Hoever stoot het met den RANTSOENEERING DER EETWAREN Regeling van vervoer Uit mijn Oorlogsdagboek DE WEEK IN ONS LAND Ö3?S®g f De Duitsche en Italiaansche Legerberichten Engeland zal buigen of breken DOE ZAKEN DOE ZAKEN IN VRIJHEID GESTELDE BELGISCHE KRIJGSGEVANGENEN WEER GEÏNTERNEERD BERICHT VANWEGE DEN VERVOERDIENSTBETGON GROOTE MARKT 35, IEPER HITLER KONDIGT DEK BESTJSSEKDEK STRIJD TEGEK ENGELAND AAN. NIEUWE ZWARE LUCHTAANVALLEN OP ENGELAND. TALRIJKE VLIEGVELDEN, FABRIEKEN EN HAVIK IN STELLINGEN ZWAAR GETROFFEN. ENGELSCHE BOMBARDEMENTEN OP DUITSCHE STEDEN. DE ROEMEENSCH-HONGAARSCHE KWESTIE GEREGELD BIJ SCHEIDSGERECHT VAN DE AS-MOGENDHEDEN. AMERIKA STAAT 50 VEROUDERDE TORPEDOJAGERS AF AAN ENGELAND IN RUIL VOOR AFSTAND VAN DE OORLOGSSTEUNPUNTEN. JAPANSCH ULTIMATUM AAN INDO-CHINA? Vrijdag 30 Augustus: Massale aanvallen op Engelsche haven3 en vliegvelden werden nogmaals door de Duitsche luchtmacht uitgevoerd. Werden o.m. bestookt: East-Church, South-End, Bognor Regis, Liverpool, Cardiff, Bristol, Middlesborough, Chatham en de Theems- haven, de wapenfabrieken van Sheffield, Norwich en Coventry. De haven van Li verpool werd in brand gezet. Groote luchtgevechten werden geleverd. De Engelsche luchtmacht verloor 44 vlieg tuigen en 1 kabelballon, wijl 15 Duitsche toestellen vermist worden. Een Duitsche onderzeeër bracht 7 han delsschepen van samen 43.000 ton tot zinken. Engelsche vliegers wierpen bommen op Duitsche gebieden, o.m. op bewoonde wij ken van Berlijn. Talrijke burgers werden gedood of gewond. Verschillende huizen werden beschadigd. De Duitsche pers doet hierbij uitschijnen dat de Engelsche vliegers, in tegenstelling met de Duitsche de burgerlijke bevolking bestoken in plaats van militaire doeleinden. Te Bad- Homburg vielen ook bommen op een zie kenhuis. Zuid-Engeland zou ontruimd zijn voor de burgerbevolking. Zaterdag 31 Augustus: Talrijke vliegtochten werden onderno men boven Engeland. Werden zwaar be stookt de vliegvelden, havens en fabrie ken van Farbourough, Felikstown, Suf folk, Weybridge, Langley-South, Dundee, Leith, Hartle-Pool, Liverpool, enz. Overal ontstonden groote branden en werden zware vernielingen aangericht. 80 Engel sche vliegtuigen werden vernield; 21 Duit sche kwamen niet terug. Mijnen werden voorts gelegd vóór de Engelsche havens. Een Duitsche duikboot bracht 3 han delsschepen, met een gezamenlijke ton- nemaat van 21.000 ton, tot zinken. Naar het Italiaansch legerbericht is de haven van Alexandrië onbruikbaar ge worden en werd de petroleumpijplijn van Mossoul naar Haïffa geraakt en vernield. Malta werd bestookt. De vijandelijke jachtvliegtuigen waagden het niet de Ita liaansche vergezellende jagers aan te val len. Talrijke militaire objectieven der En- gelschen werden bestookt. Bij een aanval te lande bij Buna werd een Engelsche kamion vernield en groote verliezen toe gebracht aan de Britten. In den afgeloopen nacht zetten de En- gelschen hun aanval op de hoofdstad van het Rijk voort. Na middernacht werd luchtalarm gemaakt, dat meer dan twee uur duurde. Ettelijke Engelsche vliegtui gen overvlogen gedurende dezen tijd het Berlijnsch stadsgebied. Op verschillende plaatsen werden tal rijke brand- en springbommen geworpen. De bommen vielen in de binnenstad, tal rijke huizen en offtcieele gebouwen wer den door brand en instorting vernield. Te Nieuw-Keulen sloeg een bom in een ziekenhuis in, waarbij brand werd ver oorzaakt. Twee bommen troffen de naast- bije kerk. Militaire doelen werden niet aangevallen. Dank zij de tuchtvolle houding der be volking konden grootere persoonlijke on gevallen vermeden worden. Drie burgers werden zwaar, drie andere licht gekwetst. Zondag 1 September: Verrassende aanvallen werden onder nomen op de Engelsche eilanden. Lood sen en gebouwen van talrijke vliegvelden werden vernield. Havens en fabrieken in Midden-Engeland werden getroffen. Aan de monding van de Theems werden olie opslagplaatsen vernield. 106 Engelsche vliegtuigen werden vernield tijdens lucht gevechten of op den grond. 34 Duitsche tosstellen kwamen niet terug. Een Duit sche onderzeeboot torpedeerde 3 handels schepen, met samen 29.000 ton scheeps- ruimte. De Engelsche luchtmacht ging ook voort met het bombardeeren van Duit sche gebieden. Een aantal bommen wer den geworpen op arbeidswijken van Ber lijn, maar dooden zijn er niet te betreu ren. De schade is onbeduidend. In de Roods Zee werd een Engelsche kruiser door Italiaansche vliegtuigen aan gevallen. Het Italiaansch vliegveld van Agordat werd bestookt, maar zonder veel schade. Maandag 2 September: Een Duitsche onderzeeër bracht de En gelsche moderne hulpkruiser Dungeness- Castletot zinken. De boot mat 15.000 bruto ton. Bij dag en bij nachte zette de Duitsche luchtmacht haar actie op Engeland voort. De wapenfabrieken van Midden-Engêland werden met brandbommen bestookt. De haven van Liverpool werd zwaar gebom bardeerd. Vliegvelden in Kent en Essex werden aangevalien. Talrijke branden ontstonden. Hierbij ontstonden hevige luchtgevech ten, met het gevolg dat dien dag de Brit ten niet min dan 133 vliegtuigen verloren, wijl de Duitsche luchtmacht slechts 32 toestellen vermistte. Daarbij werden nog 74 sperballons in brand geschoten. 