Uit de Kuststreek Uit 't Meensche Het herstel der geteisterde gebouwen in ens lend UIT NIEUWPOORT UIT DE PANNE UIT STADEN UIT MEENEN Demobilisatie der soldaten Gebruik van Uniformen UIT VEURNE. gemeenteraadszitting. (VERVOLG). Viteesteld bij afwezigheid van belang hebbende. 3. - Vaststelling benoemingsvoorwaar den Stadsbouwkundige. De Raad beslist deze functie tijdelijk in te stellen en aan Bet Schepencollege machtiging te verleenen tot de benoe ming. 4, S. 6. - Vaststelling benoemingsvoor waarden tijdelijke Politieagenten, Stads- bediende en Werkleiders. De gewone voorwaarden. (Zie aan plakbiljet.) 7. - Wijziging bouwreglement. Wijziging wordt gebracht aan bet be staand bouwreglement om te verbieden dat voortaan nog allerlei ontsierende re- klamen aangebracht worden; de bestaan de op de Groote Markt zullen moeten Verdwijnen. g. - Grondvergunningen Kerkhof. Grnrdvergitnningen worden toegestaan aan Wed. Terlinck, M. Berteloot, Wed. Jer. Htivghe en M. G. Berten. - Wijziging Gemeentebegrooting 1940. De voorschreven wijzigingen uit hoof de van meerdere af mindere ontvangsten worden vastgesteld en goedgekeurd. 10. - Wijziging begrooting 19-10 der Commissie van Openb. Onderstand. Goedgekeurd. 11. - Rekening 1939 der Kerkfabriek Ste-Walburga. Goedgekeurd. 12. - Leening aan bijzonderen. De Raad keurt een leening van 1S.OOO fr. goed aangegaan bij een particulier ten einde een tijdelijk tekort aan te vul len. 13. - Ontslag Bevelhebber Brandweer. Het ontslag van M. de Spot als Bevel hebber der stedelijke Brandweer wordt aanvaard. 14. Benoeming Bevelhebber Erand- Weer. De Heer Albert Boeve, Sergeant bij de stedelijke Brandweer wordt in ge heime zitting benoemd tot Bevelhebber. 15. Benoeming Onderofficieren Brand weer. Ten einde de kaders aan te vullen wor den volgende benoemingen gedaan:, M. G. Deschepper tot Sergeant-Majoor. M. H. Bouttry tot Sergeant. M. M. Lehouck tot Korporaal. M. Luc. Verhaeghe tót Korporaal. M. M. Bedert tot Korporaal-Werktuig kundige. 16. - Autobusdienst Stavele-Veurne. De Raad keurt het voorstel goed van het grondslagtarief van 0,30 fr. op 0.35 fr. per kilometer te brengen. Hierna wordt de zitting gesloten. LEISELE Onze kerk hersteld Onze mooie dorpskerk, die door het bombardement van 31 Mei 1.1. zoo deer lijk geschonden werd, is bijna voltooid. De herstellingswerken van het monumen taal gebouw zijn op eene bewonderens waardige wijze uitgevoerd geworden en ook de toren is gansch hersteld door be voegde schaliedekkers, die zooals ratten rond de torennaald klauterden, om deze In de beste voorwaarden te stellen. De vensters zullen ook weldra in orde zijn, alleen de reden van vertraging is te wij ten aan de moeilijke vervoermiddelen, die ook stilaan aan het normaal worden zijn. Het orgel, waarnaar de geloovigen verlangen, zal ook binnen kort aan een grondige herstelling onderworpen worden en tot iedereens tevredenheid zullen wij weldra de harmonieuze klanken zooals voorheen te hooren krijgen. Landbouwschade De Burgemeester der Gemeente Leisele maakt met deze aan de Ingezetenen der Gemeente bekend, dat de Landbouwcom- missie voor de opname der Landbouw schade zal zetelen in het Gemeente secretariaat op Woensdag 11 September aanstaande. Ai wie nog ten achter zou zijn voor zijne aangifte, wordt verzocht zich op dien dag, om 18 uur 's avonds, aldaar aan te bieden, ten einde zijne schade aan te geven en te regelen. POLLINKHOVE Ongeval Twee meisjes der gemeente, Germaine Straatsburg en Maria Sampers, waren Donderdag 22 Oogst 1.1. per fiets uit wan delen gegaan naar Nieuwkapelle. Nabij den Hazewindgekomen, werden ze door een auto aangereden en beiden in den gracht geworpen. Toeschou wers sprongen toe en in der haast werd Dr Snick, uit Loo, bijgeroepen, die de twee buiten bewust zijnde kinderen ter verder verpleging naar het hospitaal te Veurne per auto overbracht. Germaine Straatsburg was er het ergst aan toe en bleef een vollen dag buiten bewustzijn. Ze liep slechts uitwendige kwetsuren op en kon na 5 dagen hospitaal terug huis waarts keeren. Maria Sampers kwam er beter van af en mocht na 'n paar dagen reeds het hospitaal verlaten. Beiden maken het reeds opperbest en de genezing vordert goed. ALVERINGEM Burgerstand Geboorten. Pollet Daniël, z. v. Err.i"! en Alida Poublcn. Degraeuwe Paul, z. v. Marcel en Maria Parreto. Const?- noble Rogette, d. v. Kenri en Odila Ry- ckeboer. Coutereel Odette, d. v. Mau rice en Maria Lahaye. Caesteker Jen ny, v. Marcel en Maria Degheele. Vandooren Henri, z. v. Arthur en Efvire Barbier. Dehouck Etienne, z. v. Mar cel en Clara Maenhout. Debuysere Guido, z. v. André en Paula Wydccdt. Coutereel Liliane, d. v. ïsidocr en Ger maine Deruyter. Kino Rosa, d. v. Mi chel en Dedullen Maria. Franchois Hedwige, d. v. Maurice en Alphonsina Dhooge. Louwagie Gabrielle, d. v. Pla- cidius en Madeleine Simoen. Dezut- tere Lucie, d. v. Aehiel en Amslie Dhaene. Overlijdens. Sioen Medardus, 79 J., landbouwer, echtg. v. Julia Lauwers. Decan Leonia, 82 J., werkster, wed. v. Leopoldus Hennebert en Henricus Devos. -i- Wackenier Edward, 64 j., landbouwer, wed. v. Zcnobie Vrambout, echtg. v. Ra chel Boeket. Avonture Henri, 78 j„ kostganger, wed. v. Fanny Vanhalewijn. Luyssen Cornells, 90 j., landgebruiker, wed. v. Joanna Luyssen. Nowé Camil- lus, 75 j„ echtg. v. Maria Vandycke. Hosten Lazarine, 64 j., werkster, wed. v. Theophiel Decock, echtg. v. Isidoor Ee- schuyt. Delport? Florence, 75 j.. kost- gangster. -ongehuwd. Depoorter Maria, 64 j., werkster, wed. v. Carol us Derynck. Depuydt Michel, 18 j., werker, ongehuwd. Winnock Hector, 67 j.t rentenier, wed. v. Celina Vandermarliere, echtg. v. Euge nia Dehaese (overl. te Brugge). Cal- lens