De Verloren Ring UURTABEL DER TRAMS en AUTOBUSSEN GEDACHTEN n IEPER-KEMMEL-WESTN1EUW. - IN ENKELE REGELS VRAAG aan uwen BRIEFDRAGER een ABOHËSMEKT cp Git BIA9 Mensehen met een schat van liefde in hun hart en bovendien een groot; dosis gezand ventend, lezen d; area van het stoppelveld, die niemand meer ziet en zijn rijk met den oogst. Als een doode ter ruste is, laat ook zijn ■gedachtenis rusten. L A HETMANNEKE UIT Ja, ja, aider liefste Lezeressen, in den tijd der Patriotten, toen kostte een kik) ajuin, 't simpel prijsken van tien centre- re ekens. Nu, den dag van vandaag, nu gansch de wereld n zottenhuis is gewor den. kost de ajuin, in *t volle seizoen reeds, vier frank den kilo. Alltel ziet maar dat ge er li goeden voorraad van op doet Als t Manneken uit de Maan U dan, in den Winter, als t God belieft, in z'n kronieke ne keer laten weten' Alderliefste Lezeressen Op uw goedheid, doe Tc beroep, Zander centen zit ik; stuur me Wat ajuintjrs voor m'n soep. Alderliefste Lezeressen, Weest niet koppig zegt niet: Nee! Met een zak van vijftig kilo Ben 'k dan zeker hoogst te vree Manneken, zegt Knulleken, nu ge loof ik toch dat ge nen slag van den mo len weg hebt... Waarom, Knulleken? Wel, ge vraagt zoo maar nen zak aiuin van vijftig kilo 1c Peis dat vijf kilo al genoeg zou zijn... Zeker, Knulleken, maar vijftig staat daar simpliester voor de versmaat. Ge weet toch zoo goed als 't Manneken dat ied:r verzeken of gedichteken VOETEN heeft. Alzoo, als ik zeg: Ik GAP aan HAAR een ZOEN Zij ZEGde: GLJ kaPOEN... Dan is dat: kort-lang-kort-lang-koit- lang. Ge moet dat zoo maar ne keer lezen, alderliefste Lezeressen... Ik bedoel hier d; jonge, lieve, levenslustige, opgeruimde en blijgezinde alderliefste Leraressen. van rond de duizend weken. Dus, ge leest en ge legt dan klemtoon op; GAP, HAAR, ZOEN, ZEG, CU, POEN. Nu krijgt ge hier een ander voorbeeld: HAAR heb IK een ZOEN geGEven t DEED mijn HARJje DAnig BEveu. Ge voelt dadelijk dat t hier lang-kort- lang-kort is... Ja, ja, zegt Knulleken, maar 'n zoentje duurt nooit lang genoeg. In t liedje rin gen ze immers: Kusjes geven, Dat is 't leven, Van de zoete minnerij. Kusjes faeeten Duivels beten. Maar 't hoort er nu eenmaal bij. ER BIJ WAS IK, toen ze in ons ge buurte mosselen^ verkochten aan twee franken den kilo. Ja, maar, meneere, zei uffra Tecla tot den vischmarsjang: dat is nogal duur, weet je. In Oostende verkoopen ze de mosselen aan één frank den emmer. Hewel uffra, antwoordde de visch marsjang, daar is niemand die u ver biedt om naar Oostende 'n emmer mos selen te gaan halen... T HALEN VAN DE ZEGELTJES brengt voor veel menschen miserie meê. Ze moeten aanschuiven en aanschuiven, precies als bij 't ten offeren gaan in een lijkmis van elf ure... Nu stond in zoon reke, in 'n voorstad van Brussel v vrouw met 'n kind op den arm. 'n Politieagent, die dat zag, liet die vrouw vooraan gaan staan en 't mensch mocht *t eerste bin nen. En, Knulleken, rijmt sito-sito: Een brave vent Die politieagent... En wie zoo handelt, doet goed En verdient '11 pluimken op zijn hoed. Vóór dien anderen oorlog was vijf /rank een sommeken dat telde, 'a Dorps schoolmeester moest er bijna twee dagen voor in de klas staan en 'n daglooner moest er vijf gansche dagen voor bij de boeien gaan werken... Nu gebeurde 't dat boerken Driekant ne keer op reis moest moest met den a vapeurzooals ze in dien tijd nog plachten te zjggen, en hij zou z'n zoon en z'n dochter meenemen... Z'n zoon was al ne kadee van achttien jaar t:i z'n dochter 'n flink meisken van zestien. Hoeveel is 't voor nen koepon weg en weer, naar Antwerpen? vroeg Driekant. Twee frank zeventig, zei de man, die de kaartjes gaf. En voor de kinderen? Kinderen betalen half geld... tot hun zevende jaar, en kinderen cp dtn arm gedragen reizen gratis. Hoepla! zei Driekant, en r.ij na:n z'n zeune op den rechter arm en z'n doch ter op den linker arm en stapte t kon vooi binnen. BINNEN ENKELE DAGEN zitten we in den Herfst. Dan krijgen we Bamis- weer... 1 Lichte nevels slieren over Akkers, bosschen, veld en wei... Hangen in 't vergeelde loover En... de Zomer is voorbij. Bamis wil zeggen :Sint-Bavomis. Sint Bavo wordt gevierd op den eersten Oc tober en, in den goeden, ouden tijd wer den dan de pachten betaald en verhuis den ook de boeren van de eene naar de andere hoeve. ■■■■■■■■■■■■■■■■HsaBiasaKB Mengelwerk v. 15 September 1940. - Nr 9. ROMAN van H. COURTHS-MAHLER Zoon verhuizing heeft het Manneke uit de Maan me:r dan eens gezien. Maar 't is lang geleden. Daar waren toen nog geen automobiels of autokamhms Die verhuizing gebeur de met huifkarren, die door de meisken s uit t gebuurte met groen en bloemen en fel gekleurde paoieren waren versierd.. Gansch t gebuurte kwam er bij te pas en Daar werd