Uit mijn Oorlogsdagboek KuskijTEsk Uit 't Diksmuidsche Uit 't Meene Uit 't Kortrijksche 1 Verder uit de Provincie j c? ?ijcte. UiT KIEUWPCORT GELOOF - HOOP - LIEFDE ALS MISSIONARIS! UIT MEENEN DE RANTSOENEEFvING VAN JAM, GELEI EN SIROOP DADIZELE EXAMEN VAN GEWESTE LIJKE ONTVANGER VEEKWËËKDIENST MARKTPRIJZEN fULSKAMP Or-eval y-_.r. 'a? 14 Oktober TT., rond 4 uur Piaoesg, kwam André Nctredame? wo- ffsde in de Valkenstraat, van tie Mid- i eiaare School huiswaarts per fiets. In it Kkuwertr-at. waar hij cp de rech- tfrtjdf der straat reed, snorde een cu"o jra voorbij. Aan de auto hing con lat ter. tonder roode vod als herkenning s- tr'ten vcor gevaar. R-rht voor de woning van Louis Wil- yt rtecte plots de auto in 't m'Jd:n ttn ten we», waareo /udré meand» lin'-s vc-r t? rt»kcn, doch hij kwam onder de »uterecht en kreeg een slag van de sider ea werd links op den boord van trottoir gesmakt. Hij kon met moeite rtchtkerttn. ras erg gekneusd aan de ren klceg van inwendige rijn in N'a een eerste verzorging kon hii per f-'z. fi m" een hangend been, htiks- ce-rt- keeren. 'terdag moi A r.' POLLINKHOVE Schielijke n. 12 ckzer, was de :r.r Mer'evede met zijn hóonzoori Leon Dewijze, aan het hee ntrekken o de hofstede van M. Yer- nme toen hii n!ot«eh"n^ rederzakte en •n geest Kaf. Het lijk werd in den voer- iddaK noT in auto naar huis gevoerd, ii was 63 jaar en ieveri'* lid van den eilig Hartebond. De begraving heeft 'oensfDir 11. plaats ^r'-ad onder groote •elnemin<r der parochianen. 5PEF? KAARTEN GROOTE KEUS. lij V. SANSEN-V/ NNESTE, GaslLuisslr. 15, Poperinge. In alle prijzen. Bijzondere prij zen voor voortverkoopers. jeu. Da Heer Vanlandtschoote Louis als plaatsvervangend lid in zelfde Commas sie. De zitting wordt geheven. PAROCHIEBLAD van NIEUWPOOET (week van 23 Oktober 1C1C) Zendag (Missie-Zondag). Gel. Mis te 7. 8, 9, 10 en 12 uur. Te 8 uur ji Mis voor de Voorplanting des Geloofs nu verzoeke van de Ijveraarster!. Te i jl uur: Sol. Hoogmis voor de parochia- j it; Te 3'A uur: Vespers en Loi. (U.rna Congregatie van O. L. Vrouw. i t \'.'tlers e" L°f. Sermoen ov_-r nl jd huizen uit de eerste oorlogsdagen eh,W Moederschap, door E. H. omver2eilaalc, AL KLAPPEN EN DOEN a Zaterdag, te 3.30 uur, reec een zware vrachtauto door de leuning van het Vcurnesas en bleef gelukkig boven het water hangen. Met vijf minuten schrik kwam de voerder ervan af. A Deze week werden ook veel wanke lende muren van uitgebrande en ver- speedt van Oostende. Maandag. Te 7 uur: Dienst voor Mevr. Bertha Derudder en dochter I.eo- ji;e (Confrérie H. Hart). Te 8 uur: plenst voor de Echtgenooten August De code. Coleta Vandenabeele en dochter Jhrtha. Dinsdag. Tc 7 uur: Dienst voor de Weldoeners der Godshuizen. Te 8 u.: Fondatiemis voor Van Bacckel en Kin- i'trs. Te 9 uur: Huwelijksmis Firmin I ebrujne en Clara Deconinck. Te ÏO'-J uur: Toediening van het H. Vorm- itl voor de Meisjes. Te 11 J-z uur: Toediening van het H. Vormsel aan de Jongens. Woensdag. Te 7 tinr: Gcz. Mis voor et' bijz. intentie. Te 8 uur: Dienst wi.r de afgestorvene Familie van Firmin Pr Bruyne en Clara Deconinck. Donderdag. Te 7 uur: Confreriemis ter eere van het Allerh. Sakrament. Te 8 uur: Dienst voor Eugenie Dekeyser, tiiitg. van Arthur Devlaemynck. Vrijdag. Te 8 uur: Dienst voor Ale- under. Willem en Maria De Roo en cirri. Familie. Zaterdag. Te 8 uur: Fondatiemis toor Elisa Gheysen. Onderpastoor der week: F. H. Mys. BURGERLIJKE STAND Ovrriijdcn. Delporte Eugenie, S3 J., *ed. Pryns Jaak. BERICHT Ondergetetkende D'Hulster Maurice verklaart geen schulden meer te er kennen door zijne Vrouw STRUYS ADRIENNE gemaakt daar deze het echtelijk dak verlaten heeft. D'HULSTER MAURICE, Noordduinen 25, St-Idesbald-Koksijds. (Vroeger wonende te Xieuwpoort.) VERSLAG DER GEMEENTERAADS ZITTING VAN 4 OKTOBER 1940 Tegenwoordig de H.H. Dr Van Damme, Burgemeester-Voorzitter; Gaelens en Sy- mornS, Schepenen; Huyghebaert, Houve- naghel, Steyaert, Dubuy, Braet, Ghee- laert. Sabbe en Philippart, raadsleden; Van Heeke, secretaris. J. C. O. O. Rasonderzoek. De Gemeenteraad neemt kennis van het proces-verbaal van kasonderzoek van de C. O. O. 1 Proces-verbaal kasonderzoek 3' kwar taal 1913. Medeieeling wordt gegeven van het prorer-verbaal van kasonderzoek van de stad voor het 3" kwartaal. Dit proces-verbaal wordt goedgekeurd fflït algemeens stemmen. 3. Verkoop grond. Lezing wordt gegeven van een schrijven vaarin om den verkoop van 2 perc. grond verzocht wordt uit het perceel, palend ten Oosten aan de Theo Goedhuyswijk en ten Noorden aan de Gendarmerie. De Gemeenteraad beslist met algemeene stemmen een verkavelingsplan te laten opmaken van gansch het perceel en de taak voor de e. k. zitting van den Ge meenteraad te brengen. 4. Concessies ten kerkhove. Volgende concessies ten kerkhovg wor den toegestaan tegen de gewone voor- vaarden Callenaere Louis, 2.50 vierk. met. in blok V. De Kinders H. Quaghebeur 2.50 vierk. met. in blok IX 5. Verordening lijkenvervocr. AVij- nfing. Enkele wijzigingen worden aangebracht aas de verordening op het lijkenvervoer. GEHEIME ZITTING C. Aanstelling tijdelijke politieagent. E; Heer Boelens Louis wordt aangesteld als tijdelijke politieagent, in vervanging van Devolder Arthur. Wedde stadsbode. Wijziging. De wedde van den stadsbode wordt tij delijk gewijzigd. 