SI nde geve! bedelft 3 arbeiders VERORDENINGEN lnsf j Uit 't Poperingsche j Uit 't Iepersche Uit de Kuststreek MONCPCEDERS OORLOGSSCHADE ROUWBERICHTEN TE PQPIR9KGE Eëi] doods - Twee zo^ar gswsntiesa UIT POPERINGE CONFITUREPOTTEN DE APOTHEEK H. NOTREDAME Ter Apotheek Notredame POPERINGE JOZEF DESAEGHER 4KELIJKHEDEN UIT IEPER EIGEN HEERD - IEPER Si MAKELAARS- U ZAKENBUREEL GASTON BOURDEAU EIGEN WAAR IN EIGEN STREEK Carpentier Omer, leoorsteenw., Poperinge. - Tel. 195 u UIT NIEUWPOORT DOE ZAKEN DOE ZAKEN VERORDENING BETREFFENDE DE BEWERKING DEE SlIKERIJWORTELEN Het telen der suikerijpeeën is in het gebied der Feld-Kommandantur 503. nl. de Arrondissementen KORTRIJK, IEPER, ROESELARE en TTELT, van bizondere huishoadelijke beteeken is. Eene georden de bewerking van den oogst is dringend vereiseht, daar hoofdzakelijk in de prij- zer.schommeling belangrijke overtri din gen vastgesteld zijn geworden. Op grond der verordening betreffende de vaststelling der prijzen van 3-7-1940 werd derhalve het volgende tot wanneer eene algemeene regeling van den suikerij- oogst vastgesteld wordt, verordend: 1. - De maximumprijs voor groene sui- kerijwortelen bedraagt 27 fr. het 100 kgr. ter hoeve van den voortbrenger. De ma ximumprijs voor suikerijbrokken bedraagt 160 fr het 100 kgr. vrij op schip of spoor weg. 2. - De koop van suikerijbrokken is aan een bijsonder contract-bewijs verbonden, dat in drievoudig exemplaar uit te vaar digen is. Een dezer exemplaren verkrijgt de kooper, het tweede de verkooper, ter wijl de derde uitvaardiging de waren met het vervoer vergezelt. 3. - Het vervoer mag plaats grijpen, eerst nadat het contract-bewijs voorge legd is geweest aan den officieelen aan- gestelden voor den suikerhandel voor de Feld-Kommandantur KORTRIJK. de Heer Jules Fallens, Vredelaan 302, Kort- rijk. De contract-vorderingen worden door den officieelen aangestelde uitgege ven. Voor deze contract-bewijzen wordt schrijftaks geïnd. 4. - De oprichting van nieuwe bewer- kingsbeorijven voor suikerij is verboden. Ondernemingen, die. na den 19 Mei 1940 de bewerking van suikerijwortelen aan gevangen hebben, hoeven die wederinbe- drijfstelling van de exploitaties aan te vragen aan de Feld-Kommandantur 593. Deze aanvragen zijn uiterlijk tot den 15 September 1940 aldaar voor te leggen. iBHBB3anaasBHnzBSBBasBaissaE2 5. - Het rooien van groene suikerijwor telen van den oogst is tot 1 October van dit jaar zander machtiging van de Feld- Kommandantur 503 verboden. 6. - Al wie de voorschriften dezer veror deningen niet nakomt, wordt met hech tenisneming of geldboete of met een de zer straffen gestraft. Deze verordening wordt va kracht op den dag harer openbaar, making. Kortrijk, den 4 S...gember 1940. De Feld-Kommandant. TERORDENING VOOE HET HINDEREN VAN SABOTAGEDADEN van 2 September 1940. Op grond der mij door den Opperbe velhebber van het Leger verstrekte machtiging, verorden ik voor het bezette gebied van BELGIE en NOORD-FRANK RIJK met betrekking op par. 2 mijner verordening ter verhindering van vijan delijke sabotage van 1 Juni 1940 (Ver ordeningsblad van den Militairen Bevel hebber. 2' uitgave, nr 14) het volgende: 1 - De Militaire Bevelhebber of eene van hem daartoe gemachtigde Ambte naar, kan aan burgerlijke personen be wakingsopdracht toevertrouwen. Wie opzettelijk de hem toevertrouwde opdrachten .niet of ongenoegzaam vervult, wordt met den dood gestraft. 2. - Wie ontsnapte of niet met cmtsla- gings- of verlofbbewijzen ronddwalende krijgsgevangenen of wie personen, die deel uitmaken van de vijandelijke legers, die zich met Duitschland in oorlog be vinden, verbergt of bij zich herbergt, zal met den dood gestraft worden. 3. - In min zware gevallen dan voor zien onder par. 1 en 2 dezer verordening, of bij onbedachtzaamheid, kan men tot eene tuchtstraf of gevangenneming ver oordeeld worden. De Militaire Bevelhebber voor België en Noord-Frankrijk, (get.) von Falkenhausen. aiBBEaBBlBBSZBBaBBBBSIlBBBBBB Sedert enkele dagen was op de Groote Markt te Poperinge de heropbouw be gonnen van het huis van H. Vanderlin- den Jozef, sigarettenwinkel, die tijdens de bombardementen van einde Mei jl. volledig vernield werd. Woensdag jl. waren de werklieden van aannemer Cam. Laconte er als gewoonte aan het werk getogen en w;.ren ze bezig aan het metselwerk van den nieuwen kelder. Rond 2 uur kwam plots een gedeelte van den nevensstaanden zijgevel van het café De Casino bewoond door H. Gus- tave Silvert, gebouw dat bij voornoemd bombardement ganseh gescheurd werd, naar beneden geploft, en kwam ten deele terecht op de aldaar werkende arbeiders, die grootendeels onder de puinen bedol ven werden. Drie stadswerklieden, Omer Benoot, Valère Pattyn en Leon D'Alleine, die toe vallig op de Groote Markt aan het werk waren, kwamen onmiddellijk toegeloopen om hulp te bieden aan de werklieden die geraakt werden d-jr het neerstortende puin. Eerst werd de zwaar gewonde Jules De- byser, ongehuwd, 64 j., vroeger kostganger van St-Vincentlusgesticht, en die sedert dea oorlog in dienst was