DE HUISHUURWET EUrèenaogesstiHedenpaci gesiste!! tassstsea Ëystscitfóüd, Kalle en les pan Hoever staat het met den Oorlog DE WOEKERHANDEL DE WEEK IN ONS LAND Feest van den Rozenkrans Kostbaar doek van VAN BUCK thans te Dendermonde terug De Diplomatieke Actie der As-Mogendheden 7 October HET MISLUKTE BRITSCHE AVONTUUR VAN DAKAR Talrijke Woeker- of Sluikhandelaars gesnapt Zware sSraffen opgelegd VERKOOP EN VERVOER VAN BROODGRANEN Na weggevoerd te zijn geweest uit Dendermonde werd het achtergelaten in een schuur VOOR DE BURGERLIJKE OORLOGSSLACHTOFFERS VAN DEN OORLOG 1940 BURGERLIJKE OORLOGSPENSIOENEN 2 MILLI0EN CIGARETTEN IN BESLAG GENOMEN De nieuwe huishuurwet, welke aan een dringende behoefte beantwoordt, bevat verscheidene belangrijke bepalingen, die een woordje nadere toelichting vergen, i H?1 nieuw wetsbesluit voorziet dat al de huurovereenkomsten, zoo schriftelijke als mondelinge, welke vóór 10 Mei ge sloten werden, kunnen gewijzigd worden door een aanvraag tot vermindering der huishuur. Dit geldt tot 30 Juni 1941. Hier bij wordt de vorige wet, deze van 22 Maart 1940, afgeschaft De huurover eenkomsten wier geldigheidsduur ten gevolge ciezsr wet verlengd werd voor de huurders, welke onder de wapens geroe pen waren, tot drie maanden na den terugveer van den opgeroepene in zijn haardrt°de. blijven slechts geldig tot 31 October. DE VERMINDERING VAN HUISHUUR Elke huurder kan echter een huurver- minciering aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 September 1940. O. er deze vermindering beslist de vrederechter, die het begin en het einde der vermindering vaststelt. De duur van de vermindering mag echter den duur der besluitwet niet overschrijden. De rechter kan in zijn vonnis voorwaarden voor de vermindering bepaien en gebeurlijk den eigenaar ontslaan van verplichtingen, aangegaan in de overeenkomst, welke niet meer in verhouding zouden zijn met de betaalde huur. Zoo -r reeds betalingen ter afkorting der huishuur gebeurden, kan de rechter ze plaatsen waar hij wil, behoudens in geval van een nadere bepaling bij de storting. Dit heeft zijn belang, daar vol gens het wetboek deze stortingen dienen beschouwd als afkorting van de eerste achterstallige huishuur. V/at de vermindering der huishuur be- treft. heeft de vrederechter dus groote bevoegdheid. HET OPZEGGEN DER HUUROVEREENKOMST Wanneer de huurder niet in staat ls zelfs de verminderde huur te betalen, en hij dit kan bewijzen, mag de rechter de huurovereenkomst verbreken. Wanneer anderzijds de huur met meer dan ce helft verminderd werd gedurende meer dan een half jaar, kan de eigenaar het verbreken der huurovereenkomst eischen, na dit half jaar verminderde huishuur. Een uitzondering is evenwel toepasse lijk op de zeer kleine huren. De huurver- mindering moet meer dan 60 procent ge weest zijn, wanneer de jaariijksche huur kleiner is dan 1200 frank In gemeenten van meer dan 100.000 inwoners, minder dan 900 frank in gemeenten van 50.000 tot 10.000 inwoners. Voor de appartemen- ten moeten deze jaariijksche huren onder - scheidelijk minder dan 800 en G00 frank bedragen. Deze gevallen zijn natuurlijk zeer zeldzaam. De huurovereenkomst wordt ook ver- I broken door het overlijden van den huur- der, als militair of als burgerlijk oorlogs slachtoffer gevallen. Ook wanneer hij door kwetsuren of ziekten een durende en gevoelige werkonbekwaamheid heeft op- geloopen. De rechter beslist in deze ge vallen. DE ONDERHUURDERS De vroegere wetgeving voorzag iets voor de onderhuurders, die gansch weerloos waren. Hierin wordt thans voorzien door de bevoegdheid van den rechter. BEVOEGDHEID De vrederechter ls bevoegd voor de kwesties der huurovereenkomsten. Als de huur per jaar niet meer dan 2500 frank bedraagt, geldt zijn uitspraak als laatste vonnis. Het beroep wordt anders voor een rechtbank met drie rechters gebracht, zonder kosten van pleitbezorger. UITBREIDING VAN HET GESCHIL Nog iets nieuws: de rechter, die een vraag te behandelen krijgt, gesteund op de nieuwe besluitwet, mag ook uitspraak vellen over elke ar.óere vraag, welke ge steund is op dezelfde wet en gesteld door welke partij ook, zelfs zoo die vraag niet voorzien was in de aanvankelijke assig natie voor den rechter. GRONDBELASTING Ook ls een verzachting of een terug gave van de grondbelasting voorzien, wanneer het verschil tusschen het kada straal inkomen, basis van de belasting heffing. en het werkelijk netto-inkomen (na aftrek der huur) ten minste 15 pro cent van het kadastraal inkomen be draagt. HERZIENING Een verandering in den toestand van een der partijen, kan voor gevolg hebben dat de overeenkomst of het vonnis, op aanvraag der andere partij, kan gewijzigd worden. VERLENGING DER OVEREEN KOMSTEN Een verlenging der niet geschreven overeenkomsten is voorzien