SPORTNIEUWS LANDBOUWKRONIJK De Verioren Ring Ons Vrouwenhoekje GEDACHTEN «et manneke uit de .6, VRIJE VAKSCHOOL VOOR SCHOENMAKEN Alle hout Is geen timmerhout Het einde van den vos is gemeenelijk het strop. Eigen haard is goud waard. Wilt gij het ei hebben, verdraag het kakelen der hen. Die nooit gemist heeft, heeft nooit iets gedaan. Alderliefste Lezeressen, Vrienden Lezers, eerst een vraag. Die ik U zou willen stellen: Wel, hoe is 't er meê vandaag? Als ge zijt 6en dag begonnen Opgeruimd van geest, dan is 't Dat ge thuis hoort, in de kringen. Van een goeien optimist Optimisten, dat zijn menschen, Die niet zuchten immer aan. Maar, op God betrouwend door den Zorgznweg des levens gaan. Optimisten, dat zijn menschen. En die hebben iets te koop Dat ze trouwens gratis leevren Aan eenieder: Leef op hoop Dat is zoo, meent Knulleken, 't spreek woord zegt het immers: hoop doet leven. T LEVEN ERENGT TEGENWOOR DIG heel wat verrassingen meê. Als "e vroeger, Alderliefste Lezeressen, naar den winkel glngt om 't een of t ander te koo- pen, wat g:beurde er dan? Daar zal IK eens op antwoorden, zegt Knulleken en hij rijmt, zoo maar ineens, nog rapper dan nen wanmolen die vive la force aan t draaien is: Gingt ge om suiker, margarien. Koffie, rijst, korenten En zoo meer, ge hebt t gezien, Kreegt ge voor uw centen Bij uw koopwaar bovendien Nog' een zegeltje of tien. Dat gaf U de winkelier Als kado 't deed U plezier Want wie zegels had met hoopen Kon daarvoor iets gratis koouen. Thans nu, is dat spel gedaan! Wilt ge naar den winkel gaan 't Zij om koffie, rijst of zout. 't Zij om spek of hesp of smout, "t Zij om dit of dat, om 't even Moet ge zelf nu, zegels geven. Knulleken zweet er van... Maar allee, "t is toch waar wat hij zegt. MEN ZEGT DIKWIJLS dat een huls vrouw veel kleine middelen kan gebrui ken om heur huisgerief te onderhouden en dat ze die middelen niet gebruikt om dat ze er niet van op de hoogte is. Al derliefste Lezeressen, ik peis dat ge alle gaar goei huisvrouwen zijt of goeie toe komstige huisvrouwen. Zijt ge er nog niet toe geraakt, het zevende sacramentje te omhelzen, dan moet ge maar peizen aan 't spreekwoord: Op ieder potje past een dekselprecies lijk op de potjesmarkt van Schellebelle. En den moed niet laten zinken, zoo min als Knulleken, die ook nog altijd hoopt dat hij den eenen of den anderen dag, de schat zijns har-ten zal ontmoeten. Hij verzoekt me hier de al derliefste Lezeressen te bedanken, die hem zoo hartelijk geschreven hebben. Daar was een briefje bij met 't schrijf- machien getikt. Die alderliefste Lezeres moet echter nen bril koopen, zegt Knul leken. En als ik vraag waarom laat hij het onderschrift van dien brief lezen en daar staat letterlijk: Ontvang mijne HATELIJKE groeten. Uw VERKOCHTE vriendin: Anatolia. Uffra Anatolia, Knul leken verzoekt me TT te zeggen: In hatelijke ontbreekt 'n R Achter de letter A En in verkochte ontbreekt *n N Achter de letter K. Het zou dus moeten zijn: «hartelijke groeten van uw verknochte vriendin Ja, ja, alderliefste Anatolia, kleine oor zaken groote gevolgen. En hiermee komen we terug op 't begin van dit artikeltje en geven we hier tien gevallen, waarin 'n degelijke huisvrouw hst zout nog voor iets anders kan gebrui ken dan om soep en patatten te koken. L - Een waschbak, gevuld met zout, neemt de onaangename lucht, welke in een pas geschilderd vertrek hangt, weg. 2. - In de badkuip kan een vuile rand aanwezig zijn; deze kan met een in zout gedoopt lapje gemakkelijk verwijderd worden. 3. - Blank metaal wordt als nieuw door het schuren met azijn en zout; daarna afspoelen en met warme doeken op wrijven. 4. - Een eetlepel zout In het water, waarmede TJ glazen gaat lappen, doet wonderen. 5. - 's Winters zal het waschwater niet gauw bevriezen als er wat zout in gedaan wordt. 6. - Tegen pijnlijke insektensteken of beten maakt U een Dap je van zout in een gaasje en legt dit op de pijnlijke of Jeu kende plek. 7. - In zoutwater kunnen tandenbar stels goed gereinigd worden. 8. - Op een inktvlek een hoeveelheid zout gooien, zoodat de inkt daar nog kan intrekken. 9. - Rieten huismeubelen kunnen prach tig schoon gemaakt worden met een ster ke oplossing van zout in water. 10. - Door het afschuieren van tapijten en vloerkleeden met zout, frisschen ae kleuren aanmerkelijk op. HSflBHlRSËSBHBa&aBEflaiBIES Mengelwerk van 8 September 1940. - Nr 8. Ge moet nu niet peizen dat ik die raad gevingen aoo inaar uit mijnen duim heb gezogen... Bijlange nietOns Tante Fien is komen koffie drinken en dat mensch west zoo een beetje van alles... En ze is precies niet op heuren mond ge vallen "t Is *n oode jonge dochter of "n jonge oude dochter, precies lijk ge 1 nemen wilt. In heuren jongen tijd had ze kennis gekregen. Ze was rond de twintig Jaren lief en flink en braaf en goed In het huwlijksbootje varen Was de droom van haar gemoed. Maar zoover is t met die armetante Fien nooit gekomen. Heur toekomende vent had lange vingers en den dag van den eersten roep werd hij achtsr de gren dels gezet. Toen kwam het uit dat hij veel geld nootiig had omdat hij —el lie- vekens had'.. Tierelierelier Meidekens van plezier. Ge kunt peizen hoe tante Fien er t hart van in was, to:n ze dat hoorde... Want ze hield veel van heuren vrijer... De jaren gingen voorbij en de vrijer kwam uit den bak. Daar gingen nog ja ren voorbij en 't was in den tijd dat er op de Beurs met speculeeren duizenden en duizenden te verdienen waren. En de vroegere vrijer van tante Fien, die nu ge trouwd was niet tante Fien, maar dien vroegeren vrijer woonde op 'n soort kasteel en was president van de Konink lijke Harmonie van 'n dorp, veraf gele gen van 't dorp waar tante Fien woonde. Nu was ik, Manneke uit de Maan met tante Fien ne keer naar de cksposizie van Brussel gegaan in 't jaar "35. Zooals ge weet was er dan iederen Zondag 'n festi val en kwamen er muziekmaatschappijen uit alle hoeken van *t land hun deuntjes spelen. Tante Fien en ik zaten daar in zoo h eksposiziekafé met 'n pint bier voor ons naar die airksns muziek te luisteren