Hoever staat het met den Oorlog Burgerlijke slachtoffers van Poperinge De Vernieuwing van de Oude Wereld In de verloren uren van de lange avonden VAN OOSTVLETEREN VAN VLAMERTINGE WEEKBLAD: 50 CENTIEMEN HULP AAN KRIJGSGEVANGENEN A8R onze Geachte lezers, KATHOLIEK NIEUWSNOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD. - VERSCHIJNT WEKELIJKS. 7' REEKS Een Postabonnement van nu tot einde 1940 kost 6,50 frank Verduistering van Herbernen en Winkels pjKDAG 6 OKTOBER 194». 37* JAAR. N' 36. «DE POPERINGENAAR Uitgever Sansen-Vannesie, Poperinge. Telefoon N' 9. Po.tch. N' 155.70. i EEN POSTABONNEMENT 1940 IN BELGIE KOST: J Maanden 7.frank 6 Maanden 13.56 frank 1 Jaar 25,— frank AlU Uednretken ti'm ttantueordelijk \ot>f kun urUktlt. De lange avondstonden. Bamisse had een slechten naam; t zal er niet op verbeteren te geenen deele. We weten reeds wat verduistering be- teekent. Er is reeds gemoedsverduistering; er is ook lichtverduistering. Schaars zijn de avonden niet, waar ge buiten geen hand voor uw oog ziet. Wat zal het nu xijn? Er is maar een redmiddel, u veilig hou den t'huis. Vertik het maar om 's avonds uit te fietsen voor uw plezier; u ergens te lang op te houden. Zocals het klokje t'huis tikt. tikt het nergensDat hebben we vroeger v el eens gelezen. We hadden misschien wel een koperen plaat hangen t'huis, met die spreuk en dat klokje.Maar! Noodgedwongen wordt het thans voor eenieder waarheid. We moeten alleen nu maar makan dat die dwang geen dwang büjve; we moeten gezelligheid vinden t'huis: we moeten er die gezelligheid bin nen brengen en bewaren. Aan vele goede zaken is er een slechte kant. Aan vele kwade zaken zit er soms een goede kant. De huiselijke gezelligheid was zoek. ze was verloren gegaan in 't rumoer van den tijd. De arbeidsduur was wel verkort, maar het t'huis-zijn was niet in even redigheid langer geworden. Velen aten en sliepen t'huis; 't was een soort... hotel, waar men meester was en baas. Men kon in zijn kot niet blijven, 't was er alles zuiver verveling. We moeten nu-wel leeren t'huis zijn; en we moeten dat leeren gezellig vinden. We moeten dat niet gaan leeren uit oude romans van Conscience of Snieders. We zijn in onze dagen veel te ontwik keld om niet zelf te weten hoe dat ge beuren kan; en we hebben soms nog wel niet alles vergeten uit den... ouden tijd; ouden tijd, die nog wel de._ onze wasl 1 Is om al onze schilders te doen water tanden. Interieurtjes Binnenzicht- jesom iedereen jaloersch te maken. Wij moeten ze niet schilderen, we moeten ze niet... afbeelden, we moeten ze maken. Kinders aan 't spel: aan 't spel onder t oog van moeder of van een grooter zuster. Moeder aan 't werk... Ge hc'ot toch nooit gedaan met stoppen, naaien of vermaken! Vader aan 't futselen, want bij kan moeilijk stil zitten. Daar zit er een uit de leering aan zijn catechismus; andere maken hun schoolwerk. Moeder is er meé begaan en vader kijkt 's toe. En als de les goed in den kop zit en 't huiswerk af; dan zal moeder iets... vertellen; of zal vader het doen? Spelen, leeren, lezen; alles afwisseling. Moeder en vader leven het weer meê. Dan doen 't de kinderen liever, dan krij gen ook de ouders er voldoening in. Is het moeder, die vertellen zal? Of zal vader het doen? Steekt ge uw schouders op? Waarom? Hoe konden de heel kleinen uit de bewaarschool soms niet zoo kinderlijk- schoon t'huis vertellen, na-vertellen wat de Zuster hun had voorgeleerd? Schoon! ioo schoon dat de groc'ten luisterden naar die kinderwijsheid. Wij