Voor onze Jeugd in Nood Het Offer van onze Westvlaamsche Jongens De Europeesche GroszraumwiitscSiaft VOOR RSi WEDEROPBOUW VAK ONS LAND Hoever staat het met den Oorlog f KATHOLIEK NIEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD. - VERSCHIJNT WEKELIJKS. m onze Geacaie Lezers, 4* REEKS Neer VerwiBghen, Carcimissaris-geiteraa! voor den van het Land, wil een schooner aaia- ssen geven aan Streek, Stad en Dorp GRAAF DE BROQUEVILLE OVERLEDEN Het herstel van de door oorlogsfeiten licht beschadigde gebouwen ZONDAG 15 SEPTEMER 194öu WEEKBLAD: 50 CENTIEMEN 37' JAAR. N' 33 TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten Gewone en Notar. In Stadsnieuws Rouwberichten 1,5A fr. 1,25 fr. 2,00 f r. 10,09 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. An none en zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. «DE POPERINGENAAR Uitgever Sansen-Vanneste, PoperLage. Telefoon Nr 9. Postch. Nr 155.78. I EEN POSTABONNEMENT 1940 IN BELGIE KOST: 3 Maanden 7,frank 6 Maanden 13,50 frank 1 Jaar 25,frank iU. UtrU'ltrkefi tiui «Opp—e-jaSS». voo» kon 0'tikets. B? mensehen zoeken verstrooiing. Dat zochten ze, oat zoeken ze thans evenveel, of nog meer; te huis en veel meer buiten huis. Is daar iets tegen! Het is immers zoo natuurlijk dat ontspanning wordt gezocht wanneer ce zenuwen overspannen zijn. Ket most dan niemand verwonde ren zoo de voetbalvelden weer vol- loopen en er geen armzalig gehucht meer overblijft waar geen voetbalclub wordt ingericht. Het moet dan niemand verwonde ren zoo de wielersport weer haar glo riedagen kent; en onze knappe ren ners weer hun brood en... bloemen lmnnen verdienen. Fr zijn zooveel andere takken van de sportdie weer opbloeien; en de verveling en de overspanning bestrij den. Is daar iets tegen! Eeschouwt ge die sport-liefhebberij van uit den hoek van de lichamelijke cnvoeding. dan is er misschien weer om een reden om de sport-beoefening goed te keuren en aan te moedigen. Wat er van zij. men moet zich niet yeer vervelen; men kan ontspanning vinden en het lezen van een dagblad beperkt zich bij zeer velen tot het overloooen of het... bestudeeren van de sportbladzijde. ft r.-ï We zoeken ontspanning; om de ver veling ts verjagen, om onze zenuwen te laten normaal werken. Hier denk ik vooral aan onze jeugd; aan onze jonge kerels, waarvan zoo velen hun weken en maanden ver slijten in niets-doen, en voor wie de ontspanning veelal uitsluitend te- staat in Zondag-sport en dagelijksch kaartspel 's avonds t'Iiuis. Groeit er thans in Vlaanderen een VERWAARLOOSDE jeugd op? Het is te begrijpen dat onder den oorlog '14-'18, vooral in V/est-Ylaan- deren. niets gedaan kon worden; en we hebben ervaren dat die jaren een ramp beteekenden voor ons volk. Ik bedoel niet de... puinen! Zoolang er steenbakkerijen zijn kan men weer oametsen. maar een verwaarloosde jeugd blijft een stuk puin voor het heele leven. We herhalen: TOEN was er niets aan te doen. Maar NU? Ls iedereen er wel van overtuigd cl at onze allereerste zorg moet gaan nr.or de jeugd? Ik lees zooveel mooie theorie over Volksbeweging over nieuwe orde en dies meer. Er zijn veel leeraars maar zeer weinig... geschoolden! Men kan gemakkelijk een machtspreuk vinden, of er een oude weer uitdie pen. Wie kent het slagwoord niet: «Men giet geen jonge wijn in oude zakken»? Maar dat blijft alles lou ter theorie. Ik kan dan ook mits een kleine wijziging Dr Daels' woord over nemen; «Voor ONZE jeugd in nood»! Voor onze Vlaamsche jeugd. Kan men dan niet, spijts alle ver- v/arrin";. er voor zorgen dat enze jeugd Vlaamsch worde opgevoed? Als ik zsg Vlaamsch bedoel ik; na tionaal. christelijk. Moeten de jonge mannen niet op geleid worden en ingeschakeld in de Vlaamsche volksgemeenschap En