van genaamde aannemer, bevrijd. De man bleek de beide beenen op verscheidene plaatsen gebroken en werd onmiddellijk naar hét O. L. Vrouw Gasth'vs overgebracht, waar later werd vastgesteld dat hem het len- denmerg doorscheurd was. Nog twee andere arbeiders blekzn zwaar geraakt te zijn, namelijk Robert Blan- ckaert, 19 jaar, wonende Casselstraat 185, en Garcy Charles, 50 jaar, wonende Komstraat, echtgenoot van Clabau Elisa. De eerste had een groote wonde opge- loopen langs achter aan het hoofd en was ook gewond aan het gelaat, zoodat zijn aangezicht gansch bebloed was. Garcy, die door de neerkomende brieken in den kelder was geraakt, had zware in wendige kneuzingen opgeloopen en kioeg van hevige pijnen in borst en lenden. Ook deze werden door zelfde stads werklieden naar het O. L. Vrouw Gast huis overgebracht, waar hen onmiddellijk de beste zorgen werden toegediend. Jules Debyser was er het ergst aan toe. Niettegenstaande een dringende tus- schenkomst van Dr Langbeen kon de on gelukkige de opgeloopen verwondingen niet te boven komen en gaf wtldra den geest. Robert Blanckaert had een lichte sche delbreuk opgeloopen. Deze, die evenals Garcy het bewustzijn heeft teruggekre gen, is thans goed aan de beterhand. Twee andere werklieden werden nog licht geraakt, maar konden na de eerste verzorging in het Gasthuis gekregen te hebben, 's avonds nog huiswaarts keersn. Ook de eigenaar van het in opbouw zijnde huis, H. Jos. Vanderlinden, werd gewond aan voorhoofd, neus en bekwam nog andere lichte kneuzingen. Een onderzoek werd door de politie in gesteld. pmiiiiiiiiuiüüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiruiHiiiiiiiiiiiiiüüiiuuiiiJuiiiiiiiiiiitiitimiRiBiiiiuiiiiiiiiiitiiiHiiiiiHiiiiiiiiiiHHiiiiiiiuuMimiwiHiüimiiiiHHitiümiiHnHHiiiHimin'^ fi!ll!llll!!llllll!ll!!llllll!!!llllll!l!llllllllll!l!lll!!!!!llllllllllll!!!!lll!l!lllllllll!l!llllll!llilllllllllliHIIIIIIII!!!!lllinil!ll!lllll!!lll!l!tllllltllflllltl!lfllllll!t1l1il!l!!!l!l!!!!!ï!lllil!:!lli:illl;if APOTHEKERSDIENST Heden Zondag alle Apotheken open tot den middag; 's namiddags alleen open de Apotheek INGHELRAM, Ieperstraat. BURGERSTAND van 6 tot 13 September 1940. Geboorten. Wyckaert Jeanne, d. v. Leon en Thiteca Marie-Louise, Renin- gelststeenweg. Leuwers Thérèse, d. v. Nestor en Logie Madeleine, Provensteen- weg. Cailliau Christiane, d. v. André en Lazoore Laura. Westvleterensteenweg. Depoorter Christiaan, z. v. Firmin en Bruynooghe Margareta, Pottestraat. Boudry Yvonne, d. v. Georges en Decrock Julia, Westvleterensteenweg. Overlijdens. Degryse Rosalie, 87 j„ wed. v. Galliaerde Henri, St-Michielstraat. Debyser Jules, 62 j., ongehuwd, Boe- schep estraat. Huwelijken. Techel Henri, metaal bewerker, en Vandenwynckel Germaine, dienstmeid, b. v. Pop. Boedts Michel, onderwijzer, en Six Ida, z. b., b. v. Pop. Belofte. Florizoone Albert, genees heer v. Pop., en Germonpré Magdalena, z. b., v. Veurne. GROOTE VOORRAAD n <!e BAZAR DER GALERIJ fc j Antoon Moncarey-Decante, Gasthuisstraat 18, Poperinge. BENOEMINGEN Wij vernemen dat onze stadsgenoot, E;cr Omer Carpentier, door den Heer Gouverneur komt benoemd te worden tot Gewestelijke DirekUur der Passieve Luchtbescherming voor het Arrondisse ment leper. Beter keus kon hiervoor niet gedaan woeien. In de bange dagen van Mei was Heer Carpentier dag en nacht op de bres o n overal de leiding te nemen der te ver deden hulp en tusschenin hielp hij nog Heelmeester Dr Langbeen in de opera tics in O. L. Vrouw Gasthuis. \,'e zijn verheugd om deze benoeming en bieden Heer Carpentier onze beste ge- Ju'-wenschen aan. Keer Camiel Quaghebeur, vroeger Se cretaris der Passieve Luchtbescherming, komt nu benoemd te worden tot Secre tins-Adjunct-Directeur. M. Quaghebeur heeft steeds zijn ambt vin Secretaris trouwvol vervuld en zijne nieuwe benoeming levert het bewijs dat hij voort zijn taak met veel iever zal vol- b: in gen. Aan hem ook onze beste gelukwenschen. MUZIEKLESSEN 1 Juffr. A. BLANCKAERT, 1« Prijs aan Konir.Uijk Muziekconservatorium van (Lut. meldt dat zij leerlingen voor PIANO ei NOTEN LEER aanvaardt. Gasthuis straat 41, Poperinge. LEASEN in de duitsche taal H. J. Peperstraete geeft h«den Zondag 15 September, in het lokaal «In den Ap- tel Duinkerkestraat 4, twee kostelooze Proiuessen; te 2 uur voor de beginnelin- Ste en te 3 uur voor gevorderden. Zoo het aantal leerlingen het toelaat, beide leergangen gesplitst worden: deel 's Zondags en een deel in de •eek. Nadere inlichtingen verkrijgt U Zon- tijdens de proeflessen. BOTER VERKOOP De boterverkoop op Zaterdag 11., 7n de zer door ons stadsbestuur ingericht, had bij het begin een goed verloop: elk nam gelaten zijn plaats in en kreeg een halve of een kilo der kostbare waar, naar ge lang hij kwam voor een klein of groot gezin en de medegebrachte zegels. De blakende zon deed het zweet bij de met-geduld-wachtende menigte langs de wangen loopen, en eenige leden van het Komiteit dachten wel te doen de o wachtersin de schaduw te plaatsen. Dit verliep echter slecht en het werd een overrompeling. Er moest eenige minuten geparlemen teerd worden en de verkoop stilgelegd, maar alles kwam weer in orde, dank goe de wil van weerskanten, en de verkoop ging voort. Elk ging tevreden naar huis en in vele gezinnen werd nog eens smakelijk een boterstuitje geëten. Einde goed, alles goed. BESTUUR DER REGISTRATIE EN domeinen benoeming Wordt benoemd tot ontvanger der re gistratie en domeinen te Poperinge: Heer Brys, J.