De Verloren Ring SPORT Ons Vrouwenhoekje BURGERSTANDEN GEDACHTEN VRÏJti VAKSCHOOL VOOR SCHOENMAKEN .6, De dwaze spreekt veel. de geleerde over legt wel, de wijze oordeelt weinig. Wel doen doet niet vreezen. Al doende leert men. Men kent den dwazen aan zijn spreken, en den wijzen aan zijn zwijgen. Naar 't schijnt zijn er in de gansche wereld meer dan zevenduizend talen die gesproken worden. Want daar zijn ook doode talen, zooals 't Hebreeuwsch, 't La tijn, 't Sanskriet, ende zoo meer. Weet ge, vraagt Knulleken, welke taal er 't meest gesproken wordt? Wijt ik ant woord. dat ik dat zoo precies niet kan zeggen, antwoordt hij op zijn beurt»: Lüis- I ter da» Manneken: I Daar is een taal, alom bekend Die, ais een bloem ontloken I Reeds tijdens 't Oude Testament Door velen werd gesproken. HET MANKEKE UIT BE Alderliefste Lezeressen, Vrienden Lezers, ik houd er aan V te zeggen'k Hoop dat ge allen. Goed gezond zijt opgestaan Die taal is oud, maar jong daarbij En, in de-zoetste zangen, Klonk In die taal, door de eeuwenrij Een liedje van verlangen. Die taal, dat is een wereldtaal Gesproken door Chineezen, Gelijk door Vlaming en door Waal En zelis door Congoleezen. Want zoovele mensehen klagen Tegenwoordig over t brood En dan zuchten ze, verdorie: Och! dat brood dat wordt m'n dood Krampen krijgen ze in hun maagsken. En sukkelen met het zuur, Lijden doen ze nog veel erger. Dan een zieltje in 't vagevuur. Hoor "k die menschen aldus bezig. Och! dan denk ik: Klaagt ge om 't brooa Hoeveel harder zoudt ge klagen Kwame er ooit een hongersnood Koekskens, taarten en pateekens, Kramik... al die lekkernij, 't Was gewone kost geworden Zoo voor U, gelijk voor mij. Roggebrood! Gelijk onze ouders Vroeger aten 'k Weet het nog... Roggebrood, *t kan nu nog dienen Amper, voor den varkenstrog. En nochtans onze ouders baden. Dankend wat de tijd hun bood In eenvoudige berusting: Geef ons heden 't daaglijksch brood... Wij, we zijn verwende menschen... Daarom zeg ik D: denkt er aan. Als ge somtijds, dezen morgen. Met het zuur zijt opgestaan. Manneken, zegt Knulleken, als lk nu Paus moest zijn, wede gij wat ik dan zou doen? Neen, Knulleken. Hewel, ik zou nen aflaat verleenen aan al wie die verma- ninge met boetveerdigheid, goei intensies en dies al meer zou lezen. En, 't is per tang de volle waarheid, 't geen gedaar zoo al rijmende komt te zeggen... In mij nen jongen tijd. hee, was 't kermis als we nen stuiter ofte boterham kregen, met iets er op... 'n stuksken kaas... 'n stuks- k:n hesp... 'n stuksken fileedanvers ofte gerookt vleesch... Kermis man, ker mis... En konfituur dan en siroop! 'k Weet het Knulleken! 'k Weet het! Van siroop gesproken, gaat Knulle ken voort. Ons mosder stuurde mij ne keer met 'n steenen kanneken naar Mee tje Marluinen om 'n pondeken siroop. Ik kon dat Meetje Marluinen maar slecht verdragen... Die ging alles overdragen aan ons moeder, als ik op straat wat kattekwaad had uitgevoerd. Afijn, ik moet het rechtuit bekennen, in kattekwaad was ik ne professer. Daar was geen muur te hoog, geen gracht te breed, geen haag te dik of ik was er op, er over, er door... 'k Kwam dus met m'n steenen potteken bij Meetje Marluin en 'k vroeg: Astem- blief 'n pond siroop... Meetje Marluinen liet het potteken volloopen. Toen 't afge wogen was en ze mij het potteken terug gaf, vroeg ze: En de centen? Och! zei ik, die liggen van onder in 't potteken... DAAR ZIJN POTTEKENS die ge moet gedekt laten, zegt het spreekwoord. Dat kan zijn! Maar die pottekens, waarin de miserie steekt van 't geen onze soldaten in Frankrijk hebben afgezien door de schuld van Belgieksche sergeanten, luite nanten en kommandanten, dat zijn pot tekens, die NIET ZULLEN gedekt blijven. Sergeant! Luitenant! Kommandant Oog voor oog, tand voor tand Zoo roept een stem uit 't Vlooienland. VAN VLOOIEN GESPROKEN. Weet ge, alderliefste Lezeres, dat die aardige dierkens zeventig keeren hooger kunnen springen dan ze zelf hoog zijn... Probeert gij dat ne keer na te doen. Veronderstel dat gij een meisken zijt van een meter zestig lengte. Hewel, om dat onnoozsl vlooiken na te doen, zoudt gij honderd en twaalf meter hoog moeten kunnen springen. Ja, ja, zegt Knulleken, we hebben van de kleintjes in de schepping veel te lee- ren. Zie ne keer een onnoozel mierken. Zoo 'n beestje verplaatst zeven honderd vijftig keer zijn eigen gewicht. Dus, vriend Lezer, als gij zeventig kilo's weegt, dan zoudt gij een vracht van twee en vijftig duizend kilo moeten kunnen transpor teeren. Ge moet er maar niet aan be ginnen. 'n Olifant zou er zijnen asem bij verliezen. VERLIEZEN AAN KLAARTE Doen nu de dagen. We moeten aan 't lampken Reeds hulp gaan vragen. Ja, ja! De zomer ligt al ver op zijn zij. Geve de Hemel dat Als de Winter komt in 't land 't Vaandel van den Vrede, Wappert te allen kant. t Is te hopen dat het zoo weze, want anders zullen we 't duur betalen. BETALEN, zegt Knulleken met zijn slim verstand, is een van de talen die het moeilijkst worden aangeleerd en ont houden. laMHsaBBaHaiBHaHMB&asB Mengelwerk van 1 September 1940. - Nr 7. ROMAN van H. COURTHS-MAHLER Kale Harland werd bij den dood van haar vader door diens vriend, een rtsjjhoojdigen rijken groot industrieel, Heinrieh tt'arne i. als pleegkind opgeno men. Deze kad een soon, Gunter genaamd, even stijf hoofdig als hij en met wie hij geregeld in ruzie lag, en wilde dat dele met Kate huwen zou. Kate be minde hem zonder het evenwel aan te toonen. muar Gunter s oogen weren verleid geworden door een sluwe liehtzinmg, actrice. Lori Leixner, en met deze stang ton kij, tegen zijn vaders uitdrukkelijke wil in en onder bedreiging ionterving, toch met haar binnen een paar dagen hmwen. In 'n kleine samenkomst tsu- s< hen Lori n Gunter vraagt Lori in welke verhou ding hij feitelijk staat met Katewaarop Gunler antwoordt: Ik heb je al verteld, Lori, dat ze de dochter is van vaders besten vriend. Ze is verder de goede geest bij ons in huis. Zonder haar tusschenkomst zouden er heel wat conflicten meer zijn geweest tusschen vader en mij. En ik kan je zeg gen, dat ik me mijn vaderlijk huis niet meer kan voorstellen zonder die kleine, blende Kate. Lori speelde met haar vingers. Maar hoe moet dat worden als ik eens mijn intrek neem in het huis van je vader? Je zegt, dat we daar beslist zullen gaan wonen, omdat het groote huis plaats genoeg heeft voor Je vader en voor ons. Natuurlijk zal ik graag met je vader on der een dak wonen en ik verheug er me al op het hem erg gezellig te malden. Maar dat vreemde meisje? Hoe moet ik daar mee omgaan? Ik hoop als met een zuster, Lori, zei hij hartelijk. Jullie zult het goed met elkaar kunnen vinden, want Kate is een lieve, hartelijke meid. Ze vlijde zich tegen hem aan en keek als een pruilend kind naar hem op. Ik ben een beetje jaloersch op die Kate. Je praat altijd zoo bijzonder har telijk over haar, alsof je erg veel van haar houdt. De taal die 't meest gesproken wordt. Moet ik het nog betoogen? Geen Engelsch, Duitsch! of Franseh! In Het is de taal der oogen. t't kort: Hewel! vraagt Knulleken, wat peisde T van? 