MEDEDEELINGEN Uit 't lepersche Uit 't Veurnsche VERORDENING j Uit't Poperingsche MONCPCEDERS OORLOGSSCHADE AMBTELIJKE BERICHTEN MEDEDEELINGEN NATIONAAL WERK VOOR OORLOGSWEZEN CONFITUREPOTTEN MEDEDEELING DE APOTHEEK H. NOTREDAME Ter Apotheek Notredame POPERINGE JOZEF DESAEGHER UÏT IEPER EIGEN WAAR IN EIGEN STREEK Carpentier Orner, Iepersteenw., Poperinge. - Tel. 195 ALS DE KLOKKEN ZWIJGEN UIT VEURNE UIT POPERINGE NATIONALE FEDERATIE DER VERMINKTEN VAN ARBEID EN VREDE Afdeeling Poperinge en Omliggende. Heden Zondag zitdag ln ons gewoon lo kaal, Café des Alliés Ieperstraat 3, van 10 tot 11 uur 's morgens. Waar alle verminkten de noodtge in lichtingen zullen bekomen nopens hun pensioen en de werking van het Fonds der Verminkten. Het Bestuur. SCHADE AAN LANDERIJEN EN VELDVRUCHTEN De landbouwers die dezer dagen schade ondergingen aan veldvruchten, moeten dadelijk hiervan staat opmaken en met nauwkeurige beschrijving indienen op het Stadhuis. STAD POPER1NGE STAD POPERINGE VERKOOP VAN BOTER Gezien een nog talrijk getal BRUINE zegels van Nr 3 van de bevoorrading van Augusti-September, vervallend den 9 Sep tember a.s., nog niet hebben kunnen be nuttigd zijn voor den aankoop van Bo ter, heeft het Stadsbestuur besloten, een hoeveelheid Bot#r te verkoopen op Zater dag 7 September 1940, om 14 uur, op den koer van het Stadhuis. Er zal hoogstens een kilo per kroostrijk gezin en een halve kilo voor de andere huishoudens verkocht worden tegen af levering der vereischte BRUINE rant soenzegels Nr 3 en het vertoon van AL DE RAVTTAILLEERKAARTEN van het huishouden. VAN DEN BOND DER. PEN- SiOENGILDEN VAN HET ARRONDISSEMENT IEPER Th beroerde maanden, die wij komen te doorleven, brachten mede dat een groot deel der pensioenstortingen, vanaf ('e maand Mei. door overmacht niet kon den op tijd ingediend worden. Zulks gebeurde dus geheel buiten den wensch en den wil der storters, die er get ue schuld aan hadden. Om deze reden besloot bet Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, in ak- ktx>rd met de Algemeene Lijfrentkas, dat ii deze verachterde stortingen van per sonen geboren in de maanden April tot met Augustus, zullen aanzien worden als ten gepasten tijde gedaan. Als er nog van onze menschen, in deze maanden geboren, zouden zijn. die hunne storting niet vereffenden of hnnne stor- tiugskaart niet indienden, zij hebben nog eene laatste kans om zich onmiddellijk en zonder verwijl in regel te stellen. Elk wende zich tot zijne gewone pen sioenkas. Niets is veranderd in de zaak der pen sioenen en de gevolgen van het te-laat- komen zijn thans genoeg gekend opdat wij niet zouden moeten aandringen. In de tegenwoordige omstandigheden wordt er weerom veel kletspraat verteld nopens de pensioenkwestiezelfs som wijlen door personen die het, door hun ambt, heter zouden moeten weten. Onge lukkiglijk, het zijn die zeeveraars niet, die ten slotte de gebroken potten betalen zul len. Iedereen weze dus op zijne hoede te genover de valsche profeten en zorge om, naar mogelijkheid, zijnen ouden dag te verzekeren door een regelmatig betalen zijner pensioen bijdrage en door bet stipt indienen zijner stortingskaart, elk in zijne geboortemaand. Men gedenke de aloude Vlaamsche Spreuk Als gij niet wilt voor morgen zorgen, Dan vinden U de zorgen morgen! PROVINCIAAL KOMITEIT VOOR WEST-VLAANDEREN Het Nationaal "Werk voor Oorlogswee- zen, ingesteld bij wet van 15 Juni 1919 en waarvan de activiteit verlengd werd door de wet van 23 December 1939, oefent een bescherming uit ten voordeele der minderiarige kinderen, waarvan de va der. of ingeval van overlijden van den vader, de moeder of de kostwinner om gekomen zijn door oorlogsfeiten. Er wordt geen onderscheid gemaakt tus- schcn de weezen der burgerlijke slacht offers van den oorlog en de weezen van de militairen. De "Raad van Beheer van het Natio naal "Werk voor Oorlogsweezen, verga derd te Brussel op 17 Juni 1940, heeft besloten zijn actie van bescherming uit te breiden aan de kinderen, weezen ge worden ten gevolge van den oorlog welke ons land heeft moeten doorstaan en hen te laten genieten, in de mate van het mogelijk-, van materieele hulpverleenin gen. De gemeentebesturen werden dan ook Op grond van het mij gegeven verordeningsrecht wordt hiermede om het verkeer te vereenvoudigen het volgende bevolen: 1. - Alle voertuigen bewogen 't zij door motoren, 't zij door dieren moeten altijd den uiterst rechterkant der steenwegen gebruiken. 2. - De velorljders moeten ln elk geval de daartoe aangelegde en gekenmerkte rijwielpaden gebruiken. 3. - Indien bovenvermelde paden niet bestaan, moeten de velorijders den uiterst rechterkant der steenwegen hou den. 4. - Het rijden van twee of meer per sonen naast elkander is verboden. 