-M.-E.-C., ontvanger derzelfde produkten te Wervik. HET KANTOOR DER BELASTINGEN is naai- de Hondstraat 7, overgebracht. SMOKKELZAAK Vrijdag 6 September jl. werd door de tolbedienden die aldaar op dienst waren, langs den weg Groote O. Heer naar de Leene, een auto tot staan gebracht. Het bleek weldra dat de douaniers een goede vangst gedaan hadden; de auto vervoerde immers 648 kgr. crouponleder, afkomstig van Frankrijk, dat werd ge poogd naar België overgesmokkeld te worden. De auto alsmede het leder werden dan ook aangeslagen en de twee inzittenden van den auto. de genaamde Devos Mau rice uit St-Folquain (Pas-de-Calais) en Tanchon Marcel, uit Gravelines, werden aangehouden en naar het gevang van leper overgebracht. STADSSCHAAL De Stadsschaal opent op Dinsdag e_k. 17 September. Het werk zal er ncrmaal verricht worden, evenals vorige jaren. UITREI(G VAN MELKZEGELS N' 11 De uitreiking van de aanvullende melk- zegels Nr 11, ten gerieve van kleine kin deren, zwangere vrouwen, ouderlingen en zieke personen, zal «op het Stadhuis bij den Ravitailieeringsdienst, plaats heb ben op Maandag 16, Dinsdag 17, Woens dag 13 en Donderdag 19 September e.k_, telkens van 8 tot 12 en van 14 tot 17 uur. BERICHT VAN DEN REINIGHEIDSDIENST De aannemers van den reinigheids- dienst verzoeken ons te melden, of beter te herinneren, dat het ten strengste ver boden is glas, gleis en steenen in de vuil bakken te doen. Voor het afhalen van dergelijke verbrijzelde materialen zal er eiken eersten Woensdag van ieder maand een ronde gedaan worden. BERICHT Rond half Mei is hier ter stede, in een herberg bewoond door een persoon met voornaam Alois een pak achtergelaten door een bewoner uit Hensies (Henegou wen!. In dit pak stak allerlei materiaal om uurwerken te vermaken. De herbergier, die dfi pak nog in huis hebben moet, wordt vriendelijk verzocht hiervan melding te doen aan het adres van H. Auguste Francois, te Hensies, of wel dit te melden ter drukkerij dezer. PENSIOENKAS De personen geboren in September, ge lieven te komen naar het Volkshuis op Zondag 15 of Zondag 22 September, der de of vierde Zondag der maand, tusschen 9 en 11 uur, om hunne storting te doen of hunne kaart van verplicht verzekerde in te brengen. Zooals gij veriedene week hebt kunnen lezen in De Poperingenaargeeft het bestuur der Idjfrentkas te Brussel am nestie voor deze geboren in Mei tot Augustus en die niet gestort hebben of hunne kaart niet- ingebracht hebben. Hier in onze streek zijn er niet veel personen verachtera met hunne stortin gen. Buiten de maand Mei hebben wij regelmatig de kaarten en startingen in ontvangst gartomen. Moest er echter nog iemand zijn die wel verachterd is, het is nu de tijd om zich in orde te zet ten, ten einde geene schade te lijden uit de oorlogsgebeurtenissen voor wat hun pensioen betreft. Niets is veranderd, alles gaat zijn gewonen gang als vroeger. De personen die vroeger als werklooze 5 fr. per maand afgehouden werden voor hun pensioen, waren daarmede in regel. Vanaf Mei echter werd niets meer afge houden én werden dus ook verder geene timbers meer geplakt op hunne kaart. Al die personen staan dus met een onvol ledige kaart. Die personen zouden zeer wel doen die ontbrekende stortingen in te vullen. Het zou toch zoo jammer zijn, moesten zij uit verkeerde besparing hun pensioen in hunnen ouden dag geweigerd zien. Voor de oudsten is dit nog meest van belang, gezien het pensioen niet zal gegeven worden aan deze die niet vol ledig in regel zijn met hunne twee laat ste stortingen. Menschen van 64 en 65 jaar, het is dus noodig dat uwe storting van 60 fr. volledig zij. Let daar goed op. Onder de kaarten die niet toegekomen zijn in de oorlogsmaanden, zijn er meest toebehoorende aan mannen die leger dienst gedaan hebben. Voor de maanden dat gij bij het leger waart, moet niets gestort worden. Alleen moet door u of door uw baas nevens de naam der maand op de kaart geschreven wordenGemo biliseerd soldaatDat geldt als storting. Al zou er geen enkele zegel geplakt zijn, toch moet die kaart ingediend worden, anders zoudt gij een jaar voor uw pen sioen verliezen. vroeger Gr. Markt, Poperinge, is thans overgebracht naar de GASTHUISSTR. 