's Nachts vlogen B'ritsche vliegtuigen boven het Roergebied en boven de Ber- lijnsche omgeving. Zij werden door het afweergeschut in het nauw gedreven en wierpen hun bommen op verschillende plaatsen. Slechts geringe schade werd aangericht Enkele bommen vielen in het Vrije veld. Naar het A.N.P.werden ook Engel sche bommen geworpen op Nederland en talrijke huizen werden beschadigd. Drie Engelsche bommenwerpers werden neer gehaald. De bemanningen kwamen om het leven. In Britsch Kenia veroverden de Ita lianen de versterkte plaats Buna. Bij Britsche luchtaanvallen vielen enkele 6lachtoffers. Dinsdag 3 September: In de Noordzee werden door Duitsche onderzeeboot-n twee Engelsche destroyers tot zinken georacht. De Duitscne luchtmacht zette cok haar aanvallen voort, o.m. op het Zuid-Oosten van de Britsche Eilanden. De vliegvelden van Aringdon, Kenley, Biggin-Hill, Det ling. Hawkongs en Lympne werden be Verder wordt gemeld dat tijdens de vier maal dat Engelsche vliegtuigen poogden Berlijn aan te vallen, zij er slechts twee maal in slaagden bommen op de groot stad te werpen. Kerken, ziekenhuizen, woningen, enz., werden er getroffen. In het geheel zijn 12 dooden te betreuren. Het zijn allen burgers. Bommen geworpen door vreemde vlieg tuigen die boven het Zwitsersch grondge bied vlogen, kwamen op Zwitsersch ge bied terecht. Personen werden niet ge raakt. Naar verluidt zijn de Koning en de Ko ningin van Engeland aan een ernstig ge vaar ontsnapt, wiil zij in een klein plaats je van Lancashire in hun slaapwagen vernachtten. Bommen kwamen terecht op een 200-tal meter van den slaapwagen en ruiten van den wagen werden stukge slagen. Londen gaf het verlies toe van de ka nonneerboot Penzanzevan 1.025 ton en met een bemanning van 100 koppen. Het Italiaansch bericht meldt dat en kele Engelsche vliegtuigen werden neer gehaald; dat de Engelsche vliegtuigen die poogden Italiaansche steden te bombar deeren, verdreven werden en hun doel niet konden bereiken; dat een Engelsch kamp bestookt werd en de vijand zware verliezen werden toegebracht. Door Engelsche vliegtuigen werden eveneens bommen geworpen op Neder land. Uit de berichten medegedeeld door het «Algemeen Nederlandsch Persbureau» kwamen bommen terecht o.m. op Burger dam, een rustige gemeente waar 20 van 150 huizen beschadigd werden. Te Am sterdam werd 6 maal luchtalarm gegeven in den nacht van 31 Augustus op 1 Sep tember. Woensdag 4 September: Duitsche j-.cht- en gevechtsvliegtuigen hebben ongmaals Engelsche vliegvelden aangevallen, o. m. te Homburch, Graves- end, Eeast-Church en Dotling. Bij nacht werden aanvallen uitgevoerd op havens en fabrieken, o. m. te Liverpool, Swansea, Bristol, Plymouth, Portland Pool, Porth- smouth, Birmingham, Coventry en Fil- ton. Op meerdere plaatsen ontstonden branden, waarvan de rook honderden meter hoog opsteeg. Opnieuw werden 93 Engelsche vliegtuigen vernield, wijl 23 Duitsche vermist worden. Uit Italië wordt gemeld dat de strijd in Kenia met welslagen voortgezet wordt; dat een Britsch vlooteskader aangevallen werd van uit de lucht en dat een vlieg tuigenmoederschip, een slagschip, een kruiser en een torpedojager getroffen werden. Gibraltar werd nogmaals be stookt. Bommen op Genua hebben twee personen gedood en 15 gewond. Uit Berlijn wordt ook nog gemeld dat Engelsche vliegtuigen bommen hebben geworpen op Duitsche plaatsen, maar dat hierbij geen schade werd geleden. Donderdag 5 September: Een Duitsche duikboot kwam binnen, die op zijn tocht zes schepen had getor pedeerd, voor een totale schecpsruimte van 51.507 ton. Talrijke haveninstellin gen, vliegvelden en fabrieken in Engeland werden aangevallen. Groote luchtgevech ten werden geleverd. In het geheel ver loor Engeland 62 vliegtuigen, wijl 10 Duitsche worden vermist. Engelsche vliegtuigen poogden Berlijn te bombardeeren, maar slaagden hierin niet. Te Brandenburg, evenals op andere plaatsen, kwamen een paar bommen naar beneden, zonder noemenswaardige schade te veroorzaken. RIJKSKANSELIER HITLER KONDIGT DEN BESLISSENDEN SLAG AAN Hij verklaart In het Sportpaleis te Berlijn heeft Rijkskanselier Hitier een groote rede uit gesproken, dit ter gelegenheid van het inzetten van het tweede Oorlogswinter hulpwerk. De Rijkskanselier herinnerde eerst aan de suksesvolle zegetocht van de Duitsche legers zoo in Polen, Noorwegen, Neder land, België als in Frankrijk. Overal wer den de E'ngelschen verslagen en wegge jaagd. In Engeland heeft men verklaard voor bereid te zijn op een oorlog van 3 jaar. Toen verklaarde hij, de Fuhrer, dat Duitschland bereid was op een oorlog van 5 jaar. Dat het zoolang zal duren, geloot ik niet, vervolgde de Rijkskanselier, maar hoe het ook moge gaan, Engeland zal ten gronde gaan. Nu vraagt men dagelijks Maar wan neer komt hij dan? Men mag er echter niet zoo nieuwsgierig om zijn. In den beginne hoopte Engeland op Generaal Revolutie, vervolgens op Gene raal Honger, nu is het op Generaal Win ter. Dit is het Duitsche volk niet kennen. In Engeland heerscht er echter als opper bevelhebber Generaal Bluff. Maar wanneer