Emilius, 79 j., kostganger, wed. v. Elodia Lutsen. Bigghe Camilla, 62 J., z. b.. echtg. v. Henri Dscreton. Waeles Elodie, 44 j., z. b., echtg. v. Henri Mooren overl. te St-Michiels). Blomme Emi- iiana, 74 J.t huishoudster, echtg. v. Jules Debaeke. Jaecques Emiliana, 75 j„ huishoudster .echtg. v. Richardus Billiet. Vandycke Maria, 74 j., z. b., wed. v. Camilius Nowé (overl. te Pollinkhove). Huwelijk. Coutereel Isidoor, werker en Germaine Deruyter, werkster, b. v. Alveringem. BULSKAMP Aan tie beterhand We vernemen met genoegen dat de kleine Marcel Meeuws verleden week uit het gasthuis is teruggekeerd. Door de ontploffing van dat oorlogstuig verloor hij een oog en enkele vingers. Hij is nu volop aan *t genezen en we verhopen hem binnen kort in de school te zien. Kinders, laat alle onverdachte dingen liggen! Handen af van oorlogstuig 1 STEENKERKE Landbouwvoordracht Op Zondag 15 September, te 10 uur, na de eerste mis, belangrijke voordracht over «Rundveestallenverbetering», in «De Kroonbij Em. Vandenbussche. AVEKAPELLE Vorming Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge, zal op Donderdag 26 September in onze Pa rochiekerk het H. Vormsel komen toe dienen voor de vormelingen van Ave- kapelle, Steenkerke en Eggewaartskapelle Burgerstand vanaf Nieuwjaar 1940 Geboorten. Breyne Simonne, d. v. Maurits en Rachells Deceuninck. Le- fevre Annita, d. v. Cyriel en Angela De- vroe. Vermeire Marlet te, d. v. Theo- phile en Rachel Folley. Bekaert Mar- cella, d. v. Edmond en Gabrielle Van- houtte. Overlijdens. Lemahieu Emerentia, echtg. Louw Louis. Philips Octavia, wed. Karei Deneve en Picter Boeve. Goens Antoine (vluchteling uit Schaar beek). Cottelle André, gesn. te Wevel- gem. Vanhoutte Jozef, gesn. te Bou- logne-sur-Mer. PERVIJZE Erg verkeersongeval Woensdag voormiddag kwam de H. Re- né Maes, van Pervijze, met zijn auto lang zaam uit de Veurnestr. gereden. Op hetzelf de oogenblik kwam een motorrijwiel in vol le jacht uit de Diksmuidestraat. Een erge botsing greep plaats. De beide motor rijders kwamen onder den auto terecht en waren vreeselijk gekwetst aan armen en beenen. Spoedig was een Duitsche Roode Kruis auto ter plaats, die de on- gelukkigen naar Diksmuide voerde. De autovoerder kwam er met den schrik van af. Burgerlijke stand sinds 1 Mei 1940 Geboorten. Boucquez Georgine, d. v. Oscar en Vynck Maria. Verslype Hilda d. v. Maurits en Thieren Maria. Decat Willy, d. v. René en Margriet Vyvey. Callebert Cecile, d. v. Alfons en Alice Trybo. Vercruysse Marcel, z. v. Geor ges en Rachel Vanbeveren. Maes Da niël, z. v. René en Lucie Decroos. Driesse Edwige, d. v. Valere en Gerarde Eeckloo. Fevery André, z. v. Arthur en Zoë Buyck. Lannoye Marcel, z. v. Gustaaf en Laura Myny. Huwdïjk. Pauwels Jeröme en Boom- gaert Maria. Overlijden. Vyvey Maurits, z. v. Jo zef en Magdalena Messelier. PAROCHIEBLAD van NIEUWPOORT Zondag 8 Sept 1940. H. Missen te 7, 8, 9, 10 en 11 uur. Te 7 uur; Vrouwenbond van het H. Hart met on derrichting en algem. Communie der le den. Te 2yi uur; Vespers en Lof. Maandag. Te 6 yZ uurFondatiemis Amelie Van Damme. Te 7 uur: Gez. Mis ter eere van O. L. Vr. ten verzoeke der Congregatie. Dinsdag. Te 6 yZ uurDienst voor René De Keyser en Justine Deconinck. Te 7 uur: Dienst voor de fondatie Elisa Geysen. Woensdag. Te 6 yZ uur: Dienst voor de Stichters en Weldoeners. Te 7 uur: Dienst voor de fondatie Elisa Geysen. Donderdag. Te 6 l/Z uur: Gez. Mis ter eere van het Allerh. Sacrament. Te 7 uurDienst voor de Weldoeners der Godshuizen.- Vrijdag. Te 7 uur: Dienst voor Char les Van Thuvne (Confr. H. Kruis). Zaterdag (Feest der H. Kruisverhef fing). Te 7 uur: Gez. Mis ter eere van het H. Kruis voor het tijdelijk en geeste lijk welzijn der leden. Te 9 uur: Hu welijksmis (Marcel Casteleyn-Renée Van. develde). 's Avonds plechtig Lof. Zondag aanstaande, te 7 uur, H. Mis ter eere van O. L. Vrouw met algem. Communie der Jonge Dochters, lid van den Bond van het H. Hart. BURGERLIJKE STAND Geboorten. Barbier Paula, d. v. An dré en Willaert Margareta. Reunbrouck Erik, z. v. Maurits en Maene Elvira. Overlijdens. Lafère Melanie, 85 j., Fed. v. P. Vermote. Rosseel Roger, 2 m., z. v. Robert en Delanghe Lydie. Quaegebeur Hendrik, 73 j., wed. v. De- schepper Louise en Gregorius Rosalia. Willemarck Elodie, 52 j., echtg. v. Car pels Jacob. Huwelijk. Rosseel Robert, plakker, en Delanghe Lydie. Huwelijksafkondiging. Seys Henri, wed. v. Chielens Stefania en Calliez Fe- licie, met Janssen Maria, wed. v. Vanden- steen en Ommeren Charles. PENSIOENKAS SIXT-JANSGILDE Voor de belanghebbenden is het goed te weten dat er aan de bestaande pen sioenwet geen enkele verandering is ge komen. Dus gaan alle stortingen normaal door. Alle inlichtingen kunt ge bekomen bij den sekretaris der pensioenkas: Frans Beschuyt, Kokstraat 18. De stortingskaarten van de verzeker den, geboren in een van de maanden April tot Augustus inbegrepen, moeten ten langste vóór 26 Oktober 1940 in orde gebracht en naar de Lijfrentekas ge stuurd zijn. Doch best is het deze zoo spoedig mogelijk in orde te brengen. Vrijs en verplichte verzekerden, waar van de kaart dient opgestuurd, kunnen zich wenden aan bovenvermeld adres. VRIJE ViSSCHERSSCHOOL NIEUWPOORT De leergangen hervatten Voor de varenden op Zondag 15 September; Voor de niet - varenden op Maandag 16 September. iVn'r r - M 1 WATERSNOOD ROND NIEUWPOORT De verlatens van Veurne-Ambacht begeven Tusschen Dinsdag en Woensdag nacht, der verleden week, overweldigde het zeer water ae landerijen en nabijgelegen wei landen van het afvoerkanaal, genoemd Veurne-Ambacht, in de omgeving van Nieuwpoort. Deze ramp doet denken rfan soortgelijke ramp die voorviel in het jaar 1928, in