Verduistering Uit 't Poperingsche Uit 't Iepersche ZWART PAPIER Bazar der Galerij OORLOGSSCHADE MONOPOEDERS Zwarte Papseren STOORS «3. UIT POPERINGE HF APOTHEEK H. NOTREDAME Ter Apotheek Notredame POPERINGE AMBTELIJKE BERICHTEN GEDENKENISSEN! JOZEF DESAEGHER BETER SPOORVERBINDING MET BRUSSEL HANDELAARS! UIT IEPER EDG. MISSIAEN Verslag der Gemeenteraadszitting van 23 Sept. '40 fi Voor uw LICHTDEMP1NG Carpentler Omer, Ieoersteenw., Poperinge. - Tel. 195 Samenwerkende Spaa: en Kredietmaatschapp "Eigen Heerd,, - lepe r." mm ms"i ■BHIBHM NDMi'XmiMMKlwl APOTHEKERSD1ENST Heden Zondag alle Apotheken open tot der. middag; 's namiddags alleen open de Apotheek NOTREDAME. Gasthuisstraat Vanaf Maandag 7 Oktober zullen alle Apotheken alleen van 8 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds open zijn. VOOR bij Sansen-Vanneste Gasthuisstraat 15, Poperinge BURGERSTAND van 27 September tot 4 Oktober 1940 Geboorten. Verfaillie Bernard, z. v. JuHen en Dumelie Bertha, Werfstr. Vanlaeres Firmin. z. v. Jules en De Coker Maria. Gapaardstr. Caron Lucienne, d. v. Henri en Don- éeyne Irma, Westouter. Overlijdens. Deraedt Rachel. 55 j„ ■wed. Saelen Justin, Casselstr. Opsomer Eic-cia. 67 j., echtig. Hennaert Eugenius, Boeschepestr. Huwelijksbeloften. Schmidt Albert, werkman en Marey Elisa, z. b„ b. v. Pop. Catrycke Sylvère, landbouwer, v. Pop. er. Deschodt Godelieve, landbouwster, v. Watou. rw AVAV 8k V bi CHRISTEN VOLKSHUIS ZIEKENBOND. De ziektebladen zijn persoonlijk; dus elk ziek lid zijn blad. Zij gelden slechts van den eersten tot den laats ten dag van elke maand, maar mo gen ter uitbetaling aangeboden worden tot den zevenden der volgende maand in begrepen. De uitbetalingen geschieden den Maandag van 2 14 tot 5 uur en den Vrijdag van 9 tot 11 uur, op vertoon van het lidboekje. JAARMIS. Zooals gewoonlijk, wordt er op Zondag 6 Oktober, t? 9 uur, in de St-Bertinuskerk, een H. Mis opgedragen voor de overleden leden van het Christen Werker sverboprf, namelijk; Carpentler Theophiel, Allemeersch Hector. Gaude- laire Albert, Pattyn Jules, Verstraete Frans, Sergier Firmin. Sterckx Lea, Ver- helst Blanche, Allaeys Elisa, Houpe Ju- lien, Houpe Ghislaine, Houpe Bernard, Brabants Maria, Delboo Maurits, Ruys- sen Gaston, Logie Robert, Delava Mau rits, Debyser Gerard, Braem Désiré, Hen- nebel Jerome. Wij doen een oproep tot al onze leden om zoo talrijk mogelijk tegenwoordig te zijn in die Jaarmis en hun overleden me debroeders en-zusters indachtig te zijn. De familieleden worden verzocht te willen plaats nemen vooraan ln het mid denkoor. VROUWENGILDE. Maandag 7 Oc tober, te 7 li uur, ln O. L. Vrouwkerk, gezongen Mis tot lafenis van de zielen van onze overleden leden en voor den te rugkeer van onze krijgsgevangenen. Wij hopen dat onze leden zoo talrijk mogelijk zullen tegenwoordig zijn. vroeger Gr. Markt, Poperinge, ls thans overgebracht naar de GASTHUISSTR. 34, Poperinge (nevens Fotohuls Leeuwerek.) SCHATTING VAN 4 OORLOGSSCHADE Plans en Bestekken voor herstellingen en P heropbouw J het beste middel tegen hoofdpijn. WERKVERSCHAFFING Deze week werden nogmaals langs het bureel van werkverschaffing een 70-tal arbeiders te werk gesteld door de Duit- sche Militaire Overheid. Andere inschrij vingen zullen hoogst waarschijnlijk vol gen. wiens herberg op 27 September Jl. niet op het sluitingsuur was gesloten. Zekere Thev. Em. uit Reningelst zag zich ook een proces-verbaal opgesteld om reden van onvoldoende verduistering bij avond. Een landbouwer uit Proven, die een 400 kgr. aardanpelen naar Poperinge over bracht, maar zonder vergunning, werd brtrapt door een aangestelde van den be- voorradingsdienst en werd hiervoor pro ces-verbaal opgesteld. KOEPOKINENTING Het Stadsbestuur van Poperinge maakt het publiek bekend dat de plaats open is van Geneesheer gelast met de koeook- inenting aan behoeftlgen en het medisch schooltoezicht in de Gemeenteschool ter stede. De Geneesheeren die begeeren hunne kandidatuur voor te stellen voor die be noemingen, moeten eene schriftelijke aanvraag aan het Stadsbestuur indienen vóór 7 Oktober 1940. Alleen de Geneesheeren die de stad be wonen kunnen ln aanmerking genomen worden. BOTERVERKOOP Vanaf Zaterdag 5 October zal er ln de winkels, houders van de speciale vergun ning, boter verkocht worden, uitsluitend aan de inwoners der stad, in verhouding van 200 gr. per aangeboden blauwen ze gel Nr 3 met kleine 3 of kleine 4. Andere zegels zullen voor den aankoop niet aan genomen worden. (Dus oude blauwe ze gels). De aankoopers moeten bij den aan koop voor ieder aangeboden zegel 3/3 of 3/4, evenveel rantsoenkaaiten vertoonen. Er is boter genoeg ln voorraad om aan ieder Inwoner 200 gr. te bezorgen. Er be staat dus geen reden om de winkels te bestormen. Volgende winkels zijn tot od heden ln bezit van de speciale machtiging, en zul len dus boter verkoopen: 1. - Wed. Delanote, Noordstraat 14b; 2. - Suffls Aimé, Reningelststraat; 3. - Deraedt André, Komstraat 4; 4. - Blondeel René, Boeschepestrant 89; 5. - Wed. Gouwy, Abeelesteenweg 52; 6. - Creus Georges, Veurnestraat 13: 7. - Bocquet Emile, M. De Wulfstr. 24; 8. - Degruyter Jerome, Kerkhofstr. 