DESCK0DT-C0LAERT in de Mlüe Pijp -17 ie «liE Uit 't Poperingsche IRIS, Uit 't Iepersche AIMANACH 1 Uit 't Veurnsché 1 Slapen is noodzakelijk MONOPOEDERS BOUWEN ALEX VERNIEUWE Bazar der Galerij ÜCHTDEMPING OORLOGSSCHADE UIT POPERINGE WOORDENBOEK DE APOTHEEK H. NOTREDAME Ter Apotheek Notredame POPERINGE MET ZWARE STRAFFEN BEDREIGD AMBTELIJKE BERICHTEN PLANNEN BESTEKKEN MQDEN SUZANNA Voor uw Apioon Moncarey-Decante ODEN Mcordstraai S3, Poperir.gs Carpentier ömer, leoersieenw., Poperinge. - Tel. 195 UIT IEPER EDG. MISSIAEN JOZEF DESAEGHER SNOECK'S UIT VEURNE HET OUD GEKENDE HUIS is overgebracht naar 't gekend Huis wm ■■Bi APOTHEKEKSDIENST Is heden Zondag alleen open van 8 tot 12 uur en van 1 tot 7 uur, de Apotheek Apotheek LEURIDAN. Bertenplaats. KOMT TE VERSCHIJNEN: Brepols' DUÏTSCH bewerkt door Dr J. SERVATTE. Leeraar aan de Handelshoogeschool voer Juffrouwen te Antwerpen. XEDERLANDSCH-DUITSCH DUITSCH-XEDERLANDSCH Te bekomen: Prijs 75 frank. Eoekhandel Santen-Van nes te, Gasthuisstraat 15, Poperinge. BURGERSTAND van 31 Oktober tot 8 November 1940. Geboorten. Maes Luc, z. v. Valère eri 11 aes Maria, Reningelststeenw. Poissonnier Robert, z. v. Joseph en Mat ten Germaine, Abeelesteenweg. Vanlede Roza, d. v. Gaspar en Vanlede Maria, Vlamertinge. Deroo Noël, z. v. Aiwré en Paesscnesoone Maria, Proven. Verhoy Godeheve, Boezinge. Lobelle Jacque line d. v. Maurice en Hoedt Marie-Louise, Zuidschote. Overlijdens. Thoor Clothide, 80 j., weel. Reynaert Karei, Ieperstraat. San ders Eugène, 22 j., ongeil, Bceschepestr. Loridan Michel, 5 m„ Nieuwe Mik Ker/thofstr. Goussey Leonia, 86 j„ wed. Declerck Henricus, Boeschepesteenw. Debyser Henricus, 82 j„ echtg. Deheuck Ludevica. Pottestr. Pittillioen Achilles, 58 j., echtg. Lecleire Malvina, Proven- steenweg.. Huwelijken. Vandroemme Adhemar, onderwijzer, v. Watou en Depoers Bertha, z. b, v. Pop. Rubrecht Georges, land bouwer en Vermote Ivonne, z. b„ b. v. Pop. Huwelijksbeloften. Vercruysse Geor ges, werktuigkundige, v. Pop. en Huys Syzanjie, naaister, v. Watou. Milleville Gaston, haarkapper en Lemahieu Alice. 7. b, b. v. Pop. Sierens Valère, genees heer, v. Pop en Toye Elisabeth, z. b., v. Ganshoren. Deboo Jerome, landbouwer, v. Pop. en Vandenbsrghe Gabriella, land- bbuwEter. v. Dikkebusch. vroeger Gr. Markt, Poperinge, is thans overgebracht naar de GASTHUTSSTR. 34, Poperinge (nevens Fotohuis Leeuwerck.) hetbeste middel tegen hoofdpijn. POPERINGE IN GEVAL VAN HERHAALDE SABOTAGE-AKTEN De Burgemeester der Stad Poperinge maakt zijn medeburgers bekend dat de Crtehommandantur van leper op 1 No vember laatstleden, volgend schrijven aan ons Stadsbestuur liet geworden: Betreft: SABOTAGE AKTEN. Verscheidene voorvallen in den laat- Sten ti id stellen vast dat Immer nog sa botage "akten tegen inrichtingen van het Duitsche Leger gepleegd worden. Ik wijs er nogmaals uitdrukkelijk op dat. Ir. de toekomst, de gemeenten op welker grondgebied sabotage handelingen ondernomen worden, met volgende maat regelen zullen af te rekenen hebben: 1. Hooge geldstraffen. 2. Vastzetting van gijzelaars. 3. Interneering van de gewezene krijgs gevangenen. 4. Evacueerir.g der gemeente en om liggende gebieden in een kring van 5 km. Ik verwacht dat de Burgemeesters erin gullen slagen, de bevolking af te houden var. onbezonnen wandaden, welke onver mijdelijk het uitlokken van bovengemelde maatregelen voor gevolg zouden hebben. De ontvangst van deze gevolgtrekking is schriftelijk te bevestigen. (Get.) HOFFMAN. Hauptmar.il und Ortskommandant. Gezien de strenge straffen welke, bij her. aiing van sabotagedaden de bevol king te wachten staat, komt hst aan elk een afzonderlijk en aan de gansche be volking in het algemeen toe, zich van alie misarijven te onthouden, en waakzaam to zijn om gebeurlijk aeze te beletten of üc c a ders op te zoeken. De bewaking van ae Duitsche verbin dingskabels, ons door de bezettende macht op-"tiegd, valt dus ten laste van alle weer bare inwoners onzer stad, zonder eenige uitzondering, om welke reden ook. Het zou niet betamen en niet redelijk zijn die plicht niet algemeen en solidair op te nemen: elk dient een deel van aen last aan te nemen. Daarom beveelt de ondergeteekende, Bu emeester der stad Poperinge, dat, ten laatste tegen den 10 November a.s., alle mannelijke medeburgers, geboren tus- schen den 31 December 1894 en 1 Ja nuari 1921, en nog niet voor den waak- dienst zijn opgeroepen geweest, verplicht zijn. hen ten stadhuize, bureel Nr 6, aan te geven. De ene die aan dit bevel geen gevolg geven, zullen aanzien worden als willende zien onttrekken aan hunne verplichting, en bijgevolg als wederspannige recnterliju "vervolgd worden. Poperinge, den 5 November 1940. De Burgemeester, Dr Jos. Van Walleghem. DE BEWAKINGSDIENST De bewaking van telefoonkabels werd sedert Woensdag uitgebreid tot den Ieper- steenweg en de Switch Road, gelegen tus- schen den Krombekesteenweg en den El- ve: iingesteenwg. Voortaan mosten alle voorbijgangers op ae bewaakte banen, zoo bij dag als bij nachte, door de wachters geidentifi- ccr.ro worden. Naam en nummer der een zelvigheidskaart dienen opgenomen door de wachters. Iedereen zorge dus steeds zijn eenzel- vigneidskaart op zich te dragen, om alle veide.e vervolgingen te vermijden. AANLEGGEN VAN ELEKTRISCHE