KOENTGES Officieel© Bsrichtem en Besluiten DE SAMENWERKENDE BRAND VERZEKERÏNGS MAATSCHAPPIJ VAN POPERINGE Notarieele Verkoopingen STEM UIT KRIJGSGEVANGENSCHAP IN ENKELE REGELS MARKTPRIJZEN 'T ROOS KRUIS AFBRAAK VAN SCHEPEN KLEINE BERICHTEN DE NAAIMACHIENEN J^ederen Handzak, zwarte en bruine vier kante teekeningen, verloren tusschen Poperinge-Markt en het Couthof. Tegen belooning terugbezorgen Komstraat 18, Poperinge. VERMAKELIJKHEDEN SCHOON RENTENIERSHUIS ZAAILAND PARTIJ ZAAILAND WELGELEGEN HOFSTEDE EEN WOONHUISJE POPULIEREN BOOMEN EEN IE? VAN 2 40 WOONHUIS MET ERVE EEN WOONHUIS KLEINE LANDEIGENDOM LANDGOEDEREN ZAKENKANTOOR CENTRAAL RQUWBER!CHTEN BOOMVENDITIE BOOMVENDITIE TWEE BESTE HOFSTEDEN EN TWEEWOONST HET WELBEKEND HUIS van BRUGGE MEJ. DOMICENT DE VERKOOPPRIJZEN VAN HOOI EN STROO VASTGESTELD f In het Staatsblad van 31 Augustus Is feen besluit verschenen houdende vast- (telliag der maxima-verkoopprijzen van t .roo en hooi. i D2 voornaamste bepalingen luiden: De maximum-verkoopprijs van stroo en Jiooi aan den voortbrenger te betalen, Lord: vastgesteld als volgt: Per metr. Centenaar [Tarwestroo F'"- 28. jtoggestroo, met de machine ge- corscht 28. Rogg.stroo, met den vlegel ge- aorscht 22. fiaverstroo28. 28. IVeidehooi56. jtlaverhooi'0- Luzernehooi 78.— Esparcettehooi 80. Deze maximum-prijzen gelden voor leveling franco op de plaats vanwaar de verzending per spoor, te water of met vrachtwagens plaats heeft. Wanneer de waar door den kooper bij den voortbrenger wordt afgehaald, kun nen deze prijzen met het bedrag der ver voerkosten van de plaats van voortbren ging tot op de plaats van verzending Verminderd worden. Ingeval de hooger vermelde producten Verkocht worden door een tusschenpsr- Soon, mag de afhouding, die deze tus- schenpersoon mag doen ter vergoeding van zijn tusschenkomst, niet meer be dragen per metrischen centenaar aan de hierna bepaalde sommen: Voor stroo: Verkoop van hoeveelheden boven de 5.000 kgr.: 4 fr.; verkoop van hoeveelheden onder de 5.000 kgr.: 6 fr. Voor hooi: Verkoop van hoeveelheden boven de 5.000 kgr.: 5 fr. per 100 kgr.; verkoop van hoeveelheden onder de 5 000 kgr.: 7 fr. per 100 kgr. Deze winstmarges kunnen worden ver hoogd met de nauwkeurig berekende kes- sten van dekzeilen en vervoer. Het besluit trad op 1 September reeds In werking. DE PRIJZEN VAN STROOVLAS EN ZAAI LIJNZAAD In hetzelfde Staatsblad verscheen een besluit houdende vaststelling der rich- tingsprijzen van stroovlas, alsmede de maxima-prijzen van zaailijnzaad. De richtingsprijzen van stroovlas (ver trek aan de cultuur) zijn als volgt vast gesteld De 100 kgr. a) Middelmatige hoedanigheid fr. 110.— b) Goede hoedanigheid 150. c) Betere hoedanigheid 180. De maxima-verkoopprijzen voor zaai lijnzaad (vertrek aan de cultuur) zijn ais volgt vastgesteld: De 100 kgr. a) Vlaszaad, niet gsziuverd 230. b) Vlaszaad, gezuiverd (minder dan 97 t. h. zuiverheid 245. C) Vlaszaad. goed gezuiverd (zui verheid 97 t. h. en meer) 270. WIJZIGING VAN DE SAMEN STELLING VAN HET MEEL BESTEMD VOOR BROODBE- REIDING De Sekretaris-Generaal van het Minis terie van Landbouw en Voedselvoorzie ning besluit: Artikel 1. Het voor het bereiden van brood bestemd meel zal 80 t.h. tarwe meel, gebuild op het bij besluit van 30 Juli 1940 vastgesteld bedrag, en 20 t.h. roggemeel bevatten. Artikel 2. Dit besluit treedt onmid dellijk in werking. DE STORTINGEN EN UITBE TALINGEN IN UITVOERING DER CLEARING- OVEREENKOMSTEN I)F UITG1FTEBANK TE BRUSSEL ZAL EEN PROVISIE VAN EÉN PER DUIZEND AFHOUDEN Vanaf 1 September 1940 zal de Uitgifte- bank te Brussel een provisie van één per duizend afhouden met een minimum van 4 fr., zoowel op de stortingen als op de betalingen gedaan in uitvoering van de ciearing-overeenkomsten. Deze provisie wordt op een half per duizend gebracht met een minimum van 4 fr., voor de verrichtingen gedaan met kassen van openbare diensten. Geen enkele provisie wordt afgehouden voor stortingen of betalingen, waarvan de tegenwaarde 250 fr niet overschrijden. VASTSTELLING VAN DE MAXIMAPRIJZEN VAN INLANDSCHE GRAANGEWASSEN Het Staatsblad /an 2 en 3 September bevat volgend besluit betreïïende cte vast stelling van de maxima-prijzen van in- iandsene graangewassen.