13; 9. - Gelein Arthur, Boeschepestraat 19; 10. - Blondeel Achiel, Casselstraat 67; 11. - Wed. Debaecker Ach., Pottestraat 19. WATOU Burgerstand. Geboorten. Vanacker Joseph, z. v. Gilbertu» en Delepiere Rachel. Re- naerts Jeanne, d. v. Octave en Mahieu Maria. Bollengier Juliette, d. v. Sil- vain en Mahieu Elisabeth. D'Hooghe Joêl. z. v. Maurits en Outtier Agnès. Sterfgevallen, Pladys Simone, 3 m.. i. v. Maurice en Priem Berthe. Dam- bre Germain, 66 j„ echtg. Petv Hélène. D'Hooghe Joël, 1 d., z. v. Maurits en Outtier Agnès. WESTVLETEREN (PateiWk) Gcmeene kerel Tn min dan een half uur heeft een gem eene kerel op Zondag 22 September 1L, 5 ruiten stukgegooid ln een der boven kamers van het huls en herberg bewoond door Wed. Fr. Huyghe en ktnders. Klacht werd Ingediend bij de Rijks wacht. die sterke vermoedens heeft op iemand 't Ware te hopen dat die ge- meene rekel bij de lurven gestekt worde en z'n heldendaad flink uitboeten zou. WESTOUTER Voor de landbouwers Op Dinsdag. Donderdag en Zaterdag worden verzocht in het Secrtarlaat aan giften te doen: L Al de aardappelkweekers van 1 are en meer moeten de opbrengst ervan aan geven. 2. Al de landbouwers van 1 Ha land en meer, wegens de maandelijksche tel ling van zekere waren en producten van eerste noodzakelijkheid, moeten ervan aangifte doen. De nalatigen behooren hun geheugen te verscherpen, want alle voorwendsels of uitvluchtsels zijn van geen tel. wMMÊmBÊmmmÊÊmunm 4. C. O. O. Heropbouw van een woonhuis door oorlogsverrichtingen ver nield. De Commissie heeft den 23 Augustus 11. het plan en bestek goedgekeurd voor den heropbouw der vernielde woning van de hofstede Staelens, gelegen te leper, ge hucht Wittenhuis. De Raad stemt hier mede in. 5. C. O. O. Openbare verkooping van houtgewas. De Commissie vraagt toelating om de houtgewassen, voortkomende uit de bos- schen van Voormezele en Westvleteren en feschat ter gezamenlijke waarde van .850 fr„ od 16 November a.s. openbaar te mogen verkoopen. Eenparige Instemming. 6. C. O. O. Prijs van den onder- houdsdag voor 1941 Voorstellen. De prijzen van den onderhoudsdag voor de met krankzinnige behoeftigen, ge plaatst in ae gesticnten van aen open baren Onderstand, worden voor het jaar 1941 als volgt vastgesteld: Hospitaal en Moederhuis. 23.04 xr.; Oudemannenhuis Nazareth. 12,65 fr.; Belle Godshuis. 9.05 fr.; St-Jans Godshuls. 9,02 fr.; Knech- tenweezenschaal, 13,66 fr.; Melsjeswee- zenschool te Loker, 833 fr. Dit voorstel wordt goedgekeurd. 7. C. O. O. Onderzoek der kas, 2* kwartaal 1940 Proces-verbaal. Uit het onderzoek blijkt dat er voor het tweede kwartaal 1940 een tekort is van 37.532.38 fr. Al de aanwezige Raadsleden betuigen hiermede hunne Instemming. 8. Muziekschool Rekening 1939. Deze rekening, sluitende ln ontvang sten met 71.142.50 fr. en in uitgaven met 70.686,36 fr., 't zij met een overschot van 456,14 fr., wordt algemeen goedgekeurd. 9. Dikkebuschvijver Vijvermeer- schen Verpachting. Na uitleg, verstrekt door den Heer Schepen Biebuyck, wordt voorgesteld lo ten 1, 2 en 3 toe te wijzen aan Van onzer stad na de bange bombardementen. 10 Foto's, klaar genomen, opgemaakt in kleine boekjes, zijn van heden af ter Drukkerij SANSEN-VANNESTE. Gast huisstraat 15. Poperinge, te verkrijgen aan 5 fr. 't stuk. Ze zijn een trouwe weergave der zwaarst geteisterde plaat sen onzer stad. Speciale prijs voor winkeliers en voortverkoopers. Isacker Gerard, van IeDer. die de hoogste aanboden gedaan heeft met 602 fr. voor lot 1. 551 fr. voor lot 2 en 702 fr. voor O. L. VROUWKERK JAARLLÏKSCHE OCTAAF VAN HEN H. ROZENKRANS wiens Broederschap hier in de kerk be staat. voor gansch de Stad, sedert on heuglijke tijden. Onder de beroer,:.' omstandigheden die wij beleven, zal de Octaaf van den H. Rozenkrans, dit jaar opgevat worden ais een bidweek voor gansch de Stad om vrede te bekomen. Heden Zondag 6 October, kort Sermoen oneer al de Missen, 's Namiddags te 2 uur Sol. Vespers. Te 3 uur Rozen kransprocessie voor den Vrede, binnen O. L. Vrouwkerk. Daarna Sol. Lof door 7 volk gezongen en Sermoen. Elke dag der week, kwart vóór 7 uur, Soi. Mis met onderrichting na het Evan gelie. 's Avonds te 5 14 uur SoL Lof, Ro zenkrans en groot Sermoen. Al de Sermoenen zullen gepredikt wor den door den vermaarden predikant Eerw. Pater Emilius, Capucien. Zondag 13 October, sluiting der Octaaf van den H. Rozenkrans. Te 2 uur Vespers, Lof, Sluitingssermoen, Pauselijke Zegen er. Te Deum. Men kan inschrijven in de Broeder schap bij de Priesters of bij Jufïr. Marie- Josephina Vancaeyseele, Casselstraat 52. O. L. Vrouw van den H. Rozenkrans, Koningin van den Vrede, bid voor ons. li»:!.iiitiiiititutititiiHmiinmiiHmiiniiHiiiiimiiHiiiniHiiiiiiuiiimiriMiiiiiiiii VOOR ALLE SCHATTINGEN VAN OORLOGSSCHADE wendt U in volle vertrouwen tot Architect Westouterstw, Poperinge. Ingeschreven in het Prov. Register, krachtens de wet van 20 Febr. 1930. «iifltminittiiiiiimmimiiiiiiiiiiiiiiiimiiKiniimiitrKHiHiiHiiMiiiifiiiiiiiiiitmiimHii Door ons Stadsbestuur werd in de laat ste weken herhaalde malen bij de Be voegde Overheid aangeklopt om beter spoorverbinding met het Binnenland te verkrijgen. Op 21 September 11. werd onder meer no,, aangedrongen bij den Heer Ch. Ver wilghen, Commissaris-Generaal voor den Heropbouw en als volgt geschreven KWESTIE VERBINDING MET BRUSSEL Dit gaat hier nog immer even moei lijk. Alle handelaars komen dagelijks bij het Stadsbestuur hun beklag maken, en de bevoorrading van stad en streek on dergaat natuurlijk daar de noodlottige gevolgen van, temeer dat hier heel zui nig met benzine-bevoorrading wordt omgegaan. Wij hopen op uwe goede tusschenkomst om toch beter verbinding met de streek Gent-Brussel te verkrijgen, en het zou ons Stadsbestuur veel genoegen doen eenige verbetering aan de bevolking te mogen