8. Studiebeurzen. Twee studiebeurzen worden toegestaan, mits voorbehoud dat het krediet op de ttooting zal behouden blijven. Aanstelling lid C. O. O. D? Heer Vandezando wordt aangesteld ais lid van de stedelijke C, O. O. o Het Kantoor der Rechtstreeksche Belastingen, Langestreat, is thans over- oebracht naar de Willem de Roolaan 31. Open van 9 tot 13 uur, op Zaterdag ge sloten. Terwijl het water dagelijks afgelost wordt, neemt men de gelegenheid te baat om de Oude Veurnevaart te kuischen en te delven, daar gedurende dezen Winter het water van Veurne-Ambacht langs daar zal moeten afgelost worden. •3 De trottoirs van de stad worden nu allen hersteld de eene na de andere. Ziehier hoe de boterverdeeling geregeld wordt. Ieder huisgezin krijgt een boter- kaart met een groot nummer op. Nr 1 is voor de huisgezinnen met 13 personen xn meer. Nr 2 voor die met 10 A 12 pers. Nr 3 voor die met 7 a 9 pers. Nr 4 voor die met 4 a 6 pers. Nr 5 voor eiie met 1 a 3 pers. In 't belang van de bevolking doen de huisvrouwen best zich in een enkele winkel te laten inschrijven, zoo kan de winkelier de gepaste hoeveelheid bestellen. Ziehier de lijst der winkels, met de dagen waarop de boter er zal toekomen: Op Dinsdag: Bij Van Oost, Kokstraat; Jonkheere A., Langestr.; Wed. Deschieter, Marktstr.; Verbrugge G., O. L. Vrouwstr. Gp Woensdag: Bij De Vlamynek A., Langestr.; Gez. Rathé, Duinkerkestr.; Boyden Jan, Kokstr. Op Zaterdag: Bij Heusel, Kerkstr.; Dobbelaere Ch„ Recollettenstr.; Wed. Jansseune, Langestr.; Pinson J„ Arse- naalstr.; Jonckheere J., Duinkerkestr.; Devisschere Germ., echtg. Deprez, Schip straat. De fietsen verdwijnen nog steeds in koerstempo. Deze week bolden de fietsen van Cremmereye Karei, werkman en van Callenaere Karei ongevraagd en nog meer ongewenscht weg, daer die menschen hun fiets meer dan noodig hebben om zich naar huil werk te begeven. 4 Deze week verloor Henri Vanhove smid, zijn geldbeugel, inhoudende 3 4 honderd frank; terwijl Vrouw Verbanck August haar saccoche verloor. De vinders, willen ze eerlijk zijn, wor den verzocht ze terug te bezorgen aan de eigenaars of aan het kommissariaat. OOSTDUINKERKE Door fietser omvergereden. Zondag rond 9 uur 's avonds werd Alexander Wackenier, bij het verlaten van de café c Minerva door een onbe kende fietser omvergereden. Daar de man niet meer recht kon werd Dr Stockelinck bijgeroepen die beenbreuk vaststelde. Ontgraving. De lijken der Engelsche soldaten zijn allen ontgraven. Xu is het de beurt aan de Belgische soldaten. KOKSIJDE H. Vormsel De H. Vorming heeft plaats op Dinsdag 22 Oktober a. s.te 3 uur voor de meisjes en te 4 uur voor de jongens. Op heden Zondag, na de Vespers, te 3 uur, bijeenkomst van al de vormelingen, in de parochiekerk. Verplichte inenting De Gemeenteoverheid is reeds over gegaan tot de verplichte inenting (koe pok) van al de kindéren der gemeente tusschen drie en acht maanden oud. Dit, werd kosteloos gedaan door den gemeen tedokter Dr Pollet. Dat van hoogerhand die inenting ver plicht werd, moet de menschen den raad geven in deze tijden, gevaarlijk voor ziek ten. er te gaan aan denken ook hun andere kinderen van één, twee jaar en meer, die nog niet ingeënt zijn, aan die voorzorgsmaatregel te laten onderwerpen, 't Is beter de ziekte te voorkomen dan te bestrijden. Cursus Aan alle medeburgers, die het ernstig meenen met de mogelijke hulpverleening in tijden van bombardement of lucht- gevaar, wordt ter kennis gebracht dat een cursus voor eerste hulpverleening in geval van gekwetst-zijn, zal gegeven wor den. Wie onder de mannen en jongelin gen of vrouwen en juffrouwen zich daar toe bekwamen wil, gelieve zich aan te melden bij den Heer Firmin Dewulf, om zich te laten inschrijven voor het volgen van die praktische lessen. Er zal een eindexamen afgenomen worden. Een bijzondere oproep wordt gedaan ■NRMmnHMaaasBaaaaBaBaviBaBBaBBaBBaaaBBBuaBaaaaaaaa ZEVENDE BIJDRAGE. naar huis. 'k Had nochtans mijn zomer- tenue aangetrokken. Men prijst een stuur begin Misschien zult ge U afvragen of ik dan niet veel anders te doen heb dan te wan delen en te rusten. In feite is het zoo. De camionnette is op rust, er is dus ge 's Avonds ben ik gaan luisteren naar é- radio, doch weinig nieuws. Alleen wat ritutre smaad voor onzen Koning en walgende uitlatingen van Gouver nement, Senaat en Kamer. JLuuJHffie is up rust, er is cms geen taaiste dag van Mei: k heb een gan- boekhouding meer, en 1: zou moeten dom Rhe paternoster gebeden 's avonds in zijn cm zelf te vragen dienst te doen in bed. Mocht het weldra gedaan zijn de Kompagnie. Zoolang ze mij niets ze»- ^J- 200 fp° s mogelijk thuis gen. profiteer ik zooveel ik kan van mijn 1 "l11* I rustig leventje Verders niet veel nieuws over den toe stand. We zijn dezen avond terug ge- ZATERDAG 1 JUNI. «echten zijn. 23" DAG Dezen morgen zijn wij verhuisd uit 1 t garage. We betrekken nu de schuur Har onze camionnette stond. Gansch voormiddag hebben wij noodig gehad H'! te plaats te zuiveren. Ze geleek meer een mesthoop. Strooi en stof, blikken «Heen, afval van uitgeperste druiven en wat weet ik al. 't Zat natuurlijk muizennesten; we hebben, P. en ik meer dan 20 gedood. Nu, wij hebben wat planken alles nogal fatsoenlijk "'ften in ord? stellen. Achteraan de Hiaur staat een foudre, waar de wijn fierst en bewaard wordt en die 4.000 11- kan bevatten. Ongelukkiglijk is hij Jt% We zullen natuurlijk in de camion- slapen en met onze twee strooizak- zal het zeker nogal konfortabel zijn. heb een onaangename bestatiging £taan: ik ben gebeten door vlooien r".a rechterarm en mijn linkerbil zijn .C' roede plekken. Op mijn hemd kan gc;d zien dat de vlooien er goed kot gouden hebben. Nu, dat verrast mij want iedereen heeft er hier of krijgt beurt, 't Is anders niet te verwonde- ,5 «et al dat strooi en die krotten waar- *ij slapen en huize n. tot allen die van goeden wil zijn; het l uur is ernstig e:i we weten niet wat er nog boven ens hoefd hangt. Wie weten wil wat hij te doen heeft 1 bij een eerste verzorging,, vooraleer