Het hechte Fundament Hoever staat liet met den Oorlog Deken De Bo, Be Organisatie ea Middelen van Winterhulp KATHOLIEK NIEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD. VERSCHIJNT WEKELIJKS. VLAAMSCHE ROEM Een Postabonnement van nu tot einde 1940 kost 400 frank fl 1 AAN ONZE AB0NNENTEN,' MEDEWERKERS EN INZENDERS, Dichter en Werker voor zijn Volk ZONDAG 10 NOVEMBER 1940. «DE POPERINGENAAR Uitgever: Sansen-Vanneste, Poperinge. Telefoon Nr 9. Postcfa. Nr 155.70. EEN POSTABONNEMENT 1940 IN BELGIE KOST: WEEKBLAD: 50 CENTIEMEN 3 Maanden 6 Maanden 1 Jaar 7,frank 13,50 frank 25,frank AU» U'dtoerkers sim vetauhcoordeUtk voor hun orttktls. m 37' JAAR. N" 4L LU UL HU WU ■uHnaBEHBBBBBaMmnaaaaEËaHaiBaHanHHi TARIEF VOOR BERICHTENi Kleine berichten 1,50 fr. Gewone en Noiar. 1,25 fr. In Stadsnieuws 2,00 fr. Rouwberichten 10,00 fr. Te herhalen aankondigingen prijs op afivraag. Annoneen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten legen den Donderdag noen. Ik weet nu precies niet of tie ver antwoordelijke menschen mijn raad hebben gevolgd. Of zij in hun «kluize» zijn getrokken om aldaar in eenzaam heid Verschaeve's Jezus te lezen en te overwegen. Toch blijf ik bij mijn overtuiging dat het wel noodig is. We worden van buiten zoodanig bestookt door de ge beurtenissen van allerlei aard; we willen zoo snel aanpassen, we willen een evolutie forceeren; we willen veel al van de Winter naar den Herfst overgaan zonder Lente of Zomer. Daarom is het noodig dat we ons niet alleen laten beïnvloeden door wat van buiten komt, we moeten ons in ons zelf kunnen keeren. Ook van binnen zullen we. na overleg en overweging, nieuwe geluiden hooren. Kalmte en rust zijn noodig om wat rijp worden moet, te laten rijpen. Niemand leeft nog zoo diep in een ke'.der of schuilplaats dat hij niet be merken kan dat de wereld rondom hem er nu reeds anders uit ziet. Nu moet de Vlaamsche volksgemeenschap haar eigen huis opbouwen en betrek ken. Daar twijfelt niemand aan. Er v;as in Vlaanderen veel verdeeldheid, omdat er geweldig veel verbittering was gezaaid; en dat is met alle onkruiözaad hetzelfde -de heele akker van Vlaanderen droeg meer verbittering dan goede vrucht. We laten bij deze beschouwing Brussel en Wallonië heelemaal ter zijde; de Vlamingen zelf waren hope loos verdeeld. Wie heeft er in zijn leven niet ge monkeld of luidop gelachen, wanneer op vergaderingen, een onbeholpen voorzitter aan 't woord kwam? De onbeholpen voorzitters waren Le gio»! En 't was precies of de een aan den andere die versleten, afge dragen kleedjes overmaakte waar hij zijn woorden zou in steken... «We verwachten van U dat ieder zijn STEENTJE zal aanbrengen. Dat... STEENTJE kwam dikwijls te rug. Maar nu is dat STEENTJE er eigen lijk noodig. Nu zal 't niet ongepast zijn, nu zal het wel een feit zijn dat alwie kan, zijn steen of zijn steentje bijdragen moet om de Vlaamsche Volksgemeenschap op te bouwen, 'k Weet evengoed als gij, dat ge niets hebt aan steenen alleen! Maar 't ware dwaas geen aandacht te wijden aan steenen, die zijn er ook noodig! Goede wil kan vele dingen saam- voegen die uitteraard bij mekaar niet schijnen te willen passen. Goede wil kan dienen tot cement, maar goede wil ls er niet zoolang er verbittering overblijft, zoolang er wantrouwen is, zoolang kleingeestigheid of overmoed alles uit zijn voegen losmaakt. We keeren, 't is waar, altijd op het zelfde terug; Zoo lang er geen hech te, echte naastenliefde bestaat onder alle Vlamingen, geen ware christen naastenliefde, zoolang ook is «saam- hoorigheid» een ijdel woord; en een kasteel in de lucht wordt dan de nieu we opbouw van Vlaanderen. Er was verbittering, er is er nog. Men moet dat onkruid met tak en wortel uitrukken. Zoo dat niet ge beurt. dan komen we er nooit toe een waarlijk Vlaamsch-Christelijke Volks gemeenschap te verwezenlijken... po sitief of radikaal Vlaamsek. maar even positief of radikaal Christelijk. En niemand denkt er aan een verminkt Vlaanderen te zien geboren worden. De verbittering heeft Vlaanderen vergeven. Met