den naent tusschen 30 September en 1 Ok tober. Een obus van zwaar kaliber was terecht gekomen gedurende de beschieting der sassen op 28 Mei 1L in de fundeering van den sasvloer reent vóór de verlatens van Veurne-Ambacht. De obus had een groote put geboord, die de dienst van Bruggen en Wegen had getracht te vullen met be ton van allerbeste hoedanigheid. Dinsdag 20 Augustus loeide een gewel dige stormwind van uit zee en stuwae het water der achterhaven met voile geweld tegen het sluizenstelsel van Veurne-Aru- bacht. Stilaan ondermijnde het water de herstellingswerken en vond een weg langsheen de aderingen en de barsten van de fundeering. In den avond begaven de verlatens van Veurne-Ambacht en het water li am zijn vrijen loop tot aan de baan van Rams- kapelle.Onverwijld werd ter hulp gesneld door Duitsche soldaten en een ploeg van 300 man uit Nieuwpoort, Lombardsijde'en Westendë. Iri 24 uren werd een dam ge maakt met 60,000 zandzakjes en een ri- deau van paalplanken tsgen de vaste brug van Veurne-Ambacht. Het werk werd zonder verpoozen doorgezet coder de I knappe leiding van Officieren en het Be- j heer van Bruggen en Wegen. Het hevig stormweder bleef aanhouden en het zee water stuwde onbarmhartig voort in de achterhaven. Dit reddingswerk is niet zonder last noch moeite verloopen. De opgeworpen dam is enkel bestand om de overstrco- ming der landerijen te beletten. Doch om de herstellingswerken vftn de verlatens van Veurne-Ambacht aan te vangen, is men reeds bezig op een afstand van 30 m. van de Veurne-Ambachtbrug een nog steviger dam te bouwen. De laatste glooiing links en rechts van de afleidingsvaart werd ook door bom men getroffen en zal dus terzelvertijd hersteld worden. In de achterhaven zal men vervolgens een dam in damplanken slaan om de ver latens af te breken en volledig K her bouwen. Het groote vraagstuk voor aanstaanden Winter zal zijn het afvoeren van het wa ter bij grooten regenval. «o» BERICHT De Burgemeester maakt bekend, dat alle schietwapens (jachtgeweren inbegre pen) en munitie moeten afgeleverd wor den op het Politiekommissariaat. POSTDUIVEN. De houders van post duiven moeten de veranderingen van hun postduiven - inventaris maandelijks in driedubbel exemplaar langs het arror.dis- sementskommissariaat om aan de Orts- kommandantur mededeelen. In verband met de op 24 en 25 Augus tus 1940 plaatsgevonden doorzoekingsak- tie wordt met de grootste nadruk erop gewezen dat de burgers welke niet ter plaats wonen en geen verblijfs- of toe- reisbewijs van wege den Militairen Be velhebber voor België en Noord-Frankriik bezitten, de plaats van hun tegenwoordig oponthoud onmiddellijk moeten verlaten en naar hunne vaste woonplaats terug- keeren. Als niet ter plaatse wonend zijn deze personen te beschouwen, die na 1 April 1940 toegekomen zijn. In twijfelachtige gevallen moeten de belanghebbende per sonen zich tot de Ortskommandantur van Veurne wenden. WAARSCHUWING Overeenkomstig de bevelen van de Duitsche Overheid, deel ik U mede dat het verboden is Engelsche of Fransehc muziek ten gehoore te brengen in de koffiehuizen, waat Duitsche soldaten aan wezig zijn. Overtredingen worden gestraft. De Burgemeester. Dr A. Van Damme. «o»-- AL KLAPPEN EN DOEN Het droog weder werd deze week verbroken voor enkele uren op Donder dag en de regen was natuurlijk hartelijk welkom bijjie groenseliers. In den nacht en soms in uen dag blijft het steeds koud. Augustus leek meer op een slechte Sep tembermaand dan op een oogstmaand. Woensdag 21 Aug. 11. stak de ouder ling Henri Quagebeur de drukke Koning Albertlaan over, ter hoogte van de Oost- endestraat. Daar hij wat hardhoorig is, had hij een moto niet hooren aantuffen. De motorijder kon niet meer mijden en de oude man werd op de straatsteenen geslingerd. Na eerste verzorging werd hij naar het stedelijk hospitaal overgebracht, waar hij op 26 Augustus zachtjes in den Heer ontsliep. Heel de kwade week van den oorlog was hij in zijn huisje, Langestraat 23. gebleven en had honderden bommen rond zich zien vallen. Zaterdag 24 Oogst kantelde een ca mion met volk om op de gladde baan naar Nieuwpoort-Bad. Slechts een tien tal personen werden licht gekwetst. Dinsdag 27 Oogst gleed een zware Hollandsche autocamion tusschen het Engelsch en het stedelijk kerkhof door stuurdefekt van de baan, reed een twee tal boomen stuk en viel eindelijk met de wielen omhoog in de gracht. Als bij mirakel had de stuurder niet het minste letsel. 4 Maandag avond 26 Oogst gleed een motorijder uit op de Koning Albertlaan, ter hoogte van de nieuwe kaai. De voer der kwam er van af met lichte kneuzin gen, maar het voertuig ging in de vlam men op. In de rechterbeuk van de kerk staan reeds een heele rij stellingen recht; ook de enkele ruitjes in lood, die door den brand gspaard bleven, zijn uitgenomni. Reeds kwamen witsteenen toe om de pi laren herop ts bouwen. Ook aan hst dak van de Halle wer den de herstellingswerken aangevat. De gemeentescholen zijn nu ook toegedekt en bijna volledig hersteld. De voorloopige Kalkovenbrug is nu voor voertuigen toegankelijk, zoodat de baan naar Oostduinkerke vrij is. Ook de Arkebrug, die met de watersnood stilaan wegliep en verzakte, werd hersteld. Wij vernemen dat Zijn Excellentie Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge, op Dinsdag 24 September het H. Vormsel zal toedienen te Nieuwpoort. Deze weken werd aan de leden van het Davidsfonds het boek Karei Van den Oeverdoor Dr Frans Verachtert, uitgereikt of naar keuzeMaskers en Dansers in de Ivoorkunstdoor Frans M. Olbrechts. O Een laatste oproep tot inleveren van oorlogsmateriaal of van toebehoorten behoord hebbende tot het Belgisch, Fransch of Engelsch leger, werd deze week door den belleman 't Jaeckx Jozef gedaan. De voorwerpen moeten op het poiitiecom. Wssariaat ingeleverd worden. 