34, Poperinge (nevens Fotohuis Leeuwerck.) hetbeste middel tegen hoofdpijn. KET BEVOORRADINGSKOMÏTEIT Vrijdag avond komt dit komiteit op nieuw bijesn om de noodige maatregelen te nemen. De boter- en melkkwestie zul len er besproken worden en ten beste mogelijk geschikt, oris gedragend naar de opgelegde reglementen. Zelfde Komiteit werd door het Sche- psueollegé aangesteld om voortaan den Vervoerdienst te schikken, dit in ver standhouding met de Vervoercentrale, in gericht te leper, ZEDENZAAK Dé 18-jarige jongeling Sim. werd in den loop dezer week wegens zedenfeiten aangehouden en naar het gevang van leper overgebracht. De politie heeft het verder onderzoek ingesteld. HET VERZENDEN VAN BEETEN Door den vertegenwoordiger der Sui kerfabriek van West-Vlaanderen werd ons ter kennis gebracht dat de suiker - beeten, evengoed als vorige jaren, in dit seizoen per spoor en tram zullen kunnen verzonden worden, en dit op regelmatige wijze. DIEFSTALLEN VAN FIETSEN In den loop dezer week werden nog maals verscheidene fietsen gestolen en wel namelijk ten aadeele van R. Dewi- ckere, Nestor Lefevere en dezes vrouw. De fietsen dezer twee laatsten werden ontvreemd aan den gevel eener herberg der Ieperstraat, Zondag jL V. O. S.-POPERINGE Alle personen die aan de krijgsverrich tingen hebben deelgenomen, of onder het oorlogsgebeuren hebben geleden (dus alle oud-strijders '40, verminkten, rechtheb benden van militaire óf burgerlijke ge sneuvelden) dienen het noodige te doen om hun rechten te doen gelden. V. O. S. '14-'18 en '40, stelt het niet uit! Begeef u met uw papieren bij Joseph Folcque, Peperstraat, 14, ter stede, die al het noo dige zal doen ten uwen voordeele. Voor het Bestuur. RIIIII)HHHIIHMI!l1NIIll!(11ir71H1fiflllII!ltlt!lll!l!)l!i1ii!Ht!UiHiltlltttiniin!lintfiHII!ll HiiiffliiümiiHimmmnmmiiitiimiiiiiiiiniuunmnniiimintiiiniiiiiiiHimimiiiHiH! VOOR ALLE SCHATTINGEN VAN OORLOGSSCHADE wendt U in volle vertrouwen tot Architect Westouterstw., Poperinge. Ingeschreven in het Prov. Register, krachtens de wet van 20 Febr. 1930. AUTOBUS POPERINGE—ROESELARE Er weze hier terloops gezegd dat op de autobuslijn PoperingeRoeselare de ver minderingen voor Kroostrijke Gezinnen en Oudstrijders steeds geldig zijn. Jammer dat een goede verbinding voor onze stad met de treinen naar Brussel nog steeds wegblijven, DIEFSTAL Zondag jl. werd bij Fel. Den., wonende Casselstraat, een som geld, bedragende ruim 30 mark. gestolen. Door de politie werd een onderzoek in gesteld. Men blijkt op het spoor der die ven te zijn. VERLOREN PAKJE, inhoudende 3 m. stofte: LE DEREN GELDBEUGEL, inhoudende on geveer 50 fr.; PORTEFEUILLE, waarin 70 a 72 mark stak. Inlichtingen ten politiebureele. UITSLAGEN VAN KRAAIHAANTJES gegeven door De Lustige Dagwakers bij N. Goemaere, Luttertap: 1. Duquenne Lucien, «Metje 220 2. Claes Cyriel, Marguerite 215 3. D'Alleine Maurice, Mickie 209 4. Questroy Julien, Retry 201 5. Deberdt Leon 182 6. Boutez Lucien, Klein Petje 175 7. Bruneel Hector, Sissen 1171 8. Malbrancke Gaston, David 165 9. Duthoit Valère, Houblon 152 10. Goemaere Michel, Blauwt je 122 11. Lauwers Marius, Uitzet I 104 12. Pyck Michel, Uitzet n 101 JONGE HANEN: 1. Duquenne Lucien, Metje 220 2. Ollevier Gaston, Mackie 172 3. Goemaere Pol, Luttertap 153 4. Vandermarliere Pol, Riperda 114 5. Vallaeys Pascal, Pas 87 6. Questroy Julien, Wardje 85 Duquenne Lucien is Koning voor 1940. PROVEN Veekweeksyndikaat De Stamboekkeuring van vrouwelijke dieren zal dit jaar plaats hebben op Zaterdag 5 en Maandag 7 October a. s. Van de voorgestelde dieren met origine moet de kalverkaart aan de Jury voor gelegd worden: van de dieren zonder origine een briefje met naam en woon plaats van den eigenaar, naam en ge boortedatum van het dier. De namen van de dieren zonder herkomst moet dit jaar beginnen met een P. Niettegenstaande de tijdsomstandig heden, is het van het grootste belang voor de kweekers hun dieren te laten opnemen in 't Stamboek. Immers, dit beteekent medewerking aan de veeverbetering, en bijzonder in deze tijden is het hoogst noodig goed vee te bezitten. Om alle nuttelooze verplaatsing te ver mijden, is het wenschelijk dat ieder kwee- ker, of de kweekers eener gemeente te samen, binnen de acht degen den Secre taris Emiel Vandaele te Krombeke laten weten hoeveel dieren er in te schrijven zijn. Dan zullen de standplaatsen dag en uur kunnen bepaald worden. De Zondag vóór de inschrijving, zijnde 25a dezer, zullen ei1 in «De Poperinge naar nogmaals kenbaar gemaakt wor den: de standplaatsen, dag en uur van de inschrijving. Namens het Bestuur: De Voorzitter, Julien Vandenbussche, De Secretaris, £m. Vandaele. VLAMERTINGE Hanenkraaiïng Uitslag Haantjeskraaïng van 8 Sep tember 1940, bij Telesphore Pottillius: i. Willemet M., 195, met Laurel2. Gossey C., 170, met Mo^olet3. De- scheemaker Fr., 157, met Jacquet»; 4. Vandemaele M., 130, met Barnabé 5. Maerten J., 122, met Jackie 6. Deschee- maker Fr., 116, met Jantje 7. Maerten J., 102, met «Dirik»; 8. Desmet B., 77, met Mascar 9. Pype E., 76, met Chamberlain 10. Vandemaele M., 75, met Marie-Lou WESTVLETEREN LUBMMQ Onze kermis s moet nu voor het tweede jaar heel be scheiden gevierd worden, zonder uitwen dig vertoon. Zij blijft beperlrt tot de vie ring in de kerk. tot de keikmis waaruit het woord kermis is gegroeid. Wij worden dus teruggebracht tot den oorsprong van onze kermissen, tot de aloude kerkelijke plechtigheden, die hier bij ons in verband staan met de veree ring