't Is schoon gezegd, Knulleken, schoon gezegd. Maar, 't is te zien of dat 't alle gaar waarheid is wat ge daar zegt... Maar. Manneken toch. Er staat immers geschreven: de oogen zijn de spiegels van 'de ziel. Als ik nu een meisken zie, waarop ik verliefd zou kunnen worden en ik kijk haar zoo met m'n Knullekens- gezicht, ne keer, beleefd en zonder haar té willen affronteeren, met nen verliefden schellevlschblik in de oogen... dan zal ik toch sefTens aan haar oogen kunnen zien of dat ze in heur harteken voor mij 'n rikketikketiksken voelt... En dan kan zij in miln oogen toch ook lezen wat er In mijn hart omgaat, hoe 't daar bonst van liefde... Geloof me Manneken: Als de lippen niet spreken Durven of mogen... Is 't duizend maal gebleken Dat de oogén Stil vertelden hoe de smart Zat genesteld in het hart. HART RIJMT MET SMART en 't is maar goed Knulleken, dat 't zoo is. Daar mee moeten de dichters en veritabele poe- weten niet lang naar een rijm zoeken. Maar zoeken en zoeken is twee, zei de koster en hij bleef zoeken naar zijnen bril, die op z'n neuze stond. ZOO HEB IK NU MOETEN ZOEKEN naar de verklaring van 'n gansche litanie namen, die 'n alderliefste Lezeres mij liet geworden... 'k Gsloof dat ze de namen wil weten van heur gansche familie... Maar 't kan zijn, zegt Knulleken, dat er tusschen die namen ook 'n naam staat van iemand die nog geen familie is maar familie kan worden. Knulleken, zeg ik: Zwijg, daarmee hebt ge u niet te bemoeien, 't Is al schoon dat die alderliefste Lezeres Lucie u 'n gedich teken heeft gezonden. Hier zijn dan de uitleggingen, verkla ringen, eksplikasies of hoe ge 't heeten wilt: ALICE, komt van 't oud-Duitsch: Alix, de edelgeborene. HENRI, Hein rieh, komt ook van 't Duitsch: de opper ste vorst. JOZEF, van 't Hebreeuwsch: de nog toegevoegde. MARIA, van 't Hebreeuwsch: de bittere; de wederspan - nige. Maar sedert Maria, de Moeder Gods is geworden, heeft het woord juist de te genovergestelde beteekenis gekregen, na melijk: de onderworpene. We bidden im mers: zie de dienstmaagd des Heeren. LEONIE, van 't Latijn: de dappere. IRMA. van 't Hebreeuwsch: de dageraad. JEROOM, van 't Grieksch: de heilige. JUUL: moet ge aan Knulleken vragen. De uitlegging werd enkele weken geleden gegeven en Knulleken was toen kwaad, omdat zijn naam melkbaardbetee- kent. Laat dat potje maar gedekt, zegt Knulleken. JUSTINE, van 't Latijn: de rechtvaardige. MAURICE, komt van 't Latijn: de donkerkleurige. EMIEL, van 't Grieksch: de lieflijke. LODEWÏJK, van 't oud-Fransch: de roemvolle strijder. EVARIST, van 't oud-Duitsch: sterk als een everzwijn. GILBERT, van 't oud-Duitsch: de roem volle. VERONICA, nieuw Latijn: de zegebrengende; ook nog: door de woorden verum icon het echte bteld van Chris tus (op den zweetdoek); ook nog: vere unica de waarlijk eenige in haar soort. EDMOND, van het Angelsaksisch: de be schermer van den rijkdom. ALFONS, van het oud-Duitsch: de welwillende. HELENA, van het Grieksch: de lichtge vende. JEANNE, van het Hebreeuwsch: het kind van de genade. Daarmee is de litanie uit en zijt ge ge diend, niewaar uffra? 't Rekeningsken komt met Nieuwjaar. METT NIEUWJAAR is 't de gewoonte aan de kinderen peperkoeken te geven, zegt Knulleken, of beter, was 't de ge woonte dat te doen. Toen ik klein was, gaat hij voort, waren we tonzent met dertien kinderen en we mochten cp twaalf plaatsen bij nonkels en tanten, peters en meters om nen peperkoek gaan. Zoo dertien keer twaalf peperkoeken, dat kon nag al tellen, 't Zou tegenwoordig 'n fortuintje zijn, zegt Knulleken, als ge honderd zes en vijftig peperkoeken in huis moest hebben. Zeker, Knulleken, en in dien tijd aten we thuis peperkoek tot dat we er een echt peperkoekgezicht van kregen... JANNEKEN HAD 'N PROCES GE KREGEN omdat hij in de vaart aan 't zwemmen was. Want, daar stond aange plakt: Verboden IN het water te gaan Maar Janneken was nu in 't water en daar komt almeteens een gardeville of politieagent of stadssjampetter aange stapt en Janneken had 'n proces aan z'n broek, alhoewel hij in 't water geen broeksken om z'n billen had. Natuurlijk moest Janneken bij meneer de zjuze ko men. Die zjuze was een oolijke en lustige vent en vroeg aan den politieagent: Hedde gij den betichte, Janneken Slop, IN 't water zien gaan? Nec-je, meneer de zjuze, zei de die- Zie vervolg hiernevens 33F" OM VOCHTIGE KELDERS DROOG TE MAKEN Men doe chloorkalk in gebruikte blik ken doozen, bijvoorbeeld in bussen van ingemaakte groenten. Een halve kilo is voldoende voor een middelmatigen kel der. Deze stof trekt bet water uit de luchtwefdra staat er op den chloorkalk een laagje watet. Mei giet dit niet weg, doch doe het boven sterk vuur verdam pen dan kristalliseert het zout opnieuw en kan nogmaals gebruikt worden. In den aardappelkelder zal aldus het kiemen van de aardappelen belangrijk te gengewerkt worden. OM GESPRONGEN EIEREN TE KOKEN Een ei dat gesprongen is, kan men nog koken zonder van den inhoud te verlie zen. Men wikkelt het vast in zijdepapier, zoute het water nogal fel en late het ei op een soeplepel voorzichtig in het water af wanneer dit reeds in vollen kook is. Men zal daarna de scheur in de schaal maar nauwelijks meer bemerken en van binnen zal het ei ongedeerd zijn. OM VERROESTE STRIJKIJZERS TE REINIGEN Als het