Het Offer van onze Westvlaamsche Jongens Burgerlijke Oorlogsslachtoffers van Poperinge TERUG I Hog eens «Belvedere» 't Nieuw Schooljaar begon WEEKBLAD: 50 CENTIEMEN KATHOLIEK NIEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD- VERSCHIJNT WEKELIJKS. Aan onze Geachte Lezers, 3« REEKS Weeskinderen omgekomen in het Sint-Vincentiusgesticht Ér w HET GEVAAR VAN OORLOGSTUIG Twee jonge Soldaten uit het Br&igsche in Frank rijk neergeschoten ZONDAG 8 SEPTEMBER 1940. 37' JAAR. Nr 32. «DE POPERINGENAAR Uitgever: Sansen-Vanneafe, Poperinive. Telefoon Nf PoertK. Nr 155.7#. EEN POSTABONNEMENT 1S40 IN BELGIE KOST: J Maanden frank Maanden 13.50 frank 1 Jaar 25,frank Aüt Uittemtrbrri voor kum ortihrls TARIEF VOOR BERICHTEN. Kleine berichten 1,50 fr. Gewone en Notar. 1,25 fr. In Stadsnieuws 2,00 fr. Rouwberichten 10,00 fr. Te herhalen aankondigingen prijs op aanvraag. Annoneen zijn vooraf te hefalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten teRen den Donderdag noen. Ten einde aan de IVesl-Vlaamsche bevolking een blijvend aandenken te kannen bezorgen van hen die vielen voor Vorst en Land, vragen wij aan de familie der gesneuvelden de foto van de gevallene op te sturen naar onze Redactie met doodsgedachtenis of doodsbrief. Foto's worden ongeschonden terug bezorgd. ARTHUR FIGOUREUX van Hoogstade, zoon van Achille en Jer. Clarysse, geboren te Hoog stade den 30 Oktober 1912, gewond in den slag van Eekloo en overleden in het veldhospitaal te Beernem op 26 Mei 19-10. JEROOM HENNEBEL van Reningelst, echtgenoot van Maria Pau- yvels, geboren in 1908 en sol daat hij het 7" Jagers, is gesneuyeld voor 't Vader land te Ekeren op Zaterdag 18 Mei 1940. MICHEL ROSELLE van Westouter, 'zoon van Achiel en Maria Peel. geboren te Westouter op 15 Mei 1920, zwaar ge wond te Koekelare op 27 Mei en voor 't Vaderland gestorven in 't veldhospi taal te St-Andries (Brugge) op 28 Mei 1940. JOZEF DELHAYE van Westouter, zoon van Renë en Emma Vanexcm, geboren te West outer den 11 December 1914 en voor 't Vaderland ge sneuveld te Zarren op 27 Mei 1940. 3* REEKS Ter herdenking van onze gesneuvelde Burgers geven we deze week een derde reeks foto's. We vragen aan alle bloedverwanten of vrienden van overleden Burgers dat ze ons een foto zouden toesturen van de hun dierbaar gesneuvelden, deze foto's zullen hun ongeschonden terugbezorgd worden. MAUR. VERMEERSCH zoon van Kamiel en Rachel Beddeleem, geboren te Po peringe den 17 Februari 1913 en er gevallen als slacht offer van het luchtbom bardement op Zaterdag 25 Mei 1940. CHARLES DECAIl LOUIS DESCHODT GERARD DEBYSER echtg. van Eugenie Guille- bert, geboren te Veurne den geboren te Chapelle d'Ar- geboren te Poperinge in 1864 5 April 4898 en overleden tg. -itneutières den 24 October en er in bet St-Vinceotius- Poperinge den 31 Mei 1940 1885 en gevallen als oorlogs- gesticht gevallen als oor- tengevolge van kwetsuren slachtoffer te Poperinge op logsslachtoffer op Maandag tijdens 't luchtbombardement Maandag 27 Mei 1940. 27 Mei 1940. van Vrijdag 24 Mei 1940. JEREM1E HENNEBEL zoontje van Jeremie en Ma ria Van Robays, geboren te Poperinge den 1 Oogst 1926 en er gevallen in het Sint- Vincentiusgesticht ais oor logsslachtoffer op Maandag 27 Mei 1940. ROBERT HENNEBEL zoontje van Jeremie en Ma ria Van Robays. geboren te Poperinge den 22 April 1925 en er gevallen in het Sint- Vincentiusgesticht als oor logsslachtoffer op Maandag 27 Mei 1940. ALBERT DELOBEL geboren te Lens (Fr.) den 16 November 1925 en te 16 November 1925 en te Po peringe gevallen als oorlogs tiusgesticht op Maandag 27 Mei 1940. A. DEDEURWAERDER geboren te Poperinge den 31 Mei 1926 en er als oor logsslachtoffer gevallen in het St-Vincentiusgesticht op Maandag 27 Mei 1940. 