I Notarieele Aankondigingen alSesing asratea Berichten ROUWBERICHTEN E EENE SCHUUR 13 A. 60 CA. ZAAILAND aarnaiBiiiimiHiamini ZWARE TAILLIE 5946 PERSEN 326 PLANTSOENEN-EIKEN EN 347 IDEM CICHOREI-ASTEN EEN VETTEWEIDE EEN HOENDERKWEEKERIJ BOOMEN EN PERSEN SPARREN EN SPARREPERSEN WOONHUIS H0VENIERSP0ST PERCEEL BOUWGROND HOFSTEDE VOORNAAM WOONHUIS HOFSTEDEN EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS AANBESTEDING HOUTGEWASSEN JtoillfcCRtÉÜgtity ROBERT W JJITSLAGEN VAN ZONDAG L.L. II' Ardrelinf Provinciaal - Keeks C. S. leper B. S. K. Vlamertinga C Poperinge S. C. Le Biret f. 5 Houthulst C. S. leper A. c. Wervik F. C. Komen B. RANGSCHIKKING C. S. leper A. 4 4 0 0 W. S. Houthulst 4 3 10 r. C. Wervik S. K. Vlamertinge S. C. Le Bizrt 2—5 6—1 0—3 6—2 F. C. Komen A. C. S. leper B. F C. Poperinge F. C. Komen B. MATCHEN VOOR HEDEN ZONDAG II" Afdeeling Provinciaal - Reeks C. u.: C. S. leper A. F. C. Komen A. F C. Komen B. W. S. Houthulst S. K. Vlamertinge F. C. Poperinge S. C. Le Bizet C. S. leper B. Racing Wervik bye -<o>- VOETBALKRONIEK ESCHOUW1NGEN - VOORUITZICHTEN AED. PROVINCIAAL - REEKS C. C. S. leper A. alleen aan de leiding. f.C. Poperinge behaalt zijn eerste punten. De groote schok W. S. HOUTHULST C. S. IEPER A. werd natuurlijk door de roote massa gevolgd. leper zegevierde et 3-0, dank zij een betere techniek, ochtans ging het verre van gemakkelijk, iljzonderlijk in de tweede helft, wanneer ds> lokalen onophoudend aanvielen en jelfs bij oogenblikken de Ieperlingen in drukten. Doch de rood-witte verdediging hield stand en de mannen van H. Seys gingen met twee kostbare punten loopen. De scoor was reeds aan de rust verkregen door toedoen van Beddeleem en Dumo- lin. Door deze zege prijkt leper thans al leen aan de leiding en wij zien maar moeilijk in wie ze ervan zou verdringen. De wedstrijd F. C. POPERINGE S. C. LE BIZET, van dewelke wij een span nend verloop vervracht hadden, viel gansch anders uit en liet aan de keikop pen toe vrij gemakkelijk, met een 6-1 mge, hun eerste punten te behalen. De partij had niet veel om het lijf wegens tie groote zwakte der grensbewoners, die tiet niet min dan zes plaatsvervangers Optraden en zelfs moesten beroep doen op htm verkleefde Voorzitter, Henri Van tlxem, die het elftal volledigde met op de rechtervleugel te spelen. Tot aan de rust nochtans boden Evarist en zijn mannen goeden weerstand en werd er slechts met 1-0 gedraaid. In de tweede helft kon Po peringe, bij wie A. Sansen en Ghesquiere ontbraken, gemakkelijk de bovenhand halen. Het elftal der rood-gelen kan niet beoordeeld weden naar dezen uitslag. Toch zullen deze eerste punten erg aan moedigend werken op de lokale ploeg. C S. IEPER B. S.K. VLAMERTINGE eindigde met een mooie 5-2 zege voor de bezoekers, die er tijdens de laatste wed strijden flink op vooruitgegaan zijn. leper opende de scoor, doch nog voor de rust kon Sportkring gelijk stellen en zelfs voorsprong nemen. Na de koffie kon leper, spijts zijn talrijke aanvallen, slechts renmaal meer doelen, terwijl Vlamertinge, eep:r Mulle nog driemaal wist doen vis- Schen. Beide ploegen traden met invallers Op en leverden eerder een matig vertoon. D? scoor was lichtjes gevleid voor de rood witte spelers, voor wie de overwinning nochtans een zeer schoone prestatie toarstelt; R. C. WERVIK F. C. KOMEN B. Werd met groote cijfers door de gasthee- jen gewonnen (6-2). De mauven die met |e veel Zelfvertrouwen dezen wedstrijd Omvingen, ontgoochelden totaal. Na eerst gescoord te hebben, dachten ze dat het gebakken was en rekenden zonder de taaiheid en den moed der lokalen, die, Bi aan de rust met 3-1 geleld te hebben, terder gemakkelijk dezen wedstrijd won- ten, waarvan iedereen een spannender Verloop had verwacht. HEDEN ZONDAG hebben wij een goed gevuld programma. C. S. Ispef.— F. C. Komen zal spijts «en hevig verweef der gasten, Waarvan het elftal grondige wijzigingen ondergaan heeft, tamelijk gepigkkclijk door de lei ders gewonnen' worden. De der'oy S. K. Vlamertinge F. C. Po peringe zal zeker groote belangstelling trekken. Imrav werd deze ontmoeting hevig betwist, 't geen nogmaals het geval z.'l zijn. Daar de, keikoppen maar moei lijk in zwier gsraken en de rood-witten op een paar mooie-overwinningen mogen bogen, geven wij den ook licht de voor keur pan deze laatste. :.ec. Houthulst onderneemt de lange reis paar F. C. Komen B. Beide ploegeri zijn hun supporters een weprwraak schuldig. V.*" geven Houthulst als overwinnaar. S. C. Le Bizrt C. S. leper B. Nog twee ploegen die Zondag laatst, gekloot V/wden. Hét terretayoordeel pleit voor de lokalen, che lp*4 Wel wellen voc- zc-mn beide puntjes tie' Behalen. J. J. V. F. C. POPERINGE F. C. Poperinge S. C. Le Bizet 61 Do eerste ontmoeting op ons terrein had maaa- weinig-volk gelokt. De scheids rechter, bleek onvindbaar., zoodat met een halve uur vertraging begonnen werd. Oud- sueler Jozef Desaegher hield het fluitje tot eenieders voldoening. Het spel zelf begon eerder flauw. Beide elftallen tra den onvolledig op en moesten lang naar hun verband zoeken. Tot onmiddellijk voor de rust kon -er niet gedoeld worden. Slechts bij het inrukken slaagde rood en geel erin 'den stand te openen. Na de koffie rem ons elftal het spel in handen en de jonge spelers span den zich onverdroten in om den voor- spreng aan te dikken. B.'