Z. E. P. MARCEL POUPEYE Hoever stüsst hes §üsS dess Oorlof; f Uit 't Poperingsche 4 3 bouwmeesters Het Spoorwegverkeer in onze Streek Britsche bommen op Vlaamsche Steden en Gemeenten de West-Viaamsche KANTOREN van de ORTSKOiMMANDANTUR ONZE MISSIEVETERANEN der Witte Paters Dertig jaar in de Missie HET RAPATRIEEREN DER /LUCHTELINGEN TELEFOONKABELS DOOR GESNEDEN TE FAUVILLERS IN LUXEMBURG MEDcDEEüHGiN DER 0R7SKGHMANDANTUR Sedert VRIJDAG 27 SEPTEMBER 1940, zijn de overgebracht naar de Eiverdingestraat, 50, IEPER Groote en kleine verzending van en naar het binnenland worden aanvaard. UIT P0PERINGE NIEUWE REGLEMENTEERING GEDENKENISSEN! HANDELAARS! JULIEN DECREUS-BAERT A Tn de reeks van onze verdienstelijke Missionarissen mag zeker Pater M. Pou peye komen te staan, die 30 jaar zvvaren arbeid in Beier. Kongo achter den rug heeft en er bijlange nog niet aan denkt de wapens neer te leggen. Het due in altum» «vaar in volle zee» blijft nog altijd zijn lijfspreuk. Te Yeurne geboren begin 1885. kwam Pater M. Poupeve met zijne moeder naar Brugge wonen in 't jaar 1903. Hij ging wijsbegeerte studeeren bij de Witte Pa ters te Antwerpen. Einde 1905 vertrok hij naar 't Noviciaat in Algierseen jaar later naar Karthago. alwaar hij tot 1903 theologie leerde. Toen kwam hij als onder-diaken naar België terug, ver bleef te Gits bij Roeselare. in het huis voor Broeders - Witte Paters, dat hij heeft helpen stichten, werd in 1909 te rug naar Karthago geroepen, waar hij zich tot het Priesterschap voorbereidde in 1510. Weldra nam hij afscheid om naar Opper-Kongo af te reizen. Op 30 Juli 1910 scheepte hij te Marseille in om langs de Oostkust van Afrika de boorden van Tanganika te bereiken. Te dien tijde was die reis moeilijk en gevaarlijk, er moest dan nog lange weken te voet gegaan worden door woeste en onveilige streken; waarna Pater Poupeve gaaf en gelukkig te Baudewijnstad aanlandde, in de 'bis schopsresidentie van Monseigneur Roe lens. Enkele dagen later zat hij in den Urua, onderpastoor benoemd op de mis sie van Lukulu, bij de Baluba's, het land en het volk waarover onze West- Vlaamsche missionaris Pater Gustaaf Van Acker zaliger, zoo kostelijk en zoo pittig verteld heeft in zijn Bij de Ba- loeba's» (1). Als het entwaar in Kongo warm is en hard om de negers te bekeeren, dan is het wel in Lukulu! Onze Pater Pou peve heeft er om zoo te zeggen de vuur proef doorstaan. Vier jaar lang mocht hij daar zwoegen en zweeten, om daarna, gewoon geworden aan de Kongoleesche hitte, gestaald en gesterkt, vermagerd maar gezond, naar Baudewijnstad heen te gaan en er te werken, vooral als eko- noom, aan den verderen bloei van die groote en schoone Missie. We schreven dan 1914. Men had voorwaar een mis sionaris van het gehalte van een Pater Poupeye om de financieele moeilijk heden het hoofd te kunnen bieden en om het weezenhuis van meer dan 100 jongens te besturen. Monseigneur Roelens, die Pater Pou- peve's werkkracht en begaafdheden van dichtbij had kunnen nagaan, schonk hem zijn volle betrouwen en stuurde hem in November 1917, als overste en prokura- tor naar de pas-gestichte missie van Al- bertstad. Veel jaren verbleef P. Poupeve te AI- bertstad. Hij had er danig deugdelijk werk verricht, de missie tot verderen uit bouw gebracht, ze op stevige en duur zame gronden gevestigd en toen in 1921 werd hij met eene belangrijke en moei lijke zending belast: de stichting van een nieuwe missie in Kivuland, te Ngweske, bij de Banyabunger's. Daar kon hij nu de volle maat geven van zijn kunde, moed en zielenijver en hij deed het: in voeling komen met een nog wild en gevaarlijk volk; het gunstig stemmen tegenover de missionarissen; voorloopige gebouwen laten optrekken woonhuis, kerk, scholen ejl apotheek; hulp ver'eenen aan noodlijdenden; onder dak aan weezen en verstootenenraad aan vervolgden en hopeloozengenees middelen aan zieken en gewonden. In een korte spanne tijds krioelde het van negers op de kraaknette nieuwe missie. Klassen en catechismuslessen werden druk bezocht en bijgewoond, zoo dat de gebouwen weldra veel te klein geworden waren en door andere moesten vervangen worden. De eerste kristenen heeft P. Poupeye plechtig mogen doopeneen heele groep volwassenen, flink beslagen in de kennis van onzen heiligen godsdienst en door 6 jaren voorbeeldigen levenswandel ge sterkt voor de toekomst. Het waren zoo veel zorgenkinders geweest, bij de hand geleid dag aan dag, als in barensnood gewonnen voor O. L. Heer, tot het nieu we volle leven, en waarvan de geestelijke vader en Overste verheugd met den Apostel zeggen mochtDeze zijn mijn blijdschap en mijne kroon!», t Moe en overlast, overwerkt, werd P. Poupeye ziek. de kwade koorts die hem te pakken kreeg, wilde maar niet afnemen. Hij kwam ze. geluk van God, 'te boven, moest onmiddellijk naar Euro pa vertrekken om zijne ondermijnde krachten te herstellen, doch bleef nog 2 jaar, uit opoffering om andere mede broeders in zijn plaats te la'én heengaan en vertrok eerst in 1928! 