voldoening hoorde ieder Vla ming dat er onderhandelingen plaats vonden tusschen verschillende groe peeringen. We noemen ze niet het heeft geen doel maar weten toch zeer wel dat de strekkingen van die groepeeringen wijd uit mekaar hiel pen, zelfs op taalgebied. Daarom ver heugt het ons te meer dat die onder handelingen worden voortgezet, 't Is immers een zeker bewijs dat er een grondslag tot overeenkomst kan ge vonden worden. Maar... worden er geen groepeerin- gên genegeerd? Komt men zoo niet tot een ver minkt Vlaanderen? Zijn er niet duizenden en nog dui zenden menschen in Vlaanderen, die streden om hun Vlaamsch recht, ijzer beten om hun recht, leden om dat recht, maar even fel hielden van hun geloofsovertuiging? Zouden er geen duizenden zijn, bui ten die drie groepeeringen, die iaren lang geleden hebben om die jammer- ts^ssaasaiizxzsiasssszssjaEaH lijke verdeeldheid in Vlaanderen, ge zwoegd en gebeden hebben om weer tot eenheid te geraken? Er waren... lijders en... bidders aan beide zijden. Dat is de waarheid! Zouden ze nu mekaar niet vinden? 't Ware zonde indien dat NU niet gebeurde. Ze baden voor mekaar, le den voor mekaar en waren toch... verbitterd op mekaar! Is dat het echt-bittere niet geweest in onzen Vlaamschen strijd? Zou nu een van die, niet lijden en bidden om de verzoening? Zou de 20-jaar aanslepende tragedie langer duren? Wie thans verantwoordelijkheid draagt denke er aan, mediteere er over. Men heeft meer dan eens gezegd en herhaald: Vlaanderens uur slaat éénmaal Vlaanderen mag niet verminkt uit DAT uur te voorschijn komen! Alwie zijn steen of steentje bij brengen kan tot den opbouw van de Vlaamsche volksgemeenschap, doe het. t Gaat niet, zoolang verbittering den Vlaamschen akker vergiftigt. Saamhocrigheid blijft een vaag be grip zoolang de echte naastenliefde die verbittering niet uit onze gou wen en onze harten verdrijft. Die CHRISTELIJKE NAASTENLIEF DE, dat hartelijk begrijpen, dat har telijk saam werken moet het fonda ment ziin van de Vlaamsche Volks gemeenschap. Dan eerst bouwen wij een gaaf, een gezond Vlaanderen op. W. VA" WESTLANDT. MEsaaaËsasES&zaBSiEb'BaaaBHxai voor wie deze som stort op postcheck- rekening 155.79 van V. Sansen-Vanneste, Uitgever, Poperinge. Voor de personen die ons nu een abon nement vragen en waar wij het bedrag per post moeten doen ontvangen, moeten wij dit bedrag met 1 fr. (onkosten) ver- boogen. DE HAVEN VAN PATRAS DOOR ITALIË GEBOMBARDEERD Hierboven een zicht van de Peloponnec sclie havenstad Patra, die naar Italiaansche berichten door hun vliegert gebom bardeerd werd. IN HET WESTEN WORDEN DE LUCHTAANVALLEN OP ENGELAND VOORTGEZET. IN EGYPTE RUKKEN DE ITALIANEN OP TOT W KM. TEN OOSTEN VAN SIDI-EL-BARRANI IN GRIEKENLAND ZETTEN DE ITALIANEN HUN OPMARSCH VOORT IN EP1RUS. GROOTE MOEILIJKHE DEN WEGENS VERKEERS- EN WEERSOMSTANDIGHEDEN FRANKRIJK ZAL SAMENV/ERKEN MET DUITSCHLAND. DE DUITSCHE EN ITALIAAN- SCHE LEGERBERICHTEN Donderdag 31 Oktober: IN HET WESTEN. Een oorlogsschip, dat in verre zeeën opereert, braent dnfe handelsschepen, van samen 18.400 ton, tot zinken. E;n duikboot nam ook 10.500 ton voor zijn deel. Luchtiormatles vielen nog maals, zoo bij dag als bij n ach te, doel punten m Engeland aan. Werden o.m. bestookt: de dokken en het Waterloo- station te Londen, de havens van Forth- smouih, de munitie-ooslagplaatsen van Great-Yarmouth en ettelijke vliegvelden. Voltreffers en talrijke branden werden opgemerkt. Door vliegtuigenbommen wer den ook 2 schepen getroffen. Het Ita- liaansch vliegweren nam deel aan de aan vallen. Bij nachte voerden Britsche vliegtuigen aanvallen uit op plaatsen in Duitsehland, België, Holland en Noord-Frankrijk. Aan strategische doeleinden werd weinig schade aangericht; evenwel werd een ?1- leenstaande hoeve getroffen in dewelke zes volwassen personen en 2 kinderen ge dood werden. In anders plaatsen werden BELANGRIJKE HOEVEELHEDEN PLANTAARDAPPELEN ZULLEN WORDEN INGEVOERD UIT NE DERLAND EN DUITSCHLAND Door de aardappelcentrale te Brussel werd medegedeeld dat een