- Artikel 1. De maximumverkoopprijs (vertrek teelt) van tarwe, rogge, spelt, gerst en haver wordt onderscneidenlijk vastgesteld als volgt: Tarwe: 170 fr. per metrischen cente naar; Logge: 155 fr. per metrischen cente naar; Spelt: 145 fr. per metrischen cente naar; Gerst: 150 fr. per metrischen cente naar; -T. ver: 145 fr. per metrischen cente naar. Vcorziene straffen: 1. Geldboete van 700 tot 700.000 fr., met Inbegrip van de opdeciemen; 2. Gevangenzetting van 15 dagen tot 3 jaar: bij herhaling, worden die straffen verdubbeld. 3. Verbeurdverklaring der waren en goederen; 4. Sluiting der inrichting. 3. Het voormeld besluit van Juij' 19"10 wordt ingetrokken wat be treft oen prijs der tarwe. NIEUWE BEPALINGEN INZAKE VREEMDE WAREN EN DEVIEZEN Sïïï, aangifte van buitenlandschc or.v 7 'Cn Pn aarden welke niet or/"- toe?a«ing vielen der vroegere ver- m m? "'™- Effecten in buitenlandschc ■nt moeten in bewaring gegeven werden b:j de deviezenbanken. v-!nrêlansIuitinZ b'J de tot dusver uitge- een duid-i„CeVieZenvfrordeningen en °m de inTot K °verzaht verkrijgen over aanwezig zijnde deviezen Cen k,m aia van 's land economie zou- 5uitcnl^-7vCllenStisJzljn' werüen inzake l;n En vaarden, betaüngsmidde- Goffe" Kten- nieuwe schikkingen ge- lcn Sr7-a7'den welk5 onder toepassing val- i-n^"*.u75awe verordening, kunnen ge- .Worden in twee kategoricn. tooct'oiTT E maarden waarvan aangifte k worden en de waarden wel- deviel«.„£Ta*'in8 gegeven worcien bij de v«=«oaxusn. fciödrtï® ran buitenlandschc betaal- j de üitïbttebar.k cf in de schappen der Nationale Bank ui de provincie. landsche munt; in binnenlandscbe munt luidende wissels en checks op het buiten land: hi blnneniandsche munt luidende vorderingen cp buitenlanders; büiten- landsche effekten; binnenlandsche, doch in vreemde munt luidende effekten; deel hebbingen in buitenlandsche vennoot schappen of kooperatieven. Voor vreemdelingen welke ons land binnentrekken, geldt een bijzondere ver plichting tot aangifte. Personen, welke na het van kracht wor den van tie huidige verordening tn het bezit komen van waarden als hierboven aangegeven, ireeten hiervan aangifte doen binnen de drie dagen na de inbezit neming. Verplichte in bewaargeving van effekten in buitenlandsche munt. De nieuwe verordening bepaalt dat alle buitenlandsche effekten (obligaties, aan- deelen, staatsrenten), inbegrepen de bin nenlandsche effekten, waarvan de nomi nale waaide in buitenlandsche munt is uitgedrukt, vóór 15 September e. k. in be waring moeten gegeven worden bij een van de deviezenbanken welke van ambts wege werden aangesteld. De afgifte van voornoemde waarden uit de bewaargeving, of de overdracht van deze waarden, van de eene depot naar een andere, is alleen toegestaan mits de noodige vergunning. Alle waarden welke reeds in bewaring gegeven werden bij een bankinstelling, worden door deze bank zelf aangegeven. Te noteeren, dat aandeelen of obligaties van Belgische vennootschappen, waarvan de zetel, krachtens de Belgische verorde ning van 2 Februari 1940, naar het bui tenland werd overgebracht, onder toe passing vallen van de huidige deviezen- wet. en bijgevolg eveneens moeten aan gegeven en tsr bewaargeving moeten worden aangeboden. Luxemburgsche effecten worden even eens aanzien als buitenlandsche effecten. DE REGELING VAN DE BOTER EN MELKVOORTBRENGST In de Provinciën Oost- en West-Vlaan deren, Antwerpen, Limburg en Brabant, is de verplichting van de landbouwers hun melk te leveren aan de meikerijen, van kracht geworden. De andere Provinciën volgen naaste week. Voor Luxemburg werd een speciale regeling getroffen. Alle boeren moeten dus hun melk leve ren aan de meikerijen, die dan verder de boter verkoopen aan diegenen die hen aangewezen worden door den Nationalen Zuiveldienst. Alle verdere modaliteiten van de van kracht geworden reglementeering van de zuivelproduktie, gaven wij reeds in een vorig nummer. REGELING VAN DE VOORTBRENGST - In het Staatsblad is een besluit ver schenen ter regeling van de vcortbrengst. In het eerste artikel wordt gezegd dat het hoofd van het Departement van Eco nomische Zaken en Middenstand goede ren-centrales kan oprichten ter regeling van de voortbrengst, van de verdeeling en van het verbruik van zekere goederen. Zij zullen te waken hebben over .ratio- neele verdeeling en gebruik der grond stoffen en andere producten. Zij mogen het voortbrengen, het ver koopen, het leveren of het vervoer van koopwaren zoowel van Belgische als van vreemde herkomst regelen. Er werden nu reeds voor zekere be drijfstakken voortbrengstregelingen ge troffen, namelijk voor textiel, kolen, ijzer, metalen, scheikundige producten, indu- strieele oliën en vetten en tabak. Verder wordt