2V Sedert dagen hing er spanning in het krijgsgevangenkamp ergens in Duitsch- land. Weken die voorafgingen hadden hoogten en diepten meegebracht, afwis selend naargelang de vliegende geruchten en de daaruit geboren kwakkels, die de onvrije kampeerders overrompelden. Doch thans was de hoop gesterkt, het overbekende bald entlassen werden kreeg zin: men maakte voorbereidingen! Heerlijk werk, dat zooveel gedachten en gevoelens voorafging. Weinig was dien nacht geslapen, het nakend vertrek tintelde in al de spieren en hoofdkussens waren ideale projectie len! Kondt ge slapen, wanneer de geest reeds thuis was, de heimat wenkte? Robert de plaaggeest en Karei waren, zooals gewoonte, het vroegst opgestaan en natuurlijk aan slapen viel voor niemand meer te denken. Allee-op, sloapers, 't is vandoage... vandoage! Kinderlijk dartel rukte hij ieder uit zijn dioomerijen. De aalmoezenier droeg de H. Mis op in de vertrouwde kapel en talrijk knielden de Vlamingen een laatste maal voor de Madonna. In een ware devotiestemming werd dit dankoffer opgedragen en mee geleefd. Toen opende zich die heerlijke vrij heidsdag. De laatste voorbereidingen duurden lang, veel te lang. Het afscheid van hen die nog achterbleven, dempte nog vele kreten: we voelden te goed wat in hen omging. Doch toeft een laatste maal werd aangeschoven cm een volle pot Kartof- fein mit Tomatengemüsenaar binnen te werken en een laatste handdruk en bemoediging de vrienden gesterkt had, begon het heerlijke lied, kwam een war me gloed in ieders gemoed opwellen en glom een gelukkige ziel op ieders gelaat. Een afscheidsgroet van den Lageroberst was het praeludium voor het openen der poorten. Onvergetelijk oogenblik dat de voorsten met de oogen verslonden en de achtersten deed reikhalzenMet plech tige stappen doorschreden we de poort en ademden met diepe teugen de nieuwe pucht in. We stonden buiten. Een afscheidsblik op de wuivende vrienden en de wereld lag vóór ons! Wat leek het landschap hier toch heelemaal anders; nochtans dezelfde bergen en spanen omringden hetzelfde dal en dezelfde stroom gleed voorzichtig kronkelend doorheen zijn ge- wone dagelijkscho velden. Alles hetzelfde, toe li heel anders. Talrijke verwonderde en gapende blik ken duiden op analoge gevoelens. Inder daad: wezens uit een andere wereld, dan deze van het kamp. Huizen, straten, gerij, kinderen, bur gers, alles scheen zoo nieuw, zoo wonder lijk, ondanks het vertrouwde aedoe en de gekende tooneeien. Het station! Daar stond de zóó lang verbeide, de schoone, het voorwerp Van honderden gesprekken en hunkerende begeerten, onder vorm van met-banken- bezette goederenwagens. Hoe plechtig veelde ieder dat oogen blik, hoe statig, hoe romantisch volgde de afvaart na een verblijf in het verdoken stadje! Een kleine schok, geknars van ijzer en schokbreker, gezoem der sporen en langzaam gleed de trein overgeluk- kigen naar nieuwe vrijheid. Een oogen blik stroomde die zaligheid doorheen het heele lichaam, drong in ieder vezeltje, doch, plots overmeesterde de vreugderoes en Vlaamsche Leeuw Sarie Marais en andere Vlaandertm vulden wagens en vliedende vaartlucht. Typische dorpjes en steden, prachtige wouden, goudgel s velden, de machtige Rijn met burchten en rotsen vlogen voor bij en luider stegen de akkoorden, juichte liet hart, naarmate we de heimat nader den. Nachtelijke rust noch duisternis weer