Hoever sitsaf 9i@t den Oorlog Uit mijn Oorlogsdagboek 6IMESNTEIRMDSZITTING Uit't Meenensche UIT MEENEN VADER HOUDT DE WACHT! JOZEF DESAEGHER MARKTPRIJZEN van Donderdag 5 September 1940 IN ENKELE REGELS rt en Van 'anden Ber- _-opend met de voorgaande zit- ïten op de dag- (Vervolg van 1* blad) [treding geschorst gemeenteonderwij- ïerzienintr v ft n het Lane* neutrale bron wordt vernomen hof van het huls van 7'o_|a4q OD eene Bat te Londen dien nacht een ware hel gasthuizen werden geg^ in d'eze aan lieersehte en dat niet min dan 306 doo- briek ontstond een „prj«ht Hi» den en 1.337 gewonden te betreuren vielen. dig werd gebluschtomen dat de Gemeente Ook nog andere militaire doelpunten In delswijken werdeffj! - Engeland werden zwaar bestookt. 94 En- worpen. Men telt ^^fv^mtter draagt gelsche vliegtuigen werden vernield: 26 onder de bevo!„vr,r hpt akk:nnrd Baan mPt !i)!mi:'nini:!!:!M?:tmtitit!iiiiiiii:ii:ii]iimiL'niititmii:iiiiimiiiiintiHiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiiuiui!tijiiiiiiiiiiiiiiiHi!tiiiiiiuiiiiiiiiiii ^liiiHiiiiHimtitiiuHmiiuHflitiiniiittittiiiiiHiHittHiwiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimHiiNiuimiitutiHiiHtniitmiiftitpiffiitmittiwHimftüt STAD POPER1NGE en Duitsche zijn vermist. En gelsche vliegtuigen poogden Berlijn te bereiken, maar slaagden er niet ln. Andere wierpen bommen op Noord- Duitschland. zonder schade te kunnen aanrichten. Te Hamm werd de kerk ver nield. Op ze» werd voor 37.400 ^oocviiin'ït» vernield ae Noveen wor den de missen gecelebreerd om 7 uur, 9 uur en 11 uur. De vespers en lof worden gezongen om 3 uur. 3. Daarenboven wordt op Maandag 23 September, te 9 j uur, een plechtige lijk dienst gecelebreerd tot lafenis der zielen der overleden parochianen: op de daarop volgende Donderdag, te 9 Vi uur een plechtige lijkdienst voor de gesneuvelde soldaten van den voorgaanden en tegen- woordigen oorlog. 4. Men zegent met de kostbare relikwie van den H. Cornelius, vóór en na al de goddelijke diensten en op andere uren van den dag, op aanvraag bij de priesters. Aanmerkingen. Iedere Woensdag in 't jaar worden, na de mis van 8 uur, plechtige aanroepingen gedaan tot den H. Cornelius, wiens relikwie ter vereering wordt uitgesteld. In de sacristie kan men zich laten In schrijven bij de vereerders van den H. Cornelius, en keersen, lltanlën, wassen beeldjes, enz. bekomen. Doodgereden! Zaterdag middag reed Polydoor Deman uit Het Kampnaar zijn werk, toen hij plots, vlak bij het café Neptunus door een vrachtwagen verrast, van z'n fiets geschokt en op den grond gesmakt werd. Schier op den slag verloor hij er het leven bij. Hiermede hebben wij op onze gemeente het tweede doodeljik ongeval in ruim acht dagen... Dat zegt op zichzelf genoeg hoe er fallen kante moet opgepast wor den. Aan de familie van het ongelukkig slachtoffer onze gemeende deelneming. Stallenverbetering De opkomst der landbouwers naar de voordracht van Zondag 11. ln St Pieter mag goed heeten. Als er wat te leeren valt is een geneerig mensch als de boer js. er gauw en geerne bij... Er werd betoogd hoe een stal moet aangelegd worden, hoe er vooruit en voor al moet gezorgd worden voor de netheid, de ruimte, de luchtigheid en de klaarte, in het belang van de gezondheid onzer die ren. Modellen van stallen werden de aan wezigen onder oogen gebracht, die onder opzicht van hygiëne 't meest voldoening geven, enz... Misschien is de voordracht nog prac- tisch voor een of ander die, ten gevolge van 't bombardement, 'n stal te herstellen of te herbouwen heeft. Er was in elk ge val iets te leeeren uit de voordracht van den Heer Ghyselen, Motorijder valt Zondag voormiddag deed Paul De Baenst een uitstapje met een moto langs de Houtemsche steenweg. Niettegenstaande de snelheid niet te groot was, gleed zijn moto weg, met het ongelukkig gevolg dat Paul op de steenen terecht kwam. Gelukkig was de wonde aan het hoofd en aan den arm van geen emstigen aard. Zooveel te beter. Tabakverkoop Dinsdag voormiddag waren een twin tigtal liefhebbers van een pijpje opge komen om de 72 kgr. aangeslagen tabak in het douanekantoor aan een spotprijs te bemachtigen. Daarin hadden zij zich bedrógen, want de eerste pakken werden aan 34 fr. het kilo verkocht. Daarna kwam een stilzwijgende over eenkomst .onder de koopers, zoodat de prijs, niettegenstaande de tabak- schaarschte, op 28 fr. de kilo viel. KOKSIJDE Openbare volksboekerij Goed nieuws! Op heden Zondag 15 Sep tember wordt het leesseizoen geopend. Voortaan kan iedereen eiken Zondag, tusschen 9 en 11 uur, boeken gaan af halen aan de Bibliotheek (Zusterschool, Kerkstraat). In deze tijden zal een boeiend boek nog de aangenaamste ontspanning zijn. In een tijd van spanning is een uurtje ontspan ning ongetwijfeld onontbeerlijk. Ter aarde besteld Verleden week Zaterdag werden met plechtige militaire eer twee Duitsche sol daten naar hun laatste rustplaats ge dragen. Bij ongeval kwamen ze aan hun dood. Ongeluksdag Dinsdag mocht, spijtig genoeg, een on geluksdag genoemd worden. Emiel Calcoen, die rustig langs de De Pannestraat zich ter kerke begaf, werd plots door het achterste van een vervoer- auto aangereden. Emiel liep enkele kwet suren op aan hoofd en lenden. In dezenzelfden voormiddag was Louis Note, zooals talrijke andere landbouwers, zand aan 't voeren. Hij werd tusschen twee karren gevat en liep zware verwon dingen op. Eerste zorgen werden toege bracht, waarna hij naar de kliniek van Veurne werd gevoerd. Mochten onze beide dorpsgenooten zoo spoedig mogelijk hersteld zijn. Gemeenteraadszitting van 4 Sept. 1940 over het akkoord gaan met diendenwonin^n en wordt gewezen op het Te B- ->mC,rag dus wor(jt vrijheid gelaten bommen f Gemeentebestuur. De