IN REGEL! Alle Handelaars zijn er streng aan gehouden ingeschreven te zijn in het Handelsregister Wie het niet doet zal geen handel meer mogen drijven. Stelt U dus onverwijld in regel. APOTHEKERSD1ENST - ZONDAGRUST Heden Zondag alle Apotheken open tot den middag; 's namiddags alleen open de Apotheek NOTREDAME, Gasthuisstraat. AANSTELLING VAN Z. E. H. C. VERVAEKE als Pastoor op O. L. Vrouw. Alles was gereed. De parochianen wa ren talrijk naar de Hoogmis opgekomen om hun nieuwen Herder te verwelkomen maar... deze was er niet. Onvoorziene omstandigheden hadden het hem niet toegelaten onze stad te bereiken en het voorgestelde familie-feestjeder aan stelling ging dus niet door. Eerw. Heer Vervaeke kwam toe in den loop der week en zal heden Zondag onder al de Missen zijne nieuwe Parochianen een woord toespreken. Aan Eerw. Heer Vervaeke hernieuwen wij hier nog onze beste welkomgroeten als Pastoor op Onze Lieve Vrouw. GROOTE VOORRAAD in de BAZAR DER GALERIJ bij Antoon Moncarey-Decante, Gasthuisstraat 18, Poperinge. MIDDELBARE BEROEPSSCHOOL DER EE. ZZ. BENEDICTINESSEN Boeschepestraat, Poperinge. Niettegenstaande de moeilijkheden, ln deze tijden, zullen al de leergangen hun normalen gang hernemen. De BEROEPSSCHOOL herbegint op Dinsdag 3 September. De kostleerlingen van deze afdeeling komen binnen op Maandag 2 September. -Het LEER WERKHUIS en de LAGERE SCHOOL herbegint op Maandag 16 September. De kostleerlingen van deze afdeelingen moe ten hier zijn op Maandag vóór 8 li uur. Z. E. H. DEKENSCHOOL begint op Maandag 16 September. De NAMIDDAGCURSISSEN gegeven op eiken Dinsdag en Donderdag namid dag, op Dinsdag 1 Oktober. De MODE- CURSIS op Vrijdag 6 September. Deze van DACTYLO en STENO op 1 Oktober. vroeger Gr. Markt, Poperinge, is thans overgebracht naar de GASTHUISSTR. 34, Poperinge (nevens Fotohuis Leeuwerck.) het beste middel tegen hoofdpijn. LAAT UW OORLOGSSCHADE SCHATTEN DOOR Gediplomeerd Architekt - Géomètre - Expert Gewezen Staotscommissoris DE UITBETALING VAN DE OUDERDOMSPENSIOENEN Het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg deelt mede: De uitbetaling der termijnen van den ouderdomsrentetoeslag (ouderdomspen sioen) toegekend zonder of na onderzoek omtrent de bestaansmiddelen, zal, met terugwerkende kracht op hiernavermelde tijdstippen worden hernomen: In September 1940, wat betreft de ge- pensionneerden, die in den loop van de maanden Maart, Juni, September of De cember geboren zijn. In October 1940, wat betreft de gepen- sionneerden die in den loop van de maan den Januari, April of October geboren zijn. In November 1940, wat betreft de ge- pensionneerden die in den loop van de maanden Februari, Mei, Augustus of No vember geboren zijn. Aan de gepensionneerden die steungel den of voorschotten van openbare bestu ren (gemeentebesturen of commissies van openbaren onderstand) hebben verkregen, zullen de termijnen van den ouderdoms- toeslag door het toedoen van de commis sies van openbaren onderstand worden uitgekeerd. Bij toepassing van artikel 32 van het besluit van 29 Juni 1940, hebben bedoelde commissies als opdracht het bedrag van de verleende voorschotten of steungelden terug te vorderen, ten beloope van de sommen, die als termijnen van den ouder domsrentetoeslag verschuldigd zijn, over de periode waarmede vermelde steungel den in verband staan. MUZIEKLESSEN Juffr. A. BLANCKAERT, 1» Prijs aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent, meldt dat zij leerlingen voor PIANO en NOTENLEER aanvaardt. Gasthuis straat 41, Poperinge. CHRISTEN VOLKSHUIS Bureel open alle werkdagen van 9 tot 11 uur. Alle inlichtingen worden er ge geven 1) Voor de leden van onze Spaarkas B.A.C. 2) Betreffende de Ziekenkas La Fa milie van de Fransche Sociale Verzeke ringen. 