KOENTGES Mej. DOMICENT BRAND VERZEKERINGS- MAATSCHAPPIJ OorSogschade HYPOTHEEKLEENINGEN isicaunmnRnngsmiaiiiiiHiuBiMHiBiaiiiniiaii HET VRAAGSTUK DER VOEDING VAN HET VEE VOOR DEZEN WINTER UIT KOKSIJDE VAN CRAEYNEST A. P. J:',vr CeMtï- DE DAG VAN GANSCH HET VIAAMSCHE VOLK! PRIESTERBENOEMINGEN MARKTPRIJZEN KLEINE BERICHTEN DE SAMENWERKENDE VAN POPERINGE HET WELBEKEND HUIS van BRUGGE KLEINE LANDEIGENDOM EEN WOONHUIS PARTIJ ZAAILAND WELGELEGEN KOFSTEDE EEN WOONHUIS WOONHUIS MET ERVE GASTON BOURDEAU1 t DE NAAIMACHIENEN 'T ROOS KRUIS AFBRAAK VAN SCHEPEN BERICHT 1.000 FR. BELOONING ZAKENKANTOOR CENTRAAL en vasten eigend re tusschenpersor heken mits goedl >opcn ofwel te bi 2:jn rechtstreeks bij ons, zonder dat U hoeft te betalen, te bekomen en dit: om oude ►er intrest te vernieuwer., om eigendom aan ook kredietopening aan handelaars. Goedkoopste bestaande intresten zonder verder onkosten. scTr'a! COMPTOIR HYPOTHÉCAIRE BRUGSOiS ^'|^gge BUREEL ZONDAG EN WEEKDAGEN VAN 9 U. TOT 13 V. BCETSTRAFFFf I F I n-ming van verzachtende cmstandighe- r-1 rr"IT"^ Ktr7 T- -'den veroordeelt de rechtbank B. J. tct KbLrlTBAWjV VAN IEPèR j700 'r- boete of 1 maand gevang; zonder I voorwaarde. De vrouw wordt veroordeeld tot 70D fr. bcete of 1 maand gevang; voor waardelijk gedurende 5 jaar. Zij moeten elk de helft der kosten betalen. Verkoop van vleeseh zender toelating. V. K.. van Dikkebusch, is beticht van rs EFX HERSZRG TE MESSEN SLA 4T EEN VEREPXTN^B FFN ANDER PER SOON MET EF\ S^OOFDEKSFr. O" HE" HOOEO: TWEE DAGEN LATER STERFT HET SLACHTOFFER De zaak ten laste ven Dum. Jerome vr.n Komen werd verleden aldaar zonder toelating een kalf uitver kocht te hebben. De opperwachtmeester week voor de Deparcq Grorges stelde proces-verbaal op r, cpgerqepen. De betichte maakt en het kalf werd aangeslagen. Met aan- verst-i. remine van verzachtende cmstr.nd'frhe- Hoe de fe;ten zich voordeden; Op 1 An ril b: vonden Dum. Jerome en ver- e-'-eidene andere personen zich in esne h-rfcerg te Mee-en. Ond:r de verbruikers b°"ord z'ch een zekce Julien ri-yren, het sP-htoffer Op zek r oogenblik be- rj-'m. een rmde ninten, doch ver- Haar-'? peen geld te hebb-n om te beta.- len. De bazin weigerde dan ook de ge vraagde drank te bestellen. Om ruzie te vermijden trachtte Gryson deze te over halen toch den drank te brengen. Enkele s'and Tl later bracht Durr. met het stoof- e-n "eweldigfn slap toe on het hoofd van Gryson. Later had de betichte verklaard zulks gedaan te hebben omdat Gryson de bazin wdde aanvallen. Dit werd echt°r door al de petuigen ten stel ligste gelogenstraft. Gryson vertrok, rich 's anderendaags moest hll zich te bed begeven, verschrikkeliike pijnen uit staande. Het slachtoffer kwam om zoo te zegg:n niet meer tot bezinning en Gry son stierf in den nacht van 3 op 4 Aoril (dus een drietal dagen ha het gebeurde). Dokter Snick, die na den dood het slachtoffer onderzocht, had twee wonden vastgesteld, die overeenkwamen met de boorden van het stoofdeksel. Een dezer wonden, ruim 1 cm. lang. had een beentic verbriizeld in den schedel, dat door de hersens gedrongen was. Meester Hil. Lahaye stelt zich als bur gerlijke partii aan. namens de echtgenoo- ten Gcyson-Deconlnck. en vraagt voor hen als schadevergoeding eene globale som van 62.953.10 fr. De Heer Prokureur des Konings vraagt eene zeer strenge straf, erop wijzend dat de betichte reeds dertig maal veroordeeld werd. De rechtbank, op de vraag van het achtbaar orgaan van de wet ingaande, veroordeelt den betichte Durn. tot 3 jaar gevang en tot de kosten, voor dewelke de lijfsdwang op 1 maand vastgesteld wordt. De rechtbank zal op 27 September over den burgerlijken eisch uitspraak doen. Na de uitspraak vraagt de Heer Proku reur des Konines de onmiddellijk- aan houding van den betichte. Deze wordt deer de rechtbank bevolen, doch kon niet uitgevoerd worden, daar volgens wU ver nemen deze zich In Duitschland bevindt om te werken. Zooals wel te begriipen Is, bad deze zaak groot? belangstelling verwekt. Wegnemen van boomtakken. Van Wild Julien en Roger, beiden van Moorslede en Bol... Ernest, van Oost- nieuwkerke, hadden boomtakken wegge nomen ten nadeele van Syv... De drie betichten worden ieder veroordeeld tot 175 fr. boete of 3 dagen gevang, voor waardelijk gedurende 1 jaar voor de betichten. Smokkelaar op het bankskg. Goem... Maurits, van Komen, werd op 13 Juli te Ploegsteert bevonden, zich van een rij wiel bedienend om 8 flesschen alkoholi- schen drank binnen te smokkelen. Hij werd in overtreding genomen door den brigadier Victor Rousselle, die drank en vervoermiddel aansloeg. Goem... werd gevankelijk naar Kortrijk overgebracht. De rechtbank veroordeelt den betichte tot 4 maanden gevang, tot het betalen van een boete van 3720 fr., zijnde 10 maal het bedrag van het geslonken recht, alsook tot het betalen van dit recht, 't zij 372 fr., of tot eene vervangende gevangenisstraf van 15 dagen. Het aangeslagen rijwiel en de drank worden verbeurd verklaard, verders wordt hij verwezen tot het be talen tier