.t lukte ten slotte, ve-mits de eindstand 6-1 aanwees. Le Bi- zet kwam inderdaad aan een tegenpunt na een solo-ren van Ev. Verleure. Ove- het algemeen was het spelDeil riet bev::'igsnd. V/at' echter voldoening schor': was het zwoegen van onze spelers, die ditmaal niet afgaven. En dit is reeds een vesutyaat, Kon er nu ernstig en veel vuldig getraind worden, dan geraken we er nog bovenop. '(J Zondag verplaatsen yve ons near Vla mertinge. E-n korte derhv-verplaatsing En niet zonder gevaar. We hopen d~t ■■ÉMH [le dag. Dat de supporters nu het hunne bi.i- dra"*rv zoodat ze twee punten rijker worden.- Met AllerheiUgep spelen wil op ors ter- mtr c!» '-eslissing .tegen e:n mi- l'.tair elftal. KEIKOP. Zond°g 3 Novemb., te 2 u., te Vlamertinge S. K. Vlamertinge JF. C. Poperinge Afreis ti 1 uur. Hedêa Vrijdag 1 Nov.. te 4.30 uur, op ons terrein: P. C. Poperinge Duitsch Mil. Eclftrl. De eerste maal Yei"lören wij tegen de Duitschers met 4-1. De tweede maal won nen wij met 6-2. Thans komt de beslis sing. Wij hopen dat ze In ons voordeel tal uitvallen. KEIKOP. C. S. IEPER C. S. leper B. S. K. Vlamertinge 25 Vy. S. Houthulst C. S. leper A. 03 Da rood-witte B.-ploeg heeft met 2-5 voor Vlamertinge moeteu onderdo-n en zeggen wij maar dat de bezoekers ver diend het pleit gewonnen hebban. In de eerste spealhsllt hadden de £,streepce rood-witien bij dan aanvang de meerder heid in net spel, maar weldra werkten de Iepersche jonge spelers zich op, om vervolgens met Vlamertinge gelijken tred te houden. Evenwel moest het qezoekend elftal met het eersta tegenpunt afrekenen. Dit werd door Doolaeghe met een ver «chot prachtig aangeteekend. Doch Vla mertinge, dat meestal langs den linker vleugel spealde, kon weldra den gelijk maker netten, om een weinig nadieft' op kopstoot de leiding te nemen.. Na de rust Is het leper dat aanvallend optreedt, maar het eindschot mangelt; dit zal zich derhalve voor het overige van de ont moeting in menige gelegenheid voordoen. Het volstaat niet het leder voor den doei- mond te brengen, de aanval moet afge werkt worden. Zoo kan Vlamertinge, met het doordrijvend spel van linkervleugel *h centervoor twee doelen aanteekenen. Dcchiever weet echter den stand op 4-2 t* brengen, maar niet voor lang, vermits de gasten een vijfde doel op hun actief kunnen nemen. Ofschoon leper op het «inde van den wedstrijd aan de leidende hand is verandert «festand niet meer en vlamertinge keert met twee welverdiende Punten huiswaarts. De A.-ploeg !s van Houthulst met een 3-0 zege teruggekeerd. Deze stand was reeds behaald toen de koffie gefloten werd. De roodwitten hadden hue. e meer derheid van de eerste speelhelft in doelen kunnen uitdrukken, doch Houthulst stel de zich na de herneming beter te weer en belette onze voorsprong te vermeerde-en Deze zege brengt leper A. aan de spits der klasseering. Het programma van heden Zondag be vat een uitwedstrijd van B. naar Le Bizet. waar niet veel mag verwacht worden, en een thuiswedstrijd van A. tegen Komen A., die zond'r twiifel in 't voordeel van de kopploeg zal afloopen. S. K. VLAMERTINGE C. S. leper B. S. K. Vlamertinge 25 Alhoewel het meerendcel der voorspel lingen hier slechts een gelijk spel voor zagen voor onze ploeg, hebben ouz? man nen opnieuw met groote cijfers de over winning behaald op het niet te versma den B.-elftal uit leper. Het zag er echter niet rooskleurig uit voor ons vertrek, daar wij voor de zoo- veelste maal wegens uitblijven van zekere spelers ons elftal moesten wij zigen. Ook leper trad met een paar Invallers op, doch kon daarentegen beroep doen op de uitstekende Gaucqule. Het werd een zeer open wedstrijd, doch het spel stond op geen hoog peil. Eerlijk moeten wij bekennen dat de scoor licht jes gevleid is. leper viel bijna zooveel aan als de onzen, doch hun voorlijn werkte slordig af en stuitte dan nog op een ver dediging die heel vast was. 