stemming iwi!? 6I^ ia' 2 neen en 4 onthoudingen. d°oder Aankoop kolen voor Gemeentehuis, Gemeentelijke- en aangenomen Scholen. De H. Burgemeester is in onderhande ling met een groot-kolenhandelaar van Kortrijk. Het prijsaanbod wordt algemeen aangenomen en de noodige hoeveelheden kolen zullen besteld worden. Ook zal voor zien worden in de bevoorrading van kolen voor de bevolking langs de kolenhande laars der Gemeente. Inlichtingen en mededeelingen. De H. Vanden Berghe leest eenive uittrek sels van verordeningen over de melk- en zuivelkwestie. Volgt de bespreking over strandvergun- ning, waarvoor ieder kustgemeents jaar lijks een zekere som aan den Staat be taalt. In samenwerking zullen de gemeen ten ontlasting van dezen- taks trachten te verkrijgen, gezien het strand op heden niets opbrengt Het Ministerie van Volksgezondheid zet de Gemeente aan om de voltooiing der rioolewrken te hervatten. De Heer Van Coillie vraagt in zijn brief de voor- loopige overname van zijne rioolwerken. Ook aannemer Mylle dringt aan in zijn brief om het werk voort te zetten. Er wordt voorgesteld aan Dr Pollet, als vergoeding voor medisch schoolnazicht en pokinenting dezelfde som toe te ken nen als vroeger uitbetaald. Er wordt verder nog gesprok^ - over in kwartiering militairen en de zi...ng wordt gesloten om 6 uur. OOSTDUINKERKE Urbanisatie De sloopingswerken, noodzakelijk voor de urbanisatie van de gemeente, gaan vooruit in een snel tempo. Terwijl men gedurig aan de puinen van de kerk wegvoert, worden tal van werk lieden onledig gehouden met het afbre ken van bouwvallige huizen en gebouwen. In de Leopold II Laan werd het huis, voor den oorlog bewoond door Richard Pylyser, dat tengevolge van de bombar dementen onbruikbaar geworden was, reeds met den grond gelijk gemaakt. Ook het huis van Oraer Stockerlinck, velomaker, dat uitgebrand is tijdens den oorlog en te ver buiten het alignement van de straat stond, werd totaal afgebro ken. Het woonhuis van de Eerw. Zusters en de schoollokalen, die eveneens deerlijk gehavend uit den slag gekomen waren, werden eveneens in puinen veranderd en weggevoerd. Het staat vast dat de school op dezelfde plaats niet meer herbouwd wordt. In plaats daarvan komt er een open plein of markt. Nieuw kerkhof Men is ook ijverig aan het werk om het nieuwe kerkhof aan te leggen, dat gelegen is in de Oostduinen, tusschen Polder- en Farazijnstraat. Ontgraving Zaterdag 14n dezer begint men de lijken van de slachtoffers van den oorlog, bur gers en- soldaten, die overal op de ge meente verspreid liggen, op te graven om ze naar het nieuw kerkhof over te brengen. Oorlogsslachtoffers Het aantal oorlogsslachtoffers, die in Oostduinkerke begraven liggen, is 266. Reeds enkelen hiervan werden door de familie ontgraven. 50 Burgerlijke slachtoffers; 12 Belgische soladten; 13 Duitsche soldaten; 51 Fran sche. soldate nen 140 Engelsche. Toekomende week geven we de namen van de Belgische soldaten en burgerlijke slachtoffers in onze gemeente gevallen. Vorming Gezien de omstandigheden komt Mon seigneur dezen keer niet naar Oostduin kerke om het H. Vormsel toe te dienen. De vormelingen moeten in den namiddag van 24 Augustus gezamenlijk naar de pa rochiale kerk van Koksijde gaan, alwaar Monselgenur om 3 uur dit H. Sacrament aan de meisjes en om 4 uur aan de jon gens zal toedienen. Al degenen die hun plechtige Com munie deden ën reeds de school verlaten hebben of elders naar school gaan, wor den verzocht hun namen aan de Gees telijkheid van de parochie aan te geven. Zij die in Oostduinkerke hun plechtige Communie niet deden en ook in Oost duinkerke niet gedoopt werden, moeten voorzien zij van hun doopakt. Rustverstoorders Sinds enkele dagen wordt onze bevol king in de nachtrust gestoord door En gelsche vliegtuigen die onze gemeente overvliegen. Maandag avond, rond 10 uur, hebben zij een zware bom laten val len, die in de duinen terecht kwam. Ge lukkig zijn er geen slachtoffers of groote schade te betreuren. Iedereen wenscht dat die ongevraagde bezoekers en rustverstoorders maar liever zouden wegblijven. In Denemarken worden de eikels en beukennootjes ingezameld. Aan de inza melaars wordt 50 ore (2,20 fr.) per kgr. uitbetaald. Men denkt dat aldus verschei dene millioenen kgr. eikels en beuken nootjes zullen bijeengegaard worden die Aanwezig de HH. Houtsaeger, Burge- ,lan verder naar de olieslagerijen zullen meest-er-VoorzitterRathé, schepen; De- gezonden worden om er de olie uit te clerck d.d. scnepen; Kornelis, Dewulf,1 trekken. TWEEDE BIJDRAGE. Kort daarop kregen wij bevel alles op te laden ln Nekkerspoel op den trein om in den nacht om 1.45 uur te vertrekken naar Brugge. Iedereen werd wakker geschud en de overlading begon. Onze kommandant deed erg nerveus en ik werd duchtig aan gesproken omdat ik het aandurfde een sigaret aan te steken. Op de statie van Nekkerspoel heerschte groote bedrijvigheid. Van daar hadden wij een prachtig zicht op de hevige vuur gloed op den Bruul. Veel goederentreinen stonden vertrek- kensgereed. Met onze camionette, waar van wij de lichten blauw geverfd hadden we moesten in den donker rijden en geholpen door een opgevischte camion een oude molenaarswagen nog vol bloem brachten wij alles op den trein. Rond 10 uur verscheen boven de sta tie een Duitsch vliegtuig dat een vuurpijl wierp, die gedurende vijf minuten bleef hangen en de statie gansch verlichtte. Slecht voorteeken! De angst was groot bij onze mannen en nog meest bij de la ders van het artillerieregiment die veel last hadden met hun paarden en wagens. Adj. G., off.