kosten volgens taks. Diefstal. Derlg... Henri, van Oost- nieuwkerke, is beticht van zich aldaar in de maand Februari 1.1. plichtig ge maakt te hebben aan diefstal van een zekere geldsom ten nadeele van de win kelierster Decadt Irma, die echter het gestolene terug bekwam. De rechtbank vercoraeelt den betichte, bij verstek, tot 2 maanden gevang en 182 fr. bcete of 8 dagen gevang en tot de kosten, zonder voorwaarde. Wederzijdsche slagen. C. G., van Ocstvleteren, en L. M., van Pollinkhove, staan terecht wegens wederzijdsche sla gen te Oostvleteren op 26 Mei. Na ver hoor d?r getuigen bekomt C. vrijspraak. Bij toepassing van art. 5632 wordt L. ver- eo.deeid tot 105 fr. boete of 3 dagen ge zang; voorwaardelijk gedurende 1 jaar. Hij moeide kosten betalen. blagen. C. A., van bt-Jan, is beticht van zien aldaar op 3 Februari tijdens een twist over kaartspelen plichtig gemaakt te nebben aan siagen jegens V. R., die uit dien hoofde 10 ciag-n werkonbe kwaamheid ondergaan had. V. stelt zich als burgerlijke partij aan en vraagt 900 frank schadevergoeding. De rechtbank veroordeelt den betiente tot 8 dagen ge vang en tot de kosten; zonder voor waarde. Aan de burgerlijke partij moet hij 750 fr. betalen en de kosttn harer aanstelling. —cader nerkenningsiteken. G. J., van Gem, werd op 15 Februari te Beselare bevonden leurend zonder herkenningstee- ken en kaart. De betichte, volgens ver klaring ter zitting afgelegd, werd reeds 11 maal voor soortgelijk feit veroordeeld. De reentbank veroordeeld hem dan ook tot 8 oagen gevang en 182 fr. of 8 dagen gevang en tot de kosten; zonder voor waarde. DronaemansKuren. V .K., van Ge- luw c, en V. A., van Moorsele, werden op 10 Maart te Geluwe door de veldwachters Lampaert an Denys in dronken toestand bevonden. Toen de veldwachters eene op merking maakten, werden zij door V. K. k. smaad, die weerstand bood en de veld wachters een slag toebracht toen zij hem wilden opleiden. De rechtbank ver oordeelt hem voor het feit A. tot 8 dagen gevang en 182 fr. boete of 8 dagsn ge vang; voor de feiten B. en C., die zich mengelen, tot 15 dagen gevang; voor het feit D. tot 175 fr. boete of 3 dagen ge vang. Wegens dronkenschap wordt V. A. veroordeeld tot 175 fr. boete of 3 dagen gevang. Zonder voorwaarde voor beide betichten, die de kosten moeten betalen. Verkoop zonder zegels. D. R., van V'crvtk, had aan klanten brood verkocht zonder zegels te vragen. Dit brood werd 1U cent. duurder verkocht dan de vastge stelde prijs. Met aanneming van verzach tende omstandigheden wordt betichte ver oordeeld tot 2 maal 70 fr. boete of 2 maal 2 dagen gevang; voorwaardelijk gedu rende 1 jaar. Diefstal. B. J. en K. G„ van Pope- ring:;, zijn beticht van zich aldaar op 13 November 1939 plichtig gemaakt te heb ben aan boondiefstal ten nadeele van W. M.; ook een aantal konijnenvellen wefden bij d:ze weggenomen. Met aan neming van verzachtende cmstond'ghe den wordt de betichte veroordeeld t?t 140 fr. boete of 3 dagen gevang en tot de kostgn; nander voorwaarde. Het aange sp "Si kalf wordt verbeurd. Smaad. P. V.. van leper, is beticht van zich te Zillebeke plichtig gemaakt te hebben aan smaad jegens de veldwachter T,eru:t Marcel. De rechtbank veroordeelt den het'chte. bij verstek, voor het feit A. tot 210 fr. boete of 10 dagen gevang; voor het felt B. tot 79_fr. boet eof 2 dagen ge vang en tot de' kosten; zonder voor- we-rde. Slagen. B. L.. van leper, staat te recht wegens si?gen aan T F. De rust bank veroordeelt den betichte uit dien hoofde tot 182 fr. boete of 8 dagen ge vang en tot de kosten; zonder voor waarde. Smaad. R. H.. van Wi.itschate, is be ticht van zich aldaar op 12 Maart plichtig gemaakt te hebben aan smaad iegens "de brigade-kommandant De vries Willem. De rechtbank veroordeelt de betichte, bij verstek, tot 8 dagen gevang en 182 fr. boete of 8 dagen gevang, en tot de kos ten; zonder voorwaard?. Diefstal van e-n ril wiel. D.. van Po- peringe, is beticht aldaar een rijwiel ge stolen te hebben. Toen de Heer Voorzitter Van Brusselen betichte ondervraagde, verklaarde deze dit rijwiel gestolen te hebben, daar het zijne ook gestolen werd, waaroo de Heer Voorzitter d°ed ODmer- ken dat e°n e'nde diefde gesteld Vn d>e mentaliteit. De rechtbank veroordeelt den betichte tot 2 maand ?n gevang en 182 fr. boete of 2 maagden gevang; voor waardelijk gedurende 5 jaar. Hij moet de kosten betalen. i*Bna»a9BaaessBEaBas)iEaa3H2i GEMEENTERAADSZITTING OP 23 AUGUSTUS 1549. De Gemeenteraad wordt geopend een weinig na 3 ure. Aanwezig de Heeren; Rathé, dd. bur gemeester. voorzitter (de H. Houtsaegher in ziekverlof zijnde)Declerck, d.d. sche penG. Vandenberghe, d.d. secretaris; de raadsledenHennaert, Bynens. Sey- naeve, Dewulf. Kornelis en Yankeirsbilck, deze laatste als vluchteling uit Frankrijk terug en geschorst als schepen voor on- bepaalden tijd. Er staan 5 punten op de dagorde. Gezien de H. Kornelis het woord vraagt voor een punt dat op de dagorde niet vermeld staat, sluit de Voorzitter de ver gadering ter bespreking. H. Kornelis