3) Betreffende de Arrondissementsfami- lieziekenbond Vooruitzichtvan leper, waarvan wij een afdeeling zijn. Zeer veel nieuwe voordeden zijn in voege getreden sedert 1 Oogst voor geneeskundige dienst, moederkas bij geboorten, operaties, ver goeding bij overlijdens, teringdienst (sa natoria en openluchtscholen). Uitbetaling van ziektebladen geschiedt zooals vroeger; den Maandag van 2 tot 5 uur, den Vrijdag van 9 tot 11 uur. De ziektebladen zijn slechts geldig voor één maand. Ze zijn PERSOONLIJK (dus elk zijn blad). Geen betalingen mogen gedaan worden zonder vertoon van lidkaart. De ziektebladen van de Oogstmaand moeten ingebracht zijn vóór 8 September. HET BESTUUR. MISGELEGENHEID VOOR DE ARBEI DERS IN DIENST DER MILITAIRE OVERHEID Aan de arbeiders die werken in dienst van de Militaire Overheid, wordt bekend gemaakt dat voor hen lederen Zondag of Feestdag een Mis in de O. L. Vrouwkerk. te 5 uur zal opgedragen worden, ten einde hen ln de mogelijkheid te stellen hun Zondagsplicht te vervullen. DE BOTERMARKT Vrijdag jl. waren slechts 34 landbou wers of landbouwsters naar de markt ge komen om boter te koop te stellen. In het geheel werd 240 kgr. boter aangebracht. Alles verliep deze week zeer ordentelijk. Maatregelen waren inderdaad getroffen opdat alle horten en stooten zou worden vermeden. De verkoop der boter had plaats op den koer van het Stadhuis. De koopers wer den dan telkens per groepjes van een 25 personen doorgelaten, zoodat alles een heel vlot verloop had. STEEDS HET GEVAARLIJK OORLOGSTUIG Op Zaterdag 24 Augustus jl. waren de drie kinderen van Mau. But., wonende bij Het Lammetje op de Werf, aan het spelen met ontplofflngsstoffen die zij hier of daar hadden gevonden. Toen zij op ze ker oogenblik het poeder in brand staken werden alle drie nogal zwaar verbrand. Een stadsgenoot, M. M„ had ook een soort busje gevonden en kon er niet aan weerstaan wat er aan te prutselen. Het busje ontplofte echter ln zijn handen, met het gevolg dat hij verwond werd aan de vingers, gelukkig zonder veel erg. GESLOTEN Een herberg der Veurnestraat, gehou den door Vr. C., werd deze week wegens zedenfeiten gesloten. Vrouw Yv. Cl. werd in betrek met deze sluiting aangehouden en voor 5 jaar naar een verbeteringsgesticht overgeplaatst. PLUKTIJD In enkele plaatsen is de hoppepluk reeds ingezet. Algemeen zal deze op Maandag e.k. worden aangevangen. De hoedanigheid der hop blijkt zeer verschillend te zijn onder de hoppe velden. Aan de hoppeplanters weze herinnerd dat zij zoohaast mogelijk de lijst met de namen der vreemde plukkers die bij hen in dienst zijn, op het Politiebureel moe ten indienen. GEVONDEN Klein lederen zwarte PORTEFEUILLE, inhoudende fotos; zak met SUIKER. Inlichtingen ten politiebureele. BRAND Op Donderdag jl. is de opbrengst van een half gemet gerst, dat ip. stuiken was gezet, afgebrand op de hoeve van Maur. Coene, wonende Provensteenweg. De oorzaak van den brand is onbekend. VERKEERSONGEVAL Dinsdag avond rond 6 "uur kwamen de twee gebroeders Desm., wonende Kom straat te Poperinge, de Switch-Road uit gereden naar den Elverdingesteenweg. Op zelfde oogenblik kwam een mili taire autowagen de Elverdingesteenweg afgereden. Een der beide broeders, Pierre Desm., moest nog even uitwijken voor een anderen fietser, met het gevolg dat hij door den autowagen aangereden werd en ten gronde gestuikt. Door de autovoerder en andere mede- reizenden werd de jongeling onmiddellijk opgenomen en naar het hospitaal over gebracht, waar hem de beste zorgen wer den toegediend. De schouder werd hem ontwricht, wijl hij nog gewond werd aan het been. Hij is thans goed aan de beterhand. ONDERSCHEIDING Met genoegen