stelt iemand zich die gemeenschap anders voor dan gelcovig, Hoomseh, Katholiek en Vlaamsch? En die opvoeding wordt niet gege ven op een voetbalplein, noch op een Velodroom V/at zal het «nieuwe huis van Vlaanderen» we! zijn met een... ver- paupezakte jeugcl? Het woord is er uit: verpappe- zakt. Dat is nu wel echt, cerecht West-Vlaamsch; alleen past het aan geen enkel V/esi-Ylaamsehen jongen verpappezakt te worden! C-» We hadden een heerlijke jeugdbe weging in Vlaanderen; die niet al leen zorgde voor lichaamiijke ont wikkeling en opvoeding, maar van on ze johge mannen... mannen wenschte te masen, mannen bij wie niet alleen het gewoon leven maar pok het gees telijk en zedelijk leven op hoog peil stond. Mannen voor wie het gods dienstig, het bovennatuurlijk leven z*ii en oeieekenis had. Mag DAT verwaarloosd? Dan breke ma morgen onze oude Belforten en cuce Kersen af... opdat men m het nieuwe Vlaanderen toch niets meer vinden zou dat aan het oude herin nert! -3 er dan, in Godsnaam, niemand die voor onze jeugd de eendrachts- formule zoekt en vmdt? Wat kunt ge wei s.evigs opbouwen wanneer uw materiaal niet deugt? Bij een schoon Vlaanderen... örcomen is en blijft een croom; een schoon Vlaanderen helpen opbouwen dat is de taak van heosa; morgen is het misschien te laat. Voor onze jeugd in nood! Niet getalmd, niet gevit— om Godswil... vast! Tot nog toe had ik het over de noodzakelijkheid van een jeugd-be- weging voor Vlaanderen. Er zijn aan dat vraagstuk wel punten verbonden die door vakmannen moeten worden besproken. Maar er blijft buiten die eigenlijke beweging nog heel wat anders te doen. Zeker we hebben een stel vakscho len en avondleergangen, die door dui zenden werden bezocht. Maar, hoe zal dat gaan dezen Winter? Voor vele avondleergangen in stad zullen, nood gedwongen, vele jongens uit den buiten moeten achterblijven. En er zijn vele gemeenten, waar tientallen jongens en jongelingen 's avonds t'buis geplakt zitten en waar ten hoogste eenige «landbouwlessen» wer den gegeven. Ut ben zoo voortvarend niet om bi,i ons. zooals in enkele andere lan den, VERPLICHTEND AVOND-ON DERWIJS te eischen. Maar kan er niets gedaan worden? Zou men in ieder gemeente, naar verhouding van de bevolking, niet een of meer avond-klassen kunnen inrichten? Programma? Och kom... Volksontwikkeling is zoo geweldig noodzakelijk en zoo geweldig breed en diep! Lessen in den godsdienst, in de moedertaal, de rekenkunde, de ge schiedenis van Vlaanderen... er is geen eind aan. Moeten we met dat alles wachten? Twee onderwijzers zullen ZEKER bereid gevonden worden om hulp te bieden. Kunnen de gemec -tebesturen niet IETS doen? 't Ligt niet in mijn be doeling nieuwe... profijtjes te zoeken, noch nieuwe... baantjes. We moeten lesren iets te doen uit LIEFDE voor Vlaanderen. Maar de gemeentebestu ren mochten wel de onkosten bestrij den van huur, licht en vuur en... met enkele prijzen den vlijt beloonen van die groote leerlingen. We moeten in de allereerste plaats vermijden dat wij een achterlijk volk zouden worden... Vlaanderen kenne geen... verpappezakte jeugd! 't Ware doodjammer moest dat al les... ook theorie zijn cf blijven bij theorie! Ten einde aan de IVesl-Vlaamsche bevolking een blijvend aandenken Ie kannen bezorgen can hen die vielen voor Vont en Land, vragen wij aan de familie der gesneuvelden de foto van de gevallene op te sturen naar onze Redactie met doodsgedachtenis of doodsbriefFoto's Worden ongeschonden terug bezorgd. INTERNATIONAAL OVERZICHT HENR! BOUVE JULES VLAEMYNCK JOZEF VANHOUTTE ANDRÉ COTTELE van Vtamertinge, van Vlamertinge,van Avekapeïle, van Avekapelle, roon van wijlen Cesar en zoon van Alois en Maria zoon van Alois en Zenobie "zoon van Karei en Jeanne van Rachel