tot 31 De cember 1940 voor zoover de huurder de bepalingen dezer overeenkomst of het vonnis naleeft. Slechts om erge feiten, kan de rechter deze verlenging vernie tigen. ■BHMHBi nniiifl (Vervolg van blad) rlnge schade aanrichtten: enkele perso nen werden gedood en andere gewond. Drie Engelsche vliegtuigen werdenv neer geschoten. Een deel der bemanningen konden zich redden; het bleken Nieuw- Zeeianders te zijn, die voor de eerste maal een vlucht maakten boven Duitsch- land. De Duitsche vlieger-majoor Galland behaalde zijn 40* overwinning in de lucht, i Naar een verklaring van de Engelsche luchtmaarschalk Sir Ph. Joubert, heeft de Engelsche luchtmacht haar basissen in Zuid-Engeland verlaten en die ver plaatst meer Noordwaarts. In Duitsche kringen wordt hierover verklaard dat zulks een nieuwe Engelsche terugtocht beteeken t. Doer Engelsche vliegtuigen werd een Seminarie beschoten in het Rijnland. Toen brand uitbrak en de leerlingen aan het blusschen gingen, werden zij door vliegtuigen met mitraljeuzekogels be schoten. Uit Berlijn wordt ook gelogenstraft dat zou. worden overgegaan tot de ontruiming van vrouwen en kinderen uit Berlijn. Evenwel werden de ouders, die vreezen voor de gezondheid van hun kinderen, wegens de luchtalarmen, in de mogelijk heid gesteld hun kinderen naar veiliger oorden over te brengen, i Uit Rcme worden wederzijdsche lucht aanvallen gemeld, waarbij de Engelschen een paar toestellen verloren. Een slag schip zou ook door een luchttorpedo zijn getroffen geweest en zwaar beschadigd. Donderdag 3 Oktober: Bij de hernieuwde aanvallen op de Strategische doelen van Londen en steden in Zuid- en Midden-Engeland, werden omvangrijke branden en talrijke ont ploffingen waargenomen. Het vliegveld van Pembroke-Carew werd zwaar be schadigd. Door mitraljeuzevuur werden er een aantal vliegtuigen op den grond beschadigd. Liverpool en Manchester wer den eveneens zwaar getroffen. In een reeks IVest-Duitsche steden werden en aantal huizen door brand beschadigd, bij luchtaanvallen uitgevoerd door Engelsche vliegers. Engelsche vliegtuigen, die poog den Berlijn aan te vallen, werden door het afweergeschut afgedreven. 17 Britsche vliegtuigen gingen verloren; 2 Duitsche eijn vermist. Uit Rome wordt gemeld dat In Noord- Afrika pantserwagens en motorfietsen buit werden gemaakt. Enkele Britsche vliegtuigen werden neergeschoten. Aden werd aangevallen. Van weerszijden wer- ■Jen andere luchtaanvallen uitgevoerd. BOMMEN OP AMSTERDAM, ZAANDAM EN NAARDEN t)e St-Bonifaciuskerk van Zaandam beschadigd. Op 30 September JL werd uit Amster dam gemeld dat Britsche bommen ge worpen werden op Amsterdam, Zaandam en Naarden. Te Amsterdam werden hier door talrijke huizen vernield of bescha digd. Veel personen werden gewond. Het Jodenkwartier en het aangrenzende ha vengebied werden bijzonder geraakt. Hier werden drie personen gedood, drie zwaar gewond; drie zijn nog vermist. Te Zaan dam werd de St Bonifaciuskerk door bommen geteisterd. In de omgeving va» de kerk werden door brandbommen bran den gesticht aan woonhuizen. Te Naar- dam vielen de bommen in het open veld. TE GIBRALTAR VIELEN 200 DOODEN WORDT GENERAAL DE GAULLE VERVANGEN? Het Briisch avontuur voor Dakar ls dus volledig mislukt. De Britten moesten weer de open zee kiezen, na herhaaldelijk bij landingspogingen te zijn afgeslagen. Drie Britsche kruisers werden bij de ver richtingen beschadigd. Het avontuur van Dakar blijkt een on gunstige wending te krijgen voor den ÏTanschen Generaal De Gaulle, die voort- atrijdt san de zijde der Engelschen en de onderrichtingen van de Regeering van Vichy niet volgen wil. Er doen geruchten de ronde, als zou hij binnen kort worden vervangen door de Generaal Catreux, die eveneens de Regeering van Vichy on trouw is geworden. Op 28 September hebben Fransche vliegtuigen nogmaals Gibraltar aangeval len. In de Britsche vesting zouden 200 personen gedood zijn bij de Fransche luchtaanvallen. DE GEBEURTENISSEN IN INDO-CHINA De gevechten die geleverd werden tus schen de Japansche en Fransche troepen hebben een einde genomen. Bij den strijd die geleverd werd bij Dognang, sneuvelde de opperbevelhebber der Ja pansche troepen die aldaar in de gevech ten gewikkeld waren. Een akkoord werd gesloten, zoodat de Japanners verder het land mochten binnendringen om den krijg tegen China voort te zetten langs die zijde. De betrekkingen tusschen Thailand (Siam) en Indo-China blijken daaren tegen nog niet geregeld. Naar een bericht uit Tokio, medegedeeld op 30 September, zouden de troepen van Thailand op een niet bepaald punt van Indo-China tot 40 mijl diep het land binnengedrongen zijn. DE NIEUWE ORDE IN NOORWEGEN Zooals reeds gemeld in ons vorig num mer, werd het Koningshuis van Noor wegen van zijn rechten vervallen ver klaard