de aandacht neg geves tigd, dat de centrales het recht hebben om inlichtingen bij de ondernemers in te winnen, onderrichtingen mogen uit vaardigen betreffende de organisatie der ondernemingen en inzonderheid betref fende de boekhouding. VIJANDELIJK VERMOGEN IN EELGIE Het Verordnungsblatt publiceert een tweede verordening tot uitvoering van de verordening van 23 Augustus 1940, betref fende de aangifte van het vijandelijk vermogen in België. INLEVERINGSPLICHT VAN ZILVER EN PLATINA De opperbevelhebber in België en Noord-Frankrijk ïieeft verdere bepalin gen omtrent goud en andere edele me talen afgekondigd. Volgens deze wordt het verplichtend gesteld zilver en platina in run en half materieel vóór 15 September a. s. bij de Emissiebank in te leveren. De verordening bevat verder belang rijke bepalingen voor de goud- en zilver smeden. De verkoop van afgewerkte producten, die geheel of gedeeltelijk uit goud of uit edelmetalen vervaardigd zijn, is ver boden. Nocntans mogen: a) Afgewerkte produkten worden ver kocht, ciie lot technische of tot weten schappelijke doeleinden dienen; b) Afgewerkte produkten uit zilver, worden verkocht in zoover deze binnen de grenzen van de bepalingen onder voorgaand paragraaf vervaardigd zijn; c) Afgewerkte produken worden ver kocht, indien de kooper oud of gebroken goud, oud platina of oud ziiver in ruil inlevert. Het gewicht aan fijngehalte van de in ruil ingeleverde hoeveelheid moet het gewicht aan fijngehalte van het afge werkt produkt evenaren. Het is verbodsn goud of gcudprepara- ten, alsmede platina of platinaprepara- ten te gebruiken voor de vervaardiging van porselein, steengoed, glas-, blik- en emaiiwaren. sszsaasszaiissaasssEssBsaBssa - gesticht in 1804 - IS DE BESTE EN VOOR- DEELIGSTE op allen vasten eigendom zijn rechtstreeks bij ons, zonder dat U hoeft verdere tusschenpersonen te betalen, te bekomen en ditom oude hypotheken mits goedkooper intrest te vernieuwen, oni eigendom aan te koopen ofwel te bouwen; ook kredietopening aan handelaars. Goedkoopste bestaande intresten zonder verder onkosten. Komt of Schrijft: COMPTOIR HYPOTHÉCAIRE BRUGEOIS CuldenvW. 75, BRUGGE Bureel op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag van 9 tot 18 u. Studie van den Notaris VAN CAYZEELE te Poperinghe. MAANDAG 23 SEPTEMBER 1940 om 2 ure namiddag (officieele uur), ter herberg «De Leeuw van Vlaanderen», I bij M. E. Coolzaet, te Reninghels», dorp, OPENBARE VERKOOPING Vredesactïe in Verzekens WINDEKE uit mijn streken, Waar Vaders huizeke staat. Hebt ge mijn Ouders hekeken. En hun gevraagd hoe het gaat? WINDEKE. dat vliegt om d'aarde! Was miin Familie tehuis?... Jtfke, Roswitha, Lutgarde... Was daar noch wiege, noch kruis? WINDEKE, ik hoor U spreken: 'k Ren uwe groeten gaan doen! Z'hebben de hand opgesteken. En 'k moet U brengen 'n zoen Dank! Windeke! Dank! Beselere, GEO. 1 September - Oorlo« 1940! 3ëSaa£E3S3SB2B3BB3SSeZ3«9&aa Te Wilsele waren kinderen aan het spelen in Iccpgrachten, die tijdens den mobilisatietijd gegraven werden door de Belgische soldaten. Plots deed zich thans een grondverschuiving voor, met het ge volg dat een 9-jarig meisje volledig be dolven werd en verstikte alvorens hulp kon worden geboden. Een ander meisje liep esn armbreuk op. Bij een hoevebrar.d te Boirs, bij Tongeren, kwam de oogst van 14 Ha. cm. Uit Bolcgne, Italië, wordt gemeld dat bij een ontploffing in een munitie fabriek aldaar een aanzienlijk aantal personen werden gedccd en een 100-tal werden gewond. Te Aarschct werd een spoorwegbe diende het hoofd afgereden, wijl hij half uit zijn machine hing en gegrepen werd door een lokomotief, aanhollende uit een tegenovergestelde richting. De Amerikaansche Consul-Generaal te Brussel is op 29 Augustus .11., tusschen Keulen en Aken omgekomen bij een auto ongeval. Aan een overweg werd zijn auto door een trein gegrepen en ver morzeld. Te Béthune werd een lijkplunderaar veroordeeld tot 4 jaar gevang. Te Valenciennes werden door een terugkeerende bewoner der stad in zijn huis de lijken gevonden van twee Bel gische vrouwen, die in de veranda ver hangen hingen. De eenzelvigheid van de twee vrouwen kon nog niet worden uit gemaakt. Uit Vichy werd gemeld dat met Mexico een overeenkomst weid gesloten, waarbij wordt bepaald dat de Soaansche roode vluchtelingen die nog in Frankrijk vertoeven, naar Mexico zullen gezonden worden. Het gaat hier om G a 800.000 Spanjaarden. Te Mechelen is een 50-jarige man van de trappen