Quagliebcur ge- Glorie, geboren te Manier- tAlderweireldt, geboren te I.eyneel, geboren te Koksij- horen te Viamertinge den 6 tinge den 29 Juli 1913 en; Pervijze den 5 Nov. 1909 en de den 5 Februari 1919 en Februari 1919 en voor Vorst voor 't Vaderland gesneu- 'gesneuveld voor t Vader- gesneuveld te VVevelgem en I.and gesneuveld te Has- veld te Hasselt op 10 Mei 40. land te Boulogne - sur - Mer jleu 25 Mei 19-HJ. selt op 10 Mei 1940. (Fr.) den 24 Mei 1940. ALBERT DEDECKEP CYRILLE DESODT M. VANDFNBERGHE ARTHUR LIGNEEL van Kanegem, van leper, van Yinkem, van Langemarlc, zoon van Jan en Maria I.e- rebtg. van Irma Ver sa vei, echtgenoot v. José Jacobs, echtg. van Yvonne Debruyt mey, geboren te Kanegem geboren te I.atigemark den geboren te Yinkem den 1 ne, geboren te Lancemark den 30 April 1918. gekwetst 17 Maart 1905 en gesneu- April 1913 en gesneuveld den 2 November 1912 en te Gullegem den 23 Mei en veld voor 't. Vaderland te voor 't Vaderland te Hees gesneuveld voor het Vader- in bet hospitaal te Klerken Watou op 27 Mei 1940. (I.imburg) op 10 Mei 1940. land te Oostwinkel den 25 gestorven op 25 Mei 1940. Mei 1940. DE DUUR VAN DEN OORLOG. In zijn laatste rede heeft Hitier betrekkelijk vaag over den duw van den oorlog gesproken. Zoo zei hij o.m. dat de Engclsehe politieke leiders be weerden zich voorbereid te hebben op een driejarige oorlog. Duitschland echter, heeft schikkingen getroffen voor vijf jaren oorlog. Maar, zegde de Führer, ik geloof niet dat het zoo lang zal duren.» Aan de herbergstrategen nu. om daaruit af te leiden, of het gaat om nog enkele weken of om nog vier lange jaren strijd en ongerustheid. Hitier laat ons maar raden. Hij zal zelf wel best weten, wat hij bedoelt met ik geloof niet dat het zoolang zal duren Wij gelooven evenmin dat het zoo lang zal duren, niet omdat wij een overdreven belang willen hechten aan de hulpgeneraals Honger en Revolu tie, die hunne oude meesters schij nen in de steek gelaten te hebben, om hun diensten in het vijandige kamp aan te bieden, maar omdat de Duitsche weermacht en thans vooral de luchtmacht een onbeperkte over macht over de Engelsche bezitten. HET ECONOMISCH VRAAGSTUK. In onmiddellijke functie van den duur van den oorlog schijnt het vraagstuk van de economische aan passing, voor ons land en voor Euro pa te zijn. Schijnt, zeggen we, want velen hebben nog niets geleerd uit de gebeurtenissen en uit de tenden sen, die zich steeds dringender aan de Europeanen openbaren. Als menr meent dat bij de afloop van dezen oorlog de oude economische betrek kingen en stroomingen weer in alle vrijheid zullen kunnen hersteld wor den, dat de overzeesche landen Euro pa weer zullen kunnen overstelpen met hun overvloed, dan heeft men een totaal verkeerde opvatting van de toekomst der Europeesche econo mie. Sedert jaren reeds is het probleem van de economische reorganisatie van Europa onder de leiding van de Duitsche en Italiaansche leiders aan gepakt. In het Zuid-Oosten werden reeds bepaalde uitslagen bereikt. Se- HEER VER WILG HEN Commissaris-generaal voor den Wederopbouw van het Land. Vanaf het eerst? oogenblik dat ons Land in nocd verkeerde, was Heer Ver- wilghen onverpoosd aan het werk en, niettegenstaande de eerste dagen van al- gemeene ontreddering, durfde hij het aan de leiding tot wederopbouw vast te ne men. Benoemd tot Commissaris-generaal voor den heropbouw van het land, zorgde hij om het verkeer ten beste herin te richten, want dat is een eerste vereischte voor heropbouw en ravitaiileering. Heer Verwilghen zette zijn programma uiteen Vrijdag laatst in een radio-rede, waarvan wij hier volledige tekst laten voigen: WAARDE LUISTERAARS, Als Commissaris-generaal voor den we- LLZüiKssssBsi^sssaissasBHBaaxagaiiBBXigBSEisaaiBZKSBaBaEBS