18 Jaar onafgebroken en welgevuld missieleven verdiende wel 'n degelijke rust! Zoo dacht er P. Poupeye niet over: te Brussel vo!gde hij de leergangen van tropische geneeskunde. Heimwee naar 't ntissieveld overstelpte hem en in de maand Augustus van 't jaar 1929 ver trok hij weer naar Kivu. Ngweske, zijn missie, de missie die hij gesticht had, werd hem andermaal te besturen gegevenof hij verheugd was, hoeft niet gezegd maar zijn vreugde was van korten duur. Rome verdeelde het te uitgestrekte missiegebied van Mgr Roe lens, het nieuwe Yikariaat van Kivu kwam tot stand met Mgr Leys als aposto lisch Yikaris en P. Poupeye ontving in eens drie gewichtige ambtsbezigheden deze van Overste op de missie van Nya- gezi, prokurator en schoolopziener. Gedurende 3 jaar nam de Pater die voorname, voor zijn leeftijd zware func ties waar met doorzicht, met kennis van zaken, met toewijding en tot algemeene bevrediging. Dan voelde hij zijne krach ten begeven en ging rust nemen in het Klein Seminarie te Mugeri aan 't Kivu- meer. Na een paar maanden was hij hersteld en mocht hij zijn koffers en pakken ma ken om heen te gaan naar het land der Warega'», Overste benoemd op de rog jonge missie van Mungombe Bscrnem Sint Hilariuj. In September 1933 kwam bij daar aan. niet als onbekende Pater Poupeye is overal bekend en geprezen en onmiddellijk sloeg hij de hand aan 't werk. \Vat de Pater daar tot op den dag van heden aan apostolischen arbeid van allen aard gepresteerd heeft, zal zeker niet moeten onderdoen voor hetgene hij elders verwezenlijkte: zijn missieveld. dat bijna zoo uitgestrekt is als ganscb Be'gië Cll veelal bergachtig, doorreist hij jaarlijks; waar hij aanzienlijke groepen negers ontmoet, die om een catechist vragen en ze vragen er allen een sticht hij kapellen en scholen; ill de vele goud- Cll tinmijnen die overal verspreid liggen, gaat hij binnen al weldoende zoo goed aan 't inlandsch werkvolk als aan de Europeanen. Deze laatsten heeft hij zich zoodanig bevriend gemaakt dat ze bijna allen ongeveer 100 lid zijn van het Werk van de Yoortplanting van 't Geloof cn allotment op het maandschrift van de Witte Paters. Meer dan 3 jaar geleden viel hij weer ziek, doch herstelde en sedertdien is de moedige Pater kranig en gezond gebleven, steeds op den bres voor 't heil der zielen, geen tegenspoed, hoe groot ook. die hem van zijn stuk kan brengen, altijd blij moedig en gedienstig, geheel en gansch aan allen. Pater Marcel Poupeye, Vlaamsche Witte Pater, we zijn fier op u. we bren gen n een eeregroet! We weten dat we daarmede u in uwe nederigheid geenszins krenken: soli Deo honor et gloria!» «Aan God alleen alle eer en glorie» hooren we li antwoorden. F.uge! serve bone. Moed! getrouwe dienaar; blijf nog lang aan den arbeid in den wijngaard des Heeren: schoon is uw leven, schoon zijn de vruchten van uw leven, hoe schoon en groot zal uw kroon zijn in 't andere, eeuwige leven Dertig jaar missieleven verdient meer dan onze waardeering. Weinigen kunnen nu geldelijk steunen (Postch. 1103.59 N:euw Afrika». Antwerpen) doch welke school of K. A.-bond uit zijn streek of uit Ylaauderen. zou Z. E. P. Poupeye, dc kranige veteraan, niet in de gebeden van de leerlingen of leden aan vaarden: het is beste en tevens eenvou dige missiehulp. Het zal P. Poupeye, in zijn verre missieland zoo'n genoegen doen dit te vernemen, en Gods bijstand over zijn werk. door een schaar kleine bidders afgesmeekt, te voelen. Het adres van P. Poupeye luidt: Z. E. P. Poupeye, overste der Katholieke Missie, Mun gombe, Kivu, Belg. Congo. Nu het post verkeer voor postkaarten heropend is (port0,75 fr.), zullen velen hem dien gebedsteun, en een woord van hartelijk medevoelen willen zenden. (r) BIJ DE BALOEBVS noar steeds het geestig ste Missieboek, is steeds te verkrijgen tegen 5 frank (een spotprijs) in den Missieboekhandel, 7. Been houwersstraat. Brugge, waar alle andere Missieboeken voorhanden zijn. In de komende wintermaanden zal er veel vraag zijn naar boeken in de Openbare- cn Schoolboeken jen. Mochten zij* ruim van Missieboeken voorzien zijn. Prospectus op aanvraag. (Vervolg van 1' blad) in een volgenden nacht werden door Engelsche vliegtuigen nogmaals bommen geworpen op dit kuststadje, ongelukkig lijk met veel slechter gevolg. Twee huizen werden volledig verwoest en andere het prooi der vlammen. In een der vernielde huizen kwam het gansche gezin Deswaef Mich, om, waaronder drie kinderen. Te ZEEBRUGGE werden eveneens bommen geworpen op burgerlijke doel punten. Verschillende huizen en een haringrookerij werden zwaar getroffen. Bij HEIST vielen eveneens bommen, waardoor enkele huizen werden bescha digd. Een burger werd gewond. Te BLANKEN BERGE Welen ook 6 bommen, waarvan er 2 niet ontploften. Een paar villas stonden weldra in brand. Een groep badkarre:, werd versplinterd. Te MIDDELKERXE kwamen ook bommen terecht, die aanzienlijke stoffe lijke schade veroorzaakten. Ook te RAMSKAPLLbE vielen bom men, die neerkwamen in de velden en op gebouwen. Er zijn gelukkig geen doo- den noch gekwetsten te betreuren. BOMMEN OP VLISSINGEN, K1JSEL EN CROIX KLINIEK GETROFFEN TE RIJSEL In Fransch-Vlaanderen werden o.m. ook Rijsei en Croix gebombardeerd door Engelscne vliegtuigen. Bij Rijsei weraen bommen geworpen op de kliniek van de wijk Esquermes. Verschillende brandbommen veroorzaak ten brandnaarden, zoodat honderden zie ken uit het gebouw moesten worden ont ruimd. De daken en ue bovanste verdie pingen van de kliniek