dok- ters kermen tusschenkonsen een eerste verzorging, die misschien uw eigen lever. kan redden, dit van een uwer familieleden of een uwzr medeburgers aarzele niet cn izte zich inschrijven. Gemeenteraadszitting v. 11 Okt. 1940 De vergadering wordt geopend door 1 den Heer Burgemeester, Voorzitter, een I weinig na 3 uur. De Raad is voltallig, behalve H. Dewulf, die wat later bijkomt. Als secretaris Heer Adolf Vandamme. De H. Vandenberghe, bureeloverste, wordt bijgeroepen voor de lezing van het verslag der voorlaatste zitting, waarin deze als d.d. secretaris aanw. zig was. Dit verslag wordt goedgekeurd met 8 stem men er voor cn 1 tegen. De H. Kornelis betwist dit besluit tier toegestane hulp inzake inkwartieringsmeester ais dus danig in het besluit der zitting opge nomen. Vervolgens geeft de H. Secretaris Van damme lezing van het verslag der laatste zititng, met 1 punt over inkwartierings kwesties. Verslag algemeen aangenomen. 1. Ontlasting Vandenberghe Germain in hoedanigheid van inkwartieringsmees ter. Deze neemt zijn vroegere bezigheden op het gemeentebureel terug. A'gemeene instemming. 2. Vaststcllingsstatuut tijdelijke bedien den, werklieden en politiepersoneel. Wat de tijdelijke bedienden betreft, is iedereen akkoord om de huidige toestand hierin te behouden. Over de kwestie werklieden en politie personeel, leest de H. Burgemeester het advies voor van den H. Gouverneur, wel ke hij geraadpleegd heeft. In abnormale omstandigheden, dienen cok abnormale maatregelen getroffen te worden. De H. Burgemeester, die als verantwoorde lijk gesteld is, verkrijgt diensvolgens ook bijzondere macht tot handelen. Op aandringen van verscheidene raads leden, verklaart de Voorzitter de namen der hulppolitieagenten te zullen affichee ren aan het raadhuis. De raadsleden-oudstrijdcrs zijn van oordeel dat de gewezen militairen hier de voorkeur zouden moeten hebben, bo vendien zijn er agenten die langs twee zijden inkomen genieten, hetgene ook dient vermeden te worden. In acht nemende de beslissingen van den Heer Gouverneur in zaice werklieden en agenten, wordt als besluit dit deel van punt 2 van de dagorde uitgeschakeld. 3. Ontwerp rioolleiding vcor waterloo- zing Kerkstraat. Deze rioleering zou eene lengte hebben van 25S m. in betonbulzen, op een diepte gelegd van ongeveer 1,50 m., met de noo- dige vislctschouwen en zou tevens ook dienen tot droogmaking van 't kerkhof. Volgens plan en schatting van den Heer Landmeter Gustaaf Lekens zouden de kosten rond de 36.000 fr. beloopen. De noodige voetstappen voor toestemming en subsidieering van hoogerhand, zullen hiertoe gedaan worden. Goedgekeurd. 4. Rekening van den dienst voor ravi tailleering. Dit punt wordt verdaagd voor nadere inlichtingen. 5. Ecnoeming van een Bestuurder der werken, voorzien tot het bestrijden der werkloosheid. Dit punt wordt behandeld met gesleten deuren. Na bespreking en nadere uitleg door het Schepencollege wordt als besluit aan genomen; Dat er geen Bestuurder der werken aangesteld wordt en ook geen be zoldiging bepaald. 6. Uitgaven gedaan op het bevel van het Schepencollege, maar niet voorzien in de begrooting. Dit punt wordt insgelijks verdaagd tot bij het opmaken der herziening van de begrooting. 7. Grondvergunning kerkhof. Toegestaan aan Desaever August en Marvellie Karei. 8. Periodische weddeverhooging Ge- meentcbode. 9. Idem Gemeentewerklieden. 10. Idem Politicagenten. Voor deze drie punten wordt algemeen aangenomen: het advies af te wachten der Hoogere Overheid. Mcdedceiingen. De H. Firmin Dewulf leest een voor stel voor inkwartieringsvergoeding dat uitgaat van den Hoteliersbond. Dit omvat verschillige tarieven, volgens de belang rijkheid der hotels; ook voor familiepen sions en villas, bewoond en onbewoond, naar gelang ook den graad der militairen. Dit voorstel, indien het aangenomen wordt, zal zeker bij allen welkom zijn. Dusdanige vergoeding is ten andere maar redelijk en wijkt ook van de gewone oorlogsgebruiken niet af. De vergadering wordt gesloten te 5 u. IffSBDRSHflHHI uly consigneerd en we moeten dus gelaten in ons treurig lot zijn. De gazetten staan vol lof over de ver dediging van Duinkerke. Over den terug tocht uit de Vlaanders vertellen ze heel weinig. Ze moeten nochtans schrikkelijke verliezen geleden hebben. Nu, 'k ben blij dat er in onze streek niet meer gevochten wordt, 't Is te hopen dat ze thuis niet te veel zullen geleden hebben van deze gevechten en bombar dementen. 't Schijnt dat de radio van Stuttgart al de plaatsen opgegeven heeft waar de Bel gische regimenten gekantonneerd liggen in Frankrijk, en dan nog met hun een heidsnummer. Heel zeker weten ze nu thuis waar ik ben. Vandaag was het marktdag, 't Schijnt dat Duitsche vliegtuigen, de streek hier overgevlogen hebben. w.|i|}{mt {|H{(|]||1 jjfj' - u;.,j;, EERNEGEM Burgerstand. Geboorten. Feys Gilbert, z. v. Ju lius en Plovie Irma. Vermeerscli Ma deleine, d. v. Richard en Irma Deschacht. Ros«eel Monica, d. v. Raymond en Seru Alice. Heimat studie in Verzeken»! Aan al!e Dusvenlsefhebbers Vraag aan utv Briefdrager DE FOPERINGENAAR tiiMCdiiimniiiiiiiiriiflinmmiMiHtnmminpmtiii VLADSLÖO Geboorten. - Devreker Adrienne. d. v. Octaaf en Bernaeri Helena. -Vanslem- brouck Edward, z. v. Alois en Donime- eent Leonie. Piysier Julienne, d. v. Emiel en IDemeester Maria. Huwelijk. CHristiaen Louis. landbou wer v. Keiem, met Clarysse Xora. landb. Overlijdens. Boddez Marie, 86 jaar, wed. Depuydt Ctiafles. Beernaert Cy- riel, 64 j., echtg. Jqnckheerc Elisa. ■■iiiiiiMiiMM—iiwiiWMiHiiimiiiiHaimiimattaBamiitiaaiiiWitinini'a; BURGERSTAND van 6 tot 12 Oktober 1C40. 