October- Bedemaand Gesneuvelde Burgers der Gemeente Bulskamp Britsche Bommen op Vlaamsche Steden en Gemeenten Lands Wederapbouw Hoever slaat liet met den Oorlog De Financieele Toestand in ons Land Voor do Kfiiosgsvangsnenj W9NTERUUR Aan onze Geacfcie Lezers, KATHOLIEK KIEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD. - VERSCHIJNT WEKELIJKS. 6- REEKS BERICHT AAN DE OUD-KRIJGSGEVANGENEN VAN WEST-VLAANDEREN OP ANTWERPEN OP OOSTENDE EN DE KUSTSTREEK Een Postabonnement van nu tot einde 1940 kost 7 frank Kredietverleening Schatting der schade Hoe nu en later de Schattingen zullen geschieden tm Voor 1 Milliard aan nieuwe belastingen Een leening van 3 Milliard Frank met ingang 6 October ZONDAG 29 SEPTEMBER 1940. «DE POPERINGENAAR Uitgever Sansen-Vanneste, Poperin«"e. Telefoon N' 9. Postch. Nr 155.70. 1 EEN POSTABONNEMENT 1940 IN BELG1E KOST: 3 Maanden 7.fran'c 6 Maanden 13.50 frank 1 Jaar 25,frank AUé Utdnctrkm tirn ttantitoaréeliik ww hun artikels. 7 en einde aan de West-Vlaamsche be volking een blijvend aan denken Ie kannen bezor gen van hen die vielen voor Vont en Land, vragen wij aan de fami lie der gesneuvelden de foto van de gevallene op 'e sturen naar onze Redactie met doodsge dachtenis of doodsbrief. Foto's worden onge schonden terug bezorgd. WEEKBLAD: 50 CENTIEMEN 37* JAAR. N- 35. TARIEF VOOR BERICHTEN! Kleine bericSten 1.59 fr. Gev/one en Notar. 1,25 fr. In Stadsnieuws 2,09 fr. Rouwberichten 10,00 fr. Te herhalen aankondigingen prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. Op initiatief van de krijgsgevangenen uit het kamp 11 B in Fallingbc.rstel werd na een noveen tot O. L. Vrouw beloofd een dankbedevaart in te richten na be houden thuiskomst in de volgende ge westen van West-Vlaanderenvoor het Noord-Oosten, te Assebroekvoor het Zuiden, te Dadizele; voor de Westkust, te Lombardsijde. Bij beslissinsg van den algemeenen lei der Karei Nuytten in overleg met E. P. De Laet is de bedevaart tot lateren da tum uitgesteld. *'•'«11 laatstgenoemden talrijke Engelache Regimentavlaggen te bemachtigen. Ze werden dan ook als oor'.ogstrofees zorgvuldig bewaard. VERSCHILLENDE DOODEN EN GEWONDEN Tn den loop der laatste dagen werden door Engelsche vliegtuigen nogmaals tal rijke bommen geworpen op Vlaamsche Steden en Gemeenten, o. m. op Antwer pen, Oostende, Kessel-Loo, Oedelem, Ekeren, enz. In Fransch Noorden werden ook Rijsel en Croir. gebombardeerd. Omtrent liet bombardeeren van Ant werpen wordt door Belgapresso. m. het volgende gemeld: In den nacht van 18 September wierpen Engelsche vliegtuigen nogmaals bommen op de Stad Antwerpen. Twee burgers werden hierbij gedood. In een bepaalde straat werden twee huizen vernield; I doode en twee zwaar gewonden vielen hier te betreuren. Te Merksem werden ook een persoon gedood en 2 anderen zwaar gekwetst. Een 6-tal bommen vie len op de Gemeente. Verder wordt gemeld dat van Zaterdag 14 tot Woensdagmorgen 18 September niet min dan 33 burgers gedood werden ta Antwerpen door Engelsche bommen. Ongeveer 7U personen moesten worden opgenomen in een hospitaal. In den nacht van 20 op 21 September kwamen ook bommen terecht op de Ant- werpsthe Gemeente Ekeren, met het jammerlijk gevolg dat 3 personeif gedood werden, drie andere zwaar gewond en talrijke huizen beschadigd. Te Brecht werden eveneens drie per sonen gedood aoor Engelsche bommen. In den morgen van Maandag jl. werden nogmaals bommen geworpen door En gelsche vliegtuigen op Merksem en De ur ne. Te Deurne werden drie personen ge dood en vier huizen vernield. Op Merk sem brachten de bommen schade aan