hield de geestdrift bij het overschrijden der grens en het werd ons wonderlijk te moede bij de aankomst te Antwerpen! Vertrouwde gezichten staarden ons aan, vrouwen zochten, vrienden ontdekten en telkens opnieuw hoorde men verrassings- en blijdschapskreten. De Keyserlel, het Centraal, Frankrijklei... oude, goeie ka meraden, die we in besten staat terug vonden! Doch voor ons, plattelandsmenschen, moest het hoogtepunt nog komen: eigen streek en haard, uw vrouw en moeder. Na een kleine formaliteit, waarna ieder zijn Entlassüngsscbein 4 in ontvangst nam, stonden we ineens verbluft en vrij op straat! En eindelijk begon het laatste bedrijf, de apotheose vaa de blijde thuiskomst! Nimmer is een weerzien zoo Inniger, zoo geweldiger en machtiger als dit na lange scheiding, gevaren en doorstane schrikbeelden. En nu was alles ten einde! Gedaan met ellenden en gevap.r, meer nog: we keerden behouden terug naar behouden vrouw en kroost! Dank, o Heer, om Uw oneindige goed heid, om Uw reddende bescherming te midden de vreeselijkste oorlogsgruwelen. Ge spaarde hen en mij. Ik offer mijn hart uit dank Eenvoudig gebed dat stijgt uit vurig gemoed. Ineens doemen gekende zichten, rijzen de torens van 't onzent I De geestdrift laait, de vreugde stijgt ten top bij het weerzien der geboorte streek. Ha... die oude, grijze wachters, torens die recht bleven. En ginder... ginder staat de vaderlijke woning, wacht moeder, verbeidt je vrouw ongeduldig en hervragen de kleinen om vader! Het hart klopt sneller... ze weten dat ge komt... alles is voorbereid... och, wat gapen die menschen, hoe vervelen die vluchtige groeten... thuis moet ge... thuis! Geen pen is bij machte de ziel en emo ties op te wekken, die tot uiting komen bij dergelijk weerzien. Geen woorden worden geuit, slechts tranen spreken en doorheen het fleers ziet ge uw vrouw, uw moeder! «Papa, papa...atje en arm pjes klampen Je vast. Ge glimlacht... stom. Ge vangt hun lach op... aan omhelzing komt geen einde... wat bonst het hart... hoe juicht de ziel! Wonderlijk, hemelsch! God... Wat oogenblikkenWat ge voelens En eindelijk in de verte hoort ge vader u het eerst welkom heeten, terwijl ge vaster vrouw en kinderen in uw armen sluit. Terug! Eerst veel later, tusschen ferme en lek kere brokjes in, begint het lange verhaal van uw avonturen. 23-8-40. Z. INTERNATIONAAL OVERZICHT HET TWEEDE SCHEIDSGERECHT. Voor de tweede maal zijn von Rib- bentrop, Rijksminister van Buiten- landsche Zaken, en zijn Italiaansche collega Graaf Ciano bijeengekomen, om in hetzelfde hotel Belvedere te Weenen uitspraak te doen over territoriale geschillen tusschen twee kleine Naties. Vroeger was zulks de taak van den Volkenbond, maar de Volkenbond is dood of zachter ge zegd, stervend. Trouwens de Volken bond heeft nooit maar in een paar ge vallen een vreedzame oplossing we ten te vinden. Bij gebrek aan een militair machtsapparaat, wist hij in de meeste gevallen de oorlog niet te verhinderen, zooals dit blijkt, vooral uit den oorlog in de Zuid-Ameri- kaansche Gran Chaco. Ook lieten zich in den schoot van het Geneef- sche Instituut te sterk geïnteresseer de invloeden gelden, die meestal een redelijke oplossing in den weg ston den. Na de Hongaarsch - Slowaaksche grensregeling in den Zcmer van vo rig jaar, is de zoo pas te Weenen getroffen uitspraak het duidelijk be wijs, dat de twee As-mogendheden, nieuwe oorlogen tusschen kleine lan den om grensgeschillen willen uit schakelen, om langs vreedzame we gen, wrok en haat uit Europa te hel pen en de verzoening der Europee- sche