24' DAG: ZONDAG 2 JUNI. We zijn niet meer geconsigneerd van daag. Ik was tamelijk vroeg uit de vee- ren, na een zeer goeden nacht in onze sleeping Ik maakte ervan gebruik om mij eens goed te wasschen. Ben weer eens gaan visschen, doch Daarna ben ik naar de Mis van 8 uur te meer kwam ik onverrichter zakegeweest, 't is te zeggen de militaire Mis. De Vereenigingen der Jam- en Siroop- fabrieken van België wenschen er op te wijzen dat van 9 Oktober af, gelei, jam, appelgelei en siroop slechts door de klein handelaars tegen afgifte van rantsoen zegel 6 mogen verkocht worden. Tot op 7 November hebben de fabri kanten toelating bekomen htm produkten aan groothandelaars zonder zegels te le veren, teneinde deze laatslen toe te laten de kleinhandelaars te bevoorraden. Wij herinneren er nogmaals aan dat van 9 Oktober af de winkeliers geen ge lei, jam, appelgelei en siroop meer mogen verkoopen zonder aflevering van zegels, opdat in November de kleinhandelaars voldoende produkten zouden bekomen, vermits de zegels hen toelaten zich bij de groothandelaars te bevoorraden. lasBBHMBxsaaasi&gBHBBESKsia Da kerk was nogmaals bomvol. De Aal moezenier hield een schoone preek, ons aanmanende kristclijk te leven, nu bij zonderlijk in deze droevige omstandighe den, kalm te blijven en geenszins te twis ten, vastberaden de gebeurtenissen af te wachten, betrouwend op God. Nooit zoo sprak hij, hebben de Franschen onze politiek verstaan. Verder moesten wij de woorden van 't Evangelie indachtig zijn: Heer, verges! het hun, want zij weten niet wat zij dosn... Het is nutteloos, zoo eindigde hij, ens bezig te houden met hetgeen Fransche radio en pers ver spreidt. Zulke gedachten vanwege een onzer priesters zegt veel en schekt 'ons nieu wen moed. Ik ben opnieuw gaan visschen en dit maal heb 'ik een kleine baars gevangen 't BHooft voor de toekomst! Doen wat wr.s het toch warm vandaag! Daar wij vandaag niet geconsigneerd zijn, krioelt het van soldaten in de stra ten. De pinardwordt hevig aange sproken. Er zijn al menige soldaten die met een lief aan den arm op wandeling naar den buiten trekken! Ze gaan nogal rap te werk... nog maar pas 10 dagen hier! Ik kan maar niet verstaan hoe zij zoo rap hun Vlaamsch meisje hebben kunnen ver geten om te gaan fuiven met die Fran sche meisjes. Triestige mentaliteit! 25' DAG: MAANDAG 3 JUNI. Het groot nieuws dezen morgen is de ontvluchting van vier mannen uit ons pe loton: Sergeant O. en soldaten V., D. B. en D., alle drie kandidaat-korporaal. Ik werd natuurlijk ook gepolsd, had zelfs den te volgen weg aangeduid, doch ik vond dat zulk een avontuur nogal ge vaarlijk was. Ze zijn gisteren per autobus naar Toulouse afgereisd, waar ze reeds gesignaleerd werden. Gisteren avond en dezen morgen waxen ze op het appel ont brekend. Mochten zij toch slagen! Dezen voormiddag ben ik gaan visschen in een klein vijvertje, dat wegens de laat- Geboorten. Carrissemoux André. z. v. Karei en Laporte Leopoldina, Bisse- gem. Martin Rody, z. v. Odiel en Van- zieleghera Marie, IJzerstraat 14. Van- heede Jozef. z. v. Leon en De Ceuninck Angèle, Wahisstraat 138. Deweer Ni cole, d. v. Edgard en Benoot Denise, Celles. Huwelijksafkondigingen. Trappeniers Camiel. aardewerker, en D'Hondt Elza, fabriekwerkster. beiden te Meenen. Tytgat André. vlaskammer. en Vanlerber- glie Julia, huishoudster, beiden te Mee nen. r Vancaillie Henri, verlakker, en Meurisse Julia, naaister, beiden te Mee nen. Matten Julien, drukkersgast, en Vanderbeken Simone. modemaakster, bei den te Meenen. Dely Victor, arbeider te Moeskroen. en Boxoen Flore, reizig ster te Meenen. Huwelijken. Trachet Charles, schil- dersgast, en Vantrois Germaine. naaister, beiden te Meenen. Verfaillie Leon, landwerker te Passchendale, en Malfayt Madeleine, landwerkster te Meenen. Sterfgevallen. Verhelle Arthur. 70 echtg. Staelens Emma. Deleu Sylvie, 76 j., wed. v. Denys Henri. Vande- vyvere Romain, 55 j.. echtg. Declerck Marie. Hillewaere Alida, 66 j„ echtg. Sinnaeve Constant. Bolle Louise, 80 j. Dewulf Joseph, 28 j.. ongeh. (te Moor- sele). Defever Camille, 70 j„ wed. v. Reynaert Eudoxie. Vinckier Julien, 46 wed. v. Depoortere Elza (te Lauwe). SINT-LUCASKERMIS Heden Zondag zullen vele Meenenaars me ditc: ren over den goeden ouden vre destijd, toen wij onbekommerd en elk naar eigen goeddunken en vrijen wil deze kemisdag :n kon overbrengen onder fa milieleden en kennissen. In 1940 blijft alle kermisgedoe achter wege, met het geurige koekebrood erbij... Iedereen zit bekommerd over de bevoor rading gedurende d'sn nakenden winter. Daarbij ontbreken er nog tal van stads- genooten, die sedert 10 Mei hunne wo ning niet meer bereikten. Laat ons echter het beste hopen voor allen en alles! En mochte de eerstko mende kermis reeds doorgaan in betere tijden. TREINVERKEER Iedereen is nu met een kleintje con tent! De enkele trein'en, die sedert 6 Oc tober in de richting komen en Roeselare ingelegd werden, loopin voor een deel op niet-passende uren en geven weinig aan sluitingen. En toch zijn die treinen wel kom. omdat ze den onderbrokel schakel herstellen, die onze stad verbond met de omliggende gemeenten. De toevoer van war:n wordt er door vergemakkelijkt en onze bevolking trekt er dan voordeel uit. STEUNDIENST Sedert enkele dagen werd begonnen met het invullen der nieuwe behoefte- staten van alle ondersteunden. Alle be staansmiddels moeten aangegeven wor den. zooals pensioenen, renten en op brengsten van alle soort eigendommen. Ook te verklaren: alle spaarboekjes en bezittingen in bank of postchsck. De ver klaringen van den s te lyi aan vrager zijn oogeteekend en door hemzelf persoonlijk te teekenen. Wij kunnen niet genoeg de aandacht trekken op de gewichtigheid