be weert dat hij het recht heeft punten op de dagorde te brengen, waartegen het Schepencollege zich zou verzet hebben. Art. 63 is niet heel duidelijk voor dit geval. Daarop wordt nog besproken de kwestie der 28 tijdelijke agenten, betaald aan 5 fr. per uur. De Heer Voorzitter be weert dat deze maatregel van ordedienst opgedrongen werd door de Bezettende Overheid. Schriftelijke bewijsstukken daarvan zijn er echter niet. Verders zou voornoemde Overheid nu nog bijgevoeg de bewakers alsook werklieden aange worven hebben, welke zij zelf vergoeden, daartegen is niets in te brengen. Maar van waar moet de Gemeentekas al dat geld halen om in al die kosten te voor zien? Volgt: de lezing van het ver slag der voorgaande zitting door den d.d. Sekretaris. Op verzoek van den H. Kornelis wordt een kleine wijziging ter verduidelijking in de besluiten aange bracht. Goedgekeurd. De vergadering wordt nu definitief ge opend met als le Punt: Grondvergunning kerkhof. 2 M2 grond worden toegestaan aan Mevr. Hosten Elza, voor gesneuvelden jn het bombardement. 2e Punt: Terug in dienstneming ge schorst gemeentepersoneel. Gezien de schorsing geschied is op ver zoek van de Hoogere Overheid, is de Ge meenteraad niet bevoegd om de diensten te laten hernemen, uitspraak van hooger- hand dient hierin afgewacht te worden. Hierbij geeft de d.d. Sekretaris lezing van een uittreksel uit het pas verschenen Staatsblad, dat daarin de noodige ophel deringen geeft. 3e Punt: Aanstelling Dokter O. Pollet als tijdelijk medisch schoolopziener. Met aigemeene stemmen aangenomen. 4e Punt: Vergelding der dienstverstrek kingen geleverd door den Heer Dewulf Firmin. Nadat deze de zaal verlaten heeft, wordt deze kwestie grondig onderzocht. Ieder een is het volkomen eens dat de H. De wulf zich ten tijde en ten ontijde immer ten dienste heeft gesteld der gemeente in deze abnormale tijdsomstandigheden. De H. Voorzitter stelt een maandelijk- sche vergoeding voor, waarop de H. Van- KeirshilcK antwoordt dat oeze onregel matige toestand niet kan blijven voort duren en dat het daarom best ware in eens een globale vergoeding toe te ken nen. Dit voorstel wordt aangenomenals vergelding van kosten en prestatie, als tusschenpersoon van gemeente en Be zettende Overheid tot einde Oogst. Toe gestaan met 5 stemmen voor en 2 ont houdingen. Het besluit vermeldt nochtans dat de gemeentediensten voortaan zoo zullen heringericht worden dat de werkzaamhe den van den Heer Dewulf zullen waarge nomen worden door een gemeentebe- diende. 5e Punt: Maatregelen jegens den Heer Vanderbeke, geschorsten onderwijzer aan de gemeentelijke jongensschool. In deze zaak wordt verwezen naar het 2* punt der dagorde en liet besluit is het zelfde als voor punt 2. Daarmede is de dagorde uitgeput. Er volgt een gedach- tenwisseling over het geval Priem als tij delijk beambte voor militievergoeding, seizoenpropagandaover de feestbestuur- dersover verhooging prijs gas, welke volgens kontrakt met de gemeente be rekend wordt op den prijs van de kolen; over plaatsing van badkabiencn op h'et strand; over de herziening procedure spoedonteigening voor de rioolwerken en andere gemeente aangelegenheden. Hier bij wordt de zitting geheven om kwart na 6 uur. HET NIEUWE SCHOOLJAAR Het nieuwe schooljaar 1940-'41 herbe gint op Maandag 2 September voor al de scholen der gemeente. De H. Mis heeft plaats te half negen en de klasuren beginnen te 9 uur. De schoolwet blijft onveranderd!... Vanaf zes jaar zijn de kinderen verplicht naar de school te gaan tot ze 14 jaar zijn. O. L. Vrouwstraat 47. N1EUWPOORT Gelast zich met Plaatperswerk, beperkt of in serie. Maken van Matricen, volgens teekening of model Rectifieeren, rond of vlak Alle Draaiwerken Autogeenlasschen en -snijden Allerhande Herstellingen en Slotenwerk. Verzorgd werl(. Spoedige bediening. Matige prijzen. Betten dank bij voorbaat. K! LANDBOUWERS. LEGT SILO'S AAN T AANLEGGEN VAN VOEDSEL RESERVES Het Ministerie van Landbouw deelt mede; De voeding van het vee gedurende de eerstvolgende maanden is een vraagstuk, waaraan onze kweeksrs de meeste aan dacht dienen te besteden. Dit niet alleen in htm eigen belang, doch tevens in 't be lang der bevoorrading van het land in zake melk, boter en vleeseh. Het is meer dan tijd zich bezig te hou den met hgt aanleggen van voederreser ves voor de voeding van het vee geduren de den Winter daar. zooals iedereen weet, er niet te veel dient gerekend te worden oo het vervoederen van krachtvoeders, en dit zoowel voor de granen als voor de koeken. D? ingekuilde voeders (groenvoeders, voederbieten, bietenkonpen. pulp, enz.) zullen het hoofdbestanddeel van ons vee voeder uitmaken. Het Inkuilen, met een speciaal vcor dit deel bereid mengsel van zuren, heeft in dit opzicht uitstekende uitslagen opgele verd, daar waar het met de noodige zor gen werd uitgevoerd. Het ware dan ook venscheliik dat ieder bedriif zou beschik ken ove'' één of meer silo's, waarvan de capaciteit dient aangepast te zitn aan het aantal stuks vee van