den Oorlog Eerherstel Activisten De Bevoorrading est) ©saslanö DE SCHOOL É-Issuar sloot het met DE WEEK IN ONS LAND Wederopbouw van ons Land Wat iedereen weten moet PASSIEVE LUCHTBESCHERMING VAN WEST-VLAANDEREN TREKKINGEN voor de De Paus sprak tot de Leiders van de Katholieke Actie KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN EXAMENUITSLAGEN (Vervolg van 1" blad) Leng" neutrale bron wordt vernomen Bat te Londen dien nacht een ware hel lieerschte en dat niet min dan 306 doo- den en 1.337 gewonden te betreuren vielen. Ook nog andere militaire doelpunten ln Engeland werden zwaar bestookt. P4 En- gelsche vliegtuigen werden vernield; 26 Duitsche zijn vermist. Engelsche vliegtuigen poogden Berlijn te bereiken, maar slaagden er niet in. Andere wierpen bommen op Noord- Duitschland. zonder schade te kunnen aanrichten. Te Hamm werd de kerk ver nield. Op zee werd voor 37.400 ton aan tcheepsruimte vernield. Maandag 9 September: Het Duitsche legerbericht van Maan dag meldt dat de zware luchtaanvallen op Londen ook den Zondag werden door gezet. Geweldige rookzuilen stiigen nog steeds op en beletten het uitzicht ln het gebied. Alle typen van Duitsche vlieg tuigen namen aan de aanvallen op Lon den deel. De aangerichte schade moet ge weldig zijn. Aanval op aanval op de Brit- Eche hoofdstad gaat steeds door. Hardnekkig hebben de Engelsche ja gers de hoofdstad verdedigd, maar waren niet bij machte de Duitsche aanvallen af te slaan. De Duitsche luchtmacht bleef meester in de lucht boven Londen. Aanvallen door Engelsche vliegers op Berlijn en Hannover werden verijdeld. Blindelings konden enkele vliegtuigen hun bommen uitstrooien op de Duitsche hoofdstad. Bij Brandenburg vielen enkele dooden en gewonden. In de Middellandsche Zee werd Malta nogmaals bestookt en in volle zee werd een Britsche kruiser getroffen. Bi] een luchtgevecht werden drie Britsche toe stellen neergeschoten; de Italianen ver loren en geen een. In de Roode Zee werd een konvooi met welslagen aangevallen, evenals ds haven _\au Aden. Dinsdag 10 September: N f "Nogmaals werden de aanvallen cp Lon den voortgezet. Luchtfotos hebben bewijs geleverd van de verwoestingen door de vorige aanvallen aangebracht. De aanval op Londen heeft zijn hoogtepunt bereikt. Ds havens, opslagplaatsen, fabrieken, gas- en elektriciteitscentrales, waterinstellin- gen, enz., werden gebombardeerd. 22 Engelsche vliegtuigen werden neer gehaald; 4 Duitsche zijn vermist. Door Londen werd zelf toegegeven dat 'de schade zeer groot is. In de neutrale bladen wordt medegedeeld dat na den eersten nacht niet min dan 300 brand haarden werden gesticht; arsenalen, scheepswerven en dokken werden ver- Woest. Langs de Theems is de schade bij zonder groot. Londen kende het langste luchtalarm dat aldaar ooit voorviel. Engelsche vliegtuigen bombardeerden Hamburg. Aldaar werden villas en woon huizen geraakt en vernield. Bommen kwamen terecht op zeer bevolkte wijken, ook op kerkhoven. Een administratief ge bouw en een overzetboot werden vernield. Men telt verschillende gekwetsten. In Afrika werden Alexandrië, Haifa en 'Port-Soudan gebombardeerd. Alle Ita- liaansche vliegtuigen kwamen terug. Ita- llaansche plaatsen werden ook bestookt, maar zonder schade. Woensdag 11 September: De aanvallen op Londen werden nog maals op heftige wijze voortgezet. De vo rige brandhaarden wezen den weg voor de Duitsche vliegers. Haven- en dokin- stallaties, gas-, water- en elektriciteits centrales, loodsen, olietanks en opslag plaatsen, werden zwaar bestookt en erg beschadigd of vernield. Omvangrijke branden werden gesticht. Aan de kust werden ook verschillende plaatsen bestookt. Te Londen blijken de pompiers niet bij plachte te zijn de talrijke branden te be strijden. Het vuur woedt in alle hevig heid en neemt uitbreiding. Overal liggen puinen midden de straten. Het Bucking ham-Palace blijkt ook getroffen te zijn geweest door een bom. Duizenden en dui zenden Londenaars ontvluchten in aller ijl de stad. De opslagplaatsen van levens middelen blijken geraakt, zoodat er zich ernstige bevoorradingsmoeilijkheden voor doen. De Duitsche kustbatterijen aan de Fransche kust hebben een konvooi dat voor Dover voer, beschoten en uiteenge jaagd. Een Britsche batterij, die ant woordde, werd na 2 uur tot zwijgen ge bracht. In het geheel verloren de Engelschen 44 vliegtuigen; 21 Duitsche zijn vermist. Op zee werden meerdere handelssche pen tot zinken gebracht. Engelsche vliegtuigen wierpen bommen op Duitsche en op Belgische plaatsen. (Voor deze laatste zie verder in dit blad). Bommen kwamen te Berlijn terecht