en een raad van 13 personaliteiten aangesteld om Noorwegen te beheeren. Verder wordt thans nog gemeld dat alle politieke partijen in Noorwegen ont bonden werden en aan de partij van Quisling de politieke leidig werd opge dragen. PRESIDENT ROOSEVELT VERBIEDT DEN UITVOER VAN OUD-IJZER EN STAAL Door President Roosevelt werd alle uitvoer van oud-ijzer en staal verboden. Uitzondering wordt evenwel gemaakt voor Engeland en de Amerikaansche Staten. DE VOEDSELVOORZIENING VAN DUITSCHLAND EN VAN DE BEZETTE GEBIEDEN IS VERZEKERD De H. Darre, Minister van Landbouw in Duitschland, heeft verklaard dat de voedselvoorziening van Duitschland en van de bezette gebieden, dus ook van België, in den komenden winter verze kerd is. Alle andere berichten desbetreffende zijn propagandamiddelen van de Britsche propaganda. DE DIPLOMATIEKE BESPRE KINGEN H. SERRANO SUNER TE ROME H. Serrano Suner kwam in het begin dezer week te Rome toe, waar hij be sprekingen heeft gevoerd met den Duce en met Graaf Ciano. EEN EN ANDER In Frankrijk werden nog enkele ge wezen vooraanstaande politieke mannen aangehouden, o.m. Max Dormoy en Auriol, gewezen Fransche Ministers. De Engelsch-Japansche betrekkingen blijken zeer verslecht te zijn. Er is sprake van een ontruiming der Japanners uit Engeland. Tusschen Japan en Nederlandsch In- dië vlot het evenmin. De Overheden van Nederlandsch Indië blijken maar weinig heid aan den dag te leggen om onder handelingen aan te knoopen met de Ja pansche afgevaardigden die naar Neder landsch Indië afgereisd zijn. De Japan sche pers heeft reeds gewezen op dezen toestand, die niet lang zou kunnen wor den geduld. Door een Kanadeesch schip werd een Duitsch schip opgeleid en zulks in de Amerikaansche veiligheidszone. Engeland wil het eiland Madagascar blokkeeren tot de overheden van dit ge- gied zich bereid willen toonen mede. te werken met Engeland. De Fransche Gou verneur liet echter weten dat hij trouw blijft aan de Regeering van Vichy. In Frankrijk werd de oud-minister Pomaret aangehouden, daar htj oppositie zou gevoerd hebben tegen de Regeering Pétain. H. Pomaret maakte ook deel uit van de Regeering Pétain die om een wapenstilstand verzocht. Léon Jouhaux zou eveneens aange houden zijn. Het vermogen van den vroegeren Minister Pierre Cot werd in beslag ge nomen. In Frankrijk werd de rantsoeneering voor Oktober vastgesteld, met o. m. 500 gr. suiker, 300 gr. koffie, waarvan de twee derden vervangingsprodukten; 250 gr. deegwaren, 100 gr. rijst voor die zwaar werk moeten verrichten en 100 gr. zeep. De Engelschen die in Hongarije ver blijven, maken zich gereed om uit het land te vertrekken. De Ned. Gereformeerde Kerk van Oranje-Vrijstaat heeft, naar verluidt, de onmiddellijke sluiting vau den vrede ge- ëisclit. MINISTER von RIBBEN ROP Duitsch Minist#*- "an Buitenlandsche Zalcen. Pas was de H. von Ribbentroo, Duitsch Minister voor Buitenlandsch Zaken, uit Rome teruggekeerd, waar hij met Graaf Ciano. Italiaansch Minister van Buiter.- landsche Zaken, de toekomst van Europa en Afrika had besproken, of daar reisde Graaf Ciano eveneens af naar Berlijn. Vanaf de bekendmaking van deze reis werd gewezen op de groote beteekenis van dit bezoek van Graaf Ciano aan Berlijn. Op Vrijdag 27 September werd dan een plechtige zitting gehouden in de groote zaal der Rijkskanselarij, in tegenwoordig heid van den Rijkskanselier Hitier, en waaraan deelnamen de Duitsche en Ita- llaansche Ministers van Buitenlandsche Zaken en de H. Kurusu, Japansch gezant te Berlijn, evenals talrijke andere voor aanstaande politieke leiders en persona liteiten van de drie mogendheden. Tijdens die zitting werd een drit- mogendheden-pakt gesloten tusschen Duitschland, Italië en Japan. Over dit pakt werd na de zitting volgende mede- deeling verstrekt: De Regeeringen van Duitschland, Ita lië en Japan aanzien het als een voor waarde voor een duurzamen vrede, dat elke natie in de wereld het haar toe komende gebied krijgt. Bijgevolg besloten zij, bij dit streven, in het groot Oost-Aziatische gebied, als mede in de Europeesche gebieden, zijde aan zijde te staan en samen te werken, waarbij hun voornaamste doel zal zijn een nieuwe orde te scheppen en deze in het leven te houden, ten einde de welvaart van de aldaar wonende volkeren te be vorderen. Het is voorts de wensch van de drie Regeeringen, de samenwerking tot die naties in de andere deelen der wereld De drie Volkeren xuüen zijde can zijde staan tot het scheppen van een nieuwe orde in Eu ropa en in Azië VERPLICHTING ZICH WEDERZIJDS TE STEUNEN ZOO EEN DIER MACH TEN MOCHT AANGEVALLEN WOR DEN DOOR EEN MOGENDHEID DIE OP HET OOGENELIK NOG NIET BE TKOKKEN IS EIJ DEN EUROPEE- SCHEN OORLOG uit te breiden, welke geneigd zijn hun politiek in dezelfde richting te voeren zooals de drie