belangrijke tonnemaat piantaardappelen zal worden ingevoerd in Belgie van uit Nederland en Duitschlcnd. Uit Nederland zal deze invoer 50.000 ton bedragen en zal binnen kort een aanvang nemen. Uit Duitsehland zal ongeveer een even groote hoeveel heid komen. De vroege soorten zullen reeds voor dezen Winter ter beschikking gesteld worden. Voldoende plantgoed wordt aldus ver zekerd. DE AFLOSSING VAN DE BINNEN- LANDSCHE SCHULD ZAL HERNO MEN WORDEN. DE TREKKIN GEN DER STAATSLOTEN ZULLEN WEER DOORGAAN Door bet Departement van Financiën werd medegedeeld dat de Sekretaris-Ge- neraal van dit Departement besloten heeft dat terug zou worden overgegaan tot de aflossing van de binnenlandsche schuld, dit als een logisch gevolg van de finan- cieele maatregelen die laatst werden ge troffen. Zoo zal het ook mogelijk zijn de trek kingen en de uitbetalingen van de af- lossingspremiën te hernemen van de lee ningen Oorlogsschade 1921, 1922 en 1923, alsmede van de lotcnleeuingen van 1932, 1933 en 1938. Binnen kort zullen dus de achterstal lige trekkingen van bedoelde leeningen, en loopende van Mei tot nu, doorgaan. Van talrijke andere leeningen zullen ook opnieuw de lotingen doorgaan en de uitgelote titels zullen worden uitbetaald. DE KWOTEERING DER KOLONIALE WAARDEN Uit Brussel werd ook gemeld dat van zoohaast de klasseering en ordening der dossieren welke moesten worden ingedra gen in de banken zal kunnen worden voleindigd, ook de kwoteering ter beurs der koloniale waarden zal kunnen her nomen worden. Voordien diende ook de kwestie der uitbetaling van de renten van de koloniale leeningen geregeld. Hiervoor werd dan ook een krediet van 30 millioen ter be schikking gesteld om deze rente te kun nen uitkeeren. De verhandelde koloniale waarden zul- DE VESUVIUS WEDER VUUR AAN T SPUWEN Vesuvius, vuurberg nabij Napel* (Italië) is korten tijd geleden weder vuur •au 't spuwen gegaan. Kanier: mannen nemen van deze uitwerkingen gebruik foto's te nemen in de lava-spuwende bergtoppen. len echter bij de banken moeten gede poneerd blijven. HET GENTSCHE BLAD «HET VOLK» HOUDT OP TE VERSCHIJNEN Het Gentsche dagblad Het Volk deelt medé dat het van 1 November ten gevolge van de tijdsomstandigheden niet meer verschijnt. WEST-VLAAMSCHE AMBTENAREN VOOS DE BRUGSCHE RECHTBANK kraandag ochtend heeft de Boetstraf felijke Rechtbank van Brugge uitspraak gedaan in de zaak der gevluchte ambte naren uit de omgeving, die in Mei hun post op een onverantwoordelijke wijze verlieten. Burgemeester Moreau van Oostende wordt veroordeeld tot 4 maan den gevangenis, voorwaardelijk voor drie jaar en tot de kosten van het geding. Burgemeester Becelaere uit Torhout krijgt 1 maand gevangenis, eveneens voorwaardelijk voor 3 jaar en moet te vens de onkosten betalen. De drie Oostendsche schepenen Van Glabbeke, Yroome en Edelbau worden veroordeeld tot 3 maanden gevangenis, voorwaardelijk voor 3 jaar, en de kosten. Matbelin uit Leke ten slotte krijgt één maand gevangenis en dan nog voorwaar delijk voor 3 jaar. De HH. Vermeulen, gemeentesekreta- ris te Ruddervoorde, De Keizer uit Lef- finge, Guilbert en Van den Broeck uit Kuokke, worden vrijgesproken. NIEUWE OPROEP TOT DE LANDBOUV/ERS Door de Directeur-Generaal van de Ekonomisclie Diensten van het Ministe rie van Landbouw- en Voedselvoorziening werd een radiorede gehouden waarin een nieuwe oproep werd gericht tot de landbouwers. Iu deze rede werd er eerst op gewezen dat de teelten eerst en vooral dienen ge richt op de kwestie der voedselvoorzie ning. Van hoogerhand zal er gezorgd worden dat deze teelten loonend wezen. Het verhouwen van broodgraan en aard appelen dient volstrekt uitgebreid. De teelten van suikerbeeten en cichoreiwor tels mag hiervoor echter niet worden in gekrompen. De vlasteelt mag daarente gen niet worden uitgebreid. De boonen- en ertwtenteelt dient even eens uitgebreid .Voor deze vruchten moet het land er toe komen zijn eigen noodige hoeveelheden te produceeren. Geen enkel lapje grond mag onbebouwd blijven. Zelfs de meest onvrichtbaarste perceeltjes