E2.1 ENGELSCHE ONDERZEEER WERD DOOR DUITSCHE SiU^A.'S BUITEN DIENST GESTELD 'fl kon in een Duitsche haven binnengesleept worden. De kommando-brug werd door tairijke bomnie nscherven doorboord. deropbouw van het Land, acht ik het mij tot plicht onze geheele gemeenschap bij het werk van het herstel te betrekken. Want ieder van ons moet aan het werk, niet om op eigen inspiratie en zonder zich om den buurman te bekommeren, de pui nen ter herstellen en het Land met nieu we gebouwen te verrijken, maar wel om in gemeenschappelijk overleg en met ge- aamenlijken ijver, een schooner aanzien te geven aan streek, stad en dorp Hieruit mag reeds blijken dat het Com missariaat-generaal, bijgestaan door des kundigen en kunstenaars, leiding wenscht te geven aan den wederopbouw, niet in eenzijdige richting, maar met het oog op een organische eenheid in het verfraaien van ons Land; niet met de bedoeling in bouwtrant en urbanisatie alle scheppin gen te herleiden tot een levenlooze gelijk vormigheid, maar om een harmonie te bereiken, waarbij het talent van de een en het talent van de anderen niet doodt, en waarbij elk individu het bewustzijn heeft bij te dragen tot een greotere constructie dan die welke zijn eig:n persoon kan in het licht stellen. Kortom: deze leiding beoogt een stof felijke en tevens moreele harmonie, waar in de gemeenschap, en ieder lid van die gemeenschap een milder levensbegrip en een schooneren levensstijl moet kunnen ontdekken. Terwijl wij ons bezield voelen door de zen droom van een steeds vormenrijker land, ontgaat het ons nochtans niet, dat onmiddellijk de hand moet geslagen wor den aan een meer bescheiden maar drin gender werk. Wij bedoelen de opruiming van de puinen van den oorlog, die min der talrijk zijn dan bij den wereldoorlog van 1914-1918, maar toch e:n groote krachtinspanning zullen vergen. Ook voor dit onmiddellijk herstel kan de leiding, waarvan wij daareven spra ken, een weldoenden invlo:d uitoefenen op moreel zoowel als cp aesthetisch ge bied, maar tevens is er het dagelijkse!» leven van het Land mee gemoeid; de her stellingen, die zulkn uitgevoerd worden, moeten de werkloos! eid in belangrijke mate verminderen en de algemiene eco nomie van het Land dienen. Het spreekt vanzelf, dat de Staat opkomt voor den wederopbouw van alle vernielingen, van het openbaar domein. Maar hij laat zich ook niet onbetuigd bij het privaat herstel. Noodzaak is echter, dat eenieder nu zon der eenig uitstel aan het werk zou gaan. Daartoe werd bepaald dat alle eige naars van onroerende goederen, die niet meer dan 10.000 fr. schade hebben gele den, vóór 15 September met het herstel moeten aanvangen. Daarna, zal spoedig, met den wederopbouw van belangrijker vernielingen kunnen worden aangevangen. In het Staatsblad van heden, 5 Sep tember, is het besluit verschenen, dat de voorwaarden bepaalt, waarin steun zal woroen verleend voor het herstel. De bla den zullen dit besluit toelichten. Het voorzien twee categorieën van ge teisterde private goederen: Ten eerste, onroergoederen voor Nijverheids- of handelsdoeleinden, ook kleinbedrijf, waarvan het kadastraal in komen 10.000 fr. overtreft, en Ten tweede, alle andere onroerende goederen toe be hooiende aan kleinere on dernemingen of private personen. Voor de eerste categorie onroerende goederen zullen voorschotten worden ver leend door de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid; Voor de tweede categorie door h:t Cen traal Bureau voor Hypothecair Krediet. In het eerste geval zal de rentzvoet van de voorschotten worden bepaald wolgens tZie vervolg op 2e blad.) WIÜJ2iyÉHIIE£ilP<?e Erofjue- Eerste - Minister, is, H oudste van zes kin deren. Op 25-iarigen leeftijd zetelde liij reeds