gezongen Gedanst, gesprongen En het glas... Met bier Kwam er bij te pas... Daar was plezier Bi gulle vreugd In eer en deugd Ja! Ja! Ge kunt er van zeggen wat ge wilt. maar, in dien goeden, ouden tijd was 't een goede tijd. Zeker, zegt Knulle ken. en al mtteens begint hij precies lijk nen voorzanger, cp den zingzolder - van de kerk, flik ze in Soerendonk zeggen, 'n liedeken uit te kraaien... Ah! die goede, oude tijd, Joecadie!... Joecada! A Mag hier duidelijk gereid Joecadie! Joecada! t Was een leven van plezier Vijf cent, kostte een pinte bier Joecadie. Kale Harlar.d soerd bij den dood van haar rader door diens vriend, Heinrieh Warner k, als pleegkind vpgrnamrn. Deze. tod ern zoon, Gunter genaamd, en seisde dat deze met Kate buses n sou. Kale beminde kern zonder het aan te tooncn, ictusCanter's oogen nart es verleid gevordru boar sen lichtzinnige actrice, Lori leixner. en met kaar is hij, tegen zijn vaders vil in, vcttetijk gebased. Zoocvtn komt bij door zijn vader bel onderlijk tutsz mizegd en oester ja te verden. Bij hes seriate» san het huis komt hij Kate tegen en Ze keek verschrikt op, torn Gunter plotseling voor haar stond. Zijn bleek, vertrokken gezicht verried niets goeds. Kate, ga ev:n mee naar de huis kamer, ik moet je spreken. Ze zette haai- gietertje neer en volgde hem zonder te antwoorden. In de huis kamer bleef ze voor hem staan. De hel dere winterzon wierp metaalglanzende lichtjes op haar haar. Haar oogen keken vragend naar hem op. Wat is er gebeurd, Gunter? Hij lachte hard en liet zich In een stoel vallen: Hoe weet je, dat er wat gebeurd is? Ze haalde bevend adem: Ik zie het aan je. Je bent zoo bleek. Is er iets tusschen jou en je vader voor gevallen? Ja. het is tót een breuk tusschen ons gekomen vader heeft me de d;ur ge wezen. ik ben zijn zoon riet meer. Ze schrok hevig, doch hield zich goed en trachtte te glimlachen. Maar Gunter, dat meende hij na tuurlijk niet. Jawel, hij meende het weL Vader heeft me de deur gewezen, hij zal me onterven, ik krijg alleen mijn verplicht erfdeel. Alles tusschen ons is uit. Dat is toch niet waar. Gunter? Wat heb je dan gedaan, dat hij zoo boos is? Ik ben vanmorgen met Lori Leixner getrouwd. Een kostuum, wel. sapristie! A la mode de Paris Schoon gemaakt, voor dik of slank, Kocht ge toen voor veertig frank. Had uw vrouw eeu hoed van doen Een korset of een paar schoen, Een nieuw kleed, een hemd daarbij, 't Kostte een appel en een ei. Als het wéér werd guur en koud Staakt ge een zwijntje in het zout 't Zwijntje, bij een boer gehaald Werd geen honderd frank betaald Reizen, dat was toen een lust Van de Maas tot aan de kust Kostte een uitstap, ongeveer. Drie frank zestig, vast niet meer. Wie was doodgegaan, gewis, Kreeg er zijn begrafenis!... Voor een scha npelijken prijs. Zong men U naar 't Paradijs. Bravo, Knulleken, bravo! 't Is de volle waarhad. Hewel, zegt Knulleken, laat dan maar ne keer weten, aan de vrien den Lezers, dat ze de muziek van dit lie deken kunnen vinden in den Vlaam- schen Zangeronder den titel van Joe cadie JOECADIE DAT HEBBEN WE wat dikwiils gezongen in den goeden tijd dat we binst de Wintermaanden, onze toc- neelvoorste'lingen gaven. Menschen, dat was 'n plezante tijdEn Joecadie kwam er altijd bij te pas, maai- altijd met andere woorden... Precies lijk de menschen toen botermelksche pap aten, slikten ze Joecadie! En 't was schoon om zien en hooren, hoe meneer de paster en meneer den onderpaster, dat refrein mee zongen. En meneer den baron die burgemeester was, maar geen woord Vlaamsch verstond, zong ook meê. En, in de handen klappen dat hij deed... zelfs toen Knulleken zong: 'n Burgemeester Is g en man Die de taal niet spreken kan Van het volk dat bij bestuurt t Heeft hier lang genoeg geduurd... Bravo! Bravo! riepen de menschen en ze trappelden met hun voeten, dat de muren er van dreunden. Maaf 't schoonst van de historie was, dat de baron-burge meester met de anderen meê, bravo riep. 't Was maar den volgenden dag, toen ze hem ge-eksp!ikeerd hadden, wat Knul leken had gezongen, dat hij liep met 'n gezicht van iemand die tandpijn heeft. De vent heeft daarna z'n best gedaan om wat Vloms te leeren. En dus gebeurde 't, dat op 'n vergadering van den gemeen teraad en taksen moesten gestemd wor den En toen zei de baron-burgemeester: Is wij gkaan stem, de taks op de peerd. Een frank. Schepen en gemeenteraadsleden knik ten. 't Waren allegaar knikkers. Is wij gkaan stem de taks op de koel. 'n Half frank, zei de baron weêr. Opnieuw geknik. Is wij gkaan stem de taks op de verk. 