moeten bewerkt worden en bezaaid met rogge, haver of boekweit. Velen zullen er ook alle belang bij heb ben hun lusthof te herschapen in een pro- duktief perceel dat voedsel opbrengt. EEN MILLIOEN KILOGRAM HOL- LANDSCHE KAAS NAAR BELGIE Met toestemming van de Duitsche Overheid werd er tusschen België en Nederland een akkoord bereikt volgens hetwelk de Nederlandsche Melkcentrale tot September 1941 naar Belgie 10 mil lioen kgr. kaas zal uitvoeren. Een mil lioen kgr. werden reeds naar Belgie uit gevoerd. Daar nog niet kan vastgesteld worden hoe groot de kaasproductie in Nederland zal zijn. heeft de Nederlandsche Melk centrale het inzicht naar Belgie verder slechts 500.000 kgr. per maand uit te voe ren. DE AUTOBUSSEN ZULLEN NIET MEF.R RIJDEN OP ZON EN FEESTDAGEN Talrijke autobussen uit Roeselare eu Oostende afgeschaft. De autobussen zullen voortaan den Zondag en op Feestdagen niet meer rij den. Verder zullen vanaf Maandag 4 No vember de volgende autobusdiensten af geschaft worden Roeselare-Kortrijk, Roeselare-Dïksmui- de, Roeselare-Tielt. Deze diensten wor den overbodig tengevolge van een verbe terde spoorwegregcling. De autobusdiensten uit Oostende, ook deze naar Brugge, werden afgeschaft. enkele woonhuizen beschadigd en ette lijke personen, waaronder veel Hollan ders, g:dood of gewond. In het geheel werden 47 Britsche vlieg tuigen vernield; 17 Duitsche kwamen niet terug. IN GRIEKENLAND. Rome meldt dat de opmarseh werd voortgezet en dat de weerstand van vijandelijke achterhoe den werd gebroken. Het slechte weder hindert steeds de verrichtingen. Bij het bombardement van de Grieksche haven stad Patras zouden 50 dooden zijn geval len. Preveza en Tatoi werden eveneens met groot sukses bestookt. Groote bran den ontstonden. Benzinetanks gingen in vuur en vlam op. IN AFRIKA. Luchtaanvallen door Britsche vliegtuigen op La Bardia en To- bruck richtten lichte schade aan en ver oorzaakten den dood van 2 personen. Aanvaispogingen bij Tessenei en bij Cas- cala werden verijdeld. Ktn aanval op As- sab richtte geen schade aan. Vrijdag 1 November: IN HET WESTEN. Elen aanval van Britscne snelbooten op de Vlaamsche kust werd verijdeld ac. de marine-artillerie. Een der cooler werd vernield. De ver- geldingsaanvallen op Londen en andere belangrijke Britsche doelpunten werden voortgezet, o.m. op vliegtuigenfabrieken bij Sheffield, op een troepenkamp, op de dokken en nijverheidsinstsllingen aan de Theems te Londen en op verscheidene an dere havens, fabrieken en vliegvelden. Ontploffingen etV-nranden werden waar genomen. Een vliegtuig bracht een Schip van 5.000 ton tot zinken. Britsche bommen werden geworpen in West-Duitschland; zij vielen in open veld en vernielden slechts een hoogspannings kabel. 13 Eritsche vliegtuigen werden neerge haald; 5 Duitsche bleven weg. Dover werd beschoten. De Britsche ad miraliteit bekende hst verlies van twee aviso's. IN GRIEKENLAND. In den Epirus werd de rivier Kalamas bereikt. Het slechte weer en de vernielingen door de achteruittrekkende Grieken veroorzaakt, kunnen den opmarseh der Italianen niet stuiten. Italiaansche vliegtuigen voerden verschillende suksesvolle bombardemen ten uit, o.m. cp Patras, troepentranspor ten, de basis van Lepante, troeoenkampen bij Metsogon en belangrijke punten ge legen itj het Kalams-dal. Van beide zij den werd een vliegtuig verloren. Naar hst blad - Vreme zouden de Ita lianen reeds tot 90 km. diep in Grieken land zijn binnengedrongen. Officieel werd dit niet bevestigd. Naar verluidt werden door de Britsche vloot mijnen gelegd voor zekere Griek sche havens. IN AFRIKA. Een Britsche aanval aan de grenzen van Kenia werd afge slagen. Britsche vliegtuigen vielen ver schillende plaatsen aan op Italiaansch gebied, zonder groote schade te kunnen aanrichten. Zaterdag 2 November: IN HET WESTEN. Wegens de on gunstige weersgesteltenissen zijn alle Britscne luchtaanvallen achterwege ge bleven, deze der Duitsche luchtmacht echter met. Londen en andere Britsche belangrijke strategische punten, o.m. te Birmingham. Bristol, enz. Bij