dezer ver klaringen, daar zij den steundienst mach tigen alle valsche verklaring te vervolgen en te bestraffen. Er weze echter gezigd dat de spaar zame menschen. die wat honderden fran ken bijeenscharrelden in de post, niet verplicht zullen worden al hunne spaar penningen te verleven. Neen, een derde dient slechts opgebruikt te worden, voor dat zii den steun zullen krijgen, die aan de niets-bezitters uitbetaald wordt. Ieders wachttijd wordt echter door den stèun- di""st zelve vastgesteld. Men kan niet genoe» herhalen: weest rechtzinnig, weest volledig in uwe verkla ringen; dan alleen zult ge nooit lastig re- vallen Worden, noch moeilijkheden krij gen. Wie biigevole zjin uitnoodiging ont vangt, neme alle gevraagde b.wiisstuk- ken mede en doe eene eerlijke verklaring. üedreen zal moeten toegeven, dat eene ernstige contröle op de uitbetalingen van den steundienst meer dan gewettigd is. Men denke slechts op het feit dat de maand Feotember (5 weken) eene uit gave boekt v»n meer dan 1 H mililoe.n frenk. Wokeliiks kost de steun nagenoeg 300.003 fr.. hetgeen niet uithoudbaar is en heel het land moet ten onder brengen, ah er geen het-mis intreedt. En hetemis zal er komen o.a. als alle m'sbmiken uitgeroeid r-ahr en dat en kel de warenoodlijdenden om steun gaan. PAARDENDIEVEN AANGEKOUDEN Zooals bekend, werden uit de weiden van handelaar Julius Biebuvck-Dheygere, Gondwetstraat, drie paarden gestolen. Daar men vermoedde dat de dieven met de paarden de grens yvaren ovcrgeschre- den, werden enkele landbouwers van de grensstad Halewijn gewaarschuwd. Daags na den diefstal, boden zicli twee perso nen bij een landbouwer te Halewijn aan. Het ging over den aankoop van paarden, maar daar de lanbouwerszoon den koop prijs ver beneden het normale peil vond, kreeg hij argwaan en wist het zoo aan boord te legen, dat de politie verwititgd saaaasE2saas3sssE3EEa3aaaaaa ste overstroomingen zeer vischrijk is. De aanhouder wint, zegt men, en ik heb vier schoone karpels en nog twee kleinere, plus een witvisch gevangen, 's Avonds hebben wij ze smakelijk opgetlen. Met den slag wordt ik visscher! We hebben vandaag ook solde getrok ken: 108 fr. Nu, ze komt hier goed te pas. We hebben allen natuurlijk een goed glas gepakt, en 't deed bijzonder gced, want 't was verschrikkelijk heet. 's Avonds, rond 9 D uur, ontstond brand op de overdekte markt; een der talrijke legervrachtauto's stond in vlammen. Het piket werd gealerteerd en de brandspuit model 1830 trad in actie. Zooals te verstaan waren er heel veel kijklustigen en daar het uur van 't appel reeds voorbij was, hadden de offiiceren de handen vol om de mannen naar hunne Uantonne- menten te sturen. Ze dachten dat er sa botage in 't spel was. Ik moest ook heen gaan, doch ik had nist veel goesting en ging langs den anderen kant toezien. Kommandant Lasseront was hiermede niet akkoord en deed mij naar de mairie opleiden, waar 't cachot was. Het zal vol soldaten, gedurende den dag en den avond binnengedraaid voor allerlei prul len. Ik mocht in de gang, die dienst dsed als wachthuis, blijven. Na een half uur kwam de Kommandant mij zelf loslaten. In de radio, dezen avond, werd mede gedeeld dat Parijs gebombardeerd werd. 't Begint meer en meer te stinken. Wanneer komt Italië in 't gedrang? 26' DAG: DINSDAG 4 JUNI. Nog geen nieuws ontvangen van ser geant O. en zijn makkers. Wie weet of ze niet in hun vlucht geslaagd zijn. De keuken werd opnieuw verhuisd, dit maal naar de rue de Save. De beestenmarkt staat vol ossen voor 't lsger; 't zijn maar magere beesten! 't Is nog nooit zoo warm geweest als vandaag. Wat zal het dan in Juli en Augustus zijn? Iedereen heeft van 13 tot 15 uur een goed - noenetukje gedaan. De vischvangst bracht me niets op. tWordt vervolgd.) iwiiinimttiiiiiimiiaMiNiHntmuwtiiHtmuitimiiimiiimiliHliiiüliüiHiii.iüiKiüiiKilüiniiJiii:!.:- kon worden. Deze stapte ter plaatse af en ondervroeg de kerels. Bekentenissen volgden en beide mannen werden ingere kend. Tevens is men er in gelukt twee der gestolen paarden terug te vinden. Thans dient cr vermeld dat het door toedoen is van den landbouwer M. De smet, wonende wijk c Berg van Hale wijn dat de dieven konden gevat wor den. De identiteit der dieven werd thans opgemaakt. Het geldt hier de 40-jarige Dekiere, wonende Kattestraat te Rekkein, en een oud gekende van het gerecht. Jozef Bec- quet, wonende Tuinwijk «Ons Dorp», Toekomststraat. De eerstgenoemde welke eveneens een oud gekende is van het ge recht. verkeert zelfs in banbreuk, welke verders nog moet terecht staan voor dief stal van een naaimachine. Beide mannen, welke den landbouwer Desmet eveneens wilden in het gedrang brengen, werden aangehouden en naar de gevangenis overgebracht. Onder de gestolen paarden bevond zich ook het dier dat toebehoorde aan den landbouwer Vandendriessche, wonende Kortrijkstraat alhier. DE SMOKKELJACHT De 36-jarige Lucien Jacques, wonende te leper, welke kleergoed gekocht had in Halewijn, wilde de grens oversteken, toen hij werd staande gehouden aan de Bel gische grens. Weldra werd de smokkelwaar ontdekt en aangeslagen, terwijl proces-verbaal werd opgemaakt. AFTROGGELAAR AANGEHOUDEN De politie heeft alhier een persoon aan gehouden, die zicb deed doorgaan voor Remi Knockaert, en die zich plichtig ge maakt had aan fietsdiefstal. Weldra bleek echter dat de fietsdief een zekere Dewulf was, 56 jaar, afkomstig van Zillebeke, doch woonachtig te leper. De kerel had alhier reeds verscheidene personen beet genomen, met geld af te troggelen. Hij werd naar de gevangenis van Kortrijk overgebracht. EEN GELUK MET EEN ONGELUK Een onbekend persoon was per fiets naar Halewijn getrokken, waar