en tante Fien kon meteen 'n beetje rus ten, want haar eksteroogen deden zeer. Almeteens komt daar nen feilen meneer aangestapt... ne meneer met nen sjapo- buus of hoogen hoed op z'n kop. En hij zei tot mij: dat is zeker Polycarpus... En meteen stak hij zi.in hand uit. Ik zei zoo als iemand doet, die wordt aangesproken door iemand die hij van haar noch plui men kent: Mijnheer, ik heb de eer niet, TJ te kennen. Lawaaiend riep toen de andere, terwijl hii naar tante Fien keek, en weer de hand uitstak: Wel! Ik ben de oude vrijer van tante Fien... Toen veerde tante Fien plots recht en luid genoeg, dat de omzittenden het kon den hooren zei ze: Mijnheer, ik heb de eer TT NIET te kennen. En meneer trapte *t af... "k Peis, alder liefste Lezeressen en vrienden Lezers, dat ge 't verschil snapt tusschen mijn ant woord en dat van tante Fien. Knulleken zegt: 't Is een heele roman, wat ge daar vertelt. 't Is zoo, Knulleken, en meteen kemt Krullek ;n met een voorstel voor den dag. Hij zegt: We gaan alle weken. Een roman in elkaar steken. Een roman van liefde en min Naar de alderliefste Lezeressen hun zin. Maar Knulleken, zeg ik, daar is geen plaats voor in de gazet. Toch wel, zegt Knulleken... En hij eksplikeert: We leven niet meer lijk de menschen, die in den tijd leefden toen Conscience zijn romans schreef. Alles gaat veel vlugger. Wij gaan met den tijd meê... Ik maak me sterk Bij welzijn en leven Een mengelwerk Om de week te geven. Goed, Knulleken, goed, kom er maar msê af. Maar a!s ge de alderliefste Leze ressen en de vrienden Lezers met uw mengelwerk verveelt, is 't voor uw re kening. 'N REKENING BETALEN brengt soms veel zorgen meê. Jan Jobs moest 's an derendaags aan z'n gebuur Kalafoetja 'n groote som betalen en Jan Jobs had er de centen niet voor. Die Kalafoetja was 'n woekeraar, die geld leende aan nen hoogen intrest Jan Jobs lag in zijn bed te oraaien en te keeren en kon niet in slaap geraken. Zoo lagen hem die tien duizend frank, die hij moest weêr beta len, op de maag. Maar wat is er toch? vroeg zijn vrouw, t Is precies of dat ge in nen nest wantluizen ligt. 'k Kan nie slapen, zei Jan, want morgen moet Ik aan Kalafoetja tien dui zend ballekens brengen. O! Als 't dat maar is, antwoordde z'n vrouw. Meteen sprong ze uit bed, deed over heur sl^apkleed heuren mantel aan en was weg, tot aan de deur van Kalafoetja en zei hem: Ge moet morgen op uw geld niet rekenen. Toen kwam ze sito, sito terug en zei tot heuren vent: Slaap nu maar op uw twee ooren. 't Is Kalafoetja die nu niet slapen zal. Op 'n jubeltoon zingt Knulleken: 't Is zoo schoon, als man en vrouw Elkander goed verstaan. En hand in hand, en eensgezind Aldoor de wereld gaan. ROMAN van H. COURTHS-MAHLER Kat Harlama werd bij den dood van haar vader door drens vriend, een stijf keef digen rijken grool- indssstriert. Heinruh H amrrt. als pleegkind opgeno men. Deze haa een soon. Gunter genaamd, even stijf- hoofdig nis hij en met spie bij geregeld in rasse lag, en vilde dat deze met Katr busven sou. Kate be- utsnde hem semder het evenveel aan te toemen. maat Gnnter s oogen varen verleid geseorden door een slnvc Ucktzinsssge actrice, Lori Leixner. en met deze slang is hij, legen tijn vaders uitdrukkelijke soit in en onder bedreiging van onterving, wettelijk gehuwd. Zijn va der echter weet nog niets van bet huwelijk af en met bet gedacht dit te verhinderen en zijn zoon klaar te dom inssen dat hij mist, heeft hij bij hem een vroe- GAAN WE NU TOCH AFZIEN met het eten? Verleden w£ek was er bij ons in 't gebuurte in de winkels geen boter of vet te krijgen. Patatten waren er niet te vinden. Var kens vleesch evenmin. Olie- nesscuen genoeg, maar fiesschen olie, nul of zero. ti oen niet verwonderd, zegt Knulle ken, dat er in Brussel honderden men schen zijn, die hun hondeken moeten wegdoen. Er zijn dagen geweest dat cr meer dan tachtig van die trouwe beestjes naar de eeuwigheid werden geholpen, door de diensten van Het Blauwe Kruis. 'N KRUIS IS HET OOK als ge ziek zijt, want ziek zijn is zeer ongezond, zegt Knulieain. En hij vertelt dat zijn nonkei Toon, die vroeger geen buisken had, nu, met een buiksaen loopt, als 'n tonneken en ondanks den tijd van de grammeirens, slekkevet wordt... in 't liecleken zingen ze: haar afkoopen, met juvreelen, een cheque of zooiets. Duidelijker kan ik toch niet worden, mijnheer YVarneck. Neen, voor mij behceft u niet dui delijker te worden. Maar mijn zoon is to taal In de macht van die juffrouw. Als lk hem van haar bevrijden wil, moet ik be wijzen hebben die hem overtuigen, anders zal hij toch blijven zeggen dat juffrouw Leixiicr belasterd wordt. Kunt u er niet toe komen mijn zoon ronduit te zeggen dat jt'ffiouw Leixner uw maitresse is ge weest? Kern er sprong op. Dat is een ellendige historie, mijn heer Warneck. Moet lk mijn principes ontrouw wcrd:n om uw zoon een dienst te bewijzen? Ik was indertijd boos op uw zoon omdat hij op zoo'n ongelegen mo ment aan kwam zetten. Juffrouw Leixner geren ouden vriend van Lori Leixner, Heer Zomer ontbodrn om uit dims mond te vernemen -welk soort hl ICGI' geval een a.derüefst persoontje vrouw die ae trier wei ze n zon. Komen zitten ze nu zs heeft aanhalige manieren en liegt zoo A-'u.::.L li"i - J J-I i bij lleinrith Warneck aan huize en handelen over hel Vroegere lessen der actrice, en Gunter't vaster beweert Hij is zoo vast overtuigd van den onberispelijken levenswandel van die da me. dat... dat hij met haar wü trouwen. Korner keek hem verbluft aan. Maar maar met zooiets trouw je toch niet, liet hij zich in zijn verbazing ontvallen. Heinrich Warneck haalde diep adem. U beeft me met dien uitroep oyer- tuigd. dat mijn vrees niet ongegrond is. Korner streek voorzichtig over zijn on berispelijke scheiding r zag er heel wei nig op zijn gemak uit. Die woorden zijn me per ongeluk ontsnapt en met het oog op wat er voor u op het spel staat heb ik daar eigenlijk geen spijt van. Ik begrijp vol- voikomen hoe ongerust u zich maakt maar ik begrijp uw zoon niet. Ik had hem toch niet voor zoo "n idealist