werden vernield. Bij het blusschingswerk weraen vier per sonen gewond. Bij deze kliniek bevonden zich geen militaire doelpunten. In een anderen nacht werden ncgmaals bommen geworpen op Rijsei, met het ge volg dat talrijke huizen min of meer be schadigd werden. E_n vrouw v.erd ge dood en twee andere zwaar gewond. Te Croix, bij Rcebaais, werdeii bom men geworpen door Engelsche vliegers. Talrijke huizen werden vernield. Een meisje werd gedood en 2 personen gewond. Op Vlissingen (Nederland) werden ook Engelsche bommen geworpen en tal rijke personen werden gewond. Branden werden gesticht. Op verder Nederlandsch gebied werden eveneens brandplaatjes geworpen door Engelsche vliegturgen. NOG BOMMEN OP ANDERE PLAATSEN OEDELElvI bij Brugge werd eveneens bestook door Engelsche vliegers, die 13 springbommen en een groot aantal brand bommen wiurpen. Bijna al ae bommen kwamen bezijden de huizen terecht. Toch werden enkele huizen beschadigd. Te KESSEL-LOO (Leuven) kwamen ook een 4-tal bommen terecht. In een weide brandde het gras af. Een brand bom kwam ook terecht cp het bed van een 10-jarig meisje, dat gelukkigiijk kon ontsnappen. Het vuur kon flan veroer gedoofa worden. Te V/Et>T KERKE kwamen bemmen terecht cp een noeve, waar ce gansche oogst werd vernield en koeien en ander vee gedood. EIHiGaiSSBKHKiaBaSflEBSliHSXiflB BELANGRIJKE MEDEDEELING Alhoewel de rapatrieeriiig der Belgi sche vluchtelingen als een afgedane zaak kan worden bcscnouwd, zal het departe ment van Volksgezondheid nog tot rond 1 October, een bevoegd persoon in Frank rijk laten, die gelast zal zijn de speciale gevallen te regelen, en wel het geval van sommige vluchtelingen waarvan de naast- bestaanden geen nieuws meer hebben ontvangen. De belanghebbenden welke verlangen dat nopens dergelijke aangelegenheden opsporingen in Frankrijk gedaan worden, worden verzocht onverwijld alle daartoe dienstige inlichtingen te zenden naar het Ministerie van olksgezoudheid, i Ko- ningsplaats. te Brussel, (Vervolg van 1* blad) Maandag 23 September: E:n onderzeeër bracht 8 koopvaardij- achepen van samen 61.300 ton tot zinken. Andere torpedeerden 35.700 ton aan scheepruimte. In 2 dagen werden dus voor 176.000 ton aan schetpruimte tot zinken gebracht, wat een topprestatie beteekent. De aanvallen op Londen werden van uit de lucht voortgezet. Het centrum en de oevers van de Theems werden bijzon derlijk zwaar getroffen. Nieuwe branden werden gesticht nevens de oude. Vlieg- havens, havens, enz., verder het lard in, werden ook zwaar bestookt. Aan de Fransch-Belgische kust wier pen de Britsche vliegtuigen een aantal bommen zonder militaire schade ean te lichten. Van weerszijden gingen 2 toe stellen verloren. Uit Stockholm wordt gemeld dat de be volking van Lonflen nog steeds de stad ontvlucht. Speciale treinen moesten wor den ingelegd om de wegen te kunnen ont lasten, daar deze versperd waren geraakt. Het Italiaansch Legeröcricht meldt dat Alexandrië nogmaals werd bestookt, even als het petroleumcentrum van Haifa: ook op Marsa-Matruk. Bij deze laatste aanval durfden de Engelsche jagers den strijd niet aan te gaan. Een beschermd konvooi werd aangevallen. Vier schepen werden getroffen. Alle Italiaansche vlieg tuigen keerden terug. Dinsdag 21 September: Een Duitsche snelboot bracht een Britseh handelsschip van 3.000 ten tot zinken. Een ander gewapend schip werd buiten gevecht gesteld. De aanvallen op Londen en andere belangrijke plaatsen werden met sukses bij dag en bij nachte voortgezet. Het jachteskradrilje van Majoor Moel- ders behaalde zijn 500" overwinning in de lucht. Engelsche vliegtuigen wierpen bommen op de Berlijnsche omgeving, zonder groote schade aan te richten. In Noord- Duitschland werden talrijke hoeven ver nield. De Universiteitsstad Heidelberg werd ook gebombardeerd. Ook Bruchsal werd bestookt. In beide steden vielen burgers als slachtoffers van het bombardement; ender de gedooden bevinden zich ook kinderen. In een verder bericht wordt medege deeld dat sedert 10 Augustus niet min dan 23 millioen kilogram bommen op Enge land .geworpen weiden. Zes duizend in dustrie- en fabriekinstallaties, waarvan 1400 te Londen, werden beschadigd of vernield. Twintig ten honderd der gas- cn electriciteitscentrales werden vernield of voor maanden buiten gebruik gesteld. Honderden kilometer spoorwegen en en kele stations werden volledig vernield. Door de Italiaansche luchtmacht wer den Aden en Malta bestookt, evenals Marsa-Matruk in Egypte. Een Britsche kruiser werd tot zinken gebracht. Van weerszijden werden andere bombarde menten uitgevoerd. Woensdag 25 September: Met sukses werden de gewapende ver kenningsvluchten over Engeland voort gezet. 's Nachts vielen talrijke formaties de Britsche hoofdstad aan, met het ge volg dat omvangrijke branden werden gesticht. Zelfde gebeurde te Liverpool. Als vergelding van het bombardeeren van de Duitsche Universiteitsstad Hei delberg, werd Cambridge bestookt. Vliegtuigen van de Royal Air Force lieten bommen vallen op Berlijn en ste den van Noord-Di'itschland. Te Berlijn werden e?n aantal burgers gedood en gewond. Militaire instellingen werden niet geraakt. 