o.m. op den Rijksdag (1), de Brandenburger Tor. een rij huizen, de Academie voor Kunsten, het Tehuis van den Bond der Duitsche Ingenieurs, het Hedwigs Zie kenhuis, enz. Er ontstonden talrijke branden, die spoedig konden gebluscht worden. Vijf dooden en verscheidene zware gewonden zijn te betreuren. In Afrika werden Jaffa en Port-Soudan met wellukken gebombardeerd. Donderdag 12 September: De aanvallen op Londen werden met evengroote heftigheid voortgezet. Hier tengevolge ontstonden nieuwe branden. Aan de monding van de Theems namen de branden een bijzondere groote uit breiding. Het luchtalarm boven Londen duurde niet min dan 8 uur. Talrijke fabrieken in de City en aan de Theems werden verwoest. Talrijke andere belang rijke strategische punten werden nog ver der aangevallen, o.m. te Liverpool, te Bris tol en aan de westelijke en oostelijke kus ten van Engeland. Ook Midden-Engeland werd bestookt. Het land van Wales kreeg ook zijn deel. Bij talrijke luchtgevechten werden 54 Britsche vliegtuigen neergeschoten; 18 Duitsche kwamen niet terug. Op zee werd door vliegtuigen een han delsschip van 8.000 ton getorpedeerd. Door andere vliegtuigen werden een tor pedojager en zes cargo's in brand ge- Echoten. Engelsche vliegers gingen voort met bommen te werpen op zekere Duitsche steden. Te Berlijn viel een bom ln den hof van het huls van Dr Goebbels. Twee gasthuizen werden getroffen. In een fa briek ontstond een lichte brand, die spoe dig werd gebluscht. On woon- en han delswijken werden talrijke bommen ge worpen. Men telt vele dooden en gewonden onder de bevolking. Arbeiders- en be diendenwoningen werden vernield. Te B.emen en Hamburg werden ook bommen geworpen. Branden werden ge sticht en huizen vernield. Men betreurt dooden en gewonden. GEWICHTIGE POLITIEKE GEBEURTENISSEN IN ROEMENIE KONING CAROL DOET AFSTAND VAN DEN TROON EN VERLAAT HET LAND. DE KROONPRINS MICHAEL WORDT KONING. ex-Koning Carol Einde der vorige week hebben zich be langrijke politieke gebeurtenissen voorge daan in Roemenië. Na de afstand van grondgebieden aan Rusland, Bulgarije en Hongarije was er gisting ontstaan in Roemenië. Hierop volgde een Regeeringscrisis en ontbinding van de wetgevende Kamers, wijl aan de H. Antonescu uitgebreide volmachten wer den verleend. De grondwet werd bij Ko ninklijke Verordening geheven. De be voegdheden van den Koning werden in gekort. In den nacht van 5 op 6 September werd Koning Carol voor de keuze gesteld ofwel moest hij aftreden, ofwel dreigde opstand tegen hem. Aan Koning Carol werd verweten dat hij steun had gezocht buiten de spil-mogendheden en dat hij ook in zijn politiek had gefaald. In den vroegen morgen heeft Koning Carol zijn akte van troonafstand ten gun ste van zijn zoon Michaël onderteekend. Voorzien van een milde check is hij per spoor vertrokken naar Zwitserland. Voor aleer de trein de grens bereikte werd deze nog aangevallen door leden van de IJze ren Garde. Evenwel kon de trein het ge bied van Zuid-Slavië bereiken. De Gene raals die hem getrouw waren geleven tot het laatste, werden aangehouden. Kroonprins Michaël legde reeds den eed van trouw aan zijn land af. De Ko ningin-Moeder Helena werd naar Boeka rest teruggeroepen. Generaal Antonescu werd tot Staatsleider aangesteld. Koning Carol reisde intusschen af naar Zwitserland. Nu een woordje geschiedenis; Koning Carol is geboren te Sianaie op 15 Oktober 1893. In 1921 huwde hij met Prinses He lena van Griekenland, maar scheidde la ter van haar. In 1926 werd hij door zijn moeder en door Minister Bratianu tot af stand gedwongen ten behoeve van zijn zoon Michaël, die minderjarig was, ten gevolge de schandalige betrekkingen die de Koning onderhield met de Jodin Lu- pescu. In Juni 1930 keerde Koning Ca rol terug naar Roemenië om de teugels van den Staat allengerhand meer en meer in handen te nemen. Sedert jaren regeerde hij feitelijk onbeperkt. Thans verblijft hij als gewezen Koning nogmaals in Zwitserland. De nieuwe Koning Michaël telt thans 19 jaar. REEDS .1.1.000 BELGISCHE ARRErr>BT>S N* AR DUIT SC HL AND Oo 7 weken tijd zijn ree^s 33.000 Bel gische arbeiders naar Duitschland ver trokken om er een goed loon te verdi-r- nen. Uit Noord-Frankrijk vertrokken ook reeds 2.090 mijnwerkers die door Duit sche mijnen wsrden aangeworven. DE INVOER VAN ZADEN UIT NOORD-FRANKRIJK Door de nieuwe Uitglftebank werd een bedrag van 10 millioen ter beschikking gesteld voor den aankooo van zaden in het Fransche bezette gebied. Het Ministerie van Landbouw werd be last met het verleenen der vergunningen voor dezen invoer. DE OTJDF SCHOOT,ABONNE