het. bedrijf: te we ten. op"eveer vijf kubiekmeter per vol wassen dier. PICHTLIJNF.N Wat het bouwen en benuttigen der silo's aangaat, dienen de volgende richtlijnen zooveel mogelijk in acht genomen te word Sn: 1) In beginsel is het beter meerdere kleine silo's te bouwen dan één groote. Men mag immers niet vergeten, dat het ingekuild voeder steeds met horizontale lagen uit de silo moet genomen worden, en dat d? bovenste laag, welke aan de lucht is blootgesteld, binnen de 24 uren moet vervoederd zijn. Van den anderen kent dient voor een goed? inkuiling, een silo, zoo mogelijk, in één dag gevuld en afgedekt te worden, hetgeen in een klein of middrlmat'g bedrijf niet mogelijk is voor groote silo's. Om die reden is. het best. silo's te bouwen van 2 m. dieote, met een doormeter van 3 tot 3 59 m„ waarvan de capaciteit respectievelijk 14 m3 en 19 m3 bedraagt. 2) De silo dient gebouwd te worden in harde en ondoordringbare materialen, bij voorkeur in gewapend beton, t:r plaatse uit één stuk gegoten; ofwel uit gewapen de betonblokken met cementspejie cp el kaar gemetst. Zij moet water- en lucht dicht zijn en de binnenzijde van d:n wand dient effen en loodrecht te wezen. Fr behoort ook een opzetstuk bij e-n silo, dit om het volledig vullen mcelijk te maken, daar het. voeder zeer zakt. 3) De grschiktste vorm voor een silo )s de ronde, gezien daarin het voeder best kan oneetast worden. 4) Het zAtur uit den hand?! wordt ver lengd met watsr in verhouding van één liter zuur met vier liter water. 5) Het voeder dient versch ingekuild te worden, bij voorkeur bij overtrokken of regenachtig weder. Het moet regelmatig in de silo opengespreid en aangestampt worden. Ondertu.sschsn besproeit men het voeder langsgewijze met 4 tot 5 liter, van een met water verdunde oplossing van zuren per 100 kgr. versch voeder. Daar hst silozuur meest al de metalen aantast, moeten het verdunnen en het be sproeien geschieden in en met houten kuipen. Bij hst verdunnen zal er voor ge zorgd worden, steeds het zuur bij het wa ter te gieten, en niet het omgekeerde. 6) Als ds silo gevuld is. zal deze afge dekt worden met een laag aards, welke voldoende dik moet zijn cm een sterke drukking te bekomsn en het indringen van regenwater te beletten. 7) Bij het openen van een silo voor ver- voedering zal er een licht dak boven ge plaatst worden, om te verhinderen dat het regenwater het voeder te veel zou uitspoelen. 8) Ten einde een gebeurlijk te hooge zuurheidsgraad van het voeder te neutra- liseersn, moet dit, vóór het vervoederen, bestrooid worden met een handsvol ge malen krijt. De landbouwers die over geen silo's be schikken en die, wegens de huidige om standigheden, niet in de mogelijkheid zijn er een te bouwen, kunnen hun voe der bewaren in kuil?n uitgegraven in den grond. Deze methode is nochtans slechts een lapmiddel; want daardoor gaan groote hoeveelheden voedende bestand- deelen verloren. BBBiaEBHaasaSSSEEaiSaESaSaaSa VREDESACTIE IN VERZEXENS! Naklank der XXIe Ijzerbedevaart! Hoog de Vlag op 't IJzerkruis, Als symbool van Houw en Trouw! Onder in het doodenhuis, Purperschijn met reeuw en rouw! Helden rusten in 't vaal licht, Bakens voor ons ideaal 1 Zielenadel, menschenplicht, Rechtseisch voor ons Volk en Taal! Hier komt nieuwe dageraad! Heel ons Vlaamsche Volk voelt meè: Weg met Bloed- en Broederhaat! Vlaandrcn bidt voor Wereldvreê 1 Beselare, GEO. 21e Ijzerbedevaart - Oorlog '49. sansEaiHBBassissaaaiÉgsEaasassa PROVINCIE WEST-VLAANDEREN PROVINCIAAL COMITÉ TOT BEVORDERING VAN TUIN BOUW EN KLEIN VEETEELT De Tuinbouwgilden, de Hoender-, Ko nijnen- en Geitenkweeksyndicaten, Bieën- bonden, enz., worden er op gewezen dat het Provinciaal Comité tot bevordering van Tuinbouw en Kleinveeteelt in West- Vlaanderen, gedurende de laatste maan den van het loopend jaar, in de lokalitei ten waar zulks nuttig geoordeeld wordt, en voor zooveel de beschikbare credieten het zullen toelaten, nogmaals kostelooze voordrachten zal laten geven over tuin bouw (moes- en fruitteelt) en kleinvee teelt (hoender-, konijnen-, geitenkweek, enz.). De aanvragen tot het bekomen van deze voordrachten moeten, 't zij langs de Pro vinciale Verbonden om, 't zij rechtstreeks bij het Provinciaal Comité (Provinciaal Gouvernement, Bureel 9) ingediend zijn vóór 15 September a.s. In deze verzoek schriften moet het getal leden worden opgegeven en moeten de namen worden vermeld van de voorgestelde voordracht gevers, alsmede van den Voorzitter en den Schrijver van den Bond, zooveel mo gelijk met bijvoeging van de respectieve adressen. Aanvragen, welke na 15 September 1940 bij het gezegd Comité zouden toekomen, tuilen niet meer in aanmerking genomen worden. JHIBHIBHHMiaiHaaE9aS31 Te Oudenaarde werd de 15-jarige Jeanne Delacauw op straat getroffen door een beitel die door een werkman was los gelaten wijl deze aan een dak aan het werk was en dreigde zijn evenwicht te verliezen. Het meisje liep een schedel breuk op. Te Halen werd een 7-jarige knaap doof de elektrische stroom doodgeblik- semd toen hij onder een weideafsluiting wjlde kruipen en in aanraking kwam met de ijzeren draden dezer afsluiting. Uit het verder onderzoek bleek dat een los geslagen telefoondraad op de elektrische hoogspanning was komen te hangen en verder neerhing op de weideafsluiting. 