25 Engelsche vliegtuigen werden neergeschoten; 6 Duitsche zijn vermist. Uit Rome- wordt gemeld dat nieuwe aanvallen werden uitgevoerd op Marsa- Matruk. Anderzijds werden Torbuk en Bardia door de Britten bestookt. Aan het Rudolf-meer in Kenia werden Enkele verkenningsgroepen tot den aftocht ge dwongen. Te Port-Soedan werden tien Engelsche vliegtuigen vernield. In verband met den strijd die gevoerd wordt ean de grenzen van Libye en Egypte, wordt gemeld dat de Egyptische Regeering gesn oorlog wenscht met Italië. Donderdag 26 September: Nogmaals werden de aanvallen op Lon den en andere Engelsche steden voort gezet. Bij Dover, Hastings, Folkestone, Ashford, Newhaven, Brighton, enz., wer den spoorwegen vernield, havenwerken en fabrieken getroffen. Talrijke luchtgevech ten werden geleverd, die ten voordeele van de Duitschers uitvielen. Een han delsschip van 3.000 ton werd tot zinken gebracht en een ander in brand gescho ten. Een snelboot bracht een andere boot van 2.000 ton tot zinken. In den nacht, tot den vroegen morgen, werden de aan vallen op Londen en andere havens voort gezet. Engelsche vliegtuigen poogden Berlijn en andere Duitsche steden aan te vallen. Het spervuur hinderde hen. Door Brit sche bommen werd een hospitaal en en kele woonhuizen getroffen. 18 Engelsche vliegtuigen werden neergeschoten; 4 Duitsche zijn vermist. Kapitein Prien kwam met zijn duik boot binnen, na nogmaals 41.130 ton tot zinken te hebben gebracht. In het geheel werd door deze duikboot totnogtoe 151.400 ton in den grond geboord. H.t Italiaansche legerbericht meldt luchtaanvallen van weerszijden. Uit Stockholm werd gemeld dat de Londen een aanvang werd gemaakt met de ontruiming van vrouwen en kinderen. taire aangelegenheden. Het geniale, dat men later zonder twij fel ervpn zal inzien, ligt verder in het feit, dat op het oogenblik de militaire af rekening met Engeland de richtlijn tiet nieuwe politieke orde tot iu de kleinste bijzonderheden en met het grootste ver antwoordelijkheidsbesef werden vastge legd. De nieuwe order.in". welke den inzet uitmaakt van den oorlog, is des te meer merkbaar, daar zij juist het tegenover gestelde beoogt van hetgeen de machts politiek van den tegenstander wil door voeren. Zij streeft er naar a!le Staten, die eenig begrip hebben voor de huidige gebeurtenissen, alsmede alle volkeren die niet alleen de rcodige levenskrachten doch oc'.: den wil hiertoe hebben, tot ge- lijk-berechtigde leden der Europeesche gemeenschap te maken. Van dit standpunt uit bezien. staat deze oorlog zooals er re*ds op gewezen werd. In het teeken van den strijd di-tmet het oude afrekmt, doch bij zijn hulp e.an den groei van het nieuwe alle hulp biedt. Deze oorlog is eigenlijk reeds beslist, daar het nieuwe Europa steeds v.astere vormen aanneemt. Aan de pogingen van den tegenstander om deze nieuwe ordening tegrn te hou den, kan thans geen beteekenis van eenig belang meer gehecht worden JAPAN EISCHT HET RECHT VAN DOORTOCHT DOOR INDO-CHINA UITEENZETTING OVER HET HERSTEL DER OORLOGS SCHADE TAP'.NSCME TROEPEN P.UKTEN DF. FRANSCHE KOLONIE BINNEN AK KOORD BEREIKT TUSSCHEN JAPAN EN FRANKRIJK Sedert enkele weken is de Fransche Ko- 'lonie van Indo-China de inzet geworden van aanspraken op grondgebied van wege het gewezen Siam, dat thans Hailand heet, en van wege Japan, dat het recht van doortocht door dit gebied eischte, ten einde langs dien weg het China van Maarschalk Tchang-Kai-Shtk te kunnen aanvallen. De berichten die hierover toekwamen zijn steeds grootendeels onduidelijk ge weest. Voor wat betreft de aanspraken van Siam of Hailand, zooels men het noemen wil, hebben deze betrek op de gebieden van Laos en Cambodge, die in 1893 door Frankrijk van een verzwakt Siam wer den geroofd. Intusschen is het Siam van thans uitgegroeid tot een goed bewapende natie, dat den steun geniet van Japan, wijl Frankrijk thans ten zeerste ver zwakt is op zijn beurt. Siam zou dan ook de vroeger verloren gebieden terugge vraagd hebben. In hoeverre hierover reeds een akkoord tot stand kwam of niet kan nog niet met zekerheid worden ge meld. Aangaande de eischen van Japan wer den deze reeds enkele weken gesteld. Ja pan eischte dat Japansche troepen door Indo-China zouden mogen doortrekken, ten einde de Chineesche troepen van Maarschalk Tchang-Kai-Shek in den rug te kunnen aanvallen, wat moest ge paard gaan met het vestigen van mili taire vliegvelden en bezetting van andere punten van strategisch belang in den strijd tegen China. Herhaaldelijk werden de eischen van Japan door de Regeering van Vichy ver worpen, maar steeds werden besprekin gen hervat, zoo te Tokio als te Hanoi. Op zelfden dag dat aangekondigd werd dat een akkoord was bereikt tusschen beide nartijen en dat Japan recht tot door tocht kr:eg en recht tot gebruik vap be paalde vliegvelden, maar dat Japan de verzekering gaf de Fransche rechten op de gebieden van Indo-China te eerbiedi gen, kwam ook het bericht toe dat Ja pansche troepes» bi i^. Dopgdang. langs China, de Fransche Kolonie waren bin nengedrongen en er op Franschen tegen stand waren gestuit. Later werd gemeld dat de onmarsch der Japanners aldaar en de weerstand die hen geboden werd, op een misverstand berustten; de gevechten zouden cok zijn geëindigd. De doortocht verleend aan de Japan ners in Indo-China werd afgekeurd