't Was leper dat eerst doelde op mach tig schot van Doolaeghe, doch Lussaert wist algauw gelijk te stellen. Op corner wist A. Veys met kopstoot voorsprong te nemen, juist vóór de rust. Na de koffie speelden de onzen met windvoordeel en weldra wist Pertry twee maal naeen te doelen. leper verminderde dan ziln achterstel en viel verwoed aan. doch kon niet beletten dat Sportkring een nieuw en laatste doelpunt aantee kenen langs Lussaert. Jongens, proficiat. Zoo komt ge op de derde plaats. Heden Zondag hebben wij op de Pot- hem de groote derby tegen F. C. Pope ringe. Deze ploeg is niet mee- ge-Ijk wel eer. doch 't is tegen Vlamertinge dac re spelen. Dat beteekent dat ze roet een flink elftal zullen afkomen en alles geven om hun faam hoog te houden. Dus geen te groot zelfvertrouwen, van meet af doorgeven en belde punten zijn de onze. We durven verhopen dat de supporters in groot getal zullen afkomen. Aftrap om 2 uur. F. C. BLUE STAR POPERINGE De handen werden hier in elkander ge slagen en een nieuwe club werd opge richt: «Blue Star». We vragen thans aan de clubs uit het omliggende om wedstrijden te kunnen spelen tegen hen op de voor hen beschik bare data. Zondag 10 November spelen we onze eerste match tegen Westouter. Ons elftal kan bogen op verscheidene goede spelers: Sanders Gebr., Lams, Deschodt, Devos, enz., enz. We vragen aan de clubs die tegen ons willen optreden, om hunne data bekend te maken aan Brabandts Jul.. Dweersch- straat 2, Poperinge, of aan Gaston Ver meulen, Tien Geboden, Poperinge. Allo! Reningelst, Watou. Abeele. enz., we rekenen op U. BLUE ST AR. VOETBALCLUB WESTOUTER Kadetten Westouter Dikkebusch 64 Stipt te 3 uur Westouter den opgooi en kozen ze windvoordeel. Gedurig werd het lokale doel bestookt door onze aanvals- lijn. Na tien minuten hard spel gaf onze linksbuiten Emiel, de keeper van Dikke busch het nakijken. Verder werden nog langs beiden zijden goals gemaakt en aan de rust was de stand 4-3 in het voor deel van Westouter. Na de rust werd ons doel fel bestookt, maar de achterhoede was op post. Toch konden we niet beletten dat het 4-4 werd. Onze mannen verloren daardoor den moed niet. Integendeel, met nog meer ijver werd het spel voortgezet. Nog tweemaal schoot onze voorlijn den bal in het vij andige net. Zoodat we zegevierend uit den strijd kwamen (6-4). Zondag krijgen we het bezoek van Re ningelst. Supporters, allen op post, te 3 uur, aan de Nederplaats. PRIOR LANGEMARK Red Star leper Prior Langemark 13 Met een talrijke schaar supporters trokken we Zondag op verplaatsing naar Red Star leper en sleepten er een nipte overwinning in de wacht. Te 3 uur wordt den bal aan 't rollen gebracht en 't is Prior die ten aanval gaat en 't hooge woord voert, maar tot doelen komt het niet. Door de schuld van een paar te heftige supporters ontaarde 't mooi spel dat we tot hiertoe zagen, zoo dat zware fouten worden bedreven. Echt jammer! De rust komt met 1-0 ten voordeels van Red Star. De scheidsrechter (hij was het slechts bij gelegenheid) deed in de tweede helft waarlijk zijn best en alles verliep kalm zooals het zijn moet. In de tweede helft wist onze centervoor 2 maal te doelen en zoo wonnen wij dan toch het pleit. Allen hadden zich verweerd tot het uiter- set. Proficiat Jongens. Jammer is het dat nog steeds in onze rangen supporters staan die niet kunnen of willen hun tong bedwingen en maar gedurig uitvallen tegen scheidsrechter en spelers. Laat scheidsrechter en spelers gerust. Spelers mogen ook geen acht ne men van wat al te heetgebakerde sup porters hen toeroepen. Spelers en sup porters, bedwing uw zenuwen, dcet aan echt sport en gooi niet lichtzinnig den góeden naam van uw club ten grabbel! Zöndag"ontvangen wij White Star leper. Weest alien fair en sportief. Ni B. Dank aan nem die onze pomp heeft teruggebracht, wij houden ons woord gestand. in nummer 1 binnen te zenden. Met raa en aangenaam spel en zonder verande ring kwam daaroa de rust. Na de koffie dringt onze ploeg meer aan en neemt licht de bovenhand. Zoo gelukten ze ra 20 minuten nummer 2 bin nen te schieten. Dit ontmoedigt eenige spelers van Èlverdinge, Hie een paar man nen verplaatsen, doch zonder voordeel. De onzen bleven sterds doorspelen en leid den menige gevaarlijke aanvallen, doch het bleef ieen 2-0 overwinning. De suo- porters mochten zich verheugen over het aangenaam snel dat ze te zien kregen. Zondag trekt onze ploeg naar Abeele. We verwachten veel volk om onze spslers aan te moedigen. Vertrek bij Valèré Fiey te 1 Yz uur. Onze tweede ploeg speelde een eigen aardige match tegen Abeele en won met 1-0. Voor 't nogenbjik vreten we nog niet ju'st teem wie ons tweede elftal in 't veld zal moeten treden. SPORTKRINGER. EENDR. WESTVLETEREN Op Allerheiligen. 1 November, sp:len we een vrieudenmatch tegen Jonkersnove, op eigen terrein. De daar 5-1 opgelocpen nederlaag ligt onze spelers nog iel op de maag en allen zijn op weerwraak bt.usi. Aftrap te 3 uur stipt (officietle tijd). Inkom: 1 frank. Op Zondag 3 November moeten we op verplaatsing naai' F. C. Woesten. We re kenen op een flinke schaar supporters om ons ploegje te vergezellen en aan te moedigen, want onze Eendrachters staan daar voor een zware karwei. Vertrek te 2.15 uur stipt (off. tijd) aan de herberg 't Neerloopje Onze tweede ploeg speelt thuis tegen Oostvleteren. Aftrap te 3 uur stipt. UNION ABEELE E. Watou Un. Abeele 2S Te 3 uur liet scheidsrechter Poissonnier aftrappen en dadelijk ging Abeele ten aanval over. Na eenige minuten aoelde onze linksbuiten en kort daarop stelde Watou gelijk op corner. Union was ge durig ten aanval en op misverstand der backs doelde onze linksbuiten voor de tweede maal. Het spel was steeds