gehouden. Verduiveld, als hij zich heeft laten vsr- leiden tot een trouwbelofte, dan kan hij die toch ongedaan maken. Hij moet aardig, dat je je in haar gezelschap nooit verveelt. ïk zou me nog niJt hebben teruggetrokken als ze niet kort en bondig gezegd had, dat ze met me moest brek:n omdat ze andere plannen had. Dat vond ik nogal fatsoenlijk van haar en, zooals gezegd, ik vermoedd? wel, dat uw zoon mij verdrongen had. Maar aan een huwe lijk heb ik natuurlijk nooit gedacht. Hij heeft me heel wat heerlijke uurtjgs, die ik zeker nog met juffrouw Leixner had kunnen doorbrengen, ontnomen en tot dank daarvoor zou ik hem nog door een indiscretie terug moeten houden van een dwaasheid? Dat is wel een beetje veel verlangd. U doet het niet voor mijn zoon, maar voor mij, mijnheer Korner. Korner haalde di:p adem. Geef me wat bedenktijd u heeft me hiermee overrompeld. Het zal voor uw zoon al waarschuwing genoeg zijn. als u hem herhaalt, wat ik per ongeluk heb uitgeroepen. Ik moet er werkelijk eerst over nadenken of ik verdere bë- Daar waar de brouwer is. Zoo stond er-steeds te lezen Hoeft er gewis Geen bakkerken te wazen. Hewel, gaat Knulleken voort, om kort te zijn en *t niet te lang te trekkenNon kel toon ging naar den dokter om te vra gen a-at hij moest doen om te verma geren. Ah! zei de dokter: ik ken 'n goei re medie, die geen cent kost. Da 's zjuust wat lk hebben moet, zei nonkel Toon, en waarin bestaat die re medie? Hewel, ge hoeft niets anders te doen, als uw kop naar rechts te draaien cm dan naar links, rechts, links, rechts, links. En hoe dikwijls moet lk dat doen? vroeg nonkel Toon? Iederen keer, als 'n vriend TT vraagt, met hem nen pert te gaan pakken, zei meneere de dokteur. En nonkel Toon had het begrepen wat dien dokteur bedoelde met z'n raad geving. RAADGEVING EN RAADGEVING is twee. Wilt ge veel schoone raadgevin gen vinden, alderliefste Lezeressen en vrienden Lezers, dan moet ge ne keer dat boeksken koopen dat heet: De Navol ging van Christus door Thomas Kem- pis. Dat is nu een van de schoonste boekskens die er bestaan en 't schoonste van alles is dat, als ge dat boeksken op eender welk? bladzijde openslaat, ge ge rust moogt zeggen: Welle, welle, wel, dat is precies voor mij geschreven. Op leder blad van "t boeksken Van vóór tot achteraan Kan vast dit spreekwoord dienen: Wlen t schoentje past, die trekke 't aan TREKT U NU NIET TE VEEL AAN, alderliefste Lezersscn, van den treurigen roman die hier nu gegeven wordt. ROMAN door KNULLEKEN opgevat en modern uitgewerkt door hem zelf HET GEBROKEN MEISJES!!ART of BESCHIMMELDE LIEFDE. EERSTE HOOFDSTUK. Hij heet Piet. Zij heet Griet. Hij zei Grietje. Zij zei Pietje. Hij hield van haar. Zij hield van hem. Hij was een eenige zoon van schatrijke menschen. Zij was de dochter van een eenvoudig boerken en had zes zusters en vijf broers en iedere broer had zeven zusters. Bij hen thuis was er geen gsbrek, maar toch ook in 't geheel geen rijkdom. Punt. TWEEDE HOOFDSTUK. Piet en Griet zouden willen trouwen. Als Piet z'n vader dat hoorde, begon hij te sakkeren en dreigde Piet aan de deur te zetten. Piet z'n moeder weende tranen met tuiten. Dat allemaal hoorende, werd Griet mager van verdriet, 't Is niets, zei Piet. Ik blijf u trouw; gij wordt mijn vrouw. Punt. DERDE HOOFDSTUK. Piet en Griet, zij aan zij, verheugd en blij, in den Mei, bij de koeikeas in de wei. Schattebout, nog 'n maand en we zijn getrouwd, zei Piet... Maar twee dagen la ter was Piet op weg naar la doulce PranceEen tweepootige Belgieksche ezel had 't bevel uitgevaardigd: alle man nen, tusschen de zestien e.i vijf en der tig... 't land uit. Precies of jongens van zestien jaar al mannen zijn. Piet meê weg. Punt. VIERDE HOOFDSTUK. Griet treurt. Dat is nog gebeurd. Da gen, weken, maanden om 't schoon te zeggen dompelden weg in de eeuwig heid Van Piet, op nieuwsgebied, het minste niet, tot groot verdriet, van Griet Punt. VIJFDE HOOFDSTUK. Geen nieuws van Piet. Punt. ZESDE HOOFDSTUK. Van Piet geen nieuws. Punt. ZEVENDE HOOFDSTUK. Piet is terug. Bleek, ziek, mager, krank, ontzenuwd. Hij kan op z'n dunne beenen niet staan. Bij 't afstappen uit d:n ka- mionotomobielwordt hij ondersteund door 'n infirmlèreZ'n moeder valt flauw, als ze haar jongen ziet. Z'n frans- kiljonsche vader vloekte op la doulce France Punt. ACHTSTE HOOFDSTUK. Moeder wil Piet 'n verassing bezorgen. Plaar jongen denkt natuurlijk aan Griet, Grietje... zijn Grietje... De meid wordt naar Grietje s huis gestuurd. Grietje moet dadelijk meekomen. Alles - om Piet ple zier te doen. Naaste maand mogen ze trouwen. Punt NEGENDE HOOFDSTUK. Grietje is daar. Stillekens binnen, zegt de moeder. Wat zal hij opkijken, als hij u ziet... Grietje gaat op de tipkens van haar schoentjes naar de kamer waar Fiet in z'n zetel ligt... De deur staat met 'n spleetje open... Grietje duwt de deur ver der open en... Punt. TIENDE HOOFDSTUK. Piet heeft z'n armen rond den hals van de infirmière Punt. ELFDE HOOFDSTUK. Piet en die andere hebben hun eersten roep gehad... Hij is uit 't vlooienland met 'n beschimmelde liefde teruggekomen, zei Naart de sjampetter en als Naart iets zegt, slaat hij nagels met koppen. Punt. EINDE. Knulleken kijkt mij aan. Ik zeg: Knul leken, Nest Claes, Timmermans, Hans en anderen hebben nooit zoo nen schoonen ekspres-romaa kunnen schrijven. Pro ficiat! Hiermeê is 't praatje weer gedaan En groet U 't Manneke uit de Maan. (Nadruk, zelfs gedeeltelijk, verboden). GE ZIJT orer on« blad tevreden! Na lezing, schuif het in handen van een gebuur of vriend, zoo steunt ge ons. Dank erom. ïSüSeBiaBiieBBSLSBBSEBBBBSlBB -co»— OPGEVULDE SELDERIJ wijzen geven kan. Het is een verdraaid lastig geval. Aan den renen kant zou ik u graag al die ellende besparen, omdat ik u vriendelijk vind, aan den anderen kant vind ik het een miserabele gedachte om als bet ware over een vrouw scherp rechter te spelen. Excuseer me nu, ik zal nog in den loop van den dag van me laten hooren. Dank u en bedenk toch vooral wat er voor mij op het spel staat. Mijn zoon is zoon idealist dat alleen