Uit 't Poperingsche 1 Uit 't Iepersche Gij slaapt slecht OORLOGSSCHADE U!T POPERINGE M00FN SUZANNA JOZEF DESAEGHER Bazar der Galerij Voor uw LICHTDEMPING Zwarte Papieren STOCKS Antoon Moncarey-Decants nE APOTHEEK H. NOTREDAME MONOPOEDERS Ter Apotheek Notredame POPERINGE BOUWSN PLANNEK-BESTEKKEN ALEX VtRNIF' WE OORLOGSSCHADE Carpentier Omer, Ieoersteenw., Poperinge. - Tel. I95 UIT IEPER Federatie der geteisterden van het Arrondissement leper ii APOTHEKERSDIENST Heden Zondag alle Apotheken open tot den middag: 's namiddags alleen open de Apotheek CREUS, Noordstraat. BURGERLIJKE STVNO van 15 tot 22 November 1940. Geboorten. Verbtke Walter, z. v. llaurlee en Mahieu Irma. Jagsretraat. Eaes Paul, z. v. Michel en Verhulle Irma. E-l' -dstraat. Orbis Annie, d. v. Gaston n Drolacie Laura. Brugeestraat. Van- cenberghe Albert, z. v. André en Vanhee Kadeleine, Koeistraat. Rappelet V/ii- f led, z. v. Marcel en George Jeanne. Pro- vrn. Flaneert Edpord. z. v. Foger en Ameloot Madeleine. Abeclestatiestraat. Ovrrlïjdens. Gruwier Eugenia. 83 j., echt?, v. Declereq Guillaume, Eruege- r raat Dahcudt Fophic. 75 echt? v. Fagbeboon PetriJS, Ievsrste-mv.-e-r. De- v-s Ro-nanie, 63 .1., wed. v. Ghrletn Henri, Roerstraat. Parevn Donatus, 77 J„ tchtg. v. Merlcvede Maria, Duinkerkertr. IIa~r'i.fhcn. OsP'n Damien. briTd'er der Rilfcswaeht v. Warer-rr en Pareyn Irma, z. b., v. Pon. Milleville Gaston, ha-trkapner, en Lemahieu Alice, z. b., b. v. Pmeringe. Beloften. Doutier Maurice, metaal bewerker, en Pinson Simona, werkster, b. v. Pop. Dev.-eppe Emile. hakkersarst v. Pop., en Otten Anna, strijkster van Schaarbeek. "f EVROUWEN. ME JUFFER Vanaf lieden te bekomen, alle MODEL-, SERIE en ROUWHOEDEN, alsook een GROOT E KEUS HANDSCHOENEN en SJERPEN. Bij SUZANNA RYCKEBOSCH, N. KrijgsUerkhofstr. - Poperinge. Alle herstellingen worden aanvaard. UREN DER GODDELIJKE DIENSTEN Vanaf Zondag 24 November worden de Uren der goddelijke diensten 's Zondags en op Feestdagen als volrt "ewHzhzd In SINT-BERTINUSKERK: H. Mis te 7. 8. 9, 10 (Hoogmis) en te 11 uur (gelezen Mis). In ONZE LIEVE VROUWKERK: H. Mis te 6'i uur (gelezen en zonder ser moen voor de arbeiders en andere per- tonen die vroeg moeten vertrekken), te 7 h. 8 'i, 10 (Hoogmis) en te 11 uur (ge lezen Mist. In SINT-JANSKERK: H. Mis te 7'i, EG. 10 (Hoogmis) en te 11 uur (gelezen Mist. In de KAPEL VAN O. L. VROUW GASTHUIS wordt 's morgens een Mis ge lezen te 6 uur. VOOR ALLE SCHATTINGEN VAN OORLOGSSCHADE wendt U in vólle vertrouwen tot Architect VVestou^erstw., Poperinge. Ingeschreven in het Prov, Register, krachtens de wet van 20 Febr. 1930. DE BEWAKINGSDIENST Na drie weken is de bewukeningsalenst cr ui gtsiaaga een ficnenstelsel In te rich ten dat een trouwe Weergaveis; vermel dende datum en uren dtr geleverde wacnt. xJc personen van 20 tot 40 jaar, die nog een ei meer beurten achterstaan, zullen ueze geleidelijk inhalen. Aan ieder per soon die wacnt levert is het toegestaan DAG- OF NACHTDIENST aan te vra gen. Dit wordt in de mate van het moge lijke toegestaan. 7 Wat de postoversten betreft, ieder poet- overste moet bij de namen van zijn ïnan- schappen ea bij zijn haam klaar en dui delijk in de voorziene kolom aanwezig cl afwezig» vermelden. De postoversten, "wier dienst aanvangt om 19 uifr, halen- de naamlijsten af op 't politiebureel; degene, oie opgaan om la uur, brengen de naam lijsten terug naar 't politiebureel, nadat ze afgrlcst zijn. Voor het bekomen van inlichtingen ledereen wordt verzocht zich naar Bu reel G (ten Stadhuize) te begeven, doch enkel 's voormiddags: 's Zondags van 9.30 tot 11.30 uur en op de andere dagen van 9 tot 11.30 uur. Vanaf Maandag a.s. zullen de voorziene straffen strenger toegepast worden. De gene die onder de voorschriften vallen en nog gedn wacht leverden, zijn verplicht zien aan te melden 's vpormiddags van Maandag 25 tQt Donderdag 23 Nov. 1940. INKWARTIERINGSDIENST Het Stadsbestuur maakt bekend da t sedert Maandag 18 November jl. de dienst Voor inkwartiering der troepen van de Bezettende Macht, huisbezoeken heeft ingezet, ten einde er over te gaan tot de nocdige opeischingen van slaap- en ge wone kamers, alsook van werk- en auto bergplaatsen, schikkend voor gebeurlijk onderbrengen van gezegde Duitsche troe pen. De inwoners zijn verplicht alle plaat sen van hun woningen door den inkwar- tieringsdienst der stad të. laten nazien. De inwoners dar stad die officieren, feldwebels. onderofficieren of sqldaten der Bezettende Macht in kwartier hebben, worden verzocht zich zoo spoedig moge lijk ten Stadhuize te begeven, Bureel Nr 5, ten einde er in -het bezit te worden ge steld van een inkwartierings- en vergoe- dinnsformulier. Dit bureel is open van 9 tot 12 en Vdh 14 tot 17 uur. \Uuir iv.u