aankondigen VERBETERING BELOOFD. De Heer Verwilghen, Commissaris-Ge neraal. beloofde ons voor die zaak tus- schen te komen, en op 27 September ont ving ons Stadsbestuur volgend schrijven: Brussel, 27 September 1940. Aan den Heer Burgemeester en Schepenen, te Poperinge. Ik ontving in goede orde uw schrijven d.d. 21 September 11., betreflende kwes ties verbinding met Brussel. Ik kan U mededeelen, dat afschrift van uw schrijven werd overgemaakt aan de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen, met verzoek zoo mogelijk aan uw- vraag een gunstig gevolg te geven. Met de meeste hoogachting. Namens de Commissaris-Generaal, De Secretaris van het Commissariaat-Generaal, (get.) M. J.L. CUSTERS. VERBETERING BEKOMEN. En we zijn verheugd te mogen mede deelen dat met de nieuwe uurregeling van Zondag 6 Oktober, ons drie verbin- dingen per dag beloofd zijn voor Kortrijk. De heele reisgids hebben wij nog niet. 1 De uurregeling Hazebrouck-Poperinge- t leper - Meenen -Kortrijkalsmede Roese- lare-Ieper-Boezinge, Ieper-Oostende en Roeselare-Meenen. geven wij op 5' blad. Zeker wel zal voor verder verbinding met Gent en Brussel bij heen- en terugreis gezorgd worden. Deze uurregeling geven wij dan aanstaande week. Onze bevolking zal dan ook Heer Ch. Verwilghen dankbaar zijn voor zijne goede en doelmatige tusschenkomst- MUZIEKLESSEN JnfFr. A. BLANCKAERT, 1= Prijs aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Gert. meldt dat-zij leerlingen voor PIANO en N'OTENLEER aanvaardt. Gasthuis- Straat 41, Poperinge, DIPLOMA JUFFR. SOLANGE INDEVUYST, uit Poperinge. heeft in de St-Annaschool te Brugge haar diploma van Vroedvrouw be komen. Zij heeft zich gevestigd in de Priester- straat 44, Poperinge en li-veelt zich aan. AUTOMOBILISTEN VAN POPERINGE Alle inlichtingen over pompkaarten en autorijden zijn te verkrijgen op het bu reel, Duinkerkestraat 18, den Maandag, Woensdag en Vrijdag, van 14 tot 17 uur. Anders gesloten. JUFFROUWEN - DAMES KOMT HEDEN ZIEN naar de nieuwe keus MODELHOEDEN bij VR. GEORGE-DONCHE, Ieperstraat 118, Poperinge. Alle Herstellingen en Rouw. BERICHT AAN DE HEEREN PACHTERS DER COMMISSIE VAN OPENBAREN ONDERSTAND VAN POPERINGE De Commissie van Openbaren Onder stand van Poperinge laat de Heeren Pachters weten dat de Heer Minne, Ont vanger der Commissie, gedurende de maand October 1940, op de hieronder aangeduide dagen de pachtgelden zal ontvangen in het Bureel van de Com missie, Stadhuis (boven) 's Zaterdags voormiddags, van 9 tot 11 uur (off. uur); 's Zondags voormiddag van 9 tot 11 uur (off. uur). Hij zal dus geen ontvangsten meer doen den Vrijdag voormiddag. Het Bestuur. OPGELET! Indien gij geen koffie meer vindt, ver vangt die'NIET door om het even welk speciaal mengsel! Gebruikt zuiver fijne of grove CH1COREI VAN TIEGHEM- DUPONT. 't Is bijna koffie. PASSIEVE LUCHTBESCHERMING Door den Heer Gouverneur van West- Vlaanderen komt onze stadsgenoot, Heer Denys Albert, aangesteld te worden als Directeur bij den Gemeentelijken Eche lon van de Passieve Luchtbescherming. Heer Denys Albert was vroeger Voor zitter der Burgerwacht en onder zijn lei ding leverde de Burgerwacht flink werk in de bange dagen van Mei die onze stad beleefde. We zijn dan ook verheugd om deze wel verdiende benoeming en bieden Heer Al- bert Denys onze beste gelukwenschen aan. Ge weet allen dat het verplichtend is dat het nummer van uw Handelsregister in uwe uitstalling zichtbaar is. Wie 't niet doet kan gestraft worden... daarom stelt U in regel. Bestel bij ons een pan-karte waarop de naam uwer Firma en uw Handelsregister gedrukt staat. 't Is practisch, simpel, gemakkelijk en... ge zijt dan volledig in ordePrijs per pan- karte 5 frank. APOTHEKERSDIENST Is heden Zondag alleen open van 8 tot 12 uur en van 1 tot 7 uur, de Apotheek VANDAMME. ZAKENKABINET 6 - Oude Houtmarktstraat - 6 IEPER (Op 100 m. van de Groote Markt Koning Albert I.") Spreekuren: Dinsdag, Donderdag en Zaterdag voormiddag, van 8 uur tot 11 uur. Raadpleging in alle -ZakenBrief- 1 wisseling; - Schatting en Opmaken van Oorlogsschade; - Htiren en Ver huren; - Aankoop en Verkoop, enz. BURGERLIJKE STAND van 26 September tot 2 October 1949 Geboorten. Dejonckheere Monique, Recollettenpoort, 5 (v. Elverdinge). Pat tyn André, Tegelstr. 40. Vanderhaeghe Rosa, Recollettenp. 5 (v. Langemark). Beirnaert Colette, Recollettenp. 5 (Be- luikstr. 7). Brassaert André, Recollet tenp. 5 (Oude Veurnestr. 27b). Dewit- te Christiana, Recollettenp. 5. (v. Zille- beke). Lemaire Alida, Recollettenp. 5 Cv. Hollebeke). Huwelijken. Storme Maurice, auto geleider te Vlamertinge en Valcke Si- monne, z. b. v. leper. Samoy Daniel, nikleerder en Vanhoecke Julia, fabriek werkster, b. v. leper. Ediers Leopold, timmerman en Parein Sidonia, huishoud ster, b. v. leper. Stubbe Jeroom, be diende en Lesage Elisabeht, z. b., b. v. leper. Cleenewerck Hector, beenhou wer en Boudry Dehise, z. b„ b, v. leper. Overlijdens. Becarren Marcellus, 44 j., bediende, echtg. Van de Voorde Irena, Wenninckstr. 1. Hollevoet Mau ritius, 33 j., kleermaker, echtg. Van Im- schoot Clara, Ieperleestr. 2. Dekerle Marie, 78 j., wéd. Baeyen Albert, De Mondtstr. 41. Duprez Eugenius, 71 j., wed. Vanholst Leonia, Rijselstr. 133. K? ST JOZEFSKERK DER KARMELIETEN TRIDUUM DER H. KLEINE THERESIA Op heden Zondag 6 Oktober 1940, bij het sluiten van het Plechtig Triduuni. zingt het koor der Juffrouwen de Missa Decima voor 2 gelijke stemmen, van Oscar Van Durme, (Op. 75), te 9 uur voormiddag. 