MENTEN OP HET SPOOR De geldigheidsduur van de school- abonnementen op de lijnen der Nationale Maatschaooil ven Spoorwegen, waarven het gebruik in Mei 11. mce-t orderbroken worden, kan voor het schooljaar 1940-1941 verlengd worden voor den duur van twee maanden, wanneer het jaarabonnement betreft, voor den duur van een maand wanneer het abonnement van 3 of 6 maanden betreft. Verdere inlichtingen zijn verder in te winnen hij de bureelen van den Spoor wegdienst. DE RAPATRIEEEWCr DER VLUCHTELINGEN Dror het Ministerie ven Volksgezond heid v-erd medegedeeld dat op 31 Oogst nog 95.000 Belgische vluchtelingen in Frankriik vertoefden. Ten einde hun ra- patrie:rin<r te bespoedigen werd het aan tal degelijksche treinen van 6 op 9 ge bracht. Alles liet voorzien dat allen hadden kunnen teruggebracht worden vóór den 15 Sept rmber. De vluchtelingen werden er ook van verwittigd dat de rapatrieering bespoe digd werd en dat zij zoohaast mogelijk dienen zekere centra te vervoegen waar iSBKBSHHSaBflaiHHBHHM II zij de vluchtellngentreinen konden halen, daar vanaf 15 September er geen treinen meer te hunner beschikking zouden ge steld worden en zij dus op eigen kosten den terugkeer na dien datum zouden moeten aanvangen. - Door de Fransche Eegeering werden ook ond°rrichtingen gcev-n opdat alle Belgen die nog opgesloten zijn ln con centratiekampen of in de gevangenissen gestraft zijnde wegens lichte misdrij ven in vrijhtid zouden worden gesteld. Bij Montpellier bleken ook nog e*n 49.000 soldaten te zijn achtergebleven. De terugkeer dezer werd ook bespoedigd. OPRICHTING VAN FEN D'EN^r BETREFFENDE HET Gpn F MOR T TJBEERD LEGÉR In het Staatsblad is een besluit ver schenen waarbij een Dienri wordt opge richt inzake het god :mobil(<=eerd lfa- Deze dienst wordt aehecht aan het Mi nisterie van Financiën. Deze dienst zal bestuurd worden door officieren behoorende tot de actieve ka ders. en he°ft tot taak alle kwesties te regelen die in verband staan met de de mobilisatie en het vroeger leger. VERGOEDINGEN AAK DE jrcBTCNOGTHpr VAN PF^EF. VE-OFFjciF^EN DTE NIET rN HET LAND VERTOEVEN Het deoTtemert van Financiën maakt bekend dat de echtgenooten van reserve officieren die niet in het land zijn weer gekeerd on denzelfdcn voet worden ge steld als de echtgenooten van militairen in actieven dienst. Zij zullen dezelfde vergoedingen genie ten en moeten zich voor het onmaken van hun dossier wenden: Regentlaan 52, te Brussel. F IN SC H HOUT VOOR BELGIE Uit Helsinki wordt gemeld dat ingevol ge een pas gesloten akkoord, in de eerst volgende weken voor 3 millioen Rijks mark, Finsch hout naar België en Ne derland zal worden uitgevoerd. Finland zou uit beide landen goederen voor een zelfde bedrag invoeren. Koning Michaël OMVORMING DER FRANSCHE REGEERING De Fransche Regeering heeft ook een diepgaande omvorming ondergaan. In feite is de Fransche Regeering af getreden. De gedane omvorming bestaat hierin dat thans een kabinetsraad en een ministerraad gevormd werden. Van den ministerraad, die voorgezeten wordt door Maarschalk Pétain, maken verder slechts 6 Ministers deel. Onder de zen bevindt zich de H. Laval, die de func tie bekleedt van Minister-President en wien uitgebreide machten verleend wor den. Zie vervolg hiernevens rJ3T~ Een op He Noordzee drijvenden gewonden vlieger werd door xijn kameraden gered en aan boord gebracht. (Vervolg van 1* blad) den aard en de bestemming van de goe deren. Voor de tweede categorie, hetzij de pri vate goederen en de industrieele goederen met een kadastraal inkomen van ten hoogste 10.000 fr., zal de rentevoet op het zeer lage peil van maximum 2 worden gehouden. Deze regeling wordt getroffen in af wachting dat wordt bepaald welk regime zal worden toegepast voor het definitief herstel v>n de oorlogsschade. Doch de Staat zal, zooals wij reeds zeg den, ook van den beginne af, zijn daad werkelijken steun verleenen aan dezen wederopbouw. Hij zal zelfs, indien zulks noodig blijkt, de terugbetaling van de ontleende som en rente kunnen waarborgen; meer nog, hij zal toelagen kunnen verleenen om de las ten, ten overstaan van de kredietinstel lingen, te verlichten. De formaliteiten zijn tot een minimum herleid. Om het Commissariaat-generaal toe te laten het tempo van den wederopbouw van dichtbij te volgen, moeten de eige naars van licht beschadigde gebouwen bij den burgemeester van hun gemeente een getuigschrift aanvragen, waaruit blijkt dat zij, inderdaad, vóór 15 September met het herstel van hun goederen zijn be gonnen. Hst getuigschrift zal op beknopte wijze den aard van het herstel en het aantal