4» De twee voorloopige bruggen in steenafval *2an de Arke en het station, worden terug uitgedolven door het Beheer van Bruggen en Wegen, daar er met recht gevreesd wordt, gezien het klem aantal rioolbuizen, dat er overstrooming in Veurne-Ambacht zou heerschen bij felle regenbuien in de komende winter dagen, temeer daar waterloczing langs de Veurne-Ambachtverlatens uitgesloten is. Daar wordt deze week druk aan ge arbeid in twee ploegen om de tweede noodafdamming op te bouwen. Daar vin den 350 man hun werk. Die dam zal aan de basis 30 m. breed zijn en boven 7 m. De dam is versterkt met ijzeren dam planken en beschut langs den vloedkant met Diksmuidsche steenen. Alles staat onder de flinke leiding van Bruggen en Wegen. Weldra zal men dan het her bouwen van verlatens van Veurne-Am bacht kunnen aanvatten. Die verzinken meer en meer aoor ondermijning van vloed- en ebbewater. We mogen nu zeggen dat alle vluch telingen van onze stad teruggekeerd zijn. De karretjes met huisraad rijden weer door de straten, daar ieder terugkeerende familie haar of een ander huis gaat be wonen. Onder de terugkeerenden notee ren wij Dr Vandenbroecke, uit krijgs gevangenschap; de familie Jozef Braet en veei visschersfamilies. Alleen de vis- schers die Engeland moesten aandoen, blijven afwezig. De stad kreeg een eerste voorschot van 400.000 fr. van het Algemeen Com missariaat voor Wederopbouw, voor het herstellen van de gemeentegebouwen als daar zijn: Halle, Gemeenteschool, Tee- kenschool, Gerechtshof, riolen, enz. Dit "verschaft dan ook werk aan veel mannen. In den nacht van Zaterdag 31 Aug. cp Zondag 1 Sept. werd al het fruit uit den hof van de Gezusters Rathé, winke liersters, Duinkerkestraat, geroofd. Die daad valt to de huidige tijden van voed- selschaarschte zoo veel meer te betreuren, daar het meeste fruit ver van rijp was en dus niet kon gebruikt worden als voed sel voor de menschen. d Maandag namiddag, 2 Sept., werd het drijvend lijk ontdekt van vrouw Wil lemarck' Elodie, oud 52 jaar, -wonende in de Schoolstraat ter stede. Onmiddellijk werd bericht gegeven aan het commis sariaat. Het lijk werd bovengehaald en naar het doodenliuisje van het St Jans Hospitaal overgebracht. Alles wijst er op dat de ongelukkige .gehandeld heeft to een vlaag van Zinsverbijstering. BURGERSTA^iï» Geboorten. Lowagie i.orbert, z. v. Juliaan en Strubbe Yvonne. Sehoo- laert Lucien, z. v. Albert en Lust Lucia. Croo Daniël, z. v. André en Claeys Zo- sina. - Klutsch Wilfried, z. v. An toon en Van Rocse Alicia. Overlijdens. Vermeulen Othon, 63 j., gepsnsionneerde, wed. v. Ghysbrecht Ber tha, echtg. v. Petitguülaume M. (overl. te Elsene). Spruytte Marie, 89 j., z. b., wed. v. Declercq Henri. Bruneel August, 83 J., z. b., wed. v. Hosdt Elodia. Van Bockstaele Polydoor, 69 j., echtg. v. Demeulenaere Marie. Alloncius Ce cile, 68 j., z. b., echtg. v. De Wolf Ed ward (overl. te Veurne). Huwelijk. Vantielcke Achiel, dag- looner, en Alderweireld Alicia, z. b., wed. v. Verbrugghe Frans, b. v. De Panne. GEMEENTERAAD VAN 30 AUGUSTUS Alle leden, behalve M. Dr Vereecke, wonen de vergadering bij. Na lezing van het verslag der laatste zitting, hetwelk met algemeene stemmen goedgekeurd wordt, vraagt de H. Gevaert dat de gemeente een dankbrief zou rich ten tot den H. Dr Vandaele, den eenigen geneesheer ter plaats tijdens de bombar- dementsdagen van einde Mei 11. Alge meene goedkeuring. De nieuwe Gemeentesecretaris, M. De- grieck, die gedemobiliseerd is en uit Frankrijk terug kwam, legt dsn grond- wettelijken eed af. De H. Burgemeester wenscht hem hartelijk geluk en stuurt hem een gepasten welkomsgroet toe. M. Degrieck dankt den Raad en belooft al zijn krachten in te spannen tot welzijn van de gemeente en tot voldoening aller inwoners. De H. Degrieck zal zijn ambt bekleeden vanaf 2 September. Daar nog talrijke rekeningen der dienstjaren 1937, '38 en '39 dienen ver effend te worden, vraagt M. Gevaert of deze niet zouden kunnen uitbetaald wor den met de opbrengst der wegenistaksen 1939. Deze nog te betalen rekeningen ko men voor in de begrooting 1940, ant woordt men. Toch zal er bij de Besten dige Dsputatie aangedrongen worden om aan den wensch van den H. Gevaert ge volg te kunnen geven. M. Gevaert vraagt ook de oprichting van openbare schuilplaatsen in de Veur- nestraat en aan den Oosthoek. M. De- meester legt heel het verloop der onder handelingen en briefwisseling uiteen, welke hij met de bevoegde Overheden had nopens het bekomen van de noodige toe lagen om openbare schuilplaatsen te kun nen oprichten. Tot n.u toe werd geen en kel bedrag toegekend om deze veiligheids- werken uit te voeren, bij zoover dat nu van hoogerhand aangedrongen wordt bij de inwoners, opdat deze zelf een schuil plaats zouden aanleggen in hunnen hof ofwel hun kelders zouden versterken. M. Gevaert dringt toch aan om aan den Oosthoek minstens-één schuilplaats-hulp post van het Rood Kruis te bekomen. Het 3" punt vermeldt: Maatregelen tot het te werk stellen van werklieden in de gemeente. M. Gevaert vraagt de indee ling der thans gebruikte werklieden in verscheidene categorieën. Hij oordeelt dat eerste werkgelegenheid dient verschaft te worden aan de behoeftige werklieden, die den voorrang zouden bekomen op de werklieden-handelaars. V/ant, zegt hij, er bestaat groot gevaar voor opeisching der werklieden, die bij werkloosheid om steun zouden komen. M. de Burgemeester wijst op de overgroote moeilijkheden de zer kwestie, doch belooft maatregelen te treffen om aan den H. Gevaert voldoe ning te kunnen geven. M. Gevaert dringt aan om 