'n Vijf en twintik centiem. Nog ne keer geknik. Is wij gkaan stem de taks op de... de... de... Maar wijl de baron-burge meester nog geen vloms genoeg kende, om 't dier te noemen, dat hij bedoelde, zei hijDe taks op de bieest met de boaard... De sukkelaar wou zeggen: de geit GEIT RIJMT MET TIJD en in dien goeden ouden tijd heeft Knulleken ne keer op zoo '11 avondsfeest een droeve historie beleefd, die ik U hier in twee woorden zal vertellen: Daar werd een hartroerend stuk gespeeld: Dc Misdaad op de Roode Hoeve drama in 6 bedrijven en negen tafereelen. De menschen kre gen in dien tijd waar voor hun geld... Knulleken speelde in dat stuk niet meê. Wegens rouw. Daar was 'n suikertante gestorven. Knulliken zou nu in 't souf fleurskotje zitten, om de rollen vóór te zeggen. In dat fameus stuk De Misdaad op de Roode Hoeve» speelden er buiten de twaalf tweevoetige acteurs, ook '11 vier- pootige acteur meê... Fox, n schepers hond. En Fox kende z'n rolleken in de perfectie, 't Derde bedrijf speelde in 'n bosch. Daar waren zes mannen aange houden en Fox moest dan naar één van die mannen loopen en daar vóór blijven staan. Dat was de schuldige; de man die het kind in de Roode Hoeve had gesto len. Ik zeg het nog eens: Fox kende zijn rolleken fijn. Hij liep altijd naar dien zelfden acteur. Maar dat was niet moei lijk, want die acteur had altijd 'n stuk lever of bloedpens in z'n zak. Tijdens de herhalingen of repetities, souffleerde Knulleken tusschen de scher men maar nu, op den dag van 't avondfeest stond het souffleurskotje rechtgezet. En, zat Knulleken daar bin nen... 't Eerste en 't tweede bedrijf was Dat «-as te plotseling, Kate Harland werd doodsbleek en wankelde. Gunter moest haar snel grijpen anders zou ra gevallen zijn. Wat is er, Kate? vroeg hij, verschrikt in haar bleek, verwrongen gezichtje ziende. Doch met bijna boven» enschelijke kracht beheerschte ze zich en liet zich in een stoel vallen. Het is niets ik ik schrok alleen maar zoo, Gunter, let er maar niet op laat me een oogenblik tijd om te begrij pen vat je gezegd hebt, klonk het toon loos. Hij zag weer die uitdrukking in haar oogen, die hem vroeger reeds te denken had gegeven. Had Kate hem lief? Schrok ze daarom zoo van zijn huwelijk? Er was bijna geen andere verklaring voor te vrinden. Bij al zijn eigen verdriet voelde hij nn diep medelijden. Arm viooltje. Was hij het di» het bescheiden bloempje vertrapt had? Hij zou haar graag in zijn armen hebben genomen om haar te troosten, doch hij begreep, dat hij haar, als zijn vermoeden juist was. geen grooter wel daad kon bewijzen dat te dom of hij haar aandoening niet bemerkte. Het eenige wat hij doen kon was haar trots niet kwetsen. -jij bent al net zoo overstuur van deze mededecling als vader, zei hij. Ze was gewerd aan zelfbeheersching en had zich alweer geheel in bedwang. Dat begrijp je toch wel, Gunta*. Het is geen wonder dat ik er van schrik, daar ik weet boe je vader over dat huwelijk denkt. Is het werkelijk waar ben je met juffrouw Leixner getrouwd? Ja, Kate. Bi ik kooi juist van vader af. We hebben een hevige scène gehad. Vader schold mijn vrouw uit, omdat de een of andere gemeene lasteraar hem leu gens heeft verteld en hij dien man eerder gelect dan mij. Ik 11am natuurlijk mijn vrouw in bescherming hst kwam tot harde woorden, enfin, het eind ^was, dat hii me het huis ontzegde. MLrh vrouw goed gespeeld en de menschen zaten be nieuwd te wachten, naar dien vierpooti- gm acteur, die in t derde bedrijf op 't tooneel zou komen.En zie, daar komt hij af, wil recht naar dien vent loopen. met dat stuk bloedpens... Maar... nu ziet Fox daar dat souffleurskotje staan... En. wat doet "n hond, als hij zoo iets ziet, dat wat hooger is, dan t geen er rond staat. Dan doet zoo *n hond wat alle Fok- sen dom... Hij loopt er naar toe en heft een van z'n achterpooten omhoog... Knulleken zat in 't kotie... en de rest is in t FranschHij is twee dagen blind geweest. Hier volgt nu Knulleken's tweede ekspr es-roman RUZIE IN HUIS of DE GETEMDE SCHOONMAMA. HOOFDSTUK I. Kamiel en Odile. Getrouwd. Al wat de hemel geven kan. Wonen te Brussel, in 'n gerieflijk huis. 't Ongerieflijkste is dat de schoonmama van Kamiel bij "t jonge koppel inwoont, 't Spreekwoord zegt; Twee vrouwen in één huis Twee katten om één muis. Twee honden om één been Komen zelden overeen. Punt. HOOFDSTUK IL De zegen van Abram, Isaac en Jacob is de zegen geworden van 't huwelijk ge sloten tusschen Kamiel en Odile. Drie jaar getrouwd en daar staan er al vijf in 't boefcsken. Twee keer een twoeling, plus één, die de reis alleen heeft ondernomen. Punt. HOOFDSTUK IIL Schoonmama wil de kinderen opbren gen volgens haar manier. Volgens den ouden tijd: wiegen van 's morgens tot 's avonds... van 's avonds tot 's morgens. Dottekens of tettekens, gestooten in anijs, tegen buikpijn en krampsksns... Kamiel, evenals Odile, en Odile, evenals Kamiel, gaan met den tijd meê. Resul taat: schoonmama staat vijandig tegen over