gebezigde arbeiders aanduiden. Ziedaar, Waarde Luisteraars, in korte trekken, de algemeene bedoelingen van het Commissariaat-generaal voor den We deropbouw en voor den steeds schoone- ren uitbouw van ons Land; en tevens de practische regelingen die werden getrof fen om onmiddellijk het eerst noodzake lijke werk van herstel, aan te vatten. Met het groote doel voor ooger.: een harmonieuser, een blijder, een schooner land, moet eenieder nu het zijne bijdra gen om de taak van lederen dag te ver vullen. Onze- welvaart en onze grootheid han gen af van dit eendrachtig streven en werken. A Het is ons allen een plicht in boven- geduiden zin mede te heipen aan den her opbouw van ons Land. België moet laven. Alle verdere inlichtingen kunnen voor West-Vlaanderen verkregen worden bij: M. De Meyere, Commissaris voor den Heropbouw van West-Vlaanderen, te Kortrijk. DE BRAAKLIGGENDE GRONDEN IN FRANKRIJK De Fransche Radio deelde mede, dat de regeering een wet heeft afgekondigd, inzake het bebouwen van de braakliggen de gronden. De eigenaars zullen verplicht zijn om hun grond te bebouwen. Indien deze verplichting niet zou nagekomen worden, dan zal de grond aan andere personen, die de noodige hoedanigheden daartoe bezitten, toevertrouwd worden. Tot den kabinetsraad behooren verder alle Staatssekretarissen, ook deze die geen Minister zijn. Generaal Weygand werd naar Afrika gestuurd, voorzien van uitgebreide vol machten, ter verdediging van de Fran sche belangen in het Zwarte Werelddeel. GENERAAL GAMELIN EN GE WEZEN EERSTE MINISTERS DALADIER EN REYNAUD AANGEHOUDEN Uit Vichy werd langs Geneve gemeld dat Generaal Gamelin, alsmede de ex- eerste Ministers Daladier en Reynaud aangehouden werden onder de beschuldi ging verantwoordelijk te zijn voor de ne derlaag en ook voor den oorlog zelf. De gewezen Minister Mandel werd eveneens aangehouden. Aanhoudingsbevelen werden eveneens uitgevaardigd tegen de gewezen Ministers Pierre Cot en Guy La Chambre. Verder werden van de Fransche nationaliteit ver vallen verklaard: Henri de Kérillis, Ma dame Tabouis, verschillende Rothschilds, André Géraud (Pertinax) enz. EEN EN ANDER In Nederland werden alle vrijmet selaarsloges ontbonden. De Britsche veldmaarschalk sir Phi- lipp Chetwoode heeft, naar verluidt, ver klaard dat de Britten 70.000 man hebben verloren in den strijd die geleverd werd in Frankrijk en België. In Luxemburg moeten alle Joden aangifte doen van hun bezittingen. Hu welijken tusschen Joden en andere Lu xemburgers zijn verboden. In de V. S. van Amerika heeft het Huis der Afgevaardigden den verplich ten legerdienst goedgekeurd. Verders werd een krediet van 5.2 milliard gestemd voor de uitrusting van een leger van 2 millioen man en den bouw van een twee de oceaan-vloot, evenals voor den aan koop van ruim 14 duizend vliegtuigen. Naar verluidt werden in Fransch- Marokko talrijke Fransche personalitei ten aangehouden daar zij sympathiseer den met Generaal De Gau'.le. De Engelschen gaven het verlies toe van de onderzeeër Phoenix van 2.040 ton. AUTOMOBILISTEN OPGEPAST ALLE LICHTEN MOETEN AFGE SCHERMD WORDEN MET EEN KAP De Duitsche Overheden deelen mede dat alle schijnwerpers en lantarens der toegelaten motorvoertuigen, zoowel in den dag als des nachts dcor een ondoorzich tige kap, waarin een klein spleetje voor het licht is aangebracht, afgeschermd moeten worden. De afscherming van de lichten door middel van blauwe of zwarte verf, is niet meer toegelaten. Beweringen dat de auto, alleen geduren de den dag gebruikt wordt, zijn niet gel dig, en ontslaan de eigenaars niet van de aangegeven verplichting. Voertuigen, die van 9 September af niet verduisterd zijn volgens de voorschriften, worden in beslag genomen. Bovendien worden de eigenaars en chauffeurs bij niet-naleving der verorde ning zwaar gestraft De Duitsche en Bel gische politieagenten hebben strenge foe- zichtorders gekregen. DE LICHT AFSCHERMING MOET VOLLEDIG ZIJN Overtreders worden streng gestraft Van bevoegde zijde wijst men er nog eens met naaruk op, dat de lichtafscher- mmg van de woningen niet met voiuoen- de zorg gebeurt. Het is niet voldoende dat de straat vensters verduisterd worden, er moet cok gezorgd worden dat de trapgangen, zol deringen, doch vooral de vensters, welke zich aan den achterkant der huizen be vinden, volgens ae voorschriften verduis terd worden. De lichtafscherming moet van zons ondergang tot zonsopgang gedaan worden. Bij luchtalarm zijn alle voertuigen verplicht te stoppen en moeten zich aan den rechterkant der straat opstellen, zoo lang het alarm duurt. De niet-naleving der