-mekanieker, P. en ik, die Brugge per camionette moesten vervoe gen, bleven dus de laatste in de Heike- straat. Wat heb ik, op dezen dag, gedacht aan allen die mij zoo duurbaar zijn, bijzon derlijk aan mijn lieve moeder die erg ziek te bed lag en niet de minste ontroe ring mocht hebben; aan mijn twee an dere gemobiliseerde broeders, die mis schien reeds de vuurdoop ontvangen had den. Ik moest mij zeker niet te veel bekla gen, ik was stellig de beste van de drie. In volle haast had ik tijdens den dag een brief naar huis geschreven om hun ge rust te stellen; ten andere zooals ik het reeds schreef, was ik niet te zeer ver schrokken daar ik mij aan iets ernstigs verwachtte in de komende dagen. Ik had het gezegd aan vader Woensdag, toen ik hem te Brussel ontmoette, bij mijn terugkeer uit het hospitaal van Brugge. 2" DAG: Zaterdag 11 Mei. We vertrokken dus met onze camionet te, Adj. G., ik en de chauffeur P., om 24.30 uur. Aan de brug van Battel wer den we aangehouden door een schild wacht die ons mededeelde dat wij moes ten opletten daar er verschillende para chutisten in de streek nedergedaald wa ren. We stonden zonder wapens en onze chauffeur was niet erg in zijn nopjes. Op de baan naar Willebroek werden wij nog tweemaal opgehouden door soldaten die hun korps vervoegden en die vroegen om mede te mogen reizen. Wij hadden na tuurlijk geen plaats, onze camionette stak bomvol. Bij het inkomen van Wille broek moeten wij stilhouden om een Fransche gemotoriseerde kolonne te laten voorbijtrekken, 't Is indrukwekkend! We trekken verder, doch aan de brug van Willebroek nieuwe stilstand: opnieuw een Fransche kolonne. We kruipen uit onze camionette om van dichter te zien, doch voor niet lang; daar gaan opeens de alarmsirenes en we hooren het razend geronk der Duitsche motoren in de lucht. De Fransche kolonne wordt gemitrail leerd. Wij vluchten haastig in een Bij- straatje, BURGERSTAND Tan 22 Augustus tot 5 September 1940. Geboorten. Yandewynckele Anna, d. v. Henri en Tanghe, Bruggestr 220. Valcke Jeannine, d. v. Romajn en De- meulemeester L., Esplanadestraat 34. Falepin Aflelijn, z. v. Jerome en Inslegers Julienne, Onderwijsstr. 5. Deméester Paul, z. v. Daniël en Bouba Germaine. Kerkomtrek 18. Foulon Eric, z. v. Remi en Meurisse Julienne. Ieperstraat 239. - Develter Christiane, d. v. André en Van- desonneville, Esplanadestr. 24. Mas- quelier Paula. d. v. Theodore en Allos- sery Bertha. Dadizelestr. 226. Vanneste Annie, d. v. Daniël en D'hulster Ray- monda, Kortrijkstr. 216. Muylle Jerry, z. v. Albert en Stragier Justa, ÏJzerstr. 4. Colpaert Monique, <1. v. Gaston en Moerman, Lammerstr. 70. Vanhaute Chrittiane, d. v. Valere en Delobelle Ste phanie, Lammerstr. 153. Masschelein Oliva, d. v. Albert en Tanghe Elza, Kort- rijkpoort 43. Odou Huguette, d. v. René en Delie Marguerite, te Halewijn. Le- fever Ingrid, d. v. Albert en Zonneville Marie. Ieperstr. 241. Bousse Berland, z. v. NorSert en Dejonghe Marie. Kom- merestr. 43. Vereenoóghe Kristiaan. z. v. Alphonse en Bonte C.. Sluizenkaai 7. - Bouden Willy, z. v. Isaï en Ramaut Malvine. Hoogeweg 115. Huwelijksafk. Roussel Aibërt, ge neesheer, en Vandenbussche Marie-Jo- sephe. z. b., beiden te Meenen. Bom- beke Marcel, geneesheer te Gent, en De Geest Marie, z. b. te Meenen. Du- quesne Leon, fabriekwerker te Wervik, voorheen te Meenen, en Vercaemer Ma rie-Madeleine, fabriekwerkster, te Wer vik. Termote Arthur, daglooner te Meenen, en Samyn Albertine, bobijnster te Halewijn. Huwelijk. Delrue Firmin, vlaswerker te Wevelgem, en Debaes Marcella, z. b. te Meenen. Sterfgevallen. Debekkere Henri, 60 jaar. echtg. Vanbecelaere Marie, Hale- wijnstr. 84. Broutin Albert, 48 j., echtg. Vanhoutte Irma, Dadizelestr. 6. De- duytsche Jan, 68 j„ wed. Broutin icto- rine. Dageraadstr. 19. De Ridder Blan- ka, 22 j., echtg. Devolder Andries, Vrede- plaats (woonwagen). Vandenbriele Er- nest. 40 j., te Wervik. Dutoit Marie- Louise. 79 j., te Moeskroen. Brave Isi- door, 84 j., wed. Vanholst Lucie, Onder wijsstr. 24. Herie Arsène. 58 j., edhtg. Desbonnets Emelie. te Wervik. André Hubert, 27 j„ echtg. Mathieu Irène. te Chenois-Latour. Laquin Louise, 57 j., echtg. Michaux, te Sérain (Aisne). Lambelin Marguerite, 32 j.. echtg. Crae^y- rfèst Edmond, Ieperstr. 105. VOLKSKEUKEN De volkssoep wordt hoog geschat te Meenen. En niet zonder reden want... de soep is goed, is voedzaam en afwisse lend van smaak. De dienst marcheert om ter best en. wat zelden gebeurt, de ver bruikers zijn voldaan want zij blijven trouwe klanten en wij zien wekelijks nieu we liefhebbers bijkomen. De volkskeuken van Meenen wordt vermaard en kreeg reeds bezoek uit ver scheidene steden en vragen om inlichtin gen van ten allen kante. Deze instelling wordt aanzien als een modelinstallatie, zooveel te meer daar zij nagenoeg haar kosten kan dekken! Het Stadsbestuur, dat de zaak in gang stak, haalt ecre van zijn werk, bijzonder lijk sedert M. Paul Casier werd aange steld en. dat hij J aanvaardde gratis den soepedienst të regelen en té bchèeren. Daarbij komt een gedevoueerd dienstper soneel. met M. Jef Vandamme als ploeg baas, dat zorgt om al het noodige werk in order te krijgen en ook om de afnemers niet lange te doen wachten op hunne soep. Met het oog op den komenden Winter is gezorgd om de noodige voorraden, die het mogelijk moeten maken de soep soort te laten bestaan. STEDELIJKE TEEKENSCHOOL Het nieuwe schooljaar begint op 17 September a.s. te 6 u. 