overtuigende bewijzen hem de oogen zullen openen. U bewijst me een grootcn dienst als u die kunt verschaffen of als u zelf met hem wilt spreken. Nu goed, ik zal van me laten hooren. De heer Korner nam haastig afscheid. Warneck keek hem met strakken blik na en herhaalde werktuigelijk den uit roep die zijn bezoeker zich had laten ont vallen Maar met zooiets trouw je toch niet! Hij nam den hoorn van de telefoon en belde het kantoor van zijn zoon op. Hij kreeg geen antwoord. Hij vroeg toen aan den portier, die iedereen die het gebouw binnen kwahi of verliet uit zijn loge moest zien: of zijn zoon binnen was. De portier meldde, dat Gunter dien morgen nog niet gekomen was en Hein- rich Warneck gaf hem order om zijn zoon zoodra, die kwam, bij hem te sturen. Zenuwachtig liep Heinrich Warneck heen en wear. Eindelijk trad Gunter binnen. Hij had zijn jas nog aan en den hoed ln de hand. Wilde u me spreken, vader? Ik zou toch gekomen zijn. want ik heb u ook wat te verteilen. Maar uw aangelegen heid gaat natuurlijk voor, zei hij zoo bedaard als hem mogelijk was. De oude beer hield zich kalm. Ik wilde je vragen, of je al tot in zicht bent gekomen of dat je nog altijd van plan bent die juffrouw Leixner te trouwen. Benoodigdheden: S of 6 selderijstam- men, 350 gr. gehakt varkensvleesch, een ei, een citroen, 20 gr. boter. Neem witte, volle selderijplanten. snijd er de buitenste bladeren af. Ionisch den knol, spoel de planten zorgvuldig en kook ze een oogenblik af in kond water. Steek dan in het hart van elke selderij een weinig gehakt varkensvleesch met peper en4 zout er in. of een eindje worst en bind de selderijen toe met een draadje. Smelt een klontje boter, leg er de sel derijen in met een geutje bouillon, peper en zout, en een stukje citroenschil, dek de kastrol dich* en laat op een stil vuur stoven. Ak de selderij malsch geworden is, leg ze dan op een schotel, verwijder de draadjes, bind de saus met bloem en een eierdooier, voeg er het san van een citroen of een weinig azijn bij, en giet de saus over de groenten. M~en kan desnoods het ei en de citroen weglater. De afval der selderijen wordt voor de soep benuttigd. SCHAPENHUTSEPOT Benoodigdheden3/4 kgr. van den schouder of van de borst, 20 gr. boter. Ys 1. bouillon, 3 of 4 wortels en evenveel rapen, een savooie, een ajuin, 1 kgr. aardappelen, laurierblad, tijm, peper, zout en kruidnagel. Laat het vieesch langs alle zijden goed in -de boter bruinen, voeg er Ya 1. bouil lon bij, alsook de groenten (wortels, ra pen, savooie en ajuin) na die vooraf in grove stukken gesneden te hebben. Kruid met peper, zout, kruidnagel, laurierblad cn tijm en veeg cr de aardaopelen bij als de groenten half gaar zijn. Hutsepot moet gedurende ten minste 2 uur op een matig vuur zacht koken. Leg het vleesch dan op een schotel, schik er de groenten rond en dien op. PEREN MET RIJST Schil de peren, snijd het harde gedeelte aan den onderkant weg en kook ze in siroop, gevormd door een kwart kilo sui ker cn een liter water. Wasch 200 gr. rijst, kook ze twee minuten, laat verlek ken. Spoel ze met klaar water en zet weer op met een liter melk, een weinig vaivielje en 5 gr. zout. Meng onder de rijst, wanneer ze gaar is, 4 eierdooiers en 50 gr. boter. Schik de rijst koepel vormig op een grooten ronden schotel, zet er een deel der peren boven op en de overige rendom de basis; voeg eenige lepels aalbessengelei bij liet gekookte sap der peren en giet deze saus over de rijst. Een citroenschil bij de peren gekookt geeft ze een geurigen smaak. TOMATENSOEP MET KAAS Op velerlei maniereu laten tomaten zich verwerken tot soep. Vooral gebonden soepen zijn ais regel bijzonder in trek. BB1SBIQSB13BB3SBBBB93EBBBB&9BS! c?aor Jss. Gltyscten. Land- en Tuinbouwkundige Als toevoegsel worden in een dergelijke soep dikwijls gehaktballetjes gebruikt. Ter afwisseling kunnen we er evenwel ook eens geraspte kaas in doen. Hierbij moet er om gedacht worden dat de kaas vooral niet mee mag koken, maar op het Hl laatste oogenblik toegevoegd moet wor-1 no^d CÖmiüTdat' 16 clubs zouden 'deel VOETBALKRONIEK Na vernomen te hebben, van bet Uit voerend Comité van den B.V.B., dat, tij dens het seizoen 1940-194L alle officieele wedstrijden te 15 uur zouden beginnen, kregen -wij insgelijks bericht van voor den (hetzij in de soepterrine, hetzij in de borden). Tsmateasaep met kwee (4 borden): 1 pond tomaten, 3/4 liter water. 75 gr. rijst. 50 gr. boter, zout. laurierblaadje, stokje ui. desgewenscht 2 bouillonblokjes, 50 gr. geraspte oude kaas. Kook de tomaten gaar met 1/4 liter water, wat zout, het laurierblaadje, een stukje ui en desgewenscht bouillonblok jes. Kook de rijst gaar in Ys liter water (ongeveer Ya uur). Zeef de tomaten soep inters se hen en voeg ze bij het wa ter met de gare rijst. Maak de soep af door toevoeging van de boter en de ge- rasote kaas (laat deze vooral niet mee koken). GESMOORDE ROODE KOOL Verdeel de kool in vierensnijd de dikke nerven en den stronk weg, en ver deel de kool in zeer fijne reepjes. Hak een ui, en laat hem hakken in reuzel. Voeg er de kool bij en laat ze opzij malsch worden; keer ze dikwijls om, om het aanbranden te voorkomen. Voeg er dan twee geschilde moes-appelen bij, waarvan ge pitten en klokhuis hebt weg genomen, en die ge in schijfjes verdeeld hebt. Kruid met zout, peper en muskaat noot, bevochtig met Yt deciliter azijn, voeg er vijf klontjes suiker bij, roer goed dooreen, dele de pan, en laat twee uur zachtjes koken. Deze groente gaat best met kalfs- en varkensvleesch. KONIJN MET PRUIMEN Verdeel het konijn in stukken, klief den kop in tweeën, en laat alles bakken in een pan met kokend vet. Wanneer het vleesch kleur begint te krijgen, zult ge er twee versneden uien bijvoegen, en alles mooi bruin laten worden. Laat ver volgens het vet uitdruppen, bestrooi het konijn met meel, zet de pan eenige mi nuten in den oven. en daarna weer op het vuur, giet er twee lepels water bij. Roer goed op den bodem, om te voorko men dat de saus zou aanbranden. Kruid met zout en peper, voeg er nog twee klontjes suiker bij en breng aan de kook. Doe dan 1/4 kgr. gespoelde droge prui men bij liet vleesch en een tuiltje (twee laurierblaadjes en een takje tijm). Dek de pan en laat een uur gaar worden. Wanneer dan alles gaar is. zult ge het konijn in een diepen schotel leggen met de pruimen er bovenop. Dien op met, in een groenteschotel, gekookte aardappe len. Ge kunt, op dezelfde wijze, het konijn bereiden met rozijntjes in plaats van met droge pruimen. 