de tijd zal gekomen zijn, zal Duitschland daartegenover Generaal der Daad stellen. Dan zal men zien wi-n het halen zal. Na nogmaals zijn bewondering uitge drukt te hebben voor de Duitsche sol daten en vliegers, drukte hij ook zijn bewondering uit vcor het Duitsche voik. In de grootste orde werden 700.000 men- schen geëvacueerd, die nu allen terug thuis zijn. Het Duitsche volk geeft de grootste biijk van samenhoorigheid. Geen tweede maal zal het nog gebeuren dat een enkel volk denkt een continent te kunnen uithongeren. Steeds zal het beter worden in het nieuwe Duitschland. Vervolgens sprak Hitler over de manier op dewelke de Engelsche vliegers iiun bommen werpen, luaraak, op burgerlijke objectieven, manier die hij misdadig heette. Drie maanden lang heeft hij, de Fuhrer, laten begaan, meenende dat zij er wel mede zouaen ophouden. Thans zal evenwel de vergelding ko men, nacht aan nacht, door de Duitsche vliegers. Zoo de Engelschen op Duitsch gebied 3 a 4.000 ton bommen werpen, 'sTachu werdeeltdUjkL So^i^^SjShT s^eflaten pool, Swansea. Chatham'en* Bristol 'met3^?^ wordenddaS"z^len d^Ekigti- goed gevolg gebombardeerd. Voorts war- fe*'f^en w%gev^|d worcien^Het den^ mijnen gelegd in de Engelsche ha- uur komen dat een van beide bree.ct, I maar het zal niet het Nationaal-éocialis- Groote luchtgevechten werden nogmaals 1 tische Duitschland zijn. Tn hel c-eheel verlor I mjkskanselter ult over de Winterhulp. Zijn rede werd uitbundig toegejuicht. geleverd. In het geheel verloor Engeland I 86 toestellen, wijl 23 Duitsche machienes vermist worden. Engelsche vliegtuigen poogden nog maals Berlijn en andere Duitsche steden aan te vallen. Dank het hevig vuren van het luchtafweergeschut werden zij ver hinderd in de agglomeratie van Berlijn bommen te werpen. Op andere plaatsen werd schade aan woningen gebracht. TERUGBLIK OP HET EERSTE OORLOGSJAAR BILAN DER VOORBIJE KRIJGS VERRICHTINGEN d van wat bereikt werd in het eerste oorlogsjaar en hoe feiten en getallen h't bewijs leveren van het overwicht van het Duitsche Leger. Uit deze Duitsche terugblik op het eer ste oorlogsjaar blijkt dat: De Duitsche bombardementsvliegtuigen gedurende rond 220 dagen meer dan 3.500 aanvalstochten ondernamen en dat daarbij vijf millioen bommen werden geworpen, die samen meer dan 75.000 ton gewicht vormden: Meer dan 500 oorlogs- en koopvaardij schepen van samen meer dan 2 millioen ton door Duitsche vliegtuigen werden tot zinken gebracht en dat daarbij 700 an dere schenen van samen 3,5 millioen ton beschadigd werden; In het eerste oorlogsjaar werden 1.050 Duitsche vliegtuigen vernietigd, maar daarentegen werden 3.100 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten bij luchtge vechten en 3.850 vernield op den grond of door het afweergeschut; Boven het vijandelijk gebied werden 155 sperballons neergeschoten; Meer dan 400 pantserautos en meer dan 10 schepen werden door het Duitsche af weergeschut vernietigd. Twee Duitsche vliegtuigeneskaders haal den reeds meer dan 300 vijandelijke vlieg tuigen neer; In 12 maanden tijd werden de Poc1- sche, Noorsche, Nederlandsch?, Belgi sche en Fransche legers vernietigd of tot overgave gedwongen; De Duitsche verliezen bedragen 39.000 dooden, 143.000 gewonden en 24.000 ver misten; Duitschland heeft thans een front op gericht van aan Narvik tot aan de Py reneeën. DE ROEMF.ENSCH - MONGAAR- SCHE KWESTIE OPGELOST BU DU'TSCH-ITALIAANSCH SCHEIDSGERECHT Zcoals wij reeds in ons vorig nummer meldden, konden de afgevaardigden van Roemenië en Hongarije het niet eens worden omtrent de geschillen die sedert 1918 tusschen beide landen bestonden en waren de HH. von Ribbentron en Graef Ciano naar Weenen afgereisd om er de Roemeensche en Kongaarsche afgevaar digden te ontmoeten om met hen de zaak te regelen. Voor de besprekingen omtrent de kwes tie tusschen de Ministers van Buitenland- sche Zaken der As-mogendhedsn en de afgevaardigden van Roemenië en Hon garije ingezet, had Roemenië vooraf de scheidsrechterlijke uitspraak van de KH. von Ribbentrop en Graaf Ciano aan vaard. Bij de regeling die dan verder getroffen werd en aanvaard door beide partijen in kwestie, wordt door Roemenië aan Hon garije een gebied afgestaan behelzende het Noordelijk gedeelte van Zevenburgen en de Szekler-graafschappen. t.t.z. een ge bied van 45.000 Km2, dus anderhalve maal zoo groot als het Belgisch grondgebied. De nieuwe grensafbakening zal begin nen ten Westen van Salonta, tot aan Groswardein dat naar Hongarije over gaat, verder ten Zuiden van Klausenberg die eveneens een Hongaarsche stad wordt, verder tot aan 30 Km. van Neumarkt, om langs de voornaamste berghellingen van de Karnathen de nieuwe grens tusschen Roemenië en Rusland te bereiken. De Roemenen die wonen in het afge stane gebied worden Hongaren; zij heb ben echter zes maanden tijd om voor de Roemeensche nationaliteit te opteeren. De Hongaren die nog op R.oemeensch grondgebied verblijven, worden zelfde recht toegekend. Door den Roemeenschen kroonraad, waaraan de leden va.n alle partijen deel namen. werd de regeling goedgekeurd. In Hongarije heeft begrijpelijker wijze de getroffen overeenkomst groote