gevallen, tengevolge een misstap gedaan en misleid zijnde wegens de duisternis. De ongelukkige liep een schedelbreuk op en gaf weldra den geest. Te Desschel viel een schaliedekkev van een dak. Hij werd op den slag gedood. Te Wielsbeke werd de 30-jarige paardengeleider Daniel Adams, uit Deer lijk, door zijn eiger. gespan overreden en gedood. Het ongeval moet in volle duis ternis zijn gebeurd. Slechts 's anderen daags morgens werd het lijk bij den vlaswagen aangetroffen. Te Ninove was een man aan het gras snijden in een weide. Bij zijn heen gaan klauterde hij over de afsluiting. Hierbij maakte hij een val en kwam te recht op zijn sikkel en liep erge verwon dingen op aan de hand. Te Maldegem werd een 3-jarig meis je door een auto aangereden en liep zware verwondingen op, waaraan het kort daarop overleed. Te Zolder viel een tweejarig kindje in een beek en verdronk. jHEssasEzsasEissEBgHSSHasEaas DE PLUNDERINGEN TE OOSTENDE 220 Personen werden reeds aangehouden. Tot hiertoe werden te Oostende niet minder dan 220 personen aangehouden voor plunderfeiten, terwijl bij de vier honderd zaken aan den gang zijn, tegen onbekende plunderaars. Nog dagelijks heeft de lokale politie, onder leiding van den Heer Kommissaris Sevs, de handen vol met het beloopen van zaken die in verhand staan met plundering, gepleegd tijdens de oorlogsdagen. WINTERFRAK5, KOSTUIMEN, PARDESSUS voor Mannen en Jongens. DAMESMANTELS en ROBEN. «IN DE VIER SEIZOENEN» Casselsiraai 7 - POPERINGE. Waarom lijden aan HOOFDPIJNEN MIGRAINE TANDPIJN GRIEP RHEUMATIEK ZENUWKOORTS PIJN DER MAANDSTONDEN als de Wonderbars Bruine Poeders van der Apotheek DE POORTERE Sint-Niklaas-Waas, V toge&blikkelUk sooder schadelijk» |sv«I«ea vaa des» pijnen sullen bevrijden. Dt dooi I poeders 4 Ir. de driedubbele doos v. rj poodtri 10,00 Ir. Te verkrijgen in alle goede Apotheken of vrachtvrij tegen postmandaat Gebruikt ze eenl, U zult nooit geen an dere meer gebruiken. Y uc provincie. Vöchiernavolgende waarden moet Kits s -ePtember e. k. schriftelijk aan- worden bij de Uttgfftebank Pen (u" m of b'J go vestigde ageutschap- E'jit/ni ionale Banl: in de provincie: Ver jij landsche bankbiljetten, voor zoo- v*ror? '?°S niet krachtens een vroegere bocjW Ul8 ten verkoop moesten aange vreten; vorderingen in buiten- 1. - Omdat de Bestuurraad samengesteld is uit Popermgenaars die van iedereen gekend zijn 2. - Omdat al de aandeelhouders Pope- ringe bewonen 3. - Omdat het gestorte geld in Pope- ringe blijft; 4. - Omdat de Maatschappij reeds een aanzienlijk reservefonds bezit; 5. - Omdat de brandschaden ten spoe digste geregeld en vereffend worden: 6. - Omdat de premiën verminderd wor den15 vanat het vijfde jaar. Alle inlichtingen te bekomen bij de H. JULIEN VANDOOREN, Zaakvoer. der, leperstraat 23, POPERINGE. «saHaB&aiafigsafiadii&aifïiitfHAdsiBaa GOED NIEUWS VOOR DE BELANGHEBBENDEN UIT TER HAND TE KOOP. op de Scheepswerf te VEURNE Groote hoeveelheden planken tot 13 in. lang op 2 a 6 cm. dik, aile breedten; - staken tot 5 01. lang, alle dikten- pon- trclletjes. luiken, masten, bard, balken eu brandhouE Meenen, 2 Sept. Boter 23; aardap pelen 1.00; bloemkoolen 3.03-4.00; sa vooien 1.50; porei 1.50-2.00; selder 0.75; komkommers 12pampoen 6.00spina zie 3.00: zuring 2 50; ajuin 2.50; andijvie 1.50; salaad 1.Ö0; tomaten 3,50; princesse- boonen 4.03; wortelen 1.25; appelen 1.25- 2.00; peren 1.00-2.50; pruimen 1.00-2.00; reines claudes 3.00; perziken 8.00. Ko- niinen lev. 7.50: id. ges!. 16; hennen lev. 7.50; id. ges!. 16: haantjes lev. 12; gesl. 23; kiekens lev. 14; id. gesl. 26. Kortrijk, 2 Sept. Wortels 1.75; koo ien 2.50tomaten 4.00 bloemkoolen 6.00 selderij 1.00; porei 2.00; appelen 1.50; peren 2.03; druiven 8.00-10; pruimen 2.00; boter 29; eieren 0.75-0.80. Veemarkt. Getal dieren 520: koeien 4.60-5.65; veerzen 5.90-6.10: stieren 5.65- 6.60; ossen 6.45-7.45. Koniineu 8.50; kiekens 10; hennen 't stuk 9.00. Groene vellen vanschapen per kgr. 8.00; koeien 6.50: veerzen 5.75; stieren 5.75; ossen 6.50; kalvers 8.00. Viasmarkt van Kortrijk. - Goede be drijvigheid Er heerschte Maandag nog al wel bedrijvigheid op de viasmarkt koopers en verkoopers waren in flink ge tal opgetreden 0111 tot de verhandelingen over te gaan. De eenige kooper op dit oogenblik is Duitschland die al de beste kwaliteiten vlas zoekt. Voor wat betreft de kleine vlassen zijn er tnkel voor deze, lichte aanköopen gedaande middensoor ten en de beste kwaliteiten worden meest gezocht. Voor