7.. H. Exe. Mgr Lamiroy. Bisschop van Brugge, heeft benoemd tot: Pastoor-Deken te Torhout: Z.E.H. I.e- terme. Bestuurder der Normaalschool te Torhout, in vervanging van Z. E. H. Ver- helst, die om gezondheidsredenen eervol ontslag bekwam Pastoor op O. L. Vrouw te Poperinge: E. H. Yervaeke, Pastoor te Moerbrug- gc (Oostkamp) Te Moerbrugge (Oostkamp): E. H. Depoorter. Onderpastoor te Lauwe Op O. L. Vrouw te TieltE. H. Leu- ridan, Pastoor te Le Bizet (Ploegsteert); Te I.e Bizet (Ploegsteert) E. H. Muyl- le. Onderpastoor op St-Maarten te Kort rijk Aalmoezenier aan het Weldadigheids gesticht te Sint-Andries-BruggeE. H. Dusautoir, Aalmoezenier bij de Broeders Xaverianen te Brugge Aalmoezenier bij de Broeders Xave rianen te Brugge: E. H. Daisomont, Godsdienstleeraar aan het Koniukl. Athe neum te Oostende; Aalmoezenier van het Weldadigheids gesticht te Brugge: E. H. I.ebbe, Gods dienstleeraar aan de Rijksmiddelb. School voor jongens te Brugge. isaFiNssaaaaaaasssaBBsaaaaBBS VREF-SEU.nc ONGELUK TE OOSTENDE Tramkontroleur verraat en nagenoeg on slag gedood. Op de Vmdictivelei te Oostende heeft zich een ijselijk ongeluk voorgedaan. De kontrolcur der elektrische trams van de kust stapte van een tram om zich naar een andere tram te spoeden, die op weg was naar de wijk Klein Parijs, Plots werd de man gegrepen door een tankwagen en ten gronde gesmakt. Men nam hem op met een schedelbreuk en iets later blies hii den laatsten adem uit. issazaaBasBss33BB2aES?iiaaBS8 ANDERHALVE KGR. THEE VOOR 10.000 FRANK Te Rotterdam werd een liefhebber van den smokkelhandel op hooge wijze be drogen. De man had betrekkingen aan geknoopt met lieden die verklaarden twee kisten thee te koop te hebben. Ten zeer ste hierop verlekkerd nam bij de twee kisten in ontvangst en betaalde er 10 000 fr"nk voor. Toen bij later de kisten opende vo"d hij er alleen anderhalve kgr. thee in. De rest was allerlei waardelooze rommel. fBSEBSBgSnBBBaeSURSSSrSBSBZSg EROODETERS De Franschman is steeds nog de re- rordman van de broodeters: hij veror bert 220 ki'o koren n«r jaar. Daarop volgt de Belg met 197 kilo: de Italiaan met 162 en de F.ngelschmai} met 153 k-Jd. De Duitscher stelt zich tevreden met 73 kilo en het is D"nem'rken dat het zvakte- rpco-é van Furooa daarstelt met slechts één kilo per jaar. JONGEN GEWOND TE RIJSEL De 15-1arlge Jongen Lecat, uit Riisel, had een granaat gevonden en wilde deze ontladen. Hij vond er niets beters op dan op d?ti ontlader te kloppen. Het onver mijdelijke gebeurde: het gevaarlijk tuig kwam tot ontploffing. Dcor de scherven werd de arms jongen over gansch het lichaam gewond en moest naar een kli niek worden overgebracht. MIJNEN OP DE KUST AANGESPOELD GEVAARLIJK TUIG TE HEIST ONSCHADELIJK GEMAAKT De laatste dagen d:r vorige week woed de er over heel de kuststreek een onge meen hevige storm. Bij afgaand getij werden dan ook verschillende zeemiinen op het strand aangetroffen. In de onmid dellijke nabijheid van de sluizen te Heist werd ëen mf.in van het allergrootste kali ber op het strand geworpen. De bevoegde diensten slaagden er echter in het ge- vearte onschadelijk te maken vooraleer het onheil kon stichten. 3323233^-? laaBzszzsasBaszBOissg; LIJKEN AANGESPOELD TE KNOXKE VLIEGENIER MET MILITAIRE EER TER AARDE BESTELD De zware zeeën, veroorzaakt door een aanhoudenden Noorderwind, hebben lij ken van zeelieden op het strand gewor pen. Deze lijken waren echter in een dus- danigen staat van ontbinding, dat ver eenzelviging bijna steeds uitgesloten was. Toch slaagde men er in een aangespoel- den vliegenier te vereenzelvigen. Deze werd Zaterdag morgen met militaire eer met militaire eer ter aarde besteld op het stedelijk kerkhof. lïiBBaaSa&BBSSBBBBaBBBïISSBSa? TE VEEL ORANJEAPPELS IN BRAZILIË De oorlog heeft den uitvoer der Bra- ziliaansche oranjeappels zoo goed als lam gelegd. In normalen tijd worden deze voor het grootste deel naar Europa over gebracht. De oiïicieele statistieken van de haven van Rio de Janeiro duiden aan dat 2.1 millioen kisten oranjeappels het land hebben verlaten in 1939, tegen 2.6 millioen gedurende hetzelfde tijdsbestek van 1938. IBaEBSBBBBBËBaBBBflBBBBBHBIfBB KOSTBARE BONT UIT NOORWEGEN De jaarlijksche bijeenkomst der Noor- sche kweekers van bontdieren is te Aale- sund gehouden geworden. Uit de versla gen die aldaar werden voorgebracht blijkt dat Noorwegen dit jaar 10.000 huiden van zilver- en platina-vossen zal uitvoeren. ISBBBBBBBIBBBBBBBBBBEBBBBflBBB Roetelare, 20 Aug. Lijnzaad 250; I lijnzaadolie 550; ruw vlas in stroo 10O- |200; aardappelen: eerstelingen 50, Gel- dersche muizen 50, kruger 55; tabak 1400-1500; stroo 50: weidehooi 50-60; kla- verhooi 70-80; suikerijboonen. beschikb. 1939, 160; id. nieuwe groei 1940. 160; big gen 1200 stuks. 