kunnen wij melden dat de jonge Heer Noël Goemanne, zoontje van H. en Mevr. Aug. Goemanne uit stad, met groote onderscheiding zijn examen aflegde voor het Instituut voor Muziek te Gent, in het 2" jaar lagere graad. Voegen wij hier aan toe dat de jonge Heer Noël Goemanne leerling is van onze stadsge- noote Juffr. Alice Blanckaert. VOORSCHRIFTEN VOOR DE WEGGEBRUIKERS Er is vastgesteld, dat de voorschriften van het reglement op het verkeer door de weggebruikers te wenschen overlaat. Er wordt herinnerd dat deze voorschrif ten stipt dienen nageleefd te worden. De bijzondere aandacht der fietsers wordt gevestigd op de hiernavermelde punten: 1. - Als er geen fietspad is moeten ze uiterst rechts van den weg rijden. 2. - Zij moeten achter elkaar rijden en niet naast eikaar. 3. - Elke verandering van richting met een gepast teeken op tijd aanduiden. 4. - Bij het voorsteken van andere fiet sers moeten deze laatsten verwittigd wor den met de rinkelbel. De Rijkswacht zal tegen de overtreders streng optreden. HOERENGILDE Aankoopafdeeling. Heden Zondag, te 9 uur, in 't gewoon lokaal, bestelling zaaizaden. DOODELIJK ONGEVAL TE ABEELE-WATOU Zaterdag 24 Augustus jl., in den voor middag, kwam een tractor met aanhang wagen, zwaar geladen met kolen, den steenweg van Calicanes naar Abeele af gereden. Op zeker oogenblik en ten gevolge eener verkeerde beweging, verloor de 17-jarige jongeling Vannieuwenhuyze, geboortig van Slijpe, die op de aanhangwagen zat, het evenwicht en stuikte zwaar ten gron de op de straatsteenen. Hulp werd onmiddellijk geboden, maar de ongelukkige jongeling bleek reeds den laatsten adem te hebben gegeven. Door de Rijkswacht van Watou werden de noodige vaststellingen gedaan. STRAATBELASTING Er wordt aan de schuldplichtigen her innerd dat de Straatbelasting over de dienstjaren 1938 en 1939, zonder verwijl dienen gekweten te worden, ten einde bezwarende rechtsvervolgingen te ver mijden. VOOR ALLE SCHATTINGEN VAN OORLOGSSCHADE wendt U in volle vertrouwen tot Architect Westouterstw., Poperinge. Ingeschreven in het Prov. Register, krachtens de wet van 20 Febr. 1930. VOOR DE HOUDERS VAN ANDERMANS FIETSEN Er wordt nogmaals een dringend beroep gedaan op de personen die in het bezit zijn van fietsen die bij hen achtergelaten of toevertrouwd werden door de jonge mannen van 16 tot 35 jaar die langs hier doortrokken en met andere middelen Frankrijk introkken. De personen die in het bezit zijn van dergelijke fietsen moeten die aangeven op het politiebureel of ter Rijkswacht, of zoo zij van de betrokken jongelieden ken nen. deze verwittigen nog in het bezit te zijn dier fietsen. Houdt van deze verwit tiging, daar men zich anders blootstelt aan vervolging wegens heling van ander mans goed. St-JOZEFSKERK DER KARMELIETEN NEGEN DONDERDAGEN TER EERE DER H. KLEINE THERESIA Te 7 uur: Kommuniemis met zang, Oefeningen en Zegen. Te 6 uur: Lof door 't volk gezongen. Aanbevelingen, Oefeningen, Lofzang en Zegen, AUTO-ONGEVAL Dinsdagmorgen, omstreeks 11 uur, reed een auto, gevoerd door Ligneel Maurits, 30 jaar, van Vlamertinge naar leper. Ter hoogte van het H. Hartgesticht kreeg de motor defekt en maakte zulke plotselinge zwenking dat de voerder de borstkas in gedrukt werd. Zekere Claeys Alois, 35 jaar, die ook in de auto eat, werd de vin gers der rechterhand gebroken. Een vrouw, Cuvelier Maria, insgelijks van Vlamertinge, die onderweg gevraagd had te mogen instappen, bekwam een hoofd wonde en liep een herseftschudding op. De drie slachtoffers werden naar het O. L. Vrouwhospitaal van de stad over gebracht, om er verzorgd te worden. De toestand van Ligneel baart onrust VERHEUGEND NIEUWS Naar wij uit zeer goede bron vernemen, is door den dienst van het