onöerteekenende Staten, opdat hst streven naar den wereldvrede van deze laatste mogendheden verwezen lijkt worde. Als gevolg hiervan hebben de Regeeringen van Duitschland, Italië en Japan het volgende besloten: Artikel 1. Japan erkent en eerbiedigt de leiding van Duitschland en Italië bij de schepping van de nieuwe Europeesche Orde. Artikel 2. Duitsehiard cn Italië er kennen en eerbiedigen de leiding var. Japan bij de sehepning van de nieuwe groote Orde in Groot-Azië. Artikel 3. Duitschland. Italië en Ja pan komen overeen bij hun pogingen oo grond der bovenvermelde basis samen te werken. Verder gaan ze de verplichtingen aan zich politiek, economisch en militair wederzijds te steunen, in het geval een der ondergeteekende Mogendheden door een macht wordt aangevallen, die op het huidig oogenblik niet in den Europee- schen oorlog of in het Japansch-Chi- ncesch confiikt betrokken is. Artikel 4. Om dit pakt ten uitvoer te brengen, zullen onmiddellijk gemeen schappelijke commissies samenkomen, waarvan de leden zullen benoemd worden door de Regeering van Duitschland, Ita lië cn Japan. Artikel 5. Duitschland, Italië en Ja pan verklaren, dat deze regelingen op geen enkele wijze den pnlitieken toestand aangaan die thans bestaat tusschen elk der drie Staten en Sowjet-Rusland. Atikel 6. Dit pakt zal onmiddellijk na de onderteekening van kracht worden en geldig zijn voor een duur van 10 jaar, van den dag af dei onderteekening. Ten gepasten tijde zullen de verdrag- afsluitende partijen, indien een van hen er om verzoekt, in onderhandeling treden met het oog op de hernieuwing van het verdrag. Het pakt, dat in de Duitsche, Italiaansche en Japansche taal is opgc- GRAAF CIANO Italiaansch Minister van Buitenlandsche Zaken. steld. draagt den datum van 27 Septem ber 1949. Tijdens de zitting werden ook verkla ringen afgelegd door de Duitsche en Ita liaansche Ministers vcor Buitenlandsche Zaken, evenals door den Japanschen ge zant, over de beteekenis van dit pakt. Het bekendmaken van dit nieuw pakt verwekte een zeer groote indruk in gansch de wereld. In Italië deed men opmerken dat buiten Engeland, zich niemand on gerust voelen moet door het gesloten akkoord. Door de Epaansche pers werd erop ge wezen dat hiermede de laatste troef van Engeland, Amerika uitgespeeld is ge raakt. In een rede gehouden door den Ameri kaan Summer Welles, wees deze erop dat Amerika moest voort gaan met wapens te leveren aan Engeland, dat geen geschil len bestonden in liet Verre Oosten die niet langs vreedzamen weg konden wor den opgelost, maar dat Amerika zich spoedig en krachtig moest bewapenen. Het Russisch blad Pravda schreef over het gesloten pakt dat dit voor Rus land geen verrassing was, dat de Sovjet- Republiek op voorhand op de hoogte was gesteld en dat het pakt klaarheid brengt tusschen de betrekkingen van Rusland met de drie betrokken mogendheden. Voor verdere beschouwingen en omtrent de beteekenis van dit pakt, zie het artikel van onzen medewerker Roskam DE II. SERRANO SUNER NAAR ROME De H. Serrano Suner, de Spaansche Mi nister voor Buitenlandsche Zaken, die reeds te gast was te Berlijn, werd thans ook te Rome verwacht, waar een nog nauwere samenwerking van Spanje met de as-mogendheden zal worden besproken. co» De woeker- en sluikhandel viert in ons land nog steeds hoogtij. Wie gesnapt werd, kreeg echter zware straffen en dit is maar juist ook. Hier enkele staaltjes: Te Leuven moesten gezamenlijk een aantal landbouwers en varkensslachters voor de Rechtbank verschijnen wegens hooge opdrijving van prijzen van het varkensvleesch. Het vleesch werd aan 30 fr. en meer het kilo verkocht. De boe ten werden toegepast in evenredigheid, en gingen voor velen van 700 tot 1400 fr. boete, met daarbij nog enkele maanden gevang. Het aangeslagen vleesch en spek werd daarbij nog verbeurd verklaard; voor een enkele boerin beteekende zulks een verlies van 5.000 fr. Te Hasselt werd een boete van 700 fr. opgelegd aan een handelaar die chocolade te duur had verkocht. Te St Niklaas stelde de politie o. m. vast: dat valsche cacao, zijnde gemalen omhulsel van cacaoboonen, ter waarde van 0,45 fr. hot kilo, van de hand werd gedaan aan 45 fr. het kilo; dat een han delaar een aantal kisten Sunlight-zeep niet had aangegeven, waar die aange slagen word; en dat gecondenseerde melk aan te hooge prijzen werd verkocht, met het gevolg dat ook deze aangeslagen werd. Te Antwerpen werd proces-verbaal opgemaakt tegen een handelaar die koffie verkocht zonder zegels aan 62 fr. het kilo: hij werd nog In het bezit gevonden van 12 zakken van 60 kgr. koffieboonen. De koffie werd aangeslagen. Nog te Antwerpen werden op een aanhangwagen 200 kgr. koffie, een partij cacao, conserven, suiker, zeep, enz. aan geslagen. Bij een Jood werden een hoe veelheid bussen