7.50-8.50 het kgr.; hoeve- boter 23; tnelkerijboter 26; eieren 0.65- 0.80; jonge duiven 8 00-9)00 het koppel; oude hennen 7.00-7.51) het kgr.; kiekens (grove) 11; haantjes 11-12 het kgr.; vel len 10. Slachthuizen van Kuregem-Anderlecht. Vee: De aankomsten zijn in meerder heid van ongeveer 400 koppen en de prij zen zijn h'cht in afslag. Ossen en vaarzen 6.00-9-25^ stieren 5.75-7.75: koeien 5.25- 7.50 per kilo op voet. Kalveren felle afslag. Deze werden verkocht aan de ge middelde prijzen van 10-15 (tegen 9.00-13) per kilo op voet. Kortrijk, 26 Aug. Boter 23eieren 0.75-0.80; wortelen 1.50; erwten 2.50; kooien 2.50-3.00; tomaten 4.00; bloemkoo- len 2.00-4 00: selder 0.75: porei 1.75; ap pelen 1.50-2.00: peren 1.50-2.00; druiven 10: pruimen 1.50. Veemarkt. Te koop gesteld 389 stuks 192 koeien 4.85-5.85 levend het kgr.; 139 vaarzen 6.15-635: 19 stieren 3 85-6.85; 39 ossen 6.60-7.60. Konijnen 7.00 het kgr.; kiekens 11-12 id.; hennen 13-14; duiven 3.00-4.00. Vellen van: geiten 20 het stuk: konij nen 11-12 het kilo; schapen 8 00; koeien 6.50; vaarzen 5.75; stieren 5.70; ossen 6.50kalveren 8.00. Vlasmarkt. Voortdurende verbete ring: De bedrijvigheid op de vlasmarkt gaat naar verbetering. Aankoooen en le veringen van beste vlas worden naar Duitschland gezonden. De Gentsche spin nerijen die nog over tamelijke voorraden beschikken zullen weldra ook hun aan- koopen beginnen. Voor de Fransche spin nerijen kan er nog geen besluit genomen worden. In het algemeen kan gezegd wor den dat het vlas goed trfkt, doch voor de lagere soorten is dit nog wat hangend. De noteeringen ziin de volgende: In- landsch ruw vlas 1.70 tot 2.25 fr.inl. geroot vlas in putten 1.50-3.00; id. geroot op het land 1.00-1 60: inl. gezwingeld vlas geroot in putten 1350-3600 fr. de baal van 101 kilo: geroot vlas op het land 1300- 1759 frank. Voor wat de kloddenmarkt betreft be gint er thans meer roering te komen. Men zoekt naar lagere prijzen doch deze h'ii- ven vast. Het ruw werk van 5.00 tot 7.00 frank: fi:n werk 8.00-10.50; vlas der Leie 1.00-1.60 het kilo. S'achthcrzen van Kuregem-Anderlecht. Vee: De aankomsten waren van on geveer 300 koppen verminderd op de markt. De aanvraag is zeer goed en de priizen loopen een felle stijging op. Men telde 2.594 dieren (tegen 2.911 verleden week), waaronder 550 óssen (tegen 500), 316 stieren (tegen 357). en 1.719 koeien en vaarzen (tegen 2.154). De beesten wer den aan de genvddelde prijzen verkocht van 7.00 tot 10 50 fr. voor de ossen en vaarzen (tegen 6.00-9.25 fr.). van 6.75 tnt 9.00 fr. voor d» stieren (tegen 5.75-7.75 fr.). en van 6 75 8.75 fr. voor de t-oeien (tegen 5.25-7.50 fr. verleden week). Deze prijzen verstaan zich per kilo op voet. Roeselare, 27 Aug. Lijnzaad 250; liinzaadolie 550; ruw vlas in stroo 100- 110; aardappelen: Geldersche muizen 85, Kruger 90stroo 50weidehooi 50-60 klaverhooi 70-80; suikerijboonen, besch. 1939 ,160; nieuwe groei 1940, 160; biggen, stuk 590; biggen, per kgr. 9.00; hoeve- boter 23; melkerijboter 26; eieren 0.65- 0.80; jonge duiven, het koppel 9.00; oude hennen bet kilo 8.00: kiekens (grove), het kilo 12-13; haantjes, het kilo 12-13; ve'len het kilo 14. ssssssas&BBsssssissBniaflaasasas TE KOOP Qkkasiestoof feu-continu Nestor Mar tin Dikkebuschsteenvveg 114, leper, ^emorque. Bruggestraat 9, Poperinge. I^ijtuig, in zeer goeden staat, sterk, met patentassen en rem. Bij V. Dehee- glier. Vijfhoekstraat 17, Watou. GEVRAAGD |Jejaarde Juffer of Weduwe, bij alleen staande burger. Gemakkelijk werk. In gemeente rond Loo. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. £Joede Meid of Mans- en Vrouwspersoon, voor gansch het jaar. Goed loon. «Hotel ArteveldeZeelaan 111, De Panne. Qoede deftige Meid, 30-45 jaar, bij be jaarde dame te Watou. Adres ter drukkerij. Gasthuisstraat 15, Poperinge. yrouw voor alle werk. leperstraat 45, Poperinge. jyjeid, bij Heer alleen. Minstens 25 jaar oud. Keuken kennend. Te Roesbrugge. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Pop. TE HUUR yUelbeklante Herberg «Het Half Maan tje», te Avekapelle. dicht bij de kerk. Met werkplaats dienstig voor velomaker, zinkwerker, enz. Het dorp heeft een stiel man van dien aard tekort, dus werk ver zekerd. Aanvragen: Brouwerij Verlende, Loo. palang* nieuwgebouwd Woonhuis, met keider, elektriciteit, twee soorten wa ter, kleine bof, gelegen in de Nieuwe Militaire Kerkhofstraat. Voor alle inl. zich wenden Veurnestraat 66, Poperinge. WINTERFRAKS, KOSTUIMEN, PARDESSUS voor Mannen en Jongens. DAMESMANTELS en ROBEN. «IN DE VIER SEIZOENEN» Casselstraat 7 - POPERINGE. SMOKKEL EN WOEKER IN HET KORTRIJKSCHE HUISZOEKINGEN EN VERBEURDVERKLARINGEN Door het Kortrijksche Parket wordt de strijd tegen de woekerprijzen en den smokkelhandel ijverig voortgezet. Zoo werden belangrijke hoeveelheden maca roni, zwarte zeep en Marseilsche zeep aangeslagen bij den grossist Verw., te Kortrijk, daar werd vastgesteld bij de kleinhandelaars dat de •maximuminkoop prijs overdreven was. De waarde van de verbeurdverklaring