goed verdeeld. Na een wel opgebouwden aanval van onze mdidenhalf, doelde onze mid denvoor daarop met een keihard schot. Op corner zette onze back in eigen net ten en de rust kwam met nog eenige we- derzijdsche aanvallen (3-2). Na de rust had Watou de teugels in handen gedurende het eerste kwartier, maar Abeele geraakte stilaan ingespeeld. Zoodat ze het laatste half uur voortdu rend voor Watou's doei waren en er nog driemaal de keeper den bal uit de netten deed visschen (6-2). Zondag krijgen we het bezoek van S. K. Reningelst. Zullen onze mannen den drawn van de laatste match voor eigen publiek tot een overwinning kunnen bren gen. We hopen het. Abeelenaars, te 3 uur op ons terrein: Union Abeele S. K. Reningelst. F. C. WOESTEN F. C. Woesten Roesbrugge 140 Zondag laatst speelden onze jongens op eigen terrein tegen F. C. Roesbrugge. Niettegenstaande het mooi weder, was de maten niet al te pluis. De lokalen wonnen den toss en na 10 minuten spel was het reeds 4-0. RoesDrugge deed eenige pogingen om te doelen, doch onze bacas waren niet te verschalken. Aan de 30' minuut brak Woesten door en maakt er 5-0 van. Na de koffie waren onze jongens seffens ten aanval. Aan de 63* minuut wordt het 6-0. Dan kreeg ons elftal een strafschop, dat in de handen van den keeper werd afgegeven. F. C. Woesten valt geweldig aan en doelde maar door tot het einde werd gefloten met 14-0 voor onze jongens. Klub-mannen, we staan aan de leiding en laat u niet meer ont tronen. Heden Zondag speelt F. C. Woesten te gen Westvleteren op eigen terrein. Sup porters en supporteressen, weest allen op post. Begin te 3 uur. SUPPORTER. pmmBga Studie van den Nctarli VAN CAYZEELE te Poperinghe. MAANDAG 4 NOVEMBER 1340 -«O»— KAMPIOENSCHAP VAN HET WESTLAND KALENDER DER WEDSTRIJDEN 3 20 Oktober 15 December 2 u. 14 .Union Abeele F. C. Woesten 1-11 Westvleteren S.K. Reningelst 15 F. C. Roesbrugge E. Watou bye S. K. Èlverdinge 3 u. 27 Oktober 22 December 2 u. 20 S.K. Rening. S.K.Elverdinge 26 Eendr. Watou.Union Abeele 14-0 F.C. Woesten F.C. Roesbrugge bye E. Westvleteren 2.30 u. 3 November 29 December 2 u. Un. Abeele S. IC Reningelst S. K. Èlverdinge E. Watou F.CWoesten E. Westvleteren bye F. C. Roesbrugge 2.30 u. 10 November 12 Januari 2 u. S.K. Èlverdinge F.C. Woesten S.K. Rening. F.C. Roesbrugge Westvleteren E. Watou bye U. Abeele 2.30 u. 17 November 19 Januari 2 U. E. Watou S. K. Reningelst F.C. Roesbrugge Westvleteren Un. Abeele S. K. Èlverdinge bye F. C. Woesten 230 u. 24 November 26 Januari 2 u. F. C. Roesbrugge Èlverdinge E. Westvleteren Un. Abeele S.K. Reningelst F.C. Woesten bye E. Watou 2.30 u. 1 December 2 Februari 2 u. F. C. Woesten Eendr. Watou S.K. Èlverdinge Westvleteren Un. Abeele F. C. Roesbrugge bye S. K. Reningelst UITSLAGEN VAN ZONDAG LAATST: S. K. Reningelst S. K. Èlverdinge 20 E. Watou Un. Abeele 26 F. C. Woesten F. C. Rosbrugge 140 RANGSCHIKKING 1. F. C. Woesten 2 2 0 0 18- 1 4 2. S. K. Reningelst 2 2 0 0 13- 1 4 3. Un. Abeele 2 110 7-6 2 4. E. Watou 2 110 7-7 2 5. E. Westvleteren 10 10 1-11 0 6. S. K. Èlverdinge 10 10 0-2 0 7. F. C. Roesbrugge 2020 1-19 0 MATCHEN VOOR HEDEN ZONDAG: 2.30 u.: Un. Abeele S. K. Reningelst S. K. Èlverdinge E. Watou F. C. Woesten E. Westvleteren F. C. Roesbrugge bye S. K. RENINGELST S. K. Reningelst Èlverdinge 20 Zondag laatst' kregen we het voor ons nog onbekend Elveramge op bezoek. Nauwelijks begonnen, werd in voLe he vigheid, gevoetbald, de. bal vloog van de eene zijde wan 't veld naar de andere, zonder echter in 't doel te geraken. Na 40 minuten spelen gelukte onze ploeg er om 2 u. namiddag (officieele uur), in eene 'der zalen van 't Stadhuis te Poperinghe, OPENBARE YERKOOPIXG STAD POPERINGHE KOOP I. met 5 a. 65 ca. bebouwden gromt en zaailand, sectie F. ex-Nr 1158a, paalt van 'oosten de Cassehtraat. Verpacht aan M. Debvser-Decap tot 1 Oktober 1941 mits den jaarlijkscheii pacht prijs van 575 fr. en de lasten. KOOP II. sectie K. Xr 1355. Gebruikt door MM. Florent en Cantiel Deweerdt aan 90 fr. 's jaars en de lasten. Handslag met het weren der eerst er op wassende vruchten. Studie van den Notaris VAN CAYZEELE te Poperinghe. VRIJDAG 15 NOVEMBER 1940 om 2 uur (officieel uur) zeer stipt na middag. in een der zalen van 't Stadhuis te Poperinghe. ten verzoeke der Com missie van den Openbaren Onderstand van Poperinghe, OPENBAREi VERKOOPING van WATOU (Helhoek), POPERINGHE (Helhoek en Westvleterenkassie) en CROMBEKE (Hondstraat) oud 10 en 9 jaren, verdeeld in 25 koopen. sparren en larixen verdunning. van verschillige natuur. Al wassende in de bosschen der Com missie van den Openbaren Onderstand, gelegen in den Helhoek te Watou en Poperinghe, in 't bosch den Keersgicter te Poperinghe, Westvleterenkassie, en in 't bosch de 3 Gemeten te Crombeke, Hondstraat. De liefhebbers zijn verzocht de koopen VOORAF NA TE .ZIEN, die zullen aan geduid worden door den Boschwachter M. Georges Deprez. De koopen die op voormelde zitting niet z.ouden verkocht worden zullen openbaar te koop gesteld worden op Vrijdag 29 No vember 1940, ter zelfder uur en plaats als voormelde zitting. Koopprijzen en kosten comptant te be talen. ■HIUIIIIHHIIIIIIIIIIIIII KAMPIOENSCHAP VOOR BEGINNENDE CLUBS KALENDER 3 November: 2 uur: S. K. Staden E. Boezinge; W. S. Houthulst C. W. Lan- gemark. 