strijkijzer verroest is of bij het strijken hangen blijft, maakt men een mengsel van gelijke hoeveelheden was en zout en wrijve duchtig de oppervlakte van het strijkijzer daarmede af. Het zal weer zoo spiegelglad zijn als eerst en den wasch wonderschoon strijken. OM OLIE TE VERVANGEN Het weekblad Das Reich houdt ons voor, dat olieschaarschte de huisvrouw er niet mag van afhouden sla op te dienen. Immers kennen landbouwersgezinnen nau welijks olie. Ze nemen karnemelk, flink geklopt, vermengd met kruiden of de ge hakte stelen van jonge uien, met zout of als U dat beter mondt wat suiker, wat als een papje over de sla gegoten wordt. En er zijn nog meer middelen om te bin den, b. v. door eenvoudig melk en ci troensap te mengen, als men er wat mos terd doorroert en vele kruiden aan toe voegt, dan wel met behulp van vieesch- en beenderaftreksel, met een beetje meel opgkookt, wat met versche nielk wordt aangelengd, desgewenscht aan te sterken met mosterd, zout en citroensap. naar met z'n sabel; maar ik heb er hem zien UIT komen. De betichte is vrijgesproken, zju- zjeerde de zjuze, aangezien er nergens aangeplakt staat dat het verboden is uit het water te komen. DAAR KOMEN soms aardige gedach ten in nen mensch zijnen kop. Alzoo bij Knulleken, die me zegt: Ik ken een zin. Begin bij het begin; Maar ieder woord langs achteren gelezen Moet weer hetzelfde wezen. Een half uur later, als Knulleken te rugkomt van den barbier, moet ik be kennen Knulleken, mijn kop doet pijn Laat me hooren Hoe dat die zin mag zijn In uw verstand geboren. En, Knulleken, met 'n gezicht, precies ofdat hij 't poeier had uitgevonden, zegt: Anna deed Otto nen lepel pap nemen i>. 't Is verdorie waar, Knulleken. Ge kunt ieder woord langs twee kanten lezen. EN ZOO LEZEN we tegenwoordig in de gazetten dat de gelesrden weer iets nieuws hebben ontdekt. En dat nieuws is ditte: de kracht van 't hooi! Er steekt in 't hooi een wondre kracht Een kracht die ons weldra zal dienen Wijl men vandaag gedurig spreekt En schrijft over de Vitaminen. 't Is alles Vitaminen wat Het kioksken slaat! En, om te leven Slik Vitaminen, anders zult Ge rap de pijp aan Marten geven. Zoo zijn er Vitaminen A En B en C en D. Maar morgen, Zal ons weer een geleerde vent E-n nieuwe Vitamien bezorgen. HET BEWAREN VAN KAAS Als we een kaas inslaan, moet die be waard worden op een koele plaats, niet te droogtegen uitdrogen en barsten, en niet te vochtigtegen schimmelen. In de. kaaspakhuizen woeden de kazen elke week gekeerd em wordt de schimmel er afgewreven met ften schoone doek of afgekrabd met een bot mes. Voor venti- latië moet steeds gezorgd worden. Verschillende kazen zijn bedekt met een laagje parafine om ze te beschermen tégen schimmel en uitdrogen, andere heb ben een laagje roode verf of alleen de korst tot beseherming. Het verdient aan beveling kaas zonder parafine nu en dan in te smeren met een dnn«laagje kaasolie, uit den groothandel, wat olijfolie of des noods slaolie. Dit geeft bescherming te gen uitdrogen tn schimmelen. Een aangesneden kaas, die blijft lig gen, bestrijken we op de snijvlakken met een dun laagje boter. WAT IS ZEEP? Nu zeep dikwijls maar in beperkte hoe veelheid te verkrijgen is. zullen vele huis moeders zich weieens afgevraagd hebben, hoe komt dat nu en wat is zeep nu eigen lijk Hoe wordt ze gemaakt De. grondstoffen voor de fabricage van zeep zijndiverse oliesoorten, vetten, run- dertalk, vetzuren, enz. en loog. Voor het maken van harde zeep wordt sodaloog, voor zachte zeep kaliloog ge bruikt. Harde zeep wordt bereid door de grond stoffen (vetten te smelten), de sodaloog er aan foe te voegen. Door alles good door te laten koken, vindt er veraeeping plaats en ontstaat er een oplossing van zeep en glycerine. De zeep wordt van de glycerine ge scheiden door toevoeging van keukenzout. Ze wordt dan in vormen gedaan om af te koelen en hard te worden en daar na machinaal tot stukjes zeep verwerkt. Van harde zeep kan mest allerlei soor ten zeen verkrijgen door toevoeging van verschillende stoffen en kleurstoffen, toi letzeep door toevoeging van parfums. Zeeppoeders, zooals Radion, Persil, enz. verkrijgt men door de zeep met soda te vermengen en door machines te laten raspen. De fabricage van zachte zeep geschiedt door bij de grondstoffen kali- of potasch- loog toe te voegen. Dit laat men te za- men koken en ontstaat er een mengsel van kalizeep en glycerine. Dit alles laat men te zanten afkoelen en vormt er zich de zachte zee. Dóór toevoeging van kleurstoffen ontstaat de gele of groene kleur. Een bijzonder soort zeep is houtzeep, die gemaakt wordt van de fijn geraspte bast van sommige boomen. Ze kan goed gebruikt worden voor 't wasschen van gekleurde stoffen daar ze de kleur niet aantast. PLANTEN ALS WEERPROFETEN Een aantal planten zijn gevoelig voor de indrukken welke ontstaan tengevolge van de wisselingen in de lucht of de tem peratuur, en daardoor de spanning van de weefsels gewijzigd wordt. Zij kunnen aldus eenigerwijze toelaten het weer te voorspellen. De stengels van de geraniums huigen zich in de droge lucht, terwijl zij zich integendeel uitstrekken als het weder vochtig is. Bij de meeste klaversoorten vouwen de bladeren toe als een onweer dreigt. Ook de boterbloemen trekken hun blaadjes samen als er regen dreigt. De gele anemoon sluit haar bloemen vóór den regen, terwijl de boschanemoon de bloemen laat hangen die bij mooi weer rechtop staan. De goudbloem- opent haar kelken vroeg in den morgend tot na den middag, als het weer schoon is; dreigt er regenweer, dan blijft de bloem heel den dag toe. De muurbloem opent tegen mooi weer haar bloempjes ;«js het weer regenachtig, dan laat het plantje zijn stengels hangen en blijven de bloempjes toe. üwSÜSSaaiBilESaïUXflESBBSBBEESSa EEN POSTABONNEMENT VAN NU TOT EINDE 1940 KOST 9 FRANK. VOETBALKRONIEK Esn mensch geraakt er niet uit wijs, Als hij ln allerhande boeken De juiste Vitaminenmaat Voor zijn gezondheid moet gaan zoeken. Maar nu, nu is de redding daar In 't hooi, mijn allerbeste Vrinden Zult gij de Vitaminen A En B en C en D gaan vinden. Hij lachte en kuste haar verrukt op het pruilmondje. Lief, klein zottinnetje, je hoeft op niets