in de V. S. van Amerika. Japan verklaarde echter dat het geen inmenging van der den te dezer kwestie dulden zou. BRITSCHE LANDINGSPOGIN GEN TE DAKAR WERDEN VERIJDELD BELANGRIJKE DIPLOMATIEKE BESPREKINGEN DER AS-MCGENDHEDEN TE ROME HET BESLUIT LUIDT: GEEN COMPROMIS-VREDE Op het oogenblik dat de groote slag teg^n Engeland gaande is; door Duitsch- land tegen Londen en andere Engelsche groot-steden en op zee, en door Italië te gen de sleutelposities van het Britseh Koloniaal Rijk, werden nogmaals be sprekingen gevoerd te Rome tusschen de vertegenwoordigers der As-mogendhedcn. De Duitsche Minister voor Buitenland- sche Zaken, H. von Ribbentrop, was naar Rome afgereisd, waar hij o.m. op 20 Sep tember een onderhoud had mst de Duce en met Graaf Ciano. Van meet af werd medegedeeld dat de besprekingen in volle overeenstemming waren, zoo op militair als op andere gebieden. In de bladen werd gewezen op de groote beteekenis van deze ontmoeting ten op zichte van den toekomstigem uitbouw van Europa en de Afrikaansche gebiedtn. De aanwezigheid van den H. Serrano Suner, Spaanscn Minister voor Buitenlandsche Zaken, te Berlijn, wees er verder op dat ook de belangen van Spanje ter dezer zake werden onder oogen gezien. Omtrent deze besprekingen werd later nog uit Berlijn het volgende gemeld; In den strijd der As-mogcndhoden kan er geen sprake zijn van een compro mis en bijgevolg ook van ga en compro- mis-vrede. De strijd tegen Engeland wordt op alle fronten voortgezet. De besprekingen van Rome behandelen alle problemen die voor het vernietigen van Engeland van belang zijn. Het feit dat er bij den strijd der As- mogendheden geen sprake ts van een compromis of van een compromis-vrede, alsmede de vaststelling dat de strijd te gen Engeland op alle fronten wordt voortgezet, geldt niet alleen voor de mi litaire maar ook voor de politieke bedrij vigheid. Da besprekingen te Rome beperkten zicu d;ea tengevolge tuev «heen tot mili- ALS VERGELDING BOMBARDEEREN FRANSCHE VLIEGTUIGEN DE BRITSCHE BASIS VAN DAKAR Dakar De Westkust van Atrua mei ou.uetijk de Fransche haven Dakar. KREDIETEN MAAR GEEN VOOR SCHOTTEN. BOUWEN KOsT THANS 42 r'r DUURDER DAN OP I AUGUSTUS 1939. Op Zondag 15 September jl. werd voor de West-Vlaamsche Bouwmeesters een vergadering belegd en gehouden te Roe selare. Tijdens deze bijeenkomst werd het woord gevoerd door den H. Dcmeyere, Provinciaal Commiscr.ris voor den We- d:ropbouw in West-Vlaanderen. Uit de uiteenzetting en beschouwingen van den Provincialen Commissaris kan het volgende worden besloten; De toegestane leeningen zijn geen I voorschotten on oorlogsschade; een recht op oorlogsschade bestaat vooralsnog niet, maar dc gemeenschapsgedachte laat ver morden dat een wet vroeg of leat dit recht zal toekennen. Dat allen dus de oorlogsschade goed schatten. Wat de aanvragen vcor leeningen be treft. zal het onderzoek hiervan voortaan bij den Provincialen Commissaris gecen traliseerd worden. Deze aanvraag dient uitsluitend te bestaan uit een formulier in driedubbel (voortaan bij het gemeen tebestuur verkrijgbaar), met een verkla ring van den Burgemeester dat bet ge bouw door oorlogsfeiten beschadigd v/erd, verder de schatting en bewijs van aan vang der werken. In een tijdspanne van 8 i 11 dagen wordt de leening toegestaan. Wie echter slechts 8.C00 fr. ncodig heeft, vrage geen 10.000 fr. Sancties dien aangaande zullen overigens anders niet achterwege kunnen blijven. Wie de lee ning niet noodig heeft, doet goed ze niet te vragen. De personen, wier huis gansch verwoest is, uunnen van deze leeningen niet ge nieten; zij die echter het initiatief reeds hebben genomen, kunnen een aanvraag doen. Voor de kroostrijke gezinnen kan de tusschenkomst der Provinciale Com missarissen trouwens ook gevraagd wor den. Voor wat de licht beschadigde hulzen betreft toebehoorend aan personen, die hetzij nog in Duitschland of Frankrijk zijn, of van minderjarigen, zal de Com missaris ook ingrijpen. De schattingen dienden in princiep op basis van de prijzen van 1 Augustus 19o9 te geschieden, omdat deze prijzen nor maal waren, doch deze stemmen niet overeen met de huidige (naar aanwezi gen verklaren, heeft de vergelijking aan aanbestedingen uitgewezen, dat er een stijging van nagenoeg 42 merkbaar is). De bouwmeesters zullen dus hun schat ting naar den huidigen prijs verhocgen, om een voldoende lesning te vragen; zij moet op een gezegeld papier gesteld zijn. De datum van 12 of 15 September voor den aanvang der werken kemt niet meer in aanmerking. De intrestvoet der leeningen (maxi mum 2 is vooralsnog nog niet vast be paald. Deze leening is eigenlijk een hy- potheekname, waarvoor echter geen no- iarieele akte noodig is. Beloopt de schatting nu 11.009 fr., dan mag de leening nog gevraagd worden; voor elk hvus moet er een speciale aan vraag geschieden. asisiHBuniaaaanBaïssiss&sasBaai IEPER Een nieuwe botsing van belang tusschen Frawcrijk en Engeland heeft zich in den loop dezer laatste dagen, namelijk om ae stad Dakar, hoofdstad van ae Fransche kolonie van Sénégal en het Fransch Wes telijk Afrika, afgespeeld. Maanaag namidaag verschenen name lijk Engelsche vlootstrijdkrachten voor de haven van Dakar. Op een der schepen bevond zich de ex-Fransche