doet trlj Om beter te slapen-T PENSIOENKAS De gewone zittingen voer de Pensioen kas zullen g'houden worden in het Volks huis on Zondae 24 November en op Zon dag 1 December, telkens van 9 tot 11 uur. Wie geboren is in November en stor tingen te doen hteft o' kaarten in te die nen eeileve alsdan te komen. Stort regel matig in de geboortemaand. Wij z'in ln betrekkin" met vet! pa troons die geheel oppassend zijn bit het indienen der kaarten van personen die bij hen werken. Wij zijn ze daar dank baar voor. Het weze ons e Ier toegelaten nogeers terug te komen c r'e verplichtingen wel ke de pensioenwet oplegt. Alwie leen trekt, om het p"c*i waar of bi.i wien. moet storten voor ziin pensioen op een kaart van verplicht-verzekerde. De stortingen, in dit geval het Dlakken der zegels, moe ten geschieden bij het begin der maand, dus bij de eerste uitbetaling. In geval een arbeider zijn patroon verlaat moet hem de nensioenkaart met de beplakte zegels medegegeven werden. Wanneer de werk nemer zich bi f een nieuwen na troon aan biedt, moet hij dadelijk zijn pensioen- kaart afgeve". Deze kaarten iroeten d*n, hetzij door den patroon, hetzij doe- den werknemer, ingediend worden in de. r-ehnorrtmaand. Binnen de maand aal de titularis der ka.'t een br'ofje ortv'n"-*i waarop het bedrag vermeld is der zegels die op de kaart geplakt werden. V/ij ondervinden dat er nog personen zijn die hunne ncr'K -nkrsrt bijhouden of ze niet od tijd fndi-npn. Het is toch klaar det het bedrag der liifrentezegels maar kan ingeschreven worden wanneer de kaart ingediend is. Wij verwittigen non-eens de werkloozen dat velen zullen bedrogen uitkomen in zake pensioen als zij hunne kaart van werklooze niet invullen met 5 frank per maand werkloosheid. Verloopen jaren kunnen onder geen voorwendsel terug in- p"Wonnen worden. Elke tekortkoming kan den arbeider, ofschoon hij meent gestort te hebben, het voordeel van de ouder domsrentetoeslag of pensioen kosten. NIEUWE VERGUNNINGEN YOCR DEN EOTEEVERKOOP A en volgende handelaars uit stad werd l eveneens een vergunning tot verkoop van boter verleend De Muvnck Henrl. Gasthuisstraat 53: SchaballU Maurice. D'. (nkerk.estraat 2; Coöperatief. Ft J-ns Kruisstraat 11; meenewerek Charles. Val>-nbtrg 1; I We-k Morel. Cooten O. Heer 9; IBaelde Reré. Westvl stereo steenweg: Lempierre Emma. Westvleterersteerweg; Drtbelee De Leeuw Nccrdstraat 32: Mahieu Jerom». Glim li lil ml 19. De namen der winkeliers d'e vroeger reeds e-n vergunning bekwamen deelden wij reeds mede ln vorige nummers. VOOR DE GETEISTERDEN All? inlichtingen betreffende oorloos- schade en leeninesasnvrpoen kunnen be komen worden op het Stadhuis, Bureel Nummer 5. Leveren en Placeeren wij met alle Toebehoorten 18, Gasthuisstraat, Poperinge BERICHT AAN DE GEZINNEN DER POPERINGSCHE MILITAIREN, DIE NOG ALS KRIJGSGEVANGENE VERBLIJVEN IN DUITSCHLAND De Algemeene Bond der Gezinnen, ge vestigd Groote Markt nr 9, Brussel, vraagt, om. door bemiddeling van de gemeente besturen, eene lijst te bekomën der Bel gische militaireh, die zich nog in krijgs gevangenschap bevinden in Duitschland. De echtgenooten der hoogerbedoelde mi litairen of, zoo deze laatsten ongehuwd zijn. 'een der ouders, worden daarom ver zocht zich een dezer dagen aan te bieden ten stadhuize, Bureel nr 3, om er naam en adres van den krijgsgevangene aan te geven en tevens hunne handteekening aan te brengen op een daartoe bestemde lijst. V. O. S. AFDEELING POPERINGE Zitdag heden Zondag 24 November bij Devos Roger, Watcusteenweg In den Ap- pei) om 14 uur stipt. Voor deze die begeeren'Ingeschreven te worden in het Verbond V.O.S., zal al het noodige-"gedaan worden om het invullen van formulieren, familievergoedingen, in validiteit, verloren voorwerpen- en alles waarop zij willen en kunnen aanspraak maken. Elk zegge het voort. Voor het Bestuur. vroeger Gr. Markt, Poperinge, is thans overgebracht naar de GASTHUISSTR. 34, Poperinge (nevens Fotohuis Leeuwerck.) Aari hen die siectit ol met genoeg «la- pen. wijzen WIJ de Thé Bonne-Nuit Dit mengsel van onschadelijke kruiden 16 speciaal Oereid om den s.aaP tc bevor deren Talrijke klinische proefnemingen heohen <le waarde ervan bevestigd Een kopje Thé Bonne-Nuit. lederen avond, brengt U in oetéré voorwaarden- om een rusugen en werkelijk verkwlkkenden 'slaap te (lebben Geen geneeskundige op- standdeefen. enkel krulden Lekkere smaak. J4 Ir. per doos btj Uw apomejrtf^ UITDEELING VAN ZAND Wegens vervoersmoeffijkhedeh moet de UKj...ing van zana door aen zskerneids- tn nuipuienst voorloopig gestaakt wor- uc.i. Deze uitdeeling zat zoo spceaig mo gelijk uervat worden. Datum niervan zal ia»cr worden bekend gemaakt. VERKEERSONGEVAL Zondag jl., langs den Provensteenweg, tij ue utrberg D? Landing