's Avonds, te 5 uur, Plechtig Sluitings lof. waarna sermoen, wijding en uitdee- ling der roosjes ter eere der H. Kleine Theresla. Het St Jozefskoor zingt, met begeleiding van orgel en snaren: 1. Ave verum W.-A. Mozart. 2. Sub tuum praesidium J. Mitterer. 3. Quasi rosa J. Van Dycke. 4. Tantum ergo, 7 F. Schöpf. 5. Magnificat! P. Henry, S. J. SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJ VOOR OORLOGSSCHADE «IEPER EN OMSTREKEN» ALGEMEENE VERGADERING der aandeelhouders op Zondag 6 Oktober 1940, te 11 uur, in de bovenzaal van het Stadhuis te leper. Dagorde; Jaarverslag Bilan van 1939. Statutaire verkiezingen. De Beheerraad. DE VEREENIGDE HOFBOUW- LIEFHËBBERS Het Beheer noodigt de leden vriendelijk uit de algemeene vergadering te willen bijwonen op Zondag 6 October, te 3 uur, in 't gewoon lokaal BelfortRijsel- straat 9, te leper. Dagorde: 1. Verslag der voorgaande vergadering. 2. Voordracht ovei Fruitboomteelt door J. Doom. 3. Mededeelingen. 4. Beoordeeling det aanbrengsten. 5. Prijsloterij. TEEKEN- EN NIJVERHEIDSSCHOOL Heropening; Maandag 7 October 1940. Inschrijving: Zondag 6 October 1940, van 10 tot 12 uur. Kosteiooze lessen in Teeken-, Bouw- en Beeldhouwkunde; Schilderkunst; Meka- niek teekenen, toegepast op de Nijver heid; Electrótechniek, enz. Alle dagen: De weekdagen van 18 tot 20 uur. uitgezonderd den Zaterdag. De Zondagen van 8.30 tot 10.30 uur. AUTO IN DE GRACHT Woensdag middag is een auto in de gracht gereden langs den Westvleteren- steenwg®, nabij De PapegaaiEen der inzittenden werd gewond. UITHANGBORD GESTOLEN Door onbekenden werd op een avond dezer week het uithangbord van den schoenwinkel De Blauwe Laarsin de Ieperstraat afgenomen en medegenomen. GEVONDEN Sleutel. VERLOREN Sacoche; belooning voor den vinder. Inlichtingen ten politiebureele. i Leveren en Placeeren wij met alle Toebehoorten An to on Moncarey-Deconte 18, Gasthuisstraat, Poperinge PROCESSEN-VERBAAL In den loop dezer week werden fffl reeks processen-verbaat door de Rijks wacht opgesteld en namelijk: voor verschillende winkeliers die de prijzen hunner waren niet of op onvol doende wijze hadden uitgehangen; voor een herbergier uit stad, A, G.(, De zitting wordt te 18.10 uur geopend onder het voorzitterschap van den Heer Vander Ghote, Burgemeester. De Heeren Schepen Delahaye, ziek- zijnde, en Raads leden Missiaen en Van Alleynnes hebben zich laten verontschuldigen. Is verder nog afwezig de Heer Seys. Nadien brengt de Heer Voorzitter ook nog hulde aan de nagedachtenis van wij len C. D'Huvettere, gewezen Schepen en Raadslid, die gedurende lange jaren de grootste diensten aan de stad en haar be volking bewezen heeft. 1. - Proces-verbaal der zitting van 15 Juli 1940. Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd, alsmede het proces-veroaal eener geheime zitting gehouden op 22 Juli 1940. Hierna dient de Heer Leuridan een or demotie in, ten einde de dagorde, zooals zij door net Schepencollege opgesteld werd, te doen wijzigen. In een senrijven vróeger aan het Schepencollege gericht, vroeg de Heer Leuridan een zestal punten op ae dagorde der eerstvolgende gemeen teraadszitting te brengen. Het Schepen- colelge heelt echter geoordeeld drie aezer punten, namelijk de aanstelling van tij delijke stadhuisbedienden, de viucht van een stadsoedienae en de kwestie aer weg- geloopen gemeenteraadsleden, op de dag orde der geheime zitting te moeten bren gen. De Heer Leuridan verklaart zich met deze handelwijze niet te kunnen ver eenigen en eischt dat ten minste de eer ste en de laatste dezer drie vragen op de dagorde der openbare zitting zouden ge bracht worden. De Heer Voorzitter bestrijdt deze orde motie door te verwijzen naar het werk van Gillon, waarin duidelijk bepaald wordt welke kwesties door den Gemeen teraad in het openbaar moeten besproken worden. Deze kwesties zijn ten getale van vijf en alle andere zaken mogen dus in geheime zitting behandeld worden. Daar bij de vragen van den Heer Leuridan zijn geen punten van algemeen belang. De vlucht der Raadsleden, die door den Heer Leuridan bedoeld worden, kan mogelijks met zekere belangstelling in politieke kringen besproken worden of kan ook nog de liberale en socialistische partijen in moeilijkheden brengen, maar voor den Gemeenteraad is die kwestie van niet het minste nut, geeien de Raad toch nog in voldoende getalsterkte ls om voort de za ken der stad te beredderen. De Heer Lahaye verklaart zich t'ak- koord met de zienswijze van den Heer Burgemeester en vraagt dan aan den Heer Leuridan. die tijdens de voorgaande zit ting den Heer Lahaye bij de gevluchte Raadsleden gerekend had, zoo hij ziin vroeger gezegde nu nog staande liouat. De Heer Voorzitter tracht dit persoon lijk incident te vermijden, doch de Heer Leuridan dringt aan om te antwoorden en ook de Heer Lahaye verklaart er geen bezwaar tegen te hebben. De Heer Leu ridan geeft toe dat de Heer Lahaye om zijn vlucht te verontschuldigen zich, ge zien zijn nog jeugdigen ouderdom, beroe pen kan. wat de andere weggeloopen Raadsleden niet doen kunnen, op het be vel der meineedige regeering gericht tot de jongens van 16 tot 35 jaar en om die reden ook volgens een later verschenen verordening niet bij de vluchtelingen mag gerekend worden. De Heer Lahaye, na hulde gebracht te hebben aan den Heer Burgemeester en de andere gebleven Raadsleden voor hetgeen zij hier gedu rende de beschieting der stad voor de be volking deden, zegt dat hij naar Frank rijk «getrokken is niet alleen om te ge hoorzamen aan het bevel gegeven aan de jongens van 16 tot 35 jaar, maar ook nog tengevolge van een schriftelijk bevel dat hem door het werfbureel van Kortrijk gezonden werd en volgens hetwelk hij zich tegen den 19 Mei te Roeaan moest be vinden. Tot staving van zijn gezegde, legt hij dit schriftelijk bevel aan den Heer Leuridan voor. De Heer Voorzitter verklaart hierop dit incident gesloten en wil tot de behande ling der dagorde overgaan, doch de Heer Leuridan eischt de stemming over zijn voorstel tot wijziging der dagorde. Het voorstel van den Heer Leuridan wordt ten slotte verworpen met 9 stemmen tegen 2 (de Heeren Leuridan en Capoen). 