Odile... dubbel vijandig tegenover Kamiel Punt. HOOFDSTUK IV. *t Is stille waar het nooit en waait. Hier is 't alle dagen: storm! tempeest! orgaan! Schoonmama stapt het af. Kan Kamiel niet meer luchten of zien. Ze verhuist. Kamiel zingt: Alleluia! Punt, HOOFDSTUK V. Zomer. Odile naar de zee. Met haar ze ven kinderen. Daar is nog 'n tweeling bij gekomen... Kamiel is voor z'n zaken ver plicht in de stad te blijven. Maar, 's Za terdags, voor z'n week-end», gaat hij ook naar de zee. Punt HOOFDSTUK VI. Kamiel heeft 'n vriend: Ixtwie. Lowie vrijt met de dochter uit de Epicerie- Laiterie - Chez AmélieSchoonmama komt daar om boter, melk en kaas en veel andere dingen. Zóó, weet Kamiel, dat schoonmama, ondanks haar vijftig ja ren, opnieuw in t huwelijksbootje zou willen varen Punt. HOOFDSTUK VII Avond. Kamiel verveelt zich dood. Om den tijd te dooden, gaat hij naar '11 ci nema. Ze spelen: Dc Dood der Liefde 't Is 'n film, triestig::' dan 'n veertig- daagsehe vasten, in den ouden tijd. "n Film, met schokkende gebeurtenissen en, willen of niet ge moet ween en... 't Is '11 film, die recht naar 't harte gaat... 'n Film, die 'n mensch nerveus maakt. Punt. HOOFDSTUK VI3X Kamiel ziet de film. Kamiel wordt ner veus... Hij hoort snikken in de zaal. Naast hem zit 'n dame. 't Mensch heeft het op de zenuwen. Gedurig wrijft ze met 'n zakdoek langs haar oogen... Kamiel krijgt kompassie, met dat arme schep sel... In 'n opwelling van innig medelij den neemt hij haar hand... Punt. HOOFDSTUK X. Zij laat haar hand in de zijne. Punt. HOOFDSTUK XI. Door de emotie getergd, nijpt hij in haar hand. Punt HOOFDSTUK XII. Zij nijpt in zijn hand, door de emotie getergd. Punt HOOFDSTUK XIH. Hoofdstuk dertien. Dertien is een on geluksgetal. De film is gedaan, de lichten branden aan. Zij zat met zijn hand in de hare,, bij zat met haar hand in de zijne, de hand van z'n schoonmama. Dubbel punt. EINDE. Alderliefste Lezeressen, Vrienden Lezers, hoort mij aan, Ik heb nu, met dees historie Feitelijk, niets uit te staan. lEPER-OOSTVLETEREN POPER1NGE- ROES3RUGGE EN TERUG Aansluiting van Meenen en Kortrijk 7S\ leper, Statie V. 8.03 leper, Elverdingestr 8.02 leper. Hoekje 8.04 Brielen, Dorp 8.08 Elverdinge, Dorp 8.13 Woesten. Dorp 8.17 Lion Beige 8.21 Oostvleteren A- 8.25 Oostvleteren V. 8,36 Westvletereu 8-29 Krombeke, Plaat? 8.34 Krombeke. Jagershof 8.39 Sanatorium De Lovie 8 43 Poperinge, Markt A. 8.49 Poperinge. Markt V. 8.50 Poperinge. 't Hooge 8.55 Waton, St-Jan 9.03 Waton, Markt 9.06 Proven, Plaats 9.15 Proven, Molenwal 9.21 Roesbrogge, Markt A. 9.25 Roesbrugge. Markt V, 6.30 Proven, Molenwal 6.34 Proven, Plaats 6.43 Watou, Markt 6.49 Watou, St-Jan 6.5S Poperinge, 't Hooge 7.03 Poperinge, Markt A. 7.05 Poperinge, Markt V. 7.06 Sanatorium De Lovie 7.12 Krombeke, Jagershof 7.16 Krombeke. Plaats 7.21 W estvieteren 7.26 Oostvleteren A. 7.29 Oostvleteren V. 7.30 Liou Beige 7-34 Woesten. Dorp 7.38 Elverdinge. Dorp 7.42 Brielen, Dorp 7.47 Brielen. Hoekje 7.51 leper, Elverdingestr, 7A3 leper, Statie 7.55 .Aansluiting naar Meenen en Kortrijk 8.03 (1) Enkel op Zon- en (1) 10-51 13.51 16.51 19.31 11.00 14.00 1700 30.00 11.02 14.02 17.02 20O2 11.-04 10.04 17.04 20.04 11.08 14.08 17.08 20.08 11.13 14.13 17.13 20.13 11.17 14.17 17.17 20.17 1121 1421 17.21 20.21 1125 1425 17.25 20.25 1126 14.26 1726 1129 14.29 17.29 11.34 14.34 17.34 11.39 "14.39 17.39 11.43 14.43 17.43 11.49 14.49 17.49 11.50 14.50 17.50 11.55 14.55 17.55 12.00 1500 18.03 12.05 15 06 18.06 12.15 15.15 1815 12.21 1521 1821 1225 1525 18.25 9.30 12.30 15.30 9.34 12.34 15.34 9.40 12.40 15.40 9.49 1249 15.49 9.55 12.55 15.55 10 00 13.00 16.03 10.05 13.05 16.05 10.06 13.06 16.06 10.12 13.12 16.12 10 16 13.16 16.16 1021 13.21 1621 10.26 13.26 16 29 10.29 13.29 1629 (1) 10 30 13.30 16.33 20.35 10.34 13.34 16-34 20.39 10.38 13.38 16.38 20.45 10.42 13.42 16.42 20.47 10.47 13 47 16.47 20 52 10.51 13.51 16.51 20.56 10.53 13.53 16.53 20.58 10.55 13.55 16.55 21.00 11.00 14.00 17.00 Feestdagen. VEURNE-IEPER EN TERUG Veurne, Voorstad Steenkerke Presende Wulveringem-Veurne Nieuwe Herberg Alveringem, Dorp Fortem Loo Brug PoIHnkhove, Dorp Hoogstade Linde Elzendamme Oostrieteren I-ion Beige Woesten, Dorp Elverdinge. Dorp Brielen .Dorp leper. Hoekje Elverdingestraat leper. Statie Aansluiting naar Meenen, Kortrijk Aansluiting naar Krui mel, Westnieuwkerke Aansluiting uit Kortrijk, Meenen Aansluiting uit JCem- md, Westnieuwkerke leper. Statie Elverdingestraat leper, Hoekje Brielen, Dorp Elverdinge, Dorp Woesten Lion Beige Oostvleteren Elzendamme Hoogstade Linde Pollinkhove, Dorp Loo Brug Fort ern Alveringem. Dorp Nieuwe Herberg Wulveringem-Veurne Presende Steenkerke Veurne, Voorstad (1) Enkel op Z011- 6.35 12.35 15.35 6.39 12 39 15-19 6.41 12.41 15.41 6.45 12.45 15.45 6.49 12.49 15.49 6 54 12.54 15.54 6 58 12.58 15 58 706 13.06 1606 7.10 13.10 16. IQ 7.15 13.15 16.15 (1) 7.18 13.18 16.18 20.30 7.30 10.30 13.30 16 30 30 35 7.34 10.34 13.34 16.34 20.39 7.38 10.38 13 38 16.38 30.43 7.42 10.42 13.42 16.42 20.47 7.47 10.47 13.47 16.47 20.52 7.51 10.51 13.51 16.51 20.56 753 10.53 13 53 16.53 20.58 7.55 10.55 13.55 16 55 21 00 8.00 11.00 14.00 17.00 11.15 17.00 7.51 10.51 13.51 16.51 7.55 13.40 (1) 8.00 11.00 14.00 17.00 20.00 8 0» 11.02 14.02 17.02 20.