straten, wegen en hoving, met het gevolg dat stoffelijke schade werd veroorzaakt aan verscheidene huizen. Het Algemeen Nieuws en Het Nieuws van den Dag laten daarover ver schijnen; DRIE ENGELSCHE VLIEGTUI GEN NEERGEHAALD DOODEN EN GEWONDEN EN TALRIJKE HUIZEN VERNIELD Ook Oostende en andere plaatsen van de kuststreek moesten het ontgelden. Door Belgapress - werden hierover ook verdere mededeelingen verstrekt, deze volgen hieronder. In den nacht van Dinsdag 17 Septem ber wierpen Engelsche vliegtuigen bom men op ds wijken Opex, Oostende-Bin- nenstad, op Breedene, Klemskerke, Slij- kens, waar schade aan huizen werd ver oorzaakt. Op de Conscienceplaats werd een woning totaal vernield. De dood van twee personen werd hierdoor te betreu ren, namelijk van den H. Schacht en zijn vrouw. Voider werden een 12-tal per sonen zwaar gewona. In den nacht van Woensdag 18 op Donderdag 19 September .kwamen nog maals Engelsche vliegtuigen hun vernie lende lading uitwerpen boven Oostende. Door het luchtafweergeschut konden er echter drie vliegtuigen neergehaald wor den, die in zes stortten. Op 23 September werd door Belga press nogmaals medegedeeld dat sinds een viertal nachten het aantal slacht offers van de Engelsche bombardementen nogmaals gestegen was; bijna allen zijn burgers, die onder de puinen van hun woningen begraven werden. In den nacht van Zaterdag 21 op Zondag 22 September o. m. vielen talrijke bommen in de Wel lington- en Maria-Theresiastraten, op het koersplein en in de Tribunestraat, straten die ver var. de haven liggen. In de Wellingtonstraat vernielde een bom ©en burgerswoning. Van onder de puinen werden de verschrikkelijk verminkte lij ken van twee jongentjes 17 en 14 jaar gehaald. Daarbij werd een vrouw zeer ernstig gewond. Een andere golf wierp bommen op de Opex en Blauwe Sluis-kwartieren. Ook in het Henriettapark, zonder dat in dit laatste groote schade werd aangericht. In den nacht van Zondag op Maandag bleek, naar Belgapress Oostende weer al een ware hel te zijn. Het alarm duurde gansch den nacht. Weer moesten talrijke huizen het ont gelden. Van slachtoffers was op Dinsdag nog niets bekend. Geruchten hebben ook de ronde ge daan als zou Oostende zijn geëvacueerd. Deze zijn volkomen vaisch. Alleen kregen de inwoners van bepaalde wijken toe lating om hun woonsteden te verlaten en hun intrek te nemen bij vrienden of kennissen in minder gevaarlijke plaatsen. BOMMEN OP BELG IE Te Oostende werden nogmaals bom men geworpen in den nacht van 23 op 24 September jl. Gebouwen werden ge troffen, maar personen werden noch ge dood noch gewond. NIEUWPOORT kreeg in den nacht van Maandag op Dinsdag, te 2.15 uur. weerom bezoek van Engelsche vliegtuigen. Ditmaal vielen een achttal bommen in de weide voor het Rivierenhof en het pacht hof van de kinderen Verbrugge. Alles bepaalde zich bij enkele gebroken pannen en ruiten. Een koe van Devolder en een paard van Dalle werden aoor de bommenscherven gedood. Te DEN HAAN kwamen ook enkele bommen terecht. Gelukklglijk vielen geen slachtoffers te betreuren. Enkele huizen, alsmede een hoeve en een werkwinkel moesten het ontgelden. (Zie vervolg cp 2e blad.) Het Roode Kruis deelt mede: Het opzenden van kledingstuk ken aan de krijgsgevangenen is aan eene strenge ïeglementatie onder worpen; het verzenden van burger- klccderen is verboden, de militaire kleedingstukken zijn alleen toege laten. Het is dus van groot belang dat de Dienst voor Hulp sum Krijgsge vangenen .