2. C. O. O. Rekening over het dienstjaar 1939. De gewone dienst sluit met een over schot van 536.402.72 fr. en de buitenge wone dienst laat een batig slot van 5.327,76 fr. De dienst voor orde sluit in evenwicht met de som van 59.345.43 fr. Deze rekening wordt eenparig goedge keurd. 3. C. O. O. Openbare verpachting van een hols. De Commissie heeft besloten de mach tiging te vragen om het huis gelegen.in de Meenenstraat, Nr 19, met ingan8 Jiy lot 3: loten 7, 8, 9. 13, 14 en 15 toe te kennen aan de Kinders Debaene, oude pachters van een deel, voor den jaarlljk- - de an_ verpach- geen voldoende aan bod gedaan werd. De Heer Seys is tijdens de uiteenzet ting van dit punt de Raadszaal binnen getreden. Het eerste voorstel wordt goedgekeurd met 10 stemmen en 2 onthouUingt-.i (de Heeren Seys en Michlel), het tweede niet 8 stemmen tegen 2 (de Heeren Leuridan en Capoen) en 2 onthoudingen, terwijl het derde voorstel, betreffende de herver pachting van een deel der loten, met al- gemeene stemmen aangenomen wordt. 10. Verbeteringswerken Vijverhuls Dikkebusch Bijkomend krediet. De bespreking van dit punt wordt, op voorstel van den Heer Voorzitter, naar de volgende zitting verdaagd. 11. Barmlanden Overdracht van pacht. Verhaeghe Cyriel, pachter van 4 Ha. 63 a. 46 ca. barmlanden, vraagt toelating om zijn pacht aan Vandewalle Albert, landbouwer te Boezinge, te mogen over dragen. De Raad verklaart zich hiermede t'akkoord. 12. Statie Nieuw ontvanggebouw Aandeel der stad Leening bij het Gemeentekrediet. Gevolg aan een schrijven der Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen, die vraagt zoo de stad nog t'akkoord is om voor de vroeger overeengekomen som in de kosten van heropbouw der statie tusschen te komen, stelt de Heer Voor zitter voor een leening bij het Gemeente krediet aan te gaan, ten einde die som ter beschikking der Nat. Maatschappij van Spoorwegen te kunnen stellen. De Heer Leuridan vraagt dat* het Schepen college bij de Maatschappij zou aandrin- advies uit. brengt, hierop BiaaBM3Basacaz3BsaaasBaaExaBEaaE2Z9EaB3sga3i:saBaii**BaiaB> LAAT UW OORLOGSSCHADE SCHATTEN DOOR Gediplomeerd Architect - Géomètre - Exper* Gewezan Stocrtscommiscaris gen om de statie zoo spoedig mogelijk herop te "bouwen. De voorgestelde leening wordt hierop eenparig gestemd. 13. Deel Oude Veurnestraat Vraag om aankoop. Ook dit punt wordt tot een volgende zitting verschoven. 14. Zillebekevijver Oevervoorzie ning. Het Schepencollege stelt voor den oever van Zillebekevijver, die in slechten toe stemt verkeert, te herstellen. Het bestek, dat de onkosten van dit werk op 168.000 frank raamt, voorziet het hergebruik der betonnen platen op een lengte van 260 m., doch de Heer Burgemeester is van oor deel dat, zoowel op esthetisch gebied als op gebied van deugdelijkheid, het beter ware den oever bij middel van rijshout te versterken, zooals dit vroeger steeds gedaan werd. De Heer Schepen Biebuyck daarentegen verkiest het werk met be tonnen platen te laten uitvoeren, zooals het door den bouwmeester voorgesteld wordt. De Heer Seys steunt het voorstel van den Heer Burgemeester dat. nadat de Heer Lahaye aangedrongen heeft om ook nog enkele verbeteringswerken uit te voeren aan den toegangsweg tot Zillebe kevijver en aan het Vij verhuis aldaar, goedgekeurd wordt met 11 stemmen te gen 1 (M. Biebuyck). 15. Rioleering van wijk Poperinge- steenweg. Links van den Poperingesteenweg, een weinig over den spooroverweg, staan er eenige huisjes waarlangs de weg 's win ters op een waren modderpoel gelijkt. Niettegenstaande het hier een piivacen weg betreft en het tegen de gewoonte is openbare werken aan private wegen uit te voeren, stelt het Schepencollege voor deze straat van de op hygiënisch gebied noodige rioleering te voorzien. Het bestek hiervoor bedraagt de som van 160.139,65 frank. De Heer Michiel hernieuwt een vraag, door hem vroeger reeds gesteld, om eenzelfde werk in de wijk Het Hom melhof langs de vaart, bij den Dikke- buschsteenweg, te willen uitvoeren. Het door het Schepencollege thans voorge stelde werk wordt eenparig gestemd. Vervolgens wordt nog, op voorstel van den Heer Voorzitter, de hoogdringend heid aanvaard voor een drietal andere stadswerken, namelijk het hei stel en ver beteren van de woning van den huisbe waarder der Stadsjongensschool, werk ge raamd op 53.740,05 fr.het bouwen van een indeelingsmuur op het kerkhof, waarvoor het bestek de som van 32.552,80 frank voorziet, en het herstellen der ra men van de Stadsjongensschool, geschat op 12.000 fr. Deze werken, die zoohaast mogelijk in aanbesteding zullen uitgege ven worden, worden bij afzonderlijke stemming algemeen goedgekeurd. 