en niemand jaloersch te zijn, Kate is een zuster voor me. Ze zuchtte. Ik zou je heelemaal alleen voor mij willen hebben en dat vreemde meisje mag niets voor je zijn. Begrijp je me? Ik zou het liefst heel alleen met je zijn. Hij nam haar hoofd tusschen zijn han den. Wees niet ongerust, Lori, ons huis is groot genoeg om elkaar uit den weg te kunnen gaan en Kate is bijzonder tactvol en bescheiden. Je zult veel van haar gaan houden. En hij zuchtte diep omdat hij dacht: Was het maar vast zoo ver, dat ik je het huis van mijn vader kon binnenleiden. Waarom zucht je, Gunter? Hij lachte en zei ontwijkend, zijn lip pen op haar haar drukkend: Ik dacht er ineens aan, dat ik je nu zal moeten vragen je haar anders op te maken. Waarom? Bevalt mijn shingle Je niet? Uitstekend, maar je moet niet ver geten, Lori. dat een mevrouw Warneck de firma Warneck waardig moet verte genwoordigen en als mevrouw Warneck ben je een ernstige persoonlijkheid en niet meer de actrice Lori Leixner. Laat je haar weer grorien en maak het dan wat eenvoudiger op. Ze lachte. Maar Gunter. dat gaat maar zoo gauw niet dat groeien. Als je er niet meer aan laat knippen, zal het wel anders op te maken zijn als we van de reis terugkomen, dat moet ge beuren vóór ik je bij mijn vader breng. En als ik er dan als een vogelver- schrikster uitzie? Hij drukte het wijd uitstaande haar vast om haar hoofd en hield het in den nek bijeen. Kijk, zoo ziet het er keurig uit en veel eenvoudiger en gedistingeerder. Lori keek in den spiegel. Eigenlijk ver- Eet hooi! Dat is nu 't ordewoord Eet hooi! In deze zware tijden Eet hooi! Gelijk de ezels doen En honger zult ge niet meer Jijden. Eet hooi! Het kost u schier geen duit! Eet hooi! En al de Vitaminen Die slikt ge dan a volonté 'k Hoop dat mijn raad u kunne dienen. Goed, zegt Knulleken, goed, maar zeg dan ne keer aan de alderliefste Le zeressen 't geen ik nu nog te zeggen heb. En wat is dat, Knulleken? Ge zult het gaan hooren... Alderliefste Lezeressen, Och! aanhoort toch mijn gebed: 'k Hoop dat, als 'k u kom bezoeken Gij, geen hooi op tafel zet. Wiil 't zoo de wensch is van Knulleken, zal ik maar eindigen en, met 'n kleine wijziging m'n wensch van 't begin her halen: Alderliefste Lezeressen Vrienden Lezers, 'k houd er aan U te zeggen: 'k Hoop dat ge allen Heel gerust moogt slapen gaan. 't Manneken uit de Maan. (Nadruk, zelfs gedeeltelijk, verboden). aBBBSBJUSBaSBSBlBlSBSXBSSBBBa DE PROVINCIALE KAMPIOEN- SCHAPPEN Zooals bekend, vergaderde verleden Za terdag het P. K. te Brugge om tot de samenstelling van de kalender over te gaan. Wegens allerhande redens Waarvan het niet optreden van verschillende clubs en het moeilijk verkeer in de kuststreek de bijzonderste zijn kon het Bestuur hiertoe niet overgaan en zullen wij de vergadering van Zaterdag e..k. moeten afwachten om de vaste mde-eling te k-tn- nen. Zooals wij het lieten blijken na de al- gemeene vergadering der clubs werd er nu besloten twee hoofdreeksen. Noord en Zuid, te maken benevens drie geweste lijke afdeelingen reeksen A, B en C die de kleinere clubs zouden omvatten. Met ongeduld wachten wij evenwel de beslissende indeeling af. De aanvang der kampioenschappen werd op 6 Oktober gesteld. Nieuws dat met groote instemming der clubs zal ver nomen worden. Zoo zal er ten minste nog aan degelijke voorbereiding en oefening .kunnen gedaan worden. J. J. V. Uitslag Kampioenschan van leper S.K. CentrumSf-Pi'eters Boven 44 C. S. IEPER hfsft de vind in de zeileD! Geen rijker kroon dan eigen schoon200 luidde altijd de spreuk van lie sympathieke Valeer Sevs, Voorzitter der Rood-Witten, en inderdaad nu wordt deze spreuk bewaarheid. De tkktlek met jonge lokale elementen uit te komen draagt nu zijn vruchten- leper mag op een goê der tigtal spelers roemen en heeft voor de aanstaande kampioenschappen" twee ploegen ingeschreven. De wakkere Sekretaris, Heer Jcr. JaBssens, is in zijn nopjes en ziet de toekomst hoopvel in. Al de vroegere spelers zijn reeds op pest en zijn er zelfs enkelen, zooals Dwola-ghe, I-itière, Hond uwe, enz., die tijdelijk in een andere federatie optrokken, die voortaan terug de rood-witte kleuren zuilen ver dedigen. Er werden nog geen vriendenwedstrijden gespeeld noch afgesleten, doch al de rood-witte spelers treden op in het zoo interessant kampioenschap van leper, dat bet wist wordt tusschen de verschillende wijken der stad en dat benevens een uitstekende oefening ook een aantrekkelijke kompetitie vormt. Zoo h-bben wij ST-PIETERS BOVEN met Gauc- quie, Vandamme, Eesage, Decock. enz.; F. C. CITE LIGY met Oilivier, Maton, de Gebr. Demaiin, Mes s-lis enz.; S. K. CENTRUM met Rotru, Godderis, Woets, Cherchye en de Gebr. V wie ure uit Le Bizet; R. C. KALFVAART met Sonneville, Ossieur, Eitière, Vcrkouter. Al de wedstrijden gaan door pp bet plein van Cercle, den Zondag en Donderdag. Volgende uitslagen werden reeds geboekt: F. C. Cité Ligy St-Pieters Boven 5J S. K. Centrum R. C. KaJfvaart ,jo F. C. Cké I.i-y g. C. Kalfvaart 9o S. K. Centrum St-Pieters Boven 44 Met al deze bekende spelers, omringd dour veelbe lovende jongeren, zai Cercle met zijn beide ploegen zeker wed:rent flink fiyuur slaan in het aanstaande kampioenschap en zijn kampioenentitel glorierijk ver dedigen. F. C. FOPSRINGE in tegenstelling met zijn gebuur en groote mededinger leper, staat er bijlange zoo goed niet voor en mag men zeggen dat het misschien de club is die door de hu dige omstandigheden het meest geteisterd werd in zake spelers. Inderdaad wegens de moeilijke verkeers middelen zal men denkelijk geen beroep kunne,1 doen op de uitstekende vreemde spelers Debacker en Ver- mezrsch uit Brugge en De Glorie en Sandra uit Ivort- rijk. Eveneens zal Rocd-Geel de diensten moeten mis- se-n van de Engelschen G. Wall, Nunn en Sutherland. De flinke center-balt A. Hauspie zou ook niet meet optreden. Ziedaar een handikap waardoor veel anderen zich zouden laten afschrikken, doch 't ware slecht de kei- koupige taaiheid dzr Poperingenaars kennen. Poperinge mag bogen op een schaar goede jonge elementen, zooals Bondueile, Temperville, Deharne, Logic, Albert en Alfons Demarey, enz., waarmee er, naast de oudere Bafcop, Creus, Priem, Dewuif, Sausen