153233S[JSSE2UES332i2223EE3! AANPASSING VAN HET LANDBOUW BEDRIJF AAN 111 HUIDIGE OMSTAN DIGHEDEN Nu de Nationale Boerencorporatie, sa men met de Voedingscorpcratie is tot stand gekomen en wei dra in volle wer king zal treden, zal do vroegere leugen; Do boerderij is de eerste nijverneid van 't land thans waarheid en werke lijkheid worden. We volgen dit met be langstelling. Wanneer we rondom ons heen kijken en luisteren, cn vooral ais we meegaan met onzen tijd, stellen we vast dat er verandering aan 'c komen is, ook in den boerenstand. De Organismen die elkaar systematisch stokken m 't wiel tlaken, rijn thans ver- eenigd in Landbouw- en Vcadingscorpo- ratie. Dit voornaamste onderdeel van *t Ministerie van landbouw en Ravitail leering zal cp evenwichtige, rechtvaar dige en pracusche wijze, door de markt ordening, de voeding van de bevolking verzekeren en regelen. Doch, alle iandocuwers, leden der Cor poratie, moeten meêwerken aan hei grocte en belangrijke werk der vceding. Dat onze boeren nooit iets bekwamen, was vooral te wijten aan gemis aan vólks gebondenheid, tucht en vereenigingegeest. Osk zullen ze rich mosten aanpassen aan de omstandigheden, zoowel op so ciaal als op economisch en vooral op technisch gebied. Hier gaat het over de aanpassing van den landbouw op technisch gebied en vooral met het oog op ae wintervoeding van het vee. Wat we hier schrijven, hebben we steeas volgehouden; die aezen raaa volg den, vaarden wel en zuilen het in ae toekomst verre van beklagen. Dat de aanpassing noodzakelijk is, blijkt uit het feit dat we eik jaar vast stelen dat de wlntervoeding van het melkvee veel se kostelijk was, is en zal rijn. Dat komt omdat de krachtvoeders en alle veevoeders veel te kostelijk zijn, in evenredigheid tot oe opbrengstprijzen. Ook hangt die wintervoeaiag te veel ai van de nijverheid en van den vreemde (invoer). Anderzijds stellen we vast dat de zomervoeaing goedkooper is. Dit vloeit voort uit velerlei redenen, waarvan de voornaamste is dat de zomervoeding aangepast is aan ae natuur van het dier. ar wordt nog te veel uit hst oog verloren i16 en j mst tarwe bezaaid; eV moeten 70.000 Ha. bijkomen. Dat kan met wat goeden wil en met aanpassing De hoofdoorzaak van de te dure win- tervceding is dat we to veel eiwit to kort hebben op de hoeve en moeton aankocpen onder vorm van dure koeken. Elk jaar voeren we 3.000.000 ton voeder of 125.000 ton pi wit in. Daarom moeten we, lijk onze Noorderburen, meer doen aan Autarchie 1.1. z. meer zelf eiwit voort brengen op éigen bodem. Dat kunnen we, als we nagaan dat de planten, om eiwit te maken, stikstof noo- óig hebben. Welnu, de prijs der stikstof in het eiwit der koeken is merkelijk veel hooger dan de prijs van het kgr. stikstcf in de stikstofmeststoffen. De oplossing ligt vcor de hand; om zetting van stikstcf uit meststof (soda- nitraat, ammoniaksulfaat, ale) of uit de vlinderbloemige planten (erwten, klaver) tct eiwit. Dit is practisch uitvoerbaar door doelmatige weicie uit bating en door het opzettelijk kweeken in voor- of na- of hoofdtsëit van eiwitrijke groenvoeders. Dit is doelmatigs groen voederteelt ('t Vervolgt). Jozef Ghyselen, sj^sssiszBwaEXEsasaassacBsiBBS nemen aan de nationale eindronde dat, na afloop der provinciale kampioenschap pen, vanaf begin Maart 1941 zcu betwist worden. Tevens zon er in elke provincie een eindbeurt betwist worden ouder de voor de nationale eindronde niet gekwa lificeerde cfubs. Groot was dan ook onze verwondering volgende regels te lezen in de Pers c Worden de kampioenschappen van den K.B.V.B. nationaal ingericht? Naar wij van betrouwbare zijde vernemen, heeft het Uitvoerend Komiteit van den K.B.V.B. de provinciale sekretarissen opdracht ge geven het opmaken van den kalender voor de provinciale noodcompctities te schorsen. Men vermoedt, wellicht niet ten onrechte, dat deze beslissing verband houdt met de groeiende ontevredenheid van de voeibalkringen en dat het U. K. opnieuw het inrichten van nationale kam pioenschappen in overweging wenscht te nemen. We wilden er het fijne van weten en zijn dan ook dadelijk gaan aankloppen bij den Heer Hubrecht. de ijverige se- Icretaris van het P. K. van West-Vlaan deren, die spijts zijn drukke beroepsbe zigheden ons toch vriendelijk te woord stond. Dit bericht is uit de lucht gegrepen, de kampioenschappen gaan bepaald provin ciaal door, alleen is er een afwijking voor Cercle en Club Brugge die met A. S. Oostende en de clubs van Eerc cn Eerste van Oost-Vlaanderen en Henegouwen een soort kampioenschap appart betwisten. Sommige pers beijvert zich zekere nieuwsjes rond te strooien of wrijvingen te behartigen, om tweedracht in den bond te zaaien. Op Zaterdag 7 dezer zou het P. K. de finitief de reeksen vaststellen. Vele clubs kunnen om allerhande redens aan deze kampioenschappen niet deelnemen doch hebben ook hun ontslag niet ingediend ze zullen meestal dit seizoen onwerkda- dig blijven, terwijl enkele andere die over een terrein beschikken vrienden wedstrij den of plaatselijke tornooien zullen in richten. Zoo hebben wij onder meer Rekkem, Waasten, G. S. Moorslede, T. Meenen, Dottenijs, Wenduine, Geluwe, Marke, men die in de competitie niet ingei ven hebben. Voor onze streek zal de reeks er hed waarschijnlijk als volgt uitzien: leper ploegen). Poperinge. Vlamertinge, Le zet, R. Wervtk, Moorseie, Hputhnh: es Komen (2 ploegen). In het Noorden zou er denkelijk ge. speeld worden met de Reserven va# V. f,. Oostende en A. S. Oostende, S. V. Yem- ne. Middelkerke. Eernegem en De Par-e. Toekomende week geven wij de defo tieve indeeling. F. C. Brugge die aan de