hij bin nentrok in de herberg van H. Verbrugge. wonende Xieuwstraat. Daar bestelde hij een maal en vroeg te mogen slapen. En kelen tijd later verliet hij het drankhuis, zeggende een boodschap te verrichten en zijn fiets daar latende. Toen deze per soon niet meer terugkwam, kreeg de waard argwaan en na een onderzoek ge daan tc hebben, stelde hij vast dat zijn brieventasch, inhoudende een som van 7000 fr., gestolen was. De bedrogen her bergier ging een klacht indienen bij de politie tc Meenen, waar men vaststelde dat de fiets toebehoorde aan Polvdoor Rigole. herbergier, wonende alhier, Groo- te Markt, wiens rijwiel voor eenige dagen gestolen werd voor zijn woonst. EEN SMOKKELZAAK OPGEKLAARD Voor enkelen tijd meldden wij hoe de kweeker Jacqes Capelle, wonende aan de Leiekaai, aangehouden werd aan de grens met zeventien biggen. Xu is het gebleken, dat het hier geen smokkelzaak gold zoo als qcdacht werd. maar enkel dat de door gangspapieren niet in orde waren, zoodat Jacques Capelle zijn vracht terugbekwam. NACHTELIJK GEVECHT TUSSCHEN SMOKKELAARS EN TOLBEAMBTEN Vader en zoon aangehouden. In den nacht is de buurt der Rekkem- straat, aan de grens, het tooneel geweest van een hevig gevecht tusschen op dienst zijnde tolbeambten en eene bende smok kelaars. Het was ongeveer 2 uur 's nachts toen de aandacht der douanen gevestigd werd, op de aanwezigheid aldaar van verschei dene personen, die reeds op het Belgisch grondgebied waren. De tolbeambten legden zicli in hinder laag cn weldra ontwaarden zij eenige mannen, die zware zakken droegen en zich in de richting der stad begaven. Op liet gepaste oogenblik sprongen echter de tolbeambten toe. cn waren on middellijk in een hevig gevecht gewik keld. De meeste smokkelaars wisten te ontsnappen door over den pinnekens- draad te springen,- maar met twee ging het gevecht voort. Een dezer, de 43-jarige Jozef Kindt, bood meer dan een half uur lang tegenstand en wist dan ook nog te ontsnappen, doch zijn 21-jarige zoon Lu cien, gaf zich over. Jozef Kindt werd dan ook in den loop van den morgen aange houden. De aangeslagen zakken bevatten haver, die in Belgie aan den man moest gebracht worden. Het betrof hier eene groote partij vee voeder, van 2000 kgr.. die door een han delaar uit Halewijn geleverd werd tegen den prijs van 240 fransche frank de 100 kilogram. De heele partij haver werd trouwens aangeslagen in het magazijn van bedoelden handelaar. EEN AUTOGELE1DER ERNSTIG VERERAND AVoensdag morgen, om 6 uur, bad de 31-jarige autogeleider Gerard Santlez, wo nende Koningstraat, de auto van zijn pa troon Xorbert Stragier, wonende Park straat, uit deze laatste woning gebracht toen het voertuig plots vuur vatte. De autogeleider, welke juist het huis binnen gegaan was. snelde toe, en ge lukte erin liet kontakt af te leggen, toen op hetzelfde oogenblik de naphtevergaar- bak ontplofte, en de auto gansch uit brandde. Gerard Santlez werd ernstig verbrand aan beide armen en handen cn moest zich geneeskundig laten verzorgen. Burgerlijke Stand. Geboorte. Santy Anna, d. v. Benoit en Vandewiere Germaine. Huwelijksafkondiging. Emiel Bus- schaert. landbouwarbeider te Komen, met Messiaen Malvina, fabriekwerkster te Dadizeie. ■■■1BBBXSI&SSC3SKE2EEESB5S3S Mededeeling van Het Provinciaal Bestuur. Op 3 December a.s. zal te Brugge een examen plaats hebben voor het ambt van gewestelijk gemeenteontvanger. Om eventueel te kunnen benoemd wor den moeten de candidaten a) ten minste 25 jaar en ten hoogste 35 jaar oud zijn. Voor de oudstrijders (wet van 3 Augustus 1919) wordt de grens op 45 jaar gesteld. Personen die nog geen 25 jaar oud zijn mogen evenwel aan het examen deelnemen. b) Het diploma van volledig humani- teiten of een gelijkaardig diploma bezit ten. De aanvangswedde is bepaald op 16.000 frank. De aanvragen moeten op het speciaal formulier dat in de postkantoren te ver krijgen is, vóór 31 October (laatste da tum) ingediend worden in het Provinciaal Bestuur van VVest-Vlaanderen, Bureau Nr 18, alwaar alle verdere inlichtingen betreffende programma van het examen, ontslagingen, enz. te bekomen zijn. De bulpklok luidt in 't Missieland!... In Vlaandren klopt 'n herte. 'n Jonge Priester reikt de hand En hunkert naar de vertel ALS MISSIONARIS! Hij vreest noch lijden, honger, dood, Xoch marteling, noch rooven 1 Klein is de hulp en groot den nood! Hij doet zijn Volk gelooven! ALS MISSIONARIS! Het hëidenveld ligt donker nog En 't Vol 1: in 't slijk verzopen. Hij heft den fakkel! Licht hen! Och! Hij wil zijn Volk doen hopen! ALS MISSIONARIS! Hij toont het lijden op het Kruis, Hij wil hun zielen winnen Hij toont den weg naar 's Heeren huis! Hij leert zijn Volk beminnen! ALS MISSIONARIS! Beselare, Missie-Zondag '40. GEO. ^nuuiiünüiiii'fiüiüiiifiiiiüinnüiniiüiiiifiumiüiüHüiüiuuiHiififfiiimiüiiiHj DRINGEND BERICHT Vele inwoners zijn van oordre'. rrezaen zij vroe.