werd Gas ten Deprez u.t Watou, ten gronde gewor pen door een auto en door een tweede overreden. Deprez, die niet erg gekwetst v.as aan de kni?, werd eerst ter verzor ging naar Roesorugge gevoerd en van tiaar naar het O. L. Vrouw Gasthuis te Poperinge overgebracht. Hersteld kon hij deze week reeds het O. L. Vrouw Gasthuis verlaten en huis waarts keeren. h et beste middel tegen hoofdpijn. OPEISCHINGEN DOOR DE BEZETTENDE MACHT Het Stadsbestuur maakt bekend aan de bevolking dat bij iedere opeisching van wege de Bezettend? Overheden de tus- schenkomst van de Stad noodzakelijk is, willen de inwoners de betaling door de Stad gewaarborgd zien. Hiervoor kan men zich wenden tot het Bureel Nr 5, op het Stadhuis. TOELATINGEN VOOR AUTORIJDEN De toelatirigen voor autorijden voor De cember moeten worden vernieuwd. De personen die hun toelating willen verlengd zien voor bedoelde maand, moe ten zich aanbieden od het Bureel Nr 5 op het Stadhuis, dit vóór Maandag middag 25 November. NALATIGHEID Er werd vastgesteld dat veel inwoners nalatig geworden zijn inzake het vegen der straten en greppels. Allen wezen dus herinnerd dat de stra ten en greppels lederen morgen moeten opgeveegd worden 's morgens, vóór 8 uur. Voor talrijke huizen zijn ook brokstuk ken van pannen, door den stormwind af gerukt, blijven liggen. Dit moet ten spoe digste worden opgeruimd. van BUITEN- E BINNEN- ARCHITEKTUUR en van IJZERKONSTRUKTIES GEDiPLOMEERD ARCI iEKT PROVEN SCHATTING van AMBTELIJKE BERICHTEN AAN DE LANDBOUWERS Gezien het besluit van 19 September, Worden de landbouwers er toe verplicht aangifte te doen der door hen beplante oppervlakte met peulvruchten. Landbou wers welke deze aangifte verwaarloo/.en, tsellen zich bloot aan rechterlijke ver volgingen. Aangifte moet gedaan worden tegen uiterlijk Woensdag 27 November, Bureel Nr 4 op het Stadhuis. BAANGEBRUIKERS, OPGELET! Nog steeds wagen het talrijke wielrij ders het bij duisternis te rijden zonder licht. Landbouwers en autovoerders verwaar- loozen ook soms te veel de rechteiuijde der baan te houden. Dit alles had tot gevolg dat deze week andermaal verschillende processen-ver baal moesten worden 'opgesteld wegens in breuken op het Verkeersreglement. aE^SBHBiicaszaaaaaiBsiBiEBBi LAAT UW OORLOGSSCHADE SCHATTEN DOOR Gediplomeerd Architekt - Géomètre - Expert G«wsxen Staatscommi»saris LANDBOUWBELANGEN Pond voc- V»*teb*rcul"M)««Wj4ini Afdeeling Poperinge. F": -n Zc-dae 24 Ncvrmbe*-. t? 3 uur r-.mfddi"* bii Arthur Osstyn. Carselstraat 41 Jarriiiksche Alaemeenè Vercaderire. Dagorde: Toestand en werking van den Bord. All? leden-landbouwers, ook deze die no" niet aangesloten zi.fn en renig belang Stellen in de gezondheid van hun ve-sta- pei. worden er verwacht. Nieuwe leden worden aanvaard. Het Bestuur. BEGEERT GEEN ANDERMANS GOLD Jammer genoeg moet nog steeds wor den vastgesteld dat inwoners der stad hebben verwaarloosd de fietsen, die hier werden achtergelaten door vluchtelingen, aan t? melden, en die zelfs in gebruik hebben genomen. Wegens dergelijke feiten werden deze week nogmaals een drietal fietsen aan geslagen en de houders ervan bejegend met eën proces-verbaal. GROOTE HOEVEELHEDEN GRANEN EN ZADEN AANGESLAGEN WEGENS VERWAARLOOZING VAN AANGIFTE Door den Kontroleur der eetwaren van leper, bijgestaan door de Rijkswacht, werd deze week afgestapt in verschillende magazijnen van groothandelaars in gra nen en zaden. Wegens niet aangifte van de aanwezige stocks, wat iedere maand moet geschie den vóór den 15", werden in twee maga zijnen, g-legen Hofstraat en Rekhofstraat, enkele tienduizenden kgr. grrren en za den allerlei, o.m. tarwe, gerst, lijnzaad, zemelen, enz., aangeslagen. In een magazijn lcn"s den Proverstcen- weg werden ook enkele ton tarwe aange slagen. Bi.i een winkelierster in de Guido Ge- zellestraat werden ook door den Kontro leur der Eetwaren een hoeveelheid droge erwten en boonen aangeslagen, daar deze waren verkocht werden aan te hooge prij zen. Winkeliers, houdt U aan de op gelegde prijzen. EERLIJKE DAAD Door Cam. Bossaert, Ieperstraat, werd een portefeuille gevonden waarin een nogal merkelijke som geld stak. Deze eer lijke vinder heeft het gevondene onrnid- cLllijknaar het politiebureel gebracht, waar het terug kon besteld worden aan den eigenaar. Eerlijke daden dienen ook vermeld. HET VERKEER PER NOOD-CAMIONNETTE VERBODEN Bij besluit van het Ministerie van Bin- nenlcndsche Zaken en Volksgezondheid wordt het gebruik van personenwagens, welke als cemionnette worden herscha pen. geregeld. Hierbij wordt bepaald dat het gebruik van nood-camionnetten voortaan verbo den is, daar deze te gemakkelijk zich lee- nen voor het personenvervoer. Personenwagens ciie dus voorloopig ge transformeerd werden als