5. - Het is alle rijtuigvoerders en velo rijders opgelegd, dat zij bij het verande ren van richting dit tijdig zouden aan- toonen. Daar waar geen mekanische rich tingsaanwijzers voorhanden zijn, is de verandering van richting, door het uit steken van een arm, naar de in te slagen zijde aan te wijzen. in de BAZAR DER GALERIJ bij Antoon Moncarey-Decante, Gasthuisstraat 18, Poperinge. AANKOMST VAN KOLEN Ter Svawe ainier zijn reeds een drietal ri-reii met kolenwagens toegekomen, naar veriuiat allen van zelfde koolmijn. /dies laat voorzien dat de aankomsten nog zullen verhoogen en dat voor den toesomencien Winter geen gebrek aan ko len zijn zal. DE LICHTAFDEMPING Het blijkt wel dat in Stad nog niet ge noeg aandacht verleend werd aan de ver duistering of lichtafdemping bij avond of bij nachte. Zoo werd deze week proces-verbaal op gemaakt tegsn een persoon die veel licht naar buiten had laten doorschemeren. Meer en meer zal de hand er moeten op gehouden worden dat geen licht naar buiten stralen kan. Elk neme dus de noo- dige voorzorgen voor een volmaakte licht afdemping of verduistering. Het gaat hier niet alleen om ieders eigen belang, maar om het leven, have en goed van alle be woners van stad dringend verzocht kennis te geven aan hun medeburgers van de hierbovenver- melde schikkingen en aan het Provinciaal Comité van het Nationaal Werk voor Oorlogsweezen. Ieperstraat 6S te Gent, de volgende inlichtingen te laten kennen. 1. - Naam, voornaam en beroep van den vader. 2. - Plaats en datum van het overlij den van den vader. 3. - Omstandigheden v_n het overlij den van den vader. (Indien er spraak is van een militair, opgevenregiment, bataljon, kompagnie en stamnnmmer.) In geval deze als bur ger ten gevolge van oorlogsferten om gekomen is, alle dokumenten bijvoegen of afschrift van overlijdingsakt bestati- gende dat den vader overleden is gevolg aan oorlogsfeiten. 4. - Naam, voornaam en ouderdom der moeder. 5. - Is de moeder in leven? Zoo ja, haar juist adres aanduiden. Zoo neen, naam, voornaam en ver blijfplaats -van den persoon die den last heeft der minderjarige kinderen. 6. - Voornamen en ouderdom der kin deren. 7. - Door wie en hoe wordt het on derhoud der kinderen verzekerd. 8. - Bedrag van het inkomen der moe der. Zoohaast de inlichtingen van vereen zelviging zullen bevestigd en overge maakt zijn aan ons Middenbestuur, zal de Raad van Beheer zich inspannen met de aanduidlhg van bezoekers en de voor waarden vaststellen waarin de behoeftige oorlogsweezen zullen kunnen ondersteund worden. Alle personen die oorlogsweezen te hunnen laste hebben en die meenen be roep te mogen doen op het Nationaal Werk voor Oorlogsweezen» melden zich best aan in de eerstvolgende dagen op hun Gemeentebesturen. IEBaflEHRHlBaaSHaBRfl993ae!BHlB VAN WEGE DE BOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN VAN BELGIE ONZE RAVÏTAILLEERING De Bond der Kroostrijke Gezinnen deelt ons mede dat hij talrijke klachten ontvangt over het huidig verdeelings- stelsel der levensmiddelen, wanneer de handelaars over geen voldoenden voor raad beschikken om ln de behoeften der bevolking te voorzien. Wanneer er schaarschte heerscht, oor- deelen een groot aantal handelaars dat zij wel handelen met den verkoop te beperken tot een rantsoen per huishouden of tot een eenvormige hoeveelheid van de producten waarvan de verkoop vrij blijft. Deze verdeeling is voordeelig voor de alleenstaande verbruikers, maar zij is in de hoogste mate nadeelig voor de ge zinnen met 5 of 6 of nog meer personen, die zich willekeurig van het streng nood zakelijke zien beroofd. De Bond verzoekt ons bij de handelaars aan te dringen om te bekomen dat zij de groote gezinnen billijk zouden behan delen. Een snelle controle kunnen zij ge makkelijk toepassen als zij van eiken kooper, die meer dan de minima hoeveel heid waren verlangt, het voorleggen eischen van de ravitailleeringskaarten van de leden van zijn gezin. De nieuwe richting mag enkel genomen worden dan wanneer de baangebruiker er zich van overtuigd heeft dat hij door de richtingsverandering andere baangebrui kers noch kan hinderen noch in gevaar kan brengen. 6. - Het voorbijsteken van voertuigen is verboden: a) wanneer hierdoor het tegenverkeer kan gehinderd worden; b) aan kruispunten; c) in niet volledige zichtbare bochten. 7. - Degene die tegen bovenvermelde verordening Inbreuk pleegt zal met geld boete gestraft en in hechtenis genomen worden, of zal een der beide straffen ondergaan. De veldgendarmerie heeft het recht op staanden voet geldboeten te eischen en deze te ontvangen. Deze verordening wordt van kracht bij hare bekendmaking. Kortrijk, den 2 September 1940. De Veldkommandant, (get.) KALDRACH Oberst. V. O. S. KLACHTENBUREEL Heden Zondag te 11 uur maandelijk- sche zitting in 't gewoon lokaal. VOOR DE FIETSERS Ons werd ook medegedeeld dat enkele processen-verbaal werden opgesteld tegen velorijders die bij donkeren op straat re den zonder licht. De fietsers dienen dus er nogmaals op gewezen dat zij bij duisternis wel degelijk Hcht moeten hebben, maar dat het licht slechts mag doorstralen door een kleine spleet (rechthoek) in het zwartsel dat op het licht dient aangebracht. OPENBARE BOEKERIJ leperstraat 29, Poperinge De boekerij wordt heropend heden Zon dag 8 September. Ze is open eiken Zon dag van 10 tot 12 uur en eiken Donder