vinden nu misschien dat het voor groote menschen te kinderachtig was, om op die manier de kleinen te paaien en... ons zelf? Maar, als ik nu de groote Noorsche schrijvers lees, als ik die groote bekende namen bekijk... dan zijn die beroemde schrijvers niet beschaamd te bekennen dat zij met zooveel aandachtigheid t'huis luisterden naar wat hun... verteld werd, in de lange barre winteravonden van Noorwegen of Zweden. Hoe velen onder ons hebben, als ze kinders waren, niet zoo kinderlijk eenvoudig geluisterd naar een vertelling, naar een sprookje? En als de verteller het gemoedelijk en verstan dig kon hoe kon hij niet inwerken op het ontvankelijk gemoed van kinders! Wij waren vroeger zoo rijk aan die kin- tiervertellingen, wij hadden ze alle ver geten! Zeker het kinderboek denk even aan Lavki en Paul Kiroul heeft ons Iets teruggebracht, maar t'huis moet het eerst weer gezellig worden voor de klei nen. als we zelf weer kinderlijk kunnen meevoelen. De kinderen zelf waren veelal niet... kinderlijk meer; ze waren... modern van zoohaast ze den naam konden lezen van een coureur of een...footbalclub! We misten... interieurtjes. We kunnen er weer maken. Moeder werkte... Vader las luidop en moeder kon soms onderbreken... lees dat nog eens of moeder moest haar eigen gemoed uitspreken: ...«oh die lafaard»... wel verdiend Vader monkelde dan even en vermaande moeder: Ge weet toch wel dat 't al leugens zijn! 't Is gelijk» zei moeder, «en... bovendien zul ke dingen gebeuren nog! Eerst hadden ze een wijle van de klei nen gesproken, dan had vader een boek gegrepen en moeder moest er niet bij verletten. Kom! Boeken! Er zijn bibliotheken overal, en er wordt reel gelezen. Maar anders dan vroeger. Nu verslinden sommige jongeren boe ken en noveiletjesdetectief-romanne- tjes, half vette of heel vette romans. De oude huiselijke lezing is er nog wel, maar moeder heeft geen tijd en voorlezen? Dat doet men misschien ook nog in het hooge Noorden Voor mekaar, bij mekaar werd niets meer gedaan, t'huis. Elk leefde zoo zijn eigen leventje met zijn eigen liefhebberij of eigen bezigheid. Zoo konden er zes eilandjes zijn waar ze met zes in dezelfde keuken zaten. Elk dacht, werkte afzon derlijk. Gezelligheid! We hadden wel kame raden. maten, gezellen, maar we misten de t'huisen de gezelligheid ervan. Ik schreef er maar een woord over. Ik liet de godsdienstige, de zedelijke kant met opzet onverlet, ik zegde geen woord over de opvoedende waarde van die hui selijke gezelligheid. Ik bepaalde mij bij enkele grove strepen, die van ver een gezellig «interieurtje. l innen aflijnen... t Fijn werk is voor u "If, lezer... Schil deren moet ge niet: maar ge moet u zulk een interieurtje zelf maken of u aan zulk ding... aanpassen. Ook dat brengt een vernieuwing meê ln Vlaanderen; een vernieuwing die voor ons volksleven onontbeerlijk is. Die ver nieuwing kost geen moeite, zij geschiedt in de... verloren uren van de lange avonden ROOD KRUIS VAN BELGIE VERZENDÏNG VAN FONDSEN VOOR KRIJGSGEVANGENEN VAN HEDEN AF TOEGELATEN Hei Rood Kruis deelt mede: Er wordt aan het publiek ter ken nis gebracht dat van heden af de Bank van Uitgifte (Nationale Bank van België) en hare agentschappen in provincie, de VERZENDING VAN FONDSEN aanneemt die bestemd zijn voor de krijgsgevangenen in Duitsehland. Deze stortingen zijn vrij van alle commissieloon voor de sommen min der dan 250 frank; voor bedragen boven de 250 frank is het commissie loon 1 Het minimumbedrag is vatsgesteld op 4 frank; het maximum is