nood-camion- nette, mogen dus als camionnette niet meer gebruikt worden, zelfs niet als zij een aanhangwagen meevoeren. VERKEER PER VRACHTWAGENS MET PERt-- EN GENERATORENGAS EN RIJTUIGEN In zelfde bovenaangehaald besluit wordt ook medegedeeld dat voor het oogenbliK eveneens moet werden afgezien van het aanbrengen van toestellen tot benutti ging van vervangingsbrandstof, zooals pers-" én generatorgas, dit op kleine rij tuigen, camionnetten en vooral personen wagens:'-tv.' -• 'It Personenwagens mogen bijgevolg niet van een gasgenerator of van een persgas- toestel voorzien werden, zalfs niet indien het vermogen kleiner is dan dit van de personenwagens welke niet meer mogen rijden. De resds getransformeerde personen wagens waarvoor een verkeersbewijs is af gegeven. mogen blijven rijden; van alle nieuwe transformaties dient formeel af gezien. MELK VERKOCHT ZONDER ZEGELS EN AAN TE HOOGE PRIJS Proces-verbaal werd deze week opge steld tegen een landbouwer, wonende langs den Abeelesteenweg, die melk ver kocht zonder zegels en aan te hooge prijs. GEVONDEN Rijwielplaat Nr 413365; Autowiel; Bruin lederen Handschoen; Grijze Sjerp; Kin- derhandzak mat schoolboeken op naam van Gabrielle Bouw; Klak. VERLOREN Bruine Regenmantel; Kleine Porte feuille, inhoudende een 7-tal markbank briefjes; Portefeuille, inhoudende pa pieren. Autopiaat Nr 306756; Geldbeugeld, in houdende som geld; Panen Vest, waarin een portefeuille stak, inhoudende een som van ongeveer 4.000 fr. en papieren, waaronder eenzeivigheidskaart; de vest werd verloren langs de baan Vlamertinge, Elverdinge, Poperinge, St-Jan-ter-Biezen. Inlichtingen ten politiebureele. ROESBRUGGE-HARINGE Militaire telefoonkabel doorgeknipt Maandagmorgen, 11 November 11., toen werklieden zich naar hun werk begaven, stelden ze vast cat er gedurende den nacht een telefoonkabel werd doorgeknipt in de Krombekestraat. De Heer Burge meester werd seffens op de hoogte ge bracht van het feit. Als gevolg hiervan moeten alle mannen en jongelieden van 18 tot 45 jaar beurte lings de wacht optrekken. Het ware wenschelijk dat de burgers wat meer verantwoordelijkheidsgevoel zouden hebben en dergelijke daden zou den vermijden, ten einde de gemeente en de burgerbevolking verdere moeilijkheden te besparen. Wie zulke feiten ziet ge- buren, of wie den dader kan vinden, mag niet aarzelen dit seffens aan te ge ven bij de Rijkswacht. Hierbij zullen ze de bevolking een grooten dienst bewijzen. Stierenkeuring De jaarlijksche bijgevoegde Stieren keuring zal plaats hebben te Haringe op Zaterdag 7 December 1940, te 11 uur voor middag. WOESTEN Tuinbouwgiide De vergadering van de maand Decem ber gaat door den laatsten Zondag van November, zijnde heden Zondag 24 No vember, te 18.30 uur, bij Cam. Boudry. Voordracht over Aanpassingsteelten en tombola. Vernieuwing der liökaarten. WESTVLETEREN Storm De storm van verleden week Donderdag heeft ook bij ons getoond dat hij een woordje kan meespreken in 't vernielen: de scnade was veel uitgebreider dan die van de bombardementen. Donderdag morgen zag men ten allen kant? stroomijten terug rechtzetten en pannen leggen. Zeer weinig waren de hui zen waar er geen schade aan was. ja sommige waren bijna volledig van pan nen ontbloot. Ook vele boom en in de bcsschan waren ontworteld en vele fruit- boomen op de hovingen. Verscheidene hennenhokken waren ten gronde vernield, zoo twee bij R. Degry. Gevels ingebeukt aan de Nieuwe Her berg en bij de kinders Loones en René Geldof. Maar het ergst er aan toe zijn de hofsteden van P. Bolckaert, het stroo- dak zoo goed als volledig weg en van André Debreus, met het stroodak voor de dri? vierden weg. Gelukkig zijn er geen slachtoffers. Dat het een storm was buiten de ge wone, zien wij aan den haan van onzen toren: hij heeft er al vele medegemaakt, maar ditmaal was het hem nochtans te machtig. hij heeft zijn hoogen post ver laten, en werd afgezet! Ontgravingen Dezer dagen werden de lijken van 6 Engelsche soldaten, door hun makkers links en rechts begraven op onze gemeen te, ontgraven en gekist. Twee ervan kon den niet vereenzelvigd worden. Zij werden overgebracht naar het Engelsch kerkhof Dozlr.ghem bij het Jagershof Daar heen ert werden de Engalschen van Krombeke gebracht. Nu rusten er daar 71 gesneuvelden van 1940 bij de meer dan 3.000 van 1917-'18. Een burger werd gekist en terug be graven op ons kerkhof. WATOU Dcvidsfonds Nu de lange Winteravonden weer aan de deur staan, en we in de Davidsfonds- boeken een gezonde, aangename. Vlaam- sche lektuur vinden, vraeren we ons af waar de overige boeken blijven. Tot nog toe ontvingen we enkel twee boeken van de vier Laten we verhopen dat het Be stuur de noodiee staapen zal doen om zoo gauw mogelijk van hst Hoofdbestuur te ontvangen