Commissariaat Generaal voor den heropbouw der stad leper een eerste voorschot van een half millioen frank verleend geworden voor het uitvoeren van sommige andere wer ken van algemeen nut of van herstel. Hierdoor zal het o. m. mogelijk zijn de werken van herstel der vestingsmuren en van den heropbouw der Haile, die sinds het uitbreken van den oorlog in België stilgelegd werden, dadelijk te hervatten. Ook zal de studie van andere noodzake lijke werken, die vroeger reeds voorzien waren en waarvan er enkele voor een ge zamenlijk bedrag van ongeveer 300.000 fr. terug kunnen hervat worden. Voor deze laatste zal de openbare aanbesteding thans in de eerstvolgende dagen kunnen uitgeschreven worcen, zoo4at alles toe laat te verhopen dat die ontworpen wer ken onmiddellijk zullen goedgekeurd en dadelijk kunnen uitgevoerd worden. Zoodoende zullen binnen kort tal van arbeiders terug aan het werk kunnen ge steld worden. VERDIENSTELIJKE KLOOSTER ZUSTER TEN GRAVE GEDRAGEN Donderdag 29 Augustus had de plech tige lijkdienst, gevolgd van de begraving, plaats van de Eerw. Zuster Germaine, in de wereld Juffr. Irma Notebaert. Geboren te Poperinge den 14 December 1871, trad ze in 't klooster den 17 Maart 1897, werd er geprofest den 14 Mei 1898 en overleed haastig aldaar den 26 Augus tus 1940, na versterkt te zijn met het H. Oliesel. Wie kende deze verdienstelijke Zuster niet als opvoedster der kinderen, taak die zij gedurende lange jaren waarnam. Haar ijver, hare offervaardigheid en plichtge trouwheid was voor iedereen bekend en de groote menigte, tegenwoordig in deze droevige plechtigheid, was een dankbare hulde, geuit door dezen die haar erken telijkheid verschuldigd zijn. De school kinderen verliezen in haar niet alleen de opvoedster, maar eene ware moeder, die hun teederlijk en gewetensvol opleidde voor het werkelijke leven. Allen die haar gekend hebben bewee- nen haar afsterven en bidden God haar de eeuwige rust te geven als belooning voor hare werken. «DE VEREENIGDE HOFBOUWLIEFHEBBERS Het Beheer noodigt de leden vriendelijk uit de Algemeene Vergadering te willen bijwonen op Zondag 1 September, te 3 uur, in 't gewoon lokaal BelfortRijsel- straat, 9, te leper. DAGORDE: I. Verslag der voorgaande vergadering. 2. Voordracht over Groententeeltdoor Heer E. H. F. Vancayseele. 3. Mededeelingen. 4. Beoordeeling der aanbrengsten. 5. Prijsloterij. HET BEHEER. ROOD KRUIS - AFDEELING IEPER Vanaf 26 Oogst zijn de bureelen slechts 's morgens toegankelijk. LEERGANG IN HET DUITSCH Gezien den overgrooten bijval die de reeks lessen in de Duitsche taal kende, zal cp algemeene aanvraag een. tweede kursus ingericht worden die zal lcopen over de maanden September, Okicber en November. SCHIELIJK OVERLIJDEN De genaamde Hypolite Decock bevond zich op de Vischmakrt alhier. Plotseling werd hij zoo akelig. Hij zonk ineen en was een lijk. Hij werd door de politie naar het stedelijk doodenhuisje overge bracht «o» BOEZINGE. Nieuws van t'onzent. Onze jongens komen dapper terug. Uit Duitschland: Maurice Derk, Gaston Bol- laert en Maurice Ameel; Uit Frankrijk: Albert Debel. Ze zijn wat verscherpt, doch frisch en gezond. Op dees oogenblik kunnen er nog bijgekomen zijn. Bij de proefnemingen voor het Fonds der meest-begaafden, is Cyriel De- gezelle geslaagd. Met behulp der Staats- toelaag zal hij dus de studies van onder wijzer kunnen aanvangen. Na eene korte pauze, door de om standigheden veroorzaakt, worden de le den der Boerengilde tot eene algemeene vergadering bijeengeroepen op heden Zondag 1 September, te 9 uur heel juist, bij het medelid M. Ampe. Voor de leden der Boerinnegilde, is er een voordracht met nuttige mededee lingen en tombola in het Klooster (Kook