bedraagt verscheidene tienduizenden frank. De koopwaren zul len dan aan de gewone klanten-klein handelaars en aan de vastgestelde prij zen worden verkocht. Ook werden bij winkeliers te Meenen, Moeskroen, Oqstroozebeke, Harelbeke, enz., overtredingen vastgesteld op de prijzen en werden de noodige sankties getroffen. Ook op de personen die naar de hoeven boter gaan koopen, meestal zonder zegels, wordt een strenge bewaking uitgeoefend. Talrijke lieden die aldus met boter wer den betrapt, zagen de kostbare koopwaar aangeslagen. IN DIEVENBENDEN FRANSCH-VLAANDEREN Naar uit Toerkonje wordt gemeld wor den de fabrieken aldaar herhaaldelijk ge plunderd door Belgische dievenbenden. In zekere gevallen hebben deze bandieten gebruik gemaakt van vuurwapens toen zij betrapt werdejj. Op een nacht zouden zij voor meer dan voor 100.000 fr. aan wol hebben ont vreemd. WEGENS HERSTELLINGEN UITVERKOOP van MEUBELEN aan factuurprijs. Bij E. DECLERCQ-DEQUEKER, Casselstraat 87 - POPERINGE. HUWELIJK Gepensioneerde Weduwnaar, zonder kinderen, wenscht kennismaking voor huwelijk met vrouw van ongeveer 50 jaar. Schrijven ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Poperinge, onder letters A. V. 19BiB3H3B8BBHSBIBHB95BllEB3BBBI - gesticht in 1904 - IS DE BESTE EN VOOR- DEELIGSTE 1. - Omdat de Bestuurraad samengesteld is uit Popenngenaars die van iedereen gekend zijn 2. - Omdat al de aandeelhouders Pope ringe bewonen; 3. - Omdat het gestorte geld in Pope ringe blijft; 4. - Omdat de Maatschappij reeds een aanzienlijk reservefonds bezit; 5. - Omdat de brandschaden ten spoe digste geregeld en vereffend worden: 6. - Omdat de premiën verminderd wor den: 15% vanaf het vijfde jaar. Alle inlichtingen te bekomen bij de H. JULIEN VANDOOREN, Zaakvoer. der, laperstraat 23, POPERINGE. gelast zich zooals vroeger met het Verven Nieuwwasschen Droogkuischen Kuisch, Verven en hervormen van HeerenhoedenStoppage. De goederen afgegeven *s Maandags, worden den Vrijdag terugbezorgd BIJHUIS BIJ: 21, Korte Torhoutstraat 21, IEP ER Open van 8 tot 12 u. 15 en van 13 u. 30 tot 19 u. Den Zondag gesloten. Studie van Meester FLORIZOONE te A'.veringem. OPENBARE VERKOOPING van een ALLERBEST EN WELGELEGEN zijnde de zuidwesterkant van een twee woonst, met stalleken, de helft der schuur staande ten zuiden der stallingen mede- gaande met de noordwesterkant, en me- degaande erve, groot onder bebouwde en onbebouwde grond en medeeaande partij land, 42 a. 7 ca., alles staande en gelegen te Alveringem (wijk Fortem). Eigendom der erfgenamen Cam. Nowé- Vandycke. EENIGE ZITDAG: DINSDAG 17 SEPTEMBER 1940 om 2 u. (officieel uur) stipt in de na middag, te Alveringem, ter herberg be woond door Florent Coulicr (Oerenstr.). eElS3SaEZaHSI3SEaSB39S3EBSBBa Studie van den Notaris VANDENAMEELE te WATOU. MAANDAG 2 SEPTEMBER 1940 om 3 ure namiddag (torenuur). te Proven, ter herberg «In de Tram statie». bij M. Michel Vermeulen, OPENBARE VERKOOPING in eene enkele zitting, van Gemeente Proven (Dorpplaats). met schuurken, stalling en afhangen, staande te Proven-dorpplaats, op 3 aren 60 ca. cynsgrond en hoving van Mevr. de Barones Mazeman de Couthove te Proven, bekend ten kadaster sektie B, Nrs 144K en 145T. Bewoond zonder geschreven pacht door M. Gerard Top te Proven, mits 60 fr. te maande, boven de lasten. IRIBffMBflBBBHHBBBBBSHEiaiBSS Kantoor van den Notaris DEKEYSER tc ICHTEGEM. TOESLAG DINSDAG 10 SEPTEMBER 1940 te 2 Yx ure stipt, ter herberg De Kroonbij Wed. H. Denecker te Koekelare, Marktplaats, van GEMEENTE KOEKELARE Weïbetimmerd HOFSTEDEKE groot 2 ha. 4 a. 50 ca., gelegen in één blok, langs de Warandestraat. Ingesteld 71.000 fr. groot 1 ha. 8 a., gelegen als voren. Ingesteld 40.090 fr. groot 4 ha. 55 a., gelegen in een blok, langs den steenweg Eernegem-Koekelare. Ingesteld 184.000 fr. Voorschreven goederen zijn bij nota- rieele pachtbrieven van 30-7-'36 verpacht tot l-10-'45 boven de lasten en verzeke ringspremie, als volgtKoopen 1 en 2 aan Cyriel Depuydt mits 1700 fr. 's jaars, en koop 3 aan de cchtgenooten Decherf- Depuydt mits 3.030 fr. 's jaars. SSagiaSSBBBBBBaBBBSBBBflBHHSB Studie van den Notaris VANDENAMEELE te WATOU. MAANDAG 16 SEPTEMBER 1940 om 3 u. namiddag (torenuur), te Proven, wijk Tramstatie-Molenwal, ter herberg «In den Doorn», bij M. Jules Verhille, OPENBARE VERKOOPING in eene enkele zitting, van GEMEENTE PROVEN (wijk Tramstatie-Molenwal) EENIGE KOOPt met afhangen en 1 a. 89 ca. van bebouw den grond en hof, bekend ten kadaster sektie A, Nr 6 B, alsmede alle rechten van mogelijke oorlogsschadevcrgoedingen daaraan klevende. Vroeger bewoond door M. Oscar Cuf- fez te Proven. Thans onbewoond en onmiddellijk vrij van gebruik. 