van den H. Cornelius, Paus en Mar telaar (feest op 16 Sept.). Deze Heilige wordt op vele plaatsen in ons land ge vierd, maar vooral in t Westland. Cor nelius en Cornelia zijn de lgatste patroon namen van iedereen wel uren in 1 ronde hier! Zegening der kinderen De jaarlijksche zegening der kinderen, onder de aanroeping van den H. Corne lius, heeft plaats Dinsdag namiddag, te 4% uur (officieel uur). Het zal wel zijn zooals andere jaren, altijd wat moeders en kinderen meer! Rouwdiensten Wij mogen ook met de kermis onze af gestorvenen niet vergeten, die dit jaar, helaas, zeer talrijk zijn, zelfs als men den oorlog er buiten laat. Op Maandag, te 10 uur, het jaargetijde voor de afgestorven parochianen. Dins dag, te 10 uur voor onze gesneuvelden uit den wereldoorlog en Donderdag, te 9 uur, is er een dienst voor onze burgerlijke slachtoffers uit dezen oorlog. Dat zijn: Camiel De Jonckheere, Camiel Dieusaert en dochter Suzanne, Angèle Druant en Gilbert Gombeir. Voor de meesten van hen, ls niemand veel kunnen naar hun begrafenis komen, want 't was midden de troebele en bange dagen, 't Is nu de gelegenheid om aan de naastbestaanden uw christen medevoelen te betoogen. Voor wat de gesneuvelde soldaten be treft in dezen oorlog, onze parochie telt er gelukkiglij k geen enkele deze maal. Een schaduw toch nog, voor verschei dene gezinnen: zullen al onze krijgsge vangenen terug zijn met de kermis? ^flllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIUItllll!ll!!lllllllN!IHIIIHIIIItll!lllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllll!IIIIIIIIlllllllllll1!!l!l!IIIIIHl!''!lini!l!tllllllllllltlIIIIII!1IIIIIIHIIHIlHIIIIIII!llilli3 BURGERLIJKE STAND van 5 tot 11 September 1949. Geboorten. «4. Pfqyóost Lucleune, Re- CóUetteupoort 5, vatl Brïelen, Parein ïvan, id., Klavcrstr. 9. Bouteca Roger, id., van Zandvoorde-leper. Legrand Franciné, id„ Kemmelsteeilweg. Van Brusselen Martinè, Lange Torhoutstr. 12. Bouwen Gisèle, Recollettenpoort, Dik- kehuschsteenweg. Bracke Roland, id., Meene.nsteenweg, Verkruysse Jerome, id.. Canonweg 9.- Overlijdens. - Deleu Denis, 13 j van Hollebeke. Van Daele Aline, 66 j., z. b, ongeh., Elverdingestraat 71. Lauwers Gustave. 49 j„ schilder, echtg. Denorme Marguerite, van Ploegsteert. NEGENDAAGSCHE PLECHTIGHEID ter eere van O. L. VROUW VAN SALETTE in de Kapel der Arms Klaren, Van 's avonds 18 tot 27 September, ORDE DER GODDELIJKE DIENSTEN Den 18 September, 's avonds te 7 .uur, openingslof, «Veni Creator» en Sermoen. Al-de Weekdagen der Noveen, H, Mis sen te 6 'u., waarna Onderrichting; te 7 u. en te 8 u., Hoogmis met Sermoen, 's Avonds Lof te 7 u. eu groot Sermoen. Zondag onder Novqeu, H. Mis te uur en te 8 u. Hoogmis waaronder Ser moen.. 's Avonds .te 1 uur Plechtig Lof en groot Sermoen.. Den 27. Septembqr^ 's morgens Alge- meeué Communie voor de inzichten van Z, H.' den Paus. 's Avonds tc 7 uur Te Deum en Paqzclijke Zegen. De laatste dag tier Plechtigheid zal men Paternosters, Scapulieren, Kruisjes der Goede Dood en andere godvruchtige voorwerpen wijden, De Sermoenen zullen gepredikt wor den door een Eerwaarde Pater Minder broeder, De aandeelhouders worden vriendelijk vérzocht de algemeene vergadering bij te wonen op ZONDAG 22 SEPTEMBER 1940, om 11 uur, ten St.adh.uize, Groote Markt, leper. DAGORDE: 1. - Verkiezing van een Beheerder: Be krachtiging. 2. - OorlogsschadeTusschenkomst der Vennootschap bij middel van een deel der Reserve. Namens het Bestuur: De Schrijver, De Voorzitter, H. Gillioen. R. Bouquet. arnmv lb St-Elisabethstraat, IEPER Beheer v. goederen; - Fiscale Za ken; - Nalatenschappen-regeling; - Aan- en Verkoopen- Verhu- ringen- Leeningen- Verzeke- ringen- Overlatingen van han dels- en landbouwfondsen, enz. Ernstige, Snelle en Goed- koope Bediening. Donche, van leper, mogen gelooven, zul len wij nog dezen maand opnieuw het uur kunnen zien op onzen toren. In de Kookschool van het Klooster worden, sinds Donderdag II., twee maal te week, kosteloos, vier uren les gegeven over de kookkunst An deren tijd en de manier om alles ten Spaarzaamste te be reiden, aan de leden der Boerinnegilde, en andere die ze willen volgen. Dit is zeer praktijk, nu vooral alles zoo schaars be gint te worden. Heden Zondag 15 September, 's avonds te 6 uur, is er vergadering Voor al de leden van den Geitenbond, in 't Klooster, met voordracht door Meester Platteau, over de voeding der geit en een kleine tombola. Onze scholen Morgen Maandag 16 September herbe ginnen de leergangen voor het schooljaar 1940-1941 in de jongens- en de meisjes school, op de plaats en te Pilkem. Dooi de omstandigheden is men verplicht de jongensschool te ontruimen en dus elders klas te geven. De twee eerste studiejaren ten huize van Alfons Verstraete-Cove- maekèr, Dorpplaats Nr 21; het 3", 4°, 5° en 6« studiejaar in twee klassen der meis jesschool, en 7* en 8' studiejaar ten huize van Vr. Wed. Coulier-Bouckaert, recht over de kerk, Nr 8. Het nieuwe school jaar vangt aan met eene Solemneels Mis, te 8 uur in de kerk, ter' eere van den H. Geest. Weet