KOENTGES SPORTNIEUWS UNRBCUWKRONIJK HYmHSmiiNIKGiH MEJ.DOMICENT dsor Jos. Ghyselen, Land- en Tuinbouwleeracr AANBESTEDINGEN VRIJE VAKSCHOOL VOOR SCHOENMAKEN ZAKENKANTOOR CENTRAAL KLEINE BERICHTEN IK BEN K00PER Notarieele Verkoopingen ZAAILAND AFBRAAK VAN SCHEPEN T ROOS KRUIS MEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN MEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN B00MVENDITIE VERMAKELIJKHEDEN EEN WOONHUIS POPULIEREN B00MEN EEN IEP VAN 2 40 KLEINE LANDEIGENDOM BOOMVENDITIE A. - BEESTIAAL: B. - ALAAM: C. - VRUCHTEN: ROUWBERICHTEN TWEE BESTE HOFSTEDEN EN TWEEWOONST DE NAAïMACHIENEN DE SAMENWERKENDE BRAND VERZEKERINGS MAATSCHAPPIJ VAN POPERINGE HET WELBEKEND HUIS van BRUGGE VOETBALKRONIEK Het Provinciaal Komiteit van West- *V.ianderen dat Zaterdag 7 dezer te Brug ge vergaderde, heeft eindelijk de reeksen jamengesteld voor de aanstaande kam pioenschappen. PROVINCIALE AFDEELING: Reeks A.: Cercle Brugge (Res.), Club Brugge (Res.), A. S. Oostende (Res.), V. G. Oostende, S. V. Blankenberge; Daring Blankenberge. F. C. Knokke. Reeks B.: S. C. Meenen, Kortrijk Sp., Stade Moeskroen. S. K. Roeselare, Stade Kortrijk. F. C. Roeselare. Waregem Sp., Bed Star Waregem, F. C. Izegem, A. A. Moeskroen. W. S. Lauwe, Deerlijk Sport. Rac. Harelbeke. F. C. Torhout <o~icieus>. Reeks C.: C. S. leper, F. C. Poperinge, 5 C. Le Bizet. S. K. Vlamertinge, F. C. Kom.n. R. C. Wervik, V/. S. Houthulst, C. S. leper B.. F. C. Komen B. GEWESTELIJKE AFDEELING: Reeks A.: E. G. Gistel, S. V. Veurne, 6 K. Eernegem. G. S. Middelkerke, S. K. JJieuwpoort. F. C. De Panne, V. G. Oost ende (Res.A. S. Oostende (2- Spec.). Reeks B.: Blue Star Avelgem. Aalbeke Spori. U. S. Dottsnijs, S. C. Moorsele, Eerlijk Sp. Res.), Studax Kortrijk Sp. De reeksen der jeugdploegen zijn nog niet bepaald gevormd, daar er nog in schrijvingen te verwachten zijn. In 't geheel dus een indeeling waarmee het meerendeel der clubs zullen instem men en die ons toch een interessante competitie kan geven, bijzonderlijk voor Ce Provinciale Af deeling Reeks B., waar- ,van bijna al de clubs reeds in Bevorde ring speelden. Men weet dat Club en Cercle Brugge en A. S. Oostende met Henegouwen en Oost-Vlaanderen zullen uitkomen in een kampioenschap, dat benevens de drie voornoemde clubs ook nog Gantoise, Aalst en de beide clubs uit Charleroi omvat. Voor de nationale eindbeurt, waarvan 16 clubs deelnemen, is de indeeling als volgt: Antwerpen, 5 clubs; Brabant, 3; Vlaanderen-Henegouwen, 4; Luik,, 2; Limburg. 1. De zestiende plaats zal moe ten toegewezen worden aan den winner van een bijgevoegden wedstrijd tusschen nummer 4 uit de Brabantsche en num mer 3 uit de Luiksehe competitie. Tevens wordt door den B.V.B. de in richting in 't vooruitzicht gesteld van twee andere eindronden: 1. Deze der clubs van hoogere afdeeling die zich niet rangschikten voor de hoo- gerbedoelde nationale eindbeurt. 2. Deze der clubs van lagere afdeeling die zich het best klasseerden in hun res pectievelijke provinciale kampioenschap pen. Deze eindronde zal natuurlijk veel bij dragen om de kampioenschappen zoo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het officieel kalender zal eerlang aan Ce clubs gezonden worden. Het P. K. van West-Vlaanderen heeft ook besloten dat de verplaatsingskosten voor iedere match door de bezochte club aan de bezoekers moet betaald worden op Voet van den kostprijs van een billet 3" klas spoorweg of 2" klas tram of offi- tieele autobus. Het aantal aangenomen fcpelers is bepaald op 11. J. J. V. UITSLAGEN VAN ZONDAG LAATST; Cercle Brugge Gantoise 30 F. C. Roesealre Kortrijk Sp. 32 C. S. leper Legerelftal 12 F C. Poperinge S. K. Vlamertinge 11 F. C. Komen S. C. Meenen (Res.) 40 F. C. POPERINGE Rood en geel geraakt moeilijk op dreef. Fr hangt nog een zekere loomheid over Ce club en de voetbalsport. Ongetwijfeld lijn deze zware tijden er niet vreemd fan. De spelers zijn niet haastig om hun plaats te hernemen en ook ons publiek denkt nog niet veel aan sport. De ko mende weken brengen daaraan zeker ver betering. Het is zooien beetje gewoonte bij rood en gesl traag in gang te gera ken. Ook dit jaar is het zoo. Binnen een maand zal er wel meer fut in steken. En t is maar best ook. Verleden Zondag kwam Vlamertinge ons bezoeken. En rood en geel kwam schier spelers te kort op eigen veld. Voor een stad is het toch een beetje erg en Vlamertinge kan ons een flink voorbeeld geven van wat clubliefde en offervaardig heid vermogen. De match zelf was niet bijster Interes sant als speL De 1-1 uitslag ls voor ons toch al beter dan een nederlaag. Vooral met eon gehavend elftal als rood en geel in lijn