29S29BBS3BBEBBBBBBBBB9BBBBBB Studie van den Notaris V. PIETERS te RENINGE. OPENBARE VERKOOPING van EEN GERIEFLIJK TE WOESTEN. Meester VICTOR PIETERS, Notaris, verblijvende te Reninge, zal, ten over staan van de Heeren Vrederechter en Griffier van het Tweede Kanton leper, overgaan op den na te melden zitdag, tot de openbare verkooping van het vol gend onroerend goed GEMEENTE WOESTEN. EENIGE KOOP. EEN GERIEVIG WOONHUIS, met afhangen, groot onder grond van gebouwen en medegaande erve volgens kadaster wijk A, Nrs 923p en 923q, 18 aren 10 centiaren, palende van Oosten aan de groote baan van leper naar Veurne; Zuid M. Hector Blanckaert te Woesten; West Clemence Vereecke te Woesten, en Noord de bebouwde erve en hoving van Julien Debuysere-Blanckaert te Woesten, scheidende op palen. Zijnde het sterfhuis van de echtgenoo- ten Camiel Dewilde-Vandooren. Thans voorloopig bewoond. EENIGE ZITDAG: WOENSDAG 11 SEPTEMBER 1940 om 2.30 u. namiddag (Torenuur), te Woesten, ter herberg Den OsBe woond door Heer Kamiel Boudry. Grosse vonnis, titels en plan berusten ter inzage ten kantore van den Notaris Pieters te Reninge. HOFSTEDE van 10 tot 15 ha., in omstreken vaa IEPER. Schrijven ter drukkerij. G?n- huisstr. 15, Poperinge. onder letters Y.V. 1999999 9SH9SR999B99S999II3B1B UIT TER HAND TE KOOP WOONHUIS met gebeurlijke schadevergoedinz. ra grooten hof, gelegen te NIEÜWPOORT, Pelikaanstraat 11, voorzien van citeit, regen- en putwater. Voor te bezichtigen en sleutels zich wenden Pe' - kannstraat Nr 9, Nieuwpoort. Zich te bevragen Wed. Dswitte, Stuive" straat 12, Oostende. HB^lf 9BHB9BBB99S991999B89iBB UIT TER HAND TE KOOP GERIEFLIJK WOONHUIS met grooten hof, met de vermoedelijke schadevergoeding, laatst bewoond door Wed. Th. Ghillebaert, in de Peperstraat te POPERINGE. Inlichtingen bij V. Van Eecke, Nieuw. kerke (leper). E99?&999aHa9B9agiB9ail9iaBBB UIT TER HAND TE KOOP WELGELEGEN WOONHUIS op LANGEMARK-Dorp. dienstig voof allen handel, met inrijpoort, bof met fruitboomen. hennenkoten. rondom be- muurd. Zich wenden: Boezingeitr. 9, Langemark. MAKELAARS- ZAKENBUREEL lb St-EIisabethstraat, IEPER Beheer v. goederen- Fiscale Za- ken; - Nalatenschappen-regeling; - Aan- en Verkoopen; - Verhu ringen; - Leeningen; - Verzeke ringen; - Overlatingen van han dels- en landbouwfondsen enz. Ernstige, Snelle en Goed- koope Bediening. Volstrekte geheimhouding, m Th, «Adler» - «Huscqvar- na» - «Sunbeam» «Naumann» - «Mund- loa» worden verkocht en geleverd met tien jaar waarborg op fac tuur. U wordt gansch" op de hoogte gebracht van het machien, alsook van stoppen, borduren, enz. Pa* tronen kosteloos. - Olie, garen, naalden, vervangstukken en herstellingen van alle merken, hoe moeilijk het ook zijn moge. Wendt U dus in volle vertrouwen tot het welgekende huis H. VAN LERSBER. GHE, iepsrstr. 85 bis, VLAMERT1NGE, Waarom lijdea HOOFDPIJNEN MIGRAINE TANDPIJN GRIEP RHEUMATIEK ZENUWKOORTS PIJN DER MAANDSTONDENI als de Wondarbare Bruin» Poadert van der Apotheek DE POORTERE Sint-Niklaaa-W&a*. I O «ogenblikkelijk londèr eckadelUk* gevolge# van deze pijnen tullen bevrijden. De dooi v. I poedert 4 tr. de driedubbele deee ij poederi 10,00 jr. Te verkrijgen in alle I goede Apotheken of vrachtvrij tegen postmandaat Gebruikt ze cent, U I zult nooit geen an- I dere meer gebruiken. I GOED NIEUWS VOOR DE BELANGHEBBENDEN UIT TER HAND TE KOOP, op de Scheepswerf te VEL'RXE: Groote hoeveelheden planken tot 13 m. lang op 2 a 6 cm. dik, alle breedten; staken tot 5 m. lang, alle dikten; - pott- trelletjes, luiken, masten, bard, balken en brandhout. ■B99H999999999999BB9II9I9IBI STAD POPERINGE Commissie van Openbaren Onderstand Het Bestuur der Commissie van Open baren Onderstand der Stad Poperinge, zal overgaan tot het aanvaarden van DRIE TIJDELIJKE HULPBEDIEN DEN. Om in aanmerking te komep jnoet de aanvrager in Poperiftge gehuis/cst zijn. Schriftelijke aanvragen dienen', gezon den te worden aan den Heer Voorzitter der Commissie van Openbaren Onder stand, Ieperstraat Nr 64, Poperinge. ten laatste tegen Maandag middag 2 Sep tember 1940, <- aan persoon die mij mededeelt waar mijn TRACTEUR FORD 1929 (838.858), plaat 48019, remorqiit Stevenslaatste del 7 m. lang. V. 3068-3, zich bevindt. MARCEL VAN STEENKISTE, Be- vrijdingsdreef 201, GENT. «aaaea«BassBS$Eas99999iill9* Henri Noifstraat 15 - Kortrijk. Hypotheken vanaf 3,50%; Lee ningen. Aankoopen van Staats fondsen. Obligatie»!. Schat tingen van Oorlogsschade. ll!lllilll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllllll)llllilllllllllllllllllllllllHIIIIII!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll!il!!!!l:lllli!:illllllHlilll sliet rondschrijven van het Provin- 1 iaal Bestuur van Vlaanderen, -in dato van 22 Jtlni 1940, kent aan EENIEDER het recht toe om PERSOONLIJK de verklaring zijner geleden oorlogsschade op te maken. Door dit zelf persoonlijk te doen spaart men zich in vele gevallen groote kosten. GETEISTERDEN, die moeite hebt met het opmaken uwer aari- gifte, wendt U in volle vertrouwen tot GASTON BOURDEAU, makelaar in goederen, gewezen Notarisklerk te IEPER, lb St-EH- sabethstraat (bij. het Postkantoor), die U GRATIS raad gééft en voor U de verklaring opmaakt, indien gij het wenscht. Bureel open van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u. op ails: weekdagen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 4