in den Provincieraad. In Juni van het jaar 1892 werd hij verkozen tot Volks vertegenwoordiger. In Augustus 1910 trad de H. de Bro- queville in de Regeering Schollaert. Het was de inzet van een lange ministerieele loopbaan. Toen de Regeering Schollaert viel. werd de H. de Broqueville door den Koning met de vorming van een nieuwe Regeering belast. Tijdens den oorlog 1914-'18 fungeerde de H. de Broqueville te Le Havre als Eerste-Minister en Minister van Oorlog. In 1917 diende hij zijn ontslag in als Eerste-Minister. aanvaardde de porte feuille van Buitenlandsche Zaken van 4 Augustus 1917 tot 1 Januari 1918 en vervolgens deze van Nationale Herop bouw, van 1 Januari tot 31 Mei 1918. Li November 1918 werd de Graaf de Broqueville Minister van Rinnenlandsche Zaken in de Regeering Delacroix, welke Regeering hij op 18 November 1919 ver liet. Op 29 Mei 1926 trad hij opnieuw in de Regeering Jaspar ais Minister van Landsverdediging en slaagde er in de legerwet te doen stemmen, waarbij de legerdiensten op 8, 10, 12 of 14 maand werden vastgesteld. Na enkele jaren uit het politieke leven te zijn verdwenen, werd de H. de Bro queville opnieuw Eerste-Minister in No vember 1932. Op 6 Maart 1934 sprak hij in den Senaat een ophefmakende rede uit over de buitenlandsche politiek waar in de neutraliteitspolitiek van Belgie werd aangekondigd. Bij het ontslag van de Regeering in Juni 1934, stelde de Heer de Broqueville een nienwe Regeering sa men. In November van hetzelfde jaar trad de Regeering de Broqueville af. Alsdan trok graaf de Broqueville zich uit het politieke leven terug en vestigde zich tot zijn laatsten levensdag op zijn kasteel te Postel. Met graaf de Broqneville verdwijnt een der vooraanstaande katholieke leiders uit het Belgische politieke leven. DE BEGRAFENISPLECHTIGHEID TE POSTEL De H. de Broqueville is in zijn woning in de Joseph li-straat Donderdag morgen, 5 September overleden. De teraardebestelling had Maandag 9 September, in de strikte intimiteit plaats. De bijzetting geschiedde in den familie kelder te Postel. ■aHassaasaaaBBaaaBiBaBBaasa EEN POSTABONNEMENT VAN NU TOT EINDE 1940 KOST 8 FRANK. :3BBlB33BBBSS2Ba3SHBaHB3BZaB VLAAMSCHE VOLKSKRACHT Dezer dagen is het gezin Paul Jonck- heere-De Volder, wonende te Bekïgem, nog eens verrijkt met een kind (een jon gen), dat in de boeken van den burger lijken stand der gemeente mocht inge schreven worden als het 29» van bet huis gezin Jonckheere. De H. Jonckheere is tweemaal in het huwelijk getreden. Uit het eerste huwe lijk werden 11 kinderen geboren; in het tweede huwelijk zagen reeds achttien kinderen het levenslicht. In totaal dus 29. Daarvan zijn er nog 22 in leven. Het is dus wel een van onze grootste Vlaamsche gezinnen. Vóór zes jaar nog heeft onze betreurde Koningin Astrid zaliger het meterschap aanvaard van het 25». een meisje, dat dan ook Astrid werd gekerstend, MASSALE DUITSCHE LUCHTAANVALLEN OP LONDEN. OP ZEER TALRIJKE PLAATSEN WERDEN ZWARE BRANDEN GESTICHT. ZATERDAG 7 SEPTEMBER VIELEN 306 DOODEN EN 1.337 GEWONDEN IN DE BRITSCHE HOOFDSTAD. ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOMBARDEEREN HAMBURG. BELANGRIJKE POLITIEKE WIJZIGINGEN IN ROEMENIE. KONING CAROL DOET AFSTAND VAN ZIJN TROON TEN GUNSTE VAN ZIJN ZOON MICHAEL. ROEMENIE SLUIT AAN BIJ DE POLITIEK DER AS-MOGEN DHEDEN. BOMMEN TE BERLIJN OP DE RIJKSDAG. TE LONDEN OP HET BUCKINGHAM-PALACE. DE DUITSCHE EN ITALIAAN SCHE LEGERBERiCHTEN Vrijdag 6 September: In de laatste dagen werden 5 Britsche destroyers tot zinken gebracht. Een duik boot bracht 27.000 ton seheepsruimte tot zinken. Talrijke Duitsche gevechts, jacht en aanvalsvliegtuigenformaties vielen mi litaire steunpunten in Engeland aan, o.m. de fabrieken, havens, vliegvelden van