verduisterings voorschriften is met te verontschuldigen, en zal voortaan streng bestraft worden. Verantwoordelijk voor de afscherming zijn niet alleen de bewoners, doch ook de eigenaars der huizen. HET KEIZEN DOOR DE BELGISCHE KUSTSTREEK Slechts ill hoogstdringende gevallen toegelaten De Duitsche militaire overheid deelt ons het volgende mede: Om teleurstellingen in de toekomst te voorkomen, wordt medegedeeld dat reizen door de kuststreek slechts in hoogstdrin- gende gevallen wordt toegelaten en dan voor een kort oponthoud, ofwel voor de genen die in de kuststreek hun vaste woonplaats hebben. Verder zijn reizen in de kuststreek vol komen uitgesloten. Wie zich aan de boven aangegeven richtlijnen niet stoort, is zelf verant woordelijk voor de onaangename gevol gen die er uit voortspruiten. GEWESTELIJKE DIRECTEURS De H. Gouverneur der Provincie komt als Gewestelijke Directeurs der Passieve Luchtbescherming in West-Vlaandercn te benoemen Arrondissement Oostende: M. DEVISSCHER Emile. Leeraar, Adolf Buylstraat 18bis, Oostende. Arrondissement Kortrijk: M. VANDEN BERGHE Emile, Ad- vokaat, Wapenplaats 4, Kortrijk. Arrondissement leper: M. CARPENÏIER Omer. Bouw kundige, leperstr. 48 b., Popcringe. Arrondissement Tielt: 11. AMPE Joseph, Nijveraar, Hoog straat, Tielt. Arrondissement Diksmuide: M. DEGEYTER José, Conducteur van Bruggen en Wegen, Diksmuide. Arrondissement Veurne: M. DECLERCK Julien, Handelaar, Veurne. De namen der Gewestelijke Directeurs voor de arrondissementen Brugge en Roe- selare zullen later bekend gemaakt wor den. GEMEENTEKREDIET 4% 1938 TREKKING VAN 4 SEPTEMBER 1940 Reeks 160.703 wint 1 millioen frank. De hiernavolgende reeksen winnen elk 10.900 frank: 101786 109416 131426 136S76 138541 138926 139372 143895 152166 152839 166804 185126 188074 20J605 206125 209380 228648 229622 232122 255268 282622 289756 290226 291354 297813 305770 313663 317584 332414 339269 SCHORSING VAN BURGEMEESTER Bij besluiten van 1 September 1940 is geschorst voor een termijn van twee maandende H. Delputte G., burgemees ter gemeente Oostkerke, arrondissement Diksmuide. Een hoekje der B-gr-ftfplaeM onzer OoriogsrGchtcffers. Deze is geleren hij h-t Engelsch Kerkhof «Nine Elms langs de Werfstraat. Afgevaardigden van het Ministerie en van het Roode Kruis van Belgie kwamen verleden wee': t-r plaatse en drukten hunne hooge tevredenheid uit over de zorg waarmede «Zit werk te Pooeringe uitgevoerd is geweest. «■SaHHlEEHSaEHiEBMSSBlMlHMiaSMBSESnSlSnZEEErrEErrTZEa Alle geloovigen moeten van jongs..; zóó onderricht worden, dat ze nl enkel niets leeren, wat met den ka. tholieken godsdienst of de goede ze. den in strijd is. maar dat in het on. derwijs de godsdienstige en zedelijke vorming de voornaamste plaats in neemt. Het recht en de plicht tot zulk een christelijke opvoeding hebben Cs ouders en allen, die de plaats dtr ouders vervangen. Aan Staat en Kerk komt slechts de taak toe aanvuller.i op te treden, bepaalde eischen aan het onderwijs te stellen en er tc> zicht over te houden. Het godsdienstonderricht op zich alleen is niet voldoende. De school als zoodanig moet katholiek zijn, dwz. in heel het onderwijs en in heel haar inrichting. De Code" verbiedt daarom aan ka tholieke leerlingen niet-katholieke, neutrale of gemengde (ook voor niet- katholiekea toegankelijke) scholen te bezoeken. («Het Kerkelijk Itecht Ba=a33=rr:nnaaa3Z3BEZ3an2t:^r3 EERHERSTEL GEEN AMNESTIE VERORDENING houdnde rechtsherstel voor diegenen, die in België vervolgd werden wegens samen werking met de Duitsche Bezettende Overheid, gedurende den oorlog van 1914-1918. (Herstelvcrordening) van 6 September '40 Onrecht eischt herstel. Inwoners van dit land hebben gedu rende den corlcg van 1914-1918 een loyale houding tegenover de Duitsche Bezetten de Overheid aangenomen en hebben de door haar getroffen maatregelen opge volgd. Om die reden werden zij door den Staat en door zekere deelen van de be volking vervolgd. Zij liepen terdoodver- oordeelingen, dwangarbeid- en gevange nisstraffen op, en hadden eerroof, plun dering, brandstichting, ontvreemding van goederen, broodroof, evenals lichamelijke en geestelijke kwellingen te verduren. Dit gebeurde, hoewel de maatregelen door tie Duitsche Bezettende Overheid in over eenstemming met het geldend volken recht werden getroffen en derhalve wet tig waren. Zoowel toen als nu, moesten zij in dezelfde mate als de Belgische wet ten nageleefd worden. Daarom waren de daden door de vervolgden gesteld niet on rechtmatig. De Duitsche eer eischt dat het geschonden recht hersteld worde. Op grond van de mij door den