Generaal De Gaulle, die aan de overheden van Dakar een ultimatum richtte, de overgave van de stad eischende. Deze weigerden, met het gevolg dat het vuur geopend werd op de stad en dat de batterijen van de haven en de Fransche opriogsbodems, aanwezig in de haven, dit beantwoordden. De Engelschen zouden dan verscheidene landingspogingen hebben uitgevoerd, maar die telkens wsrden afgeslagen, dit zoowel op Dakar zelf als op nabije gele gen punten. Een treffen had ook plaats tusschen Fransche en Engelsche vloot- eenheden aldaar aanwezig. Een Fransche duikboot, de Pejsce zou zijn tot zin ken gebracht, wijl een Britsche kruiser zelfde lot zou ondergaan hebben en een andere zwaar zou beschadigd geweest zijn bij e;n aanval uitgevoerd door Fran sche vliegtuigen. Naar de laatste berichten zouden de Engelsche strijdkrachten, na de misluk king van hun landingspogingen, terug hooge zse hebben gekozen en den strijd hebben opgegeven. Als vergelding voor den aanval op Da kar hebben een 129 Fransche vliegtuigen van uit Marokko het Britsche steunpunt van Gibraltar heftig gebombardeerd. Te Gibraltar zouden dooden en gewonden zlja en groote schade veroorzaakt. Een Zie vervolg hiernevens Alle teruggekeerde krijgsgevan genen van de streek opnieuw opgeroepen. Te Fauvillers, in de provincie Luxem burg. werd een telefoonkabel van liet be zettende leger doorgegleden. De daders worden opgespoord. In afwachting van bun aanhouding besliste de Duitsche Overheid terugge keerde krijgsgevangenen opnieuw binnen te roepen eu te interneeren in de Citatel te Luik. Niet alleen deze van Fauvillers werden opgeroepen maar ook deze van de omliggende gemeenten Wisenbach, Yitry en Hette. De omliggende gemeen ten werden ook veroordeeld een perma nenten waakdienst in te richten. Feu daad van valsche vaderlandsliefde door onbekenden bedreven heeft nog maals talrijke fainiliën in bet verdriet ge stort. Dergelijke sabotage-daden dienen dus ten strengste afgekeurd. iissaaasaBBaBsaBsaiEBHBiigis Engelsch oorlogsschip, alsmede verschil lende andere kleinere schepen, zouden door bommen zijn getroffen geweest. Deze aanval op Dakar veroorzaakte een geweldige beroering in Frankrijk. Uit latere berichten is gebleken dat de Britsche macht bestond uit 7.0C0 man. Naar de eene berichten zouden te Dakar 200 dooden zijn gevallen, wijl andere mel dingen gewagen van 65 burgers en 120 Fransche soldaten die werden gedood en 229 burgers en 138 soldaten gewond. Een tweede maal hebben Fransche vliegtuigen Gibraltar gebombardeerd. Uit Geneve wordt nog gemeld dat bij de geleverde gevechten drie Engelsche kruisers werden geraakt, waarvan een op zeer ernstige wijze. NIEUWE ORDENING IN NOORWEGEN Een nieuwe ordening is van kracht ge worden in Noorwegen. Deze omvat o.m. uitschakeling van het Koningshuis, ont heffing van alle politieke partijen en op richting van een Staatsraad bestaande uit 13 leden, die alle bevoegdheden heb ben overgenomen. BRITSCH STOOMSCHIP MET KINDEREN GETORPEDEERD Uit Berlijn wordt gemeld dat inzake het bericht verspreid door Londen als zou een Eritsch stoomschip met talrijke kinderen aan boord, in den gror.d zou zijn geboord, men denkt dat dit een zui vere propaganda-zet van de Britten is, ten einde de openbare meening in Ame rika tegen Duitschland op te zweepen. Gezien de tijd en de plaats door de Engelschen gegeven, meent men dat het onmogelijk is dat bedoelde boot door een Duitsch oorlogsschip zou zijn in den grond geboord. EEN EN ANDER Te Vichy werd verzekerd dat in Fransch Marokko de toestand normaal is. De Egyptische Koning werd onder Britseh toezicht gesteld. Engelsche wach ten hebben de Egyptische vervangen voor het Koninklijk PaDis. De gewezen Fransche Minister Guy la Chambre, is uit Spanje naar Frankrijk gekomen om zich ter beschikking van het Fransche Hooggerecht te stellen. Hij werd ingerekend. De H. Daladier werd reeds een eerste maai ondernoord. In Frankrijk zulltn voor 25 milliard groote werken worden uitgevoerd ten einde den wederopbouw te bevorderen. Binnen kort wordt de rantsoeneering voor verschillonae voedingswaren in het land van kracht. In Frankrijk werd het gansche ver mogen van de Rothschild's onder dwang beheer geteld. Deze goederen zullen ge- likwideerd worden en de opbrengst ervan zal aan een nationaal steunfonds worden overgemaakt. De Engelsche Koning hield een ra dio-toespraak. Tengevolge het alarm dat in Londen tijdens zijn rede werd gege ven, moest de Koning deze voortzetten in zijn schuilkelder. De Koning wees erop dat de strijd thans vlak voor de deur van Engeland staat en dat de toekomst don ker en koud is. Een Noorsche visschersboot werd be schoten door Engelsche vliegtuigen. Een visschei werd gedood eu anderen gewond. Het vervoer per scoor in onze streek is bezig met volledig te hernemen. Reeds kwamen er meerdere wegers ko len toe uit de Belgische koolmijnen. Tot nu toe mochten er van hier uit enkel eet- v/aren en dit per wagenlading verzonden worden. Thans vernemen wij dat alle go "deren nu mogen verzonden worden, zoovel per afzonderlijke collis als per wagenlading. Dit geldt onder me:r voor de stations Pooeringe, Abeele. Proven en Roesbrugge. Alle zendingen uit andere dselen van het land verzonden zullen eveneens