(fe efësh, Franschen en Engelschen) over kaki-kleederen be- schikke (bijzonderlijk broeken, rij broeken en hemden). Het Roode Kruis van België doet I een oproep tot het publiek ten einde zulke kleedingstukken te ontvangen. Het dringt bijzonder aan bij de officieren en onder-officieren die ge demobiliseerd zijn en die zeker hun ne oude uniformen, na ze in orde te hebben gebracht, wel zullen willen afstaan. Daar deze kwestie heel dringend Is, vraagt het Roode Kruis van België aan de grootmoedige gevers de kleedingstukken te willen af geven aan deu specialen dienst voor hulp aan krijgsgevangenen: Louisa - iaan 154, Brussel, met volgend op schrift: Gift van kaki-kleederen». JONGE MANNEN WORDEN HET MOTORIJDEN AANGELEERD In Duitschland werden er kampen opgericht waarin jonge mannen, onder toezicht van officieren, het motorijden aangeleerd worden.' Hier zien we zoo'n kamp i* Regensburg waar bedoelde leerlingen veidritten doormaken. "s Avonds! In 't half-duister binnen. Wi.fl t buiten helledenker is. Binnen, waar wij ons bij mekaar h't veiligst gevoelen. Octobe-!.. Bedemrand, gt Oezelle! Rozenkrans! De blaren vallen, last ons. zoo 't de Paus.vermaant beevaart doen. en borten allen; 't Is de kranke Octobermaand! 's Avonds! 1 Nu of nooit! In zoo vele huisgezinnen bi Vlaanderen werd nog, In October, de paternoster gebeden. Er mag thans geen gezin gevonden worden, geen Vlaamsch gezin, waar men verzuimen zou gezamen lijk Moeders getijden te bidden! - Moe ders getijden zooals de geestelijken da gelijks hun getijden bidden, zoo groeide dat Rozenkransgebed uit tot Moeders getijden De Paternoster? HET alaamvoor ouden en kranken! It Was Inderdaad zoo! Zoovele moederkes, zoovele ouden van da gen konden bij de kachel zoo smakelijk hun paternoster bidden Smakelijk! We zijn allen krank geworden... Allen gijn we als... ouden van dagen geworden. Nooit meer als nu hebben we verweer noodig en... troost. Nog nooit, dunkt me. Is dat aloude ge bed zoo aktueel geworden als thans. Hulp hebben we noodig en troost, in die dagen van zware beproeving, van nood en miserie, van dreigend gevaar. Menschentroost riekt zoo flauw en zoo fletsch en zoo zuur. Ieder menschenleven ls ten slotte... mysterie! Het is een brouwsel van zoet en zuur; we worden er den buitenkant van ge waar. beoordeelen, veroordeelen soms dien buitenkant; het binnenste, de diepte van dat leven kennen we niet. Vreugde, vrede, verdriet, dat zijn al... ingrediën ten: 't zijn al menschelijke dingen, die malkander afwisselen, malkander verdrin gen. Lachen en weenen; weenen en la chen. 't Gaat en komt, onbestendig, on voorzien. onverwacht. En toch is er een vrede, een berusting, die den mensch bijblijven kan. Een vrede en een gerustheid die niemand storen kan. Maar die vrede, die berusting zijn niet zuiver menschelijk. We weten het maar al te goed. DIE vrede en DIE be rusting koopen we niet, deelen we niet af. Die vragen we, die smeeken we af van boven! En in Octobermaand vallen we Moeder te voet om ons die te bekomen. Dat is de zin en de beteekenis van ons gebed. En wat we vroeger minder begrepen, begrijpen we nu best. Als de processie uitging werd zoo dikwijls de Rozenkransverbeeld. Maagdekensin 't wit, in t rood, in 1 goud moesten ons de mysteries van den Rozenkrans voorstellen. Of 't waren witte, roode, gouden wlmpelkes die ons die voorstelling brachten. We keken naar dit wit. dit rood, dit goud. We keken en lieten dat alles voorbijgaan. Dit wit, rood en goud kenden we, jaar na jaar... ver derf het. We baden de Rozenkrans. Moeder bad voor en... haperde nooit aan die vijftien mysteries... wij wel. We' hoorden ze op sommen: we wisten dat er waren; blijde, droevige, glorieuse. 