LEIDINGEN De Hoogere en de Militaire Overheid heeft aan de Gemeentebesturen laten we ten dat, om brandgevaar te voorkomen, voortaan enkel vaamannen elektrische leidingen in huizen mogen aanleggen. De gewone manschappen van de weer macht, noch burgers, die in het vak niet ervaren zijn, mogen dus geen elektrische binnenleidingen in de huizen verrichten. Verders moet het stadsbestuur verwittigd worden bij iedere leiding of aanlegging van draden. TOONEELOPVOERINGEN Schouwburg- of variété groepen mogen er.kei optreden, na een bijzondere toe lating van den Propagandadienst te Brus sel bekomen te hebben. Aanbiedingen mogen nochtans tot de Ortskommandan- tur gericht worden. De aanvragen moeten vergezeld zijn van het advies van het Gemeentebestuur. Het programma van het op touw gezette stuk most tevens voorgelegd zijn. VERDUISTERING Het Stadsbestuur herinnert nogmaals dat de woningen totaal dienen verduisterd te worden bij het vallen van den avond tot het tijdstip van het opstaan der zon De bewoners moeten elkander verwit tigen zoo er vrijwillige of onvrijwillige nalatigheid bij rijn gebuur bestaat. Bij herhaling dient de Politie of den Zeker- heidsdienst verwittigd te worden. 11 NOVEMBER Het Staatsblad van 6 November 1940 deelt mede dat de Bezettende macht vol- fende schikkingen neemt betreffende den 1 en 15 November 1940: 1. Alle betooging, feestelijkheid en ar- beidsstopzetting op 11 November is ver boden iedereen moet dien dag aan zijn werk blijven: 2. 's Konings naamfeest op 15 Novem ber 1940 mag gevierd worden door gods dienstige plechtigheden en door vrijaf voor de schooljeugd. Deze dag meet bo vendien, zooals voorheen, als werkdag gehandhaafd worden. 3. Alls bevlagging op 11 en 15 Novem ber 1940 is verbóden. De Burgemeester, Dr Jos. Van Walleghem. ESSSE-Sg van BUITEN en BINNEN ARCH ITEKT UUR en van IJZERKONSTRUKTIES GEDIPLOMEERD ARCHITECT P ROVEN PERIODIEKE IJK VAN DE MATEN, GEWICHTEN EN WEEGTOESTELLEN hebben plaats op volgende dagen en uren, in de Stadsschaal, Noordstraat: Dinsdag 12 November, van 10 tot 12 u. en van 12 H tot 15 uur. Woensdag 13 Nov., van 9 li tot 12 u. 'efi. van 12 !l tot 15 uur. Donderdag 14, Zaterdag 16, Maandag 18, Dinsdag 19, Woensdag 20 November op zelfde uren als op Woens dag 13 November. Donderdag 21 No vember, van 9 tot 12 uur. Er zullen persoonlijke oproepingsbiljet ten ten huize besteld worden. De belang hebbenden echter, die geen oproepings biljet zouden ontvangen, gelieven zich aan te bieden op een der twee laatste zit dagen, na vooraf een oproepingsbiljet te hebben afgehaald ten stadhuize. MEVROUWEN, MEJUFFERS. Vanaf heden te bekomen, alle MODEL-, SERIE en ROUWHOEDEN, alsook een GROOTE KEUS HANDSCHOENEN en SJERPEN. Bij SUZANNA RYCKEBCSCH, N. Krijgikerkhofstr. - Poperinge. Alle herstellingen worden aanvaard. Leveren en Placeeren wij Lwesrie Papieren STOCKS met alle Toebehoorten llllllllllll!llllillllll!!illllll!l!illllili!!S!liillllli!llll!iliiililllli!!lllilllJliil!lllilllllli!l!llllU VRIJE BEROEPSSCHOOL LAGERE NIJVERHEIDSSCHOOL Jonge Werklieden! Moer dan ooit zullen in de toekomst een flinke vorming en een groote be kwaamheid vereisclit worden. Om U daaraan te helpen stelt de Vrije Be- roepsschool flinke Leeraars tot uwen die rst. Wie er gebruik van wil ma ken verkrijgt in korten tijd en dat nog heelemaal kosteloos een ken nis en een vaardigheid, waarmede hij andere stielmannen ver overtreft. Maakt ook gij er gebruik van! AANGELEERDE VAKKEN: Rekenkun de Meetkunde Kandel Wetten- leer aangepast aan de bouwkunde Tee kenen met de vrije hand Vakteekenen aangepast aan hout- en ijzerbewerking, steenkappen, enz. De lessen worden gegeven volgens het programma van den Staat en van de Provincie en staan onder hun toezicht. Om reden van de bezetting van de klas sen is er geen middel geweest tot hiertoe de lessen te hernemen; ook zal het on mogelijk zijn, om reden van de licht- demping de lessen 's avonds te geven. Daarom zijn de leergangen voorloopig als volgt geregeld: Voor de voorbereidende afdeeling: Den Donderdag van 2 uur let 6 uur en den Zondag van 10 uur tot 12 uur. Deze lessen gaan door in de Gemeenteschool (Komstraat) Voor de afdeelingen van de Houtbewer king en de Bouwvakken, alsook voor de afdeeling Metaalbewerking: den Zaterdag van 2 uur tot 6 uur en den Zondag van 10 uur tot 12 uur. Deze lessen gaan snuis door in de bovenzaal van het Volkshuis (toegang langs de Ieperstraat». De lessen voor de afd. Hout en Bouw en Metaal nemen een aanvang op Zater dag 9 November, deze voor de voorberei dende afdeeling op Zondag 10 November. Inschrijving bij den E. H. Bestuurder: St-Janskruisstraat 2, Poperinge. ji 18, Gasthuisstraat, Poperinge M^saassaszsQSstJzaBSBaazasBzi ■Q WBfttP I i r i r TrinTTiiiffiffmCigi -"~t» in GEVECHT In de herberg C. in de Veuraestraat ontstond hevige ruzie tusschen twee ver bruikers, dit op Dinsdag avond jL Wel dra geraakten zij handgemeen en slagen werden gedeeld. Het zaakje zal ten slotte zijn beslech ting vinden voor de Rechtbank. LAAT UW OORLOGSSCHADE SCHATTEN DOOR Gediplomeerd Architekt - Géomètre - Expert Gewezen Stacitscommicsaris EERVOLLE ONDERSCHEIDING Onze jonge stadsgenoot Gheus Jules, ion van Heer Gheus Maurits, nam op Woensdag 30 Oktober 1L deel aan de wedstrijden voor koperen Blaasinstru menten aan het Koninklijk Muziekcon servatorium te Gent. De Heer Gheus volgt er het eerne jaar in de afdeeling Bazuin (Trombonne), onder Leeraar Heer V. Du- pont. en hij kwam uit in den wedstrijd om een tweede prijs te behalen. Hij lukte hierm ten beste en bekwam zijn tweede prijs met onderscheiding. De Jury bestond uit ce HH. J. Tous- saint-De Sutter, Bestuurder van het Kon. Qonservatoriuni, J.