kunnen toekomen. Voorloopig worden geen zen dingen aanvaard tegen terugbetaling, noch met verklaring van belang bij afle vering. Ook voor de reizigers is er thans reeds gelegenheid uit het station Poperinge te vertrekken en er terug te keeren, alhoe wel nog maar één maal per dag. Noch tans mogen wij verwachten dat er m»t 6 Oktober e.k. hierin verbetering zal ko men. Wij hebben deze eerste vooruitgang ongetwijf:ld te danken aan onzen plaat- seliiken statieoverste, den Heer Delannoy, welke hiermede een onschatbarcn dienst i bewezen heeft aan de bevoorrading v?n onze gewesten. Laten vij hopen dat de Nationale Maatschappij van Belgische Sooorwegen weldra in de gelegenheid zal zijn onze streek te bedienen zooab voorheen. ^'lllllllllillllllllililllillllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllilllllllillIjlllllllllllllllllllllllUlilllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllilllllllilllllllillllllllllllUltlilOMnHn ^iiiiiiintiimtiiimiti;!iiiiiniiiiti;iit!!!ni!iflitiiinii(!!ii:iii!iiiii(U!iti!i!iitt(itffi«imiuiiiiminiiiii!t!itn!i!ifliii!»n!iflii]iiiiitiiiiiniinj|iitimiiR<tHnn -«o»- APOTHEKERSDIENST Heden Zondag alle Apotheken open tot den middag; 's namiddags alleen open de Apotheek KESTELIJN, Gasthuisstraat. BURGERSTAND van 20 tot 27 September 1940. Geboorten. Verdonck Ludo, z. v. Adrian en Silvert Yvonne, Grocte Markt. Bafcop Simonne, d. v. Amand en Moerman Magdalena, Ieperstsenweg. Houpe Ghislaine, d. v. Julien en Verhoest Denise, Switch Road. Brutsaeri Jacques, z. v. Lucien en Van- denbtrghe Irma, Waasten. Vandevoor- de Guido, z. v. Louis en Nuyttens Mar guerite, Vlamertinge. Overlijden. Vandromme Maria, 60 j., echtg. v. Duponselle Egide, Ieperstraat. Huwelijk. Vandoolaeghe Jules, land bouwer van Geluwe, en Kesteman Maria, z. b., v. Poperinge. Huwelijksbeloften. Vanhove Georges, drukkersgast, en Suffys Marie-Antoin:tte, strijkster, b. v. Pop. Carpentier André, landwerker v. Pon., en Denys Florida, z. b., v. Westouter. Hauspie Albrecht, meubelmaker v. Pop., en Debergh Anna, z. b., v. Gits. OVER VERKEERVERGUNNING VOOR MOTORRIJTUIGEN STRENGE BEPERKING Door het Ministerie van Verkeerswezen werden ons onderrichtingen gegeven om een strenge beperking toe te passen bij het afleveren van Verkeersvergunningen voor Motorrijtuigen. Per brief van den Heer Orts-Komman- dant te leper in datum van 12 September wordt ons bevel gegeven voor de Perso nenwagens: Dadelijk de Verkeersver gunningen voor Motorrijtuigen cp 't ge stelde maximum te bekrimpenDit maximum bedraagt 10 der cp 10 Mei 1940 toegelaten personenwagens. Dit moeten wij toepassen met de ko mende vernieuwing der Verkeersvergun ningen, op 28™ dezer. Ziehier esnige uittreksels uit de ont vangen onderrichtingen Al de middelen moeten onder het oog gezien worden om het motorbrandstofver- bruik te verminderen, terwijl per afge- legden kilometer een maximum tonne- maat moet kunnen vervoerd worden. Te dien einde moet het verkeer van personenauto's binnen de grenzen der ag glomeratie of binnen een bepaalden kring van het domicilie van den verbruiker VERBODEN WORDEN en dienen de be langhebbende, behalve in uiterst drin gende gevallen, andere vervoermiddelen zooals autobussen, tramways, fietsen, te gebruiken of zelfs den weg te voet af te leggen. Anderzijds zijn de trajecten, die buiten de localiteiten of agglomeraties m:t lzdige vrachtauto's afgelegd worden, verboden; brandstof zal worden gewei gerd voor de personen- of vrachtauto's, welke merkelijk meer dan het gemiddelde hunner categorie verbruiken. Goederen mogen slechts vervoerd wor den per auto, wanneer het vervoer niet op den heelen of gedeeltelijken afstand per spoor of paardentracties kan ge schieden. Sportwagens (torpedo's) met twee zit plaatsen en van meer dan 11 HP mosten uit het verkeer genomen worden. Worden ook buiten verkeer gesteld de personenwagens met een kracht van 19 paarden en mesr DE KWESTIE DER AANHANGWAGENS Omzendbrief van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken in data van 10 September, zegt daarover als volgt: Er is gevraagd worden of de tot ca- mionneae getransformeerde en van een aanhangwagen voorziene private rijtui gen, als personenwagens dan wel als vrachtauto's dienen beschouwd. Om als camionnetts tot het verveer te worden toegelaten moeten dergelijke rij tuigen vooraf zoo zijn getransformeerd, dat zij voor het vervoer van personen to taal ongeschikt zijn geworden. De aldus niet getransformeerde rijtui gen dienen als private personenauto's be schouwd en mogen dan cok geen aan hangwagen meer met zich voeren Die maatregel moet onverbiddelijk toe gepast worden. Voor van nieuwe Verkeers vergunningen of alie verdere inlichtingen, wenden de belanghebbenden zich; Duin kerkestraat 18. Po:«zringe, den 24 September 1940. De Secretaris, De Burgemeester, M. Couttenier. Dr J. Van Walleghem. mui iimflitmiimiiiiflitiHuiaiiaiiiiiiiiiiiiaaimgifliimirj onzer stad na de bange bombardementen. 10 Foto's, klaar genomen, opgemaakt in kleine boekjes, zijn van lieden af ter Drukkerij SANSEN-VANNESTE, Gast huisstraat 15, Poperinge, te verkrijgen aan 5 fr. 