school), Zondag 8 September, na de Hei lige Familie. De leden van den Geitenbond heb ben hunne vergadering van den voor- winter op Zondag 15 September in het Klooster, met voordracht door Meester Platteau en een kleine tombola. Weet ge? ...dat er thans te Boezinge geen werkloozen meer zijn? ...dat de aan gifte der gestolen voorwerpen ook in vier dubbel moet ingediend worden bij de al gemeene aangifte van oorlogsschade? ...dat het zooveel of zeker is dat er eene noodbrug komt over de vaart? RENINGE. Rouwdiensten voor onze gesneuvelden. Aan onze beide gesneu velde dorpsgenooten heeft gansch de pa rochie haar innige, medevoelende dank baarheid betoond. Bij de begrafenisplechtigheid van den Heer Albert Merveillie kwam een groote menigte dorpsgenooten om een laatste hulde te brengen aan den goeden kame raad en vriend, gesneuveld in plichtsver vulling. Het was waarlijk te bewonderen bij het zien van die vele jongelingen die eerbiedig gebeden hebben tot het einde van de plechtigheid toe. Sedert lang had Reninge zulke plechtigheid niet meer ge zien. Twee lijkreden werden voorgedra gen: de eerste door zijn Luitenant, de tweede door den Heer André Maes. Bei den spraken vol lof van de stiptheid, goedheid en eenvoud waarmede hij zijn dagelijksche plichten vervulde. Albert is niet overleden voor ons, maar hij is een sprekend toonbeeld van den echten christelijken jongeling uit een stuk, die voortleeft in de gedachte van lederen vriend en dorpsgenoot. Vergeten we hem vooral niet in onze gebeden. Ook de plechtige nadienst die werd ge celebreerd voor ons diepbetreurd School hoofd, Heer Marcel Vannieuwenhuyse, overtrof alle verwachtingen. Daags te voren werd een nadienst gedaan in zijn geboortedorp, waar honderden geloovigen hunne genegenheid betoond hebben, maar het toppunt was toch wel de dienst en plechtigheid te Reninge. Bijna iedere fa milie was er tegenwoordig en met reden: de dankbaarheid tegenover den plicht- bewusten hoofdonderwijzer moet en zal in het gedacht blijven van gansch de parochie. Een mensch die een eereambt bekleedt om het eereambt, om achting te hebben van wege de anderen en aan de anderen ts gebieden, ontvangt zijn loon op deze wereld, maar een mensch die zijn ambt plichtvol vervuil in stillen eenvoud, zal het honderdvoudig loon hiernamaals ont vangen. Zulk een was ons geëerd school hoofd. Dat hij ruste in vrede. Nieuw schoolhoofd benoemd. We vernamen ook, deze week, dat als School hoofd te Reninge werd benoemd de Heer André Macs, onderwijzer aan het College te leper. We wenschen hem van harte geluk en verhogen dat hij, zooals te leper, voort een echte onderwijzer blijve, zijn voorgangers waardig. WOESTEN. Tuinbouw. Heden Zondag, te 7 uur, houdt onze gilde haar maandelijksche vergadering bij Ampe Gaston. Na de gewone voordracht en tii- lerhande mededeelingen, zal er overge gaan worden tot de tentoonstelling der gewassen in onze tuinen gekweekt. Iedereen zal er aan houden op deze j vergadering tegenwoordig te zijn en met zijn uitgelezene voortbrengst van dit jaar zooveel punten mogelijk te winnen. Nu meer dan ooit moöten we in onze tuinen h'st aangename aan het nuttige paren. Daar het weekblad De Meenenaar niet verschijnt in deze tijden, zullen de postabonné's tot einde 1940 De Pope- rlngenaar in vervanging ontvangen. Wij zullen ons best doen om in deze ko- lonnen regelmatig de bijzonderste nieuws- jes onzer stad mede te deelen. DE BESTAANDE AFDEELINGEN VAN HET NAT. KINDERWELZIJN werden versmolten en zullen vanaf toe komende week de wekelljksche kinderwe gingen doen in de nieuw aangenomen lo kalen. Voor het CENTER, in de zaal van het Rood Kruis, Schoolstraat, rechtover den Volkskeuken, eiken Donderdag; voor ONS DORP, lokaal