vreugde en geestdrift gebaard. ENGELAND VERPACHT VLOOTBASISSEN AAN AMERIKA Uit Washington werd officieel mede gedeeld dat de V. S aan Engeland 50 ver ouderde destroyers afstaat aan Engeland. In ruil verpacht Engeland een aantal vlootsteunpunten aan de V. S. van Ame rika, voor een termijn van 99 jaar. DE REGEERING VAN ROEMENIE AFGETREDEN In verband met den afstand van grond gebied door Roemenië aan Hongarije, zijn erge troebelen gerezen. Gewapende jonge mannen poogden het zendstation van Boekarest te bezetten. Schoten wer den gelost op het koninklijk plein. De Roeipeensche Regeering is afgetre den en Generaal Antonescu werd aan gesteld om een nieuwe Regeering te vormen. Men blijkt de toestand meester te zijn. JAPANSCH ULTIMATUM AAN INDO-CHINA? In het Verre Oosten werden berichten verspreid als zou Japan een ultimatum hebben gestuurd aar, den Gouverneur van de Fransche Kolonie van Indo-China, waarin het doortochtsrecht voor Japan- sche troepen wordt geëischt. Te Tokio werden deze geruchten noch bevestigd noch gelogenstraft en wijst men er op dat het hier cm een militaire aangelegenheid gaat. BELGISCH SCHIP GETORPEDEERD Naar telegrammen uit New York biijkt het dat het Belgisch schip Ville de Hasseltvan 8.862 ton bruto, dat slechts kort voer den oorlog in handen overging van een Belgische reederij, zou getorpe deerd zijn. Aangaande het lot der bemanning is niets bekend. cos EEN EN ANDER In Engeland werd het boterrantsoen nogmaals ingekrimpt, namelijk tot 120 grammen per week. De Duitsche Rijksminister Funk hield een belangrijke redevoering te Wee nen, waarin hij o.m. verklaarde dat de Rijksmark thans het stabielste en zeker ste betalingsmiddel geworden is en dat sedert den oorlog de Duitsche ekoromie nog versterkt is. Uit Rome wordt gemeld dat Engel sche agenten betirijivig zijn zoowel in de ransche koloniën van Midden-Afrika als in Belgisch-Kongo en in Réunion. In verband hiermede werden door de Regee ring van Vichy de Fransche Gouverneur en de Militaire Bevelhebber van het 'i'chadgebied teruggeroepen. Een haven van Indo-China werd door de Japanners geblokkeerd, die willen verhinderen dat vreemde oorlogsschepen er het anker komen werg en. Door Londen v.erd bericht dat een schip met kinderen zou zijn getorpedeerd door een Duitsche duikboot. Dit bericht werd van Duitsche zijde gelogenstraft en werd er op gewezen dat noch naam van het schip noch d? plaats van het onheil werden aangestipt en wordt beweerd dat Londen hiermede een nieuw Athenia »- geval wil schsppen. Met ïn<»an<» van 9 September wordt de volle melk gerantsoeneerd op grond van een halve liter per dag of 15 liter per maand. Aardap pelen gerantsoeneerd op grond van 500 gr. per dag of 15 kgr. per maand. Geldig zegel Producten 1 Naar keuze: A. Keukenbrood vervaardigd uit één of titer der navermelde meelsoorten B. Tarwemeel gebuild tot £5 Masteluinmeel gebuild tot 80 Roggemeel gebuild tot 75 SDeltmeel gebuild tot 65 of msngsel van deze meel- Dageü iksch rantsoen Totaal voor 30 dagen Hoeveelh. per zegel Aantal zegels v' 1 tijdp. C. Beschuiten en deegwaren vervaardigd uit meel gebuild D. Beschuiten en deegwaren vervaardigd uit meel gebuiid E. Diëetlevensmiddelen welke ten hoogste 140 gr. meel ge build tot 72 bevatten en in 't geheel niet meer dan 175 gr. wegen B. Gebrande koffie C. Gebrande mout of mengsel van surrogaten van koffie Voedingsproducten zooals marga rine. olie, boter, reuzel en ossenvet Onderverdeeld als volgt: 3/3 en 3/4 3/5 en 3/ £2£»9E4i Boter of 13.3 gr. Volle melk '6 Peuzsl gn ossenvet- 4 Zetmeelhouderde nroducten (gedrooadb groenten: haver- port: rijst, maïs en hun de rivaten crème, grissmsel, stijfsel) 5 7out 6 Geraffineerde suiker, kristal suiker, korrelsuiker, kandij suiker, «vergeoise», bruine suiker, vloeibare suiker, in- vertsuiker en kunstmatige honig 7 Aardaonelen 509 gr. 8/1 Huishoudzeep 8/2 en 8/3 7??p in poeder cf weeke zeep 9 Chocolade (kookchocol.. fon dant» chocolade, melkchoco lade met noten, melkchoco lade, crèmechocolade, prali nes, enz.) 10 Versch en bevroren vleesch (20 beenderen inbegre pen) conserven en alle pre paraten om 't even hoeveel vleesch zij naar verhouding bevatten 225 gr. 6 k. 750 225 gr. 30 170 gr. 5k. 100 170 gr. 30 150 gr. 4 k. 500 150 gr. 30 125 gr. 3 k. 750 125 gr. 30 175 gr. 5 k. 250 175 gr. 30 12'-gr. 375 gr. 125 gr. 3 10 gr. 300 gr. 100 gr. 3 13 gr. 390 gr. 130 gr. 3 30 gr. 900 gr. 6 13.3 gr. 400 gr. 200 gr. 2 13.3 gr. 400 gr. 200 gr. 2 59 cl. 15 1. 7 1. 2 3,3 gr. 160 gr. 50 gr. '2 29 gr. 600 er. ?