's avonds. Men geeft er lessen in Vakteekenen, Bouw kunde, Werktuigkunde, Decoratieve en Toegepaste Kunst, Boetseercn, Teeke nen naar levend model. Schilderen naar de natuur. Hout- en Marmernabootsing. De inschrijvingen worden aanvaard bij de opening der school. MILITIEVERGOEDING De laatste militievergoeding, loopende tot einde Mei 1.1., werd deze week uitbe taald. De latekommers krijgen nog een laatste kans om die vergoeding te ont vangen op Maandag a.s. van 2 tot 4 u. Alwie dezen datum laat voorbijgaan, ver liest alle aanspraak op de vergoeding. De rekeningen moeten immers definitief ge sloten worden en alle stukken zijn op te sturen, zoodat niemand hier nog voldoe ning zal kunnen verkrijgen. Elk zegge het voort. VERTROKKEN NAAR DU1TSCHLAND Door tuèschenkomst van de N.D.A.T. hebben tot nu toe 73 Meenenaars, werk gelegenheid gevonden in Duitschland en zijn naar dit land vertrokken. Nieuwe aanvragers lieten zich aanmelden, doch wachten op geneeskundig onderzoek. DE CONTROLE der wcrkloozen is verleden weck begon nen. Wie moet er nu dagelijks naar het stempellokaal? Alle ondersteunde werk- loozen boven de 15 jaar en beneden de 60 jaar (vrouwen) of 65 jaar (mannen). Zijn vrijgesteldde zieken (mits me disch getuigschrift), de echtgenoote-hui»- houdsters, die zich uitsluitend met de zor gen van het gezin bezighouden (steun 3,75 fr.). de echtgenooten van soldijtrek- kende militairen, de vrouwen (die als ge zinshoofd 8,50 fr. steun genieten) op voor- IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBBB Na een half uur rijden wij verder op, doch het kruisen in den donker met de Fransche kolonnes die onophoudend voor bijtrekken, gaat zoo gemakkelijk niet. Onze chauffeur doet wonderen, om de talrijke zware voertuigen te ontwijken. Bijna allen rijden zonder het minste licht. Sommige evenwel hebben heel klei ne lichtjes en 't zijn lijk spookachtige monsters die uit den donker komen als ze ons voorbijsteken, in de bocht, waar wij eventjes een volle uur stilhouden. Te Dendermonde rijden wij op puin en glasscherven. De stad werd in den dag gebombardeerd; alle ruiten waren stuk en de mooie brug over de Schelde, die nog maar onlangs ingehuldigd werd, was door een bom gansch vernield. Gansch dit kwartier had het leelijk te verduren gehad. We gaan eventjes zien en ontmoetten een patrouille motocyclisten van het 9* Linie, die ons den weg vragen naar Ham- me. Onze chauffeur neemt hun motor ge knal voor een machiengeweer en loopt van schrik zich verduiken achter de ca mionette. We moesten een omweg maken langs een slechte baan om den weg naar Gent te kunnen vervoegen. Veel beweging op de baan. Duitsche vliegers worden ge signaleerd. Het wordt klaar en langs de baan in de gracht ontwaren wij verschil lende Fransche' vrachtwagens. Te Wet- teren is er nog niets gebombardeerd. We zijn alle drie erg vermoeid en rus ten wat uit voor het Arsenaal te Gent- brugge. Om 4 'i uur rijden wij door Gent en gaan aankloppen te St-Amandsberg bij den schoonbroeder van Adj. G. Wij zijn er heel goed ontvangen, wij knappen ons wat op en ontbijten smakelijk. Wij vervolgen opnieuw en aan de Brug- sche poort en te Evergem worden wij overvlogen door heel laagsnellende Duit sche vliegers, die het zeker gemunt heb ben op de Fransche kolonnes die ons voorbijtrekken. Het materiaal dezer ko- IIHHIÜHHüHÜHl'WHtllfüHttltttRlc waarde dat zij een of meer kinderen on der de 14 jaar of zieken te verzorgen, te onderhouden of te voeden hebben. Zijn ook vrijde leerlineen van gewone, nij verheids- of vakscholen (mits getuig schrift van bestuurder). STEUNDIENST De uitbetaling zal toekomende week plaats hebben pp dezelfde dagen en uren als deze week. OUD ER DOMS PENS ION EN De eerste ouderdomspensioentjes zijn binnengekomen en de uitbetaling ervan is begonnen. Er wordt aan iedereen een rentetoeslag van zes maanden uitgekeerd, zoodat daarmede den achterstel ingehaald wordt. De gepensionneerden geboren in Maart, Juni, September en December zullen deze maand nog hunne rente ontvangen. Deze geboren in Januari, April, Juli en October krijgen een half jaar pensioen in October en de overige, dit zijn de ouderlingen, ge boren in Februari, Mei, Augustus en No vember. zullen ontvangen in de maand November. II Vredesactie in Verzeken»! Avond!... Wind en storm daarbuiten! Tony gaat naar bedje zacht. Regen trommelt op de ruiten. Aan de Brug houdt Vader wacht! Stille maakt bet kind 'n kruisje. Moeder kust bet op de wang. «God! Was Vader in ons huisje! Mamie! Waar blijft hij zóó lang!» Strak werpt Tony zijn blikken!... Vaders beeltnis, aart den wand. Doet hem zuchten, weenen, snikken: GodSpaar toch mijn Pa en Land!» Capitulatie om Vrede en Liefde voor zijn Volk! Leve de Koning 1 Beselare, Oorlog 1940. GEO. DE EERSTE HOPMARKT TE ASSCHE KENDE EEN GROOT SUCCES DE TE KOOP GESTELDE WAAR EN DE BETAALDE PRIJZEN De eerste Hopmarkt die te Assche werd gehouden, kende niet alleen groote belangstelling, doch tevens een groot succes. Niet minder dan 48 balen hoppe werden aan de keuring van de jury on derworpen. Deze was samengesteld uit de HH. Damlen, Van Gauwenbergh en Col- lard. De beraadslaging der jury heeft ge- ruimen tijd in beslag genomen. Tenslotte werd de uitslag van het nauwgezet werk der jury bekend gemaakt: 2 balen be kwamen den eereprijs; 5 balen de hoe danigheid A.; 17 balen de hoedanigheid B. en 21 balen de hoedanigheid C., terwijl 3 balen gedeklassecrd werden. De 2 balen die den eereprijs behaalden hoorden toe, de eene aan Louis Baert, van Heldert en de andere aan den H. Frans Thirry, uit Waarbeek. Wat de prijzen betreft, deze schommel den tusschen 1000 en 1500 .frank. Voegen we hieraan nog toe dat de eereprijzen werden behaald met de soort genaamd Alberto Deze hopsoort werd uit Beieren door den eereprijswinnaar Louis Baert in het larfti gebracht en geleidelijk verbeterd. De volgende hopmarkten zullen plaats hebben op Dinsdag 17 September en 1 October e. k. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRBBBB VOOR ALLE SCHATTINGEN VAN OORLOGSSCHADE wendt U ln volle vertrouwen tot Architect Westouterstw., Poperinge. Ingeschreven in het Prov. Register, krachtens de wet van 20 Febr. 1930. iBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Roeielare, 3 Sept. Lijnzaad 250; lijn zaadolie 550; ruw vlas iir stroo 100-210; aardappelenGeldersche muizen 70. kru- gcr 70; tarwestroo 28; roggestroo 28; ha- verstroo 28; weidehooi 56; klaverhooi 70; luzernhooi 78; suikerijboonen, besch. 1939, 1(>0; nieuwe groei 1940, 160; biggen, stuk 920; id. per kgr. 7.00; melkerijboter 34; eieren 0.80; jonge duiven, het koppel 9.00; oude hennen, het kgr. 9.00-9.50; kiekens (grove), het kgr. 15; haantjes, het kgr. 15 -16konijnen 8.00; vellen 14. Kortrijk, 9 Sept. Bottff 29; eieren 0.75-0.80; wortelen 1.75; erwten 3.00; koo ien 4.50; rapen 1.00; tomaten 5.00; bloem- koolen 5.00; selder 0.75; porei 1.25; ap pelen 2.00; peren 1.50-2.00; druiven 10; pruimen 2.50. Veemarkt. Te koop gesteld 675 stuks: 284 koeien 4.60-5.65 lev. het kgr.; 254 vaarzen 5.90-6.10; 47 stieren 5.65-6.60 90 ossen 6.45-7.45. Konijnen 16 het kgr. kiekens 10-20 id.; hennen 14-20; duiven 3.00; eenden" 15; ganzen 25; hazen 30; patrijzen 6.00 jonge patrijzen 12.50. Vellen van; schapen 8.00 het kgr.; koei en 6.50; vaarzen 5.75; stieren 5.70; os sen 6.50; kalveren 8.00. Slachthuizen van Kuregem-Anderlecht. Schapen1503 dieren (tegen 1122 de vorige week). De beesten werden ver kocht aan de gemiddelde prijzen van 15 tot 17 fr. voor de troepdieren (onveran derd) en van 12 tot 14 fr. voor de melk gevende dieren (tegen 11-13 fr. de laatste week), per kilo geslacht. y lEBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB lonnes is nochtans zoo modern niet meer als dit van dezen nacht. Buiten Gent trekken wij de oneindige band vluchtelingen voorbij, die zich langs de baan te voet of per fiets Bruggcwaarts begeven, een deken rond het lichaam, de valies of een pak op de fiets of aan de hand. Al hetgene ze haastig hebben kun nen redden! Te Eekloo werd een fabriek gebom bardeerd. De puinen rooken nog. Op de Markt talrijke vluchtelingen en opgeroe- penen. De Franschen zijn hier reeds in de streek gekantonneerd. Machiengewe- ren liggen opgesteld. Bij de brug van Balgerhoeke, talrijke bommenputten, de brug werd fel gebom bardeerd. Vanaf Gent tellen wij meer dan 50 tanks of autovoertuigen in de gracht of in de velden, 't zij dat ze beschoten wer den ofwel dat hun bestuurders hun stuur niet meer meester waren. Ja, hoeveel uren reeds waren ze op weg? Maldegem: schrikkelijk veel Fransche soldaten. Voorbij deze gemeente schieten wij een café binnen, wij stikken van den dorst, 't Zijn brave menschen, want we hoeven onzen drank niet te betalen. Te Sijsele wil ik eventjes stoppen aan 't Nestjehelaas alle luiken zijn ge sloten 1 Te Brugge, waar wij om 7 uur aanko men, heerscht er groote bedrijvigheid: soldaten en vruohtelingen. Wij gaan naar de Diksmuidsche Heirbaan op St-Andrles waar onze Kompagnie moet gekanton neerd worden. De voorposten zijn enkel om 12 uur dezen nacht aangekomen en hebben dus nog niets verricht. Met onze Adjudant gaat hst veel rapper. P. en ik bezetten (wij alleen) de damesvestiaire van de Tennis Club Brugeois. Modern comfort a.u.b.: loopend water, douche en Engelsche W.C.! Een gedeelte van ons tweede peloton moet ook in de Tennis Club logeeren, het andere gedeelte wat verder in de straat. Het derde peloton ln de lusthof van de Paters Xavenauen en VERSLAG Oiuler voorzitterschap van den 11. Dr J. Van Walleghem, Burgemeester, wordt te 19 uur de zitting open verklaard. Is afwezig de H. Devos, Raadslid. 1. Verslag der laatste zitting. Algemeen goedgekeurd. 2. Advies nopens de Begrooting der Kerkfabriek van St-Jan voor het dienst jaar 1941. De begrooting sluit in evenwicht. Algemeen goedgekeurd. 3. Advies nopens de Begrooting der Kerkfabriek van Sint-Bertinus voor het dienstjaar 1941. Ontvangsten en uitgaven sluiten bij deze begrooting eveneens op eenzelfde bedrag af. Algemeen goedgekeurd. 4. Lijnrichting aan te brengen voor sommige straten. Hieruit blijkt dat bet bier niet gaat om een nieuw rooiïngsplan goed te keuren, maar om het inwinnen door het Schepen college om het advies van den Raad over het al of niet toepassen van reglement en plan van lijnrichting vastgesteld in 1920 en gewijzigd en goedgekeurd door den vroegeren Gemeenteraad in 1938. Enkele dagen geleden is bij Tiet Stadsbestuur een aanvraag binnengeko men van een inwoner uit stad, wiens ma gazijn door oorlogsfeiten was beschadigd en die graag had heropgebouwd op de bestaande fondaties, t.t.z. geen rekening houdend van de vastgestelde lijnrichting. Vooraleer het Schepencollege een be slissing op deze vraag heeft willen ne men, wilde het over deze kwestie het ad vies inwinnen van den Raad. Het gaat hier in feite om het al of niet scheppen van een voorgaande. Zoo voor één een wijziging aan de lijnrichting wordt toe gestaan, moet in het vervolg ook op der gelijke vragen worden ingegaan. De Raad blijkt van oordeel dat de goed gekeurde lijnrichting dient toegepast: deze werd immers uitgestippeld om meer gemak voor het verkeer en een schooner uitzicht aan de stad te bezorgen, te nau we straten te verbreeden. enz. De ver woestingen die in de Meimaand aan de stad aangebracht werden bieden in vele gevallen hiervoor een gelegenheid die moet te baat genomen. Voor velen wordt dit wellicht spijtig maar reglementen gelden voor iedereen en het algemeen welzijn gaat voor het persoonlijke. Na bespreking wordt volgend besluit algemeen goedgekeurd De Gemeenteraad wenscht niet in breuk te maken aan de lijnrichting door den Gemeenteraad vastgesteld in zitting van 8 December 1938 5. Vaststelling van den Intrestvoet en termijn van terugbetaling der ontleen de sommen aan banken en particulier. Het betreft bier de drie leeningen die het Stadsbestuur, tijdens de beroerde da gen van Mei toen de stad vol vluchtelin gen stak, bij banken en partikulier heeft aangegaan. Het totaal bedrag beloopt 122.500 fr. De rentevoet wordt vastgesteld op 5 Vc. De Raad gaat biermede volledig ak koord. 