'n snellere uitbetaling der achterstallige loonen der werklieden, waarvan sommigen zich in 'n hopeloozen toestand bevinden. M. de Burgemeester begrijpt de zaak, doch zet uiteen welke overgroote financieele las ten thans op de gemeente drukken. Al lerhande onvoorziene uitgaven worden wegens de bezetting gevergd en slechts 'n eventueele geldelijke tusschenkomst van hoogerhand kan aan dezen toestand verhelpen. Meermalen wefd er bij de be voegde Overheid aangedrongen om hulp te verkrijgen, doch alles bleef tot nu toe vruchteloos. Daarom zal het gemeente hoofd zich in de eerstkomende dagen naar Brussel begeven om er in de Ministeries den uitzonderlijken toestand van De Panne uiteen te leggen en de noodige gel den te vragen. Enkele grondvergunningen op het kerk hof worden goedgekeurd. De Rekeningen van de Commissie van Openbaren Onderstand met enkele wijzi gingen er aan worden goedgekeurd. De stad Doornik vraagt een gemeente lijke toelage voor herstellingswerken. Daar onze gemeente zelf geteisterd is, wordt deze aanvraag verworpen. De gemeentebediende M. A. Hoenraet, vraagt schadeloosstelling van zijn fiets, welke hij voor gemeentedienst bezigde en tijdens het bombardement heelemaai ver nield werd. De aanvraag wordt ingewil ligd, doch het bedrag wordt nog niet vastgesteld. OOSTDUINKERKE Urbanisatie Er is hier tegenwoordig veel spraak van urbanisatie of verfraaiing van onze ge meente. Het eerste groot werk dat men aan gevat heeft, is het afbreken van de kerk. Iedereen weet hoe deerlijk gehavend onze kerk uit den slag gekomen was. Zij was niet alleen uitgebrand met have en goed, maar de toren en de muren waren daarbij door bommen en obussen zoozeer beschadigd, dat het bij nader onderzoek gebleken is hoe deerlijk zij gescheurd en uit hun lood waren; zoodat het onmoge lijk was de oude muren nog te gebruiken. De militairen, die juist wat afbraak konden gebruiken, waren er als de kippen bij om een handje toe te steken. Spring stof kon hier de beste diensten bewijzen en zoo kwam het dat (ie bevolking van Oostduinkerke en omstreken, Zaierdag avond, Zondag geheel den dag door en ook Maandag avond, door verschillende hevige ontploffingen opgeschrikt werd. Iedereen wist algauw waarvan er spraak was en het was dan ook niet zonder veel belangstelling dat die afbraakwerken plaats hadden. Stuk voor stuk zagen de Oostautokerkenaren, en bij velen met hartzeer, hun mooie kerkje uiteenvallen. Nu eerst voelden zij hoe dierbaar hun het kerkje was waar zij gekerstend, hun eerste Communie deden en in den echt gezegend werden; waar zij als kind ge beden, iederen Zondag de H. Mis hadden bijgewoond en zoo dikwijls om hulp en troost gekomen waren als 't eens scheef ging in 't huishouden. Vooral wanneer de oude, stoere toren, waarvan de oudste deeien reeds dagte kenen van de jaren veertien honderd, die zoovele stormen en oorlogen haa getrot seerd en de bekoring van alle kunstschil ders was en waar de Oostautokerkenaren terecht fier op waren, in puinen stortte, ging er hun iets door Let hart. Nu is de kerk nog slechts een reus achtige puinhoop, die de plaats van de kerk en een deel van het kerkhof bedekt. Die ontploffingen gingen gepaard met groote luchtverplaatsingen, zoodat vele pannen van de nabije huizen afschoven, sommige pas ingezette ruiten aan scher ven vielen en enkele ramen en deuren ingedrukt werden. Doch urbanisatie gaat nu eenmaal niet zonder vernietiging. Daarmede is het vraagstuk van de werkeloosheid in Oostduinkerke voorloo- pig opgelost. Alle werkloozen zijn te werk gesteid om de puinen op te ruimen. Het werk vordert snel, en weldra zal er een openo plaats zijn, waar een nieuwe mooie kerk zal kunnen opgetrokken worden. Mochten wij welhaast het karakteris tieke kerktorentje te midden, de oude lindeboomen en populieren zien oprijzen, niet alleen tot fierheid, maar ook tot heil van alle Oostduinkerkenaars. ADINKERKE Burgerstand maand Augustus Geboorten. Decock Wilfried z. v, Marcel en Godelieve Debaillie. Mest- dagh Felix, z. v. Jerccm en Simonne Van- hove. Myny Godelieve, d. v. Lieven en Antoinette Vantbuyne. Bridoux Rita, d. v. Roger en Fernanda Hoorelbeke. De ba nd t Monique, d. v. Daniel en Mar guerite Ccene (Mcere). Overlijdens. Florimond Swyngedouw, echtg. Eugenie Deseck. Karei Veile, echtg. Elisa Deschrijver. Leon Taillieu, z. v. Cyriel en Rachel Veriez. Louis Albereoht, eohtg. Leonie Bryckaert. Maria Versteele, wed. Constant Dubout. Hector Warmoes, z. v. Maurits en Ma ria Borry. Huwelijk. Jpseph Depuydt en Maria Pyliser. Aanstaande Vorming Zijne Excellentie Mgr de Bisschop van Brugge, op Jaarlijksche omreis, zal op 25 September a. s. het H. Vormsel komen toedienen aan onze Adinkerksche vorme lingen. Gezien de omstandigheden, werd het zoo geschikt dat Zijne Excellentie ditmaal Uitzonderlijk niet naar onze pa rochiekerk komt. In de St Pieterskerk te Da Panne zal hij dit H. Sacrament toe dienen. Dienaangaande het volgende: Die gevormd moeten worden en elders gedoopt werden, moeten zonder uitstel een afschrift van hun doopacte aanvra gen bij den Z. E. H. Pastoor waar ze het H. Doopsel ontvingen. Dit bewijs is vol strekt noodig om tot het Vormsel toege laten te worden. Het mag gezegd ter eere der Adinkerkenaren, dat niemand, die er gelegenheid toe had, ooit naliet dit kostbaar sacrament te ontvangen. Er wordt op gerekend dat de vorming van 1940 een nieuw bewijs zal leveren van de kristene gevoelens onzer menschen. Docdelijk ongeval Woensdag 28 Augustus 1.1. was het zoon tje van Maurits en Maria Borry het slachtoffer van een jammerlijk verkeers ongeval. Tusschen Moeder Lambic en Duinhoekwerd de tienjarige Hector onvoorzien aangereden door een vracht auto. Het knaapje