-B. Faulx en A. De- verdenne, Leeraars en Ch. Heylbroeck en D. Boelme, Eere-Leeraars. De Heer Gheus is een veelbelovend leerling en we houden eraan hem hier cm zijn mooien uitslag onze beste gelukwen- schen aan te bieden. Dat hij met vlijt voortwerke om aanstaande jaar zijn eer ste prijs te behalen. We zijn ook gelukkig onder de Jury leden den naam te zien van Heer Ch. Heylbroeck, de flinke vroeger Bestuurder onzer Katholieke Harmonie. Zijn tal rijke vrienden hier zuilen met genoegen vernemen dat hij steeds in goede gezand- hid is. En langs dezen weg maken wij Heer Heylbroeck de genegen groeten over zijner vrienden Poperingenaars. BIJ EEN OVERLIJDEN Dinsdag is alhier overleden na een pijnlijke ziekte, de Heer Achille Pitte- lioen, stadswerkman. De overledene was een trouwvol werker, die steeds zijn taak met plichtbesef volbracht. De Lijkdienst heeft plaats op Zaterdag 9 November, te 8 41 uur, in St-Bertinus- kerk. Aan de Familie in rouw bieden wij onze christene deelneming aan. PASSIEVE LUCHTBESCHERMING Het Stadsbestuur, op aandringen der Provinciale InsDectie, wenscht het vol gende aan de bevolking mede te deelen: L - De lichtafdemping dient binnen de eerste dagen volledig in orde te zijn. In woners die van de Z. H. D. verwittigingen kregen, verzoeken wij daaraan ten spoe digste gevolg te geven. Bijzonder wordt de aandacht getrok- a) De klaarte die m< ogelii hterde ks bij het ken ojjK openen van vóór of achterdeurennaar buiten schijnt, dient alleszins belet: daar toe kunnen lichtsassen, of eléctrische middelen worden aangewend. b) De volstrekte verduistering van alle vensters, glazen daken, trapplaatsen, enz., en in de achtergebouwen. 2. - De entruiming op alle zolders van alle rommel en andere licht ontvlambare stoffen is verplichtend; verplichtend is eveneens het aanbrengen van zand. Te dien einde krijgen alle inwoners de gele genheid zich kosteloos zand aan te schaf fen (20 kgr. per lid van het gezin). Daar voor staat ieder gezin dan verantwoorde lijk, daar verdere kontrool volgt en er streng zal worden opgetreden. Daartoe wordt op den koer van het Stadhuis kosteloos zand uitgedeeld op de volgende dagen, en dit volgens de num mers der gezinskaarten: N' 1 tot 100: Maandag morgen 11 Nov. 101 tot 200: Maandag namiddag. 201 tot 300: Dinsdag morgen 12 Nov. 301 tot 400: Dinsdag namiddag. 401 tot 500: Woensdag morg. 13 Nov. 501 tot 600: Woensdag namiddag. 601 tot 700: Donderd. morgen'14 Nov. 701 tot 800: Donderdag namiddag. 801 tot 900: Vrijdag morgen 15 Nov. 901 tot 1000: Vrijdag namiddag. 1001 tot 1100: Zaterdag morgen 16 Nov. 1101 tot 1200: Zaterdag namiddag. 1201 tot 1300: Maandag morgen 18 Nov. 1301 tot 1400: Maandag namiddag. 1401 tot 1500: Dinsdag morgen 19 Nov. 1501 tot 1600: Dinsdag namiddag. 1601 tot 1700: Woensdag morg. 20 Nov. 1701 tot 1800: Woensdag namiddag. 1801 tot 1900: Donderd. morgen 21 Nov. 1901 tot 2000: Donderdag namiddag. 2001 tot 2100: Vrijdag morgen 22 Nov. 2101 tot 2200: Vrijdag namiddag. 2201 tot 2300: Zaterdag morgen 23 Nov. 2301 tot 2400: Zaterdag namiddag. 2401 tot 2500: Maandag morgen 25 Nov. 2501 tot 2600: Maandag namiddag. 2601 tot 2700: Dinsdag morgen 26 Nov. 2701 tot 2800: Dinsdag namiddag. 2801 tot 2900: Woensdag morg. 27 Nov. 2901 tot 3000 Woensdag namiddag. 3001 en meer: Donderdag morg. 28 Nov. De aflevering geschiedt 's morgens van 9 tot 12 uur en 's namiddags van 14 tot 17 uur. 3. - De toegang tot de sehuilloopgraven is streng verbóden, buiten alarmtijd. Kin- ders bijzonderlijk moeten ze niet gebrui ken alS speelterrein; en de" ouders worden hiermede verwittigd dat er onverbiddelijk zal worden opgetreden tegen alle over tredingen BOEKERIJ-DA VIDSFONDS Heden Zondag 10 November is de Boe kerij open van 12 >4 tot 14 uur. DIEFTE Op 1 November jl„ in den avond, werd in de zwijnenslachïerij M. J., op de Groo te Markt, een hesp gestolen. Door de politie werd een onderzoek ingesteld. MUZIEKLESSEN Juffr. A. BLANCKAERT, 1® Prijs aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent. meldt dat zij leerlingen voor PIANO en NOTENLEER aanvaardt. Gasthuis straat 41, Poperinge. wmmmm flamHnRmffRHHmHHfBBP!!™ HUISZOEKING Bij zekeren S. werd door de politie deze week huiszoeking gedaan en enkele voorwerccn, behoord hebbend tot het Engelsch leger, werden aangeslagen. VERKOOP VAN BOTER De Ravitailleeringsdienst deelt ons mede dat op Zaterdag 16 November boter zal verkocht worden in al de winkels, houders van een vergunning van boter- verkoop. WIELRIJDERS, OPGELET Naar verluidt, werd in den loop dezer laatste dagen een aantal processen-ver baal opgesteld tegen wielrijders die bij donkeren per flets reden zonder licht. Er dient er nogmaals op gewezen dat bij duisternis alie fietsers gehouden zijn licht te hebben, maar afgedempt op een wijze dat de lichtstraal naar den grond gericht is en enkel door een rechthoekig gleufje uitstraalt. Wegens heling van een militair rijwiel en het onvoldoende uithangen van prij zen, moest voor de zooveelste maal op getreden worden. GEVONDEN Kleine bruine regenmantel. Roode kinderhandtasch. Huisdeursleutel en autowiel. VERLOREN Arbmanduurwerk. Inlichtingen ten politiebureele. APOTHEKEKSDIENST Heden Zondag alle Apotheken open tot den middag; 's namiddags alleen open de VAN ROBAEYS. BURGERSTAND van 30 Oktober tot 6 November 1940. Geboorten. Pillaert Ivette, Recollet- tenpoort 5 (v. Houtem-bij-Ieper). Ver- haeghe Nicole, Recollettenp. 