vleesch, afkomstig uit Frankrijk, aangeslagen. Te Leuven werd bij een groot han delshuis een hoeveelheid koffie van 7.000 kgr., die niet was aangegeven, aan geslagen. Als straf kreeg de groothan delaar een boete var. 3.500 fr. en 3 maand gevang. Te Leerbeek werden een hoeveelheid hespen aangeslagen. Te Dendermonde liepen talrijke han delaars en winkeliers hooge straffen op om waren aan te hooge prijzen te hebben verkocht. Te Oudenaarde werden door de Boetstraffelijke Rechtbank talrijke boe ren, die hun voortbrengSt haver niet of onjuist hadden aangegeven, gestraft met boeten, gaande van 70 tot 140 fr. Te Brugge werden een aantal been houwers in overtreding genomen wegens overdreven prijsopdrijving. Te Ledeberg werden bij een welbe kenden handelaar een hoeveelheid waren, die de handelaar gestockeerd had om er later groote winsten mede te kunnen ma ken, aangeslagen. De handelaar werd aangehouden. Te Oudenaarde kreeg een landbou wer een boete van 350 fr. om boter ver kocht te hebben aan 38 fr. Te Brussel werd een hoeveelheid van 13.500 kgr. valsche cacao aangeslagen. Te Zele werden twee bedrieglijk ge slachte koebeesten aangeslagen bij een beenhouwer. Te Mechelen, om eieren verkocht te hebben aan te hoogen prijs, werd een landbouwster een boete van 1400 fr. en een gevangenisstraf van 2 maand op gelegd. Om andere dergelijke redenen kregen ook een aantal landbouwers en winkeliersters evenredige straffen. Te Kortrijk werden verschillende boerinnen veroordeeld tot een boete van 350 fr., omdat zij boter hadden verkocht zonder zegels aan 50 en 60 fr. het kilo. Ook werden een hoeveelheid van de be ruchte sigaretten Guards Parade aan geslagen. Te St-Niklaas werd een hoeveelheid van 2.000 kgr. waren. o. m. gecondenseerde melk, zeeppoeder, aardappelbloem, enz. aangeslagen, daar geen aangifte ervan werd gedaan. Te Hamont werden 2.000 stuks peperkoek en een partij chocolade aan geslagen en in het openbaar verkocht. Te Polare werd de hand gelegd op een hoeveelheid bloem van 3.000 kgr., die men van de hand trachtte te doen aan 11,50 fr. het kilo, dit zonder zegels. Te Brugge werd proces-verbaal op gesteld tegen een aantal beenhouwers die het vleesch aan te hooge prijzen ver kochten. MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VOEDSELVOERZ1EN1NG OOGST 1940 Een kostbaar doek van de beroemde Vlaanische schilder Van Dijck, schilderij gekend onder den titel Christus aan het Kruis», dat zijn plaats had in dc kerk van Dendermonde, heeft in den loop vatf de maand Mei een ellendig meesleuren en vernielen ondergaan. De Stadsoverheden van Dendermonde hadden begin Mei besloten het bedoeld doek te doen overbrengen naar de vei lige kelders vart St-Baats te Gent, ten einde het te bevrijden van mogelijke be schieting. H. Pets, dd. Burgemeester en Sekreta- ris der Socialistische Syndikaten te Den dermonde, stelde voor met een vracht wagen het meesterwerk alsmede andere kostbare doeken over te brengen naar Gent, wat aanvaard werd. De H. Pets laadde echter niet alleen de schilderijen op den wagen inaar ook 23 leden zijner familie alsmede hun ha- gage, en reed ervan door, niet naar Gent, maar Frankrijk op. Ka enkele dagen, om ruimte te win nen voor al die vluchtelingen, moesten de schilderijen maar plaats maken; zij wer den opgerold en van boven op den wa gen vastgemaakt, door weer en wind. Welda regende het en de vluchtelingen gingen een schuiloord zoeken in een Aibuur eener hofstede. Het slecht weer over werd de tocht doorgezet maar de meesterwerken werdea eeuvoudig achter gelaten, in de ellendige schuur, zonder meer. Door de nieuwe aangestelde Burge meester van Dendermonde werden zoo spoedig mogelijk opzoekingen gedaan naar de vermiste schilderijen. Bij een tweede tocht konden de meesterwerken teruggevonden, maar het kunstgewrocht van Van Dijck was er deerlijk gehavend uitgekomen. Een ander kunstwerk van Verbas had zelfde lot ondergaan. De ge leden schade zou miliioeneu frank be dragen. De zaak werd ter hand gesteld van den Prokureur des Konings. I.ijst der erkende makelaars voor den verkoop cn het vervoer van broodgranen. (Lijst afgesloten op 20 September 1940.) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Arrondissement Brugge. De Jaeghere Urbain, Torhout (Brugge). Dekien Jules, Oostkerke. Arrondissement Diksmuide. Hoet Hendrik. Beerst. Laridon Maurice, Diksmuide. Morlion Romain, Pollinkhove. Pillaert Leou en Zonen, Woumen. Van Biervliet André, Oudekapelie. Zwaenepoel Albin, Vladsloo. Arrondissement leper. Blootacker Tlieod. en Vermeersch leper. Bossaert Julien, Kemmel. Gallens Roger, Wijtscliate. Carton Robert, Poperinge. Igodt Omer, Poperinge. Colpaert Albert, Reningelst. Deceuninck Michel, Meesen. Devos Gebroeders, Komen. Heyte Kinile, Bizet-Ploegsteert. Joye René, Kemmel. Louf Léon, Nieuwkerke. Mayaert Ch., Oostvlateren.' Mouton Leopold, Roeshruggc-IIariiige. Ollivier Joseph. Waasten. Top-Vulsteke Joseph, Proven. Arrondissement .Kortrijk. Belgische Boerenbond. Kortrijk. Bogaert Gaston, Aalbeke. Brille Georges, Wevelgem. Cardoen Gerard. Moeskroen. Debaes Jules, Moeskroen. Delva Godfroy, Meenen. Duinorticr Alphonse, Moeskroen. Van de Kcrkhove Henri, Herseeuw. Verbrugge Acliiel, Tiegetn. Arrondissement Veurne, Ameloot Maurice, Veurne. Belgische Boerenbond, Veurne. Coopmau Oscar, Houtem. Declerck Joseph, Bulskamp. Demolder Arthur Pervijze. Demolder René, Avekapelle. Feys Julien, Izenherge. Florizoone Gehr. en Cloet, Veurne. Mouton Arthur, Veurne. Roorijck Jozef. Alveringem. Sampers Maurice, Izenherge. Steen Oscar, Houtem. Tilleman CamicI, Wulpen. Van den Berglie, St-Rijkers. Vermeersch Louis, Houtem. Woemaere Jules, Gijverinkhove. De verkoop en liet vervoer van brood granen mogen UITSLUITEND geschie den door tusschenkomst van daartoe ER KENDE MAKELAARS. Zij alleen zijn hij machte aan den landbouwer het OFFI CIEEL EEVERINGSBEWIJ S te over handigen. Alleen met dit bewijs kan de landbouwer de regelmatige verkoop van zijn broodgranen verrechtvaardigen. Elke andere verkoop stelt kooper eu verkoo- per aan de zwaarste strarlen bloot. V/ij houden onze blikken met die van den Heer gericht naar zijne Moeder, ge lijk Hij het ons leerde: «Kind, ziedaar uw Moeder Deze woorden waren zijn laatste vaar wel tot haar, als een kus op Moeders voorhoofd. En zooals Hij toen in Moeders oogen keek, zoo kijken w'j thans naar de Moe der der moeders. Met Bamesse zien we al goed dat de dagen korten, en achter de gesloten fen- teneelen of de papieren stoors lezen de menschen te lande den ouden paternos ter, gelijk hun grootouders ook deden over vele jaren... met poozenlange stilte vol overweging over de geheimen. Bid voor ons nu, in al de noodwendig heden, in het onzekere. Bevrijd ons van de tegenwoordige droefheid, geef ons de kalmte in deze daverende en schokkende gebeurtenissen. Bid voor ons, uw voorspraak is almach tig Ook in de uur onzer dood. En niemand weet wanneer, vooral in deze tijden, als de dood boven onzen hoofden ronkend dreigt. De rozenkrans is ons geluk. Dit gebed geeft berusting. Laten wij niet ophouden,zei Paus Leo XIII. aan dc H. Moeder Gods den tol te betalen van eene hulde die haar zoo aangenaam ls. De Weesgegroeten zijn geen deklamatie, die herhaling is geen letterkunde met nuancen, het ls een rechtzinnig kinderlijk gebed, een noodkreet uit het hert, een roep om hulp van weezen naar een twee de moeder. Zij die eens in haar machtige armer, haar Zoon hield als kind en als lijk, strekt nu ook liefdevol haar armen naar ons uit. TOON DAT GIJ ONZE MOEDER ZIJT Gelijk kinderen die nog den A. B. C. leeren, nooit mee worden zoete namen aan moeder te geven als ze gesrn iets hebben; zoo lezen wij die litanie met al de schoonste hemeltitels die wij kunnen uithalen. En omdat we weten dat wij niet mogen scheiden wat God vereenigd heeft, voegen wij erbij liet gebed tot den H. Jozef. Dan zal mesder toonsn wat ze is voor Gelijk de kleintjes, die gewiegd wo.-i-a zachtjes op en neeitelkens moece: herhalen tot ze in slapie vallen, zoo zu.^a we ook ons laten sussen en wiegen in lyrische ontboezemingen die ons alle mi serie doen vergeten. Zij wiegt onze smar ten. Onze oogen vallen toe. GEDENK En wij bidden het Memorare Gedenk, o goede Maagd, dat het nooit gehoord is, dat iemand tot u zijn toe vlucht nam, uwen bijstand verzocht, uwe voorspraak inriep en door u is ve.laiea geworden. Aangemoedigd door dat vertrouwen, snel ik tot u, o Maagd der maagden, kom als zuchtende zondaar tot u, mijne Moe der. Wil, Moeder van het Goddelijk Woord, mijne woorden niet verachten, maar aanhoor ze goedwillig en verhoor ze. Amen. Ons leven ls een opeenvolging van droevige en blijde mysteriën, met zoo weinig glorieuze daden. Onze rozenkrans is geen machina c af rammeling van een fonograaf, het is ook geen telraam met bollekens voor kiniers der bewaarschool, het is geen papegaai- gesnater van opzeggen zonder verstaan. We vezelen hymnen in sourdine. Lie rozenkrans is de radio der arme men schen, waarop de hemel antwoordt in echo. Onze woorden zijn onmachtig, daarom nemen wij hemelsclie bewoordingen. Het begin van den Weesgegroet kwam eerst uit een engelenmond. En gaan onze gedachten soms ver oo de vleugels der fantasie, terwijl de lippen nog prevelen, het zal een godvruchtige distractie zijn... naar de hemelmceder. V/ijl we zeggen Gebenedijd zijt gi) boven alle vrouwenpeinzen wij mis schien op wat anders en vertellen wij over een zoon die nog weg is en fluisteren we over een huis dat nog in puinen ligt. En zoo praten en kouten we met Moeder en ze neemt niets kwalijk van heur kinders, die 