on beperkt. Er wordt nochtans aanbevolen het bedrag van 500 fr. per storting niet te overschrijden. De belanghebbenden worden ver zocht de uitgifteborderellen goed leesbaar in te vullen, en er UIT SLUITEND de dienstaanduidingen op te vermelden, alsmede het vol ledig adres der betrokkenen. De borderellen kunnen slechts ver kregen of afgegeven worden aan de winketten van de Bank van Uitgifte (Nationale Bank van België). Alle verzendingen aan onze dien sten gedaan, zullen teruggezonden worden. Het Roode Kruis heeft de toepas sing van een belangrijken maat regel bekomen, dewelke van aard is onze krijgsgevangenen doeltreffend te helpen. Ten einde aan de Wcsl-l'laamtche bevolking een blijvend aandenken Ie kunnen bezorgen van hen die vielen coor Vorst en Land. vragen wij aan de familie der gesneuvelden de foto van Je gevallene op te sturen naar onze Redactie met doodsgedachtenis of doodsbrief. Foto 's worden ongeschonden terug bezorgd. TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten Gewone en Notar. In Stadsnieuws Rouwberichten 1,50 fr. 1,25 fr. 2,00 fr. 10,00 fr. Tc herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. ■n FRANCOIS RILLAERTS zoon van Jean-Baptiste en Ryckeboer K., geboren te Wemmel den 26 Februari 1925 en in 't St-Vincentius- gesticht gevallen als slacht offer van 't luchtbombarde ment op 27 Mei 1940. GH1SLAINE HOUPE nochtertje van Juliaan en Denise Verhoest, geboren te Poperinge den 1 Mei 1938, gekwetst in 't bombarde, ment te Loo op Woensdag 29 Mei en denzelfden avond gestorven in 't hospitaal te Brugge. BERNARD HOUPE zoontje van Juliaan en Dc- nise Verhoest, geboren te Poperinge den 27 Februari 1935, gekwetst bij 't bom bardement te I.oo op 29 Mei en gestorven in 't hos pitaal te Brugge op8Juni'40 JULIAAN HOUPE echtg. van Denise Verhoest, geboren te Poperinge den 12 Dec. 1897 en als oor logsslachtoffer gevallen te Loo op Woensdag 29 Mei'40, DE LUCHTAANVALLEN OP LONDEN EN ANDERE ENGELSCHE STEDEN VOORTGEZET. ENGELSCHE VLIEGERS POOGDEN BERLIJN AAN TE VALLEN. VOOR DAKAR MOESTEN DE ENGELSCHEN TERUGTREKKEN. SIAMEESCHE TROEPEN INDO-CHINA BINNENGERUKT. <oy VERSTEEK HEDEN NACHT UW UURWERK! !n nacht van 5 op 6 Oktober, dus beden Zaterdag op Zondag nacbt, treedt Ket Wmteruur in. AJle uurwerken mceten EEN UUR ACHTERUIT gexet wor- Dus iedereen doe gelijk mmmm kleine kleuter hierboven. De wekker stond op U uur en ons kleintje, dat goed zijn lec geleerd beeft van moeder, zai de wijzere op 11 uur plaatsen. Zoo ie 'I in orde! INTERNATIONAAL OVERZICHT HIIIIIIIIIII!ll!llilllllll!!l!l!llllllllllllll!IHIIII!lllllll!IHi!!ll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllltllll!lll herrijzen, ivellicht glorievoller dan ooit, zoo meent men. De Amerikanen moesten de erfge namen worden van het ivereldrijk dat Engeland door de onbeholpenheid van zijn politieke leiders verbeurd heeft. Reeds werden in den Atlantischen Oceaan steunpunten afgestaan op talrijke eilanden aan de Amerikaan- sche zee- en luchtvloot. Reeds is er een sterke toenadering te bemerken tusschen Kanada en de Vereenigde Staten. Noch Europa, noch Azie voe len zich hierdoor bedreigd. Maar als Amerika ook in den Stillen en Indi- schen Oceaan, straks wellicht in Afri ka de bewaking en de beheersching van alle wereldzeeën wil overnemen van Engeland, dan verdwijnt opnieuw de vrijheid van de zeevaart, dan is ■ligUllUHIUUIIIlIillH voor wie deze som stort op postcheck- rekening 155.70 van V. Sansen-Vanneste, Uitgever, Poperinge. Voor de personen die ons nu