10 November: 2 uur: C. W. Langemark S. K. Staden; W. S. Houthulst - E. Boezinge. 17 November: 2 uur: S. K. Staden W. S. Houthulst; E. Boezinge C. W. Langemark. 24 November: 2 uur: C. W. Langemark E. Boezinge; W. S.Houthulst S. K. Staden. 1 December: 2 uur: S. K. Staden C. W. Langemark; E. Boezinge W. S. Houthulst. 8 December: 2 uur: E. Boezinge S. K. Staden; C, W. Langemark W. S. Houthulst. EENDRACHT BOEZINGE Xa een Zondag welverdiende rust heeft Eendracht Boezinge eene goede training gehad tusschen eigen ploegen. Laat ons maar zeggen dat die oefening ten volle is geslaagd. Heden Zondag beginnen onze kam pioenschappen en we durven hopen dat onze jongens daar goed werk zullen ver richten. Spijtig genoeg, onze twee eerste wedstrijden zijn verplaatsingen, respec tievelijk bij S. K. Staden en W. S. Hout hulst, onze derde wedstrijd spelen we aan huis tegen C. W. Langemark. en dit op 17 dezer. Toch zal er op ons plein voetbal gespeeld worden jyant ons tweede elftal ontmoet er heden Zondag Eendracht Jonckershove, en op 10 November S. K. St-Juliaan. Indien onze jongens hunne laatste oefening indachtig zijn, zullen de tegenstrevers het niet onder de markt hebben. Voor beide matchen begin om 14.30 uur. Ons eerste elftal speelt te Staden om 14 uur, wij verwachten 'n talrijke schaar supporters om de reis mede te maken, vertrek om 12.15 u. in velo. WIJDENDRIFT LANGEMARK LangemarkEendr. Jonkershove 61 Ook Jonkershove kon de zegemarsch der rood-witten niet stuitten want met een 6-1 pil werden ze huiswaarts gezon den dit niettegenstaande Cercle met twee reserven optrad. Seffens zijn pnze mannen ten aanval. Sijs schiet op de lat en na iang aandrin gen gelukt het Lapon een eerste bal m het net te jagen (1-0). Damiaan wordt daarop op de proef gesteld met een hard schot van R. Vanlaeys, doch hij redt met brio. Wanneer Sijs verder de bal toegespeeld krijgt schiet hij machtig in de touwen (2-0). Daarop de rust. Xa de koffie valt Jonkershove gewel dig aan en lukt met veel kans een tegen punt (2-1). Een 10-tal minuten later jaagt Lapon de bal een derde maal in 't net (3-1), en 2 minuten later doelt zelfde speler Nr 4 (4-1). Het spel daalt nu rap in snelheid want de Cerclisten leven op hun voorsprong en Eendracht is te neer ge drukt. Onze keeper krijgt niet veel werk daar Georges Seynaeve telkens prachtig afweert, waarop linksbuiten G. Deracve scherp voor doel zet en Sijs hard cn onhoudbaar de portier van Eendracht een vijfde maal het nakijken geeft (5-1). 't Spel wordt futloos, maar Camiel doet er echter nog eentje bij (6-1). Daarop einde. Proficiat mannen, want in uw laatste 10 matchen kreegt ge geen enkele neder laag: maar wel 9 overwinningen en één drawn. Ons 2' deed de verplaatsing naar Sport kring Staden II en verloor er eervol met 4-2. Heden Zondag doet Cercle de zeer ge vaarlijke verplaatsing naar Woudsport Houthulst II. Opgepast mannen, voor de Woudjes. Begin om 2 uur stipt. Vertrek aan het lokaal om 12.30 uur. Supporters doet talrijk de verplaatsing mede om onze mannen aan te moedigen. CERCLIST. «CINEMA COLISEUM. S.M. IEPER De Heeren Aandeelhouders worden ver zocht in buitengewone algemeene verga dering bijeen te komen op WOENSDAG 20 NOVEMBER 1940. te 17 uur. in het hotel Het Zweerd Groote Markt Ko ning Albert I, leper. DAGORDE: Ontbinding en vereffening der maat schappij. Aanstelling van een vereffenaar. Goedkeuring van het verslag en van de rekeningen van den vereffenaar. Neerlegging der titels op den maat- schappelijken zetel te leper. Studie van den Notaris VAN DER MEERSCH te IEPER. UIT TER HAND TE KOOPEN Gemeente DICKEBUSCH (Dorp) TWEE GOEDE NIEUWGEBOUWDE met magazijnen, bascule van 20.000 kgr. draagvermogen, alle andere noodige ma terialen en 15 aren erve en bouwgrond. Onmiddellijke ingenottreding. IBHHaBBMaBEHOMBaaHHUWro Studie van den Notaris A. VAN DER MEERSCH te leper. OP WOENSDAG 6 NOVEMBER 1940 om 2 ure namiddag stipt, ten gasthove «Old Tom», Groote Markt Koning Albert I te leper, bij M. Edw. De Plancke, OPENBARE VERKOOPING in een zitdag, van te leper, Pannenhuisstraat, groot volgens voorloopige meting 2 ba. 17 a. 21 ca.voorzien van grooten drink put en van draineering. te leper, Dickebusch Steenweg, (wijk Exercitieplein) groot volgens voorloopige meting 72 a. 39 ca.; bestaande uit woonhuis, hoender hokken; 211) tienjarige fruitboomen. Alles een blok vormende, groot volgens voorloopige meting 2 ba. 89 a. 60 ca., maar hebbende een inhoudsgrootte vol gens titel en kadaster van 3 ba. 12 a. 52 ca. Bewoond en gebr t door den eigenaar M. Willem Arteso; Ingenottreding met de betaling. Vrij van gebruik een maand na den overslag. Te bezichtigen alle dagen vanaf 9 ure 's morgens. Met recht van samenvoeging. (Zie plakbrieven met plan.) HiZSHlBSHBBBDEflEEBBBBilBiBBEBI Studie van den NOTARIS A. VAN DER BEKE 7 Ste-Catharinastraat, BRUGGE. MERKWEERDIGE VENDITIE van ten verzoeke van de Commissie van Openb. Onderstand der stad Brugge OP DONDERDAG 7 NOVEMBER 1940 ter gemeenten Oedelem en Sysseele. 