stelde. Gelukkig is het een goede oefenpartij geworden. Dat is het voor naamste. Heden Zondag is er rust. Daarop vol gen nog twee vriendenmatchen. Daarna kan het officieele seizoen beginnen. On- dertusschen kan er ook nog 's Donder dags flink getraind worden. Rood en geel moet vooruit. Een lastig begin kan een uitstekend seizoen geven. Dat de jonge ren maar flink cefensn. Ze kunnen ge bezigd word"" "TKCP. L. IEPEïl De rood-witten zijn Zondag laatst van wal gestoken en hebben het voetbalsei zoen ingezet tegen een ploeg van de Dcitsche Weermacht, die het pleit met 2-1 gewonnen heeft. Voegen wij er da delijk aan toe dat een gelijk spel beter de spelverhouding had weergegeven. De ontmoeting liep in vlot tempo gedurig door en alhoewel Gauquie en Godderis, baiflen te Leuven weerhouden, niet van de partij waren, hebben de Cerclejongens bewezen genoegzame feserven te bezitten om afwezigen te vervangen, 't Is ten an dere om die reden voorzeker dat het Be stuur het noodig geacht heeft twee elf tallen in het officieel kampioenschap dat naar alle waarschijnlijkheid op 6 Ok tober zal aanvangen in te schrijven, ten einde de talrijke rood-witte spelers geleeenheid te geven hun geliefkoosd sport ,te beoefenen en zich op te werken to' kundige elementen. Nu eerst kunnen de clubs beseffen wat voordeel er in bestond eigen vc'.k op eigen grond op te leiden. De moeilijk? verkeersmiddelen zullen meermalen de oo-zaak zijn dat elftallen zonder hun vreemde spelers zullen moeten optreden en bijgevolg minderwaardige prestaties levéren. In dat opzicht zijn de Ieperlin- gen fel bevoordeeiigd en het lijdt dan ook geen twijfel dat de twee rood-witte ploe gen een hoofdrol in de komend» compe- tiMr zullen spelen. Naar wij uit goede bron vernemen zou ploeg A. in heen- en terugmatch tegen Houthulst optreden en nogmaals de sa menstelling der Weermacht bekampen, terwijl ploeg B. met ren club van den omtrek twee oef enings wedstrijden zou soel°' In een woord mag er gezegd wor den dat de 'jongens van Voorzitter Valère Seys met volle hoop en betrouwen het nietiw s-izoen tegemoet zien en er op be lust zijn ro?map.ls de kampioenstitel der noodebmpetitie te 'behalen. S. K. VLAMERTINGE De tweede ontmoeting tegen F. C. Po peringe eindigde op een gelijk spel: 1-1. Een mooie uitslag voor onze jongens, die met wat meer kans den ganschen inzet zouden binnengepalmd hebben. Spijtig dat er zoovéél kansen voor doel verknoeid werden. 1 Langs beide x anten werd er nochtans beter gevoetbald' dan verleden Zondag, doch de gepaste kadans is er nog niet. De twee elftallen hadden enkele wijzi gingen ondergaan, die eerder gelukkig mogen genoemd worden. H:den Zondag doen wij de verplaatsing haar F. c. Komen, dat reeds enkele mooie uitslagen boekte. Een lastige match dus m 't verschiet, temeer dat wij de diensten zullen moeten missen van onzen machti gen center-half Tom, die wegens beroeps bezigheden tijdelijk van onze pleinen zal afwezig zijn. Nu, ik denk toch dat onze bunn.n er een meer dan bevredigenden Uitslag kunnen bekomen. Supporters, al- len op post. Vertrek te lb uur. EENDRACHT WATOU Eendracht Watou Reningelst 30 Zondag 1.1. kregen we bezoek van Re ningelst, die ons een puike sportnamiddag bezorgde. De toss werd gewonnen door de be zoekers, die seffens aan den aanval gin gen. De gasten gaven ons mooie staaltjes van voetbalkunst te zien; doch de onzen gaven duchtig repliek. Reningelst had een goed windvoordeel, waarvan ze immer goed gebruik maakten. Watou komt stilaan ingespeeld en on der doom. als onze centervoor, met een goed gericht schot den keeper Bafcop het nakijken geeft! Een doel tegen wind! Watou speelt met dubbel krachten, maar de stand blijft onveranderd en de rust wordt gefloten met 10 in ons voor deel. Na het lekker fruitsap te hebben ge noten, is Watou seffens aan den aanval en dees maal blaast de wind in onzen rug. Gedurig zien we mooi spel, rap en krachtig gaat de bai van den eenen naar den anderen kant. Na een kwartier spel kan wederom onze centervoor Metsu den voorsprong aandikken. Pas is het spel weer in zijn vollen zwier, of daar gaat onze linksche hoek- speler ar van door, geeft een mcoien overzet en onze centervoor, als de kippen erbij, doet den bal verdwijnen tusschen de palan. Watou blaast even uit en Reningelst gaat aan den aanval. Doch onze keeper weet met brio zijn netten zuiver te hou den. Het einde wordt gefloten in tempo van mooi voetbalspel. Reningelst, we moeten u bedanken voor de opkomst, alsook voor de sportiviteit aan den dag gelegd, en graag en met vol doening, bieden we u tegenbezoek. Heden Zondag krijgen we Roesbrugge op bezoek, een ploeg samengesteld