-er de lijst Hunner reisduiven aangaven, dat zij niet meer veml-cht zijn deze opnieuw aan te geven ten Stad« of Gemeentehuize. Dit is eene dwaling. EEN LAATSTE OPROEP WORDT GEDAAN. MAANDAG 21 OCTOBER mogen zij Hunne duiven nog aangeven. Na dien dag wordt de lijst opgemaakt en verzonden. Deze die duiven houden die NIET aan» ge-even zijn, zullen zware straffen op- I loopen. aCE9EEBBBEKBSK3QBCS393SB3SIK ONTSLAG BURGEMEESTER Bij besluit van 10 Oktober 1940 is, op zijn aanvraag, ontslag verleend aan: De H. Tanghe R., burgemeester der gemeente Alveringem, arr. Veurne. nHHHli IV{i:iiiimtiiiuimii!iii!iii!!tiiiiiii:!!i!iiumit!!!:riii!iiiiiiiiitii!iiiiittiHi;iiiiiii!HHtiiuiiiiiii!i!:iWiiii!iiii!iiiiiui!mti<iimi!:iiii!iffnii!!!iiiuiiimiit!!M!;:niiiiii;iiiHmH:«uimj(K MEULEBEKE Doodelijke val 's Avonds, omstreeks 20 uur, wilde de genaamde Celine De Boisserie, oud 54 j., woonachtig bij Florimond Vandemoor- tele. Statieplein alhier, van den zolder naar beneden komen. Door het maken van een verkeerde beweging is de vrouw van den trap gevallen. De huisgenooten kwamen in allerijl toegesneld en boden haar de eerste zorgen. Doch met groote ontsteltenis moest men vaststellen dat de vrouw reeds opgehouden had te leven. De dood moet dus oogenblikkelijk inge treden zijn. De droefheid van de familie is groot. DEERLIJK Verriest-Herdenking. Het vroeger ontworpen plan dit jaar de 100J gebooriedagverjaring van Hugo Ver riest grootscheepscli en plechtig te her denken bij de oprichting van een stand beeld waarvoor de noodige grondstrook op het Verriestplein door de Gemeente raad reeds vroeger op voorstel van raads lid Dcfraeye L. was toegestaan, is ten overstaan van de huidige ongunstige om standigheden moeten verdaagd worden. Desniettemin zal dit feit niet onopge merkt voorbijgaan en bij het bestuur der plaatselijke Davidsfondsafdeeling is de gedachte opgevat geworden die herden king piëteitsvol te laten doorgaan en dit wel op Zondag 24 November a. s. Pastoor Verriest werd bier inderdaad geboren den 25 November 1840. Tijdens een eerste be spreking werd volgend intiem feestpro gramma ontworpen. Te 10 u. onder de plechtige Hoogmis met De Profundi's gelegenheidspreek door Z. E. P. Stracke, S. J. uit Antwerpen, uitreiking van aan denkens met dé foto's der ouders Ver riest en zoon Hugo; tot opslot uitvoering op het orgel van de Verriestmarsch door den toondichter H. R. \ftandekerckhove. Daarna intieme academische zitting ten gemeentehuize voor familie, overheid en genoodigden, toespraak door een letter kundige en teekenen van het gulden eefe- boek. Te dezer gelegenheid zou A'erriest's geboortehuis mét bloemen opgeschikt wor den. s Maandags 25 November zou in al de scholen, zoo gemeentelijke als aangeno- mene. een bijzondere les gewijd worden aan Dr Hugo Verriest's aandenken. Op zijn eigen voorstel zou H. Defraeye, fol- klorisst en geschiedschrijver, te dezer ge legenheid een documentatiebundcl samen brengen dewelke eene verzameling zou behelzen nopens alles wat met de pries terfiguur Verriest betrek heeft als foto's, aandenkens, herinneringen, gedenkschrif ten en brieven, persartikels over hem, kortom alle zaken en kiiltureële kleinoo- den die aan den eenvoudigen Pastoor van te lande herinneren Inbraak en dieftepo^ing. Des nachts zijn stoutmoedige vlegels op de achterplaats gedrongen van de woning van den 51-jarigen fabriekwerker Mahieu 2!,!!l!!!!!!!!ll!!II!il!!!lllii[lllllll!!llllllllllll!lllll!llllllll!!lllll!::illi:!li!l!llll!!ll!!!llillll!ll!!l!lllll!l!lllllllllllllllllllllll!llll!llll!llllllllllllllllllllllllllllllllli:illl!llllllllllllll!llii!liili',5 1 m ^■■!iiiuim:iiii:iiimiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiii:iiiiiiiBiiHtii!iiHiiiiiiii:iii:iuiiiufi:iiuiinijmiHHniiiiiiiiuiiiiitwiiimnimiiiiHiiiiMHiiiraiiiHiimmHwiBiinn!Hiai«iuiH!niii^ Petrus. AVaregemstraat. en poogden de deur van den geitenstal open te breken. De ingeslapen bewoners gewekt door een verdacht gerucht stonden spoedig op en kwamen beneden, daarop sloegen de in brekers op de vlucht. Bij verder vast stellingen bleek dat de kerels het op de geit en konijnen gemunt hadden. Géluk kig werden de schuimers in hunne po gingen verijdeld. Ongevallen Toen de 20-jarige zoon van Goemaere Achiel 's avonds de dieren aan het voe-' deren was, kreeg hij zoo een geweldigen stoot van een koe, dat hem geneeskundige zorgen moesten toegediend worden. Toen Steelandt Gentiel 's avonds per fiets huiswaarts kwam, werd hij aange reden door een bedronken persoon, met het gevolg dat hij een gapende hoofd wonde opliep. Het knaapje van Semay in de School straat viel zoo ongelukkig, tijdens het spelen, op een emmer, dat het een gapen de hoofdwonde opliep. Zekere Vantomme, uit Tiegem, en werkzaam in de garage Desimpelaere der Hoogstraat, werd zoo erg aan het hoofd gewond tijdens het opleggen van een. and, dat hij geneeskundige zorgen moest ontvangen. HARELBEKE Doodelijk Ongeval. De wielrijder Naesscns C. uit Oeigeqi kwam des morgens langs de Gefltsche steenweg gereden toen hij ter hoogte van de hoeve Gekiere tegen de stelling te recht kwam van een vlaswagen toebelioo- rende aan den handelaar Bouckuvt diet in de richting van Ooigem reed. De wiel rijder kwam met de borst tegen eene dwarsbalk terecht en stuikte loodzwaar ten gronde. Het ongelukkig slachtoffer ten gasthuize overgebracht is er denzelf den avond bezweken aan de gevolgen eener ingedrukte borstkas. BEVEREi.'^EIE IJzelijke Auto-ongeval Zaterdag beeft zich hier aan het get vaarlijk kruispunt der wijk «Klokke» eef ijzingwekkend auto-ongeval voorgedaal dat 3 dooden en 2 gekwetsten voor gel volg had en zich in de volgende omstans digheden voordeed. De vlasarbeider Dewaelc uit Harelbeke reed per fiets de Deerlijkstraat uit' toen gekomen aan voormeld kruispunt, der Gentscbe steenweg hij verrast werd door een auto die uit de richting kwam ge bold. De wielrijder werd medegesleurd en moet in den val op slag zijn gedood geworden. De autogeleider bleek bet stuur niet meer meester en zoo bolde het voer tuig stuurloos verder cn kwam tegen een clectrische leidingspaa! terecht en werd erg ingebeukt. Twee inzittenden werde» gedood cn twee gekwetst. Het rijwiel wat gansch onttakeld. Dit doodelijk ongeluk heeft hier groote beroering verwekt. Naar het heet zou de gedoode fietser door het onbedacht oversteken der baan het vree- seüjk ongeluk veroorzaakt hebben. WESTROOZEBEKE Davidf.fonds Het Davidsfonds steekt van wal! Heden