volkeren in de hand te werken. Dit zal tenslotte de gansche Europee- sche gemeenschap ten goede komen, want dergelijke oorlogen, zooals de 19e en 20e eeuw ons in ononderbro ken reeks aangebracht hebben, kun nen slechts hinderlijk werken op de algemeene productiviteit en de ruil verhoudingen. Het is zelfs deze gezonde opvatting die het huidige scheidsgerecht inge geven heeft. Zooals we het zoo dikwijls schre ven in de weken en maanden die bij ons 10 Mei voorafgingen, kunnen Ita lië en Duitschland, om politieke, stra tegische en vooral economische rede nen slechts gebaat blijven bij de rust in Zuid-Oost-Europa. Op grond van dergelijke beschouwingen hebben we steeds verklaard dat een conflikt in iBHaaHBaBSBKBiiagaHBHHaBaKH LANDBOUWER GEWOND BIJ EEN ONTPLOFFING TE WORTEGEM Ondanks de menigvuldige waarschu wingen en smartelijke voorbeelden, ge beuren er toch nog schier dagelijks on gelukken met achtergelaten oorlogstuig. Te Wortegem was landbouwer De Prae- tere Woensdagnamiddag op zijn land gaan werken, toen hij op een gegeven oogenblik een ongevaarlijk uitziend buisje ontdekte, dat door hem werd opgeraapt. Terwijl hij dit nieuwsgierig beschouwde, ontplofte het tuig plotseling in zijn hand, met het ongelukkig gevolg dat hem een duim en een wijsvinger werden afgerukt, terwijl hij bovendien verscheidene min der erge kwetsuren aan den buik bekwam. ONVOORZICHTIGE DAAD VAN EEN ONDERWIJZER TE SINT-TRUIDEN De Heer Rik Wilmot, onderwijzer te St-Truiden, had van een zijner leerlingen een granaat gekregen. Meenende dat het 4ing ontladen was, poogde hij het los te sdïiroeven. Doch bemerkend dat er rook uit bet tuig kwam, wierp hij het weg, zoodaj de granaat ontplofte. Hij werd aas handén, gelaat en borst verbrand. OPGEPAST VOOR NIET-ONTPLOFTE BOMMEN Een verordening van de Duitsche over heid verbiedt dat iemand zou naderen tot de plaats waar nlet-ontplofte bommen gevallen zijn, dit om ongevallen te ver mijden bij het ontploffen van tijdbom men. Er werd uitgemaakt dat tot hiertoe Engelsche tijdbommen ontploften van 12 tot 150 uur na hun uitwerpen. De lokale politic heeft opdracht gekregen speciale voorzorgsmaatregelen te treffen in der gelijke gevallen. De plaats waar een bom gevallen is moet onmiddellijk worden af gezet op een straal van 50 meter en de toegang tot de plaats moet volstrekt aan iedereen geweigerd worden. Verders moet de bezettende overheid onmiddellijk van het geval op de hoogte gesteld worden. 3BBBBBEBEBSSI5BB3SSHBEBBEE3EB ONTSLAGNEMEND BURGEMEESTER Bij besluit van 29 Augustus 1940, is op zijn verzoek, ontslag verleend aan: De Heer Van Suylt B., burgemeester der gemeente Wijtschate, arr. leper. den Balkan niet te vreezen was, hoe graag ook de geallieerden in dien hoek een uitbreiding van den oorlog wenschten en ook daadwerkelijk na gestreefd hebben. HET VERMINKTE HONGARIJE. Het spreekt vanzelf, dat in een der gelijk territoriaal geschil een van de twee partijen offers dient te brengen. Het is wel onwaarschijnlijk dat er ooit een geval komt, waarbij een der gelijke uitwisseling van grondgebied en volksdeelen zou gebeuren, derwijze dat er volledige compensatie zou zijn. In het geval met Hongarije en Roe menie, is er zelfs geen kwestie van compensatie, daar er slechts één partij is die territoriale eischen te stellen heeft, namelijk Hongarije. Dit land is het slachtoffer gewor den van het Verdrag van Trianon (1920) waardoor het de twee derden van het vooroorlogsche grondgebied verloor, ten voordeele van Tsjecho- Slowakije, van Oostenrijk, van Jou- go-Slavie maar