't Waren mysteries en we lieten het... mysteries! Nu begrijpen we beter! Is 't niet? We begrijpen althans het menschelijke uit die mysteries. Moeders leven staat nu dichter bij het onze. We begrijpen nu ook zoo veel beter de vreugde, het genoegen van het huise lijk leven. De familievreugde. We begrij pen ze beter omdat de donder viel in dat familieleven, omdat de storm voortdurend dat leven bedreigt. De droevige mysteries! We beleven ze! Niet zooals Moeder, 't is waar, maar ons leven is inderdaad een droevig mysterie geworden. Treurnis na ramp en na rouw; treurnis na verdriet, kommer en miserie. Nu heeft het zoo. saam met Moederke hierboven, de droevige mysteries te be kijken, te overwegen. Rood als bloed, bloedig-rood... Rozen zijn het nu! Won den waren het; diepe wonden van gee- selriemen, diepe wonden van doornen, dieprre wonden van nagels door vleesch en door spieren en zenuwen. Och, we dachten er zoo weinig aan. Maar nu we zelf in ons eigen vleesch en spieren en zenuwen de geeselslagen gevoelen van den oorlog: nu we zelf onzen kruisweg gaan. nu zoeken we hulp en troost, bij den grooten Kruisdrager en zijn... Moe der!... Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons... NU! Vrede, verdriet, vreugde wit, rood, goud. Het wit... is voorbij. Voer wie deze «om «tort op postcheck- rekening 155.70 van V. Sansen-Vanneste, Uitgever, Poperinge. Voor de personen die ons nu een abon nement vragen en waar wij het bedrag per post moeten doen ontvangen, moeten wij dit bedrag met 1 fr. (onkosten) ver- boogen. ■UB □BSa3B3El Het rood kennen we nu? Komt het goud? Na lijuen komt ver blijden, na regen komt zonneschijn? Als 't avond is en duister buiten, helle donker buiten, tenzij wanneer lichtkogels of zoeklichten het duister breken en gevaar melden... Als 't avond is en half duister binnen: dan grijpen we naar on zen Rozenkrans; 't is October; Bede maand! Dan zoeken wij hulp, troost en ver weer bii Haar, die aller menschen Moe der is. Hoe meer de nood nijpt en praamt, hoe dieper de miserie vreet, met des te grooter vertrouwen wij Moeder te voete vallen moeten. Hoe beter we Moeder ken nen. des te beter we weten hoe we met haar soreken moeten. Het wit en rood uit het mysterie van ons eigen leven laat ons beter verstaan de beteekenis van de blijde en droevige mysteries van onzen Rozen krans. Het goud? Hier moeten we 't niet ver wachten. t Is alles toch maar schijn en klatergoud. Wie is morgen zeker van zijn bezit van heden? Die glorieuse mysteries begrijpen we nooit hier! Maar we hebben vertrouwen; en we bidden er om. dat Moederke later, wan neer we zelf t'elnden onzen eigen kruis weg gekomen zijn. ons zou binnenleiden in de groote heerlijkheid! Hoe zouden we hier die blijvende vreugde, die blijvende heerlijkheid begrij pen, wanneer we zien dat rotsen en ber gen omstorten; dat macht en glorie en schittering op enkele dagen in een dl.ik worden gegooid... Jonge levens met wel lust worden vernietigd. Nu kennen we 't leven, al begrijpen wij het diepe mysterie van 't leven niet. Het leven alhier ls werkelijk het leven in een... tranendal. Dat leerde de Kerk, dat geloofden we eerst als we 't onder vonden. Hulp en troost? Van rr.cnschen? Zeker, gedeeld lijden vermir -,crt het lijden. Maar werkelijke hulp en troost? Vinden we hierboven; vinden we bij Moeder, iederen avond in de Bedemaand! RozenkransBij duizendtallen, onder 't biddend stemgeroer, valt, alzoo de blaren vallen, beiers van mijn bedesnoer! T Gedurende de persconferentie ten bu- reele van den Commissaris-Generaal voor 's Lands Heropbouw, besprak M Custers, Secretaris van den C.