't stuk. Ze zijn een trouwe weergave der zwaarst geteisterde plaat sen onzer stad. Speciale prijs voor winkeliers eu voortverkoopers. llllli;lllllllllllilUllllllllll!llllllliUllllll!lllll!ll!llll]l:lilllllllllll!llllllilllllllllllllllilllllll BERICHT AAN DE HEEREN PACHTERS DER COMMISSIE VAN OPENBAREN ONDERSTAND VAN POPERINGE De Commissie van Openbaren Onder stand van Poperinge laat de Heeren Pachters weten dat ue Heer Minne, Ont vanger der Commissie, gedurende de maand October 1940, cp de hieronder aangeduide dagtn de pachtgelden zal ontvangen in het Bureel van de Com missie, Stadhuis (boven): 's Zaterdags voormiddag, van 9 tot 11 uur (off. uur); 's Zondags voormiddag van 9 tot 11 uur (off. uur). Hij zal dus geen ontvangsten meer doen deu Vrijdag voormiddag, liet Bestuur. miHMWa UITDEELING DER R ANTSOENEERINGSZEGELS In het vervolg zullen de rantsoenee- ringszegels uitgedeeld worden naar gelarg de nummers van de gezinskaarten, di» reeds ten deele werden afgeleverd of het binnen kort zullen worden. De uitdeeling voor de zrgels van Okto ber zal diensvolgens geschieden in vol gende orde; Woensdag 2 Oktober, in den voormid dag voor de gezinskaarten dragende Nrs 1 tot 379; in den namiddag, voor de gezinskaarten dragende Nrs 380 tot 807; Donderdag 3 Oktober, 's voormiddags, gezinskaarten Nrs 803 tot 1200: 's na middags, gezinskaarten Nrs 1201 tot 1700; Vrijdag en Zaterdag vnor alle gezinnen die nog niet in het bezit werden gesteld van een gezinskaart. De uitreiking geschiedt telkens van 8 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Die een gezinskaart reeds bezit moet toch de rantsoenkaarten van gansch het gezin medebrengen. CHRISTEN VOLKSHUIS BUREEL. Alle dagen is het bureel open van 9 tot 11 uur. Voor diegenen die binst de week in de onmogelijkheid zijn te komen is er dus ook 's Zondags gele genheid om alle inlichtingen te bekomen, bijzonderlijk wegens Ziekenbond, Spaar kas, de Fransche Sociale Verzekering La Familie enz. Die een ouderdomsrente van Frankrijk genoten en niets ontvan gen hebben, wegens vervallen termijn van 1 Juni tot 1 September, mogen zich aan bieden met hun boekje en levensbewijs. JAARMIS. Zooals gewoonlijk wordt er op Zondag 6 Oktober, te 9 uur, in da St-Bertinuskerk, een H. Mis opgedragen voor de overleden leden van liet Christen Werkersverbond, namelijk: Carpentier Theophiel, Allemeersch Hector, Gaude- laire Albert, Pattyn Jules, Verstraete Frans, Sïrgier Firmin, Sterckx Lea. Ver- helst Blanche, Allaeys Elisa, Houpe Ju- lien. Houpe Ghislaine, Houpe Bernard, Brabants Maria, Delboo Maurits, Ruys- sen Gaston. Logie Robert, Delava Mau rits. Debyser Gerard. Braem Désiré. Wij doen een oproep tot al onza ieden om zoo talrijk mogelijk «^TOirooraig rt zijn in die Jaarmis en hun overleden me debroeders cn -zusters indachtig te zijn. De familieleden worden verzocht te willen plaats nemen vooraan in het mid denkoor. Ge weet allen dat bet verplichtend is dat liet nummer van uw Handelsregister in uwe uitstalling zichtbaar is. Wie 't niet doet kan gestraft worden... daarom stelt U in regel. Bestel bij ons een pan-karte waarop de naam uwer Firma en uw Handelsregister gedrukt staat. 't Is practisch, simpel, gemakkelijk en... ge zijt dan volledig in orde! Prijs per pan- karte 5 frank. Illllllllllllllll!llllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllll|liillllllllllllllllll!lllinill« HOUDERS VAN BENZINEPOMPK AARTEN De houders van pompkaarten kunnen hun motorbrandstof bij alle pompen en in alle opslagplaatsen die op het Belgisch grondgebied of op het grondgebied van Noord-Frankrijk, dat onder den Militai ren Bevelhebber voor B:lgië en Noord- Frankrijk ressorteert, gelegen zijn. Evenzoo zullen de in Noord-Frankrijk afgegeven bons en kaarten geldig zijn ia België. Het is echter ieders belang de ben zine te koopen te Poperinge, daar voor het vervolg de benzine ter beschikking van de Stad Poperinge gesteld, in ver houding zijn zal van de hoeveelheid die de maand voordien werd aangekocht. WERKVERSCHAFFING Ongeveer 659 arbeiders werden lang! het Bureel van Werkverschaffing door den Heer Vanwynsberghe te werk getteü Dit zal zeker bij velen welkom zijn ge weest. AAN DE BEVOLKING wordt ter kennis gebracht dat liet KANTOOR DER ACCIJNZEN voorheen gevestigd m De Katholieke Kringthans overgeplaatst is in de DUINKERKESTRAAT Nr 16. Afle vering van passavants van 8 tot 12 u. en van 13 tot 17 uur. Da Onivanger, F. LEROl. HORLOGEMAKERSGERIEF Op 23 Mei j.l. heeft Auguste Francois, uit Hensies. Henegouwen, een doos in houdende allerlei hor.ogemakersgerief en -artikelen, achtergelaten in een herberg te Poperinge, dit toen bij verder moest vertrekken. De eigenaar weet echter niet juist meer in welk buis hjj zijn gerief heeft achter gelaten; bij meent echter dat bedoe herberg niet ver gelegen is van het cen trum van de stad, het een oud huis is, breed, dragende ecu uithangbord met den naam van den herbergier, wier naam Alois» biijkt te zijn. Die hierover een of ander weet gelieve zulks te schrijven aan bovengemeld adrej of dit ter kennis te brengen op liet bu reel der drukkerij, Gasthuisstraat 15, Po peringe. <1 SCHATTING VAN 4 OORLOGSSCHADE 1 Plans en Besfekken voor herstellingen en P heropbouw O J Dediplomeerd Architekt q 13 Noordstraat 13 POPERINGEh ÉL'J A.-7 At«

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 2