en de immer jongeDre Gbesquiere, een flink elftal kan ineengestoken worden. De vergadering van verleden week werd druk door de spelers bijgewoond en allen waren met de meeste meed en geestdrift bezield. Regelmatig wordt er geoefend, spijts het terrein nog door het leger gebruikt werd. Heden Zondag wordt een oefenwedstrijd gespeeld tegen S. K. Vlamertinac. Men ziet dus Poperinge blijft niet ten achter en onder de bevoegde leiding van Voorzitter Masscbele'u, die ook rreds teruggekeerd is, HH. Detfulien. Decrcck, Cossey, IVul ez.. ze 1 Poperinge nogmaals een ge duchte rol spelen in de competitie. Hier ook zccals ten andere bij de meeste clubs werd de wensch uitgedrukt het kampioenschap te mogen aan-, angen op de eerste Zondag van Oktober, dit met het oog op de gebeurlijke verbeteringen in de verbindingen. J. J. V. S. K. VLAMERTINGE Heden Zondag, te 4 uur. op de Pothem, voetbal wedstrijd tusschen F. C. POPERINGE I en SPORT KRING I. Ingang: 1,50 frank. aSSB£SaBB33SS9tfiB3B3BSaS3BBa IZEGEM veelde haar tegenwoordige kapsel haar al en dus knikte ze hem lachend toe. Omdat jij het zoo graag wilt, Gunter. Hij was verrukt over haar schijnbare gewilligheid en kuste haar handen. Ze praatten toen nog een poosje met Lori's hospita, die intusschen belangstellend uit het raam had zitten kijken. Toen nam Gunter afscheid. Tot morgen, Lori, om 10 uur haal ik je af, zei hij. Op den terugweg motst hij er aan den ken, dat Kate toch misschien in een scheeve positie kwam wanneer Lori als meesteres haar intrek in het vaderlijk huis nam. Het arme viooltje, dacht hij mee lijdend; hij had het gevoel, alsof hij Kate zonder het te willen onrecht had gedaan. Sedert hij haar had hooren zingen moest nij met geweid ae gedachte van zien at- zetten, dat zijn vader misschien gelijk had gehad met het vermoeden, dat Kate te trotsch was om hem te bekennen, dat hij haar niet onverschillig was. Doch ook nu zette hij die gedachte van zich af; hij wilde aan niets anders den ken, dan dat Lori morgen zijn vrouwtje zou worden. Het hartstochtelijk verlan- g:n naar haar bezit maakte, dat hij alles vergat, ook de boosheid van zijn vader. Lori was intusschen begonnen haar kof fer te pakken. Morgen, direct na de vol trekking van het huwelijk, zou Gunter naar zijn vader gaan en hem voor het feit stellen en daarna zouden ze op de huwelijksreis gaan. Want Gunter durfde toch niet hopen, dat zijn vader direct van meening veranderen zou en Lori in zijn huis opnemen. Daarom vond hij het beter eerst een paar weken met Lori cp reis te gaan tot de eerste storm bedaard was en Kate zijn vader wat zachter had kunnen stemmen. Hij zou Kate dat mor gen vóór ze op reis gingen vragen en wist, dat zijn verzoek niet vergeefsch zou zijn. Mevrouw Schmeidler hielp Lori inpak ken en babbelde daarbij op haar een wei nig opdringerige en niet bepaald fijnge voelige manier met haar. Mevr. Schmeid- 1. - Dagvakschool vcor Schoenmaken. De meest volledige opleiding tot het maken van den gewonen schoen als van het hoogste luxewerk. Drie studiejaren en een vervolmakingsjaar. Voorwaarden 13 jaar oud zijn, het 6e studiejaar gevolgd hebben. Aanvang der lessen16 Sept, om 8 Yi u. 2. - Dagafcleeiing voor Schoensiikuterg. Volledige theoretische en praktische opleiding. Twee studiejaren. Voorwaarden 14 jaar oud zijn. Aanvang der lessen16 Sept, om 8 J-j u. 3. - Dagafdeeüng v. machinaal Schoen maken. (In wording.) 4. - Zondag, en Avondschool. Pa troonmaken (3 jaar). - Houtbewerking en meubelmaken (4 j.). - Teekenen (3 j.). Aanvang der lessen Zaterdag 14 September, tc 17 u. (Pa troonmaken 1° jaar en houtbewerking le en 2* jaar) Zondag 15 Sex .mber, te 9 uur (Pa troonmaken 2" jaar en theoretische op leiding der afdeeling houtbewerking) Maandag 16 September, te 17 u. (Pa troonmaken 3° jaar en houtbewerking 3» en 4e jaar). INSCHRIJVINGEN bij E. H. Bestuur der, Roese.arestraat 41, izegem, of bij H. Cyr. Neirynck, Dhentstraat 39, leper. issssaBHHiBBKEaEüiaaaHHaBEiaia Ier wist meer van Lori dan deze lief was en daarom liet Lori haar haar gang maar gaan. Nou, ik zou ook niets moeten hebben van die juffrouw Harland, als ik in uw plaats was, juffrouw Lori, zei ze. Lori keek schouderophalend naar de robuste dame, die altijd deed of ze bui tengewoon deugdzaam v/as, doch een zeer ruim en gemakkelijk geweten had. Maak u niet bezorgd, mevrouw, dat meisje zal ik me wel gauw van den hals schuiven. Ze moet maar trouwen, ik ge loof dat ze er vrij aardig uitziet. Of u gelijk heeft. Het is al erg ge noeg om uw schonvader in huis te heb ben. maar met de mannen speelt u het wel klaar, daar hebt u verstand van. Uw verloofde schijnt erg cp die juffrouw Har land gesteld te zijn. hij is altijd een en al lof over haar. Nou, hij is heelemaal zoo 'n idealist. Hij denkt van iedereen al leen maar goed. U zult het makkelijk met hem hebbzn, als u maar op het de corum let. Het is toch eigenlijk allergrap pigst, dat hij geen half uur alleen met u wil blijven, terwijl hij toch morgen uw man wordt. Lori lachte, c!och zïtte toen een waar dig gezicht. Natuurlijk moet het decorum be waard blijven. Mevrouw Schmeidler gaf Lori vertrou welijk een duwtje in de zij. Als hij esns wist, hoe dikwijls u hier al met heeren alleen bent geweest! Lori was echter niet van plan zich aan mevrouw Schmeidler's handen over te le veren. Ze richtte zich plotseling theatraal op en zei scherp; V/at wilt u daarmee zeggen, me vrouw? Deze wilde de aanstaande rijke me vrouw Warneck, waarvan ze nog veel hoopte te halen, niet tegen zich in 't har nas jagen. Ze stootte Lori weer plagend aan Ik mag toch wel eens een grapje ma ken, juffrouw Lori, we zijn toch alleen en u weet toch, dat ik mijn mond kan hou- S. C. LE BIZET S. C. Le Bizet F. C. Komen 14 De eerste vriendenwedstrijd, bij een heerlijk zomer- weertje betwist, üaU tamelijk veei toeschouwers naar het van txem-stadion geloat. Volgende ploegen traden op onder geleide van Heer Stoft er is: S. C. LE biZET: Aller meersen; Racquet en knockaert; Zyde, Verroest en üebruyne; Lepinois, U'hierzocne, E. V ene ure, iiuys en G. Verieure. F. C. KOMEN: Busschaert; Uuniortier en JJeruyttcr; Casier, Yemndere eu Xrouilkz; Dujardin, Van Nieu- weuoorgh, bieuw, biorez en d Ennetieres. .