een aanval op een niumtiedepet vlogen verschillende munitie-opslagplaatsen in de lucht. Een trein ontspoorde. Voltreffers weiden waar genomen op vlicgpleinen. Een aantal vliegtuigen werden met ma- chiengeweer doorzeefd. Aan de Iersche kust werd een schip van 8.009 ton tot zinken gebracht. Een konvooi werd eveneens bestookt en verscheidene voltreffers vastgesteld. Twee Britsche vliegtuigen werden neer gehaald. Majoor Galland boekte zijn 50" overwinning. IN GRIEKENLAND. Het kruispunt Kalibari in den Epirus werd bereikt. De opruiiping der barrikaden. opgericht dcor de achteruittrekkende Grieken, wordt voortgezet. Naar berichten uit Belgrado zouden de Italianen enkele Grieksche ha vens, gelegen tegenover h:t eiland Ccr- foe, hebben veroverd. In verband met de Grieksch-Italiaan- echï oorlog wordt uit Amsterdam gemeld dat Lord Shatfield zou hebben verklaard dat liet ontschepen van Engelsche troe pen in Griekenland weinig zin zou heb- oen IN AFRIKA. E:n gemotoriseerde Italiaansche afdeeling rukte tot 40 km. ten Oosten van Sidi-El-Barrani op, tot voorbij Alaam El Saan. Groote luchtge vechten werden geleverd: hierbij werden 17 Engrlsche vliegtuigen neergeschoten, wijl 3 Italiaansche verleren gingen. Ver scheidene Britsche luchtaanvallen had den plaats. Onder meer werden bommen geworpen op de Italiaansche stad Napels en op de omliggende plaatsen. Er zijn 1 doode en 5 gewonden te betreuren. Vanaf deze week druk ken we ons blad een hal ven dag vroeger, dit opdat alle Postabonnenten den Zaterdag of ten laatste den Zondag morgen zou den kunnen besteld wor den. Vriendelijk verzoeken we alle Medewerkers en In zenders hiervan rekening te willen houden en ons hun bijdrage tijdig te la ten geworden, waarvoor hartelijk dank. V. Sansen-Vanneste, Uitgever. 1 Zondag 3 November: IN HET WESTEN De aanvallen op Londen en andere Britsche plaatsen wer den zoo bij dag als bij nacht voortgezet. Werden bestookt o.m.: Londen, Coventry, Liverpool, havens in Schotland, vliegvel den en nijverheidsinstellingen, enz. Lood sen gingen op in de vlammen en vlieg tuigen werden op den grond vernield. Duitsche vliegtuigen vielen verscheidene konvooien aan. Dertien schepen van sa men 47.000 ton, werden tot zinken ge bracht; 9 andere beschadigd. Een enkel Heinkel ni-toestel boorde drie schepen, namelijk een destroyer en twee vracht booten, in den grond. Voor Dover werd een konvooi verstrooid dcor de Duitsche kustbatterijen. De schepen, die een toe vlucht zochten te Dover, werden aldaar verder bestookt. De Britsche batterijen, die antwoordden, werden spoedig het zwijgen opgelegd. Britsche vliegtuigen wierpen bommen oo Duitsche en Nederlandsche plaatsen. Te Amsterdam werd een lazaret getroffen, waardoor 19 soldaten om het leven kwa men en 20 zwaar gewond werden. Elders in Nederland werden 7 burgers gedood. Enkele vliegtuigen geraakten toch boven Berlijn en wierpen bommen op woningen; eenige schade onstocd en een houtfa- briek geraakte in brand. Het Virchow- ziek.enhuis werd eveneens nogmaals ge raakt. De branden, die hier en daar ont stonden, konden snoedig gebluscht wor den. Er vielen enkele dooden. IN GRIEKENLAND. De Italiaan sche troepen ontwikkelden hun bedrii- 1 vigheid voort in het Kalamas-dal, in de richting van Jeanina en cp de hoogten van het Pindusgebergte. Luchtaanvallen werden uitgevoerd op het arsenaal van Salamis en de haven dier stad. op mili taire objecten bij Corfou, op troepenkam (Zie vervolg op 2e blad.) )i!iii!2iii!iii!iiiiiuiiiiiiitiMiu<aiiiiiiuR«iumiMimtwttitiw:miiiimmimtttiHfnH«Rt!t!mHmfft Een volk dat zijn groote mannen ver geet, is een verloren volk. Dit mag van ons Vlaamsche volk niet worden gezegd, en wel omdat het een zoo prachtige rij Vlaamsche koppen bezit, en verder om dat ons volk zich een eeuw lang met hart en tand heeft moeten weren om het eigen erf en eigen taal en zeden te verdedigen. Laten we in deze grootsche galerij van Vlaamsche Grooten, die verdienen te rij zen met hun machtige gestalte boven land en tijd. beginnen met hen, die ons zoo