1. 9 CANADA'S van 1.55 m. tot 2,10 m., wassende op het land der Wed. Henri Claeys te Oedelem-Berg. 8 ZWARE CANADA'S, wassende in de weide in gebruik door Gustave Teir- lynck, te Oedelem-Berg, Van Praetstraat. 7 CANADA'S, 5 EIKJES, 2 ABEE- LEN en verschillende loten PERSEN (Douglas, Lariksen, Eiken, Beuken en Esschen) in het Van Praetbosch te Oedelem-berg. 2. 37 EIKEN van 0,90 m. tot 1.50 m„ wassende ter hoeve van August Verleyc te Sysseele (Douck), bij de Statie. Vergadering aan koop 1, te Oedelem, om 1 Yz ure stipt. Komptant mits 15 Yo verhoog. Studie van den Notaris G. PERSYN te RUISELEDE. MERKWEERDIGE VENDITIE tan in de Parochieveldbosschen TE RUISELEDE. MAANDAG 4 NOVEMBER 1940 om 10 ure voormiddag zeer stipt, ten verzoeke van het College van Burge meester cn Schepenen der gemeente Rui- lede. 145 Koopen SPARREN van alle cate- goriën, van 14-20 tot 61-70 omtrek en meer, wassende in voormelde bosschen, waaronder 70 koopen zware staande spar ren, 60 koopen boon- en hagepersen, 15 koopen zware vermaakpersen. Vergadering aan koop één. Voor alle inlichtingen zich wenden tot den boschwachter P. Van Leirsberghe. Met gereed geld en gewone voorwaar den. Studie van den Notaris V. PIETERS te RENINGE. OPENBARE VERKOOPING. van EEN ZEER GERIEFLIJK te leper, Lcmbaardstraat. Meester VICTOR PIETERS, Notaris, verblijvende te Reninge. zal. ten over staan van den Heer Vrederechter van het Tweede Kanton leper, overgaan op den na te melden zitdag tot de openbare ver- kooping van het volgend onroerend goed STAD IEPER. Eenige Koop. Een gerievig WOON HUIS met afhangen, groot onder grond van gebouwen, koer en hoving. 1 a. 40 ca., bekend bij kadaster wijk I, Nr 274g; pa lende van Noorden aan de Lombaard straat. aldaar genummerd 37; van Oosten tie Kinders Duthieuw te Poelkapelle Zuid Heer Jeremie De Jonghe-Bulthez te leper, en West Heer Camiel Lema- hieu-Plowy te leper. Voordezen bewoond door M. Emiel Gohyn. Handslag met de geldtelling. Te bezichtigen den Dinsdag en Don derdag, van 2 u. tot 4 u. namiddag. Sleu tel berustende bij den H. Dumortier, Drukker-Uitgever te leper. EENIGE ZITDAG: VRIJDAG 8 NOVEMBER 1840 om 2.30 u. namiddag, te leper, in de gewone Gehoorzaal van het Vredegerecht. Grosse vonnis, titels en plan berusten ter inzage ten kantore van voornoemden Notaris PIETERS. IBB9EBESBBEEEIIBBBBSBBB1BBB9B Studie van MEESTER PIERRE DENIS Dokter in de Rechten, Notari, te NIEUWPOORT. OP MAANDAGEN 11 en 25 NOV. 1940 felkens om 3 uur 's namiddags, ter herberg In 't Belgiënhofbij M. Karei Ramon, te Westende, Dorpplaats 31 respectievelijken instel en overslag van GEMEENTE WESTENDE. EEN WELGELEGEN inet aankleven en 23 a. 59 ca. erve cn akkeriand, gelegen te Westende, Noord straat, bekend bij kadaster sectie A, Nrs 140z en 140c2, voor eene grootte van 24 aren 60 centiaren. Eigendom van den Heer Eduardus De- wulf-Verleye te Westende. Verplichte overname van roerende goe deren, mits den forfaitairen prijs van 500 frank (zie plakbrieven). Met gewin van Yz c/o instelpremie. Zichtbaar alle dagen. Voor alle verdere inlichtingen, zich wenden ter studie van Notaris DENIS voornoemd. Kokstraat 9 te Nieuwpoort. Studie van den Notaris GHEKIERE te MEENEN. Ten overstaan van de HH. Vrederech ter en Griffier van het Kanton Meenen, OPENBARE VERKOOPING van een TE MEENEN bij de Capucienekerk, langs den weg lei dende van Yvonne Serruysstraat naar de Leie. Metende 5 m. breedte op 21 m. dieptegroot 105 m2. Vrij gebruik met de betaling. INSTEL op Vrijdag 8 November 1940 OVERSLAG op Vrijdag 22 Nov. 1940 telkens te 2 Yi ure. te Meenen, ter herberg «De Tramstatie», Yperstraat 135, bij de Kinders Cardoen. Studiën van Mter VIAENE te AARSELE en Mter FLOOR te VEURNE. INSTEL: Donderdag 7 November 1940 TOESLAG: Donderdag 21 November '40 om 2 ure nanoen, te Meulebeke, herberg «Oud Gemeente huis van Gemeente Gits - Sectie A, wijk Onledemolen, kadastrale Nrs 573, 620, 621, 623, 632, 633, 635, 660b, 660c, 668a, 669, 712, 714, 726, 749, 667b, 667c en 586a, groot 6 ha. 36 a. 80 ca. Verdeeld in elf koopen. In pacht bij H. Henri Desopper mits 5000 fr. per jaar meer lasten en brand verzekering. Vrij met 1 Oktober 1942. Yz Instelpremie. IBZiaBBBBBBBBBBBBBBSBBBEIBBBB Studie van den Notaris VANDENAMEELE te WATOU. MEN VRAAGT TE KOOPEN: HOFSTEDE van 20 a 25 ha. groot. Verder ook nog ZAAILANDEN en WEIDEN, voor geldplaatsing. Liefst in het omliggende, of Veurne- Ambacht. Aanbiedingen ten kantore van Notaris VANDENAMEELE te Watou. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studiën der Notarissen FLOOR te VEURNE en VIAENE te AARSELE. TOESLAG: Dinsdag 12 November 1940 om 2 ure nanoen, ter herberg Hof van Commerciebij H. Ottevaere, Klaverstr. 