de veldten gaan de bestel lingen ook goed door. De markt der klod den is eveneens in goede werking. De no teeringen zijn de volgendeliet inlandse!) ruw vlas, van 1.10 fr. tot 2,10 fr.in- landsch geroot vlas in putten, 1,60-3.25 veldroote, 1,00-1.60; lage witte vlassen, 1350-1750; tweede soort, 1800-2000; be tere. 2200-2500, en allerbeste, 3000-3600. Inlandsch gezwingeld vlas. geroot op het land. 1300-1750; ruw werk 5.00-8.00; fijn werk, 8.00-12. Slachthuizen van Kuregem-Anderlecht. VarkensGelijk het deze laatste we ken zich voorgedaan heeft, was er geen een varken op de markt. Eenige zeld zame dieren werden rond de slachthui zen en rond liet kanaal verkocht, doch aan lagere prijzen. In den kleinhandel is er een groot aan tal beenhouwerijen, die geen varkens- vleesch meer verkoopen. Slachthuizen van Kuregem-Anderlecht. Vee: 7.50-11 voor de ossen e:i vaar zen; 7.25-9.50 voor de stieren: 6.75-9.25 voor de koeien. Diksmuide. 2 Seot. Boter 29; eieren 1.20: rogge 160-180: haver 210-220; aard appelen 80-90: stroo 40-50; hooi 70-80: voederbeeten 9.00-10; brouwersgerst 225 tot 230. OPGELET! Indien gij geen koffie meer vindt, ver vangt die NIET door om het even ■welk speciaal mengsel! Gebruikt zuiver fijne of grove CH1COREI VAN TIEGHEM- DUPONT. 't Is bijna koffie. MILLEV1LLE GASTON, Casselstr. 76, Poperinge, laat hierbij weten dat hij zich stelt als COIFFEUR VOOR HEEREN. Zetten van scheermessen. Alle Reuk werken. «Adler» - «Huscqvar* nr>» - «Suaoeam» - «Naumann» - «fviund- I03» worden verkocht en geleverd met tien jaar waarborg cp fac tuur. U wordt gansch' op de hoogte gebracht van het machien, alsook van stoppen, borduren, enz. - Pa tronen kosteloos. - Olie, garen, naalden, vervangstukken en herstellingen van alle merken, hoe moeilijk het ook zijn moge. Wendt U dus in volle vertrouwen tot lie: welgekende huis H. VAN LERSBER- GHE, leperstr. 85 bis, VLAMERTÏNGE. DANIEL SIMOEN, bijgenaamd «Punte», Veurnestr. 24, POPERINGE, meldt hier bij dat hij ALLE METSELWERK aanvaardt aan genadigen prijs. Verzorgd werk. Ter trouwe. Bij hem ook te verkrijgen: Pannen, Cement en Zand. seassBa&EsasaassssaBasssassii TE KOOP Qkkasieetoof feu-continu Nestor Mar tin», Dikkebuschsteeiiweg 114, leper. J^ijtuig, in zeer goeden staat, sterk, met patentassen en rem. Bij V. Dehee- gher, Vijfhoekstraat 17, Watou. TE KOOP GEVRAAGD ■yorpedo met drie versnellingen «hoite Sturmivoor achterwiel velo, per ok- kasie. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuis straat, Poperinge. GEVRAAGD Qoede Meid, minstens 20 jaar, voor alle werk, en om in café te bestellen, reeds gediend hebbend in herberg. Goed op de hoogte zijnde. Voor inl. schrijven of zich aanbieden Brouwershofleperstr. 91, Poperinge. GEVONDEN ^oorschoot. Adres ter drukkerij, Gast- i huisstraat 15, Poperinge. VERLOREN TE HUUR ^Welbeklante Herberg «Het Half Maan tje», te Avekapelle, dicht bij de kerk. Met werkplaats dienstig voor velomaker, zinkwerker, enz. Het dorp heeft een stiel man van dien aard tekort, dus werk ver zekerd. AanvragenBrouwerij Verlende, Loo. Qnlangs nieuwgebouwd Woonhui», met kelder, elektriciteit, twee soorten wa ter, kleine hof, gelegen in de Nieuwe Militaire Kerkhof straat. Voor alle inl. zich wenden Veurnestraat 66, Poperinge, gehoon en groot Handelshuis, met ver diep, groote inrijpoort en veel stallin gen, gelegen te Wulveringem - V11 kern dorp. Zien wenden: Simon Pyfforoen- Inion, beenhouwer, Wulveringem. Met ingang van 1 Oktober 1940. I^uis met gemet land. stallingen eu inrij poort, zeer dienstig voor herberg en winkel, dicht bij de grens. Adres ter druk kerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. ^enteniorshui», Villa groote strre en fraithof, 2 soorten water, gas en elek triciteit. Inl. Bruggestraat 4, Poperinge. j-Jerberg, In de Stad Veurne dicht bij de Groote Markt, in de Veurnestraat te Poperinge, Genadige prijs. Zich wen den «Middelburg», lepersteenweg 50, Poperinge. d®r!egsssï3i-s' ^Het rondschrijven van het Provin ciaal Bestuur van West-Vlaanderen, in dato van 22 Juni 1940, kent aan EENIEDER het recht toe om PERSOONLIJK de verklaring zijner geleden oorlogsschade op te maken. Door dit zeif persoonlijk te doen spaart men zich in vele gevallen groote kosten. GETEISTERDEN, die moeite hebt met het opmaken uwer aan gifte, wendt U in volle vertrouwen tot GASTON 30URDEAU, makelaar in goederen, gewezen Notarisklerk te IEPER, lb St-Eii- sabetastraat (bij hot Postkantoor), die U GRATIS raad