5 (v. Lange mark). Dethoor Jeannine, Recollet tenp. 5 (v. Langemark). Roussel Ray mond, Recollettenp. 5 (Ieperleestr. 321. Verleure Jacques, watermgstr. 12. Hoe- venaeghel André, Recollettenp. 5 (v. V/ijt- schate). Slembrouck Lues, Recollet tenp. 5 (Kalfvaart 10). Sarrasin Ma- riette, Recollettenp. 5 (V. Zandvoorde). Overlijdens. Donck Aloysius, 71 j., apotheker, ongeh., Groote Markt 18. Devos Augusta, 50 j., echtg. Pothé Gus- taaf. Poperingesteenw. 8. Borries Irène, 9 j., Patteelstr. 13. Vanlerberghe Pha- raïlde, 52 j., echtg. Hoornaert Henri, Lan- AMBTELIJKE BERICHTEN BERICHT Het Stadsbestuur heeft van den Heer Orts-Kommandant een schrijven ontvan gen waarbij ter kennis wordt gebracht dat voor DADEN VAN SABOTAGE de Stad en haar Inwoners volgende straffen kunnen oploopen: 1) Zware geldboeten. 2) De opsluiting van gijzelaars. 3) Het terug intemeeren der Krijgsge vangenen. 4) Het ontzetten der stad en het om liggende gebied in een omtrek van 5 km. H:t Stadsbestuur dringt opnieuw aan opdat al de ingezetenen van Stad, bewust van hun zware verantwoordelijkheid te genover hun medeburgers, zouden waken opdat dergelijke niet te verrechtvaardigen misgrijpen zouden vermeden en belet worden. Het Stadsbestuur doet beroep op den geest van tucht en het gevoel van solida riteit waarvan de bevolking steeds op voorname wijze blijk heeft gegeven om haar aan te sporen hare verplichtingen in oorlogstijd met stiptheid te blijven naleven. leper, den 4 November 1940. De Secretaris, De Burg. en Schep., G. Versailles. J. Vanderghote. BERICHT De personen die wenschen voorschot ten te bekomen voor het herstel van him geteisterd goed, worden verzocht zich aan te bieden ten Stadhuize, bureel Nr 9, voorzien van de elgendomstitel en ver zekeringspolis van voormeld goed, alsook van hun trouwboekje. De belanghebbenden moeten bovendien in het bezit zijn van de schatting, in drie exemplaren, der uit te voeren wer ken aan den huidigen prijs, en indien de werken zijn uitgevoerd, van de rekenin gen met zegels, alsook van vier afschrif ten dezer rekeningen. Het Stadsbestuur. BERICHT AAN DE LANDBOUWERS De producent die ten minste 25 aren peulvruchten (gele, groene, of vlerkante erwten; groene, bruine of witte boonen; paardenboonen en voederboonen) ver bouwt is voor zijn oogst verantwoording verschuldigd tegenover den Staat. Bedoelde prooucent moet uiterlijk tegen den 15 November a. s. aangifte doen van zijn productie bij het Gemeentebestuur: Dienst van. Landbouw en Voedselvoor ziening, Diksmuidestraat Nr 22. Maandelijks, bij de aflevering der rant- soeneeringszegeis, overhandigt de pro ducent aan het Gemeentebestuur de rant- soeneeringszegels vdor peulvruchten, Nr 4, overeenstemmend met de hoeveelheden die door hemzelf en door zijn. gezin wer den verbruikt. «CINEMA COLISEUM» S.M. IEPER De Heeren Aandeelhouders worden ver zocht in buitengewone algemeene verga dering hijeen ie komen op WOENSDAG 20 NOVEMBER 1940, te 17 uur, in het hótclHèi.l2vyeer.<f», Groote Markt Ko ning Albert .1, leper, 'DA&ORÏJE: Ontbinding en vereffening der maat schappij. Aanstelling van een vereffenaar. Goedkeuring van het verslag en van de rekeningen van den vereffenaar. Neerlegging der titels op den niaat- schappelijken zetel te leper. WATOU Burgerstand, maand Oktober Geboorten. Decalf Gisèlc, d. v. Ju- lien en Busschaert Leona. Coene Ma- ristte, d. v. Louis en Canele Raise. Huwalijken. Lebion Maurice en Buck ley Maria, b. v. Watou. Catrycke Syl- vère, v. Poperinge, en Deschodt Goae- lieve, v. Watou. Deschodt Georges en Vallasy Mariette, b. v. Watou. Bossaert Joël. v. Reningelst, en Barzeele Germaine, v. Watou. Duran Remi. v. Moorslede, en Ostyn Margarita, v. Watou. Overlijdens. Beauprez Marie-Louise, 41 J., echtg. Vandenabeele Jules. Bous- saert Justina, 89 j„ wed. v. Spilllaert Ch. Vanveuren Amandus, 85 j., echtg. v. Flauw Marie-Louise. Ujkontgraving. Sedert een veertiental dagen is men bezig de lijken te ontgraven van de hier gevallen Engelsche en Fransche solda ten. Tot nog toe heeft men alle soldaten kunnen vereenzelvigen, buiten één die waarschijnlijk van Engelsche nationaliteit was (gevallen aan de Nieuwe Seule Er vallen nog een vijftiental soldaten te ontgraven, waaronder 8 Franschen en zeven Engelschen wat niet de vreemde burgerslachtoffers zal gebeuren, is nog niet geweten. Spijts het slechte weder der laatste dagen volbrengen de ontgravers toch ijverig hunne zware taak. De lijken worden seffens gekist en naar het militair kerkhof langs de Houtkerke- straat overgebracht. Burgerwacht. Op bevel van den Militairen Bevelheb ber van Belgie, is de Burgerwacht herin gericht. Voorloopig wordt alleen toezicht uitgeoefend op de verduistering. Wie niet in regel is, wordt verwittigd, zoo het niet helpt wordt hij aangeklaagd bij de Rijks wacht. Inwoners van Watou, plaatsbewo ners en landbouwers, dempt uw licht, niet alleen wanneer Engelsche vliegers hovencirkelen, maar ook wanneer niets te hooren valt van motorengeronk in het geluchte 1 GEVONDEN M. Decleer Oscar, Elverdingestraat, een dames regenmantel. Mej. Tresy Jacqueline, Rijselstraat, een peis. Een politieagent, een sajetten heeren handschoen. M. Dcblaere Liliane, Bruggesteenweg, twee. zakdoeken. M. Dethoor Daniël, Meenensteenweg, een geldbeugel cenig geld inhoudende. M. Delgatte Maria, Rijselstraat, een lederen handzak. Delanghe Bertha, Neermarkt 6, rech ter lederen kinderhandschoen. Boudin Antoon, Meenensteenw. 