werd met een sche delbreuk alsook met een heel bebloed hoofdje thuis gebracht, waar het kort daarop bezweek. Wie beschrijft de droef heid van ouders en verwanten, de ver slagenheid in de buurt. Op Zaterdag 31 Oogst 11. werd Hector, omringd door velen van zijn schoolmaat- jes, ter aarde besteld. Verdrenken... bijna, in 'n kuip Zondag 1 September 11. wiegde zich Marguerite Jonckheere uit het Achter veld op den rand van een kuip vol water. Ze verloor het evenwicht en tuimelde achterover in de kuip. Het kon haar dood geweest zijn. Gelukkig echter voor haar, dat haar broêrtjè 'n dapper kereltje is. Gauw erbij, slaagde het erin, niet echter zonder veel moeite, z'n zustertje te redden. Dat strekt hem zekerlijk ter eere. Pro ficiat Orel! Belangrijke Landbouwvoordracht Op heden Zondag 8 September, te 10 u., na de eerste mis, belangrijke voordracht over Rundveestallen verbeteringin St Pieter bij Alfons Schackman, Dorp- plaatsstraat. Elk zegge 't voort. KOKSIJDE Voor de Vormelingen Zooals reeds werd gemeld, komt Mon seigneur naar Koksijde om het H. Vorm sel toe te dienen. Al de jongens en meis jes die reeds hun plechtige Communie gedaan' hebben, zullen gevormd worden. Al degenen die in Koksijde hun plech tige Communie niet gedaan hebben, en ook in Koksijde niet gedoopt werden, moeten zich voorzien van een doopakte en deze naar school meenemen. Kindcrkribbe Het inrichtend comité heeft de eer en het genoegen alle huismoeders van de gemeente Koksijde uit te noodigen naar het kosteloos onderzoek hunner kleine kinders tot 3 jaar inbegrepen. Een moeder heeft altijd iets te vragen over haar kind. Vele moeders waren reeds bewust van het nut van het werk en van de diensten welke het bewees door de raadplegingen regelmatig te volgen. De raadpleging is om de veertien dagen Aen Dinsdag, van 2 tot 3.30 in het Raad huis (voor Dorp en Baden). Voor St Idesbald elke Donderdag van 3.30 tot 4.30 uur in het huis van H. Geor ges Sesier. Allen welkom. Voor de moeders is er gulden raad. Voor de kleuters een bloeien de gezondheid. HET BESTUUR. Zegels... Vanaf heden Zondag komen de nieuwe rantsoenzegels in voege. Wie nog niet ervan voorzien is, kan ze nog ten Raad- huize gaan afhalen. Neemt acht a.u.b. De flinke jongens die elke week ons blad aan huis rond dragen, stellen vast dat sommige van hun klanten Fransch geld in hun hand stoppen, welke met het juiste bedrag niet overeenkomt. Mogen we vragen die onfaire handelwijze niet meer te herhalen ten opzichte van die jongens. Fransch geld mag gegeven wor den, doch moet met de juiste bare waarde overeenstemmen. Bericht Op 24 en 25 Augustus 11. ging ook de doorzoekingsaktie door op onze gemeente. Als gevolg hiervan werd een bevel door de overheid bekend gemaakt. De burgers die niet ter plaatse wonen (t. t. z. na April toegekomen) en die niet voorzien zijn van een verblijf- of toereis- bewijs, vanwege den militairen bevel hebber voor België en Noord-Frankrijk, hun huidige verblijfplaats moeten ver laten en naar hun vaste woonplaats moe ten terugkeeren. Voor twijfelachtige gevallen verwijst het Bericht naar ae Ortskommanaatur van Veurne. Voor de weggevoerde inwoners We vernemen dat onze gemeenteover- heid ook doeimatige pogingen heeft aan gewend om de weggevoerde burgers naar huis te laten. Burgerstand, m. Juli-Augustus Overlijdens. Martha Henderyckx, 35 j., echtg. Cyriel Vanbillemont. Louis Vandamme, 65 j., wed. Nathalie Holle voet. Fernand Degrauwe, 6 j., z. v. Ro- main en Margriet Rathé. Kamiel Del- rqe, 46 j., echtg. Angèie Rabaey. Anna Henderyckx, d. v. Gaston en Bertha De- Henderyckx, 7 d., d. v. Gaston en Bertha Deramoudt. Huwelijken. Robert Derek en Ger maine Weber. Viktor Leducq en Irena Cordier. Jerooni Pylyser en Gabrielle Vandenbussche. iiBEazsBRZBBMsaaBaiaBEiaaaat Burgerstand Overlijdens. Billiet Polidoor, 83 j„ wed. Vanheule Adelaide. Deruytter Hendrik, 73 j., echtg. Caestecker Marie- Louise. In Frankrijk gewond Camiel Vanpeteghem, die werkzaam is in Frankrijk, werd op zijn wers. door een maneuvreerenden auto de beide voeten geplet. Hij werd naar een kliniek te Belle overgebracht. I VOOR 12 SEPTEMBER DIENT MET DEN WEDEROPBOUW AANGEVANGEN ZOO MEN WIL GENIETEN VAN DE VOOR. SCHOTTEN VERLEEND DOOR DE PARASTATALE INSTEL- LINGEN HEBT GE OOIT een goed woordje ge daan om een of ander kennis aan te zetten tot het abonneeren on dit blad. Dank erom. Het Kommissariafit-Generaal van 's lands heropbouw wenscht, dat het herstel on middellijk een aanvang zou nemen, daar waar het nog niet begonnen is. Ten einde daartoe onmiddellijke mogelijkheden te scheppen en een daadwerkelijken steun te verleenen, is eer. besluit genomen dat Woensdag 4 September in het Staatsblad is verschenen. Het behelst de voorwaarden waarin door de parastatale instellingen voor schotten kunnen verleend worden tegen een bijzonder lagen rentevoet. Voor de geteisterde gebouwen, waar de schade minder dan 10.960 fr. bedraagt, meet het herstel worden aangevangen vóór 12 September. Voor de meeste van deze gevallen geldt het slechts lichte beschadigingen, zooals ingestorte daken, verbrijzelde vensters en deuren, weggerukte omsluitingen en der gelijke. Het moet eenieders bedoeling zijn deze schade te herstellen vóór het aan breken van den Winter. Immers, de ge teisterde alleen zal de verantwoordelijk heid hebben te dragen voor alle verdere beschadiging van zijn goederen, tenge volge van de natuurlijke elerqenten, <fc»n regen, enz. Ten einde te kunnen genieten van de voordeelen, die door deze wetgeving wor den voorzien voor den \federopbouw, zui len de eigenaars van lichtbeschadigde gebouwen aan den burgemeester van hun gemeente een getuigschrift vragen, waar uit blijkt, dat