't goed meenen. Binst de wijle toont zij ons leerrijke tafereelen uit haar leven en dit van haar zoon aan eiken Eere zij den Vader Zij verklapt hare geheimen. A B LAGERE OPBRENGSTEN DER BELASTINGEN IN JUNI De opbrengst der belastingen in den loop van de Junimaand blijkt zeer laag te zijn. In die maand werd slechts 204.141.827 frank ontvangen, wat een vermindering beteekent tegenover Juli 1939 van 562.746.228 fr. Voor de eerste zes maanden van 1940 zijn de opbrengsten beneden de bera mingen gebleven met een totaal van 1.064.301.047 fr. Voor het dienstjaar 1939 worden thans de totaalcijfers van de belastingopbrengst medegedeeld. Deze bedraagt 9.603.884.963 fr., tegen een raming van 10.213.892.500 frank. De opbrengst over 1939 is dus 610.007.686 fr. beneden de raming ge bleven. Deze minder-opbrengst komt geheel voor rekening van de douanen en accijn zen en vooral van de registratie. DE VERVALTERMIJN VAN SCHA TK TSTCER TIF IK A TEN VERLENGD De vervaltermijn van de schatkistbons van de Onafhankeliikheidsleering van 4 en 8 maanden wordt verlengd; voor de tweede maal voor deze van 4 maanden. Op vertoon der titels tot afstempeling zal de vervallen rente uitgekeerd worden. BELGISCH ZIEKENTRANSPORT UIT FRANKRIJK TERUG 195 Zieken te Brussel toegekomen Maandag morgen ls te Brussel een eer ste trein met Belgische zieken, terugkee- rende uit Frankrijk, toegekomen. Deze terugkeer werd ingericht door het Rood Kruis van België. Niet min dan 195 zieken en gewonden kwamen met dezen eersten trein toe. De trein had o.m. Toulouse, Carcason- ne, Montpellier, Nimes en Tournon aan gedaan. LA NATION BELGE VERDWENEN EEN NIEUW BLAD: «LE NOUVEAU JOURNAL Sedert 1 Oktober heeft het dagblad La Nation Beige opgehouden te ver schijnen. Op zelfden dag is een nieuw Fransch- talig dagblad verschenen, namelijk Le Nouveau Journal De algemeene directie van het nieuwe blad is in handen van den H. Paul Co lin, vroeger bestuurder-hoofdredacteur van Cassandreterwijl de H. Robert Poullet, die vóór 10 Mei medewerker was van La Nation Beige met de politieke leiding en de hoofdredactie is belast. De andere medewerkers van het nieu we blad behoorden vroeger tot de redac ties van bladen die de meeste uitsenloo- pende politieke richtingen vertegenwoor digden, o.a. van L'Etoile Beige Le Peuple i' La Métropole La Nation Beige», L'Indépendance Beige en CassandreOnder deze medewerkers van Le Nouveau Journalvermelden wij: de HH. N. Barthélémy, Pierre Daye, P. Hubermont, J. Pulings en P. Werrle. De H. Piet Heuvelmans zal de Vlaamsche aangelegenheden behandelen. ABONNEMENTSOIENST OP NIEUWSBLADEN IN HET VERKEER TUSSCHEN BELGIE EN DUITSCHLAND Met ingang van 1 Oktober werd de abonnementsdienst op nieuwsbladen her vat in het verkeer tusschen België en Duitschland. Op postkantoren zullen dus abonnementen kunnen ingeteekend wor den op nieuwsbladen en tijdschriften uit gegeven in België en Duitschland. VOORRADEN VAN FOUT MOETEN AANGEGEVEN WORDEN Aan diegenen die hotflt gezaagd of ruw, in voorraad hebben, Wnrdi herin-» nerd dat deze moeten aangegeven wor den op het Ministerie van Binnenland- sche Zaken. Centralen Dienst der Sta tistiek, Koninklijke straat 68, Brussel LUXEMBURGSCH GELD NIET MEER GELDIG ALS BINNENLANDSCH BETA LINGSMIDDEL IN BELGIE Daar sinds einde Augustus de Duitsche deviezenbepalingen geldig geworden zijn voor Luxemburg, dient Luxemburg voor België als buitenlandsch gebie 1 te wor den aanzien. Diensvolgens is de Luxemburgsche frank niet meer geldig als binnenlandsch betalingsmiddel in België. VOOR DE BEROEPSMILIT AIRES De gewezen beroepsmilitairen, die wen- schen in de burgerlijke administratie diensten opgenomen te worden, moeten zich eerst naar het Legermuseum, gelegen in het Jubelfeestpaleis, begeven, waar zij een bewijsschrift zullen ontvangen. Met dit laatste moeten zij zich vervolgens tot het bestendig Wervingsbureel richten. Middaglijnstraat 29. te Brussel, waar de verdere noodige inlichtingen zuilen ver strekt worden. ■II (Vervolg) logsfelt zich voordoet of een persoon komt te sterven, moeten de belangheb benden (dus de invalied zelf of zijn recht hebbenden) hun aanvraag indienen bin nen een termijn van drie maanden vanaf den datum van dit feit of van het over lijden ook onder straf van forclusie en aan bovenvermeld adres. De personen welke reeds de vorige voorschriften hebben nageleefd en reeds aan den dienst voor burgerlijke oorlogs slachtoffers de voorgeschreven constatee ring en medisch getuigschrift of overlij densakte Heten geworden, hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen. De aandacht der belanghebbenden wordt bijzonder gevestigd op de noodza kelijkheid ln hun eigen belang de termijnen stipt na te leven. Een besluit in het Belgisch Staatsblad van 23 ö.ptember 1940 atgekondigd, re