dag van 1 tot 3 uur. De Lezers die nog boeken bezitten wor den beleefd verzocht die terug te bren gen. LANDBOUWBELANGEN 't "Wordt nu de tijd voor onze boeren, jong en oud, om 'n keer te gaan zien, in 't voorbijgaan of op 'n vrij uurtje den Zondag naar onze variëteitsproef op voe- derbeeten. Gij neemt de St-Sixtusstraat en bij 't kapelleke, naast het hoppeveld van de Wed. Degryse, hebt gij het. Om ringd is "t door een gewone variëteit roode lange. Die beeten zijn minder groot dan die van 't proefveld. Zij werden wat la ter gezaaid en... de droogte! Bemerk nu, een paar meter diep op het veld. Alwie Iets kent van koeien of koeien- voeder volgt dadelijk. De eerste vijf reken: Teutonia, een gels beet. Tweede soort: Groningia. Derde soort: Peragis. Zware ronde, die hier veel worden gekweekt. Vierde: half Suiker-Groenhals. Ook niet vreemd aan de streek. Gij zult ze herkennen aan de vele opschfeters. Vijfde soort: Corona. Zesde: Hollandia Groenkraag. Zevende variëteit: Gloras. Rood, zeer ronde. Achtste: Globulus. Groene, die zeer rond zijn. Die twee laatstgenoemde zijn nieuwe soorten, die .nog hun proeve moeten doen. Eindelijk een plaatselijke soort. Elke soort beslaat vijf rijen achter el kaar, en de proef wordt driemaal her haald. Waarlijk een eenige gelegenheid om beeten te leer en kennen met hun gaven en fouten. Nu nog een opmerking: Niet de zwaar ste beeten moeten wij kweeken maar die het meest voedende bestanddeelen bevat ten. Geen boer kweekt beeten voor 't ge noegen veel water van op zijn veld naar de hoeve te kunnen vervoeren. AFGESLOTEN VAN 'T BINNENLAND Verled ?n week gaven we de uurtabel der auto-rails en autobussen die onze streek bedienen. Wij moeten melden dat de autobuslijn Poperinge-Ieper-Kortrijk afgeschaft is. Uit leper vertrekt te 5.25 uur "s mor gens esn tram die te Kortrijk verbinding geeft met den trein naar Brussel, maar uit Poperinge is er in den morgen geen verbinding meer met Brussel. Van wege de Heer Orts-Kommandant te leper werd het Stadsbestuur van Po peringe verwittigd dat de uurtabel der autobuslijn Poperinge-Roeselare zal ge wijzigd worden derwijze dat wij te leper, bij heen en terug, zullen aansluiting heb ben met den tram naar Kortrijk en uit Kortrijk. DE HOPPEPLUK De hoppspluk blijkt dit jaar wel een bijzonder kort verloop te zullen hebben. In veel plaatsen was de hop reeds af na een vier a vijf dagen plukken. Het uiterst warme weder heeft menige plukker bijna doen braden», maar de droogte zorgde meteen dat de hop maar weinig gewicht had, tot groote schade wellicht van de plukkers en tot profijt van de landbouwers. HET KANTOOR DER BELASTINGEN is naar de Hondstraat 7, overgebracht. VERKEERSONGEVAL Landbouwer Alfons Vandoolaeghe uit Proven kwam Maandag avond rond 18 u. den steenweg van Proven naar Poperinge. met zijn gespan, afgereden. Nabij het Hooge, rechtover de maalderij van Heer Carton, werd zijn gespan voorbijgestoken door een zwaar beladen vlaswagen der firma Vuylsteke uit Meenen. Vandoolaeghe werd hierbij echter ge grepen door het breed opgeladen vlas en een twaalftal meter ver medegesleept. De vrachtauto met vlas reed er echter van door zonder dat de voerder maar eenigs- zins omzag naar het slachtoffer. Vandoolaeghe kloeg van erge inwendige pijnen. Bij geneeskundig onderzoek bleek dat hij enkele ribben gebroken was, als ook het sleutelbeen. Gelukkiglijk had een toeschouwer de nummerplaat van den vlaswagen kunnen opnemen en dank een vlijtig onderzoek Ingesteld door de Rijkswacht, kon de eige naar van den aanrijdenden auto uitge maakt worden. MUZIEKLESSEN Juffr. A. BLANCKAERT, 1» Prijs aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent. meldt dat zij leerlingen voor PIANO en NOTENLEER aanvaardt. Gasthuis straat 41, Poperinge. BIJ DE C. O. O. BENOEMINGEN Werden door de Commissie van Open baren Onderstand aangesteld tot tijde lijke bedienden: de HH. Jules Clement, Albert D'Allequin en Emiel Vandevoorde. LESSEN IN DE DUITSCHE TAAL De Heer Julien Peperstraete, leeraar in de Germaansche talen, zal zijn Duit- schen cursus hernemen en eveneens les sen geven voor gevorderden. Voor den eenen cursus zoowel als voor den anderen zal het aantal leerlingen beperkt zijn. vroeger Gr. Markt, Poperinge, is thans overgebracht naar de GASTHUISSTR. 34, Poperinge (nevens Fotohuis Leeuwerck.) hetbeste middel tegen hoofdpijn. MEISJE VERBRAND Op Vrijdag avond 30 Augustus had de echtgenoote G. Déb., wonende Krombeke- straat, een marmiet met kokend water even op den vloer geplaatst en met het deksel afgedekt. Op zeker oogenblik heeft het 3-jarig meisje des huizes, wijl haar moeder even bezig was aan een of ander werk, het deksel van den ketel opgeheven en kwam hierbij ongelukkiglijk ln het kokend sop terecht. Dadelijk werd het kindje uit het water getrokken, maar het had reeds zware brandwonden aan het lijfje bekomen. Het is thans aan de beterhand. Ouders let toch op, zet nooit kokend water tn t bereik der dartele kinder handjes. GLADDE BANEN De nieuwe cementbanen der streek zijn onlangs met teer bestreken