Zondag 20 Oktober, te 3 (6 uur, in de feestzaal van het Patronaat, komt E. H. De Geeter een tooneelvoordracht geven met uitvoering uit Waar de Ster bleef stille staan het Kerstspel van den gevierden Felix Timmermans. Iets puiks dus als inzet van de winter- voordi achtenreeks en als voortzetting van het opvoedende en vormende werk dat het Davidsfonds onder ens volk en ten bate van ons volk op zijn aktief heeft. Meer dan ooit moet die werking ons volk ten goede komen en het hooger opvoeren in eigen schoon en begrip van zijn eigen waarde. De boeken zullen de leden besteld wor den in den loop van de week. Niet-leden die den voordrachtavond willen bijwonen, betalen 2 fr. Vrije boekerij Da winteravonden zijn er, maar de boekarij is er ook met haar rijken schat van boeken allerhande om ons volk goede en degelijke vormende en ontspannings lezing te bieden. De boekerij is open van 11 tot 12 uur en van 4 Vi tot 5 >/2 uur. Bezoekt ze veelvuldig. Aanrijding. Ter hoogte de wijk A'ijfwegenwou een auto het gespan van landbouwer P. C. voorbijsteken; doch ongelukkig werd laatstgenoemde gevat en gewond. Ook liet paard liep kwetsuren op. STADEN Doodelijke ongelukken Maandag 6" dezer werd de weduwe van Desiré Bruwier vermist. Ze was met de belofte boodschappen te gaan doen, van huis vertrokken. De vrouw, die min of meer haar verstand miste, was echter tot Beitem gesukkeld. Plots werd ze er door een auto aangereden en overleed aan de gevolgen den volgenden nacht. Toen de metser Victor Beernaert. huiswaarts keerende, de spoorbaan dwar- sen wilde, ter hoogte van de hoeve van Geldhof, wijk Ondankwerd hij plots gevat door een trein, komende uit de richting van leper. Het ongelukkig slacht offer werd op slag gedood. Het parket stapte ter plaats af en deed er de noo dige vaststellingen. Burgerstand. Huwelijksafkondigingen. André De- moor v. Torhout niet Roelens Martha v. Ptaclen. Dtitricux Roger v. Oostende met Vanpeteghem Martha v. Staden. Schacht Anuré met Bouttelgier Elisa, 'beiden van Staden. Overlijden. Beernaert A'ictor, 65 j- echtg. v. 6amyn Alexe. a»B12aaEaéiES3UXSSaE33SZ=3XB MINISTERIE VAN LANDBOUW DATUMS VAN DE KEURING VOOR HENGSTEN VAN 'T ZWAAR TIlEiti-AK 1940. De jury belast met het onderzoeken van de hengsten van het zwaar tiekras geschixt voor den openbaren springdienst, zal werkzaam zijn te; (9'a uuri DIKSMUIDE: Dinsdag 22 OctobeF,'Gr. Markt. IEPER: Woensdag 23 October, Gr. Markt. KORTRIJK: Donderdag 24 Qctsj Hout markt. GISTEL.: Dir.adag 29 October, Gr. Marat. BRuGGE: Maandag 4 November, Vrij dagmarkt. MOORSLEDE Door auto omvergereden 's Avonds, omstreeks 6 uur, op de groote baan Roeselarë-Ieper, ter hoogte van den grintweg naar Oostnieuwkerke, werd vrouw R. S. door een auto met forschen ruk ten gronde gegooid. Daar het slachtoffer een arm gebroken had en zich beklaagde over inwendig letsel, werd het naar het hospitaal te Roeselare over gebracht. Knaap tuimelt uit een boom- Op het groote baanvak naar Roeselare beging de 10-jarige Fabrice Ceusters de onvoorzichtigheid op een boom te klim men. Op een gegeven oogenblik tuimelde den ongelukkfgen jongen naar beneden, waardoor hij een beenbreuk opliep. BEITEM-RUMBEKE Vlasfabriek afgebrand Vrijdag namiddag, 11 Oktober 11., om streeks 1 A4 uur, is een groote brand uit gebroken in de vlasfabriek yan de Kin deren De Sinnesaele, wijk Kruishoek te Beitem-Rumbeke, waar veel gezwingeld en nog ongezwingeld vlas voorhanden was. Gansch de zwingelarij en haar in boedel werden in een oogwenk de prooi der vlammen, zoodat aan blUsschen niet meer te denken viel. Gelukkig bestaat er verzekering. Er zou voor meer dan twee miljoen frank schade zijn. llB3aasaaE3B3BI»aa3»BEB3VB Kortrijk, 14 Okt. AVitlc tarwe 171J roode tarwe 171; rogge 160; haver 141; gerst 310; hooi 38; strooi 50; voederbee- ten 18; wortels 1.75; boonen 8.00; witloof 6.00; kooien 2.50; rapen 0.75; tomaten 6.30; bloenikoolen 4.00; selder 0.75; prei 2.00; inlandsch ruw vlas 120-265in!, ge root vlas. in putten 170-350?'idem op liet land, 140-280; inl. gezw. vlas, geroot in putten, 13.50-36; idem, geroot op het land 14-18: ruw werk 6.23-8.50; fijn werk 9.00-12.50. Veemarkt. 132 Koeien 6.10-7.10; 13.) vaarzen 7.10-8.10; 19 stieren 6 6U-7.6Ü; 40 ossen 7.10-8.10; konijnen 10-11kie kens 12-20; hennen 10; duiven 5!00; een den 15-20; ganzen 30-40. A'cllen vangeiten 30-35konijnen 20-21; schapen 7.00; koeien 5.00: vaarzen 5.50; stieren 4.50; ossen 5.00; kalvers 7.00. VLAS MAR KT.WeiniS verandering in de bedrijvigheid. De bedrijvigheid op de vlasmarht bracht wéinig verande ring bij sinds dé véffoopen werk. Er liccrsclite toch wat minder aankoop in lage witte .vlassen, de middensoorten en de allerbeste kwaliteiten. De prijztu zou den 50 a 100 fr. verschillen; cn naar ver mindering gaan, hetgeen weinig belang heeft, daar in 't algemeen de prijzen der verschillende kategoiyecn daaromtrent vast staan. Leveringen worden nog votirt- durend aan Dnitschland 'gedaan. de Gent scbe en Fransche spinnertjén zijn obk in lichte bedrijvigheid gekomen. Het Fran sche stroóvlas beginttoe je komen cn daar nu reeds vlasvergunningen afgele verd werden, kon men reeds waarnemen dat de aanvoer reeds wat toegenomen is er zal aldus reeds meer gezwingeld kun nen woéden. Op de markt der kroten' heersch groote bedrijvigheid. Met de' F'ransche spinner» vlotten de zaken nog niet, goed. gezien de prijzenbetwistingeiv; voor de Gcntsciie spinnerijen gaat dit goed Indien de ver- voermogelijkheden spoediger konden in treden, zouden er soms min hoeveelheden balen vlas ter magazijn blijven liggen. In afwachting hoopt men op verbetering.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 3