van de Gemeente- BESELARE. Soldatennieuws. Deze week zijn volgende soldaten uit Deutsch- land, Stalag XI B„ naar huis gekomen: Julien Taillieu, Gaston Samyn, Marcel Lapere, Albert Durnez, Ryckebosch An dré, Gaston Verstraete, Leonard Persyn, Marcel Nuytten. Jozef Vande Vijvere. IN DE HEIMAT! Vader, Moeder, liefste Vrouw! Komt, geeft me nu kus en hand!... God!... Na weken, maanden rouw Zijn we weer in Vlaanderland! Paardenkoersen. Zondag, 18 Augus tus jl., met 'n zoelen warmen dag, liepen in de renbaan Neyrinck 14 peerden in 6 drafkoersen, met 5000 fr. prijzen. Niet tegenstaande de oorlogsdagen, was er groote belangstelling, veel volk. Het koerseplem was cosmopolite, met Vlamingen en Duitschers, uit Beselare en Zonnebeke. Voorzitter en comité, gefeliciteerd! Wijl in de baan de peerdjes draven. En in de wei hun pootjes kappen, Met Arend-Belgica ons laven, De Liefjes met hun Liefje klappen! GEO. VLAMERTINGE. Rijwielongeval. Verleden Woensdag, kort in den namid dag, reed Emerence Cleenwerck van de Brandhoek plaatsewaarts, toen ze, aan 't Hcekske gekomen, in botsing kwam met een onvoorzichtige jongen. Gelukkiglijk werd niemand gekwetst, doch de vrouw mocht het met haar fiets, waarvan de vork gebroken was, verder aftrappen. RENINGELST. Op 't slagveld geval len. Na lange weken van onzekerheid kwam hier het droevige nieuws aan dat er ook van onze gemeente een soldaat gevallen is in dienst van het vaderland. Jeroom Hennebel, echtgenoot van Maria Pauwels, soldaat bij het 7* Jagers, is ge sneuveld te Eekeren bij Antwerpen, op 18 Mei 1.1. Hij werd er op het kerkhof begraven en nu eerst is de maar van zijn overlijden hier aangekomen. Hij was 32 jaar oud en laat een jonge weduwe en twee kinderen na. Hij is tot nu toe de eerste en de eenige soldaat van de gemeente die gestorven is en wij verhopen dat hij binnen kort naar de parochie zal kunnen overgebracht worden. Hij is gevallen terwijl hij met enkele andera makkers den aftocht van zijn makkers dekte met machiengeweervuur. Zoo heeft hij zijn bittere plicht tot het het einde vervuld. Wij bieden aan zijn beproefde vrouw en kinderen onze christelijke deelneming aan. We geven a.s. week zijn foto. Afwezig. Nog 11 soldaten van de gemeente zijn afwezig. Laat ons hopen dat ze allen behouden zullen tehuis komen. ZILLEBEKE. Van fiets gevallen en op slag gedood. De genaamde Romain Nayaert, 52 jaar oud, geboren te Eerne- gem, doch thans woonachtig te Wervik, was per fiets op weg van Zillebeke naar het gehucht Het Hooge Hier biedt de weg een geweldige helling. Toen de man den berg boven was gekomen, stuikte hij zwaar ten gronde. Geneeskundige hulp kon niet meer baten. Hij moet denkelijk gestorven zijn ten gevolge van hartader breuk. Hij werd naar het doodenhuisje van het O. L. Vrouw Hospitaal te leper overgebracht. De familieleden van het arme slachtoffer werden met de meeste omzichtigheid van het droeve gebeuren op de hoogte gebracht. WESTROOZEBEKE. Gemeentehuis. De bureelen zijn thans toegankelijk op de volgende uren: Gemeentesekretariaat: Op alle werkdagen 's voormiddags van 10 tot 12 uur. Ravitailleeringsdienst: Den Maandag voormiddag en den Don derdag voormiddag van 10 tot 12 uur. De winkeliers worden verzocht hunne zegel- bordereelen den Maandag voormiddag binnen te brengen. De machtigingsbons A kunnen, nadien den Donderdag voormid dag afgehaald worden. Het is nutte loos zich op andere uren op de bureelen aan te bieden, daar ten gevolge van het overvloedige bureelwerk er thans geen gevolg meer kan gegeven worden voor toegang tot de bureelen in den namiddag. WESTOUTER. Rantsoenzegelsuit- deeling. Op Maandag en Dinsdag, tel kens van 9 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur (nieuw uur) 1. Uitdeeling der nieuwe zegelbladen op vertoon der rantsoenkaarten. 