\a aan de rust gc.ijfc gestaan te neooen (i-i) ein digde dc partij op een verdiende zege van de paars- witten, doen niet een licht gevleide scoor. Het derde doel werd gemaakt op grove hater van l'acquet, ter wijl het vierde door Verroest in eigen nelten werd gehchopt. Het was wel te zien dat het hier een eerste oefen wedstrijd gold. Beide elltallen hadden blijkuaar oete- jiing te kort. Haaroij moesten de ploegen dc diensten missen van verschillende titularissen, en hierin was Le Bizet het meest gehavend. Doorgaans was komen in meerderheid; er was veel meer samenhang in hun eiftal uan in tut van hun tegenstrevers, aie meer per stooten aanvielen. Hierin deden de Gebroeders Ver ieure zich bijzonderlijk opmerken. Racquet, iiuys, Verroest (ietwat te persoonlijk) en Lépinois waren de verdere uitblinkers bij de lokalen, terwijl wij bij Komen de spil VcrJtindere, Dujardin, Sieuw en Van N ie uw en borg n (oud-speier van S. k. Koeselare) aanstippen. Kortom een gotüe oefening voor beide elftallen, die zich heden Zondag opnieuw ontmoeten te Komen. WIJDENURIFT LANGEMARK Sportkr. St-Jan C- Wijdendrift 23 Zondag laatst deed Cercle tic verplaatsing naar Sint-jan. De uizet was een pracnlige oefcer uuur ons gewonnen. Cercie wint den toss en .start tegen zon. Aan de 8" minuut, op een misverstand onzer achterhueGe, uoelt Sportkring een eerste maal (i-o). Nu zwoegen beide p,uegeu geweldig, Cercle om gelijk te stenen en de zwart-geien om bun voorsprong te vermeeroe- icn. Maar geen enkele zal er in ge.ukken en zoo komt de rust na deze eerste mooie speeihelft. bellens na de kottie vallen de rood-witteu verwoed aan, maar men meet de 17» minuut afwachten om rechts-Duiten Camiel te zien gelijkstellen met een mooi scnuin schot (1-1). Cercle weet van geen al- geven en weldra doelt onze center-voor Ade.son met een machtig schot een tweede niaal voor onze boys. iZie vervolg hiernevens.j aaaBBaBBBBBaSSBHiiBHHBBflBKBBa den. Lori zag echter het gevaarlijke fonke len van haar oogen. Bssta mevrouw Schmeidler, mijn verloofde weet alles wat er vroeger ge beurd is. Ik heb niet voor hem verzwe gen, dat ook andere mannen me aantrek kelijk hebben gevonden. En hij weet ook, dat ik dikwijls een zwaren strijd heb ge had, om mijn eer onbezoedeld te houden, waar ik alleen en verlaten op de wereld stond. Maar het pleit voldoende voor mijn fatsoen, dat ik zoolang bij u in huis heb gewoond. Ik v/as toch veilig onder uw be scherming, niet waar?. In uw huis zou toch niets onbehoorlijks kunnen gebeu ren. Dat heb ik mijn aanstaande ook ge zegd. En ik zou ook niet bij u gebleven zijn als ik niet overtuigd was geweest van uw degelijkheid. Zoo was mevrouw Schmeidler door de slimme Lori met haar eigen wapens ge slagen. Lori stond nu kinderlijk lachend voor dsn spiegel en drapeerde een witte zijde sjaal om haar mooie lichaam. Mevrouw Schmeidler haastte zich te verzekeren, dat Lori natuurlijk onder haar bescherming venig was geweest. Dat heb ik mijnheer Warneck ook gezegd, juffrouw Lori. En we blijven toch goede vrienden, ook als u mevrouw War neck is, niet waar? Lori knikte genadig. Dat spreekt van zelf, mevrouw, ik zal nooit vergeten dat u me onder uw moederlijke bescherming heeft genomen. Natuurlijk wist Lori best, dat ze alleen zoolang op het stilzwijgen van mevrouw Schmeidler kon rekenen als deze er voor deel bij had. Daarom moest ze er voor zorgen dat stilzwijgen te koopen. Al was Lori ook niet bijzonder bang uitgevallen en al had ze altijd allerhande uitvlucht- jes bij de hand waarmee ze de moeilijkste situaties omzeilde, ze moest er toch in ieder geval voor zorgen, dat Gunter tot na het huwelijk en tot dat het huwelijk door haar schoonvader goedgekeurd was, aan haar onberispelijk verleden geloofde. Ze wist heel goed. dat Gunter haar nooit POPERINGE, v. 23 tet 30 Augustus 1940. Go boar tem. Verte ene Michel, z. v. Al- bert en Delanghe Ber'.ha, Krombekestraat. Couttenye Antoon, z. v. Julianus en Rigolle Suzanne. leperstraat. Huyghe Lena en Leonce, d. en z. v. Maurice en Vercruysse Hilda, N. Mil. Kerkhofstraat. Goudeseune André, z. v. Nestor en De- pature Martha, Komstraat. Merlevede Raphael, z. v. Jules en Metsu Germaine, Zwijnlandstraat. Clabau Mauricia, d. v. Joseph en Cnockaert Suzanne, Belsedstr. D'Heere Eric, z. v. Hendrik en Nou- wynck Adrians. Watou. Dedeurwaer- der Anna, d. v. Leen en Coopman Maria, Alveringem. Overlijdens. Caroen Henri, 70 j„ on gehuwd, St-Jans Kruisstraat. Valla'eys Rachel, 56 j., echtg. v. Creus Hector, Noordstraat. Alderweireld Aloïse, 80 J., wed. v. Asselier Anna, Gapaardstraat. Candaele Emile, 64 j„ echtg. v. Philemène Raes. Delava Mauritius, 54 j., echtg. v. Staelen Maria, Krombekestraat. Leeu- werek Bertha, 40 J„ echtg. v. Aertssen Willem, Veurnestraat. Vandevoorde Marie-Thérèse, 11 m„ Bruggestraat. Huwelilk. Lefever Gilbert, landbou wer, en Mahien Helena, z. b., b. v. Pop* Beloften. B.edts Michel, onderwijzer v. St-Riikers. en Six Ida. z. b„ v. Pon. Techel Henri, metaalbewerker, en Van- denwynckel Germaine, dienstmeid, b. v. Pop. Boutton Albert, bakkersgast v. Pop., en Dehuysser Antoinette, hulshoud ster v. Vlamertinge. Merleved- André, politieagent v. Pop., en Mahieu Blanche, z. b„ v. Réninge. IEPER, van 22 tot 28 Augustus 1940. Geboorten. Devreker Jean, Recollet- tenpcort, 5 (v. Langemark). Wilde- meersch André, Recollettenpoort, 5 (Dik- kebuschsteenw., 83). Laurens Herman, Recollettenpoort, 5 Vv. Boezinge), Se- deyn Hédwig, Recollettenpoort, 5 (v. Oost- vleteren). Depaepe Jacqueline, Recol lettenpoort, 5 (de Mondtstraat, 2). Ugille Jacqueline, Recollettenpoort, 5 (v. Zillebeke). Debeuf Jeannine, Recol lettenpoort, 5 (v. Wijtschate). Boude- wijn Ghislaine, Diksmuidesteenw., 55. Gruwez Anne Marie, Bcterstr., 8. No- tredame Ivan, Recollettenpoort, 5 (G. de Stuersstr., 7. Coffyn Eric, Recolletten poort, 5 (Hoornwerk, 3). Bourgois,Mi chel, Recollettenpoort, 5 (v. Houtem-bij- leper). Huwelijk. Vandevyver Albert, steen bakker en Claeys Estella, werkvrouw, b. v. leper, Overlijdens. Huysmans Gaston, 18 j„ draadwever, ongeil., v. Zaventem. Goe- gsbeur Mcdard, 62 j., landbeworker, echtg. Rommelaere Julie, v. Poelkapelle. De- eock Hippolytus, 76 j., ongeh., v. Woumen. Devers Fredericus, 89 j., wed. Talon Celina, Rijselstr., 133. De Bruyne Hen ri, 73 j., echtg. Packet Helena, Et Jacobs- straat, 40. Dehollander Rachel, 41 j., huishoudster, echtg. Duprez Alexander, Basculestr. 