°0 gr. 3 40 gr. 1 k. 200 400 gr. 3 39 gr. 900 gr. 300 gr. 3 509 gr. 15 k. 2 k.500 6 3 3 gr. 100 gr. 190 gr. 1 8,3 gr. 250 gr. 125 gr. 2 4 gr. llo gr. 38 gr. 3 75 gr. 2 k. 250 75 gr. 30 H3S1SI3 BESLUIT betreffende de Inrichting van ver voerbureau's, de verrichting van het vervoer en het stellen van wegvoer tuigen van allen aard ter beschik king van de vervoerbureau's. met kleine aankondigingen Twijfel niet aan de waarde van kleine aankondigingen. Groote ondernemingen kwamen tot stand met kleine aankondigingen. Er zijn handelaars, waarvan geheel de zaak bestaat, dank zij de kleine aankondigingen. Ga het zelf na. Probeer het zelf. Wat velen deden, kunt gij ook doen. met kleine aankondigingen in het weekblad «DE POPERIN'GENAAR». Ze kosten slechts 1,50 fr. per regel. Te Berlijn werd een overzicht gepubli- r Tlill~t8 itr"rjiif8tÉTrt*^™g-'t-'»»^^ Overwegende dat onmiddellijk maatre gelen dienen genomen om een rationeele benuttiging van dc wegvervoermiddelen en een oordeelkundige verdeeling van de motorbrandstoffen te verzekeren; Gezien de onmogelijkheid om zich tot de Hoogere Overheid te richten, BESLUITEN: ARTIKEL I. Y»rvoerbureau. Vervoerbureau's worden opgericht, die hetzij aan een Arrondissementscommis sariaat, hetzij aan een Gemeentebestuur toegevoegd worden. Het personeel van het Vervoerbureau wordt geleverd door het gezag waaron der dat bureau ressorteert. De bezoldiging van deu leider en van het personeel wordt geregeld en gedra gen door de betrokken provinciale over heid. Deze neemt ook te haren laste dc kosten van de inrichting en van de wer king van de vervoerbureau's. ARTIKEL II. Benuttiging van de wegvoertuigen. De eigenaars van wegvoertuigen van allen aard zijn gehouden die voertuigen, met inbegrip van de noodige uitrusting (toebehoorte.11, yerwisselstukken, motor brandstof), op verzoek van den leider van het Vervoerbureau te dezes beschik king te stellen. ARTIKEL III. Verrichting van het vervoer. De eigenaars van vervoermiddelen, ge spannen, enz. zijn verplicht het door den Leider van een Vervoerbureau voorge schreven vervoer te verrichten. De in hun dienst staande werklieden en aan- gestelden zijn gehouden hun medewer king daartoe te verleenen binnen het ka der van hun gewone werkzaamheden. ARTIKEL IV. Vordering tot ver voer. De vordering door den Leider van een Vervoerbureau moet schriftelijk geschie den de gevorderde prestatie moet nauw keurig omschreven worden. In dringende gevallen kan de prestatie ook op eenige andere wijze (mondeling of telefonisch) gevorderd worden. ARTIKEL V. Bezoldiging. De persoon, voor wien de prestatie wordt geleverd, moet aan hem, die het vervoer bewerkstelligt, een vergoeding betalen berekend op grond van liet op 10 Mei 1940 vigeerend plaatselijk tarief. I11 geval van betwisting omtrent de be zoldiging, beslist de Leider van het Ver voerbureau op aanvraag van een der par tijen. ARTIKEL VI. Vaststelling van de overtredingen. Zijn bijzonder Devoegd om de over tredingen van de bepauugen van dit be- smit op te sporen en bij proces-verbaal op te stellen: 1. - al ue officieren van gerechtelijke politie; 2. - de agenten der plaatselijke politie en de leden der Rijkswacht 3. - de daartoe door het Departement van Verkeerswezen aangestelde ambte naren en beambten. Die ambtenaren en beambten hebben, tusschen 5 u. 's morgens en 9 u. 's avonds vrijen toegang tot al de lokalen waarin de voertuigen gestald zijn. Zij hebben het recht om zich door de houders van de in artikel I bedoelde voertuigen al de tot liet volbrengen van hun opdracht noodige inlichtingen of bescheiden te doen ver strekken. Van de processen-verbaal wordt binnen acht volle dagen 11a de opmaking er van een afschrift aan de overtreders gezon den. ARTIKEL VII. Strafbepalingen. Worden gestraft met een gevangenis straf van 15 dagen tot 3 jaar en met geldboete van 10U tot lOO.OCd fr. of niet eén van die straffen: 1. - zij die de bepalingen van dit be sluit overtreden 2. -zij die zich tegen de taak var ce in artikel VI bedoelde ambtenaren ver zetten of ze verhinderen; 3. - zij die weigeren de bij artikel 1 voorziene inlichtingen of bescheiden te verstrekken of die, willens en wetens, onjuiste inlichtingen of bescheiden mede- deelen. In geval van zware overtreding kan °e Rechter buitendien de verbeurdverkla ring der voertuigen bevelen. Zie vervolg hiernevens 9®"" STRENGE MAATREGELEN TOT BETEUGELING VAN SABOTAGEDADEN Tijdens den nacht van Woensdag op Donderdag der verleden week werd in de provincie Luik een nieuwe sabotage-daad gepleegd. Aan de grens van de provincie Lim burg, tusschen de plaatsen Juprelle en Wihogne, werden kabels van liet Duit sche leger door totnogtoe onbekende da ders doorgesneden. Nadat vroeger reeds soortgelijke sabotage-daden in de pro vincie Luik waren voorgevallen, zag de bevoegde militaire overheid zich verplicht de reeds vroeger aangekondigde strenge maatregelen uit te voeren. Donderdag namiddag 29 Augustus werden daardoor al de vroegere soldaten van het Belgische leger, die reeds werden vrijgelaten in de gemeenten Juprelle, Wihogne en Paifve, opnieuw in krijgsgevangenschap naar Duitschland gevoerd. DE DADERS ONTDEKT DE GEÏN TERNEERDEN TERUG IN VRIJHEID GESTELD Na enkele dagen konden de daders ont dekt worden en aangehouden door de Duitsche overheden. De krijgsgevangenen, die opg: sloten waren in de citadel te Luik, werden on middellijk in vrijheid gesteld, tot groote vreugde der wachtende familieleden. MEDEDEELING VAN DEN MILI TAIREN BEVELHEBBER IN BELGIE In verband met het plegen van sabo tage-daden werd door den Militairen Be velhebber voor België en Noord-Frank rijk volgsnde mededeeling verstrekt: De Militaire Bevelhebber in België en Noord-Frankrijk zag zich genoodzaakt in enkele gemeenten, in wier