2. Afgifte der druksels voor de maan delijksche telling, van 15 September 1940, van zekere landbouwprodukten. 3. Aangifte van het aantal leden van het huisgezin, welke begeert zijn gemaald broodgraan zelf te verbakken. DEERLIJK. Belangrijke Wegenis- werken. Ingevolge een besluit van het Gemeentebestuur, op wiens voorstel de Gemeenteraad een krediet van 110.000 fr. voor wegeniswerken in de begrooting liet inschrijven en goedkeurde, worden thans belangrijke wegeniswerken uitgevoerd in de Dorpstraat en in beide straatwegen bezijden de kerk. Deze wegeniswerken worden volgens een oordeelkundig ver- fraaiïngsplan uitgevoerd, onder beleid van raadslid Steelandt G„ schepen van open bare werken, die aldus aan Kerk- en Ver- riestplein een stemmig uitzicht beoogt te geven. Indien het steenen materiaal zulks toelaat, zullen naderhand ook nog bestee- nigingswerken in andere aardestraten uitgevoerd worden en onder meer in de Paardenstraat. Het is bemoedigend vast te stellen dat het Gemeentebestuur, on danks de ongunstige omstandigheden, deze noodzakelijke wegeniswerken kan laten ten uitvoer brengen. Bij de Rochusgilde. De aloude Rochusgilde, alhier op grond van eene plechtige volksgelofte gesticht ten jare 1866, toen de cholera de bevolking tei sterde, hield Zondag hare algemeene jaarfeestvergadering, voorafgegegaan door een plechtige jaarmis met offerande. Vervolgens werd in het lokaal, bij Mej. Julia Delbeke, de algemeene ledenbijeen komst gehouden onder leiding van den gildeschrijver H. Theophiel Prat, die dit ambt sedert 40 jaren nauwlettend waar neemt en omstandig verslag uitbrengt nopens ledenaantal en geldelijken toe stand der gilde. Daaruit blijkt dat de gilde thans 333 leden groepeert; er zijn 15 nieuwe leden ingeschreven; er deden zich 10 sterfge vallen voor, waaronder de kranige ouder domsdeken Dooms Francies, die in zijn school. Volkslaan, eiken Dinsdag: voor ds BARAKKEN, eiken Woensdag in het oud lokaal. DE WERKLOOZENKONTROOL komt in voege vanaf Maandag a.s. Uren en plaatsen zullen aangeplakt worden in stad. DE GEWONE STEUN der laatste week van Augustus zal uitbe taald worden op de volgende dagen: Maandag: Nrs 1 tot 1000; Dinsdag: Nrs 1001 tot 2000; Woensdag: Nrs 2001 tot 3400; Donderdag: Nrs 3401 tot 4000 en 6001 tot einde; Vrijdag: Nrs 4001 tot einde alsook de vrouwen der Fransche mili tairen. BSflBBHEI3BX33SQ93EEEZS!!5B3 100' levensjaar in April jl. overleed. De ontvangsten hebben beloopen tot 924,75 fr. en de uitgaven tot 973 fr., zij een tekort van 48.25 fr. Het boni van vorige jaren, gevoegd bij een bijzondere erfenisgift van 2.50C fr., brengt het so ciaal bezit der Gilde cp 3653 fr. Door de leden wordt algemeene instemming be tuigd met het voorstel van H. L. Defraeye, gemeenteraadslid, om in 1941 het gilde- jubilee van de 75' verjaring der stichting plechtig te herdenken bij een solemneele mis met gelegenheidssermoen, historisch jubelverslag nopens het bestaansverloop der gilde en uitgifte van een speciaal jubileeboekje, dat door de zorgen van H. Defraeye, folklorist, zou samengesteld worden. 