-G., de wijze van Kredietverleening en Schadedeclaratie. Het schijnt, zoo zeide hij, alsof wij de paarden achter den wagen spannen in dien wij eerst het krediet verlesnen en dan pas de schade gaan vaststellen, maai er resten ons thans slechts nog enkele weken van goed weder om het herstel aan niet te zwaar beschadigde gebouwen uit te voeren en deze onder dak te bren gen, voordat de herfstregens en vorst schade aan het inwendige gaan verhoo- gen. Ook is het noodzakelijk, dat ten spoedigste zooveel mogelijk handen aan het werk gesteld worden. Schade, veroor zaakt door het niet tijdig onderdak bren gen van geteisterde gebouwen, zal onder geen voorwaarde in aanmerking kunnen komen voor de kredietverleening. Er is veel, heel veel te herstellen. De gegevens van 2.506 gemeenten van de 2.629 gemeenten die België thans telt, zijn binnengekomen, zoodat het mogelijk is zich nu een beeld van het gansche te verrichten werk te vormen. Er zijn alleen al meer dan 1.400 bruggen, watertorens en electrische centrales door de terug trekkende troepen vernield; 352 industrie gebouwen werden volkomen vernietigd, 839 zwaar en 1.662 licht beschadigd. Daar naast staan tienduizenden woonhuizen in ronde cijfers alle huizen samengeno men een 100.000-tal die alle meer of minder beschadiggd zijn. Omtrent den graad van deze beschadi ging is natuurlijk nog geen beeld te vor men. Elke gemeente heeft die naar haar eigen goeddunken bepaald. Daarom is het ook niet de bedoeling van den Commis saris-Generaal om bepaalde grenzen te stellen aan de kredietverleening, wat de te verlesnen som gelds betreft. De grens van fr. 10.000,door sommige bladen ge noemd als hoogste kredietsom voor wo ningen van burgers bestaat niet. V/el is, de grens getrokken, teneinde aan elk dei- met de kredietverleening belaste instel lingen een bepaalde groep van geleister- den toe te wijzen. Het vaststellen der schade is op zich zelf een kiesche en ingewikkelde zaak, doch er bestaat misschien gelukkig hier omtrent ervaring uit den vorigen oorlog, alhoewel er toen menigmaal heel weinig controle is uitgeoefend. Aan die contróle zal het echter ditmaal niet ontbreken. Een juiste en eerlijke schatting is niet alleen in het belang van de geteisterden, doch tevens in dat van de gemeenschap. Het verdient in ieder geval aanbeveling niet alleen in geld te schatten, doch ook de hoeveelheden materiaal die voor het herstel noodig zijn, aan te geven. - Er dient bij het verrichten der schat tingen, het samenstellen der dossiers en het aanvragen der kredieten wel aan te worden gedacht, dat een en ander geheel in den nieuwen geest, namelijk die van absolute eerlijkheid, dient te geschieden. Er mag niet uit het oog worden verloren, dat de gevraagde kredieten en kosten ten laste komen van de gemeenschap; de ge- heele bevolking zal in de toekomst de zen last moeten dragen. Daarom zullen later de schadedossiers nauwkeurig door controlecommissies wor den onderzocht. De commissies zullen zijn samengesteld uit een jurist, een amb tenaar van het kadaster en een vertegen woordiger van den Commissaris-Gene raal; zij zullen naar gelang aan den aard van het dossier door specialisten, b. v. voor bepaalde nijverheden of landbouw, worden bijgestaan. Het mag bekend geacht worden, dat de kredieten worden verleend onder hypo thecair verband, zonder kosten. Of de Belgische Staat later deze kredieten zal vergoeden, is een nog onbeantwoorde vraag. Wel staat vast, dat mocht hiertoe worden overgegaan, dat dan de dossiers andermaal aan een nauwkeurig onderzoek zullen worden onderworpen