Ro chester, Weybridge, Liverpool, Swansea, Bristol, enz. Overal ontstonden talrijke branden. Groote vernielingen werden aangericht. In het geheel werden dien dag 57 En gelsche vliegtuigen vernield, wijl de Duit sche luchtmacht slechts 17 toestellen miste. Door Engelsche vliegtuigen werden nachtelijke aanvallen uitgevoerd op Duit sche steden. Op Berlijn kwamen spring- bommen terecht. Eén doode is te betreu ren. Groote schade werd niet aangericht. Daarentegen vielen ook Engelsche bom men op een arbeiderswijk van een Noord- Duitsche stad, waar 18 burgers werden gedood. Het kuuroord Kissingen werd eveneens bestookt; brandsn braken uit. In de Middellandse!» Zee hebben En gelsche vliegtuigen en oorlogsbodems Ita liaansche steunpunten aangevallen. Een tegenaanval uitgevoerd door Italiaansche vliegtuigen zou ten zeerste zijn geslaagd, met het gevolg dat verschillende Engel sche schepen zouden zijn getroffen en enkel? vliegtuigen vernield. Zaterdag 7 September; Van een Britsch konvooi werden 5 sche pen met samen 39.000 ton tot zinken ge bracht. In de vsrre zeeën werden ander zijds ook nog 14.000 ton aan seheeps ruimte in den grond geboord. Een onder zeeboot bracht talrijke handelsschepen, samen 19.100 ton, tot zinken. Duitsche vliegtuigen bestookten op felle wijze Engelsche vliegvelden, havens en opslagplaatsen. De opslagplaats van ben zine aan de Thames-haven werd in brand gestoken. In den nacht werden door talrijke formaties aanvallen uitge voerd op de vliegvelden van Lincoln, enz., de haver.s van Porthsmouth, Liverpool, Sunderland, Blyth, Hull, enz., en op de industriegebieden van Newcastle, enz. In het totaal werden 60 Engelsche vlieg tuigen neergeschoten, evenals 6 versper ringsballons; 16 Duitsche toestellen kwa men niet terug. Engelsche vliegers wierpen bommen op Duitsche gebieden, zonder groote schade aan te richten. Vijf burgers die naar een schuilplaats liepen, werden gedood. Bij een luchtaanval op de vliegvelden van Londen, die 5 uur duurde, werden talrijke branden gesticht, die bij nacht den hemel fel verlichtten. Het Italiaansch legerbericht meldt dat Malta tot tweemaal toe werd aangeval len, dat op zee verschillende schepen zwaar getroffen werden en dat alle Ita liaansche vliegtuigen die aan deze acties deelnamen, ongedeerd terugkeerden. dert enkele maanden, werd ook in Noord- en West-Europa, door de be zetting, de druk van de Duitsche im- peratieven gevoeld. Geheel Europa, wordt één groot economisch geheel. Het wordt ?vat de Duitschers noemen, een Groszratim- wirtschaftwaarin ieder land zijn bepaald aandeel te vervullen heeft. DE GROSZRAUMWIRTSCHAFT. In zijn rede van 25 Juli 1.1. heeft Reichsminister Dr Funk, voor de Duitsche en buitenlandsche vertegen woordigers van de pers, de princiepen vastgelegd, die de economische orde ning van het toekomstige Europa, dienen te beheerschen. Eerst en vooral, dient het Europee sche kontinent economisch een enti teit te vormen, die onafhankelijk is van andere economische gebieden, zooals het Engelsche, het Noord- Amerikaansche, het Zuid-Amerikaan- sche, het Aziatische, enz. Dit betee- kent het nastreven van een voldoen de verzorging aan voedingsmiddelen, industrieproducten en onontbeerlijke grondstoffen, derwijze dat in de toe komst geen ander kontinent ons, met economische dwangmaatregelen, zijn politieke inzichten zou kunnen op dringen. En dat kan Europa verwe zenlijken, als het maar in zijn ver schillende volkeren eensgezind is en. solidair voelt. Eens dat bereikt belet niets dat we voor de aanvullende behoeften zoo veel mogelijk van overzee zouden in voeren, zooals koffie, cacao en alles wat Gods heerlijke natuur in andere kontinenten zoo overvloedig voort brengt. Als de oorlog lang duurt dreigen