geeft en voor U de verklaring opmaakt, indien gij het wenscht. Bureel open van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u. op alle weekdagen. ii:IÜi:i'!!i!!!iii!!iiiHiiiiiuiiiiii:>iiai]iiiiii!Ui!iimuiiii!!:!m!i!:imiiiiii!iui!iiiuim;;«i!;!iiii!ni!ni!iimiHmfmi«tiiifliimiitmiu!ii!ii!:!!i.,'ffiMi:!mi!L'!iiinik^::2i Reninghelst - wijk De Ciytte (steenweg Yper-Belle) LENIGE KOOP: Nieuwgebouwd WOONHUIS met kelder en 2 hoenderkoten (8 en 13 m. lang), hebbende bron- en citernwater en elcktrieke inrichting, met 43 a. 7 ca. be bouwden grond, tuin, hoenderplein en zaailand. Laatst bewoond door M. Ilector Du- mortier. Handslag met de geldtelling. lEaaBMBaaasüBgsBBEHgsaaiaiaa Kantoor van dan Notaris ALB. LAUWERS te YPER. WEDSTRIJDEN VOOR KRAAIHAANTJES OP WOENSDAG 18 SEPTEMBER '40 te 2 Yo uur nanoen, te Yper, in het gasthof «Aux Trois Suis ses, Groote Markt, INSTEL MET PREMIE van Stad Yper - wijk De Ster Poperinghe steenweg Nr 73, met afhan kelijkheden, groote en welbeplante loch- ting gansch met cimenten muur omslo ten. Bewoond door den eigenaar M. Octave Bleyenberg-Deruj'ter. Vrij met de geldtelling. Het recht tot oorlogsscliadevergoeding wordt medeverkocht. Om te bezoeken's namiddags van 2 tot 4 uur. OVERSLAG: Woensdag 2 October 1940. Easasaas-ïEESBaaaasisnsBaaaaaa Kantoor van den Notaris ALB. LAUWERS te YPER. OP DINSDAG 1 OCTOBER 1940 om 2 Yi uur nanoen, te Yper, in het Hotel de France Statieplaats. INSTEL MET PREMIE van GEMEENTE ADINKERKE langs de vaart en den steenweg Veurne-Duinkerke, EEN BLOK WELGELEGEN groot 7 hectaren 75 aren 50 centiaren. Gebruikt zonder geschreven pacht door Camille Leplae mits 6.210 fr. 's jaars, bo ven de lasten. Verdeeld in 5 koopen. N. B. -Er wordt aan de liefhebbers aangeraden zich tijdig de noodige papie ren aan te schaffen om tot Yper tc ko men. OVERSLAG: DINSDAG 15 OCTOBER. (Zie plakbrieven met plan.) !3Esasr:3isssssaBaaasB9BsaBBaB Kantoor van den Notaris DEKEYSER te ICHTEGEM, TOESLAG DINSDAG 19 SEPTEMBER 1940 te 2 y2 ure stipt, ter herberg De Kroonbij Wed. H. Denecker te Koekelare, Marktplaats, van GEMEENTE KOEKELARE Welbetimmerd HOFSTEDEKE groot 2 ha. 4 a. 50 ca., gelegen in cén blok, langs de Warandestraat. Ingesteld 71.980 fr, groot 1 ha. 8 a., gelegen als voren. Ingesteld 40.000 fr. groot 4 ha. 55 a„ gelegen in een blok, langs den steenweg Eernegem-Koekelare. Ingesteld 1S4.909 fr. Voorschreven goederen zijn bij nota rieele pachtbrieven van 30-7-'36 verpacht tot l-10-'45 boven de lasten en verzeke ringspremie, als volgtKoopen 1 en 2 aan Cyriel Depuydt mits 1700 fr. 's jaars, en koop 3 aan de echtgenooten Decherf- Depuydt mits 3.000 fr. 's jaars. sasBaBBOBBaaaBEaHsasBSBaaaaa Studie van den Notaris A. VANHEE te ZONNEBEKE. OPENBARE VERKOOPING van met 12 aren 47 centiaren grond en land, te Zonriebeke (Veldhoek) Spilstraat Nr 2. Vrij met 1 October aanstaande. EENIGE ZITDAG: OP VRIJDAG 13 SEPTEMBER 1940 om 2 ure 's namiddags, ter verhoorzaal van het Vredegerecht te Passchendale. Studie van den Notaris V. PIETERS te RENINCE. DINSDAG 17 SEPTEMBER 1940 om 2.30 uur (officieel uur), te Zuidschote, ter herberg De Vos langs den steenweg naar Noordschote, OPENBARE VERKOOPING van 20 koopen hebben van L75 m. tot 2,35 m. omtrek en wassende tc Zuidschote, in de weide gebruikt door Jerome Pol- fliet en voor Hezen door Charles Yanden- berglie, palende aan den gravier van Zuid- schote-dorp naar Nooruschote. Deze boomen zeer dienstig voor alle gebruik moeten op voorhand bezichtigd worden. Gereed geld en gewone voorwaarden. ssïsaszsBËSBBHBBBBaassBaasya Studie van den Notaris V. PIETERS te RENINGE. OPENBARE VERKOOPING van EEN GERIEFLIJK TE WOESTEN. Meester VICTOR PIETERS, Notaris, verblijvende te Reninge, zal, ten over staan van de Hceren Vrederechter en Griffier van het Tweede Kanton leper, overgaan op den na te melden zitdag, tot de openbare verkooping van het \ol- gend onroerend goed GEMEENTE WOESTEN. EENIGE KOOP. EEN GERIEVIG WOONHUIS, met afhangen, groot onder grond van gebouwen en medegaande erve volgens kadaster wijk A, Nrs 923p en 923q, 18 aren 10 centiaren, palende van Oosten aan de groote baan van leper naar Veurne; Zuid U, Hector Blanckaert te WoestenWest Clemence Vereecke te Woesten, en Noord de bebouwde erve en hoving van Julien Debuysere-Blanckaert te Woesten, scheidende op palen. Zijnde het sterfhuis van de echtgenoo ten Camiel Dewiide-Vandooren. Thans voorloopig bewoond. EENIGE ZITDAG: WOENSDAG 11 SEPTEMBER 1940 om 2.30 u. namiddag (Torenuur), te Woesten, ter herberg Den Osoe- woond door Heer Kamiel Boudrv. Grosse vonnis, titels en plan berusten ter inzage ten kantore van den Notaris Pieters te Renir»;e. ZONDAG 8 SEPTEMBER 1919. TE POPERINGE. In .De Lutter- tap bij Nestor Gosmaere, Abeelesteen- weg. Ingericht door de Lustige Dagwa kers 75 Fr. prijzen voor oude hanen en 50 fr. prijzen voor jonge hanen. Inschrij ving te 2 uur, begin te 3 uur stipt. Ko ningschap 1940 wordt bij dezen wedstrijd i gespeeld voor de leden. Beker, palm en j 25 lr. voor den Koning. Het Bestuur. TE VLAMERTÏNGE. Bij Télèsphore Pottilüus, lokaal der Plaatsekraaiers 75 fr. prijzen; 15 prachtige bloemen: bloem voor verstkomende met 4 hanen i en een voor het meeste in aantal. Voor oude en Jcnge hanen samen. Lidkaart toonen bij de inschrijving te 2 uur; begin te 3 uur. TE MERKEM. Door de Fiere Mor- genkraaiers bij R. Van Houwe. Bloem tuil voor Maatschappij met meeste aan tal hanen, ook voor verstkomende Maat schappij. Inschr. te 2 uur. Spel te 3 uur (off. tijd). to» ZONDAG 15 SEPTEMBER 1940 TE POPERINGE. In de Comper- nolle I). bij Leon Deberöt, Woestensteen- weg; 100 fr. prijzen en bloemen, palm voor meest en verstkomenden als naar gewoonte. Inschr. te 2 uur. Spel te 3 uur zeer stipt. Studie van den Notaris VANDENAMEELE te WATOU. MAANDAG 16 SEPTEMBER 1940 om 3 u. namiddag (torenuur), te Proven, wijk Tramstatie-Molenwal, ter herberg «In den Doorn», bij M. Jules Verhille, OPENBARE VERKOOPING in eene enkele zitting, van GEMEENTE PROVEN (wijk Tramstatie-Molenwal) EENIGE KOOP: met afhangen en 1 a. 89 ca. van bebouw den grond en hof, bekend ten kadaster sektie A, Nr 6 B. alsmede alle rechten van mogelijke oorlogsschadevergoedingen daaraan klevende. Vroeger bewoond door M. Oscar Cuf- fez te Proven. Thans onbewoond en onmiddellijk vrij van gebruik. Studie van Meester FLORIZOONE te Alveringem. OPENBARE VERKOOPING van een ALLERBEST EN WELGELEGEN zijnde de zuidwesterkant van een twee woonst, met stalleken, de helft der schuur staande ten zuiden der stallingen mede- gaande met de noordwesterkant, en me degaande erve, groot onder bebouwde en onbebouwde grond en medegaande oartij land, 42 a. 7 ca., alles staande en gelegen te Alveringem (wijk Fortem). Eigendom der erfgenamen Cam. Nowé- Vandycke. EENIGE ZITDAG: DINSDAG 17 SEPTEMBER 1940 om 2 u. (officieel uur) stipt in de na middag. te Alveringem, ter herberg be woond door Florent Coulier (Oerenstr.). tzaisanBBaBiasia&BasHasüFSBsiiiBR GEMEENTE PASSCHENDALE Commissie van Openbaren Onderstand. OPF.NR4RE VERPACHTING BIT SCHRIFTELIJK AANBOD der GELEGEN TE PASSCHENDALE, toebehoorend aan voornoemde Commissie. De Commissie brengt ter kennis van het publiek dat op Woensdag 25 Sep tember 1940, te 4 uur namidjag, in de herberg «Den Arend», bij M. Art. Eeck- hout te Passchendale, Spanjestraat, in openbare zitting zal overgegaan worden tot de opening der aanbesteding voor de verpachting der Grondgoederen breed voerig aangeduid en beschreven op plak brieven te bekomen bij het Secretariaat der Commissie van Openb. Onderstand. De verhuring geschiedt voor 9 naeen- volgende jaren, ingaande met 1 Octo ber 1940. Het kohier van lasten en voorwaarden der verpachting, ligt ter inzage bij den Secretaris der C. O. O. te Passchendale, Molenstraat Nr 12. De aanbiedingen moeten onder vorm van GEZEGELDEOMSLAG ter post aangeteekend geweest zijn ten laatste den 21 September 1940, en gericht op naam: «Aan den Heer Voorzitter der Commissie van Openbaren Onderstand. Passchendaleen daarbij de melding dragen op den omslagAanbod voor Openbare Verpachting». De aanbiedingen moeten geschreven zijn op forinaatzegel van vijf frank. NAMENS DE COMMISSIE: De Secretaris. De Voorzitter. J. Ver save'. Cyriel Van Isacker. EHiSBBBSBBBBBIBSSBSailSaaiaSB UIT TER HAND TE KOOP WELGELEGEN WOONHUIS op LANGEMARK-Dorp, dienstig voor allen handel, met inrijpoort, hof met fruitboomen. hennenkoten, rondom be- muurd. Zich wendenBoezingestr. 9, Langemark. »aHsae&EisssBfl£HaaiiiaaHsi Men zoekt te huren of over te nemen. HOFSTEDE van 10 tot 15 ha., in omstreken van IEPER. Schrijven ter drukkerij, Gast- huisstr. 15, Poperinge, onder letters V. V. Henri Nolfstraat 15 - Kortrijk. Hypotheken vanaf 3.50%. Lee ningen. Aankoopen van Staats fondsen. Obligatiën. Schat tingen van oorlogsschade. POPERINGE. Vriendelijke uitnoodiging aan Fa milie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen van de MIS, op Zondag 8 September, te 9 uur, in St Bert in us- kerk, voor JULES PERSOONE-DEBRUYNE. Van wege de Kinderen. WESTVLETEREN. Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bij wonen van het PLECHTIG JAAR GETIJDE, dat zal gezongen worden op Dinsdag 19 September 1940. te 13 U uur, (off. uur), ln de parochiale kerk van VVestvletsren, voor MEVROUW LOUISA FIEU Eehtgenoote v. Heer Jules Platevoet. Van wege Echtgenoot en Kinderen. ROESBRl GGE-HARINGE. De leden der Boerengilde worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bij wonen der H. MIS, op Zondag 8 September, te 7 Jó uur, voor den overleden zaakvoerder HEER FLORENT SOHIER. Dank op voorhand. ™^^^ANKINGO^^^™, POPERINGE. De Familie Butaye-Vermeersch be dankt Vrienden en Kennissen om de blijken van genegenheid betoond bij de Begrafenisplechtigheden van hun Zuster. Schoonzuster en Tante, JUFFROUW SILVIE BUTAYE. ■g/pmnfifrpr: -r ensjevjue Heer Willem Aertssen-Leeuwerek en Kinderen bedanken Familie, Vrienden en Kennissen om de tal rijke blijken van genegenheid be toond bij het afsterven, den Lijk dienst en de Begraving van hun diepbstreurde Eehtgenoote en Moe der Mevrouw BERTHA LEEUWERIK. Meteen worden allen uitgenoodigd tot het bijwonen der EERSTE Z.ES- WEKENMIS. op Maandag 9 Sep tember, te 9 uur, ln St Ber- tinuskerk. Studie van den Notaris ANTOINE VAN DER BEKE 7 Sinte-Catharinastraat, BRUGGE. MERKWEERDIGE ten verzoeke van de Commissie van Openb. Onderstand der stad Brugge OP DONDERDAG 19 SEPTEMBER '49 ter gemeenten ZEDELGHEM en SNELLEGHLM 1. 15 Koopen EIKEN en BEUKEN, staande in het Maraschboscli te ZEDEL GHEM, groot 4 ha. 18 a. 20 ca aange teekend onder Nr V op den staat der kappingen. Onderworpen aan het woudbeheer. 2. 24 Koopen EIKEN, staande op het land gebruikt door Alois Viaene en Becu te SNELLEGHEM. 3. 17 Koopen EIKEN en CANADA'S staande op het land gebruikt door Henri Casteleyn en de Weduwe Castekyn te SNELLEGHEM. Vergadering aan koop 1. in het Ma- raschbosch te Zedelghem, om 1 l ure namiddag zeer stipt. Komptant mits 15% verhoog De onmiddellijke betaling zal ten strengste geëisclit worden. HËBSBR81BSaB3BBBaBH3RBHasaaaa Studie van den Notaris ANTOINE VAN DER BEKE 7 Sinte-Catharinastraat, BRUGGE. ALLERMERKWEERDIGSTE ten verzoeke van de Comissie van Openb. Onderstand der stad Brugge OP WOENSDAG 18 SEPTEMBER 194» van 2.953 schoone en zware DENNEN op stam, verdeeld in verschillende loten, was sende in een deel van het Sint-Jansbosch TE SYSSEELE, groot 2 hectaren 24 aren. Vergadering aan het bosch om 2 ure namiddag zeer stipt. Komptant mits 15 verhoog. De onmiddellijke betaling zal ten strengste geëischt worden. iBEsasxzsBazaBssxszsaassBaBa Studiën van de Notarissen VANHEE te ZONNEBEKE en DEVOS te RUM3EKE. Om uit onverdeeldheid te trede». OPENBARE VERKOOPING van te Moorslede, Tuimelaarhoek, met eene gezamenlijke oppervlakte van 25 hectaren 17 aren 74 centiaren. GEBRUIK: de Tweewoonst is ill huur gehouden door de Heeren Henri Huy- ghebaert en Henri Vandekandelaere, mits 720 fr. per jaar ieder vervallende eersten Oktoberde eene Hofstede, groot 16 ha. 2 a. 44 ca., is gebruikt door den H. Alois Depuydt-Cneut. mits 12.500 fr. per jare, valdag 1 Oktober. De pacht werd opgezegd voor 1 Oktober 1938; de andere, groot omtrent 9 ha., is in huur gehouden door M. Camiel Talpe- Cneut, mits 6.000 fr. per jaar, valdag 1 Oktober. Verdeeld in koopen volgens plan op de plakbrieven. Voorbehoud van samenvoeging. Ingesteld mits: Koop 1125.000 fr. Koop 2: 50.000 fr. Koop 380.000 fr. Koop 4 25.000 fr. Koop 5 25.000 fr. Koop 6: 12.000 fr. Koop 712.000 fr. Koop 8 40.000 fr. Koop 9; 36.000 fr. Koop 10 25.000 fr. Koop 11: 35.000 fr. Koop 12: -U.OOO ir. Koop 13 50.000 fr. Koop 14 250.000 fr. Koop 15 30.000 fr. Koop 16 80.000 fr. Zij samen 920.000 fr, OVERSLAG: Vrijdag 27 September 1949 om 2 ure namiddag, in de herberg Den Ankerbij Wed. Juies Calmeyn-Latruwe, te Passchct.dae- le, Plaats. Ten overstaan van de Heeren Vrede rechter en Griffier des kantons Passchen- daele, en met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1810. Plan en lastencohier te bezichtigen bij bovengemelde Notarissen. gelast zich zooals vroeger met het Verven Nieuwwasschen Droogkuischen Kuisch, Verven en hervormen van Heerenhoeden Stoppage. De goederen afgegeven 's Maandags, worden den Vrijdag terugbezorgd BIJHUIS BIJ: 21, Korte Tor hout straat 21, IEPER Open van 8 tot 12 u. 15 en van 13 u. 30 tot 19 u. Den Zondag gesloten.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 5