54. Huyghe Louise, 83 j., ongeh., Meenensteenw., 25. Naeyaert Romanus, 59 j., barreelwachter, echtg. (1-2). Sportkring wil kost wat kost gelijk stellen, waarin ae dan ook gelukken 5 minuten \oor het einde langs hun links-binnen (2-2). Kr worden nu twee extra-times gespeeld van 7 l/s minuten. Reeds aan de 40 minunt schiet onze uit stekende middenvoor Adelson Seys in de vlucht kei hard binnen, onder den duikelenden keeper heen. Wijdendrift laat niet meer begaan en zco komt het einde van deze zeer spannende wedstrijd, verdiend gewonnen door ons elftal. Onze keeper was de uitblinker van het veld, als mede de beide backs en kap.tein Silvère Marent, of liever in één woord: allen hebben getoond wat Cercle kan. Ons tweede won van Boezinge II met 8-0 cijfers. Proficiat mannen, van de 3 gespeelde matchen kende U nog geen nederlaag. WHITE STAR IEPER W. S. leper S. K. Zonnebeke 7—0 Deze match werd gespeeld op Zondag 25 Augustus, op het terrein van White Star. Bij White Star doen een paar spelers hun heroptreden. Scheidsrechter Van- deputte roept de ploegen in lijn, onder etn mooi zon netje. White Star wint den opgooi en stelt Zonnebeke met zon in de oogen. De eerste aanval komt van Zonnebeke, en het is bijna kas, als Dedeurwaerder zijn kamp zuivert met een machtig schot. Cnockaert is er ais de kippen bij en kan nummer 1 netten, 11a 3 minuten spel. Nu wordt Zonnebeke ingedrukt en de witgeslernden ko gelen dat het een plezier is. Na 10 minuten kan Alie- man van op 30 meter het tweede punt netten. Zon nebeke wringt zich los en valt op zijn beurt aan. Maar onze verdediging laat niets door. Rust 2-0. Na de koffie is White Star meester en na 3 minuten zendt Alleman nummer 3 binnen. Twee minuten later wordt nummer 4 geboren langs Quisthoudt. Na een kwartier kan Iieughcbaert nummer 5 netten, en enkele oogenblikken later een zesde doel. Nog is de doeltjes- kermis niet uit en Alleman zal aan de 30* minuut nummer 7 netten. Nog volgt aanval op aanval, en Heughebaert zal aan de 44'* minuut een achtste punt netten, dat echter door den scheidsrechter afgekeurd wordt. Einde wordt gefloten met 7-0. White Star spee.de met geestdrift: alle lijnen sloten in mekaar. Alleman speelde als center-half een prach tige match. Het achtertrio, met Vierstraetc als doel man, en Dedeurwaerder en Bonte als back's, speelde eveneens een uitstekende match. /Sonnebeke speelde niet zoo slecht als <de cijfers het aanduiden, maar was treuzelend voor doel. De terugwedstrijd wordt gespeeld te Zonnebeke, op Zondag 8 September, te 3 uur. EENDRACHT WATOU Over een veertiental dagen is onze sportvereeniging wederom wakker gewrorden. De voetbaishoes werden weer aangetrokken. Een duchtig verjongd elftal gaf onze oudere mannen ferm van 't leer, ze wisten im mers een 4-1 zegepraal te boeken. Proficiat jongens. Zondag 11. gingen onze Dandie's op bezoek naar Koes- brugge en wederom was het een zegepraal 0-1. Doet zoo voort, ge bezit allen kwaliteiten om er te komen, en waar er wil is, is er toekomst. Het oudere elftal speelde op eigen veld tegen onze geburen, dc Ab«e'e- naren, die ons onder den knie hielden tn wegliepen met de overwinning 1-5. Nog wat oefening en die zullen er ook komen. Voor Zondag weten we nog van geen natch. Oo ,t- vleteren had ons bezoek beloofd, -maar nog ;s er niets toegekomen. In alle geval zal er gespeeld worden, want rust roest. Wij zijn van wal gestoken en moeten varen. Goed heil! W. UIT RENINGE Heden Zondag namiddag opening van het Voetbal seizoen met een match op ons plein tusschen TOE KOM bf RENINGE tegen SPORTKK1.NG Kl- N1NÜELST. Beker aan den overwinnaar. «O» WIELRIJDEN CASIER, UIT STADEN, WINT RIJ DE JUNIORS TE ERTVELDE De uitslag was als volgt: 1. CASIER (Staden), 86 km. in 2 u. 29; 2. De Keyzer Fr., op 2 lengten; 3. Minnaert, op 1 lengte; 4. Mets Gustaai, cp i m. 20; 5. Van de Vivere, op 1/2 lengte; 6. Pel sers; 7. De Craene; 8. Merieau; 9. Put; io. Cleem- put; 11. De Waele; 12. Parmentier. üïifaefeitfüüfeiMeiaiiSïiaBaHaaflBi trouwen zou als hij niet overtuigd was geweest van haar eerbaarheid. Als ze maar eenmaal zijn vrouw was, zou ze het ooi wel met zijn vader klaar spelen. In de grootste eendracht pakte Lori met mevrouw Schmeidler haar koffers in en ging toen vergenoegd naar bed. Den volgenden morgen tegen half tien kwam Gunter met zijn auto zijn bruid halen. Op het stadhuis troffen ze de beide getuigen, die Gunter daar besteld had en enkele minuten later was het wettelijke huwelijk voltrokken. In de woning van mevrouw Schmeidler gebruikte het jonge paar met de getuigen een lunch en daar na namen Gunter en de getuigen afscneid van de dames. Ik kom zoo gauw mogelijk terug, Lcri. Zoodra ik met vader en Kate Har land gesproken heb, ben ik weer hier, fluisterde hij Lori toe, haar verrukt aan ziende. Ze had geraffineerd toilet gemaakt en zag er betooverend mooi uit. Het was den jongen echtgenoot niet kwalijk te nemen dat de scheiding hem nu zwaar viel. Ze knikte hem' teeder toe. Ik tel de seconden tot je weer bij me bent, lieveling, zei ze met vlammende oogen. Gunter rukte zich los en reed zoo snel mogelijk naar de fabriek om met zijn vader te spreken. In denzelfden tijd dat zijn zoon op het stadhuis trouwde had Heinnch Warneck in zijn bureau een reeds lang verwacht bezoek ontvangen. De heer Korner was van zijn reis teruggekeerd en direct naar hem toe gereden. Beste mijnheer Warneck, mijn knecht zei me, dat u verschillende keeren getracht hebt me te spreken over een dringende zaak en daarom ben ik maar onmiddellijk hierheen gekomen. Wat is de kwestie? Heinrieh Warneck liet zijn bezoeker plaats nemen. Ik dank u, dat u zoo gauw gekomen is, mijnheer Korner. Ik heb een zeer deli cate vraag te doen, beschouw die vooral Jonckheere Octavle, v. Wervik. Vdfi* Maria Ludovica, 53 j„ huishoudster, Melsrns Petrus, echtg. Gisquière Otutg, Zonnebekesteenw., 92. Notebaert Iriu' 69 