16J, jongenschoen in zwart leder. Dckeirle Eugène, Meenenstraat 16, zwarte lederen geldbeugel met som geld. Dekeuwer Cyrille, veldbrigadier, op de Poperingestw., paar bteeke lederen manshandschoenen. Florisoone Isidoor, Dikkebusclistw., in de G. de Stuersstr., bolhoed. Eggert, Boterstraat 5, jachthond met lange ooren, grijze kleur. Demeersseman Jules, Paddevijver- straat 4, Öt-Jan, vier ossen bij hem toe gekomen. Ronse Edouard, Kalfvaart, huisdeur sleutel. Politieagent, K. Torhoutstr., bron zen ashoed. Duthoo Ilenri, langs de spoorbaan Ieper-Roeselare, zak oud-ijzer verloren van een auto. Vandevyvere Madeleine, Kalfvaart- straat 14, aan Kaai, rechter bruin lederen meisjeshandschoen met Nr 231. Provoost Emiel, Kalfvaart 3, paar zokken. Declercq Charles, Hoornwerk 60, huisdeursleutel. VERLOREN M. Veriie Paul, Meenensteenweg. een zwart lederen boekentasch. - Larou Maria, Bruggesteenweg, een huisdeursleutel. M. Vercouter Agnès, Pennestraat, een nieuwe mande. P" Vandamme André, Meenenstraat, een keukenstoel. M. Wildemeersch Albert, van Kem- mel, een geel lederen handschoen. - Ludwig Schwiertz, van Dussel- dorf, een paar geel lederen handschoenen. M. Welgraeve Denise, Tegelstraat, een regenscherm. 'li 1'mmerman Edith, Frenchlaan, een blauwe vulpen. M. Soenen Leonard, Basculestraat, een nikkelen uurwerk merk Roskop. M. Michiel Prosper, Zonnebesteen- w-eg, een bankbriefje van 50 fr Mevr. Verleure Gustaaf, Paddepoel- straat 18, gouden oorring. Vierstraete Henri, Rijselstraat 23, zwarte vulpen merk I.e Tigre Flepts Maurice, Boterstraat 21, bruin lederen brieventasch, inhoudende rijbe wijs, fakturen, fotos, eenzelvigheidskaart en som geld. Mevr. Wed. Decadt Oscar, Dikke- buschstw. 189, trouwring in goud 18 kt., gegraveerd: Maria unie a Oscar, 3 Juin 1924. Mevr. Vandenbroecke Madeleine, 118 Haiglaan, handtasch in bruine pane. Malfait Georges, Kanonweg, 10, in dj stadswandeling, bruin lederen mans handschoen en paar roode sajetteu mans handschoenen. Huberta Vereecke, vrouw Delanotte Henri, Dikkebusch, Poperingestr. 8, don kerbruine brieventasch, eenzelvigheids- kaart, fotos alsook som geld. Mej. Ossieur Simonne, Elisabcth- straat 13, gestreept regenboogkleurige mantel in Boterstraat. Juffr. Bollgert Emilienne, Bascule straat 48, kerkboek. Onraet Jules, Frenchlaan 3, vrouw handschoen. Vr. Viaene Aloysius, G. de Stuers- straat 34, rantsoeneeringskaart Verhack Madeleine, Zonnebekestw. 167, bruin lederen geldbeugel. Degilter Temperville, Bruggesteen weg 68, overtreksel voor regenscherm. STEDELIJK SLACHTHUIS Gedurende de maand Oktober werden volgende dieren geslacht: 11 stieren; 51 os sen: 69 veerzen; 47 koeien: 26 nuchter kalvers: 51 vette kalvers; 68 schapen: 162 varkens: 1 geit; 22 paarden en muil dieren. Samen: 508 dieren. ZAKENKABINET 6 - Oude Houtmarktstraat - 6 IEPER (Op 100 m. van de Groote Maakt Koning Albert I.) Spreekuren Dinsdag, Donderdag en Zaterdag voormiddag, van 8 uur tot 11 uur. Raadpleging in alle Zaken: Brief wisseling - Schatting en Opmaken van Oorlogsschade; - Huren en Ver huren - Aankoop en Verkoop, enz. MET GETWEEËN KONTENT Korten tijd geleden kwam Mevr. Van Toortelboom, van Merkem, naar stad om er enkele boodschappen te doen. Onder weg vond zij op den steenweg Boezinge- Ieper, nabij het Sint Pietertjeeen handzak, bevattende eenzelvigheidskaart en andere papieren, kleedingstukken en een tamelijk groote somme geld. In 't; naar huis keeren, bracht de éér lijke vindster den handzak bij Mevr. Ma ria Velghe, die hem enkele uren vroeger had verloren, terug. Zeer gelukkig, en door dit eerlijk handelen gesticht, dankte zij van harte, en liet niet na Mevrouw Van Toortelboom een schoone belooning aan t/0 bieden Zoo waren ze beiden tevreden! Voorwaar een eerlijke daad die in deze tijden vooral, aangehaald mag worden en aan beiden ter eere strekt. 10-JARIG JONGENTJE. DOOR AUTO GEVAT, LOOPT GAPENDE HOOFD WONDE OP De kleine 10-jarige Indevuyst, wonende op de Potyze begaf zich naar school. Hoe het juist kwam, kon nog niet uitge maakt worden, doch de kleine werd door een voorbijbollende auto gevat en op de straatsteenen gesmakt. De knaap liep eene gapende hoofdwonde op, alsook ver schillende kleine vleeschwonden. Hij werd ter verzorging naar het O. L. Vrouw Hos pitaal overgebracht. Zijn toestand is ge ruststellend. VOOR ALLE SCHATTINGEN VAN OORLOGSSCHADE wendt U in volle vertrouwen tot ArchitscC Westouterstw., Poperinge. Ingeschreven in het Prov. Register, krachtens de wet van 20 Febr. 1930. LANGEMARK Burgerstand maand Oktober 1940 Geboorten. Vierstraete Nelly, d. v. Albert en Van Wynendaele Maria. Bourgeois Agnes, d. v. Marcellus en De- graeve Maria. Baccarne André, z. v. Octavus en Dezeure Magdalena. Huwelijken. Legrou Leon, slachter en Van Poucke Germaine, naaister, b. v. Langemark. Piatteeuw Leo, aardewer ker en Demeersseman Elodia, werkster, b. v. Langemark. Vanwildemeersch Gaston, landbouwer en Vandewalle Julia, b. v. Langemark. Compernolle Leo. ar beider, en Compernolle Maria, b. v. Lan- V. O. S.