nabij zijn. En voor ons, uit het Westland, denken we hierbij aan Deken De Bo. We zulten u derhalve vooreerst spreken over dezen werker en dichter, dezen zwoeger en vorscher, die stierf als Deken te Poperinge. Toen we nog op de schoolbanken zaten i - fabels leerden opzeggen, heeft me nigeen van ons uit den ouden spiegel der Jonkheid het beroemde stuk leeren oo zeggen: Liefdadigheid, 't Was koud op den Poelbergl... enz. Alzoo hadden we reeds vroeg kennis gemaakt met Deken De Bo, den grooten West-Vlaamschen taalzanter, den onver- moeibsren werker en begaafden dichter, die stille maar sterk zijn steke heeft ge staan in den groei en bloei der West- Vlaamsche dichtersschool, met Gezelle op kon. Het is dit iaar vijf en vijftig jaar ge leden dat hij stierf als Deken te Pope ringe. Zijn leven en zijn werk zijn ons te na en te edel, om er ongeweten voorbij te stappen. Een kerkske langs de koutervelden bij 't kronkelen van de Lei schier onbekend en waar men zelden of nooit entwat van zei. Zoo dichtte Leenaart De Bo van Be- veren aan de Leie, waar hij op 27 Sep tember 1826 geboren werd uit ouders van schoon oud geloove en zeden. Leenaert mocht, toen hij veertien jaar oud was, naar het college van Tielt trek ken, naast de parmante moeder met haar roodgebloemde jak en kalmanden rok. We vinden in een oud gedicht van Pastoor Vandenpoel het portret terug van Lee naart rond dien tijd. Hoe zijn broek wat te kort was, wijl de knaap in vollen groeitijd was Daarbij van wijlen oom een afgedeelde jas. Een keunenvellen klak dio over d'ooren viel bevrijdde Narden's hoofd van koude en zeere tanden, het haar tot bij den neus in eene kruin gesneën... En zoo zijn ze te Tielt de straten ingetreên. iiiiiaim acBBsaai I Reeds op 't college was hij een groots vriend van sterren en bloemen. En 't was hem een buitengewone vreugd in de wir.ï teravonden naar de sterren te gaan kijï ken, met een lantaarn om zijn kaart® te belichten. Hij gaat de sterren zoeken met een lanteern! lachten ziin maten. Doch dat was het eerste ontwekken in hem van al wat groot en schoor.e was. Sterren en bloemen, Alfonske. mijn kind: Sterren en bloemen, 'k heb ze altijd bemind Sterren en bloemenik wi-erde een oud man Sterren en bloemen! ik en zweeg er nooit [van! De Bo was een echte student. Reeds in 1851 werd hij priester gewijd en werd na eenige maanden hulppastcor of coadjutor te Assebroek, en daarna lee« raar aan St Lodewijkscollege te Brugge. Twee en twintig jaar is hij daar op zijn post gebleven, leerende, werkende, stich tend? het jonge volk dat hem was toe» vertrouwd... Zooals men'zei: Vader De Bo. Zij voelden zich toch allen - aan den ouden tronk als scheuten Hier heeft hij kunnen uiting geven aan zijn grootste gaven: verstand en werk» kracht Hij dichtte daar regelmatig tal van verzen voor de prijsuitdeeïing, die ge bundeld werden in het boefje Ge» dichten In 1873 werd hij Pastoor te Elverding® en 9 jaar later werd hij pastoor der eerste-rang-pastorij te Kuiselede... och maar voor twee jaar, want in 1832 reeds, werd hij, spijts schoone spreken van zijn kant cm té Ruiselede te mogen blijven, door zijn Bisschop naar Poperinge ge zonden als Deken... en om er te sterven. Want, pas te Poperinge thuis, begon hem een lange smartelijke kwaal te onder mijnen... Het zou een jaar duren, een jaar van kruis en pijne... Op O. L. Vrouw nalf Oogst preekte hij zijn laatste ser moen over Gods oordeel 'Wie kon pree- ken als De Bo?