j., kloosterzuster, Meenensteenw., GISTEL Burgerstand. Geboorten. Osaer Urbain, z. T Ilre- re «n Blontrock Maria. Bonny Anirq z. v .Adrien en Moerman Adrians. Viaene Roger, z. v. Gerard en li e Germana. Depoorter Norbert, z r. Carolus en F.veraert Magdalena. De- vriendt Herman, z. v. Maurice tn Abc. loot Bertha. Halewyck Karei, i André en Vanroose Paula. Mylis Gust., z, v. Thomas en Yereecke Lazaria. Vanroose Godeh'eve, d. v. Lueiian ea Godderis Zoë. Dekevser Anna. d. v. Oscar en Mares Germana. Waevaett Lucienne, d. v. Georges en Cloèt F.Rsa- beth. Senaeve Erik, z. v. Achie! ta Mares Adriana. Overlijdens. Mares Juliaan, erV.g. v. Winne Eugenie. (juestier Adtle, ongeh. Provoost Pieter. wed. v. Mazyn Eugenie. Sabbe Eugenie, wed. v. dom me Ludovic. Denduyver Rosalie, wed. v. Halewyck Henri. STADEN. Burgerstand. Geboorte. Vandecandelaere Matea, d. v. Henri en Honraet Martha. Huwelijksafk. Robbe Albert van Wcstroozebelte met Provoost Magdalein. Overlijdens. Vandamme René, 61 j, echtg. v. Spruytte Emma. P>eernacrt Sylvie, 79 j., wed. v. Man Medard. WOUMEN. Burgerstand. Geboorte. Jeanne Sanseti, d. v. Mau rice en Eugenie Vanlerberghe. Huwelijk. Maurice Billiouw te Beerst met Elza Joanna Jaecques. Overlijdens. Maria Poublon, 1 j., d. v. Jerome en Julia Brouckaert. Augu-t Wegsteen, 59 echtg. v. Joanna De- boodt. Cyriel Vcrstraete, 34 j., ongeh, (overl. te Roeselare). ZARREN. Burgerstand. Geboorten. Claeys Daniël, z. v. Achiel en Desimpel Celina. Deschee- maeker Roger, z. v. René en Tandt Clara, Callebert Hugo, z. v. Arsèr.e en Neyrinck Yvonne. Huwelijk. Vandenameele Julien ea Vansteenkiste Marguerite. EERNEGEM. Burgerstand. Geboorten. Delaey Feruand, z. v, Aioys en Jonckheere Maria. Van Damme Maria, d. v. Prosper en Lust Margaretha. Verplancke Marleen, d. v. Albert en Loncke Gabrieile. Huwelijk. Pyra Willem v. Ouden burg met Bonny Yvonne. Overlijdens. Codenie Frans, 55 j, echtg. v. Maria Lodewyckx. lnghel- brecht Lievin, 60 j., echtg. v. Marcus Elisa. Vanroose Eugenie, 81 j, ongeh, Winne Joannes, 72 j., echtg. v. Elisa beth Dekevser. KOEKELAERE. Burgerstand. Geboorten. Hindryckx Albert, z. v. Alfred en Maria Roose. Logghe Mar griet, d. v. Georges en Maria Deschoen- maker. Maertens Gilbert, z. v. ivo en Ida Tommeleyn. Lacliat Raphael, z. v. Omer en Maria Staelens. Overlijdens. Baekelandt Cyriel, 50 j, echtg. v. Irma Hindryckx. Vauhaver- beke Pharaïlde, 72 j., wed. v. Désiré Y'an- bavinckhove. Lachat Jeanny, 9 m, d. v. André en Maria Staelens. Delamtil- leure Jeanne, 1 m., d. v. Gerard en Irma Perdu. Huwelijksafk. Vandecasteeie Man- rits met Germaine Desender. Huwelijk. Deflou Gaston v. Vladsloü met Godelieve Vanhegen. DADIZELE. Burgerstand. Geboorten. Vandecasteeie Linette, d. v. Kamie' en Feys Martha. Deitoimne Rosette, d. v. Prosper en Louage Martha. Latruwe Arlette, d. v. Albert en De- meyere Georgette. Devos Rita, d. v. August en Wellecan Maria. Overlijden. Vanlanckeren Theresia, 85 j, (van Kortrijk). IZEGEM. Burgerstand. Geboorten. Hans Yandoorne, z. v. Jacques en Clara erbeke. Hendrik Deceuninck, z. v. Willy eu Maria an- geenberghe. Overlijden. Sylvaan Yienne, 56 j, z. ongeil. Huwelijksafk. Jules Werbrouck, vlas bewerker te St-Eloois-Winkel, met Ka chel Lecoutere, schoonstikster. Albert Maes, onderwijzer te Hooglede, met Ce cile Malfait, huiswerkster. André Pin- telon, handelbediende te Brugge, met Maria Bourgeois, z. b. MOORSLEDE. Burgerstand. Geboorten. Vanlake Noëlla, d. v, Leo en Vandewiele Adenna. Verborgh Marie-Thérèse, d. v. Joseph en Degryse Martha. Vangheluwe Kachael, z. v. René en Alleman Marie. - Snoeck Jean, z. v. Maurice en Masschelin Augusta. Espeel Gilbert, z. v. Juiius' en Kostra Maria. Vandevyvere Laurette, d. v. Georges eu Ferret Agmes. Vanghelu we José, z. v. Alidor en Coeue Anna. Overlijdens. Nuytens Jules, 64 jaar, echtg. v. Soen Emma. Saen Karei, 75 jaar, eclitg. v. Dequae Marie. Huwelijksafk. Covemaecker Maurice, aardewerker, met Decoeue Cornelia, huis- houdheipster te Langemark. Huwe.ijken. Deiacre André, land bouwer, me* Meseure Beatrix, landbouw ster, beiden v. Moorslede. Verkindere André, bakkersgast, met Vanwildemeersch Elisabeth, labriekwerkster, beiden van Moorslede. WESTROOZEBEKE. Burgerstand. Geboorten. Vandecandelaere Sabitia, d. v. Alidoor en Laura Van Elslander. Deleu Yvonna, d. v. Renu en Yvydooghe Elza. Huwelijk. Deleye Gustaaf, sijho»<i- maker te Roeselare, met Geldhof Martha, huishoudster te Westroozebeke. niet als nieuwsgierigheid, ik heb er drin gende redenen toe. Vraagt u gerust. Heinrieh Warneck ging tegenover zijn bezoeker zitten en strees zich over het voorhoofd. Ik heb u eenigen tijd geleden op een avond met een actrice, Lori Leixner, uit de chambre séparée van een bekend res taurant zien komen. Mijn zoon is verliefd op die dame. De heer Korner knikte. Dat weet ik ik heb plaats mosten maken voor uw zoon, zei hij ironisch. U stond dus werkelijk in intieme re latie tot die dame? Mijn zoon beschouwt haar als iemand van onberispelijk gedrag en hoogstaand karakter hij is een idealist. Ik twijfel er aan, of juffrouw Leixner wel absoluut ais dame te be schouwen is en m mijn ongerustheid heb ik me tot u gewend. Ik geef u mijn woord van eer, dat buiten mijn zoon geen mensch zal te weten komen, wat u n,e op mijn vraag antwoordt: In wslke- verhou ding heeft u tot juffrouw Leixner ge staan? Ik neem aan, dat ik zeggen kan: gestaanwant intusschen zullen dn relaties wel verbroken zijn. De heer Korner zette een leeiijk ge zicht en maakte een nerveus gebaar. Ja, waarde heer Warneck, daar brengt u me in een moeilijk parket Ik ben wel is waar vrijgezel en hsb met nie mand rekening te houden, maar men is ten slotte ook gentleman, zjlfs nu ja, zelfs tegenover een juffrouw Leixner. Ik begrijp uw standpunt en voor mij zijn uw woorden al voldoende. Ze be- teekenen, dat de goede naam van juffrouw Leixner afhangt van uw gentlemanlike opvattingen. Dat heb ik niet gezegd. Neen, u drukte u voorzichtiger uit maar ik heb het toch begrepen. Maar dat is helaas niet voldoende: mijn zoon moet het ook inzien en uit bezorgdheid voor mijn zoon moet ik indiscreet zijn. ('t Vervolgt).

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 6