vooral van Roemenie. Jarenlang hebben de Magyaren inten sief, door alle mogelijke propaganda middelen deze onrechtvaardigheid voor de wereld aangeklaagd. In de tijd van den Volkenbond en van de onbeperkte Fransch-Engelsche heer schappij op het Kontinent, werd nooit ruim begrijpen aan den dag gelegd voor de verzuchtingen van Boedapest, omdat die heerschappij gesteund was op de bondgenootschappen met de erfgenamen van Hongarije, vooral van de Kleine Entente, zaliger nage dachtenis. Het heeft geduurd tot 1937, tot Mus solini ir. zijn gekende rede over de verloren illusies, de zaak van Hon garije op het tapijt bracht. Hon garije is een groot verminkte f, zeg de toen de Duce. In de laatste maanden zijn de Hongaarsch-Roemeensche verhoudin gen zeer actueel geweest. Herhaalde lijk zijn Teleki en Csaki respectieve lijk Eerste Minister en Minister van Buitenlandsche Zaken, ontvangen geworden door den Fiihrer en den Duce. De herhaling van die bezoeken wijst zelf op een zeker otigeduid van de Hongaren, die de tegenwoor dige wereldschokkende gebeurtenis sen gunstig achtten voor een krach tig optreden. Blijkbaar hebben Hit- Ier en Mussolini dat ongeduld moeten inioomen. Thans echter is in het ho tel Belvederete Weenen op en kele uren een oplossing getroffen, die wel bij voorbaat grondig zal onder zocht geworden zijn. Hongarije krijgt hierbij een stuk grondgebied van Roemenie dat bijna anderhalf maal zoo groot is als Belgie. GEEN VERMINKT ROEMENIE. Moest de oude lichtzinnige propa ganda in dienst van het wanordesto- kende Engeland weer loskomen, dan zou Roemenie wellicht voorgesteld worden als een nieuw verminkte. Dan zou het ons misschien voorgesteld worden als het afschaffen van een onrecht, door een nieuw onrecht. Zulks is hier hoegenaamd niet het geval. Hongarije krijgt maar een deel van de gebieden waarop het aan spraak maakte. Het heeft niet de Ba naat teruggekregen die verdeeld werd in 1920 tusschen Roemenie en Yougo- Slavie. De werkelijkheid U dat Roemenie, In 1920 te veel geëten heeft en dat het een heele slechte spijsverteering heeft gekend, die tot uiting kwern onder vorm van onophoudelijke bin- nenlandsche troebelen. Nu nog is Roe menie aanzienlijk grooter dan voor den wereldoorlogAlleen zijn er wel binnenlandsche ethnografische ver schuivingen geweest, waarmee de Weensche scheidsrechters rekening gehouden hebben. Het behoort tot de plannen van de As-mogendheden om na dezen oorlog de inrichting van de landen op volks- nationalen grondslag mogelijk te ma ken. Het oude Roemenie kon nooit op deze voet georganiseerd worden. Het zal blijken dat nu pas een nationale heropstanding van de beneden-Do- nau-monarchie mogelijk is. Dat liet Manoelescu, Minister van Buitenland sche Zaken, reeds begrijpen. Roeme nie zelf en geheel Europa zal door de huidige oplossing gebaat zijn. (Nadruk verboden.) 3-9-'40. ROSKAM. BOVEN LE HAVRE, DE FRANSCHF. HAVEN, WERD EEN BRISTOL-BLENNHEIM NEERGESCHOTEN EEN POSTABONNEMENT VAN NU TOT EINDE 1940 KOST 8,50 FRANK. Linke Duitsche jagers hebben het Engelsche bomhardementstoestel beschoten, en zwaar getroffen stuikt het gronde. Rechts: De machine stortte ach ter een groot huis midden in e- oofdstraat neder. Het tuig sloeg in brand, ool| do aan boord zijnde bommen ontploften. WE ZIJN ZE WEER KWIJT!... En ik? Ik maakte me kwaad, grondig-kwaad! De lange vakantie was weer ten einde; bengels, kleuters, broekventjes, jongens en meiskens zouden weer op trekken naar school. We ziln ze weer kwijt... Dat was de eerste spreuk die in m'n ooren terecht kwam, dien