6. Wijzigingen te brengen aan de Stadsbegrooting voor 1940. De wijzigingen aan de Begrooting die in de laatste zitting zijn toegekomen werden door de Bestendige Afvaardiging teruggestuurd, ten einde er zekere ad ministratieve wijzigingen aan te brengen. Zoo moeten alle leeningeu en gelden voor bet betalen van opeiscbingen, her bergen van vluchtelingen, heropbouw, enz. op een bijvoegsel gebracht worden onder de rubriek voor ordeOok de uitga ven die voor zelfde doeleinden gebruikt werden of nog worden, dienen in zelfde rubriek ingeschreven. Dit beduidt ongetwijfeld dat de Staat deze uitgaven voor zijn rekening nemen zal; wat billijk is. De voorziene inkomsten inzake belas tingen mogen niet gewijzigd worden. De voorziene vermindering hieromtrent moeten opgegeven worden als onwaar den i De uitgaven voor steun aan behoefti- gen, werkloozensteun. militievergoedin- gen, moeten overgebracht worden naar de rekeningen der Kommissie van Open baren Onderstand. Algemeen goedgekeurd, mits onthou ding van Raadslid Adv. Deschrijver. Deze verklaart aan te nemen dat in de toestan den die wij beleven dient aangenomen dat wijzigingen aan de Begrooting ge bracht moeten worden en dat hij zich alleenlijk onthoudt om de redenen waar om hij uit princiep bij de stemming der Begrooting zelf tegenstemde. 7. Verklaring van Openbaar nut der afneming van grond Westouterstraat, om in den openbaren weg in te lijven. H. CASSIERS, Schepen, deelt mede dat belanghebbende gevraagd heeft om de grond die van zijn eigendom langs de Westouterstraat dient onteigend zal wor den uitbetaald. Er dient gevraagd te worden aan de Bestendige Afvaardiging dat deze afneming oorzaak van openbaar nut dient verklaard te worden. De Raad stemt toe dat deze vraag on middellijk aan de Bestendige Afvaardi ging gedaan worde. 8. Periodieke verhooging der wedde van leden van het gemeentepersoneel. De voor 1940 voorziene weddeverhoo- gingen worden toegestaan met algeineene stemmen. 9. Mededeelingen. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB het eerste met bureel, magazijn en keu ken in het oud fabriekske, kopergieterij Roentgens. Terwijl Adj. G. en Lt P. bezig zijn met deze indeeling wachten wij onze Kom pagnie af. Ze moesten hier om 6.45 uur toekomen, dus nog voor ons. Zeker is er iets voorgevallen! Ik doe een wandelingske in St-Andries, waar heel veel andere soldaten gekan tonneerd zijn. Nog immer doortrekken Fransche troepen de stad. Ik laat mijn haar snijden, en natuurlijk zooals het past bij een barbier wordt er van alles verteld, o.a. dat Robert Brast reeds ge sneuveld is. De café's zijn enkel open van 11 uur tot 2 uur en van 5 tot 9 uur. Bond 4 uur 's namiddags is onze Kom pagnie in de statie aangekomen. Ze werd door een Duitsche vlieger in de statie van Londerzeel gemitrailleerd; 3 gekwetsten, waarvan er een, V. van Lint, ernstig aan de knie, naar 't hospitaal van Brugge moest vervoerd worden. Ze hebben verder nog tweemaal de velden moeten inloopen voor de luchtaanvallen. Lt D. werd de riem van zijn gasmaker stuk geschoten. Natuurlijk moet onze camionette hard werken tot na 8 uur om al de zakken en bagage af te halen. 't Is verstikkend heet. Iedereen is erg vermoeid. De inwoners zijn zeer inschik kelijk en er wordt natuurlijk veel ge kout In de gazetten die wij te pakken krijgen, heel weinig nieuws. Veel vliegers, bijna allen Duitschers waar blijven toch de geallieerden? overvliegen de stad. Wat zal het van nacht zijn? Rond 10 uur kruipen wij op onze stroo- zak, dat wij op een viertal stoelen gelegd hebben in ons appartement. Wij zijn te vreden eens te mogen slapen na deze twee rustelooze en bewogen nachten, hier bij zonderlijk buiten de gevaarlijke zone. Vandaag moest ik thuis zijn met twee dsgtn verlof 1 GELD VOOR DEN HEROPBOUW Herstel van het Vredegerecht. H. SANSEN, Schepen, deelt mede dat Heer Verwilghen, Kommissaris voor 's Lands Wederopbouw, de wensch uitge drukt heeft dat onmiddellijk een aan vang zou genomen worden met het her stellen van de beschadigde openbare ge bouwen, de kerken, de wegen. enz. Hiervoor komt de Stad in het bezit te worden gesteld van een eerste voorschot van 500.000 fr. Hiervan werden reeds 275.000 fr. gebruikt voor het opruimen der straten, vernielde huizen, enz., bij het te werkstellen van de werkloozen. Het Schepencollege heeft nu besloten over te gaan tot het volledig herstellen van het Vredegerecht. Aan Bouwkundige Carpentier werd gevraagd het bestek hiervan op te maken. Van zoohaast dit bestek gereed is zal overgegaan worden tot de openbare aanbesteding; alle groote werken moeten voortaan immers in open bare aanbesteding gegeven worden. Voor het herstel der kerken in slad moet een deel der ontvangen som be schikbaar gesteld worden. Herstel Hoppeschaal. H. BOSSAERT vraagt of bet niet wenschelijk ware voor den oogenb'ik geen nieuwe werken uit te voeren aan de Hop peschaal, gezien binnen kort een nieuwe regeling van de hoppekwestie mag ver wacht en niet te voorzien is wat hier omtrent zal beslist worden. Alleen het noodige herstel dient gedaan. De Raad gaat hiermede akkoord. H. LEFEBVRE. Schepen, verklaart dat de herberg en woonplaatsen van de c Stadsschaalzullen hersteld worden, gezien deze in onbewoonbaren toestand verkeeren. H. NESTOR LAHAYE doet opmer ken dat de pacht dan in verbonding moet vastgesteld worden. OPEI SC HINGEN H. Adv. A. LAHAYE vraagt of bet niet hoogst wenschelijk ware dat