5, Veurne, van: MET TUIN te Veurne, Zuidstraat 92, kadastraal sectie A, Nrs 21F en 21 C, groot 10 aren. Laatst bewoond door Juffrouwen De- bandt. Vrij met 1 December 1940. Slechts ingesteld 289.009 fr. ïaaEBBEBESSaaSBEaSZEBBBaBSSB GEMEENTE RENINGELST OPENSTAANDE PLAATS Het Kollege van Burgemeester en Schepenen der gemeente Reningelst maakt kenbaar dat de plaats van VELD WACHTER te begeven is. De kandidaten moeten Belg zijn, van goed gedrag en zeden, en voldaan hebben aan hunne militieverplichtingen. Ouderdom: van 25 tot 40 jaar op 15 November 1940; de leeftijdsgrens wordt op 45 jaar bepaald voor de kandidaten die van het voorkeurrecht kunnen ge nieten, overeenkomstig de voorschriften der wet van 3-8-1919 en 21-7-1924. De kandidaten zullen aan een examen en aan een lichamelijk onderzoek onder worpen worden en deze gemeente moe ten bewonen met de aanstelling. Wettelijke aanvangswedde. De aanvraag tot het bekomen dezer openstaande plaats moet per aanbevolen brief aan het adres van den Heer Burge meester te Reningelst gezonden worden oor den 15 November 1940. De Sckretaris, De Burgemeester, Fl. Camerlynck. G. Lamerant. Met vraagt te koopen uit ter hand tegen hoogste prijzen (groote en kleine) LANDERIJEN, WEIDEN EN HANDELSHUIZEN, in West-Vlaanderen. Aanbieden bij GASTON BOURDEAU, makelaar in goederen, 1b Ste-EUsabetb- traaL IEPER, WEDSTRIJDEN VOOR KRAAI HAANTJES ZONDAG 3 NOVEMBER 1940 Te ELVERDINGE. Bij de Wed. Bil- Uet, Ieperstraat. Prachtige bloemen; 75 fr. prijzen. Bloemtuil voor verstkomende en meeste getal. Inschrijving te 2 uur. Begin te 3 uur. Te WESTVLETEREN. In de Nach tegaal bij Michel Pyck, in 't lokaal der Paterkraaiers Prachtige bloemen 1 bloem voor meest getal en 1 voor verst- komenden met minstens 4 hanen. In schrijving te 9 uur. Spel te 10 uur. DANIEL SIMOEN. bijgenaamd «Punte», Veurnestr. 24, POPERINGE, meldt hier bij dat hij ALLE METSELWERK aanvaardt aan genadigen prijs. Verzorgd werk. Ter trouwe. Bij hem ook te verkrijgenPannen, Cement en Zand. «A LA MODE PARISIENNE Bij ALICE VANHOLLEBEKE, Ieperstraat 25 - POPERINGE. OROOTF. KEUS van de laatste MODEL- HOEDEN, alsook een groot assortiment Taupée-Velours in alle kleuren. WOONSTVERANDERING ANNA DEVOS, Proven, COIFFEUSE voor Dames en Heeren, maakt hierbij bekend dat zij zich komt te stellen, vanaf 4 November aanstaande, te KROMBEKE-Dorp, Poperingestraat. Zij hoopt als vroeger een talrijke klein- teel te mogen bedienen, waarvoor dank bij voorbaat. TE KOOP paard (poney) met voiture-kar, dienstig voor zwijnenkoopman. Adres ter druk kerij, Gasthuisstraat 15, Popermge. Verscheidene Paardenvoertuigen met een of twee assen, alsook Wielen, voort komende van verzamelplaatsen van oor logsbuit. Zich wenden bij Felix of Mau rice Kestier, landbouwers, St-Sixtusstraat, Poperinge. VUaich- en Spoelmachien voor flesschen, met Weekbak en Thermo - Siphon (merk Seitz). In zeer goeden staat. Alle dagen der week zichtbaar, in den voor middag, ter Brouwerij Cailliau, Noord- straat 55, Veurne. ^aaimachienen «Anker», nieuwe en per okkasie. Lage prijzen. Casselstraat 5, leper. GEVRAAGD §tille en deftige Meid, minstens 18 jaar, voor burgershuis (2 personen). Neer- markt 1, leper. Qoede ernstige Meid, minstens 20 jaar, best wat ouder. Voor alle werk en om in café te bestellen. Ieperstraat 41, Pop. gerveuze in hotel. Zich wenden Klaver straat, Veurne. TE HUUR Huis met gemet land. stallingen en inrij poort. zeer dienstig voor herberg en winkel, dicht bij de grens. Adres ter druk kerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. ^ieuw Huis, dienstig voor allen handel, herberg of winkel, Gas en elektriciteit, gelegen Veurnesteenweg. Villa Emme- rancia St-Idesbald. Huis met poort, stalling en magazijn. Sleutel bij Omer Van de Vivere, Diks- muidestraat, leper. VERLOREN ^rmband, in doublé, initialen D.H., te Veurne. Terugbrengen mits goede be looning: Nieuwpoortsche steenweg 34, Veurne. Studiën van de Notarissen VAN DER MEERSCH te leper en MUYLLE te Middelkerke. OP DONDERDAG 14 NOVEMBER 1940 om 2 ure namiddag, ten gasthove «De Maan», Groote Markt te leper, INSTEL VAN STAD IEPER. Koop 1. gelegen Doorgangstraat Nr 20, bewoond door de Wed. Emile Ingels- mits 80 fr. te maande. Koop 2. gelegen Dikkebuschste^nweg Nr 204, be woond door M. Polydore Bolle mits 160 frank te maande. Koop 3. gelegen Dikkebuschstw-. Nr 206, thans onbewoond. Koop 4. gelegen Dikkebuschstw. Nr 208, thans onbewoond. Koop 5. gelegen Sint-Jansstraat Nr 8, bewoond door M. René Talon mits 65 frank te maande. Koop 6. gelegen Bukkerstraat Nr 18. bewoond door M. Henri Duprez mits 75 frank te maande. Koop 7. gelegen Bukkerstraat Nr 33. bewoond door M. Gerard Cottenye mits 130 fr. te maande. GEMEENTE ZONNEBEKE. Koop 8. gelegen Helleboogstraat, bewoond door Al. Gerard Bernaerdt mits 70 frank te maande. Te bezichtigen den Dinsdag en Don derdag van iedere week van 14 tot 16 u. OVERSLAG op Donderdag 28 Nov. '40. 