uit jonge elementen, die ons iets beloven in 't verschiet. Allo, supporters, komt uw Watounaren aanmoedigen en den namiddag zal aan genaam aan sport vergast zijn. Gedenk de vroegere jaren. Watounaren. we reke nen op u. De aftrap te 4 uur torenuur EENDRACHT BOEZINGE E. Boezinge Red Star leper 47 Daar Poelekring Poelkapelle ons op het laatste oogenblik liet weten, dat ze belet waren te komen ('t was er kermis Zon dag) hebben we ons genoodzaakt gezien ons tot een andere ploeg te wenden en we hebben die gevonden bij Red Star leper, waarvan we het bestuur hier gaar ne dank zeggen voor zijn bereidwilligheid. Over het verloop van den wedstrijd kan gezegd dat deze niet heel regelmatig is geweest; niet dat het er hard aan toe ging, maar er zijn van die dingen die het moraal van een speler en zelfs van een gansche ploeg aantasten. Nu, we kunnen winnen, maar we kunnen ook verliezen. Bij ons was er niet dezelfde geestdrift te vinden als naar gewoonte; slechts eenige spelers hebben hetzelfde spel vertoond, zooals voorheen. Somwijlen was er passenspel, maar meestal spel op eieen krachten. Bij Red Star sloot de pl~eg als een bus en heeft ook den match v.rdiend gewon nen, door z'n beter spel. Hun portier ver dient een speciale vermelding, maar had moeder kansaan zijn zijde. Naar mijn meening zou Red Star het zeer weinige maler, kunnen bolwerken tegen Eendracht's ploeg, op voorwaarde dat deze geeft wat hij kan. Dit zijn onze spelers aan onze talrijk? supoorters verschuldigd. Eendrachter. Waarschijnlijk gaan we heden Zondag naar Brielen en op Zondag 22n ontvan gen we S. K. Elverdinge. WIJDENDRIFT LANGEMARK Seffens is Cercle ten aanval en reeds aan de 4' min. doelt kapitein Silvère; 01. Beide ploegen gaan om de beurt ten aanval over, maar stuiten aan beide zij den op een rotsvaste verdediging. Toch zal onze 15-jarige middenvoor Adelson Sys den voorsprong vermeerderen, dit aan de 19" minuut, op inzenden van rechts buiten; 02. Verdeeld spel volgt er tot aan de rust. Na de koffie valt Sportkring het eerst aan en lukt aan de 12" minuut een eerste doel; 12. Weldra gevolgd door een twee de: 22. En tegen dat Cercle bekomen is leiden de blauwwitten: 32. Van nu af is er ongelukkiglijk woelig gespeeld. Maar toch zuilen ze niet be letten dat rechtsbuiten Camiel Vergote gelijk stelt aan de 39" minuut; 33. Onze rood-witten willen kost wat kost voorsprong nemen, waarin ze gelukken, nogmaals door toedoen van rechtsbuiten Camiel; 34. Het einde wordt gefloten met een ver diende zege van Cercle, daar ze de meest aanvallende partij waren. Ons 2" won van de B'*:chkant met 180 cijfers. Bravo jongens! De doelountcn werden aangeteekend door André Morent: 6; Cam. Pieters: 5; Albert Landsweerdt: 4; Gerard Deraeve: 2 en een door centerhalf André Vanhulle. Heden Zondag doet Cercle de verplaat sing naar Jonkershove. Begin om 3 uur. IJ. JONKERSHOVE Door toedoen van enkele sportliefheb bers werd hier ook op Jonkershove een voetbalclub opgericht. Er werden reeds drie matchen gespeeld, allen met goeden uitslag. Tweemaal tegen Merkem en een maal tegen de Madonna. Heden Zondag krijgen wij het hoog be zoek van C. Langemark. Spelers trekt uw bee - en 't kan nog- maais Speler.,--.^porters verrast en ge moog. op nun steun rekenen. Ook worden enkele bereidwillige mannen ge vraagd voor 't vormen van een bestuur. Liefhebbers komt heden Zondag zien. Ge zult het u niet beklagen. Begin om 3 uur. Dus allen op post. Dat vraagt U een Jonkersho venaar. AANPASSING VAN HET LANDBOUWBEDRIJF AAN DL HUIDIGE OMSTAN DIGHEDEN (VERVOLG) In vorig artikel bewezen wij de nood zakelijkheid dier aanpassing in 't kader van de wintervoeöing van 't melkvee. 't Besluit was: meer eiwit kweeken op eigen bodem en dit door betere weide- uitbating en groen voederteelt. 1. BETERE WEIDEUITBATING. Onze Veurne-Ambachtsche weiden kun nen nog merkelijk in opbrengst verheo- gen, zoo in gewicht als in hoedanigheid van 't gras. Dit kar. door doelmatige zor gen, waarvan we hier de voornaamste opsommen: a) het eggen met de weideëg jn den Herfst, waardoor alle factoren, die de opbrengst verhooger:, in de hand gewerkt worden; b) de verdeeling in pereeelen van 5 tot 8 aren per volwassen dier. Hier ls min verspilling van gras; de dieren beschik ken er steeds over eiwitrijk en verteer baar gras; de beweiding duurt langer en 't is sommige jaren mogelijk 'n perceel als hooi te winnen of groen in de silo's in te kuilen; c) de bemesting; deze moet, zooals voor de akkerteelten, volledig zijn. Daarom houde men eraan, om de 3 jaar te kalken, in den Herfst; zoo een 1500-2000 kgr. per Ha. In lichte gronden wat minder. Fosfoorzuur en potasch