-B. V. O. S. Niettegenstaande het slechte weder was er een groote opkomst voor de vergade ring van Zondag 11.; 42 leden namen aan de kaarting deel. Verschillende mededeelingen werden ge geven betreffende Frontstreeprente, Aan vragen van vergoeding wegens achterge laten voorwerpen, Demobilïsatiepremie. wordt nog iederen Zondag van de maand November gelegenheid geboden voor het invullen der verschillende for mulieren in - De Vredevan 10.30 tot 12.30 uur. Na November moeten de te laatkomers het zelf doen. En bemerk wel: Al de oudstrijders 1940, die reeds formulieren onderteekenden, moeten er nu nog 2 komen invullen. Hoe eer hoe beter. Kaartersgilde V. O. S. Zondag U. werd in den schoot van V. O. S. een kaartersgilde gesticht: 15 le den-herbergiers lieten zich inschrijven. Beurtelings wordt er dus bij deze leden gekaart volgens de loting die gedaan werd. De eerste rit van deze serie-prijs- kaarting begint heden Zondag 10 Novem ber, bij AJberik Parmentier, om 3 uur namiddag. Wie nadere inlichtingen be geert te kennen, zal ze daar kunnen ver nemen. Vlaamsche Toeristenbond Na de gedwongen rustkuur herneemt ook de V. T. B. zijn plaatselijke werking. Binnen kort zal de Letterkundige Heer K. Jonckheere, uit Oostende, een voor dracht houden over een zijner mooiste reizen in Zuid-Amerika. Het zal weldra ook officieel kunnen aan gekondigd worden dat in den schoot van V. T. B. een Taalleergang in het Duitsch gegeven wordt. Bij voldoende belangstel ling ook een in het Engelsch. De lief hebbers houden zich dus gereed. MOORSLEDE 'i Auto In de greppel Langs de baan Roeselare-Meenen is 's avonds wegens stuurdefect de auto van Pol Sernooye in een greppel terecht ge komen. De chauffeur, erg aan 't hoofd ge wond en gekneusd aan de ribben, moest uit het gehavend voertuig gehaald wor den. De vrouw liep kwetsuren op aan hoofd en schouders. ZONNEBEKE Burgerstand maand Oktober 1940 Geboorten. Duhein Georgine, d. v. Joseph en Demytenaere Beatrice. La- nens Albert, z. v. Victor en Hooghe Jeanne. Huwelijken. Oda Camille en Gryson Lia. Brouckaert Gaston en Feys Mar guerite. is binnengekomen! Deze is vanaf heden te ver krijgen bij V. SANSEN-VANNESTE Gasthuisstraat IS, Poperinge. PRIJS: Kleine Snoeck fr. 1.50 Groote Snoeck 5.00 OOSTNIEUWKERKE Oorlog«»lach toffer». Enkel twee NieuwkerkenaarsRené Plancke. gesneuveld te Wevelgem, Na- bor Crabbe. verongelukt tijdens de groote ramp bij Willemstad in Holland. Op 11 November zal men die indachtig zijn in vroom gebed. Krijg.ge vangenen. Een aantal onzer mannen zit nog in. gevangenschap. Volgens de nieuwsmaren zijn ze in goede gezondheid en verlan gen naar de blijde terugkomst. Gelukkig gespaard. De oorlog heeft hier weinig schade aan gericht. /leen enkel huis werd erg bescha digd. Een groot kiekenkot werd verwoest, en er waren honderden slachtoffers onder de kiekens. De menschen zeggen nog im mer«We zijn door de ooge van een naaide gekropen of We hebben 't goed» koop afgestoofd». Ken goede, rustige slaap van 8 uur per das Is voor ieder volwassene noodzakelijk Zoo gij niet goed of niet genoeg slaapt, neem dan vóór het naar bed gaan een kopje Thé Bonne-Nult. Dit mengsel van Onschadelijke krulden werd speciaal be reid om den slaap te bevorderen. Talrijke klinische proefnemingen hebben de waar de ervan bevestigd. Deze thee zal U doen slapen en gij zult U 's morgens frlsch voelen. De Thé Bonne-Nult bevat geen geneeskundige bestanddeelen. maar enkel kalmeerende. versterkende kruiden, die de spijsvertering vergemakkelijken en de werking van het hart regelen. ZIJ heeft een lekkeren smaak. Alle apotheken 14 fr. per doos. (4100/1 Vraag aan uw Briefdrager EEN POSTABONNEMENT OP «DE POPERINGENAAR l^llllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll!!!lllllinillllllllllllinifllllllllini!lllllllllll!llllllllllllllllllllll!!lll!l!llllll!llHlllllllllllllll!!!l!lilll'llllil'll>lllli!llll'!lllllllll"lillili!lll>ll'!!^ BOEZINGE Nieuws van t'onzent De 2" Algemeene Wintervergadering van den B. J. B. had plaats op Eiken burg bij Henri BreemeerscJi, op Dins-, dag 11.; 58 leden waren aanwezig. De technische voordracht over de voeding der dieren in de huidige omstandigheden, was zeer leerrijk. Jos. Lemahieu, oud- leerling der Miadelbare-Landbouwschool van Avelgem, heeft ermede bewezen dat hij op de hoogte is van zijn vak. Land bouwers, in de jeugdvergadering is er nog wat te leeren voor uw zoons. Het bestuur van den B. J. B. laat weten aan al degenen die een Kapelletje bezitten, of den naam der hoeve in hun voorgevel of ingangspoort ingemetst heb ben, dat er dezen Winter een specialist zal komen om ze in de oorspronkelijke kleuren en de gebeurlijke schade eraan fa orstpl 1 f*n Alhoewel dees jaar, gezien de om standigheden het vredesfeest van 11 No vember alleen in de kerk plaats heeft met een Jaardienst voor de gesneuvelden, worden de leden van V. O. S„ B. V. O. S. en Invaliedenbond met nadruk uitgenoo- digd aan deze plechtigheid deel te nemen. De Algemeene Vergadering voor de leden der Boerengildc, verleden week aan gekondigd, heeft plaats op Woensdag 13 November (dus niet Donderdag) bij het medelid Arthur Adam. 