met het herstel van het geteisterde goed is begonnen. Dit getuig schrift zal den aard van de herstellingen aanduiden en het aantal arbeiders ver melden, dat bij dezen opbouw is betrok ken. Ds voorschotten zullen beschikbaar ge steld worden langs de parastatale instel lingen om; tevens zal de Staat in be paalde gevallen, waarin de geteisterden de lasten aan deze kredietverlening ver bonden, niet zouden kunnen dragen, de terugbetaling kunnen waarborgen van de ontleende gelden en toelagen verstrekken om deze lasten te verlichten. De voorwaarden van deze leeningen worden bekend gemaakt in het hooger bedoeld besluit, dat in het Staatsblad van Dinsdag 3 September werd afgekondigd en door de pers zal worden toegelicht. De bedoelde voorschotten dienen aan gevraagd te worden: 1. Voor het herstel van de geteisterde nijverheids- en handelsinstellingen, waar van het kadastraal inkomen hooger is dan 10.000 fr.bij de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, Waterloo- laan, 16, te Brussel. 2. Voor het herstel van alle andere onroerende goederen: bij het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet, Wol- vengracht, 35, te Brussel. De rentevoet zal in dit geval ten hoogste 2 t h. be dragen. In het eigen belang van de geteisterden en in het belang van de ekonomische herleving van het land, moet het orde woord luiden: Zonder verwijl aan het werk ONGELUK De Mij Citravo is bezig aan het uit halen der ingestorte brug van de Rijsel- straat. Op dit lastig werk gebeurde er Maandag voormiddag een pijnlijk onge luk. Het doorsleeren van een ijzeren kom- mel deed een zwaar brugstuk iets neder- zakken. August Dewindt, een der wer kers, kon zich bijtijds niet wegtrekken en kreeg een slag van den klomp ijzer. Met gebroken bil werd hij overgebracht naar St-Joriskliniek. Dit ongeluk gebeurde in 't bijzijn van den vader en de twee broeders van August, die allen werkzaam zijn aan de brug. BEDEVAART Maandag a.s., te 6 uur, vertrekt, uit de parochiekerken der stad, de jaarlijk sche bedevaart naar O. L. Vrouw van Da- dizele. Inziende de onrustige tijden zullen de Meenenaars in groot getal deze bede vaart willen volgen, om door de voor spraak van onze gosde Moeder, beschermd te blijven in onzen nood en om eene rechtvaardige vrede binnenkort te zien aanbreken. OMVERGEREDEN Remi Deprez, metser, kwam Dinsdag in velo uit de Ieperstraat gereden, toen het stuur eener side-car, die in tegen overgestelde richting reed, opeens los draaide waardoor het rijtuig den metser haakte. Deprez werd tegen het winkel huis in de leperstraat Nr 6 geslingerd, verbrijzelde er eene ruit en viel ten gronde met gapende wonde aan het ach terhoofd. Na de eerste zorgen bekomen te hebben in net College, kon Dep*, sz huis waarts keeren. Zijn velo is totaal ontredderd. SLACHTOFFERS DER KWAADKLAPPERIJ Verleden Zaterdag liep treurig nieuws rond in de stad! Een taxivoerder uit Moeskroen, die samen met vier onzer stadsgenooten den 18 Mei 11. werd weg gevoerd door Engelsche en Fransche mi litairen, en die na onnoemelijke moeilijk heden thuisgerocht is, bracht de droevige mare dat Dr R. Raveschot en M. R. De- nolf het leven verloren hadden langs hun lijdensweg naar Engeland. Van Kortrijk werden de gevangenen naar Rijsel gevoerd, waar ze den nacht overbrachten zonder eten noch drinken. Van Rijsel trokken zij naar Seclin en werden er opgesloten, drie dagen en vier nachten, met water en brood. Op 26 Mei herbegon hun treurige reis onder harde behandeling van Senegaleesche wachten en van opgestookte burgerbevolking, die de gewaande spionnen onmenscnelijk bejegenden. Dr Raveschot werd onpasselijk, doch vond ondersteuning bij zijne medeslacht offers. Doch de weg was te lastig en Dr Raveschot kon niet verder. Hij struikelde, waarop een der Senegaleesche wachten de lafheid beging zijn slachtoffer neder te schieten en de anderen onder bedrei ging vooruit te drijven. Dit gebeurde te Marquillies, op een uur gaans van La Bassée. Deze week gaan kennissen met familie leden op zoek om de begraafplaats van den betreurden stadsgenoot terug te vinden. De andere gevangenen werden d„».n ver der vooruitgedreven, drie dagen lang. Een echte kruisweg, waarop de Fransche be volking weinig of geen menschelijke ge voelens bewees te bezitten. Aan den avond van 28 Mei kwamen zij aan den IJzer bij Bambeke. Het is daar dat M. René De- nolf, uitgeput van krachten, ineenstortte en stierf van dorst, ellende en uitputting. Tien dagen vervolging waren voldoende geweest om het krachtig gestel van De- nolf ineen te doen vallen. Zijn" medege vangenen mochten hun ballingsbroeder helpen begraven. En verder ging de lijdensweg tot aan de zee, waar de overigen te Duinkerke in scheepten voor Engeland. Daar verblijven tegenwoordig de 2 andere Meenenaars Maurice Lewyllie en Octave Noyez. De Moeskroenaar die al dit nieuws bracht kon aldaar wegvluchten, gerocht eerst in Marokko en dan in Frankrijk. Zoo eindigt, in 't kort verhaald, het treurig relaas over den ellendigen dood van twee onzer achtbaarste stadsgenoo ten. Drie maanden lang hoopte iedereen dat de aangehoudenen in 't leven waren gebleven, daar het toch zoo Waarblijkend moest zijn dat aile vier de gevangenen eerzame burgers waren, te rechtschapen om zelfs maar een schijn van verdenking te verdienen. Dr R. Raveschot heeft zich nooit met politiek bezig gehouden en leefde alleen voor zijn huisgezin en zijne zieken. slachtoffers overvloedig en mild zou ze« genen. Aan de beide weduwen bieden wij on* christen medevoelen. OP HET STEDELIJK KERKHOF kwam een afgevaa; digde van het Minis» terie van Binnenlandsche Zaken, M. De- breyne, die belast is met den dienst der identifieering van oorlogsslachtoffers. Na