een abon nement vragen en waar wij het bedrag per post moeten doen ontvangen, moeten wij dit bedrag met 1 fr. (onkosten) ver- hoogen. IHI29IUUHHHHHHII3&2 MEDEDEELINGEN TAN DE ORTSKOMMANDANTUR Er werd ook vastgesteld dat de ingang van herbelgen en winkels niet zorgvuldig verduisterd wordt. Inzonderheid missen overal lichtschermen, zoodat. bij het ope nen van de deuren, lichtstralen naar bui ten dringen. De betrokken herbergiers en winkeliers worden erop gewezen dat voor de uit gangsdeuren van bun inrichtingen licht schermen dienen geplaatst, zoodanig dat* de uitstraling van het licht naar buiten er door belet wordt bij het openen der deur. De Burgemeesters werden ermede be last een scherp tc-zicht te doen uit oefenen over het toepassen van dezen maatregel. de verbinding van Europa met zijn toekomstig Koloniaal Rijk en met overzee in 't algemeen niet meer vei lig. Dan kan de vernieuwing van de Oude Wereld niet volledig zijn en niet voor de toekomst verzekerd worden. Singapoor is een vingerwijzing ge weest. Het drie - mogendhedenpact moet aan de Vereenigde Staten een te grootsche illusie ontnemen. RUSLAND DE EUR-AZIATISCHE REPUBLIEK. Tusschen het nieuwe Europa en het nieuwe Azie ligt het onmetelijke Rus sische Sovjet-Rijk, dat eens de steen des aanstoots was voor de geheele wereld, maar dat de kapitalistische mogendheden tijdens de laatste ja ren hebben willen uitspelen tegen Japan zoowel als tegen Duitsehland en Italië. Thans bestaat er een Duitsch-Russische overeenkomst, die tot stand kwam, nadat dc afgevaar digden van Frankrijk en Engeland maandenlang te vergeefs getracht hadden de Sovjet-Republiek in hun vaarwater te krijgen. De Russische leiders zijn reaalpoli- tiekers. die de macht van het jonge Duitsehland wisten te erkennen. Zij hebben op het goede paard gewed. Door de bemiddeling van Duitsehland zijn de grensgeschillen in het Verre- Oosten, die regelmatig door de kapi- talische agenten werden in het leven geroepen, voor goed bijgelegd. De Sovjet-Republiek heeft nog een grootsche taak te volbrengen onder de vorm van de binnenlandsche or ganisatie van zijn Rijk. Op de hoog vlakte van Iran, aan de hemelhooge toppen van den Himalaga, stort de Engelsche macht ineen, zooals overal elders. Daar wacht Rusland zijn beurt af. De begrenzing van deze taak stoort noch het werk van de as-mogend- heden, noch dat van Japan. Het is veeleer een aanvulling dan een te genstelling en daarom werden in het drie-mogendhedenpact de verhoudin gen van Rusland met Japan en van Rusland met Duitsehland bevestigd. In dien zin is het pact van Berlijn wel een verrassing, namelijk de ver rassing van machtsuiting, die veel verder reikt dan het Europeesclie kontinent. (Nadruk verboden.) 1-10-40. ROSKAM. DE DUITSCHE EN ITALIAAN- SCHE LEGERBERICHTEN Vrijdag 21 September: De luchtaanvallen op Londen en het Zuiden van Engeland werden voortgezet De vliegtuigenfabriek van Filton werd door brandbommen beschadigd. Te Ply mouth, Portland en Southend, werden de haveninstellingen doeltreffend getroffen, wijl in de eerste haven een oorlogsschip geraakt werd. In andere plaatsen werden fabrieken en kazernen getroffen. Bij de nachtaanvallen op Londen be wezen de groote branden dat belangrijke doelen getroffen weiden. Engelsche vliegers vielen steden aan in Duitsehland, o. m. Berlijn. Militaire scha de werd nergens aangebracht, maar doo- den en gewonden onder de burgerbevol king zijn te betreuren. Te Berlijn werden enkele villa's en buitenhuizen vernield, maar het afweergeschut dwong de En- gelschen tot den aftocht. 