en uit te deelen. Iets anders: Waarschijnlijk moeten we dit jaar niet meer rekenen op een bonte avond, zooals we verleden Winter menig een gehad hebben. Toch durven we het Bestuur beleefd vragen of het mogelijk is. ons maar dat eenig verzet t? verschaf fen. Het Davidsfonds, heil! Een Lid. Ontgraving lijken gesneuvelde soldaten Sinds eenige dagen behoort dit onaan genaam maar tevens hoogst belangrijk werk tot het verleden. D° aangeworven oloeg. onder leiding van Pascal Vallaey. toog vastberaden aan 't werk en kweet zich gewetensvol van de hun toever trouwde taak. Orkaan De ongeëvenaarde orkaan heeft op een vreeselijke wijze onze gemeente in rep en roer gezet. De schade aan daken is algemeen en groot. Boomen werden ont worteld of afgeknakt. De graanmijten hadden het zwaai' te verduren en 't was droevig om zien hoe dat kostbaar graan over velden en weiden was gestrooid. Niet min dan 5 schuren stortten in. Het neer stortende dak bij Wed. C. Goudeseune doodde 5 paarden. De wegen waren met dakpannen, planken, platen en bakstee- nen bezaaid. Het Godshuis heeft het ook erg moeten ontgelden. Het dak der over dekte speelplaats en der gemakken der fcnechtenschool werd opgelicht en ln de aanpalende weide geworpen. In een woord een vreeselijke nacht, groote schade. Te hopen dat we 't nooit meer beleven. Nog uit Watou Werkgevers en werklieden, zijt u in orde met de pensioenwet? Hebt ge nog kaarten bij u? Waarom wachten van inbrengen tot ze voor uw jaarlijksche storting niet meer tellen. In 2 maanden 40 iatekomers. Dat is toch erg. Hebt ge al gedacht welke schadelijke ge volgen uw nalatigheid kan hebben voor uwen ouden dag? Komaan! 't Wachtwoord weze van nu af: Geen iatekomers meer. Werkgevers: zorgen dat de pensioen- kaarten van uwe werklieden ln hun ver- jaarmaand ingediend worden. Werklieden: helpen zorgen, eens ver manen en 't is in orde. Pijnlijk afsterven De gemeente heeft met veel deemoed het treurige afsterven vernemen van een harer vroeger inwoners, de Heer Robert Boedts, zoon van onzen verdienstelijken geneesheer Dr Boedts, die verleden week in de droeve treinramp van Diegem zoo jammerlijk om het leven kwam. Aan de geëerde familie Boedts kunnen wij dan ook niet nalaten onze Innigste gevoelens van rouwdeelneming en den overleden een innig gebed te verzekeren. a'liiiiuifitiiiiimiiiitiiiimiiiiiHiiiiiimiiiHiiaiitiiiHmiHiiiiiiiiitiiHimuiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiniuiiiiiiiiiimiiiiiHtiiiiiiiiuifiijiiHmiiiii'iiiuiiHijiiiHiiiutimiiti'iiuiittiui jilll!!!llll!lllll!llllll!lllll!l!llllllllllllllll!!imilllllllllllll!!lllllllllllllllllllllll!llll!lllllllllil!illl!ll!llllllll!lllllllllll!llll!llllllllllllll!!l! APOTHEKERSDIENST Is heden Zondag alleen op:n van 8 tot 12 uur en van 1 tot 7 uur, de Apotheek SNOECK. BURGERLIJKEN STAND van 14 tot 20 November 1940. Geboorten. Alleweireld Annys, Re- collettenpoort 5 Augustinestr.). Santy Irène, Rijselstr. 158. Huwelijken. Vansteelandt Paul, me- kenieker, v. Geluveld en Vandoolaeghe Albertina, dienstmeid, v. leper. Van- lerberghe Hettri, metaalbewerker, v. Pas- schenaaie en Baete Denise, z. b., v. leper. Vanspranghe Maurice, veehandelaar, v. Meesen en Knockaert Yvonne, z. b„ v. leper. Vanheul Marcel, hotelbediende en Deprez Denise, z. b., b. v. leper. Overliidens. Herman Flavia, 57 J., huishoudster, eohtg. Vandecasteele Alois, Meenensteenw. 48 A. Verdru Cyrille, 20 j„ daglooner, ongeh., v. Nieuwkerke. Louw Elza, 62 j., ongeh., Poperinge- steenw. 8. ST JOZEFSKERK DER KARMELIETEN Broederschap van het H. Kind Jezus van Praag 4' ZONDAG:. 24 NOVEMBER Te 8 '»j uur Communiemis voor de kinderen en hunne ouders. Na de Mis oefeningen. Te 3 uur vergadering, na dewelke een St Maarten aan de kinderen zal ge geven worden. Wij verwachten de kinderen in groot getal met hunne ouders. H. Kind Jezus vim Praag, zegen onze kinderen en hunne ouders! ROOD KRUIS Over enkele dagen brachten we een bezoek aan het bureel van bet Roode Kruis, sectie leper, ondergebracht op het Stadhuis. Naar we er vernamen werd door de bemiddeling dezer instelling en sedert deze in volle werkkracht is getre den, reeds boven, de 1500 pakjes verstuurd naar onze 'krijgsgevangenen. Deze lijst ziet er als volgt uit: 1445 naar Belgen, 61 naar Franschen en 43 naar Engelschen Totaal 1549. Op onze vraar» bde het staat met de cursus van eerste hulp ingericht door liet Roode Krui»,, wi.