omgeving door inwoners schade werd toegebracht aan militaire inrichtingen, de vrijgelaten krijgsgevangenen opnieuw te interneeren. De vrijlating der krijgsgevangenen had de veiligheid en de orde in het land voor doel. In die gemeenten, waar veiligheid en orde ontbreken, moet tevens een einde gemaakt worden aan het vrijlaten van de krijgsgevangenen WAARSCHUWING TOT DE BEVOLKING Het hoeft geen betoog dat sabotage daden ook van uit zuiver vaderlands lievend standpunt ten strengste moeten veroordeeld worden. Zij getuigen van een ontstellend gebrek aan verantwoordelijk heidszin ten opzichte van land en bevol king. De bezettende overheid heeft her haaldelijk gewaarschuwd dat onverbid delijke sancties tot beuteugeiing van sabo tage-daden zouden getroffen worden en desondanks deinzen sommige personen er niet voor terug hun misdadig werk voort te zetten. Zij zelf voelen zich doorgaans veilig cmdat zij in het duister arbeiden en daarom scheelt het hun ook geen zier dat hun medeburgers laat staan de jonge mannen die hun bloed veil hadden voor het Vaderland de slachtoffers worden van hun handelwijze. Deze kan geenszins door vaderlandslievende motieven zijn in gegeven. Wie de schuldigen ook zijn mogen, het blijft voor de bevolking een plicht nen op te sporen en onmiddellijk aan te klagen. Grootere onheilen zullen daardoor van ons land worden afgekeerd. aasaasasssaaasssassEassaasiaa Bij herhaling worden de gevangenis straf en de geldboete steeds samen uit gesproken; beide straffen worden ver dubbeld. Al de bepalingen van boek I van het Wetboek van Strafrecht, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn op die overtredingen toepasselijk. Dit besluit treedt in werking den dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekend gemaakt. De tekst er van zal door toedoen van de gemeentebesturen worden aangeplakt. Brussel, den 30 Augustus 1940. Vanaf deze week "beginnen we het overdrukken van een Oorlogsdagboek, opgemaakt door een onder de talrijke soldaten die na tal van ontberingen ook aanlandde in het Zuiden van Frankrijk. Voorpraten willen we niet, onze Lezers zullen geleidelijk wel het verloop der dagen in ons blad van heden en volgende nummers kunnen opmaken. We danken den soldaat om zijn bereidwilligheid en steken van wal met zijn Oorlogsdagboek EERSTE BIJDRAGE 1« DAG: VRIJDAG 10 MEI. 't Was rond 1 '4 uur In den nacht dat d.d. foerier D. ons kwam wekken met de woordenSpoedt U, 't is alerte, iedereen moet zich naar het schuilkantonnement begeven Ons. dat was d.d. 1* sergeant M. en ik. die beide een kamertje betrok ken op het gelijkvloers in het kazerne Delobbe te Mechelen, kamertje dat ook dienst deed als magazijn van 1* sergeant M. en ook van mij. sedert ik als o/offi- cier-mekanieker aangesteld werd. We waren er natuurlijk niet gaarne bil zoo midden in den nacht wakker gtmaakt te worden en nog meer te moeten ver trekken en te verhuizen. Bijna iedereen was van gedacht dat het hier slechts een alarmoefening gold, zoo als wij er ten ander zooveel meegemaakt hadden te velde. Eerlijk moet ik beken nen dat ik van een ander gedacht was; voor mij stond het vast dat het alarm echt was en dat er zonder twij fel erge dingen gebeurd waren of ons te wachten stonden. In de week reeds had ik het voorgevoel dat er weldra Iets zou losbar sten. Ik had inderdaad veel aandacht ge geven aan het zoogezegd telefoongesprek Daladier-Chamberlain. dat nochtans door de geallieerde pers gelogenstraft werd. De schachten waren nog het meest van al verwondend en onophoudend vroegen ze wat er wel gaande was. In enkele mi nuten was gansch de kazerne op stelten en geleek weldra aan een bijenkorf. Alles werd bijeengebracht en Ingepakt. De be roeps-onderofficieren die in stad logeer den, brachten ons geen nieuws, ze wisten van niets. Toen men de officieren zag aandraven, begon men te gelooven dat het ernstig was. Men sprak van een luchtaanval van Duitschland op Engeland. Rond 3 14 uur vertrok iedereen naar het alarmkantonnement gelegen buiten de stad. Voor onze Kompagnie, de 4,7, was het in de Heikestraat, een straatje dat de Liersche- met de Antwerpsche steenweg verbindt. (Bii onze Kompagnie ontbraken drie sergeanten: J„ D. en L., die den nacht bij moeder de vrouw doorgebracht hadden. In den vroegen voormiddag ver voegden ze ons: met een ferme cigaar van den kommandant kwamen ze er van af). In de kazerne bleven evenwel de keu kens, de magaziinen en enkele andere diensten, doch alles stond toch vertrek- kensgereed. Met de camlonette, begon ik het ver- vo:r van de bagage van onze Komoagnie (blauwe zakken, bureelgerief, enz.). Nog altijd geen vaster nieuws. Rond 4.45 uur hoorden wij plotselings in de lucht een oorverdoovsr.d geronk van motoren en weldra kon men honderden vliegtuigen ln den hemel ontwaren. Van welke nationaliteit? Het in werk stellen van de luchtafweer kanonnen kwam ons bevestigen dat het vreemde waren. Het was een onbeschrijfelük schouw spel. Nimmer zal ik het zicht dier ont zaglijke vliegtuigenbenden vergeten, noch het zrnuwstorend geronk der vliegtuigen motoren! Aanhoudend werd er naar ge schoten, doch 't v/as onbegriioeliik hoe ons luchtafweer zoover en ernaast schoot. Er waren eskadrillen van 6, van 7, van 9 tot 25 vliegtuigen, die gestadig de 1**» doorkliefden, on verschrikt en onveriaS spijts de talrijke tiwechenkomsten 'i- het luehtafw-er. Dit duurde zoo-r?; «*-' uur. Voor iedereen was het een neg na gezien schouwspel. Wat beteeker.ee <tj alles? Weldra vernamen wij he: vr.' schrikkelijke nieuws door de radio. h-. was oorlog. De Ministerraad werd bi.