(12 8.0* 11.04 14.04 17 04 20.04 8.08 11.08 14.08 1708 30.08 8.13 11.13 14.13 17.13 20.13 8.17 11.17 14.17 17.17 20.17 8.21 11.21 14.21 17.21 20.21 8.25 11.25 1425 17.25 20.25 8.37 14.37 17.37 2020 8.40 14.40 17,10 8.45 14.45 17.45 8.49 14 49 17.49 8.57 14 57 17.57 9.01 15.01 18.01 9.06 15.06 18 06 9.10 15.10 18.10 9.14 15.14 18.14 9.16 15.16 18.16 9.20 15.30 18.20 - eu Feestdagen. KERKE-DE SEULE EN TERUQ Aansluiting uit Kortrijk-Meenen leper. Staatsstatie leper. Kruisstraat Voormezele Krom. EL t Voormezele. Dorp Kernrad, Yierstrate KemmeL Dorp I jodenhoek Dranouter-Westn.-V ulv. Zwijnebak Westnieuwkerke. Dorp Westn, Belg. Gr. A. Westn., Belg. Gr, V. De Seuk A. (1) 10.53 l£j| 629 11.15 17* 625 1120 17 tg 6.29 1124 17 6.12 1127 17.12 6-37 1132 17U 6.41 li 36 174 6.44 11 y) 1724 6.46 11.41 174 6.48 II 43 17 24 6.53 1148 J7JJ 656 11.51 174 6.57 11.52 17JJ 7.00 11.35 17.44 (1) De Seulc V. 7.16 1301 1751 Westn, Belg .Gr. A. 7.19 13114 17 54 Westn, Belg. Gr. V. 7.20 13.05 17 :5 Westnieuwkerke. Dorp 7.23 13.03 17 vi Dranouter. Zwijnebak 7.28 13.13 1H.U Weg naar Wulvergent 7 30 13.13 18.1)5 Ketumel, I.indenhoek 7.32 13.17 18.07 KemmeL Dorp 7.35 1320 1810 KeuuueL Yierstrate 7.39 13.24 18.14 Voormezele, Dorp 7.44 1329 1319 Voormezele, Krom. El»t 7 47 13.32 7 leper, Kruisstraat 7.51 13 36 1825 leper, Staatsstatie 755 13.40 13.35 Aansluiting naar Meetven-Kortrijk 8.00 14.00 (Ij 's Zaterdags, marktdag ieper. 15 minuten vroeger. Stilstand aan de tusschenstatiên. 1EPER-KEMMEL-VV1JTSCHATE. MEESEN-WAASTEN EN TERUG KORTRIJK-HARELBEKE-DEERL1JK-VICHTE-TIEGEM-KERKHOVE Kortrijk. Statie 5 39 6.30 7.30 8.30 9J9 1030 11.30 12.30 13-30 14..30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 (1) 20.30 Harelbekf. Markt 5.46 6.46 7.46 8.46 9.46 10.46 11.46 12.46 13.46 14.46 15.46 16.46 17.46» 18 46 19.46 20.46 Deerlijk, Plaats 5.54 6.54 7.54 8.54 9.54 10 54 11.54 12.54 13.54 14.54 15.54 16.54 17.54 18.54 19.54 20.54 Deerlijk, Wissel 5.55 6.55 7.58 8.55 9.55 10.55 11.58 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17-55 18.58 19.55 20.55 Vichte, Statie 6.03 8.06 12.04 19.06 Ingooigem. Plaats 6.11 8.14 1214 19.14 Tiegetn, Statie 6.18 8.21 12.21 19.21 Waarmaardc 6.22 8.25 12.25 19.25 KerkLiove 6.25 8.28 12.23 19.28 Kerkhove 6.30 8.30 13-3(1 19.30 Waarmaarde 6.32 8-32 13-32 19.32 Tiegem, Statie 6.38 8.38 13.38 19.38 Ingooigent, Plaats 6.45 8.45 13.45 19.45 Vichte. Statie* 6.51 8.51 13.51 19.51 Deerlijk, Wissel 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14 00 15.09 16.00 1700 18.09 19.00 20.00 2109 Deerlijk, Plaats 7.01 8.01 9.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20O1 21.01 Harelbeke, Markt 7.09 8.09 9.09 10 09 11.09 12.09 13:09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 Kortrijk, Statie 7.25 825 9.25 10.25 11.25 12.25 13.25 14.25 15-25 16.25 17.25 17.25 18.25 19.25 20.25 leper, Statie 6.20 leper, Kruisstraat 6.25 Voormezele. Dorp 6.32 Kemmel, Yierstr. 657 KemmeJ, Dorp A. 6.41 KemmeL Dorp Y. 6.42 Wijtschate, w. n. Kemmel 6.48 Wijtschate, w. n. Meeseu 6.51 Meeseu, Dorp 6,56 Waasten, Pont Rouge 7.05 (1) Waasten, Pont Rouge 7.10 Meeseu, Dorp 720 Wijtschate, w.n. Meesen 7,25 Wijtschate, w. u. Keinmel 7.28 Kemmel, Dorp A, 7.34 KemmeL Dorp V. 7.35 Kemmel, Yierstr. 7.59 Voormezele, Dorp 7.44 leper. Kruisstraat 751 leper. Statie 7.55 11.15 17.03 11.20 17.05 11.27 1712 11.32 17.17 11.36 17.2! 11.37 1722 11.43 17.23 11.46 17.31 11.51 i 7.36 12.01 17 46 12.55 17.46 13.05 17.55 13.10 18.1)0 13.13 18.03 13.19 18.09 1320 18.10 13.24 18.14 13.29 18 19 13.36 \m 13.40 18.35 (1) Enkel op Zon-, Feest- en Maandagen. Stilstand aan de tusschenstatiên (1) 's Zaterdags o! marktdag te leper 5 minuien vroeger. ROESELARE-IEPER-POPERINGE EN TERUG Knulleken vertelt die dingen En hij zweert: 't is zoo gegaan. Wie in onschuld, wascht zijn handen 't Is... Het Manneken nit de Maan. (Nadruk, zelfs gedeeltelij".:, verboden). GENT (St-Piet.)