Maandag mor gen 1 September; dat... wijf was weer haar kleingoed kwijt, ze was er van... verlost nu had ze weer goè dagen? Zoudt ge U niet gram maken? On der de verlofdagen waren die kinders 't kruis geweest, niet van hun moe der, van dat... wijf, maar van de bu ren en zelfs van den veldwachter! Zij keek er niet naar om, maar nu was zij toch weer haar... bucht kwijt. Maar morgen zal ze naar den hoofd onderwijzer of naar de Zusters dra ven omdat haar kinderen te hard behandeld worden, onverdiend ge straft worden en in de winkel op den hoek en in enkele gezinnen zal ze bij heeie mondsvollen vertellen over haar verongelijkte en vervolgde kinders. Het aantal van die... wijf is niet zeer groot, Goddank, maar één is nog te veel. ft BRAAF ZIJN OP SCHOOL... goed leeren en gehoorzaam zijn! Zoo vermaande die andere moeder haar kinders. Frisch en net zagen die kleinen eruit. De tijd van spelen en ravotten was om, nu was het weer school; en de grooteren namen de kleintjes op sleeptouw, de heele buurt trok saam op naar de school en de moeders bleven nog een oogenblik buiten staan om die kleine bende na te kijken. Waarom niet? 't Zijn toch de schoonste bloemen uit oneen groo- ten volkshof! BRAAF ZIJN en gehoorzaam zijn! Want op school moet het zijn zoo als het t huis gaat. De ouders de baas en de kinderen onderdanig. In school is de Meester of de Zuster de baas en de kleinen moeten onderdanig zijn. Dat hoort zoo! Het kan. het mag niet anders. GOED LEEREN! Onze kleinen wor den niet geboren met een geldbeurs om den hals. Een klare kep en een gouden hart dat is toch wel het beste dat ouders aan hun kinderen kun nen geven. En dat gaat bovendien minder gemakkelijk dan... geld ach terlaten. En 't vraagt van de ouders oneindig meer moeite dan een klomp goud laten erven. Dat gaat niet zonder inspanning bij de óuders, 't gaat niet zonder harde Inspanning bij de kin ders, en dat gaat niet zonder de school, niet zonder DIE school waar men nog aan iets anders denkt dan aan de ge wone leerstof. Want 't zal inderdaad alles... stot zijr. -waaneer de zedelijke en godsdienst:'': j vc .ning van het kind verwaarloosd wordt. Een klare kop... degelijk onderwijs is meer noodig dan ooit, maar een gouden hart, diep godsdienstige vorming en diep zede lijkheidsgevoel zijn ten minste even noodig in onze dagen. Dat is geen hooge praat; daar l:an een eenvoudige moeder over spreken, uit... ervaring. En als ouders en meesters samen werken! Als ze nu niet doodvreemd staan tegen mekaar; als de kinders ouders en meesters kunnen saam- brengen, is dat geen zegen? Dat kan op kleine parochies en gemeenten. Zeker, maar waarom kan het niet overal?... Want: WIE VORMT ONS VOLK VAN MORGEN? Zou er nog iemand zijn die niet klaar begrijpt waarom bij den aan vang van het schooljaar, zelfs voor onze kleuters, een Mis wordt opge dragen ter eer van den H. Geest? Dat is niet uit louter gewoonte maar uit noodzaak. De ouders en de onderwijskrach ten staan voor de zelfde taak. Moch ten ze ongestoord vruchtbaren ar beid leveren! Zoovele feest- en andere... avonden zuilen moeten wegvallen. Is het nu niet het gepaste oogen blik om volle aandacht te wijden aan de OUDER-AVONDEN? We leefden veel te veel naar buiten. Niet alleen buiten het gezin, maar ook buiten den familie-geest. De innigheid van den familiekring was stukgeslagen. We bewijzen dienst aan Volk en Kerk wanneer wij weerom den familie geest in leven roepen. Allo! kinders... goed leeren en ge- IBB3EBBBB3BBBaaS£ISESliaa££ï52. hoorzaam zijn! Nooit bleek zoo dui delijk als nu wat