10 Engelsche vliegtuigen werden neer geschoten; 1 Duitsch is vermist. Een kleine onderzeeër bracht voor 25.000 ton aan scheepsruimte tot zinken. Een Nederlandsch reddingsvaartuig werd door een Britsch oorlogsschip beschoten. Zeven der opvarenden werden gedood. Uit Rio de Janeiro werd gemeld dat de bevolking van Londen algemeen lijdt aan zenuwoverspanning. Het Italiaansch legerbericht meldt ver schillende luchtaanvallen uitgevoerd door beide partijen, met lichte verliezen aan vliegtuigen voor beiden. Een Britsche on derzeeër werd tot zinken gébracht. In Egypte werden' 7.000 Italianen ge ïnterneerd. Zaterdag 28 September: Sterke luehtformaties trokken nogmaals ten aanval tegen Londen en andere be langrijke Engelsche plaatsen. Zoo wer den bestookt; de Spitfirefabrieken van Woolston, de wapenfabrieken van Mid- den-Engeland, Liverpool waar een han delsschip getroffen werd, Southampton waar de haven- en gasinstallaties geraakt werden. Bij nachte werd Londen zwaar bestookt, evenais Liverpool waar groote branden uitbraken. Te Londen werden zware bommen geworpen op de dok ken en kaai-opslagplaatsen. Verschillende schepen werden tot zinken gebracht. Derby, Manchester, Bristol, Hull en New castle werden eveneens zwaar gebombar deerd. 75 Engelsche vliegtuigen werden neer gehaald, wijl slechts 23 Duitsche vermist worden. Engelsche vliegtuigen wierpen bij nach te bommen op Nederland, België en Noord-Frankrijk, ook. op Noord-Weste lijk grensgebied van Duitsehland. Mili taire doelpunten werden nergens geraakt. Een onderzeeër bracht twee Britsche handelsschepen, van samen 8700 ton, tot zinken. Uit Berlijn wordt nog gemeld dat in den nacht van 26 op 27 September niet min dan >250.000 kgr. bommen op Londen werden geworpen. Een handelswijk van Londen zou vol ledig met den grond gelijkgemaakt zijn geweest. Het Italiaansch legerbericht meldt dat van weerszijden luchtaanvallen werden uitgevoerd. Een bombardement op Haiffa veroorzaakte groote schade. Een drietal Engelsche vliegtuigen werden neerge haald. Alle Italiaar.sche kwamen terug. De Britsche bommen veroorzaakten slechts luttele schade. Enkele personen werden evenwel gedood. Zondag 29 September: Met sterke krachten werden opnieuw aanvallen uitgevoerd op Engeland, in hoofdzaak tegen de haveninstellingen, dokken, fabrieken, drijfkrachtcentrales en gasfabrieken van Londen en in het Zui den van Engeland. De zwaarste aanval len werden echter gericht op Londen en Bristol. In Midden-Engeiand werd een wapen fabriek met bommen van het zwaarste kaliber vernietigd. De kustbatterijen hebben Dover be schoten en drie handelsschepen bescha digd. Ten Noorden van Ierland werd een schip van 5.000 ton gekelderd. Vermoede lijk werd een Britsche onderzeeër in den grond geboord. Engelsche vliegtuigen wierpen doelloos bommen in West-Duitschland zonder schade aan te richten. Op 27 September werden 101 Britsche vliegtuigen vernield, wijl 38 Duitsche niet terugkeerden. Uit Rome wordt gemeld dat Italiaan- sche vliegtuigen Malta. Halfar en Mi- cabba ongestoord hebben aangevallen. Toen Britsche jagers de I:aliaansche vliegtuigen aanvielen, werden twee En gelsche toestellen neergehaald; alle Ita- liaansche keerden terug. Bij Cassile wer den Engelsche aanvallen afgeslagen. Britsche luchtaanvallen hebben enkele personen gedood of gewond: verschillen de der vliegtuigen werden neergescnoten. Maandag 30 Sptember: De vergeldingsaanvallen op Engeland weiden bij dag en bij nachte voortgezet. Londen en Liverpool werden bijzonder lijk bestookt; talrijke dokken moesten het ontgelden. Bij de Schotsche kust wer den 2 handelsschepen van 6.000 ten in den grond geboord. 