16. Ondervraging over: 1) maatre gelen om den terugkeer der jongelingen van 16 tot 35 jaar te bespoedigen; 2) de inrichting en de werking van de Burger wacht; 3) het bespelen van den Stads- beiaard het Belfortuurwerk. De Heer Leuridan, na gewezen te heb ben op het feit dat zijne ondervraging, door de schuld van den Heer Bury^mses- ter, die zoolang gewacht heeft i den Gemeenteraad bijeen te roepen, v_ol van hare actualiteit verloren heeft, weidt dan uit over het eerste punt ervan, namelijk de te nemen maatregelen om den terug keer der jongens van 16 tot 35 jaar te bespoedigen. De Heer Leuridan herinnert aan het leed en lijden onzer jongens die op schandalige wijze door een alschuwe- lijke regeering de wegen van Frankrijk werden opgejaagd en zegt dat, toen hij besloten was zelf naar Frankrijk te trek ken om er vijf ongelukkige weggevoerden, die thans in een voorstad van Londen het verschrikkelijkste bombardement be leven, terug te halen, hij van den Heer Burgemeester voor antwoord kreeg dat zulks niet noodig was, daar de stad zelf een reis naar Frankrijk inrichtte om al daar al de jongelingen van leper te gaan halen, en dat die vijf weggevoerden als dan eveneens zouden teruggebracht wor den. Dat werd beloofd op het einde van Juli en tot op heden heeft de stad nog niets gedaan. Tijdens zijne reis door Frankrijk, samen met brouwer Albert Van Eecke. is het den Heer Leuridan niet oei uk t de vijf weggevoerde slachtoffers te bereiken, maar hij heeft van uit Frank rijk vijf andere ongelukkige jongens ge red. Op 24 Augustus schreef de Heer Leu ridan opniews» over die zaak aan den Heer Burgemeester en liet dezen brief in Volk en Staat» verschijnen om zoo doende het Schepencollege aan te sporen deze zaak met wat meer spoed door te drijven. Den 6 September ging de Heer Leuridan zelf. op v erzoek jen he tSc he - nencollege. nog naar de Oberfeldkomman- Eantur van Gent. doch toen was gansch de zaak reeds bedorven, en verkreeg hij alleen de noodige formulieren die moes fin ingevuld worden om de toelating voor ten ïnge*" j,ej onbezette gebied m wrankriik aan te vragen. Sedertdien ech- am hij niets meer over deze ter vernam hij k^tHeer Burgemeester eFkent de echt- S uiteenzetting van den Heer heid dezei v er klaart dat 't Schepen- geei^m^ti heeft gcspaaicTen college gee" f gelaten om de noo- niets onver et heeit g^ ont en rets £aïÖ te bekomen. Alle pogingen leden echter lammer»}k schipbreuk De Heer Burgemeester meent dat zulks te wijten is aan het feit dat het Schepen college de zaak te methodisch heeft wil len inrichten. Eerst moest gewacht wor den totdat wij al de adressen der ver miste iongelingen bekomen hadden; daarna tot wanneer de pakjes verzamsld waren en dan, als alles geregeld en ge reed was. werden er plots geen toelatin gen meer verleend. Het voor die reis ver zamelde geld werd dan gebruikt om en kele jongens uit Frankrijk te blauwen Nu echter zijn alle jongèlingen van leper terug thuis. Aangaande de Inrichting en de werking van de Burgerwacht, zegt de Heer Leu ridan in hoofdzaak dat het niet zijn mag dat de vroegere leiders, die van zoodra er gevaar dreigde het hazenpad kozen, zoo maar, alsof er niets gebeurd ware. terug aan het hoofd der Burgerwacht geplaatst worden. De Heer Burgemeester oordeelt dat men zeer toegevend moet rijn, daar de ontreddering die vroeger plaats had deels te wijten is aan hef bevel gegeven aan de jongelingen van 16 tot 35 jaar om naar Frankrijk te trekken, en het hier door zeer moeilijk is met juistheid te be palen wie zonder reden de door hem vrij willig aangegane verplichtingen als bur gerwachter verzuimde. Thans is de Bur gerwacht heringericht en de Heer Burge meester verhoopt dat zij nu haar man zal weten te staan. De Heer T;uridan vraagt ten slotte dat de beiaard opnieuw zou bespeeld worden, iets waarvoor andere leden ook nog aan dringen en dat aan gansch de bevolking en ook aan de Bezettende Macht, waar onder zich veel kunstliefhebbers bevin den. groot genoegen zou doen. en dat ook het uurwwk van het belfort zou hersteld worden. De Heer Burgemeester antwoordt hierop dat de Firma Somers reeds belast werd met aan den beiaard de noodige herstellingen te doen en dat het Huis Donche, van leper, voor het uurwerk reeds de noodige nieuwe wielen gegoten heeft. die. van zoodra de metselwerken aan den beschadigden belforttoren vol tooid zijn. zullen geplaatst worden, zoo dat de derde uurwijzer van het uurwerk ook weldra weer ln gang zal kunnen ge stoken worden. 16. Mededeelingen. De Heer Voorzitter deelt mede dat alle diensten van de bevoorrading, van de be taling der werklieden, alsmede de stads- ontvangerij binnen kort naai- de bureelen van de gewezen bank Crédiet An ver so's zullen overgebracht worden. De Heer leuridan vraagt dat de anti tankgracht. die door de Engelschen in het begin der Pllkemstraat gegraven en later slechts half gedempt werd. volledig zou gevuld worden ten einde aldaar verdere ongelukken te vermijden. De Heer Michiel meldt ten slotte dat de waterleiding van sommige beschadigde huizen in de Pennestraat gesprongen is en vraagt dat de politie wat meer toe zicht zou uitoefenen om de kinderen te beletten daar in die hulzen t' spelen. De Raad treedt hierop te 20 uur in ge heime zitting. VOOR UWE SCHRIJFMACHINES, benoodigdlieden, herstellingen, wendt in volle vertrouwen bij' ALFRED DEKEYSER, Specialist-Werktuigkundige. Water kasteelstraat 54, IEPER STEDELIJK SLACHTHUIS Gedurende de maand September wer den geslacht: 27 stieren; 91 ossen; 89 veerzen; 94 koelen; 37 nuchter kalvers: 43 vette kalvers; 22 schapen; 177 varkens: 13 paarden. Totaal: 