- eengeroepen en de Koning besloot in België ln oorlog was, dat hij zich verdedigen en dat hij d» hulp van Er.vt- land en Frankrijk had in^eroenen Wij wisten het dus: We waren ln oor. log met Duitschland De algemeene mo bilisatie werd bevolen. Overal, tijdens onze verhuizing in :i vroege morgenduren. kwamen de men- schen aan hunne vensters zien. Naarmate zii het nieuws vernamen, kwam iedereen met angstig gezicht en weenende ooge:: de straat opgeloopen. Wat een droevig schouwspel Veel nieuws vernamen wij niet gedu rende den dag 't Waren meestal nieuwt jes van hooren zeggen, want de officieels berichten waren uiterst zelden. Menschen van Antwerpen deelden om mede dat Deurne erg gebombardeerd werd. Burgercamions werden opgeëischt om het vervoer van 't materiaal en de bagag; van ons regiment te heioen regelen. Onze camionette. meesterlijk gepilo- teerd door J. P., verrichtte reuzenwerk. 's Middags en 's avonds moesten wij daarenboven de wachten bevoorraden, op. gesteld te Wealhem aan het Watersta tion. aan de Gasfabriek, aan de centrale P.T.T., oo de Groote Markt en in het Gevang. Hier werden reeds politieke en vreemd? gevangenen aangebracht, die door soldaten bewaakt werden. Hoe droe vig toch! Wat was het warm dien dag. De man nen lagen in de Heikestraat bevelen a! te wachten. Het bureel van de Komoagme was gevestigd in de Koperslagerij An- dries. Ik had het geluk van driemaal smakelijk te kunnen eten bij de ouders van P. Veel jongens van onze Kompagnie kregen bezoek tijdens hun verblijf in de Heikestraat. Tot tweemaal toe moest ik wisselstuk ken halen naar Mechelen voor de Opel van de Matoor. Gedurende gansch den dag overvlogen Duitsche vliegers de streek, doch in min dere mate als 's morgens. Rond 5 uur doortrokken de eerste Fran sche gemotoriseerde kolonnen de stad, lei toegejuicht door ue soldaten en dc bcvcl- king, die nog van gansch den dag de straat niet verlaten hadden, nieuwsgierig voor het minste feit. Rond 7 uur nam de bedrijvigheid der Duitsche vliegers toe. Daar er geen nieuws kwam om te vertrekken, ging iedereen rond 9 V4 uur slapen. Wachten werden evenwel opgesteld, bijzonderlijk voor gebeurlijke parachutisten die men in den dag reeds gesignaleerd had. De mannen lagen in de straat zoownt overal verspreid, in schuren, stallen, lord- sen. enz. Ik, Lt D. en 1« serg. M. hadden twee kamers gevonden in een kruideniers winkel op de Liersche steenweg. Ik was heel tevreden een bed te vinden, daar ik door het gestadig over en weer rijden, vermoeid en eenieszins overspannen was door al het gebeurde. We waren beneden de radio aan 't luis teren .terwijl de vrouw bezig was ons bed te maken, toen wii een harden slag hoorden. Wij dachten dat het boven was, doch daar er daa.r niets gebeurd was. gin gen wij allen buiten zien. Boven Meche len was er een groote klaarte, 't Duurds niet lang eer wii groote vlammen z"gen oplaaien boven de stad, een verschrikke lijke brand teisterde Mechelen. Wij vernamen dat een vliegtuig brand bommen geworpen had en dat de Bruul in brand stond. ('t Vervolgt). In nakoming van de besluitwet van 30-8-'40 zijn de bureelen voor Yervoer- dienstbetoon gevestigd te leper, Gioote Markt 35. Deze bureelen zijn toegankelijk voor het publiek alle werkdagen van 8^j tot 12 uur en van 2 tot 4 uur. (Medegedeeld). Vervoerdienstbetoon. OPRICHTING VAN EEN KOM MISSIE VOOR TAALTOEZICHT H. Grammens lid der Kommissie. In het Staatsblad van 30 Augustus Jl. is de benoeming verschenen van de leden der Kommissie van Taaitoezicht. Als voorzitter werd aangesteld de H. Prof. De Vieeschauwer, Hocgleeraar te Gent. Als leden der Kommissie de H.H. Flor. Grammens, Kamerlid en H. E. Gaillard, ambtsnaar bij het Prov. Bestuur van Brabant. Deze Taaikommissie wordt er mede be last er op te waken dat de taalwetten stipt toegepast wezen, zoowel in bestuur lijke als in gerechtelijke aangelegenheden, alsook in het Openbaar Onderwijs. De Kommisise is gemachtigd alle noo dige onderzoeken in te stellen. De benoeming van den H. Grammens als lid dezer Kommissie staat er borg voor dat voortaan de taalwetten einde lijk zullen moeten worden nageleefd. OPRICHTING VAN EEN NATIONALE LANDBOUW- EN VOEDINGSCORPORATIE Ing. P. Meeuwissen aangesteld tot Leiier der Corporatie. Bij besluit van den Sekretaris Generaal van het Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening werd een Nationale Landbouwcorporatie opgericht. Deze Nationale Landbouw- en Voe dingscorporatie omvat alle, op het Bel- giscn grondgebied gevestigde, bearijven van productie, bewerking, verwerking en handel in landbouwprouucten en voe dingswaren. De bedrijven weike grondstoffen voor den landbouw, zooals veevoeaers, mest stoffen en zaden