Opper bevelhebber van het Leger verleende vol macht, tref ik derhalve vcor België de hiernavolgende verordening: Artikel 1. Schade aan de ten on rechte vervolgden berokkend in hun eer en vrijheid, lijf en leven, geld of goed of in hun andere belangen, wordt hersteld. Artikel 2. Een commissie, onder voor zitterschap van Dr Borms, wordt als on afhankelijk orgaan der Belgische Over heid belast met de uitvoering van voren staande herstelbepaling. De leden dezer commissies vervullen hun opdracht als eerambt. Artikel 3. Nadere bepalingen tot uit voering van deze verordening zullen bij afzonderlijke verordening worden uitge vaardigd. De Militaire Bevelhebber ln België en Noord-Frankrijk. VERORDENING TER UITVOERING DEK IIERSTELVEKORDENING In een verdere verordening wordt dui delijk uiteengezet hoe het uitgevaardigd eerherstel dient uitgevoerd. Hierbij wordt o.m. bepaald dat: alle eererechten hersteld worden over eenkomstig de vereischtcn der waarvig- heid van elk afzonderlijk geval. Ieder ver volgde die zijn betrekking verloren heeft, mag zijn vroegeren titel of dienstrank als eeretitel dragen; aanspraak mag niet gemaakt worden op de vroegere betrokken betrekking, maar wel op een gelijkwaardige betrek king; vergoeding moet worden verleend aan de betrokkenen voor pijn en smart; de schade van ekonomischen en flnan- cieelen aard kan worden vergoed; als schade dient in aanmerking geno men; verlies door plundering, brandstich ting, vervreemding van goederen, se- questratie, enz.; geldboeten en gerechtskosten kunnen worden terugbetaald; de rechten van overledenen kunnen worden overgedragen aan de erfgenamen. Een verder hoofdstuk regelt de proce dure van dit eerherstel en de vorming van de Kommissie belast met deze taak. 2» Deze maatregel komt wat laat, maar zal toch veel onrecht en leed gedeeltelijk herstellen. Bij de activisten-vervolging vierde vlaamschhaterij hoogtij en ons Land had er veel bij te lijden. De franskiljonsche schreeuwers hebben er meest toe bijgedragen om verdeeldheid in ons land aan te kweeken. Mocht een rcchtveerdige ineenherstel ling hieraan een einde stellen. DE CHRISTUSGEDACHTE MOET WORDEN TERUGGEBRACHT OOK IN DE INTERNATIONALE BETREK KINGEN Paus Pius XII heeft, ter gelegenheid van de stichting der katholieke actie, een toespraak gehouden, welke 45 minuten duurde en gericht was tot de leiders van de katholieke actie, welke ten getalle van ongeveer 5.000 aanwezig waren. De Paus begon zijn toespraak met te verklaren dat. al heeft iedereen een vaderland, het eeuwig tehuis van de menschen toch de Hemel is. Te midden van de woelingen des levens kan de ziel van den christen mensch den innerlijken vrede slechts bij het christendom vinden. Op dit ernstig oogenblik, sprak de Paus verder, terwijl de menschelijke harts tochten in een bloedigen, vernielenden tweestrijd botgevierd worden, zien wij met vertrouwen naar de katholieke actie en hopen, dat wij trouwe en moedige medewerkers voor het groote werk zullen vinden, hetwelk de christusgedachte niet alleen in ons geweten en onze families moet terugbrengen, doch ook in de open bare zeden, de betrekkingen tusschen de sociale klassen onderling, de ordening van het burgerleven en de internationale betrekkingen. ELECTRISCHE AUTO TE PARIJS F.en Fransche constructeur heeft een nieuwe electrisch voortgedreven auto uit gevonden, die met 6 batterijen van 600 Amp. uitgerust is. Hij kan twee perso nen vervoeren en een snelheid van 40 km. per uur bereiken. I)e batterijen moeten na een rit van 90 km. vernieuwd worden. De prijs bedraagt 15.000 fr. AANVULLEND RANTSOEN VOLLE MELK VOOR KINDEREN, OUDER LINGEN EN KRANKEN Bij Besluit van het Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening wordt thans een aanvullend rantsoen volle melk verleend voer de kinderen, zwangere vrouwen, ouderlingen en zieken. Hiervoor zal aan de rechthebbenden een reeks zegels Nr 11 worden uitgereikt. Ieder zegel Nr 11 geeft recht op I liter melk. Deze zegels worden uitgereikt onver minderd het gebruik der zegels 3/3 en 3/4, welke dienen voor den aankoop van boter of van volle melk. Hebben voortaan recht op de zegels Nr 11: Kinderen tot 3 jaar, -li liter per dag; Kinderen van 3 tot 6 j., liter per dag; Kinderen van 6 tot 14 j., M liter per dag; Oude lieden, meer dan 70 j„ M 1. per dag; Zwangere vrouwen. liter pe>' dag. Zieken: 1) Voor zekere in gasthuizen verpleegde zieken, naar e< n door de be stuurders der gasthuizen, kliniek en en daarmee gelijkgestelde inrichtingen voor te leggen naamlijst (volgens aai.du.din gen van de bestuurders); 2) Voor de feringlijders, zoo