jongeren der» t richt een tornooi in dat heel waarsdry lijk deu Zondag voormiddag zal doorgaan om het gemis aan matchen van lag-re afdeelingea aan te vullen. Benevens Juniors ploegen van Club en Cerde zen den denkelijk verschillende niert-aaret- sloten clubs van de omgeving Brugge er aan deelnemen dit ten titel van propa ganda. Zoo hebben wij Sijsele, Snert- gem, Assebroek, enz... De oefeningswedstrijden gaan druk voort en zoo hadden wij deze week voor onze provincie: Cercle Brugge, bij wira Mon Lamaire terug optrad, die te (ient La Gantoise met 7-2 ging verplettertn; A. S. Oostende en F. C. Brugge deelden broederlijk de punten (1-1); Club Roese- lare, die een flinke ploeg schijnt te be zitten, won nipt met 2-1 te Izegem. Htt stadstornooi te Kortrijk werd gewonnta door de verstandhouding Stade-Sport die opnieuw K.V.V. overwon, ditmaal met 7-0. In het tornooi te Meenen versloegen de lokalen met verpletterende cijfers S. K. Roeselare (10-0). De Meeneuaars zijn reeds goed op dreef en boektea mooie uitslagen in dit tornooi waar heden Zondag de finaal betwist wordt voor de Beker Dnthoit tusschen Club Roeselare en Kortrijk Sport die de beste uitslag tegen Sporting vc wierven (O-O en 4-5). De terugwedstrijd Komen-Le Bizet ein digde op een gelijk spel (1-1). Le Bizet had een sterkeren opstelling als verle den Zondag, inderdaad De C cker en Delorge waren van de partij. De wed strijd Vlamertinge-Poperinge eindigde met een aanmoedigende 7-4 overwinning der rood-witten. Spijtig nochtans dat beide ploegen zoo onvoltallig optraden Heden Zondag gaat de terugwedstrijd door te Poperinge. F. C. Komen spedt indien ze de toelating krijgen tege» een combinatie Union-Amical te Komen (Frankrijk), terwijl er te leper een be langrijke partij gespeeld worlt tusschen de lokale Cercle en een vrij sterke Duit- sche opstelling. Mocht Het weder wat barmhartiger we- Wakken, Koksijde, Adinkerke en Wou- zen dan Zondag laatst! V. wulf R.; Trwnt P., Pr:em A.. Brnidu-Up M. Om. bert A. en Orbie J. S. K. VL VMEETINi:g: Drbruvne G.; Lussltrt C,. en Hcyle M.: Cauliir f,, Veys Tom en Lmtf J.: Denlacie J., Cauliet A.. Te», try M-. Chaerle C. en Veys J. Heden Zondaz spelen wij de teruemnlch te Prpe. riniï?. Het lijdt geen twijfel dat beid- elflallen enfc-le wijeigingen zullen or.dergean. S. K. ml alles in 't werk stellen om ziin eerste zette te b-vesti-en. Allo. supporters, alle n mee om uw rood-witte kleu ren aaa te moedigen. Aftrap te 4 uur. WFJDENDRIFT LANGEMARK C. W. I.angemark P. Paelltanelle 5—3 Poelekrinje wint den toss en pianist Orde met zen en wind in het gelaat. Reeds aan de 5® minuut doe'ra de bezoekers langs hun T-cbtsbuiten (0-1). Cercle tea. geert seffens en stelt aan de 0® minuut gelijk (z-j langs de rappe midden-voor Adelson. Vier minium later doelt zelfde speler en de witten leiden met 2-1. Verder volgt verdeeld spel. tot wanneer de Poel- kringsche mklden-vocr gelijk stelt (2-2). Cercie »J kost wat kost voorspronc nemen, waarin ze gelukten twee minuten voor de half-time, nogmaals langs ccn- ter-voor Seys (3-2). Seffens ra de koffie zijn onze mannen in aktie en voor het 'kotnend seizoen. Er beerschre een hartelijke blijven voor het doel van Poelkapelle geplakt. Aan de verstandhouding onder alle aanwezigen, zoodat ieder- ft 1 KAMPIOENSCHAP VAN 1EPER R. C. KalfvaartSt-Pieters-Boven 1—6 S. IC. CentrumF. C. Csté I.igy 15 Verdiende overwinning r.a een zeer mooie wedstrijd van de Cité-mannën. Eiiidratigschikkinp:. 1. F. C. Cité Ligy 3 3 0 0 16- 3 6 2. Kt Pieters Boven 3 111 12-10 3 3. S. K. Centrum 3 111 8-9 3 4. R. C. ICalfvaart 3 0 3 6 1-15 0 UITSLAG BEKERWEDSTRIJD Cafébazen Vlamertinge 5 Vriendenkr. Hotelpersoneel leper 4 De terugwedstrijd gaat door Donder dag 12 September op het plein van C. S. leper, te 16 uur. F. C. POPERINGE Een paar weken ge4eden werden Bestuur en Spelers saamgeroepen om de nccdige schikkingen te trefien IZEGEM 1. - Dagvakschool voor Schoenmaken. De. meest volledige opleiding tot het maken van deu gewonen schoen als \an het hoogste luxewerk. Drie studiejaren eu een vervolmakingsjaar. Voorwaarden; 13 jaar oud zijn, het 6" studiejaar gevolgd hebben. Aanvang der lessen10 Sept, om 8 Ya u. 2. - Dagafdeeling voor Scnoemtiksters. Volledige theoretische en praktische opleiding. Twee studiejaren. Voorwaarden14 jaar oud zijn. Aanvang der lessen16 Kept, om 8 J4 u. 3. - Dagatdeeling v. machinaal Schoen maken. (ln wording.) 4. - Zonelag- en Avondschool. - 1 'a- troonmakeu (3 jaar). - Houtbewerking en meubelmaken (4 j.). - Teekenen (3 j.). Aanvang der lessen Zaterdag 14 September, te 17 u. (Pa troonmaken 1® jaar en houtbewerking dat het melkvee van natuurswege gras- en groenvoeoereters zijn. Ze benuttigen veel voordeeliger het eiwit (de kracht in de krachtvoeaers) uit groenvoeders dan uit de koeken. Die aanpassing zal nog te noodzakelij ker zijn, gezien het verplichte serre uren der weioen, met het oog op de uitbreiding der tarweteelt. Thans waren 180.000 Ha. Gunter richtte zich strak op. Een oogen blik aarzelde hij nog, want hij wrist, dat hij zijn vader een slag zou toebrengen, al vermoedde hij ook niet, hoe zwaar die slag treffen zou. Ik ben hier gekomen, vader, om u te zeggen, dat ik vanmorgen op het stad huis getrouwd ben. Lort is mijn vrouw, zei hij vast. Doen nauwelijks waren die woorden over rijn lippen gekomen of hij schrok hevig. Die uitwerking had hij niet ver wacht. Zijn vader viel doodsbleek in zijn stoel neer en bleef als vernietigd met bevende handen zitten. Dat dat heb je me aangedaan? Zeg dat het niet waar is, niet waar, steunde hij. Gunter begon te begrijpen, dat het toch niet alLen machtsvertoon van rijn vader was geweest. Er was diepe wanhoop te lezen cp het anders zoo beheerschte gericht van <ten ouden heer. Gun ter's hardheid verdween als sneeuw voor de zon en het kostte hem moeite om boos te blijven. U hesft me geen keus gelaten, vader. Ik had Lori mijn woord gegeven en u gaf me uw woord, dat u nooit uw toe stemming zoudt geven. Ik moest dus wel zonder uw toestemming mijn woord hou den. De oude heer