een per soon uit stad bijzonder belast zou wor den met de kwestie der opeiscbingen ge daan door de bezettende overheden. Deze persoon zou dan in voeling kunnen blij ven met deze overheid ten einde alle opeiscbingen té regelen en voor slaping en dergelijke een opeischingsbevel kun nen medegeven. Aan deze dienst zou een officieel karakter kunnen gegeven wor den. Hetr zóeken van deur tot deur zou hiermede vermeden worden en de perso nen die kamers ten dienste stelden, of eigenaars wier huizen werden opgecischt en er Schade aan hebben geleden, zouden dan voor later hiervoor een bewijs kun nen van hebben. Voor wat betreft de schade die aange richt wordt aan de landerijen bij het in gebruik nemen van velden zou nu een staat van de gebrachte schade dienen op gebracht, om later alle betwistingen te vermijden. Het Schepencollege is met dit voorstel akkoord en belooft deze kwestie in te studeeren. DE VERVOERKWESTIE In zake de vervoerdienst wordt de vraag gesteld öf voor Poperinge niet een afzon derlijke Dienst voor Hulpbetoon zou kunnen ingericht worden. Zoo deze dienst uitsluitelijk in leper gevestigd blijft zal iedereen die vervoer wenscht tc doen eerst naar leper moeten afreizen om deze zaak te regelen. Het ware in ieder geval veel gemakkelijker zoo een dergelijke dienst te Poperinge zelf zou kunnen ge regeld worden. Een moeilijkheid blijft echter wel dat weinig goederen vervoerd worden van uit Poperinge, maar er meestal ingevoerd wordt. Er wordt ook opgemerkt dat de tarie ven vastgesteld door den Dienst van Ver voer te leper het vervoer in bepaalde ge vallen merkelijk zal verhoogen, o. m. voor het vervoer van bouwmaterialen. Het Schepencollege belooft de zaak te bespreken met de bevoegde diensten te leper. BETONNEN BANEN H. SANSEN. Schepen, deelt mede dat in opdracht van de bezettende overheid zand wordt gestrooid op de betonnen ba nen die op het grondgebied Pop.eringe toopen. Deze banen werden korten tijd geleden bestreken met teer wat die zeer glad had gemaakt en meteen zeer ge vaarlijk voor alle gerij met paarden. Toe lating werd kregen om zand te gaan halen naar de kust. KOLEN Daar de kolen, bestemd voor de bevol king van Poperinge, opgehouden werden te leper, en daar de bestemmeling te Poperinge wonende, verplicht was die kolen aan de statie van leper af te ha len, heeft het Schepencollege aan den Heer Ortskommandant te leper gevraagd dat hij zou willen tusschenkomen om de wagons met kolen voor Poperinge be stemd, te doen doorloopen tot Poperinge om ze aan die statie te kunnen afhalen. De Heer Ortskommandant heeft ons bestuur laten weten dat hij aan onze vraag voldoening zou geven om de trei nen met kolen voor Poperinge door te sturen tot statie Poperinge of Poperinge- Abeele, volgens de woonst van den be stemmeling. LANDBOUWKOMMISSIE H. Dr Joz. VAN WALLEGHEM, bur gemeester. Op Zondag 18 Augustus 1940, vergaderde de Stedelijke Landbouw- kommissie, ten einde de gemiddelde op brengst der graangewassen, opbrengst 1940, vast te stellen. Deze vastgestelde cijfers komen rake lings overeen met de officieele cijfers welke naderhand gegeven zijn geweest. Deze cijfers zijn, per ha. TARWE: door Kommissie 1800 kilos, officieel 2000 kilos IBBBSaBBBBBBEBBBBBBEBBBBBBSO 3* DAG: ZONDAG 12 MEI (SINKSEN). Goed geslapen, doch wat pijn in den rug. Tijdens den nacht een zestal lucht- alarms. Gestadig trokken Fransche ge motoriseerde troepen voorbij, meestal naar Holland. Het is een prachtweder en ik schrijl een paar brieven naar huis op de tennis- court! Ik ga naar de 10 uur Mis in de kerk van St-Andries. De kerk is bomvol. De Heer Pastoor houdt een mooi sermoen: De huidige oorlog is een straf van God». Met de camionette gaan wij een 150 kgr. kolen halen aan de magazijnen Boeren bond aan de haven. Het dragen van gasmasker is verplich tend. In den voormiddag, talrijke Duitsche vliegmachienen. Heel veel spioenen en verdachte per sonen worden aangehouden. 's Namiddags ga ik met de camionette groensels halen bij T. aan de Kruispoort en bij G. V. In 't voorbijtrekken spring ik binnen te W., waar iedereen fel onder den indruk schijnt te zijn en geen bij zonder nieuws weet. Te St-Andries terug verneem is dat va der achter mij komen vragen is en dat hij zal terug komen. Ik wacht vruchte loos achter hem tot 's avonds laat. Ik had hem nochtans zoo gaarne gezien, misschien komt hij morgen. Over gebeurlijke weerstand van ons le ger en krijgsverrichtingen, niets te ver nemen. 't Moest kermis zijn bij ons! 4' DAG: MAANDAG 13 MEI. Kalme nacht; ook in den voormiddag weinig Duitsche vliegers. De Fransche troepen trekken nog steeds voorbij en ook de vluchtelingen zijn zeer talrijk. 't Nieuws van 't front is zeer tegen strijdig. Men zegt dat de Duitschers te Vroenhoven het Aibertkanaal overgesto ken hebben. nvordt vervolgd.) STUDENT DOOR AUTO GEVAT TE WESTNIEUWKERKE Dezer dagen kwam de genaarr.ee Ju. ques Meunin, student in een onder*: - inrichting te leper, per fiets huiwaaru geerden. Gekomen op grondgebied V/es, nieuwkerke, op een 10-tal minuten '.cz de ouderlijke woning, werd hij verrast door een aansnorrende auto. De jongtLr.i werd tegen den grond gesmakt. Dr Syi diende het slachtoffer de eerste zonn toe en deed hem daarna ter verzorg^ naar het O. L. Vrouw Hospitaal te leper overbrengen. MEER DAN ZEVEN MILL.I0EN HA. ONBEBOUWD LAND IN FRANKRIJK Door de nieuwe bepalingen 'Ier Fran sche Regeering dat het braHflisser.d! land productief moet worden gemakt wordt thans bekend dat er rinds ver--'- lende iaren in Frankrijk niet minLr dan 7 millioen hectaren waardevol land r-, bebouwd bleef, omdat de eigenaars het niet noodig achtten het land te bewrken. Te Eine is een overzetboot otnzr- slagen, te midden de Schelde. Verschil lende opvarenden kwamen bierbij te »?.