599 dieren. VLAAMSCH KRUIS TAK IEPER Geneeskundige lessen Wij doen een dringend beroep op alle Vlaamsch voelende jonge mannen en meisjes van leper en omliggende, ten einde deze lessen, welke op Zondag 17 Ok tober e. k. beginnen, te willen volgen. Deze zullen gegeven worden in een der zalen van het Stadhuis van leper, iederen Zondag namiddag te 15 uur stipt. De vol ledige cursus omvat een 30-tal lessen, waarna een proefexamen wordt afgeno men en aan dezen welke slagen een of ficieel diploma wordt uitgereikt. De inteekeningen voor deze cursus wor den van heden af aangenomen bij Juffr. Vanderghote, de Stuersstraat, leper. Voorwaarden: lid zijn der vereeniging (lidgeld 1941 aanbetalen) en minstens 18 jaar oud zijn. Inschrijvingsrecht: 10 fr. Lesgevers: Dr G. Deconinck en I. Lant- soght. GEVONDEN Juffr. Alice Ameloot, J. Capronstr. 5: Belgische banknoot. Mevr. Roelands Charlotte, Kalfvaart 50, in den hoek der Cartonstr. en Korte Torhoutstr.klein kindergeldbeugeltje, klein geld inhoudende. Bonduwe Arthur, Ligywijk 236, op den Zonnebekesteenw.: overjas. Vërkouter Raoul, Rijselstr. 131: regen mantel. Wed. Ferrand: aktentasch, inhoudende verzekeringsstukken. Mevr. Lesage Elisa, Ligywijk 274, op de Zonnebekesteenw.; huisdeursleutei. VERLOREN Mevr. Elisa Lesage, Ligywijk 274: haar bril. Deroo Franqoise, Cartonstr. 24; bruin lederen rechter handschoen. Declercq Robert, Korte Meerschstr. 16: zwarte alpenmuts. Vandepitte, Oude Houtmarkt 15: huis deursleutel. Vanraes Marie-Louise, Frenchlaan 2: banknoot. Adam André, Basculestr. 32: bruin lede ren brieventasch, inhoudende eenzel- vigheidskaart en eenige foto's. Vermeersch Michel, Rijselsteenw. 17: paar gele lederen handschoenen. AAN DE HERBERGIERS-RESTAU RATIEHOUDERS VAN IEPER EN OMLIGGENDE Vakgenooten weest op uwe hoede! De Besluiten Nr 45 en 59, respectieve lijk verschenen in het Staatsblad van 2 en 23 Augustus, betreffende de Politie op den handel, verplichten alle eender welke handelaars zich te laten inschrij ven in het Handelsregister van het Ar rondissement, waarvan de gemeente, waar zij hun handel uitoefenen, deel uit maakt. De beroepsvereenigingen zijn gemach tigd tot het afleveren der Bewijsschriften, waarbij verklaard wordt, dat de hande laar in regel ls overeenkomstig de wet. In al de arrondissementen van ons land heeft de Landelijke Federatie der Beroepsvereenigingen van Herbergiers- Restauratiehouders van België een af- deeling, met een afgevaardigde, belast met het ontvangen der inschrijvingen en het verstrekken van alle inlichtingen. Vanaf 31 December 1940 zal het de per sonen, die verwaarloosd hebben hun ver plichtingen na te leven, verboden zijn hun handel uit te oefenen. Het Besluit Nr 16. van 27 Augustus, be treffende de Corporaties, roept de Alge- meene Corporaties in het leven. Wat de Herbergiers, Hotel- en Restau ratiehouders betreft, zijn deze gerang schikt onder Nr 9 der Algemeene Cor poraties. Artikel 10 (paragrafen 2 en 7) voor ziet (le verplichting, voor de houders van het beroep, deel uit te maken van eene L. ocpsvereeniging hunner Corporatie. Hem, die zal verwaarloosd hebben bij de vereeniging van zijn beroep aan te sluiten, zal het verboden worden zijn han del uit te oefenen en hij zal geen waren meer ontvangen. Te dien einde, acht de Landelijke Fe deratie het nuttig, hun te herinneren dat zij zich mogen laten insohrijven in de Gewestelijke Afdeeling van het Arrondis sement. Diksmuidestraat 21, Café Pa nier d'Or De bijdrage is vastgesteld op 20 fr. 's jaars. De inschrijving in het Handelsregister kost 25 fr. Het Bestuur. GE ZIJT over ons blad tevreden! Na lezing, schuif het in handen van een gehuur of vriend, zoo steunt ge ons. Dank srom. ALGEMEENE VERGADERING VAN ZONDAG 22 SEPTEMBER 14! Zijn aanwezig: MM. R. Bouquet, Voc zitter; H. Delobel, Ondervoorzitter; Berghman, J. Mahieu, V Seys, Behee ders; H. Gillio;n, Schrijver-Beheerd' K. Gadeyne, RekenpUchtlge: J. Van c' Mersch. Commissaris. De Heer V. P: ters. Commissaris, Het zich verontsch'. digen. M. R. Bouquet, Voorzitter, opent vergadering te 11 uur. Hij drukt zijne tevredenheid uit vo de talrijke opkomst der leden en hoo dat de algemeene vergaderingen stee zoo druk zullen bijgewoond worden. Hij deelt het afsterven mede van d. Heer D'Huvettere, Stichter en Voorzitt van "Eigen Heerd die gedurende rui 45 jaar zijn beste krachten gewijd hee voor dsn bloei der Maatschappij en h welzijn van haar leden. Het aandenk, van den verdienstelijken Heer Voorzit' D'Huvettere zal steeds ln eere bewaa: blijven. Het Bestuur en het College van Cor. mlssarissen heeft ln vergadering van Juli den Heer H. Gillioen. Schrijve Schatbewaarder der Maatschappij, ve kozen tot Beheerder om het mandaat voleindigen van den Hesr D'Huvette' Deze verkiezing wordt heden ter bekraet tiging aan de Algemeene Vergaderir onderworpen. De vergadering keurt eensgezind de verkiezing goed. In zelfde vergadering heeft het Bestu. den Heer R Bouquet verkozen tot Voo; zitter en den Heer H. Delobel tot Ondei - voorzitter. Deze verkiezingen worden door de ve gadering met handgeklap begroet. De H;er Voorzitter geeft vervolgens 1 zing van den brief de- Algemeene Spaa kas met betrek op de herstelling van hu zen beschadigd door oorlogsfeiten t waarin de spaarkas laat weten dat zij zich niet tegen verzet dat de kredie maatschappijen opnieuw hunne medewe king zouden verleenen voor de herstelll- gen die dringend vereis-"ht zijn met h oog op de bewoonbaarheid der hulzen r de handhaving