in 't gast huis als ten huize verpleegd, jitcr loile melk per dag, op voorlegging van een getuigschrift, uitsluitend afgeleverd door het dispensarium of door het Belgisch Nationaal Werk ter bestrijding van de Tuberculose. Elke andere zieke mag de zegels Nr 3/3 en 3/4 geheel of ten deele benuttigen om volle melk te bekomen. Daaruit blijkt dus, dat de getroffen maatregelen ae kinderen, noch de hier boven genoemde volwassenen aan wie speciale zegels afgeleverd werden, volle melk moeten ontberen, doch dat zij hun integendeel, een bijkomend rantsoen ver zekeren. In beginsel mag de volle melk niet wor den afgeleverd aar. den volwassen ver bruiker. Verlangt deze er te bekomen, dan moet hij, tot de verschuldigde hoe veelheid, afzien van de boter. Aldus zal hij, in plaats van het totaai rantsoen van 4Uu gram boter, 15 liter volle ment be komen. E>e gezonde volwassen verbruiker kan dus niet rekenen op 400 gram bouer en 15 liter voiie meik, doen siecnts op éen van aeze rantsoenen. Kiest hij het boierrantsoen, dan kan hij echter ontroemde melK. bekomen, waarvan ae verxoop niet beperk, is. 'roe hiertoe is deze meik te veel onderschat geworden. Feitelijk ontbreekt slechts de vetstof aan ae ontroomde melK, wanneer deze niet vervalsclit is door toevoeging van water. Ze bevat al de andere w^aruevoiie voedende bestanddeelen, zcoals melksui ker, minerale zouten, eiwit, enz... Het verbruik ervan mag aus ten zeerste worden aanbevolen. AANVULLEND HALF RANTSOEN BROOD VOOR ZWANGERE VROUWEN Het Staatsblad publiceert volgend be sluit; Bij elke uitdeeling van rantsoenzegels, ontvangen de zwangere vrouwen en voed sters aanvullende zwartkleurige brood zegels, op vertoon van een geneeskundig getuigschrift en overeenkomstig onder staande modaliteiten. De zwangere vrouw heeft recht op de aanvullende broodzegels, naar rato van 15 zegels per tijdperk van dertig dagen, te beginnen met de vierde maand der zwangerschap, tot twee maanaen na de verlossing. Zij dient haar staat van zwangerschap, na de vierde maand, bij geneeskundige getuigschriften te doen vaststellen, even als den datum van haar verlossing. De belanghebbenden dienen de certifi caten af te geven aan het gemeente bestuur. AANVULLEND BROODRANTSOEN VOOR MILITAIREN UIT GEVANGEN SCHAP TERUGK EEREND EN VOOR DE JONGELIEDEN DIE TERUG ZIJN UIT FRANKRIJK Het Staatsblad van 6 September bevat eveneens het volgende besluit: Een aanvullend broodrantsoen wordt afgeleverd, zooals aan sommige reeksen arbeiders, aan de volgende personen: 1. Aan de jongelingen die terug zijn uit een vreemd land, waarheen zij zich begaven om hun militaire verplichtingen eventueel te vervullen, en zulks overeen komstig officieele onderrichtingen; 2. Aan de uit gevangenschap terugge keerde militairen. Om deze zegels te kunnen bekomen, wordt het bewijs van de "bij het 1. of het 2. van aritkei 1 omschreven hoedanig heid vereischt, benevens het voorleggen van een maandelijks te hernieuwen ge neeskundig getuigschrift, waaruit de zwakke gezondheidstoestand der belang hebbenden blijkt. DE VERKOOP VAN MELK De verkoop van melk, zoo van volle als van afgeroomde melk, bestemd voor het verbruik, wordt voortaan onderhevig gesteld aan het bekomen van een ver gunning. Al wie de zaak aanbelangt, doe best hieromtrent inlichtingen in te winnen bij de bevoegde besturen, 1.1. z. de Gemeente besturen, die in het Staatsblad de noodige onderrichtingen hebben ontvangen. OPRICHTING VAN EEN AARDAPPEL CENTRALE. DE BENUTTIGING VAN DEN AARDAPPELOOGST In het Staatsblad van 7 September jl. is een Besluit verschenen, waarbij een aardappelcentrale wordt opgericht. Bij zelfde besluit wordt de verdeeling en distributie der aardappelen geregeld. Hierbij wordt bepaald dat de voort brenger slechts zijn aardappelen leveren mag aan den door de Aardappelcentrale aangestelden expediteur, en dit tegen inlevering van een machtiging tot be voorrading C. De bedoelde aangestelde expediteur mag deze aardappelen slechts leveren aan de bij de Aardappelcentrale aangesloten grossier, mits aflevering van een mach tiging tot bevoorrading B. De grossier mag zijn waren slechts leveren aan de kleinhandelaars tegen in levering, door deze laatsten, van de mach tiging tot bevoorrading welke, overeen komstig de inzake rantyeneering gel dende voorscluiXcen, door het gemeente bestuur dient afgeleverd. Elke rechtstreeksche vcr':ocp vim <"?ti producent aan den verbruiker of aan dca kleinhandelaar, is verboden. Nochtans is de grossier er toe gemach tigd rechtstreeks de spijshuizen, pensio naten, gasthuizen, weeshuizen, gevange nissen en andere