's namiddags te 114 uur, kerkuur. Weet ge?... ...dat er niet zeven, maar wel vijftien onzer mannen en jongens in gevangen schap verblijven in Duitschland?... dat de autobus Lizerne-Ieper, langs Boezinge-Diksmuide maar eene reis gaan en keeren daags meer doet, te weten 's morgens en 's avonds?... POCHETTEN SCHRIJFPAPIER BRIEVEN EN OMSLAGEN acn genadige prijzen voor voortverkoopers bij V. SANSEN-VANNESTE, Poperinge. VLAMERTINGE Ongeval Donderdag voormiddag, 31 Oktober 11., rond 9 J4 uur, kwam zekere Baert, ploeg baas bij N. M. B. S., het dorp ingereden, komende van Popermge. Op hoogte van het Ouderlingengesticht gekomen, terwijl hij den steenweg wilde oversteken, werd zijn flets langs achter gevat en ten gron de geslingerd door een aansnorrenden auto. Ploegbaas Baert werd zijn rijwiel op een tiental meter medegesleept en bloedend bleef hij ten gronde liggen. Jos. Bollengier, met de hulp van den auto voerder, droeg den gekwetste in het huis van Desodt binnen. Dr Verbeke kwam aanstonds toe om hem de eerste zorgen toe te dienen. OPGELET! Indien gij geen koffie meer vindt, ver vangt die NIET door om het even welk speciaal mengsel! Gebruikt zuiver fijne of grove CHÏCORLi VAN T1EGHEM- DUPONT. 't Is bijna koffie. ELVERDINGE Aan de Oud-Strijders van 1940 Het Verbond der Vlaamsche Oud-Strij ders dat over een machtige organisatie, over de noodige diensten, over bevoegde mannen en over een jarenlange onder vinding beschikt, stelt zich geheel ten uwen dienste. Het richt op iedere gemeen te zijn werking in, om alle Oud-Strijders opgeroepenen en oorlogsslachtoffers te helpen tot het bekomen hunner rechten. opgeroepenen en oorlogsslachtoffers te 'lelpen tot het bekomen hunner rechten. Zondag 10 November en de volgende Zondagen der maand zal het Bestuur V. O. S. Elverdinge zetelen in een lokaal der Jongensschool, om voor u alle aan vragen in te vullen tot het bekomen van invaliditeitspensioen, demobilisatiever goeding of datgeen waar ge zoudt kunnen recht op hebben. Brengt uw militaire papieren mee. Oud-Strijders van '40 en opgeroepenen der wervingsreserve, sluit aan tot het vormen van één enkele machtige oud- s tri jde rsorg anisa tie, BESELARS Soldatennieuws. In Stalag IA zitten: sergeant Albert De Visscber; soldaten Jules Warlop en Abel Durnez. Soldaat Pol De Wulf-Ghekiere, is op AUerheiligenavond tehuis weergekeerd uit Stalag IA. Welkom 1 Nog 19 Soldaten zijn krijgsgevangen. Verder gewacht en gehoopt I IN DE HEIMAT! En nu tehuis, bij Vrouw en Kind, Op 't werk, op 't hof, in stal en land. Nu weet men eerst, hoe diep men mint, Zijn Htlis, Familie, Ylaanderland 1 BURGERSTAND Geboorten. Calcoen Michel, z. v. An dré en Goes Anna, Koksijdestw. 66. Vandenabeele Genoveva, d. v. José en Couckuyt Maria, Koksijdestw. 66. Blan- ckaert Roger, z. v. Omer en Sinnesael Maria, Koksijdestw. 66. Deburchgraeve Janny, d. v. Ernest en Vandevelde Jeanne, Ooststraat 12. Moenaert Hubertus, z. v. Gerardus en Sanders Alice, Koksijde- steenw. 66. Huwelijksaankondiging. Plasman Mauritius, aannemer en Huyghe Gode- lieve, - landbouwster, b. v. Veurne. Huwelijk. Beghein Maurits, bakker, v. Leffinge en Dobbelaere Yvonne, z. b., v. Veurne. Overlijdens. Lemahieu Elodia, 69 J„ echtg. Pauwels Hendrik. Vanhove Be- renge, 18 j., (overl. te Alveringem). Caron Ivo, werkman, 77 j., echtg. Debal Iieonie. DAVIDSFONDS Zondag avond had in de feestzaal van het Vlaamsch Huis de eerste winterver gadering plaats voor de Davidsfondsaf- deeling Veurne. De Heer Noliet, plaatselijke voorzitter, hield eraan de volgende verklaring te scheid te maken tusschen de vergadering die belegd wordt en de plaats waar de vergadering wordt gehouden; 2. Van verre groet ik den Heer Bulckaert, medebe stuurslid van het Davidsfonds, nu Gou verneur a. i. van onze gouw, die steeds in het verbond opbouwend heeft gewerkt; 3. Uit een omschrijven van het dage- lijksch' bestuur blijkt klaar dat het Da vidsfonds steeds zijn oude beginselen trouw blijft: godsdienst, taal en vader land, en zich niet bij eenige politieke partij aansluit. Daarna gaf de Heer Voorzitter lezing van de nota's door Dr Vandenbulcke, ondervoorzitter, neergepend bij de ge schiedenis der stad Veurne: deze bevat ten tal van wetenswaardigheden en staan in nauw verband. Nu nam Heer Jaak Vanbuggenhout het woord en handelde over Onze Kust en de oude Abdijen». Een trouw verslag ervan geven ware veel te lang. Enkel deze punten: Een arm van den IJzer liep vroe ger langs Veurne-stad, aan zee gelegen. Koksijde( ijde inham, landingsplaats) behoorde tot Veurne. Dat de IJzer door Veurne naar zee stroomde, vond spreker ook bevestigd in de legendische benaming van den eersten Graaf van Vlaanderen Boudewijn met den IJzeren Arm Spreker beweert dat de historische be- teekenis van dien naam is: «Boudewijn, die regeerde op zijn burcht te Veurne, gelegen aan den arm van den IJzer (864-879) Later werd de loop van IJzer en Ieper- lee gansch veranderd door uitgraving en aanspoeling of verzanding. Eerst be- spoelde de IJzer de steden leper, Loo en Veurne en de Ieperlee vloeide langs Diks- muide, Brugge en mondde in het Swyn (Sluis). Tusschen Koksijde en Oostduinkerke vindt men geen turfiagen, omdat de grond in die plaats te hoog lag en het hout dat van de bergen met het water naar zee werd medegevoerd, daar dus niet kon achtergelaten worden. Turf ligt hier in de streek vanaf de jaren 800. Wij be wonen hier de jongste streek van gansch ons land (enkel 11 eeuwen oud). De Abdij van Ter Duinen, waarover gewerkt wordt aan een bijdrage voor dit blad, speelde een groote rol in de ge schiedenis van Vlaanderen. Er zijn daar veel beroemde abten geewest, o. a. Ides- bald. Fulco, Jan van Koksijde, enz. 