31 Engelsche vliegtuigen werden neergehaald; 1 Du:::ch words vermist. Engelsche vliegtuigen gingen voort Duitsche steden te bombardeeren. zonder groote schade aan te richten. Bommen werpers die boven Berlijn geraakten, werden afgedreven door het afweerge schut. In een West-Duitsche stad werden talrijke personen, die zich niet in schuil kelders bevonden, gedood en gewond. Uit Berlijn wordt gemeld dat van weerszijden luchtaanvallen werden uit gevoerd. De Britsche bommen veroorzaak ten weinig schade. Aan het Rudolf-meer, in Kenia, werden patroelje-gevechten ge leverd, die eindigden in het voordeel der Italianen. Uit Berlijn wordt verder r.og, gemeld dat in den nacht van Zaterdag op Zondag niet min dan 4.000 ton bommen op Lon den werden geworpen en 1.000 ton op andere plaasten. Een duikvliegtuig maak te een duikvlucht boven een groote fa briek en wist van op korte hoogte met zware bommen de fabriek grootendeelj te vernielen. Door Engelsche vliegers werden ander zijds brandplaatjes geworpen op het Duitsch museumdorp in Clopannnu», de Weser Emsgouw. Dank een spoedig ingrijpen kon alle gevaar geveerd wor den. Te Keulen weiden huizenrijen, tui nen en pleinen geraakt door spring- en brandbommen. Een viertal inwoners wer den gedood. Dinsdag I Oktober: Zonder onderbreking werden de aan vallen op Londen en ook op Schotland doorgezet. Londen en Liverpool waren het hoofodoel der aanvallen. Deze plaatsen werden aangevallen door talrijke forma ties, evenals door uit verband vhegenda vliegtuigen. Omvangrijke verwoestingen en branden werden vastgesteld. Zware bommen werden eveneens geworpen op de Schotsche steden Edinburg. Leith en Aberdeen. 18 Engelsche vliegtuigen werden neer gehaald; 4 Duitsche zijn vermist. In eenige kleine plaatsen van West- Duitschland werden bommen geworpea door Engelsche vliegers. Er is weinig schade. Berlijn konden zij niet oereiken. Het vliegveld van Hastings, in Enge land, werd vernield. De Rolls-Royce fa brieken van Derby werden zwaar ge teisterd. Te Edimburgh werden reusach tige ontploffingen en branden waarge nomen. Uit Berlijn wordt gemeld dat te Lon den er gemiddeld 15 uren luchtalarm per dag zijn en dat in de Britsche hoofdstad reeds 100.000 daklooaen zijn ingevolge de luchtaanvallen. In Nederland werd een heide- en bosch- jesbrand gesticht door Britsche licht- kogels. Enkele tientallen Ha. boschjes en heide werden de prooi der vlammen. Woendsag 2 Oktober: Dag en nacht werden de aanvallen op Londen en andere militaire plaatsen van Engeland voortgezet. Londen en het ma ritiem gebied werden het zwaarst aan gevallen. Te Londen Vn Liverpool ont stonden omvangrijke branden. Sij Dover werden schepen bescheten door de kust batterijen. Een vliegtuig bracht een koop vaardijschip van 10.000 ton tot zinken. Bij een anderen aanval op een konvooi werden twee schepen van 10.000 ton in brand geschoten. Een duikboot torpe deerde 34.760 ton aan scheepsruimte, een andere 15.000 ton. 08 Engelsche vliegtuigen werden ver nield; 31 Duitsche zijn vermist. Engelsche vliegtuigen poogden Berlijn aan te vallen, maar zij konden slechts enkele bommen uitwerpen, die zoowel te Berlijn als in andere steden slechts ge- iZie vervolg op 2e blad.t HET BOMBARDEMENT VAN LONDEN Onze foto geeft eeft duidelijk zicht van het bomhardeeren der Londeniche