-wt luen ons te melde» dat deze gevolgd wordt aoor 47 leerlingen. In de vorige cursits bekwamen 21 leer- deze gevolgd oor 47 leerlingen. lingen die de Fransche lessen volgden hun diploma en 16 slaagden in de Vlaam- sche sectie. Thans wordt de cursus slechts gegeven in de Nederlandsche taal. Ook mochten we met genoegen vernemen dat de Iepersche afdeeling... thans ook... ein delijk... vervlaamscht werd, voor wat briefwisseling, enz. aangaat. Jammer dat het moest geschieden in dergelijk droeve omstandigheden en dat hier niet vroeger aan gedacht werd. Ook ondervonden we dat nog enkele van die Roode Kruisjuf- fertjes best de cursus in de Nederland sche taal zouden kunnen volgen, want hun Vlaamsch klinkt nog echt Beulemans. in de loop der maand December zal de tweede jaargang voor de cursisten (dus reeds voor meer gevorderden) een aan vang nemen. Verder werd ons op attent gemaakt dat de Voorzitter van het Roode Kruis de medewerking der afdeeling heeft aan geboden aan liet onlangs gestichte werk der Winterhulp ONS TELEFOONNET Sedert enkele dagen werden de abon- nenten van stad verwittigd dat, indien ze terug wilden aansluiting bekomen, ze opnieuw dienden hun huurgeld te be talen en dat de telethon dan terug in orde zou gebracht worden. Velen hebben reeds hiertoe hun aanvraag gedaan. ST-MAARTENSKATHEDRAAL Dat de Iepgrliiigen fier gaan op hunne kunstgewrochten zooals St-Maartenska- thedraal. de Halle, het Belfort, enz., is een parel te meer aan hun kroon, gezien dit getuigt van hunne oude Vlaamsche trots en grootheid. Daarom ook staren ze met verlangen naar de gapende won den, in de flanken van de mooie als 't ware gekantwerkte, doorluchtige spits- naald, die stilaan maar zeker verdwijnen. Want thans wordt met spoed gearbeid aan dezes herstel. Hoe spoediger deze droeve herinneringen verdwijnen hoe be ter. DAVIDSFONDS Zondag 11. heeft het Davidsfonds. af- Ii :t bekend gemaakt dat E. H. Roorycq, prin- Slege, deeling leper, zijne wlnterwerking inge zet met een puike avond. Vooraf werd cipaal van het St Vincentiuscollege, het voorzitterschap der afdeeling heeft aan vaard en dat Z. E. H. C. Verhaeghe, Pastoor-Deken, oud-voorzitter der af deeling, het eere-voorzitterschap aan genomen had. Dit bericht werd door de talrijke aanwezigen op een warm ap plaus onthaald. Hierna ving de cabaret-avond aan. welke op puike wijze verzorgd werd aoor het Vlaamsche Kwartet uit Brugge, én voor wat het kunstgehalte, én voor wat het humoristische gedeelte betreft. Ze oogstten dan ook een overgrooten bijval. We wenschen de flinke groep dan ook een gulhartig tot weej-ziens toe. HET STORMWEDER In den nacht van Woensdag op Donder dag der verleden week, omstreeks 2 uur, staK een §eweldige windhoos op en, naar mate de tijd vorderde, nam deze in hevig heid toe. De straten lagen met dakpannen bezaaid; de schoorsteenen die naar be neden gerukt werden zijn ontelbaar; tal rijke glazen daken van veranda's wei-den ingedrukt. De elektriciteits- en telefoonlijnen wer den verschrikkelijk ontredderd, daar de araden op talrijke plaatsen door de ge weldige rukwinden werden doorgeknakt. (De herstellingswerken namen enkele da gen in beslag, zoodat de nijverheid in Zuid-West-Vlaanderen om zoo te zeggen stil lag). Groote granietstcenen werden van top gevels naar beneden gehaald, dit was o. m. het geval op de Groote Markt aan het huis van den Heer H. Bouquet; aan het mooie Vleeschhuis; het klokkentorentje der Kapel der EE. ZZ. Arme Klaren in de G. de Stuersstraat werd buiten dienst gesteld, het werd letterlijk afgereten en het sleepte in zijn val vele zware witte zandsteenen mede; ook de twee torentjes van het huis van Dr Verbeke, gelegen op den hoek der Maloulaan en R. Colaert- plaats, werden omvergeblazen, verschil lende oude, stoere boomen werden ont worteld, zoódat het verkeer op sommige plaatsen zeer bemoeilijkt, ja, zelfs be lemmerd was. Groote uitstalramen wer den ingebeukt, o.m. in de Statiestraat; verschillende groote ruiten werden stuk geslagen van het Hotel Continental, enz. In een woord de schade is niet te over- schouwen. Ouderen van dagen weten te vertellen dat deze nacht de verschrikkelijkste nacht is welke ze reeds medemaakten. Tot nu toe, God zij dank, vernamen we nog geen persoonlijke ongevallen, ver oorzaakt door dit schrikwekkende weder. HANDELS- EN NIJVERHEIDSKAMER Alle leden worden vriendelijk ultgenoo- digd tot de Algemeene Statutaire Ver gadering op Zaterdag 7 December, te 6 uur 's avonds, in het Hotel du Sultan Dagorde: 1. Jaarverslag. 2. Rekeningen 1940. 3. Begrooting 1941. 4. Kiezing van drie uittredende en her kiesbare leden van het bestuur. 