> cn 10 dagen later lag hij in 't graf. Welk is dan de roem van zoo'n man? zult ge vragen. Zijn er niet honderden zulke edele priesters? Ja, maar de le veris- ream van dezen groeten man ligt vooral in zijn taal- en dichtwerk. Als taalkenner vooreerst blijft zijn name hoog. En zijn meesterwerk is Idio ticon dit is esn woordenboek waarin zoo omtrent al de West-Vlaamsche woor den en zegswijzen terug te vinden zijn. Een reuzenwerk, een monument is liet, zoo'n sehat te verzamelen, te rangschik ken, in te vullen, te verbeteren en uit ta geven. Niet min dan 28.318 woorden staan erin opgeteekend en uitgelegd. Willen we verder over zijn niet onbe langrijk werk spreken, dan mogen va zijn Gulden Wierookvat niet vergeten, een vroom en zalvend kerkboek, dat zeer verspreid werd. Tale en oudheid heeft hij ook ruim ge diend met tal van artikels in Gezelle'3 tijdschrift Rond den Heerd Ook als dichter klinkt zijn stemme sim pel, maar oprecht en ongekunsteld, als het klare gefluit van een merel over zijn geliefde Vlaamsche landouwen, over zijn houwe trouwe aan zijn volk en zijn ge loof. Als 't koolzaad zijne bloezemknopjc* Het werk zal door een uitvoerend ko- miteit worden bestuurd. Ieder lid van het uitvoerend komiteit zal gemachtigd zijn in den schoot van zijn departement een raadgevend komi teit te stichten. Het uitvoerend komiteit zal zijn op dracht volbrengen door tusschenkomst van provinciale komiteiten. Deze zullen tegenover het uitvoerend komiteit verantwoordelijk zijn voor het beheer van Winterhulp over heel de pro vincie. Te dien einde zullen ze overgaan tot het stichten van a) een algemeenen raad voorgezeten door den Goeverneur van de provincie en bestaande uit de meest daartoe bevoeg de personaliteiten uit de provincie. b) een bestuurskomiteit voorgezeten door den Goeverneur of zijn plaatsver vanger en welks organisatie overeen stemt met deze van het uitvoerend ko miteit. De provinciale komiteiten zullen in elke stad of gemeente een plaatselijk komiteit vormen, rekening houdend niet de wen ken die hun door het bestnurskomiteit ge geven worden. WEGEN EN MIDDELEN Het budget van het werk moet geschat worden op ten minste één miljoen per dag, dus meer dan 36J miljoen per jaar. Zoo belangrijke bedragen kunnen slechts bijeengebracht worden, wanneer stelselmatig op heel de arbeidende natie en op al de aktieve organisaties van het land beroep kan worden gedaan. De oude methodes van inschrijvings- lijsten, geldinzamelingen, enz., mogen slechts bijkomstig worden te pas ge bracht. Een dergelijke financieele inspan ning moet bet resultaat zijn van vrijwil lige medewerking van alle landgenooten die geldmiddelen of bedrijfsinkomsten hebbeu. Iedereen moet doordrongen zijn van de gedachte dat het gaat om een plicht van nationale solidariteit, en dat het nakomen van dezen plicht meer in het bizonder verlangd moet worden van hen die nog een winstgevende bedrijvigheid uitoefe nen of over regelmatige inkomsten be schikken. Bovendien moet deze krachtinspanning periodisch worden herhaald, daar anders het financieel evenwicht niet kan worden bereikt. Om de normale werking van Winter hulp mogelijk te maken, zijn twee din gen vereischt a) stichting van een aanvangswerk- fonda; b) schepping van manndelijksche in komsten die de vaste financieering van het werk verzekeren. Om dit dubbel doel te bereiken, zal het uitvoerend komiteit volgende richtlijnen volgen L - HET WERKFONDS Voor de vorming van het werkfonds zouden handelsvennootschappen worden uitgenoodigd 1 van hun kapitaal ver hoogd met hun reserves te storten, de I eigenaars van onroerende goederen 1 van hun kadastraal inkomen. Volgende cijfers wijzen uit wat te be reiken valt door deze heffingen. Het kapitaal van de Belgische handels vennootschappen bedroeg in 1939: frank 48.704.555.000. de reserves 16.974.077.000 fr., zegge 65.678.632.003 fr. De bijdrage van de handelsvennoot schappen tot het werkfonds zou dus on geveer 65 miljoen bedragen. De opbrengst van de onroerende goede ren bedraagt6.500.000.003 frank De af houding van 1 zou dus 65 miljoen op leveren. Het werkfonds zou dus 130 miljoen be dragen. II. - DE MAANDELIJKSCHE INKOMSTEN Wat de maandeiijksche inkomsten be treft, deze zouden verkregen worden op navolgende wijze: A. - De ekonomiscbe organismen, daar onder niet alleen de industrieele vennoot schappen en de handelsvennootschappen, maar alle bedrijven en handelsonderne mingen in den ruimsten zin, schouwbur gen, bioscopen, café's, restaurants, enz., zouden er in toestemmen maandelijks één per duizend van hun zakencijfcr af te dragen. Daar deze formule niet op banken en holdings kan worden