0.50% Instelpremie te winnen. SaSIBBBBBSlBBBEBJRSBXBaBBSBB STAD POPERINGE POPERINGE. Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bij wonen der ZIELMIS, op Vrijdag 1 November (Allerheiligen) te 9 u, in St Janskerk, tot zielelafenis van HEER ERIK LACANTE Erhtg. v. Vr. Irma Vannieuwenhuvze. Van wege de Echtgenoote. POPERINGE. Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der LAATSTE ZES- WEKENMIS, op Zaterdag 2 Novem ber (Allerzielendag) in St Bertinus- kerk, te 10 uur, tot zielelafenis van HEER JULES DESCHODT Wed. van Mevrouw Maria Billiau. POPERINGE. Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bij wonen der GEZONGEN JAARMIS, op Zondag 3 November, te 9 uur. in St Bertinuskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Aug. ADRIAEN-VAN DEN ABEELE en KINDEREN. Van wege de Kinderen. POPERINGE. Vriendelijke uitnoodiging aan Fa milie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen der JAARMIS, op Zon dag 3 November, te 9 Yz uur, in Sint Janskerk, voor HEER ARSÈNE Hl'YGHE en OVERLEDEN FAMILIE. Van wege Echtgenoote en Kin deren. POPERINGE. Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bij wonen der JAARMIS, op Maandag 4 November, te 10 uur, in Sint Ber tinuskerk, voor HEER HILAIRE OSSTYN Echtg. van Vrouw Eugenie Cambie. Van wege Echtgenoote en Kin deren. POPERINGE. Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der JAARMIS, op Dinsdag 5 November, te 9 34 uur, in Sint Bertinuskerk, voor HEER RENÉ LOBFATT Echtgenoot van Vr. Sidonie Lazoore. Van wege Echtgenoote en Kin deren. IEPER. Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der ZIELMIS, die zal gezongen worden op Maandag 4 No vember, te 9 uur, in Sint Maartens kerk te leper, tot zielelafenis van H. GERMAIN-DANIEL TOUQUET Zoon van wijlen H. en Vr. Richard Touuuet-Bafcop gesneuveld voor het Vaderland te Westende den 27 Mei 1940. VEURNE. Op Zondag 10 November, te 9 uur, wordt in de Dekanale Kerk van Sint Niklaas de H. MIS opgedragen voor de Leden en Eereleden van den Kristen Volksbond die In den loop van 't jaar gestorven zijn of vielen als oorlogsslachtoffers. Hier volgen de namen: Jozef Kesteloot. Albert Hatse, Henrl Duforët, Juffr. Marie Debandt, Juffr. Amanda Debandt, Daniël Berteloot, Guido Verhelst, oorlogsslachtoffers; Z. E. H. Deken Ostyn, Beniamin Beyen, Vrouw Jules Storme, Gode- lieve Coopman. Vrouw Jozef De- bergh, Kemi Pladys, Vrouw Karei Claeys. Al de Leden en Eereleden zullen eraan houden te 9 uur aanwezig te zijn en te bidden voor onze duurbare Overledenen. BEDANKINGEN POPERINGE. Heer René Lietaert-Lietaert en Kinderen bedanken Familie, Vrien den en Kennissen om de talrijke I blijken van genegenheid, betoond bij 1 het Afsterven, den Lijkdienst en de Begraving van hun diepbetreurde Echtgenoote, Moeder, Schoonmoeder I en Grootmoeder VROUW RACHEL LIETAERT. STAD IEPER Commissie van Openbaren Onderstand OPENBARE VERKOOPING van bestaande uit: a) 188 koopen sparren, lariksen en b) 3 ha. 76 a .taillie, verdeeld in 18 brandhout koopen, met eiken, plantsoenen, berken, castagnen, populieren en esschen. Dienstig voor timmer- en metselwerk; weide en tabakstaken, brandhout, enz., gelegen in de bosschen te a) Zillebeke en Wytschaete; b) Voormezeele en Westvleteren. OP ZATERDAG 23 NOVEMBER 1940 om 1 uur zeer stipt, in de zittingszaal der Commissie, Rijsel- straat 38 te leper, door het ambt van Meester ANDRÉ VANDERMEERSCH, Notaris te leper. Voor nadere inlichtingen, zich wenden ten bureele van den Openbaren Onder stand. «Bi COMMUNE DE PLOEGSTEERT Commission d'Assistance Publique. NOMINATION D'EMPLOYES TEM POR AI RES La Commission d'Assistance Publique demande DEUX EMPLOYES TEMPO- RAIRES pour le service administratif du Secretariat. Les candidats doivent être de bonne vie et moeurs, connaitre la dactylographie. Age maximuns 45 ans. Application des lois du 3-8-'19 et 21-7-74. Indiquer références. Salaire: 4 francs l'heure, payable par mensualité. Les prestations pourront être modifiées selon le travail du moment. Un examen sera exigé. Les demandes d'emploi doivent être adressées a Monsieur le Président de la Commission pour le 15 novembre '40. Le Secretaire, Le Président, A. Lecourt. F. Delombaerde. 3L OP MAANDAG 18 NOVEMBER 1940, te 11 uur op het Stadhuis, voor het Col lege van Burgemeester en Schepenen Openbare Aanbesteding van allerhande Herstellingswerken aan door oorlog ge teisterde Stadsgebouw dienstig voor Vre degerecht en andere bestuurlijke en open bare diensten. Dossier ter inzage in Gemeentesecre tariaat en bij Bouwmeester CARPEN- TIER OMER. Iepersteenweg, Poperinge. UIT TER HAND TE KOOP OM AF TE BREKEN HALF BESTENDIG WOONHUIS gelegen in de Doornstraat. Zich wendenCh. Beauprez, Switch- Road, bij de Kombrug, Poperinge. Bascule, 45, IEPER ALLE SLAG van INPAKPAPIER (op alle breedten) Allerhande Burcc.wCnoodigd..-«Ijn> bij V. SAN5L..-VANNES.-. GazthuUttraat 15 Popermie. it

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 5