onderzoek van het onaangenaam werk, dat hier door een ploeg arbeiders met zooveel toewijding wordt verricht en dat reeds verscheidene dooden heeft vereen zelvigd, moest de hooge ambtenaar het gemeentebestuur en zijn helpers felicitee- ren om de toewijding waarmede men dien gruwelijken arbeid uitvoerde. Ner gens in het land had M. Debreyne met zooveel nauwgezetheid en methode dit werk zien uitvoeren. STEUNDIENST De betaling der week steungeld van 1 tot 7 September zal geschisden als volgt: Dinsdag van 1 tot 1000; Woensdag van 1001 tot 2000; Donderdag morgen van 2001 tot 2600 en 's namiddags van 6001 tot het einde; Vrijdag van 2601 tot 3600 en Zaterdag al de overigen. Telk:ns van 8 (4 tot 11 uur en van 2 tot 4 uur. De vrouwen der Fransche Militaire» worden volgens hun nummer met de an dere behoeftigen betaald. DADIZELE Noveen Op heden Zondag 8 September, 'Feest dag van O. L. Vrouw Geboorte, beginnen de Negen Dagen van O. L. Vrouw van Dadizele. Als vorige jaren zal 't kristen volk van Vlaanderen zijn lieve moeder komen ver- eeren in haar vermaard en prachtig Hei ligdom. Niet een kristen huisgezin van uren in 't ronde zou zijn jaarlijksche bedevaart naar Dadizele willen missen, Vele parochiën, cck dit jaar, richten bedevaarten in, tijdens de Noveen, naaf Maria's genadeoord. Mogen die dagen i Maria's grootste feestdagen blijven van ons kristen volk, dagen van groot be trouwen, vurige liefde, diepe godsvrucht. O goede Lieve Vrouw van Dadizele, zegen uwe vereerders en bekom hun de weldaden en genaden die zij door U van God afsmeeken. Kerkelijke Diensten: Op Zondag 8 Sep tember en Zondag 15 September Missen te 6.30, 7.30, 8.30 en te 9.33 uur; Hoogmis ts 10.30 uur met pontificale assistentie van Z. H. Excellentie Mgr Lamiroy, Bis schop van Brugge (alleen op 8 Sept.), 's Namiddags te 3 uur: Vespers, Sermoen en Lof. Andere dagen der Noveen: Missen te 6, 7 en 8 uur; Floogmis te 10 uur; Lof en Sermoen ts 3.30 uur. Woensdag 11 September: Communie- mis te 7.30 uur voor de Vincentianen, met gewestelijke vergadering. Twee Paters Capucieheh zullen ten dienste zijn der bedevaarders. Burgerstand Huwelijksafkondiging. Vercruysse Gerard, v. Dadizele en Samyn Agnes, v. Beselare. TREIN MET BELGISCHE VLUCHTELINGEN IN BOTSING MET GOEDERENTREIN Een trein met vluchtelingen uit Pey- rand (Frankrijk) die twaalf honderd per sonen .n twaalf auto's vervoerde, verliet Zaterdag morgen het station te Noyon en reed in de richting van Tergnée om de Belgische grens te bereiken. Door een on bekende oorzaak, die het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek uitmaakt, werd de trein door een goedërentrein geramd. De botsing was buitengewoon hevig. De laatste wagen werd het zjvaarst, getroffen, doch ook in den eersten wagen telde men slachtoffers. De Rócde-Kruisdiensten vervoerden de gekwetsten naar de hospitalen. Er zou den 50 gekwetsten en 15 dooden te be treuren zijn. De trein vervoerde vluchte lingen uit de omgeving van Charleroi, uit de provincie Lujk, alsmeJe een aantkl Hollanders. SB3BXSX22BaBSSBaBIUUa^sa5g1 ZUiV OFFICIEELS MEDEDELING In het If u it vl ij li óviflril van U September Men ice vol gende belangrijke me&ede*plïng Brugge, den 4 September 1840, Aan de Gemeentebesturen. Met mijn schrijven nr 1436 Z van 19 >ur zijn nuisgczin en zijne zieden. frlz56 M. René Denolf, die vroegertijde uit m mndzendhiW u kennis- dver idealisme wel optrad cm Verdi- %an Bninem^Jhe Z^en% 13 Juli 1940, medegedeeld betreffende het benuttigen door de gedemobiliseerde sol daten van hun uniform. Thans méldt da H. Secretaris-Generaal naso-gedachten te verspreiden, had se dert meer dan drie jaar de actieve ran gen dezer organisatie verlaten. En dót stond bekend bij den veiligheidsdienst! RENTEKOEPON3 DER BUURTSPOORWEGEN Sedert 23 Augustus 1.1. zijn al de ver vallen rentekoepons van schuldbrieven der Nationale Maatschappij van Buurt spoorwegen weder betaalbaar gesteld. komen, omdat hij geware was aai zijn Augustus idealisme zijne vrouw en zijne talrijke v®n w nndmichttoiii togevoiso kinders naar de ellende bracht: inteuwB on.3ciricht!hgen zijn röndzend- Twee huisvaders, die hun'gezin als hun g" ö,e'lS eerste vaderland beminden, vallen hier U1 als slachtoffers van lastertaal en kwaad sprekerij. Wie de zwarte lijst te Meenen opmiek of ze zonder onderzoek liet afleveren aan vreemde militaire bezetters, constateert nu de ongdukkige gevolgen van een laffe daad of een misplaatst. niet-optKden. De schuldigen moeten opgezocht'Worden want een zuiveringsproces zal het alge meen welzijn dienen. Intusschen nemen alle Meenenaars deel m den rohw die de beproefde familie treft en ze wenschen dat de Goddelijke Voor zienigheid de talrijke kinders van beide René had opgehouden actief vooruit te departement meFSj^^ri gewaie \.r? aai zijn 97 Augustus nun Hot L uw en zijne kinders naar de ellende bracht: BURGEMEESTER UIT ZIJN AMBT ONTZET Bij besluiten van 28 Augustus 1940, ge nomen op eensluidende adviezen van de commissie van advies, ingesteld bij be sluit van 12 Juli 1940, is uit zijn ambt ontzet De Heer d'Ennetières A., burgemeester der gemeente Komen, air. leper. Aangezien het de vrijgelaten krijgs gevangenen niet altijd1 mogelijk is zicJj burgerkleeding onmiddellijk aan te schaf, fen (weg af te leggen tusschen de plaat* der vrijlating en hun huis vernieling van al hun bezittingen, enz.) is het hun in dergelijke gevallen en tot zij burger- kleederen hebben bekomen, toegelaten het uniform te dragïn na verwijdering va» de knoopsn, graacl-onderseheidingstee- kens enz.; het dragen van het miiitai* hoofddeksel is verboden De Gouverneur a. i, AL BULCKAERT.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 4