geven kloek, rijk gras van beste hoedanigheid. De stik stof is noodig èn voor de blad- en gras opbrengst èn voor de eiwitvorming. Deze wordt best periodisch toegediend, nadat het vee het perceel veriaten heeft; d) 't onderhoud is noodzakelijk voor maximum oogsten; deze zijn: de mest- plakken en molshoopen openspreiden, de periodische stikstofvoorziening, het af maaien der graspollen, onkruidverdelging en eventueel verbeteren der weide of der slechte plaatsen door inzaai van een aan gepast grasmengsel. De betere uitbating der weiden laat slechts toe de zomer- voeding te verbeteren, profijtiger te ma ken en te verlengen. Aldus zouden w'er toe komen beter en meer vee te kweeken op 't gemet of per Ha. Deze wijze zou ons nog niet toelaten voorraden groenvoeder op te slaan vcor den Winter. Daarom is het noodzakelijk te doen aan 2. GROENVOEDERTEELT. Men kan altijd 'n groenvoeder zaaien op 'n akker; doch de kwestie is. in deze moeilijke tijden, de mogelijkheid in ts zien om, vóór of na de hoofdvrucht, neg een partij groenvoeder te winnen. Dat kan op 2 wijzen; a) als navrucht gezaaid na 'n hoofd vrucht die vroeg 't land verlaat (Juli) om nog vóór de Winter te oogsten en te vervoederen of in te kuilen. Dit is de beste combinatie omdat ze meest oogst- zekerheid geeft. Ze geven ons een groote hoeveelheid groen, rijk aan eiwit (300-900 kgr. per Hectare) en laten ons toe een schoon aantal zakken krachtvoeders uit te sparen (10 tot 30 zakken van 100 kgr. lijnkoek van 30%). Deze zijn; stoppel- rapen, voedermaïs, ïtaliaansch raaigras 4- gerst, mergkool. stoppelklaver, 'n Beste mengsel is ïtaliaansch raaigras gerst gezaaid ais voorvrucht in September, elk 45 kgr. j>er Ha. Men oogst in Mei 'n 35.000 kgr. groenvoeder van de snee gras gerst. De gerst blijft weg en in Juni bekomt men nog 25.000 kgr. raaigras, dat kan ingekuild of gehooid worden. Dan kan men vroege mergkoolen planten. b) als voorvrucht gezaaid in Augustus- September en te oogsten in de Lente vóór 't planten der aardappelen of de beeten- zaai. Hier hebben we snijrogge of snij- gerst, ïtaliaansch raaigras met of zonder gerst en inkarnaatklaver. Een opwerping voor onze zware lage Veurne-Ambachtsche Polders ls de moei lijkheid in den Winter en de bewerking van zoo'n grond vroeg in de Lente, enz. Daarom 'n goede keus der beste, hoogst- liggende partijen. Blijft ons dan nog de eventueele bewa ring, alsook de benuttiging als veevoeder te behandelen. ('t Vervolgt). Joz. Ghyselen. UITSLAG 2 SEP. Te 10 u„ ten Gemeentehuize te PROVEN, leggen der centrale verwar ming in de gemeentelijke jongensschool. DE P>L'CK R.. Kortrijk. a) 54.208,80 fr„ b) 31.724.20 fr. of 37.168.20 fr. (Antvcrpia autom.). c) 31.250.20 fr. of 36.118,20 fr. (Antverpia autom.), d) 58.849,80 fr. (Ant- verpia autom.) Doutrepont A„ Roesela re a) 66.995 fr. of 70.095 fr. (ketel Ideal Rex) of 73.045 fr. (id. Oto Rex), b) 35.227 fr. of 37.977 fr. (Ideal Rex) of 40.877 fr. (Oto Rex), c) 34.427 fr. of 36.877 fr. (Ideal Rex) of 39.527 fr. (Oto Rex). IZEGEM 1. - Dagvakschoo! voor Schoenmaken. De meest volledige opleiding tot bet maken van den gewonen sclioen als van het hoogste luxewerk. Drie studiejaren en een vervolmakingsjaar. Voorwaarden 13 jaar oud zijn, bet 6® studiejaar gevolgd hebben. Aanvang der lessen16 Sept. om 8 u. 2. - Dagafdeeling voor Schoenstikster». Volledige theoretische en praktische opleiding. Twee studiejaren. Voorwaarden14 jaar oud zijn. Aanvang der lessen16 Sept, om 8 Ji u. 3. - Dagafdeeling v. machinaal Schoen maken. (In wording.) 4. - Zondag- en Avondschool. Pa.- trooiimaken (3 jaar). - Houtbewerking cn meubelniaken (4 j.). - Teekenen (3 j,). Aanvang der lessen Zaterdag 14 'September, te 17 u. (Pa troonmaken 1® jaar «ti houtbewerking 1® en 2® jaar) Zondag 15 September, te 9 uur (Pa troonmaken 2® jaar en theoretische op leiding der afdeeling houtbewerking) Maandag 16 September, te 17 u. (Pa- troonmaken 3® jaar en houtbewerking 3® en 4» jaar). INSCHRIJVINGEN hij E. H. Bestuur der, Roeselarestraat 41, Izegem, of hij H. Cyr. Neirynck, Dhontstraat 39, leper, deel met onze instelling te werken. Vraagt Henri Nolfstraat 15 - Kortrijk. Hypotheken vanaf 3.50 9'o. I.ec van Oude Hennen aan 10 fr. het kgr. Konijnenvollen aan 17 fr. het kgr. Duivenjongen aan 10 fr. het kgr. WYBO MICHEL, Iepersteenweg 37 - POPERINGE. MILLEVILLE GASTON, Casselslr. 