de school beteekent voor het volkskind. De onderwijzers in Vlaanderen hebben, mits reuze- arbeid. een reuze-taak voor zich, maar een zoo heerlijk# taak tevens. Wij zijn nog immer aan de aanvangs- periode van den opbouw van ons volk. In «De Poperingenaarvan verleden week kon ik lezen hoe het heele onderwijs moest gegeven wor den in nationalen geest. Onderwijs, opvoeding, vorming in de school, ook na de school. Daar spoken mijn Ouder-Avonden mij weer door den kop. A 't Kan zoo schoon worden in ons klein landje. Maar dan mag er geen enkele moeder meer zijn die haar kinders naar school stuurt, om ze kwijt te zijn. Dan moet men t'huis de kinderen aanwakkeren om flink te leeren en gehoorzaam te zijn. Dan moet ook VADER zich eens bemoeien met zijn school - loopers. Dan moet hij al eens belang kunnen stellen in 't avondwerk van zijn jon gens, moet hij eens een schoolboek in handen kunnen nemen en zijn be langstelling kunnen toonen. In vele gezinnen wordt, voor de... leering! de catechismus vastgenomen, om de schande te ontgaan dat Jantje of Pol bot zouden staan. Moedigt dat de kleinen niet aan? Kom aan, vader moet niet alleen kunnen leven houden als een van de spuiters het al te bont heeft ge maakt; hij moet zich aan school en schoolgaan meer interesseeren. Ik zal maar brutaal de w~ rheid zeggen: Als vader aan zijn L.'.iders de helft van den tijd besteedde, dien zoovelen over hebben voor hun... duiven, 'k ben zeker dat vele kinders, die op 't einde van 't schooljaar t'huis be rispt worden,... beloond zouden wor den. Allo, kinders, goed leeren en ge hoorzaam zijn! En gij ouders? DE DADER, EEN FRANSCIIE BOER, HANDELDE UIT WRAAK TEGEN DE Lucien Van Acker Rene De Smet Da reeks van onschuldige slachtoffers is In Frankrijk met een paar aangedikt. In Bretanje werden twee jonge soldaten zz waren amper 20 jaar uit het Brugsche, als een hond neergeveld door een wraaklustigen boer. Lucien Van Acker uit Brugge en De Smet Rsné uit Assebroek, waren bij het 54" Linieregiment, 2" Korap., ingelijfd en waren met hun regiment naar Frankrijk gevlucht. Uit vrees van ingescheept te worden, besloten ze terug naar Brugge af te reizen. De tocht zou wel moeilijk en lastig zijn, maar niets kon hen tegen hou den. Ze moesten terug naar hun ge boortestad en bij hun ouders. Met een twintigtal jongelingen trokken z'er van door en op 22 Juni kwamen ze aan te Eeignon (Morbihan - Bretanje). Ze waren vermoeid en afgemat en zou den wat gaan rusten op een cefenplein dat bewaakt werd door boeren uit den omtrek. De rekruten zochten wat uit te rusten en wilden zich naar een soort schuilplaats begeven, gelegen langs den weg, doch ze werden opgemerkt door een der bewakers. De dreigende houding van den man ziende, die gewapend was met een jacht geweer, sloegen ze op de vlucht. De boer legde aan tn de twee jongens werden laffelijk neergeveld. Een onderzoek werd ingesteld en de da der werd dan ook aangehouden. Wan neer men hem ondervroeg over de vree- selijke misdaad, verklaarde hij gehan deld te hebben uit wraak tegen de Belgen. De diepbeproefde ouders werden op de hoogte gebracht van het vreeselijk ge beuren. Onnoodig er aan toe te voegen dat deze afschuwelijke daad heel wat opschudding onder de Brugsche bevolking heeft ge bracht. NIETS ONBENUT LATEN Soldaten die pa* 3 maanden geleden ïn Frankrijk aankwamen legden, van *00 de oorlo-v geëindigd was, hofjes aan en kweekten er groenten in. Thans kunnen ze reeds, dank zijn de welige bloei, mooie groenten oogsten»

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 1