produceeren, labriceeren of verhandelen, maken deel van de Na tionale Landbouw- en Voedirigscorpora- tie. Vallen ender het begrip landbouw de tuinbouw en de visscherij. De corporatie omsluit alle vrije en of- ficieele grospeeringen van producenten, fabrikanten, bewerkers, verwerkers, ma- kelaars en handelaars in lanobouivpro- ductsn en voedingswaren. Als leider der corporatie werd aange steld de H. Ing. P. Meed wissen. De cor poratieleider benoemt in elke provincie een provincielëider en in eik airondisse- ment een genestieider. De provfficieieider benoemt in elk kanton een kantonleider. De volgende hoofdgroepeeringen gun nen ingericht worden: 1. Graangewassen en veevoeders; 2. Zuivel, vetten, oliën; 3. Veestapel, vleescnwaren, eieren; 4. Tuinbouwproducten, groenten, uuit; 5. Grondstoffen voor den landbouw; 6. Nijverheidsteelten; 7. Aardappelen; 8. Visschen en visscherijprcducten; 9. Brouwerij, mouterij, stokerij, ar anken ken in 't algemeen; 10. Koloniaie voedingsproducten. De corporatieleider kan deze indee'ing wijzigen, inkrimpen of uitbreiden. Eike hoofdgroepeering kan ook inge deeld worden in een aantal bedrijfsgree- peeringen, die eveneens kunnen ingedeeld worden in vakgroepeeringen. De Corporatie heeft tot taak: 1. De productie en de fabricatie te re gelen; 2. Groepeeringen bijesn te roepen, te schorsen,, samen te smelten, af te schaf fen of hét lidmaatschap verplichtend te maken; 3. Economisch overbodige bedrijven te schorsen of stil te leggen; bedrijven te beperken, te verplaatsen, uit te breiden; de aanmaak, productie, bewerking cf ver werking van producten te bevelen, te ver bieden, te beperken, uit te breiden, of aan bepaalde toestemming te onderwer pen; 4. De verpakking en presentatie der waren te regelen; den afzet te regelen; den aanleg van voorraden te bevelen. t9 beperken, te verbieden; verkoop-, verreke- nings- en betalir.gsvocrwaaraen voor ts schrijven; aflevering of afname op te ts leggen. 5. Hoedanigheden te bepalen; keurin gen verplichtend te maken: 6. Het verbruik te bevorderen of ta leiden; 7. Bijdragen te heffen; 8. Vergeldingsbelastingen en boeten op leggen. Noch de corporatie, noch hare organen kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks eenige handelsbedrijvigheid uitoefenen. Tot adjunkt-leider der Corporatie werd aangesteld de H. Fr. Schoorens, Ingenieur. DE SACEM ONDER SEKWESTER De bekende maatschappij Sacem voor het innen van auteursrechten, werd onder sekwester gesteld. Men weet dat sinds enkele jaren naast de Sacem ook de Navea Belgische nationale vereeniging voor auteursrechten werkzaam was. De Sacem was eigenlijk een Fransche onderneming. WOEKER- EN SLUIKHANDEL Deze viert weeral hoogtij in de groote steden. Thans zijn de aardappelen het voor- werp geworden van den woekerhandel. De aanleiding hiertoe blijft echter weer, zooals het altces gebeurt, het uitzinnige aanbod en aankoopen van het publies, dat zoolang de rantsoeneering der waar niet in voege treedt, een wintervoorraad wil aanleggen. Zoo zijn de bewoners der grootsteden Brussel en Antwerpen naar de hefsteocu uitgevaren om aardappelen te koopen, wijl zij aiierlei veel te hcoge prijzen aan bieden om aan de begeerde w aar te komen. De woekernandelaars hebben zien gre tig op het nieuw woekermiddel geworpen en stocks werden opgesiagen. Aan ds lieden die aardappelen moesten kcopen, werd dan verteld dat er bijna gien aard appelen waren en net werd ais een bij zondere tegemoetkoming voorgesteld, en kele kgr. aardappelen te leveren, i.iaèr aan een hooge prijs, gaanae zeifs tot 1,80 fr. de kgr. De prijzenpolitie te Brussel en Ant werp en het echter niet genegen en g,aö over tot in beslagnemingen van aarj. appelen bij de nanaelaars cue veiKocuten aan te hooge prijzen. In veel geval «n werden groote hceveelheaen aardappel 'i aangeslagen. Bij een handelaar alleen werd?r, 6.300 kgr. aardappeien in besiag genomen, daar de handelaar deze te koop s«;iQ» a...' 1,70 fr. De knollen werden dan in h', openbaar verkocht aan 1,10 fr. de k<v Het is thans echter onzinnig gr'atj voorraden aardappelen op te slaan, Jam de late soorten nog in het veld zijn en de andere den ganschen winter niet kun nen bewaren. Wat er cok var. zij, het taart g»ei twijfel dat de herfstoogst, waarvan mt rendement als no: maal mag worden be schouwd, het publiek in staat zal stellen, zich in ruime mate van het noodige. en zulks tegen normale prijzen, te voorzien. De regelmatige en voldoende aardapp-;J bevoorrading der bevolking maakt trou wens het voorwerp uit van de voortduren de zorgen van degenen, die met 's lands bevoorrading belast zijn: De bevoegde overheden zullen, men kan er gerust over zijn, hunne verplichtingen nesomen. Om het beoogde doel te bereiken is het echter noodzakelijk dat ue verbrui- kers blijk geven van tucht en orde. Het is volstrekt nutteloos thans aard appelen in den kelder op te stapelen, om dat men ze toch niet kan bewaren. In dien het publiek zich hiervan terdege rekenschap gééft, zal het ook uit lijn met het aanbieden van even dwaze &:j overdreven prijzen en iedereen zal er wel bij varen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 2