gelijkaardige inrichtin gen te bevoorraden. Het vervoer van aardappelen, dat ia andere voorwaarden geschiedt dan deze voorzien bij onderhavig besluit is ver. boden. D2 BENUTTIGING VAN DEN AARDAPPELOOGST Bepalingen voor de producenten Het Staatsblad van 7 September JU kondigt af: De producent die ten mintse één are niet-vroege aardappelen verbouwt, is voor zijn oogst verantwoording verschuldigd tegenover den Staat. Hij mag er slechts over beschikken bin nen de grenzen en onder de voorwaarden bij dit besluit vastgelegd. Voor de voeding van zijn vee en voor zijn aanplantingen, mag de bij vorig ar tikel bedoelde producent slechts een hoe veelheid benuttigen gelijk aan ten hoog ste 30 t. h. van zijn oogst. Het overige is verplichtend aan de men- schenvoeding voorbehouden. De landbouwer mag de tot voeding van zijn gezin noodige aardappelen van zijn oogst afnemen op basis van 750 gr. per dag en per persoon. Door gezin dient hier verstaan de ieden van de familie van den exploitant en deza van zijn personeel, dio standvastig te zijnen huize gevoed worden. De producenten, die op datum van da inwerkingtreding van dit besluit hun oogst van 1940 reeds geheel of gedeeltelijk mochten verkocht hebben, moeten daar van aangifte doen, met opgave van da geleverde hoeveelheden. Deze inlichtingen worden op de persoonlijke kaart over geschreven. Elke valsche aangifte is straf baar met de bij dit besluit voorziena straffen. KEGELING DER AARDAPPEL DISTRIBUTIE DE VERZENDERS EN GROOTHAN- DELAARS-VF.RDEELEKS AANGEDUID Ten gevolge de oprichting van da «Aardappelcentrale» werden thans cok da verzenders en groothanaeiaars-verdeelen aangeduid, belast met de distributie ea de verdeeling van de aardappelen. In ieder Provincie werden een aantal verdeelers aangeduid. Voor West-Vlaanderen zijn volgende aangeduid als Verzenders: Firma Dhondt Gebr., 2, Brederodestr, Gent, voor de arrondissementen Tielt- Roeselar, Brugge; Firma Médard Ver- hsylesonne, Waregem, voor de arrondis sementen Kortrijk, leper, Diksmuide, Veurne, Oostende. Als Groothandelaars-Verdeelers: Firma J. Dhondt, 12, Loppemstraat, Brugge, voor Brugge, Torhout, Oostende en de Westelijke Kust van Oostende; Fir ma Wed. N. Lietaert-Vandevcorde, Pope- ringe, voor Poperinge en leper» Firma Joseph De Clercq, Beverensteenweg, Roe- selare, voor Roeselare, Izegem, Lichter- velde; Firma Fritz Baekelandt, Statie straat, Tielt, voor Tielt. Genoemde firma's centraliseeren eotwr- zijds de verzendingen en anderzijds d» verdeeling. Ale andere verzenders en groothande laars moeten zich ten spoedigste met deze firma in verbinding stellen. De Centrale zal hun op haar beurt ook regelmatig inlichtingjn verstrekken. INSCHRIJVINGEN TOT DE EXAMENS De tweede gewone zittijd der examens zal geopend worden op 21 Oktober a. s,. De inschrijvingen zullen genomen wor den in de Universiteits-Hallen, in hierna vermelde volgorde, vanaf 15 uur. Maandag 23 September: de Studenten van de Facuiteit der Rechtsgeleerdheid (erin begrepen de Studenten van de School voor Handels- en Economische Wetenschappen en deze van de Schooi voor Politieke en Sociale Wetenschap pen). Dinsdag 24 September: de Studenten van de Faculteit der Geneeskunde. Woensdag 25 September: de Studenten van de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren. Donderdag 26 September: de Studen ten van de Faculteit der Wetenschappen (erin begrepen de Studenten van de Spe ciale Scholen en van het Landbouwin- stituut) en de Studenten van de School voor Artsenijkunde. INSCHRIJVINGEN OP DE ROL De inschrijvingen aan de Universiteit voor het academisch jaar 1940-1941 zullen in de Universiteits-Hallen genomen wor den alle dagen van 10 tot 12 u„ vanaf Dinsdag 3 September. Tc beginnen met 1 Oktober worden zij eveneens genomen van 15 tot 16 u. (de Zaterdagen uhffe- zonderd). iHeaaisEBaasBaEaaisEisBHHBll HOOGESCHOOL VAN LEUVEN 1® Doktoraat Genees-, Heel- en Verlos kunde. Met onderscheiding: Gilbert De Bergh (Westvleteren), Staesen All». (Poperinge) cn Gilbert Godderis (Gelu- we)Met voldoening: Germain Ha meeuw (Oostvleteren) en De Coninck Jo zef (leper). 2" Kandidatuur Natuur- en Geneeskun dige Wetenschappen. Met onderschei dingOuttier Michel (Watou). 2° Kandidatuur Natuur- en Geneeskun dige Wetenschappen, voorbereidend t0' de Veeartsenijkunde. Ostyn Roger (Poperinge). Faculteit der Rechten. 1® kandidatuur. Met onderscheiding: De Coninck Da" niël (Reningelst) en Beele J. (Vlauiert.). Aan alien onze beste gelukwenschem BEGRAAFPLAATS r»FR OORLOGSSLACHTOFFERS TE POPERINGE

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 2