73, Poperinge, laat hierbij weten dat hij zich stelt als COIFFEUR VOOR HEEREN. Zetten van scheermessen. Alle Reuk werken. Studie van den Notaris VAN CAYZEELE te Poperinghe. MAANDAG 23 SEPTEMBER 1940 om 2 ure namiddag (officieele uur), ter herberg <De Leeuw van Vlaanderen», hij M. E. Coolzaet, te Reninghelst, dorp, OPENBARE VERKOOPING van Reninghelst - wijk De Clytte (steenweg Yper-Belle) EENIGE KOOP: Nieuwgebouwd WOONHUIS met kelder en 2 hoenderkoten (8 en 13 m. lang), hebbende bron- en citernwater en elektrieke inrichting, met 43 a. 7 ca. be bouwden grond, tuin, hoenderplein en zaailand. Laatst bewoond door M. Hector Du- mortier. Handslag met de geldtelling. Kantoor van den Notaris ALB. LAUWERS te YPER. OP DINSDAG 1 OCTOBER 1940 om 2 Yï uur nanoen, te Yper, in het «Hotel (le France», Statieplaats. INSTEL MET PREMIE van GEMEENTE ADINKERKE langs de vaart en den steenweg Vettrne-Duinkerke. EEN BLOK WELGELEGEN groot 7 hectaren 75 aren 50 cent'aren. Gebruikt zonder geschreven pacht door Camille Leplae mits 6210 fr. 's iaa.rs. bo ven de lasten. Verdeeld in 5 koopen. N. B. Er wordt aan de liefhebbers aangeraden zich tijdig de nondige panie ren aan te schaffen om tot Yper te ko men. OVERSLAG: DINSDAG 15 OCTOEER. (Zie plakbrieven met plan.) Kantoor van den Notaris ALB. LAUWERS te YPER. BERICHT De ooenbare verkoopitig van een REN TENIERSHUIS te YPER. wijk De Ster», gesteld op 18 September en 2 Oc tober. ZAL GEEN PLAATS HEBBEN, dit goed uit ter hand verkocht zijnde geweest. Kantoor van den Notaris DEEREN te ROESBRUGGE. Hl nmgen. Aankoopen van Staats fondsen. Obligatiën. Schat tingen van oorlogsschade. GOED NIEUWS VOOR DE BELANGHEBBENDEN UIT TER HAND TE KOOP, op de Scheepswerf te VEURNE: Groote hoeveelheden planken tot 13 m. lang op 2 a 6 cm. dik, alle breedten; - staken tot 5 m. lang, alle dikten- pou- trelletjes, luiken, masten, hard, halkeu en brandhout. saGfisssHHaasBEMaaasBHaEaaBa WINTERFRAKS, KOSTUIMEN, PARDESSUS voor Mannen en Jongens. DAMESMANTELS en ROBEN. «IN DE VIER SEIZOENEN» Casselstraat 7 - POPERINGE. WIELRIJDEN WIELERKRITERIÜM TE KORTRIJK 1. Storme Lucien, in lu. 30 min.; 2. Knockaert Roger, op 1 lengte; 3. Lowie Juul, op 5 meter; 4. Defoort André; 5. Schotte Alberic; 6. Tersago Karei; 7. Vandermeerschaut, op 300 meter; 8. Du- fromont, op 400 met.; 9. Grysolle, op 500 met.; 10 Christiaens, op 600 met.; 11. Van Eenaeme, op 1 lengte; 12. Barbé: 13. Declercq A.; 14. Debruyne; 15. De- backer. 33zgBBaBaaBflaaBBaaagaae9Eass DE REGEERING VAN POITIERS ONTBONDEN DE EX-MINISTERS PIERLOT EN SPAAK NAAR NEW-YORK Langs Geneve wordt uit Vichy gemeld dat de Fransche Regesrir.g de diploma tieke vertegenwoordigers dier Regeerin gen, die geen autoriteit meer uitoefenen onder de door Duitschland bezette lan den, niet meer te erkennen. Eern dringend verzoek zou ook gericht zijn geweest o.m. op de Belgische Regie ring van Poitiers, wat tot gevolg heeft gehad dat deze heeft besloten <- zichzelf te ontbieden De HH. Pierlot en Spaak, onder voor wendsel de organisatie van de Belgische bevoorrading te New-York ter hand te nemen, hebben Vichy verlaten om zich naar Lissabon te begeven. Naar verluidt zouden beiden evenwel opgehouden zijn in Spanje, waar men wil verhinderen dat zij naar Londen zouden gaan. De HH. Janson, d'Aspremont-Lynden en de President van den Senaat, H. Gil- lon, zouden zich gaan vestigen in het Zui den van Frankrijk. De HH. Soedan en Generaal Denis hebben zich ergens ge vestigd in Savooi of te Royat. De HH. Balthazar. Deschrijver, Vander Poorten en Mataghe bereiden zich voor om te ver- trekkci) n^ftr een onbekende bestemming. De Belgische ambassadeur te Parijs heeft zijn ambt neergelegd. Waarom lijdan un HOOFDPIJNEN MIGRAINE TANDPIJN GRIEP RHEUMATIEK ZENUWKOORTS PIJN DER MAANDSTONDENI dc Wonderbar* Bruin# Poadora van der Apotheek DE POORTERE Sint-Niklaa»-Wan». - V eoitnbükkalijk ronder icludelijka (»rol|»a van deaa pijnen rullen bevrijden. Dt éoei a. I potdtr, 4 Ir. ét éritdmbbtlt doos a. ts potétrt i»,oo Ir, Te verkrijgen in alle goede Apotheken of vrachtvrij tegen postmandaat Gebruikt ae eeni, U zult nooit geen an dere meer gebruiken. GE ZIJT over ons blad tevreden 1 Na lezing, schuif het in handen van een gehuur of vriend, zoo steunt ge ons. Dank erom. DANIEL SIMOEN, bijgenaamd «Punte», Veurnestr. 24, POPERINGE, meldt hier bij dat hij ALLE METSELWERK aanvaardt aan genadigen prijs. Verzorgd werk. Ter trouwe. Bij hem ook te verkrijgenPannen, Cement en Zand. IflBBBBBSBBBBBBBBBBBBDBBBBBBB TE KOOP ^ickelen Jachtstoof, groot ijzeren Bed en groot koperen Fornuis. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. Rijtuig, in zeer goeden staat, sterk, met patentassen en rem. Bij V. Dehec- glier, Vijflioekstraat 17, Watou. TE KOOP GEVRAAGD 1"orpedo met drie versnellingen «hoite Sturmivoor achterwiel velo. per ok- kasie. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuis straat, Poperinge. GEVRAAGD Qoede Meid, minstens 20 jaar, voor alle werk. en om 111 café te bestellen, reeds gediend hebbend in herberg. Goed op de hoogte zijnde. Voor inl. schrijven of zich aanbieden BrouwersliofIepersti. 91, Poperinge. VRAAGT PLAATS JJeftige Juffer, 23 jaar, op hoogte van ale werk, liefst rond leper. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Poperinge. Reisje, 16 jaar, om in huishouden te hel pen, in omliggende van Poperinge. Si- monne Slose, Woesteiisteenweg 23, Oost- vleteren. £)eftig Meisje, gezetten ouderdom, op de hoogte van alle werk. Liefst in geslo ten huis. Adres ter drukkerij, Gasthuis straat 15, Poperinge. Qoede Naaister. Bij GastOll Pauwels, Paardenmarkt, Poperinge. TE HUUR Cjchoone groote Herberg en Winkel, Café de Paris met grooten hof. te Ploegsteert-Le Bizet. Inl. bij Mevr. Wed. Van Eecke, Noordstraat 18, Poperinge. JJerberg, Au Retour des Chateauxen aanhoudend Woonhuis, gelegen steen weg leper naar Armentiers. I11I. D. Van Eecke, Noordstraat 24, Poperinge. J-Ierberg, «De Werkman», met -lailand, te Poperinge. I11I. bij Lucien Pyck- Verfaillie, brouwer, Poperinge. pjuis te Poperinge. I11I. bij Maur. Beau- prez. Ieperstraat 25. Poperinge. We '.beklante Herberg «Het Half Maan tje», te Avekapelle, dicht bij de kerk. Met werkplaats dienstig voor velomaker, zinkwerker, enz. Het dorp heeft een stiel man van dien aard tekort, dus werk ver zekerd. AanvragenBrouwerij Yerlende, Loo. gehoon en groot Handelshuis, met ver- I diep. groote inrijpoort en veel stallin gen, gelegen te Wulveringem - Vit kern dorp. Zich wendenSimon Pyffcroen- Inion, beenhouwer, Wulveringem. Met ingang van 1 Oktober 1940. £Juis met gemet land. stallingen en inrij- j poort, zeer dienstig voor herberg en winkel, dicht bij de grens. Adres ter drtlk- kerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. Denteniershuis, «Villa», greote serre en fruithof, 2 soorten water, gas en elek triciteit. Inl. Bruggestraat 4, Poperinge. pjerberg, «In de Stad Veurne», dicht hij de Groote Markt, in de Yeurnestraat I te Poperinge. Genadige prijs. Zic'i wen- den MiddelburgIepersteenweg 50, Poperinge. VERLOREN p|ond, Duitsche schaper, met zwarten rug en rosse pootcn, mannelijk geslacht. Tegen belooning terug te bezorgen bij Michel Vandewalle, Oostvleteren. GEVONDEN yelo, met taksplaat Nr 414808. Terug te krijgen op vertoon van kwijtschrift van taksplaat. Adres ter drukkerij, Gasthuis straat 15, Poperinge. OP MAANDAG 23 SEPTEMBER 1940 OPENBARE VERKOOPING van te Stavele (Stavelehcekje), ten huizen van Pieter Vanthournout. Gewone voorwaarden. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoor van den Notaris DEEREN te ROESBRUGGE. OP DINSDAG 24 SEPTEMBER 1940 OPENBARE VERKOOPING van ten huizen van Vrouw Weduwe Jules Capoen-Focqenoey, te Haringe (Plaats). Gewone voorwaarden. Studie van den Notaris ANTOINE VAN DER BEKE 7 Sinte-Catharinastraat, BRUGGE. op allen vasten eigendom zijn rechtstreeks bij ons, zonder dat U hoeft verdere tusschenpersonen te betalen, te bekomen en ditom oude hypotheken mits goedkooper intrest te vernieuwen, om eigendom aan te koopen ofwel te bouwen; ook kredietopening aan handelaars. Goedkoopste bestaande intresten zonder verder onkosten. Komt of Schrijft COMPTOiR HYPOTHÉCAIRE BRUGEOIS Guldenvlie.l. 75, BRUGGE Bureel op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag van 9 tot 18 u. MERKWEERDIGE ten verzoeke van de Commissie van Openb. Onderstand der stad Brugge OP DONDERDAG 19 SEPTEMBER '40 ter gemeenten ZEDELGHEM en SNELLEGHLM 1. 15 Koopen EIKEN en BEUKF-N, staande in het Maraschbosch te ZEDEL GHEM, groot 4 ha. 18 a. 20 caaange teekend onder Nr V op den staat der kappingen. Ónderworpen aan het woudbeheer. 2. 24 Koopen EIKEN, staande op het land gebruikt door Alois Viaene en Becu te SNELLEGHEM. 3. 17 Koopen EIKEN en CANADA'S staande op het land gebruikt door Henri Castelevn en de Weduwe Casteleyn te SNELLEGHEM. Vergadering aan koop 1, in het Ma raschbosch te Zedelghein, om 1 Vj ure namiddag zeer stipt. Komptant mits 15 r/c verhoog De onmiddellijke betaling zal ten strengste geëischt worden. ZONDAG 15 SEPTEMBER 1940. POPERINGE. Eerste Tap. In de Bruggestraat, bij Cam. Becuwe-Slmoen. POPERINGE. Konijn te verhollen, in De Nieuwe Herbergbij Florent De- nys, Provenbaan 3L Gegeven door Camiel Beckaert. co»— WEDSTRIJDEN VOOR KRAAIHAANTJES ZONDAG 15 SEPTEMBER 1S40 TE POPERINGE. «In de Comper- nolle bij Leon Deberdt. Woestensteen- I weg; 100 fr. prijzen en bloemen, palm voor meest en verstkemenden als naar gewoonte. Inschr. te 2 uur. Spel te 3 uur zeer stipt. Studie van den Notaris VANDENAMEELE te WATOU. MAANDAG 16 SEPTEMBER 1940 om 3 u. namiddag (torenuur), te Proven, wijk Tramstatie-Molenwal, ter herberg «In den Doorn», hij M. Jules Verliille, OPENBARE VERKOOPING in cene enkele zitting, van GEMEENTE PROVEN (wijk Tramstatie-Molenwal) EENIGE KOOP met afhangen en 1 a. 89 ca. van bebouw den grond en hof, bekend ten kadaster sektie A, Nr 6 B. alsmede alle rechten van mogelijke oorlogsschadevergoedingen daaraan klevende. Vroeger bewoond door M. Oscar Cuf- fez te Proven. Thans onbewoond en onmiddellijk vrij van gebruik. Studie van den Notaris V. PIETERS te RENINGE. DINSDAG 17 SEPTEMBER 1940 om 2.30 uur (officieel uur), te Zuidschote, ter herberg De Vos langs den steenweg naar Noordschote, OPENBARE VERKOOPING van 20 koopen hebben van 1.75 m. tot 2,35 nt. omtrek en wassende te Zuidschote, in de weide gebruikt door Jerome Pol- fliet en voor dezen door Charles Vanden- herghe, palende aan den gravier van Zuid- schote-dorp naar Noordschote. Deze boomen zeer dienstig voor alle gebruik moeten .op voorhand bezichtigd worden. Gereed geld en gewone voorwaarden. Studie van Meester FLORIZOONE te Alveringem. OPENBARE VERKOOPING van een ALLERBEST EN WELGELEGEN zijnde de zuidwesterkant van een twee woonst, met stalleken, de helft der schuur staande ten zuiden der stallingen mede- gaande met de noordwesterkant, en me- degaande erve, groot onder bebouwde en onbebouwde grond en medegaande partij land, 42 a. 7 ca., alles staande en gelegen te Alveringem (wijk Fortem). Eigendom der erfgenamen Cam. Nowé- Vandycke. EENIGE ZITDAG: DINSDAG 17 SEPTEMBER 1940 om 2 u. (officieel uur) stipt in de na middag. te Alveringem, ter herberg be woond door Florent Coulier (Oerenstr.). Studiën van de Notarissen VANHEE te ZONNEBEKE en DEVOS te RUMBEKE. Studie van den Notaris ANTOINE VAN DER BEKE 7 Sinte-Catharinastraat, BRUGGE, ALLERMERKWEERDIGSTE ten verzoeke van de Comissie van Openb. Onderstand der stad Brugge OP WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1940 van 2.953 schoone en zware DENNEN op stam, verdeeld in verschillende loten, was sende in een deel van het Sint-Jar.sbosch TE SYSSEELE, groot 2 hectaren 24 aren. Vergadering aan het bosch om 2 ure namiddag zeer stipt. Komptant mits 15 °/o verhoog. De onmiddellijke betaling zal ten strengste geëischt worden. IEBBBBBBBBBB8BBBBEBBBHBSBB3H Kantoren van de Notarissen MAES te DIKSMUIDE en DEKEYSER te ICHTEGEM. MERKWEERDIGE VENDITIE OP MAANDAG 30 SEPTEMBER 1940 te 1 ure stipt, vóór M. Charles Vanoverschelde-Depoor- ter. landbouwer te Merkem, Jonkershove- straat, van: Ruinpeerdf 9 jaar); 8 bekalfde melk koeien; jaarlingstier; 2 jaarlingveerzen jaarlingos; 3 veerzekalvers; 2 sticrkalvers. Wagens, 2 driewielkarren, zaaimachien (Simplex), kuischmachien, aalbak aal- pomp, Jumelle (Melotte), balanceploeg, aardappelploeg, oesel, slede, eegden, af- roomer (Melotte), fournoois, paardchar- nassuring, salette, harnas, zwinkels, lad der, koppelketen, reepen. enz. 1000 HOUTBUSSCHEN. 70 Aren suikerheeten en 70 aren koie- beeten. Met gereed geld. Men zoekt te huren of over te nemen. HOFSTEDE van 10 tot 15 ha., in omstreken van 1EPER. Schrijven ter drukkerij. Gast huisstr. 15, Poperinge, onder lettert V. POPERINGE. Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen van den ROUW DIENST, op Zondag 15 September, te 9 uur, in St-Bertinuskerk, voor VROUW BLANCHE VER HELST Echtg. van Hr Roger Vandevoorde Oorlogsslachtoffer. Van wege de Echtgenoot, die dankt op voorhand. POPERINGE. Vriendelijke uitnoodiging aan Fa milie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen van de JAARMIS, op Zon dag 15 September, te 9 uur, in O. L. Vrouwkerk, voor HEER PIETER MAERTEN Echtg. van Vrouw Louise Prinzie. POPERINGE. Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen van den ROUW DIENST, op Maandag 16 September, te 9 uur, in St-Bertinuskerk, voor HEER GASTON RUYSSEN Echtgenoot van Vr. Lahaye Maria. Om uit onverdeeldheid te treden. POPERINGE. Beleefde uitnoodiging aan Familie. Vrienden en Kennissen tot het bij wonen van het SOLEMNEEL JAAR GETIJDE, op Maandag 16 Septem ber. te 10 uur, in O. L. Vrouwkerk, voor HEER ANDRÉ KESTEMAN Zoon van Heer Julien en Vrouw Julienne Quaghebeur. Van wege de Ouders en Zuster, die danken op voorhand. POPERINGE. Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bij wonen van der ROUWDIENST, op Woensdag 18 September, te 9 uur, in St-Bertinu« kerk, voor HEER URBAIN CONTIGNY Zoon v. Hr Jules en Vr. Irma Deroo. Van wege de Ouders. POPERINGE. De Kinderen en Kleinkinderen Covemaeker-Vanhonsebrouck noodi- gen beleefd Familie, Vrienden en Kennissen uit tot het bijwonen van de LAATSTE ZESWEKENMIS, ge zongen op Vrijdag 20 September, te 10 uur, in St-Janskerk, voor Vr. Mathilde VANHONSEBROUCK Wed. van Heer Jules Covemaeker. ABEELE. Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bij wonen van het PLECHTIG JAAR GETIJDE, op Dinsdag 17 Septem ber, te 10 H uur (off. uur), in de parochiale kerk van Abeele, voor HEER CYRIEL DEWEERDT Wed. van Vrouw Emma Catrycke. Van wege de Kinderen. BEDANKINGEN POPERINGE. Heer Henri Guillebert-Lefever, Kinderen en Kleinkinderen bedan ken Familie, Vrienden en Kennissen om de talrijke blijken van genegen heid betoond tijdens den Lijkdienst en de Begraving van hun diep- betreurde Echtgenoote, Moeder, Schoonmoeder en Grootmoeder, VROUW RACHEL LEFEVER Echtg. van Heer Henri Guillebert. —BIUU.UM—Hl POPERINGE. Heer Jozef Chaerle-Dehaene en Zoontje bedanken Familie, Vrienden en Kennissen om de talrijke blijken van genegenheid betoond bij het af sterven den Lijkdienst en de Begraving van hun diepbetreurde Echtgenoote en Moeder, Vrouw MARGUERITE DEHAENE. OPENBARE VERKOOPING van te Moorslede, Tuimelaarhoek, met eene gezamenlijke oppervlakte van 25 hectaren 17 aren 74 centiaren. GEBRUIK: de Tweewoonst is in huur gehouden door de Heeren Henri Huy- ghebaert en Henri Vandekandelaere, mits 720 fr. per jaar ieder vervallende eersten Oktober; de eene Hofstede, groot 16 ha. 2 a. 44 ca., is gebruikt door den H. Alois Depuydt-Cneut, mits 12.500 fr. per jare. valdag 1 Oktober. De pacht werd opgezegd voor 1 Oktober 1938; de andere, groot omtrent 9 ha., is in huur gehouden door M. Camiel Talpe- Cneut, mits 6.000 fr. per jaar, valdag 1 Oktober. Verdeeld in koopen volgens plan op de plakbrieven. Voorbehoud van samenvoeging. Ingesteld mits: Koop 1: 125.000 fr. Koop 2 50.000 fr. Koop 3 80.000 fr. Koop 425.000 fr. Koop 5 25.000 fr. Koop 6: 12.000 fr. Koop 712.000 fr. Koop 840.000 fr. Koop 9 36.000 fr. Koop 10 25.000 fr. Koop 11: 35.000 fr. Koop 12: 45.000 fr. Koop 13: 50.000 fr. Koop 14: 250.0C0 fr. Koop 15 30.000 fr. Koop 16: 80.000 fr. Zij samen 529.900 fr. OVERSLAG: Vrijdag 27 September 1940 ont 2 ure namiddag, in de herberg «Den Anker», bij Wed. Jules Calmeyn-Latruwe, te Passchei dae- le, Plaats. Ten overstaan van de Heeren Vrede rechter en Griffier des kantons Passclien- daele. en met de pleegvormen der wet \au 12 Juni 1816. Plan en lastencohier te bezichtigen bij bovengemelde Notarissen. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB «Adler» - «Huscqvar- na» - «Sunbeam» - «Naumann» - «Mund- los» worden verkocht en geleverd met tien jaar waarborg op fac tuur. U wordt gansch op de hoogte gebracht van het machien, alsook van stoppen, borduren, enz. - Pa tronen kosteloos. - Naalden, vervangstuk- ken en herstellingen van alle merken, hoe moeilijk het ook zijn moge. Wendt U dus in volle vertrouwen tot het welgekende huis H. VAN LERSBER- GHE, leperstr. 85 bis, VLAMERTINGE. >r7' r;-y STERFGEVAL Te Meenen ls op Vrijdag 6 Sep tember zachtjes in den Heer ont slapen Mijnheer JAN-FRANS OVERMEER I Wed. v. Mevr. Elisa-Flavie LAGAE. Lid van «L'CEuvre du Vieux Forain-, vereerd met de Med. der Kroonorde met gouden palmen en de Med. van 3" Klas voor Moed en Zelfopoffering, geboren te Fijnaert (Holland) den 129 September 1863 en godvruchtig overleden te Meenen, den 6 Septem- ber 1910, bediend van de laatste H. Sacramenten. De plechtige lijkdienst had plaats te Meenen, op Woensdag 11 Septem ber 1940. Mijnheer Frans Overmeer heeft gedurende meer dan 50 jaar de I streek doorreisa op onze volksker- missen. Het was een taaie werker f en een door-eerlijk en menschlie- vend man. Overal waar zij toe kwamen waren Mr en Mevr. Frans Overmeer aanzien als goede vrienden. God geve hem de eeuwige rust en aan Mr en Mevr. Robert Overmeer- De Winter en Familie bieden wij onze christene rouwdeelneming aan. gesticht in 1904 - IS DE BESTE EN VOOR- DEELIGSTE 1. - Omdat de Bestuurraad samengesteld is uit Poperingenaars die van iedereeq gekend zijn; 2. - Omdat al de aandeelhouders Pope ringe bewonen; 3. - Omdat het gestorte geld in Pope ringe blijft; 4. - Omdat de Maatschappij reeds een aanzienlijk reservefonds bezit; 5. - Omdat de brandschaden ten spoe digste geregeld en vereffend worden 6. - Omdat de premiën verminderd wor den: 15% vanaf het vijfde jaar. Alle inlichtingen te bekomen hij de H. JULIEN VANDOOREN, Zaakvoer der, leperstraat 23, POPERINGE. gelast zich zooals vroeger met het Verven Nieuwwasschen Droogkuischen Kuisch, Verven en hervormen van HeerenhoedenStoppage. De goederen afgegeven Maandag», worden den Vrijdag terugbezorgd BIJHUIS BIJ 21, Korte Torhoutstraat 21, IEP ER Open van 8 tot 12 u, 15 en van 13 u. 30 tot 19 u. Den Zondag gttlolen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 5