geweest. Dit maakt het vervoer met paarden daaromtrent onmogelijk en reeds meer dan een dier is er op verongelukt. Door de bezettende Overheid werd aan de Gemeentebesturen bevel gegeven deze banen met zand te bestrooien. Vrijdag morgen werd door de zorgen van ons Stadsbestuur hiermede begonnen op de baan Foperinge-Abeele. Ander ce mentbanen loopen op ons grondgebied niet. GESTOLEN Ten nadeele van landbouwer Bus., wo nende Westoutersteenweg, werden door onbekende een 50 kgr. hutteboonen op het veld ontvreemd. Een ijverig onderzoek werd ingesteld. FIETS GESTOLEN We schijnen opnieuw een periode van fietsdiefstallen te zijn Ingetreden. Donderdag jl. werd de fiets van den H. Georges Soenen, wonende Boeschepe- straat, gestolen aan den gevel van zijn huis. Opgepast dus voor uw fietsen. VOOR ALLE SCHATTINGEN VAN OORLOGSSCHADE wendt U in volle vertrouwen tot Architect Westouterstw., Poperinge. Ingeschreven in het Prov. Register, krachtens de wet van 20 Febr. 1930. BERICHT A.AN DE NOODLIJDENDEN WERKLGOZENCONTROOL INGERICHT De Commissie van Openbaren Onder stand der Stad Poperinge maakt aan de ondersteunden het volgende bekend: Vanaf Maandag a.s., 9 September 1940. zal de gemeentelijke werkloozenkontrool in voege worden gebracht. Deze zal plaats hebben zooals vroeger in de St-Anna- straat. De volgende uurregeling is voorloopig getroffen; De Nrs 1 tot 200 van 9 tot 11 uur. De Nrs 201 tot 400 van 10 tot 11 uur. De Nrs 401 tot 600 van 11 tot 12 uur. 's Namiddags: De Nrs 601 tot 800 van 2 tot 3 uur. De Nrs 801 tot 1000 van 3 tot 4 uur. De Nrs 1001 tot 1300 van 4 tot 5 uur. De ondersteunden dienen hunne con- troolkaarten te komen afhalen op het bu reel van den Openbaren Onderstand van af Vrijdag bij de uitreiking van den steun tot den Zaterdag tot 5 uur 's na middags ten laatste. Ieder lid van een ondersteunde familie vanaf 15 tot 65 jaar voor de mannen en tot 60 jaar voor de vrouwen niet-huis- houdsters, dienen zich op de bepaalde uren op de kontrool aan te bieden. Die zich aan dezen maatregel niet onder werpt, zal van alle steunverleening wor den uitgesloten. Namens de Commissie v. Openbaren Onderstand. ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD OP DONDERDAG S SEPTEMBER 1940 OM 19 UUR. DAGORDEs 1. Verslag der laatste zitting. 2. Advies nopens de Begrooting der Kerkfabriek van St-Jan voor het dienst jaar 1941. 3. Advies nopens de Begrooting der Kerkfabriek van Sint-Bertinus voor het dienstjaar 1941. 4. Lijnrichting aan te brengen voor sommige straten. 5. Vaststelling van den Intrestvoet en termijn van terugbetaling der ontleen- de sommen aan banken en particulier. 6. Wijzigingen te brengen aan de Stadsbegrooting voor 1940. 7. Verklaring van Openbaar nut der afneming van grond Westouterstraat, om in den openbaren weg in te lijven. 8. -Periodieke verbooging der wedde van leden van bet gemeentepersoneel. 9. Mededeeüngen. Verslag geven wij aanstaande week. RENINGELST Brand Op Zaterdag 31 Augustus jl., rond 9.45 uur van den morgen, ontstond brand ln den eigendom van den H. Gaston Lame- rant. Burgemeester te Reningelst, wo nende op den Ouderdom. De brand ont stond bij het drogen van een groote hoe veelheid tabak, doordat tabak ln aanra king was gekomen met den vuurhaard. De brandweer van Reningelst was spoe dig ter plaatse en geholpen door talrijke geburen kon het vuur goed bestreden en verhinderd worden verdere uitbreiding te nemen. De Rijkswacht van Poperinge was ook spoedig ter plaatse en zorgde voor de goede orde. De schade, die circa 25.000 fr. beloopt, Is gedekt door verzekering. WATOU Burgerstand maand Augustus 1940 Geboorten. Struye Liliane, d. v. Je- remie en Vancaeyzeele Godelieve. Brut- saert Jean, z. v. René en Cayzeele Anna, (v Boeschepe) Sterfgevallen. Demol Zelie. 66 j., echtg. Fioen Camille. Harre Julle, 68 j., wed. Vanhove Petrus. Lanoo René, 66 j., ongeh. Vannieuwenhuyae Theophiel, 17 j., ongeh. (van Slijpe). Benauwt Emilius, 74 j„ ongeh. Vankemmel Julie, 78 j., wed. Pinoeel Carolus. zag dat er algelijk nog wel overkomste was, daar was meer volk dan anders. En in 't Jaargetijde van de parochianen, de kerk was geheel en al vol. er waren stoe len tekort. En ook den Donderdag in 't Jaargetijde van de gesneuvelde soldaten van den anderen oorlog, gelijk alle jare, veel volk. dat vermindert niet. dat is schoone dat de menschen dat niet ver geten, en ze mogen niet ook. W eet ge. Weet ge, zeggen ze alle weke te Boe- ztnge, ze weten daar alleszins alle weke meer of hier te Bikschote't is maar om hier op te komen, dat de menschen. nu achtjr de kermesse, ook zooveel klapten van weet ge, en wist ge had den ze 't maar geweten, en ze moeten 't nu ook maar weten, en wat weet ik al; en wie had er dat gepeisd, en 'k wist dat toch niet. en was me dat nu ne paarlée. we hebben dat nu nog nooit tegengekomen te Bikschote, was dat nu een dingen, en waarachtig 't is een dingen ook zijn ze zot of niet? Nieuws. Nieuws en nog ne keer goê nieuws: nog ne keer zijn er 3 van onze soldaten thuis gekomen en nu uit Duitschland André De