ge?... dat velen een lichtzinnig oordeel vellen over zaken die ze niet kunnen begrijpen en waarvan ze niets afweten?... dat velen niet leven volgens hun stand of inkomen, en zoo natuurlijk altijd te kort hebben?... dat voor de geteisterde gebouwen, waai de schade minder dan 10.000 fr. bedraagt, het herstel moest worden aangevangen Vóór 12 September?,,. UITBETALING DER MILITIEVERGOEDING De Militievergoeding, voor het afslui ten der Rekeningen zal ten Stadhuize uitbetaald worden op ZATERDAG 21 September 1940, van 14 tot 17 ure. VOOR UWE SCHRIJFMACHINES, benoodigdheden, herstellingen, wendt U in volie vertrouwen bij ALFRED DEKEYSER, Specialist-Werktuigkundige, Waterkasteelstraat 54, IEPER. BOEZINGE Nieuws van t'onzent Onder een machtigen volkstoeloop werd Donderdag laatst de Heer Theofiel Van Eecke, gewezen Gemeenteontvanger, ter aarde besteld. Veertien dagen geleden volgde hij nog met volle belangstelling zijn nieuw in-ophouw-zijnde huis. De oorlog draagt er zeker bij aan zijn haas tigen dood. Aan den grafkelder werden twee lijkreden uitgesproken: door den Weledelen Heer Burgemeester, namens het Gemeentebestuur en door den Heer S. Leroy. namens de St Jorisgilde. De Oud-Soldaten van den oorlog 1940 worden gegroepeerd door de V. O. S.-sen- bond. Onze Secreotris Heer A. Lepercque gelast er zich mede de inschrijvingen op te nemen en de lidkaarten af te geven, waarvoor tot einde 1940 2 fr. lidgeld wordt betaald. Verder staat hij ter hunner be schikking voor alle noodige inlichtingen. Terloops kan worden medegedeeld dat de soldaten die uit Frankrijk en Duitsch land teruggekeerd, en door een genees heer bestatigd dat zij meer voedsel noodig hebben, bij-rantsoeneeringszegels kunnen bekomen. Als wij den torenuurwerkmaker H. Waarom nog langer verzekerd blijven aan Maatschappijen Vreemd aan uw streek? In deze tijdsomstandigheden weet elk verzekerde der Naamlooze Maatschappij DE KORTRIJKSCHE ONDERLINGE het best hoe voordeel^ het is bij haar verzekerd te zijn. In geval van ramp bekomt ieder een spoedige en billijke regeling zonder eenige moeite. De volledigste waarborgen aan de voor- deeligste premiën. Deel in de winsten. Voor alle inlichtingen wende men zich tot het Bijkantoor te léper, Paterstraat 8. Algemeene Opziener OMER ROBYN. Alle makelaars in verzekeringen heb ben meer dan ooit groot belang en voor ons dus verdere voorwaarden en tarief. BRIELEN Noveen ter eere van den H. Cornelius, van Maan dag 16 tot Dinsdag 24 September. Sedert onnoemelijke tijden wordt hier de H. Cornelius, Paus en Martelaar, ver eerd en aanroepen tegen secties, vallende ziekten en inwendige kwalen, ook tegen allerlei besmettelijke plagen bij menschen en dieren. Orde der goddelijke Diensten: Missen 's Zondags te 7 uur en te 10 uur; week dagen te 8 uur. Lofdagelijks te 4 uur. Al de dagen van het jaar kan men er biechten, communiceeren, de relikwie van den H. Cornelius vereeren en inschrijven in de Broederschap. Keersen, medaliën en litaniën zijn ter plaats te bekomen. STADEN Stroomijt opgebrand Bij landbouwer Jules Cufez is een pas gedorschen stroomijt totaal uitgebrand. De brandweer, die opgeroepen werd,«snel de ter plaats om de bijgelegen gebouwen te beschermen. Niettegenstaande den hevigen wind kon de vuurhaard beperkt worden. Vermoedelijk heeft de mijt dooi de dorschmachien vuur gevat, daar het werk pas geëindigd was. PLOEGSTEERT Man door vallende balk gekwetst Zaterdag namiddag was de genaamde Jan Elaut, 35 jaar oud, gehuwd, afkom stig van de omstreken van Aalst, werk zaam aan een in opbouw zijnde brug. Hij werd plotseling door een val lende balk gevat. Een dokter uit Frank rijk diende het slachtoffer de eer ste zorgen toe, doch oordeelde het noodig de werkman bij hoogdringendheid naar liet O. L. Vrouw Hospitaal te leper te doen overbrengen, waar men bestatigde dat hij verschillende ribben gebroken werd en eene wonde opliep aan de knie. Zijn toestand wordt als heel ernstig aan zien, doch men hoopt nochtans hem te kunnen redden. HEBT GE OOIT een goed woordje ge daan om een of ander kennis aan te zetten tot het abonneeren op dit blad. Dank erom. LAAT UW OORLOGSSCHADE SCHATTEN DOOR Gediplomeerd Architekt - Géomètre - Expert Gewezen Staatscommizsoris 15 SEPTEMBER 1940. Eerste Tap, In de Cam. Becuwe-Simoen. jaiKüimrailri— Konijn te verhollen, •rberg bij Florent De- Gegeven door Camiel VE» VOOR H4JJDEN Op heden ZondaiAANTJES Handelshof belangMBF.R 1940 den Heer Jozef Ghysej, de Comper. bouwleeraar te BiUskar.ro8stensteen_ en bewaren van groente palm terte 17 uur stipt. als naar LEISELE 3 uur Burgerstand maant. Sterfgeval. Waeles Jeanninë* d. v. Michel en Dekerf Agnes. I POPERINGE. Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen van den ROUW DIENST, op Zondag 15 September, te 9 uur, in St-Bertinuskerk, voor VROUW BLANCHE VER HELST Echtg. van Hr Roger Vandevoorde Oorlogsslachtoffer. Van wege de Echtgenoot, die dankt op voorhand. POPERINGE. Vriendelijke uitnoodiging aan Fa milie. Vrienden en Kennissen tot het bijwonen van de JAARMIS, op Zon dag 15 September, te 9 uur, in O. L. Vrouwkerk, voor HEER PIETER MAERTEN Vrouw Louise Prinzie. PASSIEVE LUCHTBESCHERMING HERINRICHTING De Territoriale Burgerlijke Wacht, vóór den huidigen oorlog ingericht, deed haar dienst gedurende de kwade week tot op Dinsdag 28 Mei, dag van de capi tulatie van België. We danken haar daar voor van harte, In naam van al de Nieuw- poortnaren, bijzonder voor het geleverd werk en hulp gedurende de zware bom bardementen op Zaterdag 25 Mei en Maandag 27 Mei Op bevel van de Bestendige Deputatie werden alle diensten van dit organisme heringericht. De Territoriale Burgerlijke Wacht, die vooral tot taak Leeft hulp bij luchtaan val te verieenen, bestaat nu uit 96 man, verdeeld in 4 groepen van 4 ploegen. Iedere ploeg telt dus 6 man. Daarvan zijn 4 ploegen, waarvan een vrouwelijke, be stemd voor sanitairen dienst; 4 ploegen treden op als hulppolitie in geval van bombardement, dit is, ze stellen de straat af om plundering te voorkomen; 4 ploe gen doen wegenisdienst en 4 ploegen tre den op als hulpbrandweer en zijn inge richt om dadelijk de puinen op te ruimen. Aan het hoofd van die sectie van 96 man staat de gemeentelijke directeur H. Hou- venaghel Honoré, de secretaris-adjunkt- direkteur H. Mausset Juul en de vier groepoversten H.H. Vanmoortel Marcel, Calcoen August, Bultynck Gaston en Fryns Emiel. Dr Vandevelde René is ge meentelijke geneeskundige direkteur. Daar de sectie slechts 48 vrijwilligers telt, werd het manschap aangevuld met burgerlijke opgeëischte mannen van de klasse 40 en 41. De Territoriale Burger lijke Wacht houdt dag en nacht de wacht -co» op het vredegerecht. Voor het oogenblik werkt men aan het versterken der openbare schuilplaatsen. Zijn reeds in orde de schuilplaatsen van Notaris Perlau, de Sassen, het Vredege recht, de Rijksmiddelbare scholen en deze week worden de Gemeentelijke schoiei., het College, het Moederhuis, de Stella Maris en het Duinenhuis in orde ge bracht. Er wordt ook op gewezen dat de Be zettende Militaire Overheid er streng de hand zal aan houden dat de inwoners, in geval van fiak-artillerie (dit is lucht afweergeschut) boven de stad, seffens ofwel in hun openbare schuilplaats ofwel in het dichtstbij gelegen huis moeten binnenloopen. Ook wordt met nadruk er op gewezen dat de reglementen op de lichtdemping streng moeten nageleefd worden op straf van afsluiting van elektrische stroom. De lichtdemping geldt natuurlijk ook de keukens, kamers en trapzalen: nergens mag een lichtstraal doorschemeren. Bij luchtalarm steken velen het licht aan om zich aan te kleeden en naar de kel ders te vluchten: wat natuurlijk heel strafbaar is, als de vensters niet afge schermd zijn. Binnen kort komt men terug (je zolders nazien: die moeten volledig ontruimd zijn, en voorzien zijn van minstens 20 kgr. zand, een emmer water en een vaag- borstel. Ter inlichting zij gezegd dat de Z. E. H, Principaal van het College zijn kelders ter beschikking stelt van de bevolking en daar een hulppost voor gekwetsten, onder leiding van Dr Vandevelde ondergebracht is. Voor verdere inlichtingen zich wenden tot de dienstoversten van de Territoriale Burgerlijke Wacht. ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN ZATERDAG 30 AUGUSTUS 1940. Tegenwoordig de HH.: Dr André Van Damme, Burgemeester-Voorzitter; Gae- lens Cyriel en Symoens Edward, Schepe nen; Huyghebaert Jules, Houvenaghel Lodewijk, Steyaert Valère, Dubuy August, Gheeraert Floribert, Sabbe Oscar en Phi- lippart, Raadsleden; Van Hecke Hubert, Stadssecretaris. 1. C, O. O. Wijziging Begrooting 1939. De Gemeenteraad onderzoekt de wij zigingen aangebracht aan de begrooting voor 't dienstjaar 1939 van de C. O. O. Die wijzigingen worden goedgekeurd met algemeenheid van stemmen. 2. C. O. O. Jaarverslag 1939. Lezing wordt gegeven van het jaarver slag van de C.O.O. voor 't dienstjaar 1939. 3. C.O.O. Proces-verbaai van kas- onderzoek. Lezing wordt gegeven van het proces verbaal van kasonderzoek van de C.O.O. gedaan op 31 Maart jl. 4. C. O. O. Begrooting 1940. De Gemeenteraad onderzoekt de be grooting van de C.O.O. voor 't dienstjaar 1940. Volgende wijzigingen worden aange bracht: Op de begrooting voor orde was een post ingeschreven van 120.000 fr. in ont vangsten en in uitgaven, zijnde het be drag der voorziene onkosten voor het her stellen van oorlogsschade. Deze bedragen worden geschrapt en overgebracht naar den buitengewonen dienst. Het bedrag der gewone ontvangsten en uitgaven wordt vastgesteld op de som van 415.144,50 frank. Het bedrag van de buitengewone ont vangsten en uitgaven wordt vastgesteld op de som van 194.026,19 fr. De begrooting voor orde wordt ln ont vangsten en in uitgaven vastgesteld op de som van 962.600 fr. De begrooting wordt goedgekeurd met 1 stem en 9 onthoudingen. 5. Wijziging begrooting 1940, (Zie tabel langs onder). 