en dat de Staat het recht van verval zal hebben, dat wil zeggen, dat indien het zou blij ken, dat het dossier door onjuiste opga ven of dergelijk onbetrouwbaar moet worden geacht, de geheele zaak als ver vallen wordt beschouwd en niet verder voor behandeling in aanmerking komt. Een juiste en eerlijke schatting is dus niet alleen in het belang van de geteis terden. doch tevens in dat van de ge meenschap. IN DEN STRIJD TUSSCHEN ENGELSCHEN EN ITALIANEN IN EGYPTE IRMA LANOYE MARCEL SPILLEBEEN REMI TOP fclitg. van Georges Ppillt- zoon van Georges en Irma echtgenoot v. Martlia Ver heen. geboren te T.angemark Lanoye, geboren te Elver- meuten, geboren te Houtent den 16 Oogst 1887 en geval- dinge den 23 December 1927 (Veurne) den 12 Mei 1882 len te Buiskamp als slacht- en te Bulskanip feevallen als en te Bulskamp. gevallen als offer van 't luchtbombardc- slachtoffer van 't luchtbom- slachtoffer van 't luchtbom- ment op 1 Juni 19-10. bardement op 31 Mei 1940. bardement op 30 Mei 194Ü. DE AANVALLEN OP LONDEN EN ANDERE BRITSCHE STEDEN VOORTGEZET. BERLIJN EVENEENS GEBOMBARDEERD DOOR DE R. A. F. BELANGRIJKE D UITSCH- TT A LI A A NSC HE BESPREKINGEN TE ROME. GEEN COMPROMIS-VREDE. ENGELSCHE STRIJDKRACHTEN, MET SAMENWERKING VAN GENERAAL DE GATJLLE. VALLEN DAKAR 4.4.V. NA HERHAALDE POGINGEN TOT LANDEN. DIE MISLUKTEN, MOESTEN ZIJ ZICH TERUGTREKKEN. ALS VERGELDINGSMAATREGELEN BOMBARDEERDEN 120 FRANSCHE VLIEGTUIGEN GIBRALTAR. JAPANSCHE TROEPEN PUKKPU FRANSCH INDO-CHINA BINNEN. EEN OVEREENKOMST BE RUI KT TUSSCHEN FRANKRIJK EN JAPAN. CAM IEL DELANGHE echtgenoot van Madeleine Cossacrt. geboren te Buis- kamp den 8 Januari 1891, te W'ulveringcm getroffen en er overleden als slachtoffer van 't bombardement op 1 Juni 1940. ANGÈLE COSSAERT ëchtgenoote van Lucien Du- foret, geboren te Bulskamp op 8 Mei 189S en er ge vallen als slachtoffer van 't luchtbombardement op 1 Juni 1940. M.-TH. DUFORET dochter van I.ucien en An- gèle Cossacrt. geboren te Ledeberg (Gent) den 2 Sep tember 1926 en gevallen te Bulskanip als slachtoffer van liet luchtbombardement op I Juni 1940. MAURITS BRUTSAERT echtgenoot van Irma Sans, geboren te Nieuwkapelle den 5 Oktober 1888 en gevallen te Bulskanip als slachtoffer van het luchtbombardement op 1 Juni 1940. DE DUITSCHE EN ITALIAAN- SCHE LEGERBERICHTEN Vrijdag 20 September: Niettegenstaande de slechte weersge- steltenis werden de aanvallen op Enge land voortgezet. Benevens belangrijke doelpunten rond Londen werden ook de dok- en haveninstallaties van Tilbury, de scheepswerf van Chatham en de groote olietanks van Port-Victoria bestookt met sukses. Olietanks en een tankschip gin gen in de vlammen op. In den nacht werden de aanvallen op verschillende punten van Londen onverminderd voort gezet, zoodat talrijke branden werden ver oorzaakt, wijl ook bommen werden ge worpen op Liverpool, Billingham, New castle, enz. 33 Engelsche toestellen wer den neergehaald. Britsche vliegtuigen wierpen bommen op verschillende plaatsen van Noord- Frankrijk en België, zonder groote schade aan te richten. E:n aantal burgers wer den gedood. Andere Britsche toestellen weiden ver dreven boven West-Duitsehland, maar wierpen o.m. bommen op het bekende Door het Ministerie van Financiën werd op Zaterdag 21 September jl. een mededeeling verstrekt omtrent de hui dige financieele toestand van het Land. Uit deze mededeeling blijkt dat de jongste gebeurtenissen ook hun invloed hebben uitgeoefend op onzen financieelen toestand, eenerzijds door een tekort aan de betalingsopbrengst en anderzijds door een verhooging van overheidslasten. De