Jortckheere, Albert Plancke en Valeer Timperman, en alle drie gave en gezondnog ne keer 3 huisgezinnen, die er zoo gelukkig om zijn. Nog een duwtje en ze zijn al thuis: en 't is dan al effen en klaar te Bikschote: men zegt, dat de andere in 't korte ook thuis zijnmocht het waar zijn. VLAMERTINGE Burgerstand maand Augustus 1940 Geboorten. Deberdt Frans, z. v. Ca milla en Zoë Verstraete. Vanhove .Rita, d. v. Pieter en Maria Vandemaele. Overlijdens. Bouttery Denis, 3 j„ z. v. Julien en Jeanne Hennin. Jacob Alois, 76 j. Gontler Marie-Louise, 87 j., wed. Vandooren Charles. Coene Marie- Louise, 68 J„ wed. Denhert Robert. Mortier Charles, 81 j„ wed. Barroo Sylvie. Huwelijken. Cyrille Bryon, ijzerweg- bediende, wed. Nappe Irma, en Pinoeel Madeleine, kleermaakster. Joseph Am- pe, dokter in de rechten, v. Boazinge en Blomme Joanna, bijz. BESELARE Soldatennieuws Volgende soldaten zijn deze week terug gekomen: Uit Frankrijk (onbezet gebied)Rey- naert Daniël, Vandamme Cyriel, Pattyn Albert. Uit Duitschland: Lefevere André, Coul- leit Valère. IN DE HEIMAT! Aan Vader, Moeder, Broer en Zus, Reiken ze blijde beide hand', Ontvangen liefde, zegen, kus, In 't lieve, schoone Vlaanderland 1 GEO. ZONNEBEKE Burgerstand maand Augustus 1941 Geboorten. Vandevyvere Gilbert, z. v, Floris en Winne Ivonne. Lahiere Odet te, d. v. Arseen en Decloedt Bertha. Wittouck Christina, d. v. Honoré en De Cuyper Julia. Van Damme Raymond, z. v. Cyriel en Van Loocke Lidia. Huwelijken. Sesier Amatus met Ver- beke Maria. Verbeke Oscar met Ros- selle Herminie. Overlijdens. Calis Sylveer, 12 d.. z. Remi en Knockaert Felicie. Claere- boudt Silvie, 82 j., wed. Heneyaert Désiré. De Cuyper Julia, 42 j„ echtg. Wittouck Honoré. Gouwy Ernest, 70 j., echtg. Baelen Felicie. Dochy Leon, 52 j» echtg. Vandevlvere Bertha. WESTNIEUWKERKE Gesneuveld voor Vorst en Land Drie soldaten van onze gemeente zijn tot op heden bekend als gesneuveld voor Vorst en Land. Het zijn William Mazeure, Fernand Verhaeghe en Valère Cousin. De 3 foto's van onze duurbare gesneuvelde parochianen zullen aanstaande week in ii Dei Poperingenaar verschijnen. GELUVELD Burgerstand maand Augustus 1940 Geboorte. Roger Deleu, z. v. Cyriel en Maria Wyckhuys. Sterfgevallen. Marie-Louise Debrue, echtg. Jozef D'haene. Emma Decroix, echtg. Jules Vandelannoote. LANGEMARK Burgerstand van Juli-Augustus. Geboorten. Parmentier Denise, d. v, Florent en Mylleville Martha. Van damme Noëlla, d. v. Valère en Devoldere Margaretha. Debeuf Roger, z. v. Ar thur en Bruynsteen Maria. Florisoone Maria, d. v. Hector en Timperman Orin- da. Lecluse Jacqueline, d. v. Achiel en Vanhoudt Margaretha. Hoorelbeke Roger, z. v. Gaston en Ghesquiere Ju lienne. Cruydt Roland, z. v. Leo en Cailliez Flavia. Supply Daniël, z. v, Remigius en Matten Maria. Overlijdens. Vanhee August, echtg, v. Julie Debruine. Dewilde August, echtg. v. Vandecasteele Emerentia. Saenen Felix, soldaat 3' Lanclers (van Wilrijk). Callewaert Theresia, wed. v. Dewilde Aloïsius. Huwelijken. Cattoor Valère met D'Almagne Godelieve. Capoen Marcel lus met Vandenbroucke Suzanne. De Kervel Daniël met Depoorter Joanna. Roelens André met Vanneste Jeanne. Covemaker Maurioe met Decoene Lizane. Verhulst Gerard met Vandermeersch Martha. Descamps André met Wit- douck Anna. liiiiiuiiiimiiUiiiii BURGERLIJKE STAND van 29 Augustus tot 4 September 1940. Geboorten. Baes Annie, Recolletten- poort 5, van Kemmel. Lemoine André, Patteelstraat 19. De Loof Wilfried, Recollettenpoort 5, Basculestraat 21. Demuyt Willy, idem. Lmdendreef 42. Moerman Simonne, idem, v. ZuidsChote. Deforche Marcel, idem, van Poelka- pelle. Dewanckel Jeanne, idem, van St-Jan. Six Wette, idem, van Zille- beke, Castelein Roland, idem, Augus- tinusstraat. Neels Koenraad, Poperin- gesteenweg 159. Schouteten Jacques, Recollettenpoort 5. Hoornwerk 49. Devloo Jeannine, idem, van Brielen. Huwelijken. Coulembier Marcel, boekhouder, en Braem Maria, z. b., bei den te leper. Derous Lucien, diamant bewerker, en Coussaert Yolande, z. b„ beiden te leper. Allemon Gerard, pas werker, en Verschoore Blanca, marokijn werkster, beiden te leper. Overlijdens. Peeters Frans, 44 jaar, handwerker bij N.M.B.S., echtg. Geber Maria (v. Kessel-Loo). Lignel Mau rice, 33 j„ autogeleider, echtg. Noliet Palma, Slachthuisstraat 5. Lefebvre Maria, 79 j., z. b.. wed, Vanhoorne Bruno (v. Werviic). Robben Josephus, 24 j., soldaat, echtg. Wouters Maria (v. Turn hout). Godefrord Jean, 33 j., soldaat, echtg. Dignef Laure (v. Seraing-sur- Meuse). Landerwijn Jerome, 50 jaar, meester-metser, echtg. Dubien Jeanne, Beluikstraat 8. De Winter Edmond, 80 j., beeldhouwer, echtg. Bayez Maria (v. Mechelen). Wontoir Josephine, 41 jaar, werkvrouw, echtg. Beterams Isidore (v. Mechelen). Canieau Leopold, 48 j., tonnenmaker, echtg. Casse Silvie (van Doornik). Mertens Charles, 39 j., tech- nieker, echtg. Payot Palmyre (v. Tienen). Van Loo André, 22 j., hoeveknecht, ongeh. (v. Blankenberge). Donnav Ju lien, 20 j., meubelgarnierder, ongeh. (van Gent). Van Geel Gommarus, 44 j„ be roepssoldaat, echtg. Driessens Mathilde (v. Kalmphout). De Groote Julius, 64 jaar, schilder, echtg. Devos Helena, O. L. Vr.