6. Proces-verbaal van kasonderzoek. Het proces-verbaal van kasonderzoek voor den tweeden trimester 1940 wórdt goedgekeurd. GEHEIME ZITTING: 7. Kerkfabriek Aanstellingen. Mededeeling wordt gegeven van de aan stelling van den Heer Thomas Van Ise- ghem tot lid en voorzitter van de kerk fabriek en van de aanstelling van da Heeren Verstappe Valère en Gerard Etienne tot leden van zelfden raad. 9. Ontslrg Heer Borgonie als voor zitter en lid C.O.O. Lezing wordt gegeven van het ontslag ingediend door den Heer Borgonie Gus- taaf als lid en Voorzitter van de C.O.O. 10. Benoeming lid C. O. O. Dit punt wordt uitgesteld tot een vol gende zitting. 5. Wijziging Begrooting 1940. Volgende wijzigingen aan de begrooting worder aangebracht: ONTVANGSTEN IN MIN; Begrooting|Vermindering'Gebraclit op Art. 22. Kaair echten 5.000 4.000 1.000 23. Mijnrechten 60.000 50.000 10.000 24. Slachtrechtet 10.000 4.000 6.000 37. Standgelden op de marktea 20.000 12.000 8.000 38. Standgelden jaarmarkten 14.000 14.000 Totaal 84.000 VERHOOGDE UITGAVEN' Art. 25. Onwaarden 5.900 UITGAVEN IN MIN: Art. 4. Representatiekosten 3.000 2.000 1000 5. Reiskosten 3.000 2.000 1.000 28. Onderhoudskosten gebouwen 15.000 10.000 5.000 39. Toelagen werkloozenfonds 30.952 1.500 29.452 40. Uitgaven ND.A.W. 21.051 1.500 19.551 58. Vergoeding bewaker zwemplaats 4.000 4.000 63. Verscheidene subsidies 15.350 10.000 5.350 68. Onderhoud bestrating 7.506 7.500 87. Toelaag vrije visschersschool 2.010 2.000 88. Aanmoedigingspremies 1.500 1.500 90. Verzekering leerlingen 2.500 2.500 92. Prijsuitdeeling en schooluitstapper: 1.000 1.000 96. Bibliotheken 600 600 97. Subsidies muziekmaatschappijen 1.000 1.000 125. Openbare verlichting: gas 20.000 12.000 6.000 126. Openbare verlichtingelectriciteit 15.000 10.000 5.000 140. Openbare feesten 5.000 5.000 Totaal 89.100 De gewijzigde begrooting boekt in totaal 89.rJ0 fi', minder in ontvangsten en uit gaven. AL KLAPPEN EN DOEN 4 De eerste Septemberweek was een volle Augustusweek, zoo stil was het weer en zoo helder en warm de lucht. Alleen Zondagnacht en Maandagmorgen viel een deugddoend vlaagje om de late groenten wat in groei te jagen. 4 Overal in de stad werden nu ijzeren of betonnen paaltjes geplaatst, die aan duiden waar een brandkraan van de wa terleiding is. Met de lichtdemping en het immer dreigend gevaar was die plaats aanduiding der brandkranen hoogst noo dig. 4 Een verschrikkelijk ongeluk viel Za terdagavond voor. Karei Defraeye, rijks wachter onzer stad, kwam van Oostende naar huis terug. Gekomen ter hoogte van het huis van Dr Loones te Westende, werd hij door een auto van een hande laar uit Middelkerke aangereden en ten gronde geworpen. Na eerste verzorging werd hij in allerijl naar de kliniek van Oostende overgebracht, waar hij kort nadien overleed aan de gevolgen van een schedelbreuk. Zijn vrouw en zijn twee kinderen verblijven nog in Frankrijk. 4 Met de auto van de pompiers wer den deze week de laatste oude manne tjes van ons St-Janshospitaal uit Brugge teruggehaald. Hun gedeeltelijk vernield BERICHT Ondergeteekende Levecque Marcel, ver klaart geen schulden meer te herkennen door zijn Vrouw DESMADRYL gemaakt, daar deze sedert 1 Augustus het echtejjjk dak. Oude Veumevaartstraat8, Nieuw- poort, verlaten heeft. LEVECQUE MARCEL. kwartier is nu volledig hersteld. 4 Dc jonge visschers en de jongens die zich bereiden tot het beroep van vis- scher, mogen niet vergeten dat de leer gangen voor varenden dp 15 September en voor niet-varenden op 16 September aanvangen. De nieuwe verordeningen die ons te wachten staan bepalen dat slechts de geschoolde leerkrachten een bepaalden stiel zullen mogen uitoefenen. Allea dus naar school voor de bete brood, want de strijd zal hard zijn in de komende tijden. 4 Woensdag werd de afdamming van de lossingsvaart Veurne-Ambacht vol tooid. Twee honderd arbeiders waren er een tiental dagen aan het werk in twee ploegen. Ondertusschen worden de meka- nieken en de deuren der verlatens weg genomen om de afbraak te kunnen aan vaarden. De damplanken zijn nog niet aangekomen. 4 Bij het huis van Firmin Hennebert, in zijn tuin nabij het lange lisch, werden Vrijdag acht Engelsche soldaten en ook vier andere op honderd meter afstand van daar, ontgraven in tegenwoordigheid van den Heer Burgemeester Dokter Van Damme en begraven op het nieuw ge deelte van het stedelijk kerkhof. De lij ken waren nog niet in ontbinding. 4 De metalen stukken voor den herop bouw der Pelikaanbrug zijn deze week aangekomen. Weldra zal deze in gebruik gesteld worden en de aansluiting met den steenweg is ook begonnen. 4 Op Dinsdag 24 September zal Zijn Excellentie Mgr Lamiroy, te 10 uur voor de meisjes en te 11.30 uur voor de jon gens, het H. Vormsel toedienen in de Ka pel der Eerw. Zusters Arme Klaren. met kleine aankondigingen Twijfel niet aan de waarde van kleine aankondigingen. Groote ondernemingen kwamen tot stand met kleine aankondigingen. Er zijn handelaars, waarvan geheel de zaak bestaat, dank zij de kleine aankondigingen. Ga het zelf na. Probeer het zelf. Wat velen deden, kunt gij ook doen. met kleine aankondigingen in het weekblad «DE POPERINGENAAR». Ze kosten slechts 1,50 fr. per regel.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 3