toegepast, zou een bijzondere bijdrage moeten worden vast gesteld in overleg met de belanghebben den. Het zakencijfer voor de vennootschap pen alleen inag over slechte en goede ja ren gemiddeld geschat worden op 100 miljard frank. Eén per duizend zou dus een bijdrage beteekenen van zoowat 100 miljoen. B. - De Belgische Staatsburgers, die het geluk hebben een beroep of bedrijf uit te oefenen, dit is het leidend perso neel, ambtenaren, bedrijfsleiders, bedien den, arbeiders, enz., zouden er in toe stemmen volgende bijdragen en percen ten op loonen en wedden te storten: 5 Frank per maand voor loonen en wedden tot een bedrag van 1500 frank; J4 per honderd per maand voor loonen cn wedden tot een bedrag van 2500 fr. met verhooging van l/2 per honderd voor iedere bijkomende schijf van 2500 fr. tot 25.000 frank. Iemand die 25.000 fr. verdient, zou dus 5 procent moeten afstaan, wat het hoog ste percent zou uitmaken. Voor de beoefenaars van vrije beroe pen zou, waar het niet mogelijk blijkt het bedrag van bun inkomsten te kennen, in gemeenschappelijk overleg een forfaitaire bijdrage worden bepaald. Hetzelfde zou gelden voor de landbouw inkomsten. De bedrijfsinkomsten, deze van de vrije beroepen inbegrepen, de inkomsten van handel, industrie cn landbouw, bedragen ongeveer 43 miljard. Een gemiddelde van 1/3 procent verzekert aldus een inkomen van ongeveer 130 miljoen. De door toe passing van deze formules beschikbaar geworden bedragen zouden door de pro vinciale komiteiten worden geïnd. Deze zouden er over beschikken en zoodoende hun budget kunnen samenstellen. (Zie vervolg op 2e blad.) pjes Als d'halmen op den akker krullen van 't graan, dat dik in d? auwen spant niets kan mijn ziel met vreugd vervullen lijk Vlaanderen, lijk mijn vaderland. Hem was de natuur vreugde en ent» spanning, berk en beuk, boscn en beemd, zee cn duin, 't was hem al even liei... Zijn laatste gedichten zegt Hugo Ver- risst, zijn gelijk een geruisch in de een» zame bosch- en bïaderstilte Hoe geerne ging hij niet naar zee... en 't deert hem zoo, als de jaren hem weer» houden. Tusschen Breedene en Wenduin® langs de zee in 't duinenzand sedert vijf en dertig jaren, met een weelderig bosch beplant, kwam een zuiderling gewandeld ieder jaar in 't herfstseizoen met e?n wandelstaf in handen en met beukels op de schoen. Kinderen van den duin die 'k minne Meester Leenaart keert niet weer ach, de winter van het leven daalt allengskens op hem neer. Uit zijn groote liefde tot bloem en kruid groeide zijn gewaardeerd Kruidwoor denboek (4.500 woorden). Ook de mie ren bestudeerde hij met voorkeur. En kruiden en woorden zanten was hem een overgroot? vreugde. In 1885 werd Deken De Bo plechtig ge vierd door een puike schare bewonderaars. En onlangs heeft Beveren aan de Leia zijn grooten inboorling ook waardig her dacht, met een gedenksteen te plaatsen in den voorgevel van zijn geboortehuis. Te Poperinge staat het praalgraf van De Bo. En spreekt men er mi niet meer van dat hij denkelijk wel een standbeeld krijgt, toch hopen we dat eerst of laatst Poperinge een waardig gedenkteeken tot nagedachtenis van zijn grooten Deken zal oprichten. Doch zijn schoonste praal en gedach tenis is de eere die ieder rechtgeaard Vla ming hem toedraagt, omdat hij onze tal® met zulke schatten vereerde, cmdat hij de nietsontziende werkosse was, zocais Gezelle eenmaal zei, die den ploeg der beschaving trok door den Vlaamscbea vadergrond Dat men nog gerust De Bo's werken leze. en lesre op school. Zij hebben een West-Vlaamschen klank, maar dat is onzo eigen klank, de weerklank van onze on- gekomplimenteerde West-Vlaamsche ziel. L. J. GE ZIJT over ons blad tevreden! Na lezing, schuif bet in handen van eea gebutir of vriend, zoo steunt ge ons. Dank erom. DE HISTORISCHE SAMENKOMST TE FLORENTIE De Fukrer en Muiaafm danken rr.n op Het kanton van het Palazzo Vecchto ft Florentie om <Le toejuichingen die ze van de samengeschoolde menigte cp d# Piazza della Sign or ia ontvangen»

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 1