3SBsaBEiazaazsa=B3saaasB3aia MEDEDEELING VANWEGE HET NATIONAAL VERBOND DER BURGERLIJKE OORLOGSINVALIEDEN Aan de nieuwe Burgerlijke Oorlogsslachtoffers, Weduwen en Rechthebbenden. Het Nationaal Verbcnd van Burgerlij ke Oorlogsinvaliden. Weduwen en Recht hebbenden 1914-1918. dat door zijn 20- jarige werking en volledig ingelicht is nopens de zaak en de belangen der Bur gerlijke Oorlogsinvaliden, Weduwen cn Rechthebbenden, stelt zich geheel belang loos ten dienste der nieuwe Burgerlijke Oorlogsinvaliden, Weduwen en Recht hebbenden." Voor alle inlichtingen en het opmaken van aanvragen, zich wenden tot het plaatselijk Secretariaat, iederen dag van 5 tot 7 uur, Plantenstraat 82 te Oost ende, of per brief (postzegel bijvoegen voor het antwoord). «aaaBBaaeaagBaaaaaBaBBBBaBaaa ARRONDISSEMENT IEPER OPRICHTING VAN EEN FAHRBEREITSCHAFT- VERVOERDIENSTBETOON Bij opdracht van de Feldkommandanyi tur te Kortrijk werd in datum van 19 Augustus jl. de H. Nestor Suffys, Nieuwe Militaire Kerkhofstraat te Poperinge, be last met de leiding van het oprichten van een vervoerdienstbetoon in het bestuur lijk arrondissement leper. In verband hiermede heeft de H. Suffys aan alle houders van een vergunning voor autovervoer volgend rondschrijven ge stuurd: Fahrbereitschaft Vervoerdienstbetoon Arr. leper leper, 27-8-'40. MIJNHEER, fiij opdracht van de Feltkommandan- tur Kortrijk d.d. 19 Oogst 1.1., werd ik met de leiding van het vervoerwezen in het bestuurlijk arr. leper gelast. Dit betreft het regelen en coördineeren niet alleen van het vervoer, voor reke ning van derden gedaan door vervoerders die volgens het Kon. besluit van 5-3-'3S daartoe vergunning kregen, doch ook van het vervoer met private lastwagens, eigenctom van personen of firmas, die er hun goederen mee vervoeren. Indien U, geen zulkdanige vervoerver- gunning bezit, vestig ik er vooreerst Uwe aandacht op, dal het U niet toegelaten is, vervoer voor rekening van derden te doen. Het bezit van een wit en rood rijbewijs door Uwen Burgemeester en de Ortskom- mandantur afgeleverd, geeft U daartoe geen machtiging. Bijgevolg: 1° moest U voor het oogen blik vervoer voor derden doen, dan moet dit onmiddellijk stopgezet worden, op ge vaar van Uw rijbewijs afgenomen i» worden. 2" moest U wenschen zulk vervoer te doen, wil dan onmiddellijk Uwe schrifte lijke aanvraag daartoe doen. Volgens de opdrachten, die ons gegeven werden, zullen wij ook, bij noodzakelijk heid, beroep kunnen doen op al het pri vaat vervoermaterieel om voor de ge meenschap vervoer tegen betaling te doen. De vergunninghouders zoowel als alle andere vervoerders worden verzocht mij binnen de 48 uur te doen geworden: eene opgave beantwoordende aan volgende bij zonderheden a) (Voor de vergunninghouders): num mer en datum der vergunning. b) Naam van de firma. c) Merk van den wagen, of wagons, met motor- en chassisnummer. d> Nummer van taksplaat en taksbe- wijs. e) Volgnummer van wit en rood rij bewijs. f) Soort gebruikte brandstof. g) Hoeveel dagen per week uw wagen voor uw persoonlijke zaken gebruikt wordt, en welke dagen. h) Tonnage en beschrijving van den wagen, met aanduiding waarvoor hij bij zonder kan gebruikt worden. i) Desgevallend of U onmiddellijk in aanmerking wenscht te komen om ver voer voor derden te doen (zie 2° hier boven). Alle gegevens inzenden:NESTOR SUF FYS, Nieuwe Militaire Kerkhofstraat, Poperinge. Uwe berichten verwachtend, teekent met onrechte achting. F ahrbereitschaft Vervoerdienstbetoon Arr. leper. N. B. Eerstdaags komt daarvoor een bestendig bureel te leper tot stand. tBBBBBBSB9B£iEBS3CEBBBB8BB3BBB ARRONDISSEMENTSKOMMIS- SARISSEN IN BESCHIKBAAR HEID GESTELD Bij besluit van 14 Augustus 1940 ver schenen ln het Staastblad van 28 Oogst, zijn de Heeren Delvauw (E.) en Clincke- maille (R.), onderscheidenlijk kommissa- ris van de arrondissementen Nijvel en leper, met ingang van 1 Augustus 1940 in beschikbaarheid gesteld. i ALWIE toelating heeft om gebruik te maken van v. een Motorrijtuig, moe* voorzien zijn van een waar de afgelegde reis, doel, getal kilometers aan- aangeduid staan. Zulk reisboekje kunt U verkrijgen tegen 2 frank, ter We sturen het per post op tegen ontvangst van 2 fr. 50 in postzegels.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 3