't Is zelfs door toedoen van dezen laatsten abt dat Rijkaard (Leeuwenhart), zoon van den koning van Engeland, die na het verraad door zijn land gepleegd geduren de de 4' Kruisvaart, gevangen genomen, losgelaten werd. Verder werd gansch de geschiedenis behandeld van de abdij Ter Duinen en in verband werd deze van Ter Doest en van het groot Seminarie in betrekking gebracht. Dat spreker J. Vanbuggenhout warm, luidruchtig en dankbaar werd toegejuicht, moest ik eigenlijk niet melden. Wanneer komt hij weer terug met meer nieuws over onze kust en de oude abdijen? Nu werd het prachtig, ingebonden boek «Jezus», van E. H. C. Verschaeve, ver loot en om 6 uur werd de vergadering geheven. M. P. RIJWIELDIEFSTAL Verleden week Donderdag waren er enkele knapen aan het rondslenteren op het Engelsch auto-kerkhof aan de Kaai- plaats. Plots bestatigde een der knapen onder hen dat zijn rijwieltje verdwenen was. Bij ondervinding wisten we reeds dat er altijd gewetenlooze kerels zijn, die er niet voor terugschrikken een anders ge rief die een velo toch zeker is weg te nemen. Maar dat een kindervelotje ook al liefhebbers vindt, dat was tot nu toe niet voorgekomen. Door de Rijkswacht werd een ernstig onderzoek ingesteld. EXTRAKT Bij vonnis geveld door de Rechtbank van 1* Aanleg te Veurne, op 31 Oktober 1940, werd VAN OOSTEN ELISA, echt- genoote LOMBAERT AUGUST, beida handelaars te De Panne, gescheiden va» goed verklaard van haar man. Haar pleitbezorger, valcke. VERDUISTERINGSONGEVAL Zaterdagavond, even vóór 8 uur, trok aannemer L. Depoorter huiswaarts. In de nabijheid der Nieuwpoortbrug werd hij door de duisternis misleid en kwam, bij gebrek aan een paar meter afsluiting, aan de rechter kaaimuur in het water terecht. De drenkeling kon zich gelukkig al zwemmend boven water houden tot er uit een nabijgelegen drankhuis hulp op daagde en de reddingsboei hem werd toe geworpen. Met enkele kneuzingen en grooten schrik is aannemer Depoorter er dan ook gelukkig van afgekomen. TE KOOP Schoone keukenstoof, in goeden staat. Voordeelige prijs. Zich wenden Panne» straat 15, Veurne, 's voormiddags. VLAAMSCHE WIELERBOND Met deze richten we een oproep aan alle Vlaamsche Sportvrienden van Veur ne en omliggende. Een zware taak, 'n levenstaak rust op de nog jonge, doch reeds sterke schou ders van den VI. Wielerbond. Hij toch moet bewijzen en dat binnen een korte tydspanne, dat htj opgewassen is om de Vlaamsche sport, niet alleen in eigen land, maar vooral in het buitenland hoog te houden en de faam die onze stoere Vlaamsche renners de ganse hé sportwereld door genieten, te benouden. Binnen een maand moet de V. W. B. een getalsterkte van 25.000 leden tellen. U begrijpt, Vlaamsche Sportvrienden, dat zulk een aanwerving moed en op offering, doorzettingsvermogen en uit houdingskracht vraagt. Wij moeten er komen, wij willen er komen en wij zullen er zijn. Vlaanderen's durfkracht ligt niet aan banden geknecht en door ons eens gezind streven zullen wij bewijzen dat Vlaanderen kan en wil, dat Vlaandez-en zal zijn eigen Vlaamsche Wielerbond heb ben... de zijne. Sportvrienden, de Vlaamsche sport rekent op U. Stort nog heden 5 fr. als lidgeld voor 1941 op postcheckrekening 432498, Danneel Jozef, Afgevaardigde V. W. B. te Veurne. Vlaamsche Sportmannen van Veurne en omliggende, helpt de Vlaamsche Wie lerbond bouwen tot uw bond! V. O. s. Op Zondag 17 November 1940, te 15 uur, houdt V. O. S. een algemeene vergade ring in het lokaal Vlaamsch Huis. Oud- strijders die gemobiliseerd geweest zijt vóór het uitbreken van den oorlog, of behoorende tot een andere kategorie oor logsslachtoffers! Misschien zijt ge gekwetst geweest, hebt ge oen ongeval opgeloopen, eene ziekte opgedaan of andere stoffelijke schade geleden. Maar zelfs als ge zoo gelukkig geweest zijt niets verloren te nebben, altijd hebt ge rechten te doen gelden. De V. O. S.-sen van '40 moeten mannen zijn die durven uitkomen voor hun rech ten. Zij hebben geleden en gestreden als nederig soldaat Nu mannen: Hebt gij de 500 fr. reeds ontvangen? Is uw soldij volledig afbetaald en hoe zit het met de verloren Kleederen? V. O. S.-sen van '14-T8, denkt dat wij voor nieuwe tijden staan. V. O. S.-sen van '40, denkt aan uw rechten, geleden schade en uw toekomst Opgeroepenen van 16 tot 35 jaar, gij ook hebt rechten te verdedigen. Komt naar de vergadering, waar tevens allerhande formulieren in gevuld zullen worden. r HOEDEN KNST KLAKKEN Klé&MlllltëlfflOTIMIIIIMimiffllillii ilhWMHIMMlHBIIinniUlHIlIHMIIlIHliillliiilflllWIIIHIIIIIIBHIIIBIIIIIIIIIWMIIIlIWi

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 3