gelt de te volgen proceduur voor het In dienen en onderzoeken der aanvragen tot bekomen van pensioenen wegens in validiteit of pensioenen van rechtheb benden van burgerlijke oorlogsslachtof fers van den oorlog van 1940. Vallen onder to-passing van dit be sluit. Belgische onderdanen die aan het leger niet toebehooren en die een licha melijke schade hebben ondergaan (kwet suur of ziekte aan een oorlogsfeit te wij ten) en de rechthebbenden der personen die tengevolge van een dergelijk lelt over leden zijn. De aanvragen moeten ten laatste den 31 Maart 1941 ingediend zijn onder straf van forclusie bij aangeteekenden brief aan den Dienst der Burgerlijke Oor logsslachtoffers, 43b., Zegelstraat, te Brus sel. Indien na dien datum een nieuw oor- Zie vervoig hiernevens. Het Staatsblad bevat een besluit betref fende de uit den oorlog van 1940 voort vloeiende burgerlijke oorlogspensicenen. Vastgesteld wordt, dat de vorige wet geving betreffende de vergoedingen toe te kennen aan de burgerlijke slachtoffers van den oorlog 1914-1918, toepasselijk is op de burgerlijke slachtoffers van der. tegenwoordigen oorlog, mits enkele wij zigingen, waarvan ae voornaamste zijn: De aanvragen moeten, bij aanbevolen brief, aan het Ministerie van Financiën, Dienst der Burgerlijke Oorlogsslachtoffers (43b, Zegestraat, te Brussel), gestuurd worden. Zij worden door den Staatscom- mlssaris onderzocht. Die ambtenaar noo- digt de bevoegde burgerlijke invallditeits- coinmissie van het Ministerie van Finan- viën uit bij middel van met redenen om- kleede gevolgtrekkingen uitspraak te doen over de kwestie of er redenen bestaan om den invalide ol het dossier door de rechthebbenden aangelegd, door de me dische sectie van den D. I. P. onder me disch oogpunt te laten onderzoeken. Beide partijen kunnen tegen die uit spraak hooger beroep aanteekenen bin nen een termijn van vijftien dagen vanaf 's anderendaags van den datum waarop zij, door aanbevolen schrijven, ter kennis der gezegde partijen werd gebracht. Die termfjn moet stipt in acht worden ge nomen. Het hooger beroep moet met redenen omkleed zijn en gebeurt bij middel van een aanbevolen schrijven gericht tot den Directeur van den Dienst der Burgerlijke Oorlogsslachtoffers, 43b, Zegestraat, te Sint-Gillis-Brussel. De hooge beroepscommissie van het Ministerie van Financiën doet uitspraak in laatsten aanleg. WEER ENGELSCHE BOMMEN OP NIET MILITAIRE OBJEC TEN TE BRUGGE «In het Algemeen Nieuws» lezen wij het volgende Engelsche bombardementsvliegtuigen hebben bommen geworpen op de bolste den van de landbouwers A. De Zutter en C. Tant. De hofsteden liepen vrij ernstige schade op; een groote hoeveelheid veld vruchten werd vernield. Persoonlijke ongevallen deden zich ge lukkig niet voor. KLEINE ZAKEN worden grooter door reklaam en goeie waar. Wilt ook Gij uw zaak doen groeien adverteer in De Poperingenaar iiaiiaiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiii TE BRUSSEL DUIZENDEN PAKJES TE MECHELEN In 1937 kwam te Antwerpen een lading toe van 23 millioen cigaretten, bestemd voor het roode leger van Spanje. Naar het oordeel van oen vertegenwoordiger van de Spaansche Roode liegeering in België bleek de waar niet van goede hoe danigheid en werden de cigaretten ge weigerd. Sedertdien werd een deel der cigaretten in België aan den man ge bracht, maar het grootste deel b.eef on verkocht. Ongeveer de helft der zending werd later verkocht aan een Brusselscnea handelaar, die ze naar Brussel deed zen den, maar ook hier werd de waar gewei gerd. De cigaretten bleven dus in het stapelhuis. Nadien konden hiervan ook een deel verkocht worden. De overblijvender. geraakten na een langdurig verblijf in ae stapelhuizen be dorven en beschimmeld en het venruik ervan werd in hooge mate schaaeliji voor de gezondheid geacht. Die cigaretten werden nu weer in den handel, of beter den sluikhandel ge bracht. Die cigaretten, die den oorsprou- kelijken naam van Guards Parad: droegen, werden ook onder valsche eti ketten van goed bekende firma's verpaitU Aan het Brusselsche publiek en oox elders werden die pakjes dan aan zeer hoog» prijzen aan den man gebracht, aejge 6 tot 7 fr. of meer nog. het pakje. Ze waren, zoo meenden de Brusselaars, var» echten Engelschen oorsprong en ontko men aan de blokkade! Uit reden van de beschadiging der waar on het vervalschen der pakjes, werden te Brussel 2 millioen cigare.ten aange slagen. Te Woluwe ging liet om een hoe veelheid van 1 millioen. Ook te Mochelen werd een razzia ge daan in de tabakswinkels naar de be dorven geraakte cigaretten. Ongeveer 10.200 pakjes, dragende het merk .Guards Parade - Made in England, by Annun ciated Cigarettes, London aangeslagen eu naar de rechtbank overgebracht

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 2