-straat 5. Vanderhaeghe Vic tor, 59 j., metser, echtg. Vanelverdinghe Augusta, Capucienenstr. 6. Wesemael Camille, 26 j., landbouwer, ongehuwd (v. Berlaar). NEGENDAAGSCHE PLECHTIGHEID ter eere van O. L. VROUW VAN SALETTE in de Kapel der Arme Klaren, van 's avonds 18 tot 27 September. ORDE DER GODDELIJKE DIENSTEN Den 18 September, 's avonds te 7 uur, openmgsiof, «Veni Creator» en Sermoen. Al de Weekdagen der Noveen, H. Mis sen te 6 u., waarna Onderrichting; te 7 u. en tc 8 u., Hoogmis met Sermoen, 's Avonds Lof te 7 u. en groot Sermoen. Zondag ouder Noveen, H. Mis te 6 uur en te 8 u. Hoogmis waaronder Ser moen. 's Avonds te 7 uur Plechtig Lof en groot Sermoen. Den 27 September, 's morgeus Alge meene Communie voor de inzichten van Z, H. den Paus. 's Avonds te 7 uur Te Deunt en Pauzelijke Zegen. De laatste dag der Plechtigheid zal men Paternosters, Scapulieren, Kruisjes der Goede Dood en andere godvruchtige voorwerpen wijden. De Sermoenen zullen gepredikt wor den door een Eerwaarde Pater Minder broeder. HET KERKHOF GESLOTEN Het Stadskerkhof zal niet toegankelijk zijn voor het Publiek op DINSDAG 10 en WOENSDAG 11 SEPTEMBER aan staande, leper, den 2 September 1940. De Burgemeester, J. Vanderghote. VOOR UWE SCHRIJFMACHINES, benoodigdheden, herstellingen, wendt U in volle vertrouwen bij ALFRED DEKEYSER, Specialist-Werktuigkundige. Waterkasteelstraat 54, IEPER. RIJKSWACHTER DOOR AUTO GEVAT Donderdag morgen, omstreeks 9J0 u„ kwam de Rijkswachter Cornelis per fiets op de Maloulaan ge'reden. Hoe het nu juist kwam zal het onderzoek dienen uit te wijzen, doch het staat vast dat de rijkswachter, ter hoogte van het Gesticht der Roesbrugge Damcn gegrepen werd door een auto en vrij onzacht tegen de straatsteenen terecht kwam. Hij werd naar het O. L. Vrouw Hospitaal te leper overgebracht waar meu eene schedelbreuk bestatigde. EXAMENUITSLAG We vernemen zooeven dat onzen stads genoot, den Heer Alfred Werrebrouck, zijn eindexamen van textielscheikundige met de grootste onderscheiding aan de Hoogere eu Middelb. Technische School der stad Kortrijk, heeft afgelegd. Onze hartelijke gelukwenschen 1 ONZE STATIE We hebben kunnen bestatigen dat hand aan 't werk geslagen werd tot het herstel der vooroorlogsche statie (1914-18). Zoo dat alles laat vermoeden dat binnen kort ook voor het treinverkeer zal gezorgd worden. DE SCHOUWBURG Hier is men ook druk aan het werk om stukgeslagen ruiten en andere schade gedurende den jongsten oorlog aangericht te doen verdwijnen zoodat voor dit win terseizoen terug zal kunnen opgetreden worden. UITBETALING DER MILITIEVERGOEDING De Militievergoeding, voor het afslui ten der Rekeningen zal ten Stadhuize uitbetaald worden op ZATERDAG 21 September 1940, van 14 tot 17 ure. STEDELIJK SLACHTHUIS Maand Augustus 1940. - Geslacht: 26 stieren, 42 ossen, 110 veerzen, 91 koeien, 20 nuchteren kalvers, 30 vette kalvers, 5 schapen, 197 varkens, 15 peerden, is te zamen 536 dieren. Waarom nog langer verzekerd blijven aan Maatschappijen vreemd aan uw streek? In deze tijdsomstandigheden weet elk verzekerde der Naamlooze Maatschappij DE KORTRIJKSCHE ONDERLINGE het best hoe voordeelig het is bij haar verzekerd te zijn. In geval van ramp bekomt ieder een spoedige en billijke regeling zonder eenige moeite. De volledigste waarborgen aan de voor- deebgste premiën. Deel in de winsten. Voor alle inlichtingen wende men zich tot het Bijkantoor te leper, Paterstraat 8. Algemeene Opziener OMER ROBYN. Alle makelaars in verzekeringen heb ben meer dan ooit groot belang en voor deel met onze instelling te werken. Vraagt ons dus verdere voorwaarden en tarief. BOEZINGE Nieuws van t'onzent De herstellingen aan onze kerk vor deren snel, naar de beweging die men erin en errond bemerkt. Best ook, want 't ware jammer zoo schoone dagen te la ten voorbijgaan. Aan zoo 'n toren wer ken, is toen geen winterwerk, en stop zet ten zou zeker met pakken bij onzen Her der. Naar wij van hem vernamen, be loopt de schade meer dan een half mll- lioen; wat zal het dan wel kosten om te nerstellen. Doch 't moet, zegt hij, en 't zal. Het kerkhof is opgekuischt en ge lijkt hetzelfde niet meer. Naar het schijnt zal het nu gedaan zijn met kro nen, omheiningen en dergelijke rommel, die de schoonheid en rust van onze rust plaatsen wegnemen en voor de overlede nen geen 't minste voordeel bijbrengen. Adré Adam, zoon van Arthur en Celine Buytaert, is de eerste met onder scheiding en diploma voor hoefsmederij, te leper. Proficiat! Sinds wij de terugkomst meldden van enkele onzer soldaten, is A. Gremon- prez nog te huis gekomen. Meester Roger Carpentier, Heugebaert en Sweertvaegher hebben laten weten dat ze bij den boer werken in Duitschland: de twee laatste zitten samen op dezelfde hoeve, ln af wachting hunner terugreis. Heden Zondag na de H. Familie, al gemeene vergadering voor al de leden der Boerinnegilde, ln de Kookschool van het Klooster, met voordracht en tombola. Zondag