vermeerdering van de uitgaven is in hoofdzaak te wijten aan hare oorza ken, zegge: a) het voorzien ln de behoeften van een belangrijk de:l der bevolking, tijde lijk zonder werkgelegenheid en verplicht beroep te doen op het armbestuur; deze laatste last beliep den jongsten tijd na genoeg 350 millioen frank per maand; b) de verplichting voor België, over eenkomstig de Conventie van Den Haag, te voorzien in de kosten van het Duit- sche bezettingsleger; reeds nu werden ons uit dien hoofde drie milliard gevraagd. Niettegenstaande de moeilijkheden die we thans doorworstelen, tracht het Mi nisterie van Financiën de noodige herop leving te bewerkstelligen. Ten einde op te wegen tegen de nood lottige uitwerking van een aanhoudend evenwicht in de begrooting, zullen dan ook de noodige middelen hiertoe aange wend worden. Aan het Land zal dan ook gevraagd worden het Departement van Financiën hierin te steunen bij de kracht inspanning die daartoe zal gedaan wor den. De middelen die in dergelijke omstan digheden voorgeschreven zijn. zullen dan ook worden aangewend, namelijk een leening en nieuwe lasten. Vooreerst zal een leening van 3 milliard worden aangegaan, oneer haflangen vorm. De gunst die de Staatseffecten ge nieten op de Beurs laat hopen dat deze leening des te beter zal onthaald worden, te meer daar de aflossingsvoorwaarden zeer gunstig zullen zijn. Hierdoor zal voor het publiek een rendeerende belegging gevonden worden voor het geld dat se dert zoolang opgepot wordt en onproduc tief is gebleven. Die leening kan evenwel niet alleen de redding brengen, daar ren leening ook nieuwe lasten bijbrengt voor den Staat, lasten die dienen afgelost. Daarom zal van het Land een nieuwe inspanning wor den gevraagd in den zin van een verhoo ging van de belastingen. Niet alleen de lasten van de leening moeten worden ge dekt, maar deze moeten ook mogelijk maken dat een deel van het voorziene begrootingstekort voor 1940 kan worden ingehaiald. Gezonde Staatsfinancies zijn steeds een der hoofdvoorwaarden van de welvaart van het Land. Deze mededeeling besloot als volgt; Willen de Belgen dat België leve. dan zullen zij allen, elk naar hun middelen, hun meuewerking verleenen aan het werk van financieele heropleving dat de Se cretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën eerlang zal inwijden met de uitgifte van een leening van drie milliard en de invoering van circa één milliard nieuwe lasten. UITGIFTE DER NIEUWE LEENING Rentevoet van 4 Inschrijving aan 97,50 De nieuwe leening van 3 milliard frank wordt uitgegeven aan volgende voor waarden De rentevoet wordt bepaald op 4 De termijn der leening is vastgesteld op tien jaar. De uitgegeven schatkistbons zullen dus in 1950 terugbetaalbaar zijn. De inschrijving 'fyordt geopend den 1 Oktober 1940, en gesloten den 12 Octo ber 1940. De uitgifteprijs is vastgesteld op 97,50 der nominale waarde, wat beduidt dat voor een bon van 1.000 fr. nominale waarde er slechts 975 fr. hoeft gestort. De rente loopt van af I Oktober 1940. De aflossing zal geschieden, ofwel bij aankoop ter beurs beneden pari, hetzij bij jaarlijksche lotingen. De rentekoepons en aflossingen zijn vrijgesteld van alle taksen, ook voor de toekomst. DE NIEUWE BELASTINGEN Vooral verhooging der lasten op inkomsten Hoe de nieuwe belastingen juist zullen geheven worden dient nog wel afgewacht. Evenwel werd reeds in het vooruitzicht gesteld dat meest zal gevraagd worden van een verhooging der belastingen or Zie vervolg hiernevens hospitaal van Bethel. Drie ziekenhuizen werden vernield, alhoewel die konden herkend worden door groote roede kruis- teekens. Negen kinderen zwakzinnigen werden gedood en 12 gewond. 