- ter. Zekere'Maurice Van Welden s'sacrfe erin een zijner kinderen te redden, vijl zijn tweede kind door zijn broeder nered werd. Van Welden redde dan rog acVcr- eenvolgens een heer en een c'-me. T er hij zich daarna nogmaals in den st- -n waagde verdween bij in den stroom. In het Brouwershavenschegat. Ne derland, is een Hollandsclie garner"; rit op een mijn geloopen en vergaan. De ier opvarenden kwamen om. In den omtrek der beurs te Brussel werd ontdekt dat bedekte handel werd gedreven in buitenlandsche waardenznie- ren en acties allerlei. De verhandelde waarden werden in beslag genomen. Te Leuven is een auto in de vasrt terechtgekomen. Twee van de drie inzit tenden kwamen om het leven. Te Kwaadmechelen is een jonge"'e, door de duisternis misleid, in een sasput geva'len en is erin verdronken. Te Klemskerke heeft een ionge r f. der. in een v'aag van wnhccp. r kindje de keel overgesneden ni't «n scheermes. Voordat gendarmen kr-rulm tusschenkomen p'cegdc de v-r.nri.t moeder zelfmoord on z< ''d" wrze, IHBMBRTüSrSSBBT'BTÜSaE'UBa!''—I ROGGE: door Kommissie 201:0 k'l.-s, officieel 2030 kilos HAVERdoor Kommissie 2300 Li'oj, officieel 2600 kilos PAARDENBOONEN: door Kom-,'j. sic 1100 kilos, officieel 1803 küos; ERWTENdoor Kommissie 2300 ki'nL officieel 2400 kilos. SLUITING HERBERG H. Dr Joz. VAN WALLEGHEM. bur. gemeester. Het Schepencollege, op vr- slag ingediend door den Heer Politit- kommissaris der stad, heeft het besluit genomen de herberg «De Stad Vcurnc^ Vcurnestraat, te sluiten. RANTSOENEERING BOTER EN MELK II. Dr Joz. VAN WALLEGHEM. W. gemeester. Gisteren. Woensdag 5 Sen. tember. was er 'vergadering vóór den Zuiveldienst onder Voorzitterschap van de Heer d.d. Gouverneur. De Heer Schepen Notaris Cashiers rit Heer Camille Quaghebeur hebben op 'lie vergadering onze Stad vertegen'voordVd, H. CASSIERS. Schepen, geeft vershf over de vergadering gehouden te Kort rijk aangaande deze kwestie en waar bij aanwezig was. Hij deelt mede: Voor Po peringe zal geen enkele vergunning kun nen toegestaan worden aan landbouwer! om zelf boter te vervaardigen. Alle melk moet naar de melkerij gebracht worden. Van hoogerhand werden ook.-re.eds be dienden aangesteld om in ieder hoeve df boterkarnen te zegelen. Er wordt ook nog medegedeeld dat de landbouwers die melk leveren de voor hand krijgen in de melkerij om boter te bekomen en ook aan den prijs voor groot. BEZOEK H. Dr Joz. VAN WALLEGHEM. bur gemeester. Op 31 Augustus kreeg het Schepencollege het bezoek van een .Af gevaardigde van het Ministerie van Bin- nenlandsche Zaken vergezeld van een Afgevaardigde van het Roode Kruis, die kwamen zien hoe het staat met de be graving der slachtoffers die hiér sneu velden door luchtbombardementen en ander oorlogsfeiten. Na onderzoeken der akten-registerl werd Heer Cassiers. Schepen- va'n den Burgerstand, door die Heeren geluk .ff wenscht cifn de manier -waarop" dit werk uitgevoerd isnog nievers vonden zij liet zoo in regel gedaan. Bij onderzoek ter begraafplaats bij het Engelsch «Nine Elms »-kerkhóf en op het stedelijk kerkhof -waar alle slacht offers afzonderlijk en in een bouten lijk kist begraven zijn. met naam van het slachtoffer 'op elk kruisje, uitgenomen voor 5 die niet konden vereenzelvigd wor den, werdeu de Heeren en de Werklie den die dit werk volbfacbt hadden, door de Afgevaardigden Valt Brussel hartelijk geluk gewensclit. Het was de eerste plaats waar dit zoo goed in orde was uit gevoerd. Pogingen zullen nog gedaan worden om de weinige onbekenden te vereenzelvigen. OPEISCHING EN VERKOOP VAN BOTER H. Dr Joz. VAN WALLEGHEM. bur gemeester. Ten einde de bewoners van stad in de gelegenheid te stellen de ze gels Nr 3 die zij nog in het bezit moch ten hebben te kunpen gebruiken, heeft het Schepencollege een hoeveelheid boter ter melkerij St-Beftinus allijer QPge- eischt, Deze boter zal verkocht worden, op Za terdag 6 September op ,het Stadhuis, Aan ieder gewoon gezin zal een halve kgr. boter worden verkocht, aan de groote ge zinnen 1 kgr. De Raad stemt hiermede ten vöfle in. BRANDWEER H. NESTOR LAHAYE vraagt ïtati het Schepencollege wanneer eindelijk de Brandweer volledig zal heringericht zijn. De Heer Burgemeester verklaart hier over reeds herhaalde malen gesproker te hebben met den Bevelhebber der Pom piers die beloofde alles in regel te Stellen. Er zal opnieuw hiervóbr aangedrongen worden. VERWARMING STADHUIS IJ. SANSEN* Schepen, deelt mede dat een akkoord geWoffen werd de Firma Vandorpe uit Xtoeskroen omveranderin gen te brengen agn bet verwarmings stelsel in het Stadhuis, dit gezien alle ver warming met mazout verboden werd. De verandering zal 28,855 fr. kosten, bedrag dat in enkele jaren tijd zgl bun nen ingewonnen worden gezien nu kolen kleine anthracietéft gullen gebruikt moeten worden, die een goedkoopcre brandstof uitmaken dan ric maiout. De verandering zal geschieden derwijze dat later ook de groóte zaal vat) het Stadhuis zal kunnen verwarmd worden.' De Raad gaat hiermede akkoörd: STEUN AAN BEHOEFTIGEN H. SANSEN, Schepen, deett odk nog mede dat het stempelen voor de werk'oo- zen met ingang van Maandag 9 Septr?' ber terug van kracht wordt. Bij het uu- keeren van den steun aan 'btbeeitig611 werd door de C.O.O. ook rekening ge" houden met den uitzonderlijken' kor:cn hoppepluktijd. SCHUILPLAATSEN _H. LEFEBVRE, Schepen, deelt dat op verschillende plaatsen van stad. o. m. in het oude Sïnt-Vincentitisgc:'\';" schuilplaatsen loopgraven wor te- gegraven. Heer Nestor Lahave st 'r kosteloos hout van zijn bosch ter on# beschikking, waarvoor dank. De vergadering wordt om 21 uur k slóten.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 4