u>e juist van dergelijke zaken, waar aan we zoo verwend zijn, verstoken te blijven, maar den hongersdood zal echter niemand hoeven te sterven, zoo sterk toch is de organisatie reeds gevorderd. Als er anderzijds een land slecht aan toe is, dan is het wel Bel gie, waar de vrijhandel, het princiep van Gods water over Gods akker te laten loopenons volkomen afhan kelijk gemaakt heeft van overzee, zoowel voor onze voeding als voor onze arbeid. Als we wellich meer dan eenig ander volk in Europa offers zul len te brengen hebben, dan zullen we dat slechts onze voor oorlog sche eco nomische politiek te danken hebben. Ook de inspanning bij de heraan passing, waaraan we ons niet kunnen ontrekken, zal bij ons groote'r moe ten zijn dan elders. Hierbij zullen echter niet zoozeer onze vlijtige ar beiders en landbouwers, het slacht offer worden, dan wel zekere liberale en individualistische industrieelen en kapitalisten, die tot nog toe de plak zwaaiden. Door de stijging van de goederen uitwisseling, zal de productie maxi maal moeten opgedreven icorden. de noodige omvorming in aanmerking genomen. De methodes der oude handels- en betalingsaccoorden zullen echter ver dwijnen, daar zij niet bij machte waren stabiele verhoudingen tot stand, te brengen, getuige de bestendige werkloosheid. Vaste valuta's en een veralgemeening van het clearings- stelsel alleen kunnen de beoogde toe komstige welvaart van Europa ver zekeren. Mn op deze uiteindelijke reorgani satie van de Europeesche economie zal de duur en zeljs de uitslag van den huidigen oorlog, geen invloed hebben. (Nadruk verboden J 10-9-'40. ROSKAM. laaBBBBBSaBBBBBBBBBBSSaaBBBa De termijn voor aanvangen van het herstel der gehouwen met minder dan 10.000 fr. schade tot 15 September verlengd. Het Kommiasariaat-Generaal voor f% Lands Weder opbouw meldt, in verbard met het herstel van de door oorlogsfei ten licht beschadigde gebouwen, dat de termijn voor het aanvangen van het her stel der gebouwen met minder clan 1Q.C3Ö (tien duizend) frank schade verlengd is tot 15 September. aZMHSaaaEESZBBUIBEBSaEHBBÏtUESESBBEHHaiBaflBIHHKi OP DE HEROPENING VAN HET TWEEDE OORLOGSWINTER. HULPWERK VAN HET DUITSCHE VOLK Zondag S SeptemDfft In den nacht van Zaterdag op Zondag werden de aanvallen, die daags voordien op Londen werden ingezet, nog op groot- scheepseher wijze voortgezet. Dit offensief stond onder de persoon lijke leiding van Maarschalk Goering. Deze aanvallen moesten beschouwd wor den als vergelding van ds^aanvallen door de Engelschen, gedaan op woonhuizen en niet-militaire doelpunten in Duitschland. In vollen .nacht werden zonder ophou den de aanvallen voortgezet. De eene golf vliegtuigen volgde op de andere. Reus achtige branden werden gesticht, waar door de stad helder verlicht werd en de aanvallers zooveel t? beter de doelpunten aanwees. Zonder ophouden werden de bommen van verschillend kaliber gewor pen, dit tot esn totaal van 1 millioen kgr. aan ijzer, koper en ontplof!ingsstofïen. Jachtvliegtuigen hadden eerst den weg vrijgemaakt voor de bommenwerpers. De havenwerken, fabrieken, vliegvelden, koopvaardijschepen in de haven gean kerd, olie-opslagplaatsen, enz. van Lon den en omgeving werden zwaar bestookt. Ondergrondse!» spoorlijnen stortten in. Overgroote schade werd aangebracht aan de stad. Honderden meter hooge rookzui len stegen op hoog in de wolken. Naar verluidt konden die zelfs gezien worden vanaf de Fransche blad. (Zie verv. 2* tol.) hfeid Rijkikanielwr Hitier Verleden week een openingsrede waarvan we In one laatste nummer kort verslag gaven.. Hierboven hebben we een zicht op de txh» bun. is h.t Sportpaleis, met vooraan Hitier die tot de menigte sprak, i

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 1