5. Mededeelingen en besprekingen. Het Bestuur. EEN DOKTERS DIENST Gezien het feit dat alle mannelijke bur gers tusschen 20 en 45 jaar belast wer den met het bewaken der telefoonkabels op de spoorbaan Ieper-Roeselare werden ook de Dokters elk op hun beurt «ge consigneerd Zoodoende is er vanzelf een Doktersdienst tot stand gekomen. Zaak waarvoor we reeds vroeger ver scheidene malen in dit blad voor pleiten en op de bres sprongen. Beter laat dan nooit, jammer dat er dwang mede ge moeid is. HET UURWERK VAN ONS BELFORT Vele Ieperlingen hebben deze week tot hun groot genoegen kunnen bestatigen dat steigers geplaatst werden voor het uurwerk van ons Belfort, zoodat we er ons mogen aan verwachten dat het uur werk binnen kort terug zal kunnen in ge bruik genomen worden. BERICHT De plaats van Stadsontvanger is te begeven. Wettelijke wedde. De aanvragen moeten vóór 1 December 1940 bij het Stadsbestuur ingediend wor den. De vergadering van Zondag 11. werd te 14.30 uur geopend door den Keer Burge meester Vanderghote, voorzitter, bijge staan door den Heer Aavokaat Butaye, eere-voorzitter, in de raadszaal van het Stadhuis, waar de Federatie regelmatig op den tweeden Zondag der maand haar zittingen houdt, en in aanwezigheid van een bevredigend aantal belangstellenden. Na den Heer Advokaat Delobel, onder voorzitter, wegens onpasselijkheid belet, verontschuldigd te hebben, deelde de Heer Voorzitter mede dat, als gevolg op de stappen door het Bestuur der Federatie aangewend, hij zelf, samen met den Heer Missiaen, Woensdag laatst door den Heer Verwilghen, Commissaris-Generaal voor 's lanas wederopbouw, ontvangen werd. Uit het onderhoud dat de afgevaardig den der Federatie met den Heer Verwil ghen hadden, blijkt dat binnen kort een ministerieel besluit verschijnen zal, waar bij de manier van het vaststellen van het bedrag der oorlogsschade zal geregeld worden en dat thans ook nog een ander besluit ter studie ligt betreffende de schade aan roerende goederen. De Heer Verwilghen heeft eveneens aangedrongen opdat voor het oogenblik alleen de meest dringende herstellings werken aan de door oorlogsfeiten bescha digde gebouwen zouden uitgevoerd wor den. Deze werken dienen onverwijld ge daan te worden, ten einde alzoo alle verdere beschadiging der gebouwen te vermijden, en het is met het doel de ge- teisterden deze taak te vergemakkelijken, dat er hen thans aan zeer voordeelige voorwaarden leeningen kunnen toegestaan worden. Deze leeningen, zooals ten andere alle handelingen inzake oorlogsschade, zijn MÊ/mmm ----- sblad jtaH alle ze igsrechten. zij restaan voor het herstel der kleine schade volgens een in het Staatsblad verschenen besluit, vrij van alle zegel- en inschrij- - - pl) vingsrechten. Zij worden Dij voorkeur toe- Ie de som van 10.000 fr. niet overtreft, doch dit wil geenszins beduiden dat er geen leening voor een hooger bedrag kan bekomen worden. Het bedrag der leening moet ook niet hetzelfde HJn als dit der totale schade en de ln de leening ge vraagde som is evenmin een bekentenis dat men niet meer schade geleden heeft. Het voornaamste wat thans door het Al gemeen Commissariaat beoogd wordt, is het spoedig herstel van de meest dringen de schade, zoóals het herstel der daken, het inzetten van ruiten, enz. en hiervoor kunnen, natuurlijk in verhouding met de belangrijkheid van het gebouw en de ge leden schade, leeningen voor een onbe perkt bedrag bekomen worden. Het is dus verkeerd te denken dat er slechts leenin gen voor ten hoogste 10.000 fr. toegestaan worden. Alhoewel de Heer Verwilghen de ver zekering nog niet geven kan dat de oor logsschade zal vergoed worden, heeft hij toch laten begrijpen dat het niet anders kan, daar het niet aannemelijk ware dat de eenen alles zouden verliezen en de anderen niets. De besluiten, die weldra verschijnen zullen betreffende de mani?r van het indienen der oorlogsschade en aangaande de schade aan roerende goe deren, zullen dan ook wat meer betrou wen scheppen, daar zij als een soort ver bintenis uitmaken, welke de personen, die thans de verantwoordelijkheid van het bestuur van het land dragen, nemen voor de latere betaling der oorlogsschade. Gansch het onderhoud met den Heer Verwilghen heeft op de afgevaardigden den besten indruk gemaakt en hen de verzekering gegeven dat de kwestie der regeling van de oorlogsschade op goeder, voet is. De Heer Advokaat A. Butaye bedankte de afgevaardigden voor hetgeen zij ga- daan nebben en voor den docc hen ge geven uitleg, en vroeg hen dan nog In tijds bij den Heer Verwilghen te willen aandringen, opdat het thans niet bij be loften zou blijven. In de hoop dat de aangekondigde be sluiten intusschen zuilen verschenen zijn, wordt besloten den tweeden Zondag van aanstaande maand opnieuw bijeen te ko men, om alsdan deze besluiten te kunnen bespreken. De vergadering worót hierop opgeheven. BERICHT De Inwoners die, ingevolge opeisching. leveringen gedaan of werken uitgevoerd hebben, worden verzocht eene afzonder lijke rekening, in vier exemplaren op te maken per opeischingsbiliet. Van zoohaast het werk uitgevoerd of de levering gedaan is, moeten de reke ningen zonder uitstel tin stadhuize in gebracht worden, ten einde de spoedige vereffening ervan toe te laten. D? belanghebbenden zullen verwittigd worden van den dag waarop hunne re keningen zullen uitbetaald worden. Zij worden verzocht zich alsdan bij den stads ontvanger aan te melden, drager van hun opeischingsbil J ?t. GEVONDEN Mevr. Dombrecht Louis. Zaalhof 4. in de Korte Torhoutstr.: kinderpet. H. Jules Dewaele. Lindendreef 61: biee- ke sajetten kinderhandschoen. Monika easier, Rijselstr. 