ben- zineop»lapp!aaticn. Groote branden jagen reuaachtige rookkolommen de lucht in. WALTER BOEKAERT geboren te Oedeletn den 15 Mei 1905, gekwetst bij het luchtbombardement te Po peringe en te Proven over leden op 24 Mei. Hij was plaatsvervangend Apotheker in de Apotheek Creus. FRANS DEDRIE zoontje van André en Pitte- lioen Marthj. geboren tc Poperinge den 17 Okt. 1931 en er in het Ft-Vincentius- gestieht gevallen als oor logsslachtoffer op 27 Mei'40. PAUL DEDRIE zoontje van André en Pitte- lioen Martha, geboren te Poperinge den 1 Okt. 1933 en er in het St-Viucentius- gestieht gevallen als oor logsslachtoffer op 27 Mei'40. MARIA BONDULLE eclitgenoote v. wijlen Henrl Dehouck. geboren te Pope ringe den 13 December 1868, er door 't bombardement gewond op 24 Mei en ge storven op 27 Mei 1940. HET DRIE-MOGENDHEDENPACT. Het afsluiten van het drie-mogend hedenpact, tusschen Duitsehland, Ita lië en Japan is geen verrassing, ver klaart men in de Vereenigde Staten. Zeker was het bekend dat er sedert jaren een sterke verstandhouding be stond tusschen deze groot-mogend- heden. Deze verstandhouding berust te op een gemeenschappelijke ideolo gie en een zelfde streven om los van vreemde kapitalistische beïnvloeding de toekomst van volk en land voor te bereiden, door het verwerven van de onontbeerlijke geografische ruim te en het scheppen van een basis van onaantastbare politieke en eco nomische onafhankelijkheid. En toch is het nieuwe pact tusschen hetzelfde Duitsehland en hetzelfde Italië en hetzelfde Japan een ver rassing, wat de menschen uit de Nieu we Wereld er ook mogen van zeggen. Het is een verrassing omdat de sanc tie, die het verbond bezegelt er een kracht aan geeft, die tot nog toe geen enkel na-oorlogsch verbond geken merkt heeft. De oude wereld, Europa en Azie, wordt bevrijd uit de slenter, en de verwording, waarin vele groote ge leerden, zijn ondergang hebben mee- nen te moeten voorspellenDe her nieuwing is er een grondige en voor eeuwen bestemd. Duitsehland en Ita lië nemen de leiding van deze ver jonging op zich in West- en Midden- Europa. Japan werkt in denzeifden zin in Oost-Azie. De vijanden van die hernieuwing zijn dezelfde ginder zoo wel als hier. Als een Staat, en hier mee zijn de Vereenigde Staten be doeld, het aandurft, om tusschen te komen dan krijgt hij de drie verbon denen op den hals. DE POLITIEK VAN DE VEREENIGDE STATEN. De ineenstorting van het Britsche Empire is een werkelijkheid, waar aan alleen kortzichtigen en bekrom penen niet willen gelooven. Engeland ondergaat zijn noodlot en het weet zulks. Ook Amerika weet het. Er be staat echter ten soort, alhoewel nog zeer vaag, Angel-Sakisch gemeen schapsgevoel. Old England gaat ten onder, maar New-England aan den anderen kant van den Oceaan kan JULES DEVLOO van Oostvleteren echtgenoot van Ernestine Coppin, geboren te Stavele den 3 Februari 1872 en er als oorlogsslachtoffer geval len op 29 Mei 1940. ALEXIA VANDEWEGHE van Oostvleteren eclitgenoote van Dionysius De Zaeyer. geboren te Win- gene den 18 Mei 1911 en er als slachtoffer van 't lucht bombardement gevallen op 25 Mei 1940. WILLY VERMEERSCH van Vlamertinge zoontje van Cyriel en Nes- torine Eermytte, geboren te Vlamertinge den 11 Juni '37, gekwetst op 24 Mei en er aan zijn verwondingen be zweken op 6 Juni 1940. MARTHA LERMYTTE van Vlamertinge echtg. van Stefaan Deroo. geboren te Proven den 10 April 1910 en te Vlamertin ge als oorlogsslachtoffer ge vallen op 24 Mei 194Ü.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 1