had zich nu weer wat hersteld. Je hebt je als een kwajongen door een knap gezichtje laten inpalmen en voor zoo iemand heb je je vader gebruta liseerd. Maar ze heeft zich verrekendals ze denkt, dat nu de deur van mijn huis voor haar open staat. Je hebt gehoord wat ik gezworen heb en mijn eed houd ik. Die vrouw zal nooit over mijn drem pel komen zoolang ik leef en na mijn dood ook niet. En jij hebt gekozen tusschen haar en mij. Maak je los van die vrouw en Je vaderlijk huis staat weer Zondag 15 September, te 9 uur (Pa troonmaken 2® jaar en theoretische op leiding der afdeeling houtbewerking) Maandag 16 September, te 17 n. (Pa troonmaken 3® jaar en houtbewerking 3* en 4® jaar). INSCHRIJVINGEN bij E. H. Be.tuur- der, Roeselarestraat 41, Iscgem, of bij H. Cyr. Neirynck, DhonUtraat J:i, leper. ■■SBSSBKBHBBBJEBSMSUEJKaaSB voor je open. Wisch de schandvlek uit, die je op den naam Warneck hebt ge worpen. Het kwam er heesch uit en in rijn oogen was een diep droevige uitdrukking. Gunter hoorde echter alleen, dat zijn vader Lori een schandvlek noemde. Hij richtte zich trotóch en verontwaardigd op. Ik zal oichter bij mijn vrouw sraan hoe meer u haar belastert. U kent haar niet eens en vernedert en beleedigt haar toch met uw onrechtvaardige woorden. De oude heer lachte bitter en hoonend en zei scherp: Onrechtvaardig? Ik zou je op mijn knieën om vergeving vragen als dat waal- was. Daar op dien stoel heeft een uur geleden een man gezeten, die die vrouw beter kent dan jij en ik een van haar aanbidders. En die man riep, toen ik hem zei, dat jij met haar wilde trouwen. Maar met zooiets trouw je toch niet! Gunter kromp ineen alsof hij ee;i zweepslag gekregen had. Wie is die man? Zeg me rijn naam, dan kan ik den hond neerslaan. Ik zeg je zijn naam niet, anders bega je maar nieuwe dwaasheden. Hij is een gemeene lasteraar. Mis schien een van die fatten, die vergeefs om Lore's genegenheid gevraagd hebben en door haar afgewezen is. Ik eisch, dat u me rijn naam noemt, opdat ik u het bewijs kan brengen, dat hij een lasteraar is. De oude heer zuchtte diep. Dat is hij helaas niet. Het kostte moeite hem tot de bekentenis te brengen dat hij omgang met die dame gehad had. Misschien zal die man me bewijzen leve ren, hij heeft bedenktijd gevraagd. U gelooft dien man dus meer dan uw eigen zoon? Nu spreng de oude heer op en sloeg op de tafel. Mijn zoon is een dwaas. Ik geloof dien man in ieder geval meer dan iemand eeo van hoog tot laag zijn streng trekken zal om rood en geel daadwerkelijk bij te staan. De gelederen zelf zijn weer voltallig op uitzondering van een paar vreemde telers waarover we geen nieuws hebben. Eere-Bestuur en Bestuur biijven voltallig op post. Met de spelers is het minder rooskleurig. Ln de hui dige omstandighedeu zal het zeer moeilijk zijn op onze vreemde elementen beroep te doen. De verkeers moeilijkheden en ook de financieele zijde laten zulks niet toe. i\ C. Poperinge zal dus hoofdzakelijk op eigen krachten aangewezen zijn. Nieuwe elementen zul.en hun kans krijgen. Doch we verhopen ook dat be- proefdf klachten in deze benarde omstandigheden hun club niet in den steek zullen laten. Nu meer dan ooit geldt het parool: samenwerken. Wij lijden geweldig onder deze omstandigheden: Vermee-s-h, Saudra. Degknie, De hacker, Wall. Nunn en Sutherland beteekenen toch wel zwaar verlies aan spelers. Iedereen zie dit in en blijve op pest. Met hard en eendrachtig samen te werken geraken we ook deze krisis te boven. De sp.'lrts zullen zich duchtig moeten trainen. lede ren Donderdag te 6 uur zal een oefenpartij gespeeld worden tusachen twee elftallen. Iedereen neme er nota van en weze op het terrein. Het seizoen begint den eersten Zondag van Oktober. De indeeling onzer reeks is nog niet hekend. Verleden Zondag verpiaatsie zich een ruod-geel elf tal naar Vlzjnertxr.ge. Dat het geklopt werd doet er niets toe. Het was ook maar op het nippertje bijeen getrommeld. Heden Zondag komt Vlamertinge terug. Rood en geel zal zeker met een verzorgder ekiepe in 't veld komen. Of Vlamertinge nn opnieuw w innen zal moe ten onze spelers uitmaken. Dit tweede samentreffen zal denkelijk in ons voord.el uitlcopen. KEIKOP. HEDEN ZONDAG 8 SEPTEMBER ts 4 uur op ens terrein: F. C. Poperinje S. K. Vlamertinge. Toegang 2 frank. N.B. Voortaan is er isturen Dinsdag Bestuursvergaaering. Valeer en Miel zuilen ongetwij feld Zondag op 't appel rijn. S. K. VLAMERTINGE S. K. Vlamertinge F. C. Pop. 7—4 De eerste oefenwedstrijd gedeeld tegen onze bure# werd met 7-4 door onze rocd-witten gewonnen. In dien de cijfers ietwat gevleid zijn, toch verdienden onze mannen volkomen de overwinning, omuat hun elftal meer gesloten was dan dit hunner tegenstrevers, dat naast enkele beste individualiteiten, enkele leem ten vertoonde. We moeten toegeven dat de rood-gtlcn verschillende invallers in lijn stelden, ai was ons elttal ook met voltallig. Aan de rust was üe scoor reeds 6-2. Het tempo verzwakte naarmate de wedstrijd vorderde, 't geen bij zulke bitte met te verwonderen was. Van hoogstaand voetbaiverlocu was er natuurlijk geen sprake, vele spelers missen nog oefening; toch zagen wij enkele mooie voetbhlstaaiijes. De partij werd rekening gehouden met etc temperatuur hevig betwist, doe 11 gaarne stippen wij de sportiviteit der as spelers aan. Zooals de uitslag het genoeg bewijst bleven de aan vallers baas over de verdedigingen, die soms heel on zeker deden. De doelen voer S. K. werden genet door Tertry (3), die eeu beste partij speelde, Deplacie Ui de orde doelverdediger die het verre van slecht deed op zijn nieuwe pleats en door A. Cauüez en J. Veys. Volgende ploegen traden op onder leiding van Heer G. Derycke: F. C. POPERlNGE: Druant R.; luetic J. en Ghesquiere A.; Butaye W., Melis H. en De- van wie hij zegt: ze liegt zoo alleraar digst, dat je je nooit in haar gezelschap verveelt. Zoo wordt er gesproken over de vrouw aan wie jij je eerlijken naam ge geven hebt. En nog eens: zoolang je bij die vrouw blijft is alles tussciien ons uit als je niet anders wilt, voor goed! Ik had