-KORTEMARK 3191 3193 Kortemark V. 5.17 V. 6.45 Gent (St-Piet.) A. 6.53 A. 8.12 3204 3206 Gent (St-Piet.) V. 16.40 V. 19.25 Kortemark A. 18.27 A. 20.57 De treinen 31S3 en 3295 zijn doorgaand op de sectie Deinze-Gent (St-Pieters) en zijn in dit laatste station in aansluiting naar en uit Brussel. De onmibustreinen TP 713 Gent (St-Pieters) V. 8.45 Kortemark A. 10.17 TP 712 Kortemark V. 16.45 Gent (St-Pieters) A. 18.12 mag nooit over den drempel komen en ik ook niet, zoolang ik bij haar blijf' dus dat is voor goed, want ik ben voor altijd aan mijn vrouw verbonden. Kate wrong nerveus de handen: O, dat ik er niet bij was dat ik het ergste niet heb kunnen verhinderen. Gunter bedenk toch, dat je vader het j ondanks alles goed met je meent hij gelooft alleen niet, dat de vrouw die jij gekozen hebt je gelukkig zal maken. Gunter balde de vuisten. Hit goed met me meent? als hij mijn vrouw uitscheldt en beleedlgt, als hij gelooft, wat een laffe lasteraar van haar vertelt? Ec ben één met mijn vrouw en laat Lori niet belasteren ook niet door mijn vader, dat begrijp je toch wel, Kate. Haar hart klopte in haar keel. Ze wist niet met welke woorden Gunter's vader diens vrotrw beleedigd had doei: ze wist alleen, dat die vrouw hem niet waard was, dat ze een anderen man schat genoemd had in een tijd, dat Gunter ai in haar leven gekomen was. Dat had ate ontdekt door terloops aan Gunter te vragen, hoe lang hij en Lori Leixner elkaar al lief hadden. Had ze het Gunter toch direct moeten zeggen, dien dog toen hij over zijn liefde sprak? Maar hij zou het toen evenmin geloofd 1 ïebben als hij nu zijn rader ge loofde. Neen, ze had er niets aan kunnen veranderen. Moedeloos keek ze hem aan: Wat nu, Gunter? vroeg ze droevig. Hij haalde de schouders op. Er is geen kans op verzoening tus schen vader en mij zoolang ik hem niet bewijzen kan, dat mijn vrouw kwaadwil lig belasterd is. Of mc dat lukken zal, weet ik niet. In ieder geval is van nu af aan zijn huis voor me gesloten en kom ik je vragen, Kate, om mijn boeltje te laten inpakken en me na te sturen, zoodra ik je bericht zend waarheen. Ik ga vandaag met mijn vrouw op reis. Alles wat ik daarvoor noodig heb, heb ik gisteren al gepakt en naar het station laten bren- Roeselare, Statie Roeselare, Markt Moorslede, Piuet Passcliendale. Plaats Zoiuiebeke, Dorp leper, Markt leper, Statie Ylamertinge, Stat'e Vlamertinge, Markt Poperinge, Statie Poperinge, Markt 6.30 6.32 6.47 652 7.00 620 7.20 6.22 7.22 b.3ü 7.30 6.31 7.32 6.38 7.43 6.40 7.45 9.00 9.02 9.17 9.22 950 950 9 52 10.00 10,00 10 13 17 5 11.00 11.02 11.17 11.22 11.30 11.50 11.52 12.00 12.02 12.13 12.15 14.10 14.12 14.27 14 32 14.40 15.00 15.02 15.10 15.12 15 23 15.25 (1) 16 IS 16.17 16.32 16.37 16.45 17.00 17 02 17.10 17.12 17.23 1725 17..10 17.32 17.47 17.52 18.00 1820 18.22 18.30 18.32 18.43 18.45 (1-2) 19.10 19.12 1927 1952 19.40 19.55 19.57 20.05 20.07 20.18 2020 (2) (1, Poperinge, Markt 6.45 9.00 10.30 12.45 Poperinge, Statie 6.47 9.02 10.32 12.47 Vlamertinge, Markt 6.58 9.13 10.43 12.58 Vlamertinge, Statie 7.00 9.15 10.45 13.00 leper, Statie 7.13 9.28 10.58 13.13 leper. Markt 7.15 9.30 11.00 13.15 Zonnebeke, Dorp 750 9.45 11.15 13.30 Passcliendale, Plaats 7.40 9.55 11.25 13.40 Moorslede, Pinet 7.45 10.00 11.33 13.45 Roeselare, Markt 7.5S 10.13 11.43 13.53 Roeselare, Statie 8.00 10.15 11.45 14.00 15.35 15.37 15 48 15.50 15.58 16.00 16.15 16.25 16.30 16.43 16.45 (2) 17.30 17.32 17.43 17.45 17.53 17.55 18.15 1825 18.30 18.43 18.45 19.53 18.57 19.03 19.10 19.18 19.25 19.35 19.45 19 50 20.03 20.05 20 25 20.27 20.35 20.37 20.50 Voor aansluitingen met: 1. - Treinverkeer van uit Roeselare naar Brugge zie (2); 2. - Van uit leper naar Kortrijk zie (1); 3. verschillige richtingen. Autobussen vnor KORTRIJK-MEENEN-IEPER EN TERUG Kortrijk, Statifl. Eissegem, Plaats Bissegem, Vliegpleïn Wevelgem, Plaats Meenen, Markt Meenen, Statie Geluwe, Plaats Geluwe, Stelplaats Nachtegael Beselare Geluveld, Statie Zillebeke, Hooge Zillebeke. Statie leper, Static 7 Aansluiting naarPoperinge Veurne Oostvleteren Aansluiting uit: Oostvleteren Veurne Poperinge leper, Statie Zillebeke, Statie Zillebeke, Hooge Geluveld, Statie Beselare Nachtegael Geluwe, Stelplaa's Geluwe. Plaats Meenen, Statie Meenen, Markt Wevelgem, Plaats Bissegem, Vliegpleiu Bissegem, Plaats Kortrijk, Statie (1) Trein afgesi naar Brusel. SSHiaB! (O (2) *19.45 (2) (3) 6.20 7.09 7.45 8.30 9.15 10.00 10.45 11 30 12.15 13 00 13.45 ito 15.15 16.09 1-J 17.39 IR. 15 19.09 20.30 21.15 6.34 7.14 7.59 8.44 929 10.14 10.59 11.44 12.29 13.14 13.59 14.44 15.29 16.14 16.59 '7 44 1829 19 14 19:59 20.44 2129 6 37 7.17 8.02 8.47 9.32 10.17 11.02 11.47 12.32 13.17 14.02 14.47 15.32 16.17 17.02 14.47 18.32 19.17 20.02 20.47 21.32 6.47 7.27 8.12 8.57 9.42 1027 11 12 11.57 12.42 13 27 14.12 14.57 15.42 16.27 17.12 17.57 18.42 19.27 20.12 20.57 21.42 7.00 7.40 8.25 9.10 9.55 10.40 11 25 12.10 12.55 13.40 14.25 15.10 15.55 16.40 17.25 18.10 18.55 19.40 19 40 20.25 21.10 21.55 7.02 9.12 9.57 12.12 12.57 15.12 15.57 18.12 18.57 19.42 21.57 7.10 9.20 1005 12.20 13.05 1520 16.05 18.20 