van den waarborg der le ningen: op voorwaarde dat voor elk' betrokken ontleener de waarde van h huis ruimschoots het geheel der verschul digde sommen zou dekken. Hij verleent het woord aan den H- Delobel. Ondervoorzitter, die de vngad ring inlicht betreffend de tusschenkorr der Maatschappij voor het herstellen d schad: door oorlogsfeiten teweeggebracl Ik zal. aldus de Heer Delobel. U e woord uitleg geven over den juisten tc stand der leden in zalte oorlogsschade i ook over hetgeen de Maatschappij het willen doen en zal doen. De ontleeners zijn eigenaars hunr. woonst. Zij hebben van de Maatschapr geld in leaning gekregen die terugbetaa' pioet worden bij middel van afkortinge de leening is gewaarborgd door een h pothecaire inschrijving. Juridisch gesproken heeft de Mar schappij geen de minste verplichting o tusschen te komen in het herstel der fc schadigde eigendommen. Het huis uwen eigendom. De schade die eraan b rokkend werd moet door U gedrag worden en de vergoeding voor oorlof schade, die gebeurlijk zal verleend wc den. komt U toe. De Maatschaopii is geen eigenaar, r leen maar geldschieter, die zorg mc dragen dat de geleende gelden regelm tig terug betaald worden, om deze o nieuw te laten dienen voor het verleen van nieuwe leeningen. Maar uw Bestuur heeft deze zaak a ders willen inzien. Het heeft in acht g nomen dat Eigen Heerd - eene Same werkende Maatschappij is waarin al leden moeten werken en bijdragen vc het welzijn van deze leden het meest, t tegenspoed gekend hebben: welke tege spoed niet. kan hersteld worden met g won? middelen: Het Bestuur heeft beslist dat de Mas schapuij zou tusschenkomen in het ht stel der oorlogsschade: om dit te verw zenlijken zou een deel der Reserve mog gebruikt worden. De Reserve ls de spaarpot der Mac schapnii. Zii bestaat uit de wettelijke reserve d jaarlijks aangevuld wordt met 5 voc afnemingen op de winsten en die onaa- geroerd moet blijven: eh uit de gewo reserve, die door een voorzichtig en voc uitziend Bestuur jaarlijks eangevv wordt met het overschot der winste. F desl der reserve moet dienen om h hoofd te bieden aan verliezen die Maatschappij gebeurlijk kan ondergaf Sinds haar ontstaan heeft Eig Heerd dank zij haar wijs beleid, e niet te onderschatten reserve kunn aanleggen. Gezien den gezonden finantkelen to. stand der Maatschappij heeft het Bestu aan de Algemeene Spaarkas het voors, gedaan een deel der reserve te mogen g bruiken om de geteisterde woningen herstellen. Dit werd aanveerd mits ii achtneming van het volgende: De leden zuilen zich ertoe verplicht, het bedrag, dat de Maatschappij vo hun zal betaald hebben, aan ae Mae schappij terug te Keeren wanneer zij vergoeding voor oorlogsschade, die ln gebeurlijk zal toegekend worden, zuil. ontvangen. Moest het gebeuren dat staat niet tusschenkomt voor het herstt len der schade door oorlogsfeiten tewee gebracht, dan zijn de leden aan de Mac schappij niets verschuldigd en blijv deze uitgaven in vermindering der resen Dit voordeel kan enkel te goede kom. van de geteisterde leden die nog hun. leening moeten afbetalen. Deze leden moeten bij het Bestuur o Maatschappij de vraag tot tegemoetk ming indienen. Bij deze vraag moet g voegd worden 1) Het bewijs dat zij hun vraag t herstel bij hun gemeentebestuur ing diend hebben: 2) De schatting der geleden schac Deze schatting moet, voor het Bestui niet noodzakelijk opgemaakt worden do. een deskundige. Daarenboven zullen deze leden ee. akte onderteekenen waarbij zijn verkl. ren af te zien van het bedrag hunn oorlogsschade, dat de Maatschappij hi zal toeg k'snd hebben, alsook eene vc macht verleenen aan de Maatschapt waarbij deze gemachtigd wordt desgevs lend in hun naam op te treden tot h bekomen der vergoedingen voor oorlog schade. Het kan gebeuren dat de Maatschapj. geld geeft om de dringendste herstellu gen te doen en dat het niet mogelijk z zijn alles voor te schieten; voor het de dat de Maatschappij niet zal kunnen b talen zullen de leden zich zelf moeti inspannen. Het bestuur zal de schattii gen onderzoeken en voor elk geval h bedrag vaststellen der tusschenkomst c mag verleend worden. In dezen zin zullen de geteisterde ledi in tamelijk korten tijd kunnen geniett van een deel der reserve voor het herst hunner woningen. Deze beslissing van het Besruur wor- door de vergadering eensgezind bijgetn 'den. Verscheidene vragen van leden wordt nog beantwoord in volgenden zin. De merkelijke schadq aan vensters deuren kan insgelijks door de Mas schappij ingestaan worden. De schade die door nieuwe oor\ogsh ten zou kunnen teweeggebracht worm moet het voorwerp uitmaken van nieuw onderzoek door liet Bestuur. Wanneer eene vraag om krediet rM zou ingediend zijn bij het Centraal reau voor HypothecaU' Crediet. moe van deze vraag niet afgezien woiaeu. De Heer Voorzitter bedankt nog de wezige leden en sluit de vergadering 12 uur. VLAMERTINGE Bur?er»UO Geboorten. Mourtsse ,0'ltt\i'aricc Oscar en Rachel I.erniyte. r.rto IKrans, z. v. Jules en Raymonde I— Deberdt André, z. v. Canii»e laeys Anna. rrins, 9 a Overlijdens. Vandromnicj 3mbCI z. v. Remi en Irma Lef ever. j-jeyter Virgin ie, 74 j., huish., wed. HHuwelijken. Va" Eeckhout^ nardus, landb. v. Reninge, cn ;andb. landb. - D'Hallewin Joseph..^ A;bec Decat Laura, landb. Eo bakkersgast v. Poperinge. rvrille, 0 Antoinette, huish. Anna, u Klit Iderwijzer, en Debruyne 1 -1 ycn IGoeman Jules, landb, en P fabriekt*.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 4