a.s. is er Geitenbond; Mees ter Platteau van Bikschote komt ons wat vertellen over de geiten, en.., eenige prij zen worden er verloot. In 't korte is er Boerengilde met spreker uit Leuven. Dinsdag laatst was Alois Loones- Carrein aan 't dorschen bij landbouwer Lecluse. Toen men hem ging roepen voor het eten, lag hij voorover in de schuur, schielijk overleden. Weet ge? ...dat we in de Octaaf zijn van O. L. Vr. van Dadizele? ...dat er voorschotten ge geven worden voor herstel der oorlogs schade? ...dat deze die oorlogsschade hebben aan gebouwen, best doen er fotos van te maken? BIKSCHOTE Kermis. Kermis dat komt van KERK-mis, zei de Pastoor op de predikstoel op Ker- mis-Zondag hewel dat was een Kerk mis in de kerk dezen keer de verjaring van de Kerkwijding: 'k heb het nog zoo goed onthouden van over 16 jaar; 'k heb het van dichtbij gevolgd; dat is wel een schoone plechtigheid, 't duurt wel wat lange, maar 't is toch schoone. Ja, en 't was nu ook schoone van d'jare, een plechtige Hoogmisge LAAT UW OORLOGSSCHADE SCHATTEN DOOR Gediplomeerd ArchiCekt Góomètre - Expert Geweren Staatscommissaris ^.'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiNiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiHiiiuiiiiiiiiiiHiüiiiiiiiiiii^ Als de klokken zwijgen wordt het toch zoo stil om ons heen en we krij gen een heimwee naar hun luiden. Is er een land als het onze dat zooveel houdt van klokkengelui en levendig spel van beiaarden? Uit onze torens spreekt ons volks leven in menigvuldige tonen. Wat is er grootsch en schoon in ons volks- gebeuren dat door het galmen van klokkengelui niet vertolkt wordt? Ons leven deint en golft als het ware op het rythme van onze klokkentale. Daarom wordt het zóó stil om ons heen als ze zwijgen. Wanneer zij luien in regelmatigen gang dan geven we daar geen acht op, maar als ze zwijgen dan voelen wij dat iets stilgevallen is wat tot ons normaal en dagelijksch leven be hoorde. Ze treuren om ons leed en jubelen om onze vreugde, spreken van onzen angst en onzen nood. Hun bronzen stem weergalmt heinde en ver over dorpen en velden. Tot in de verst- afgelegen huisjes te lande en tot in de engste steegen der stad klinkt hun speelsche beiaardieren en hun dof getamp. Niets kan in ons volksleven de be hoefte aan onze klókken vervangen en als ze zwijgen dan weegt die stilte op de bevolking als de afwezigheid van onmisbare naastbestaanden. Ieder dorp heeft zijn eigen klok ken en ieder toren zijn eigen geluid. 'k En heb de schoonste beiaarden van ons land nooit zoo schoon gevon den als het zóó afwisselend en kun stig klokkenspel uit onzen simpelen dorpstoren. t Is een brok uit ons jonge leven dat we nog immer met sterke voorliefde in ons omdragen. Dat Zaterdag avonddeuntje van onzen éénigen klokkenluider tintelt en tjingelt nog altijd in ons verbeel ding zóó vroolijk en frisch weerop en brengt weep in ons gemoed de oude vreugden van kinderen die verlangen naar den blijden Zondag. En als 't dan hoogdag of kermis was! Ner gens ter wereld wordt de klok zoo feestelijk geluid als in ons dorp. Ner gens ter wereld! Zelfs te Rome niet! Dan wandelden wij in onzen lochting, zaten op de zulle of op het steenen plankier voor het huis en luisterden gretig naar het zwaar en luide luiden van de hoogdagklokke. En uit de verre verte boemde dan nog de volle galm van de groote steêklokke. 't Zit daar zilver in gesmolten, zeiden de dorpelingen, want 't galmt te schoon om maar louter koper of brons te zijn. En als er rouw en dood in huis was gekomen, op de uitvaart tampten de doodenklokken eenbaarlijk dof en doodsch over het dorp wijl de dra gers met tragen tred langs de land- sche wegen den afgestorvene kerke- waarts brachten.En heel de be volking treurde en bad mede voor den doode: de landman op z'n land, de anderen thuis en uit ieder huis van het gehucht, samen met familie en kennissen, toog iemand mee naar de begrafenis. Zoo is 't in vreugde en indroef heid: de klok is de roepstem van blijde begeestering en rouwende treurnis. Het is zóó treffend na te gaan hoe sterk het gemeenzaam volksleven zich veropenbaart in al zulke eenvoudige uitingen. 't Zijn doodgewone tee kenen van solidariteit voor een volk, die zoo natuurlijk zijn en als het ware vanzelf bij eijn dagelijksch le ven behooren. Torens zijn meer dan steen en ar duin, ze zijn ook herauten die luidop spreken met een stem van metaal. Onze torens hebben hun eigen taal. Gezelle dichtte eens: Mijn Vlaanderen heeft zijn eigen taal God gaf elk land de zijne En laat ze rijk zijn, laat ze kaal Z'is VlaarAsch en z'is de mijne. 't Is zoo diepzinnig gedicht in al zijn simpelen eenvoud en zoo zuiver waar. Ons Vlaandren heeft ook z'n eigen torens en heeft ook zijn eigen klok- kentaal: z'is Vlaamsch en z'is de onze. En laat hun tonen rijk zijn, laat ze kaal: ze zijn Vlaamsch en ze zijn de onze. K. V. BURGERLIJKE STAND Geboorten. Hendryckx Annie, d. V. Gaston en Deramoudt Bertha, Moeder huis. Depontieu Ludwina, d. v. Gerard en Spilliaert Georgette, Rozendaalstraat 60 A. Dekeuninck Monique, d. v. Al- bert en Depreitere Noëlla, Klokhofstr. 