19.05 19.50 22.05 7.12 9.22 10 10 12.22 13.10 15.22 16.10 18.22 19.10 19.10 19.52 22.07 7.18 10.16 13.16 16.16 19.16 19 58 22.13 7.23 10.21 1321 16.21 19.21 2003 22.18 7.29 10.27 13.27 16.27 19.27 20.09 22.34 7 35 10.33 13.33 16.33 19.33 20.15 22.30 7.40 1038 13.38 16.38 19.38 20,20 22.35 7.51 10.50 13.59 16.50 19 50 20.32 22.47 8.00 8.00 8.00 11.00 11.00 14.00 14.00 14.00 17 00 1700 17 00 (2) 20.35 7.55 10.55 13.55 16.53 7.55 13.55 16.55 7.55 10.55 13.55 16.55 (3) 6.00 1105 (2) (2) 5.25 8.05 14.05 14.55 17.05 5.36 611 8.18 11.18 14 18 15.08 17.18 5.41 6.16 823 11.23 14.23 15.13 17.23 5.47 6 22 8.28 11.28 14.28 15.18 17.28 5.53 6.28 8.35 11.35 14.35 15.25 17.35 5.58 6.33 8.41 11.41 14.41 15.31 17.41 6.04 6.39 853 938 1! 53 12.38 14.53 15.38 17.53 18.38 19.28 6.06 6.41 8.55 9.40 11.55 12 40 14-55 1540 17.55 18.40 19.30 6.14 6.49 9.03 9.48 12.03 12.48 15.03 15.48 18.03 18.48 19.38 6.16 6.55 7.40 8.25 905 9.50 1040 11 25 12.05 12.50 1340 1425 15.05 15.50 16.40 17.25 18.05 18.50 19-40 1940 2025 21.10 6 30 7.10 7.55 8.49 9.29 10.05 10.55 1140 12.20 13.05 13.55 14.40 15 20 16.05 1655 17.40 18.20 19.05 19.55 20.40 21 25 6.39 7.19 8.04 8 49 9.29 10.14 11.04 1149 12.29 13.14 14.04 14.49 1529 16.14 17.04 17.49 18.29 19.14 20.04 20.49 21.34 6.41 7.21 8.06 8.51 9.31 10.16 11.06 11.51 12.31 13.16 14.06 14.51 15 31 16.16 17.06 17.51 18 31 19.16 20.06 20.51 21 16 6.55 7.34 8.20 9.05 9.45 10.30 11.20 12 05 1245 13.30 14.20 15.05 1545 16.30 17.20 18.05 1845 19.39 20 30 21.05 21.50 Feest- en Maandagen. (2) Trein rijdende op Zon Feest- en Maandagen. (3) Geeft aansluiting met den trein van en Stilstand aan de tussclienstatiên. Te Bellegem, ter brouwerij Vander- I ghinste, kwam een jongeling in den graan- zuiger terecht en kreeg groote hoeveel heden graan op hem. Toen men hem kon bevrijden had hij reeds opgehouden te leven. De autobussen van Parijs zullen weldra ingericht worden om te rijden met stadsgas. I3BHB9BBEE3BSRBB93SBBIBISBBI gen. En dan heb ik nog een dringsnd ver zoek aan je, Kate. Je bent zoo 'n bijzon- Ider mensch, hoe meer ik je leer ksnnen. des te meer achting krijg ik voor je. Het is niet goed van me, dat ik je teikens weer met nieuwe verzoeken lastig kom vallen maar wie kan ik anders vragen 'om een gord woord Voor me te doen bij I vader? Niet dat hij me dezen stap ver geven zal dat zal hij nooit doen maar je moet hem zeggen, dat ik nu in zie, dat ik t? overhaast gehandeld heb. 'ik had eerst dien lasteraar ter verant woording moeten roepen en den naam van mijn vrouw ook in de oogen van va der zuiveren, vóór ik met haar trouwde. Ik dacht werkelijk, dat het alleen maar een zeker machtsvertoon van vader was. !Nu weet ik. dat hij diepere gronden had. Zeg hem. niet vandaag of morgen, maar ials hij wat kalmer geworden is, dat ik niet zal rusten voor ik er hem van over tuigd heb, dat nüjn vrouw den naam i War neck waard is. Én je moet nu nog meer voor vader zijn dan vroeger, Kate - - het klinkt vreemd, maar nu pas weet ik, dat vader me liefheeft. Nu staat er iets ernstigs tusschen ons; God helpe me het uit den weg te ruimen. Het valt me zwaar van vader cf te gaan, de hreuk tusschen ons doet me pijn. zooals ze hem ook pijn doet. Probeer hem alles wat lichter te maken. Je hebt zoo 'n invloed op hem, meer dan je in je bescheidenheid denkt. En dat is me bij alle verdriet een troost. En ik verzoek je ook dringend, Kate. o:n me af en toe bericht te sturen boe het met vader gaat. Ik zal je aldocr laten weten, v.aar je brieven me bereiken kunnen. Wil je dat door? Se keek hem aan en zei met vaste stem Ik wil alles voor je doen wat ik kan en ik hoop innig, dat ik den scheidings muur tusschen je vader en jou weg kan breken. Ik wensch je alles goeds, Gunter, ik hoop dat je gelukkig zult worden je hebt er v;el voor op het spel gezet. Hij greep haar hand en keek haar on rustig aan: Geloof me, Kate, ik ga met een be- Te Luik werd proces-verbaal opge steld tegen een bakker die wit brood van 1 kgr. 400 verkocht voor den prijs van 18 frank. Te Vertrijk werd door een landbou wer, die zijn akker aan bet bewerken was, het lijk van een vluchteling uit An- gleur, gevonden. In een weverij te Verviers plofte een lift lieer. Drie arbeiders die op de lift plaats hadden genomen werden zv.aar gewond. KORTRIJK-BRUSSEL EN TERUG zwaard hart op de huwelijksreis, ik zou veel liever hier blijven om den lasteraar te ontdekken. Vader wil me zijn naam niet noemen, maar ik mag mijn jonge vrouw geen verdriet doen. De eerste we ken van haar huwelijk mogen niet ver gald worden, zooals ze mij vergald zijn. Het is of er een grauwe sluier over mijn geluk ligt, vooral als ik in jouw bedroefde oogen kijk. Ik weet niet, waarom de uit drukking van je cogen me zoo martelt, Kate. Ze werd vuurrood en