13 Duitsche toestellen ziin vermist. Naar berichten uit Madrid is het we gennet, van Loftden volledig ontreddert. In Duitschland werden o bomr t) geworpen op Hamm en Crefeld. De En gelsche vliegtuigen maakten hierbij nog gebruik van hun mitral.ieuzen. De bom bardeering van het ziekenhuis van Bethel heeft in Duitschland een "roote veront waardiging teweeg gebracht. Zaterdag 21 September: Bij uiterst slecht weder werden toch gewapends verkenningstochten over En geland gehouden. Hierbij werden niet al leen Londen, maar ook vliegterreinen en havens in Zuid-Engeland gebombardeerd. In den nacht werden vergegldingstochten op Londen en andere havens voortgezet. Te Liverpool werden talrijke branden ge sticht. E:n Engelsch vliegtuig werd neer gehaald. Drie Duitsche zijn vermist. Engelsche bommenwerpers bombardeer den woonwijken in West- en Zuid* Duitschland. Bij het bombardeeren van lor.Jen ge bruikten de Duitschers een nieuwe tak- tiek, namelijk met de aanvallen te doen uitgaan van andere richtingen dan voor dien werden gebezigd. Hierdoor werd het Britsch luchtafweer van streek gebracht. Verschillende gebouwen in het centrum van Londen werden zwaar beschadigd. De Britsche Admiraliteit 'eelde het verlies mede van de duikboot Narwhall». Uit Rome wordt gemeld dat o.m. eea Britsche duikboot tot zinken werd, ga* bracht, een handelsschip zwaar bescha digd, verschillende vliegtuigen neerge haald en talrijke luchtaanvallen werden, uitgevoerd. Zondag 22 September: De luchtaanvallen op Londen weiden voortgezet. In het Centrum der stad en aan de Theemsmonding werd groote schade aangericht. In den nacht weiden de aanvallen voortgezet; bijzonderlijk dokken werden getroffen. Oorlogsbedrij ven verder het land in werden ook be stookt. Aan oude smeulende brandhaar den werden nieuwe toegevoegd. 14 Engelsche vliegtuigen werden neer gehaald; 1 Duitsch is vermist. Engelsche vliegtuigen bombardeerden enkele Duitsche plaatsen. Meerdere wo ningen, een kerk en een begraafplaats werden getroffen. Onder de burgers telt men Ui dooden en talrijke gewonden. Een duikboot bracht 51.862 ton aan scheepsruim te tot zinken. Een andere duikboot 15.000 en een derde 12.000 ton. Uit Rome wordt gemeld dat Engelsche vliegtuigen de hospitalen van Bardia, To- bruk en Derna en de stad Bengasi heb ben gebombardeerd. Als vergelding werd Marsa-Matruk bestookt. Groote schade en branden werden gesticht. In een tref fen aan de rivier Okobo werden de Brit ten verslagen. (Zie vervolg op 2e blad.) (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■V In den nacht van 5 op 6 Oktober e.k. moeten alle uurwerken een uur achteruit gezet worden. Door dezen maatregel wordt praktisch den in ons land gebruikelijken Zomertijd weder ingevoerd. de inkomsten, t.t.z. van de nationale cri sisbelasting. Deze belastingen zullen dragen op de inkomsten van 1939 en bereiken de be roepsinkomsten, evenais deze van ae roe rende en onroerende goedpr-n. Er wordt van hoogerhand gehoopt dat verhooging van deze taks van 800 tot 900 millioen zal opbrengen. De geraamde opbrengst voor 1940 was 630 millioen. In werkelijkheid zou deze opbrengst tot 1,5 milliard moe ten gebracht worden. Naar een artikel hieromtrent versche nen in Het Nieuws van den Dagwordt voorspeld dat voor 1941 nog een grootere fiskale krachtinspanning noodig zal zijn. Van deze krachtinspanning, voegt het blad er aan toe, zal afhangen of België ekonomisch herleven kan.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 1