63. Declerck Georgette, d. v. Edcuard e;i Dekeuninck Margareta, Bruggestw. 58. Pattyn Eliane, d. v. Herman en Heu- ghebaert Martha, Moederhuis. Ver- raes Simonne, d. v. Albrecht en Avereiu Angela, Moederhuis. Overlijdens. Allonsius Cécile, 68 j, z. b.< echtg, v. De Wolf Eduard (v. De Panne). Maczka Félitis, lm. Hen dryckx Annie, 7 d. (v. Audergem). Huwelijksafk. Vanhaesebrouck Ge rard, handelaar te Wakken en Declerck Germana, z. b. te Veurne. INLICHTINGEN OVER SOLDATEN Er wordt ter kennis gebracht aan fa milie dat sergeant Van Poppei, 23e linie, 6« kle, krijgsgevangene is in kamp X A, Duitschland en dus NIET gesneuveld is. Inlichtingen bij Stadsbediende Edw. Carna. DE SINT-NI KLAASKERK Dat de Sint-Niklaaskerk van Veurne weerom in gebruik is gesteld zal aan de inwoners het grootste genoegen ver schaft hebben. Reeds van de eerste weken van Juni werd er gewerkt om de kerk in behoor lijken staat te brengen. Er werd een aan vang genomen om de vensters terug te plaatsen, maar de Commissie van Monu menten beslisXe dat de kalksteenen uit de vensters moesten verdwijnen en ver vangen worden door oude Veurnsche baksteenen. Dit was een groote verach- tering in het gereedmaken der Sint-Ni klaaskerk. Dan zou men maar de vensters voor loopig dient maken eu men mag zeggen dat z.. E. H. Deken erin gesiaagd is eett voldoende verncnting te bekomen. Daarna werd aan 't reiumaken begon nen eu daartoe werd beroep gedaan op enkele bereidwillige juiïers die noch tijd noch moeite hebbeu ontzien oiu het hut» Gods een behoorlijk aanzien te geven. De studenten hebben dan met koorts- achtigen ijver de stoelen terug gebracht en nu ziet onze oude kerk er waarlijk behoorlijk uit. Wonden ziet men er nog overal maar enkele weken zullen vol staan om alles weg te wisschen. Ieder een is gelukkig terug op zijn oude piaats te kunnen de goddelijke diensten volgen. Aan al wie medehielp om onzen vurig- sten wensch te vervullen bieden wij on zen besten dank. Moge de Heer goedig neerzien op onze duurbare Sint-Niklaas- parochie, zijn milden zegen over de pa rochianen late neerkomen en zijn straf fende hand van ons afkeere. AAN ALFONS DE EER! Zoo op het onverwachts hadden we op de splinternieuwe baan bij Pietje een groote bolling die het grootste succes Doekte sinds veie jaren, want niet min dan 126 peletons lieten zich inschrijven. Die 240 fr. prijzen brachten dan ook een geweldige kamp met zich. De hardste kampers in wie wij van de beste bolders herkenden kwamen dan ook zegevierend uit den sprint. Ook de altijd welgezinde cafébaas mocht wel in zijn vuistjes la chen, hetgeen we hem ook van harte wenschen, want in zake De Ware Am bachtslieden staat Pietje altijd op de bres. En hier volgt de prachtige uitslag; Oppervogel gebold door Altcms Yan- denDerghe- Linksche zijvogei gebold door Alfons Vandenberghe en Pieter Monten- Rechtsche zijvogel gebold door Henri Lobbestael- Het meeste getal oppervogels door Pieter Monten- Het meeste getal vogels door Marcel Bedert. Aan allen hartelijk proficiat. GEMEENTERAADSZITTING Op Zaterdag laatst kwam de Gemeen teraad van Veurne voor de tweede maal bijeen om tc beraadslagen over de pun ten vermeld op de dagorde van Maan dag 26 Augustus, toen de zitting moest geschorst worden ten einde incidenten te vermijden daar het publiek protesteerde tegen de aanwezigheid van Raadslid Cam. an Elslande die naar Frankrijk gevlucht was. Na lezing en goedkeuring van het ver slag der vorige zitting werden volgende punten behandeld 1. - Akteneming ontslag M. de Spot als Gemeenteraadslid. Aanvaard. 2, - Aanstelling en eedaflegging plaats* vervanger. (Zie vervolg op 4* blad). UUMI«BlflBBBI3S9BnaaaBBBMaHi*aS»B9HaBHMBHHaHHBaSaBBII EiiiiHiiiiwHiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuaiiiiiHiiiiiiiHiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuuuimmuiiuiiiniiiiiuiiiiiniiiiiiiii^ APOTHEKERSDIENST Heden Zondag alle Apotheken open tot d.n middag; 's namiddags alleen open de Apotheex LEUR1DAN, Bertenplaats. BURGERSTAND van 30 Augustus tot 6 September 1940. Ueooorlen. Vanxemmei Norbert, z. v. Ancue en Papegaey Maria, Abeelesteen- weg. Vandelannoote Norbert, z. v. Gas ton en Decaestiker Rachel, Korte Renin- gelststraat. Dondeyne Erna, d. v. Jules en Lebon Jeanne, N. MiL Kerkhofstraat. Louwaege Florida, d. v. Henri en Ver- eecke Germana, Roesbrugge-Haringe. Overlijdens. Butaye Sylvie, 76 j., on gehuwd, Bruggestraat. Lauwers Ber tha. 55 j.. echtg. v. Van Peperstraete Jo seph, Abeelesteenweg. Vandewynckel Julia, 81 j., ongehuwd, Ouderdomsteen- weg. Dehaene Margarita, 34 j., echtg. v. Chaerle Joseph, Bruggestraat. Lefe- ver Rachel, 63 j., echtg. v. Guillebert Henri. Veurnestraat. Huwelijken. De Puydt André, werk man v. Woesten en Poissonnier Maria, z. b., v. Pop. Maeyaert Georges, land bouwer v. Beveren-IJzer en Top Magda- lena, z. b„ v. Pop. De Gersem Maurice, onderwijzer en Dauchy Agnes, onderwij zeres. b. v. Poperinge. GROOTE VOORRAAD

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 3