een kostbaren, zuiveren edelsteen voor je uitgekozen je grijpt als een dom kind naar eet glasscherf. Ik wil mijn huis zuiver houden, over mijn drempel komt ze nooit! Je zult van je erfenis al leen krijgen wat ik volgens de wet ver plicht ben je te geven. Dit is mijn laatste woord. Gunter zweeg een oogenblik, overwel digd door zijn gevoelens en door het bit tere verdriet in de oogen van rijn vader. Toen beheej-schte hij zich. Dan heb ik niets meer te zeggen, vader. Ik ga daarheen waar ik behoor, naar mijn vrouw. En ik zal niet terug- keeren vóór u me roept, mij met mijn vrouw. De oude heer balde de vuisten, Met haar nooit! Vaarwel dan, vader. Ga ik kan niet meer. Gunter keek bij de deur nog eens om naar rijn vader en toen hij hem zoo ineengedoken in rijn stoel zag ritten, werd hij ontroerd. Zoo had hij zijn vader nog nooit gezien. Altijd had hij hem al leen maar fier en trotsch gekend. Hij wil de omkeeren en een goed woord zeggen, doch de oude heer richtte zich opeens hoog op en maakte een streng gebaar: Ga! Toen ging Gunter en liep langzaam en aarzelend de trap af. Heinrich Wameck staarde met bran dende oogen naar de deur, toen viel hij met het gericht in de armen voorover op zijn schrijftafel. Om een publieke wouw, jammerde hij. minuut vergroot"n de Cerciisten hun voorsprong door toedoen van Leys (4-2), weidra gevolsd door «ai 5A> doel, dit door links-buiten Boussemaere (5-2). Poelkring vermindert haar achterstel 10 minuten vcot iiet einde (5-f) Bij Cercie onderscheidden zich midden-voor S:y= en ïechts-binnen Adolf Begrande. Ons tweede elftal verloor van Sportkring Madonm met 3-2 cijfers. Heden Zondag reist Cercle I naar Sportkring Ei® verdinge. Een mooie en faire kamp in 't verschiet. Ons Ile speelt aan huis tegen de Boschkant. EENDRACHT EOEZINGE Bij gebrek aan tijd is ons verslag over de matei te Elve-rd.nge gespeeld op 25 Augustus li-, uitgebatwn. Hewel, beste lezers, ziehier de uitslag der partij: zin ge gewonnen met 3-0 na een boeienden wedstrijd. I)c onzen waren veruit baas op het terrein, maar stieten op eene uitstekende verdediging vanv.ege de lokalen. Op 1 September kregen we dus het zoo verlangde bezoek van Prior s eerste elftal uit Langemark; spij tig genoeg, er waren 3 invaiiers. Eaten we maar sef fens zeggen dat Prior goed geïnkasseerd heeft. Onze jongens Hebben getoond dat ze iets kennen van pas- senspel. Ze wonnen het pleit met 9-3. Bit kan et nogal door hé, supporters. Heden Zondag 8 September ontvangen wij liet kampioenenciftal van Poelékring Poelkapelle. Allo, supporter» en sportliefhebbers, kemt nog talrijker dan naar gewoonte, niemand zal het zich beklagen. Eega te 3 uur; plein bij de brug. Dus. allen op i-ost. i)it vraagt EEXDRACHTER. TOEKOMST REN INGE Zondag 11., zijnde Kennis-Zondag, bracht F. C. Re® ningeist een bezoeü aan onze jonge pioeg, om en prachtigeii beker, door het Bestuur gescnonken, te betwisten. Het September-zonneLe had een Linke schaar supporters van beide clubs naar het terrein geioKt. om hun jongens warm aan te moedigen. Re® ningelst, dat een eiltai in lijn had kunnen brengen, beter getraind en heel wat meer samenhang verwo nende dan h.'t onze, boekte een net afgetcekende en verdiende overwinning. Spelers van 'loeuomst Reninge houdt :bter do harten hoog! Ge hem alle supporters verrast do«r tiff moed en uw strijdlustigheid. Blijft eendrachtig, leert samenspelen in uw eiital en ge zult zien dat er voor U nog veel overwinningen zijn weggelegd. Na het overhandigen van den Deker en een iof® woordje door den Voorzitter, kwamen bestuur, spelers en supporters samen in het lokaal, oin in een gezellij aamenztjn een giaanje tt érin. op Iwt ««ivanse beide elftallen. Allen beerd. hoogst voldaan huis waarts en drukten den wens. uit F. C. Reningetó nog dikwijls te mogen terugzien. ZORGT VOOR EEN GOEDE «VERDUISTERING» Een vrouw uit Brussel die de verplich tingen inzake de «verduistering» uiet bad nageleefd kreeg hiervoor proces verbaal door de Brusseïsche politie ca werd door de boetstraffelijke rechtbank veroordeeld tot 2 maand gevang of 700 frank boete. Zorgt dus allen voor ecu goede ver duistering wilt U dat uw licht gcea aaiiwijzi^-ngen zijn voor Eugelsche vlie gers en wilt L' ook een harde straf ont gaan. Gunter reed regelrecht naar huis. In den overweldigenden stroom van gevoe lens had hij toch het eene verlangen ooi Kate nog eens te zien. Hij kon nu niet eens aan Lore denken. Hij moest eerst kalmer worden vóór hij rijn vrouw ander de oogen kwam. En hij zou rijn zaak in Kate's handen leggen, rij allien was in staat rijn vader te kalmeeren en zijn starheid te breken. Want hoe overtuigd Gunter ook was van zijn recht de ge dachte rijn vader te verliezen, martelde hem meer dan hij mogelijk had geacht Nooit had hij zoo diep als in dit oogen blik gevoeld, dat hij zijn strengen, trot- schen vader lief had, nu, nu deze hem in rijn toorn de deur gewezen had. Hij peisde er voortdurend over wl? de lasteraar toch kon zijn, die zijn vrouw zoo beleedigd had. Hij moest weten v.ie het was en den lafaard ond:r handen nemen. Ook nu nog geloofde hij aan Lori, geen schaduw van wantrouwen was in hem. Doch het hinderde hem onuitspre kelijk, dat een man, die zijn vrouw be lasterd had, ongestraft rondliep. Hij moet er achter komen wie het was. Hij bedacht dat hij Lori zelf de namen van de man nen zou laten nermen die vergeefs am haar gunsten hadden gesmeekt, een daar van moest het zijn. Zocdra hij bij Lori terugkwam zou hij het haar vragen. Doch toen schudde hij het hoofd. Nsen, vandaag niet. Vandaag wilde hij zijn huwelijksgeluk niet bezoedelen met gemeenheid en laagheid. Ze had al too- veel geleden onder de slechtheid der menschen. Die gemeene lasteraar zou lietn toch niet ontgaan. Thuisgekomen stond Kate juist in d» vestibule en was met den tuinman bezig de groepen planten aan weerszijden vaa de trap naar de eerste verdieping, schikken. Ze droeg, zooals altijd in huis, een eenvoudig, donker japonnetje mei een wit schortje. ('t Vervolgt)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 6