dwong zich met geweld tot een glimlachje. Moet ik dan lachen en vroolijk zijn als ik zoo 'n besten vriend verlies? Je bent toch een vriend van me geworden, Gunter. en je begrijpt wel hoe ik je mis sen zal. Ja. ik geloof, dat het me pijn zou doen ais je nu zoudt kunnen lachen en gekheid maken. Maar ik zie opeens overal spoken. En dèt is mijn trouwdag- Maar ik moet nu gaan mijn vrouw wacht op me zeker ook met angst en beven. Ik wou je alleen maar even spre ken. Vaarwel. Kate, ik hoop van harte, dat alles goed zal gaan. Dank je. God zegene je. ik heb het gevoel, of je dien zegen nu meer dan ooit noodig hebt. Het kwam onwillekeurig over haar lippen- Hoe bedoel je? vroeg hij onrustig. Ze maakte een matte beweging: Vraag daar maar niet naar. Wil je daarmee zeggen, dat ook jij bezwaren hebt tegen mijn huwelijk met Lori? Ze aarzelde een oogenblik. Hij zag tweestrijd op haar gezicht, doch toen zei ze snel: Het doet er niet toe of ik bezwaren heb je bent getrouwd en ik kan al leen maar wenschen, dat je in je huwe lijk het geluk zult vinden dat je zoekt. Daar zal ik vcor bidden. Hij bracht haar hand aan zijn lippen. Het was voor het eerst dat hij dit deed en hij voelde haar hand beven. Hij wist Brussel (Noord) Brussel (Groeiidreef) Oudenaarde Kortrijk (1) 6.40 1812 12.30 17.10 I 19.10 9.36 15.41 20.55 (1) (1) 5.28 11 43 16.10 17.40 I I I I 14.53 I 8.19 19.10 20.17 (1) Veranderen van trein te Denderleeuw N. B. Al deze treinen stoppen in de tusschenstatiên. Kortrijk Oudenaarde Brussel (Groendreef) Brussel (Noord) 5.14 7.15 niet waarom juist nu de woorden van zijn vader hem te binnen schotenIk had een kostoaren eudsveen voor je uitge zocht Kate was een edelsteen, dat voelde hij, maar zijn Lori was ook een edelsteen en geen waardelooze glasscherf, zooals zijn vader haar genoemd had. Zijn arme, lieve Lori. Het verlangen naar liaar vlamde opeens op en desd hem al het andere vergeten. Haastig nam hij afscheid- Wat beteekende die arme, kleine Katc nu voor hem. Lori wachtte. Hij snelde weg. Hij zag niet meer, dat Kate's krachten uitgeput waren, dat ze wankelde en op den grond viel. Ze was niet bewusteloos, doch alleen maar krach teloos en gebroken. Ze verborg in diepe wanhoop het gezicht in de handen. Hij gaat zijn ongeluk tegemoet, Va der in den hemel, bescherm hsm, behoed hem voor wanhoop als hij ontdekt, dat die vrouw hem niet waard is bad ze. Ze bleef langen tijd zoo liggen, niet in staat om op te staan. Eerst toen ze "buiten voetstappen hooide, richtte ze zich met moeite op en ging weer aan haar werk. n* Lori had ongeduldig op den terugkeer van haar man gewacht. Niet omdat ze zoo naar hem verlangde, maar alleen, omdat ze nieuwsgierig was hoe liet on derhoud met rijn vader afgeloopen zou rijn. Toen Gunter eindelijk binnenkwam snelde ze hem tegemoet ai omhelsde hent. Eindelijk, Gunter. Wat heb ik naar je verlangd. Hij kuste haar en trok haar naast zich op den divan. Vandaag was mevrouw Schraeidler niet meer noodig, ze waren alleen. Ik heb je moeten laten wachten, Lori, maai- het onderhoud met vader heeft een stormachtig verloop gehad at ik moest toen nog naar huis om order geven dat ze mijn boetje inpakken. Je boei? Je hebt je koffers toch al, naar het station laten brengen? Ja, wat ik voor de re_s noodig heb, maai- ook mijn verdere bezittingen moe ten opgezonden worden. Vader was bulten zichzelf van boosheid dat ik tegen ajn zin getrouwd ben en heeft me net huis ontzegd. Ze kromp ineen en keek hem verschrift aan. Haar aroom van pracht en praal was vernietigd. Wat beteekent dat Gunter? Heeft je vader je veistooten? Hoe bedoel je dat? Zooals ik het zeg, Lori. tusschen va der en mij is alles uit. we rijn van r.u af aan vreemden voor elkaar. Hij weigert mijn huwelijk te erkennen en maar laten we er maar niet me;r over spreken, ik wil er niet meer aan denken. Jij en ik zullen gelukkig zijn, juist omdat ze ons ons geluk willen ontnemen. Hij trok haar tn rijn armen en kuste haar hartstochtelijk, doch ze maakte zich los: Gunter, zeg me één ding wat moet er nu gebeuren? Als je vader zijn hand van je aftrekt waar moeten we dan van leven? Dat vond Lore nu van veel meer belang dan alle liefdegeluk, vooral daar haar hart er geen deel aan had. Hij kesk haar even ontnuchterd aan en begreep niet, dat ze daar nu aan kon denken. Langzaam streek hij zich over het voorhoofd. Daar behoef je je niet ongerust over te maken. Ik heb mijn eigen vermogen. Het zal je aan niets ontbreken. Dat rijn vader hem onterfd had en bem alleen zijn wettelijk deel zou geven, ael hij niet. ('t Vervolgt). laiBBlBBEBEBQBBBSBBBBI GE ZIJT over om blad tevreden! N» lezing, ocbuif bet In handen van een gebuur of vriend, zoo (teunt ga au* Dank erom.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 6