68: mansper sonen pet. Jan Verstappen, Meenenstr. 39, onder de Meenenpoort: sajetten sjerp. Deconinck Jacoues, Kanonweg 17. in de Rijselstr.: brieventasch met eenzeivig heidskaart op naam van Pauline Deleu, Mondstr. 36. Levns Jeanne. Lombaardstr. 29. in de De Haemestr.naamplaatje met ket ting op naam van Bertha Goemaere. Ligneel Michel, Cité Ligy 292, op de Kalf- vaart: kindergeldbeugeltje, kleine som inhoudende. Sinaeve Henri, Cité Licy: huisdeursleutel. Verleure Francois. Diksmuidestw. 42 B.: lederen geldbeugej, eenzeivigheidskaart on naam van Hoorneweder Joseph en Fransch geld. Demoor Georges, Cité Ligy 190, op de Bascule: gouden oorring. Catry Godelieve, Poperingestraat 7, leper: in de J. Capronstraat, breiwerk. Victor Henri, Meenensteenweg 33: in de Basculestraat, aioenmuts. Forret Hilaire, Wulvestraat, Zillebeke: op de Meenensteenweg, stoffen handschoen. Desramault Wilfried, D'Hondtstraat 63: paar manshandschoenen. Crepeele Valère, Dikkebuscbst:enweg 47: zwart lederen zakte, voorzien van klein sleuteltie. denkelijk van auto, gemerkt Nr b 1593. Mahieu Henri, Rijselstraatgrijs autowiel. VERLOREN Vr. Aloïsius Viaene, G. de Stuersstraat 34: rantsoeneeringskaart van haar man; te rugbrengen tegen belooning. Verhack Madeleine. Zcnebekesteerweg 167: bruin lederen geldbeugel, rond de 70 tr. inhoudende. Dezitter-Temperville, Bi uegesteenweg 69: overtreksel voor regenscherm. Mei. Irma Dochv, G. de Stuersstraat 19: gouden oorring, versierd met diamant. Mei. Augusta Veralleman. dienstmeid. K. Torhoutstraat 51donker blauwe hand- tasch, inhoudende haar eenzelvigheids- kaart en een aantal fotos. Odette Stubbe, Boterstraat 38: breiwerk, twee naalden, sayette en klein stuk af gewerkte groene sjerp. Main Edmond. Rijselstraat 53: rantsoe neeringskaart. BOEZINGE Nieuws van t'onzent Zaterdag 9 November was Heer Kc.wl Verwilghen, Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Arbeid en Sociale Voor zorg en Kommissaris-Generaal voor den Wederopbouw, op bezoek in onze ge meente. Onder zijn verblijf bij Eerw. Heer Pas toor, werd hij door onzen Weledelen Heer Burgemeester ontvangen, en ging hii ver der nazicht uitoefenen in omliggende ge meenten en de steden leper. Poperinge, Diksmuide, Veurne en Kortrijk. Hii druk te hier zijn grootste voldoening uit over den spoed waarmede onze geteisterde ge meente en vooral de zoo fel beschadigde kerk worden hersteld, en wist gelukwen- schen uit te brengen voor de plaatselijke aannemers en werklieden, om de zorg en keurigheid waarmede zij de herstellin gen doen. Een bijzonder woord had hij over voor onzen Burgemeester en niet het minst voor onzen Herder, die niet alleen de ziel is van gansch de plaatselijke we deropbouw, maar bovendien nog, óo aan vraag van den Heer Verwilghen zelf, zich ten dienste stelt van de geteisterde ker ken. met hunne pastorijen en scholen. Zulke aanmoedigende bezoeken doen deugd, vooral nu dat niet alles altijd naar wensch op wieltjes loopt. Weledele Mevrouw Roger de Thi- bault de Boezinge, Juffrouw Estella Leu- ridan, onderwijzeres, en Juffrouw Magde- leine Lahoutte, gediplomeerde vroed vrouw, dienen geluk gewenscht om het examen van verpleegster bii het Roode Kruis, dat zij met sukses hebben afgelegd voor de middenjury te leper. Voor de Raadsleden, IJveraars der H. Hartebonden van de Dekenij leper, is er op Zondag 24 November Recollectie in het Gesticht der Roesbrugge Damen te leper. De oefeningen beginnen te 9 uur (officieel uur) met eene H. Mis. Aan de zen oproep zal geen enkel raadslid van Boezinge ontbreken. Steeds wordt er strenger opgetreden tegen de verlichting die 's avonds vooral nog zichtbaar is op vele plaatsen. Men neme in acht dat ook de woningen langs achter niet mogen verlicht worden. De inwoners zijn verplicht, zoo noodig. hun logeurs diesaangaande te verwittigen, willen zij zelf geen boete opioopen, en onze gemeente van vliegers-eiers sparen. Weet ge? ...dat het nu de beste tijd is om boomen en struiken te planten? ...dat massieve lage kruisen op het kerkhof veel schooner en kloeker ziin, dan hooge flauwe, c'ie nooit recht blijven en afrotten? LANGEMARK Vlaamsche Toeristenbond We reizen om te leeren, zegt het liedje. Liepen we vroeger dikwijls veel te ver om 't vreemde te bewonderen en 't eigene, 't volksche en 't Vlaamsche niet te ken nen, we zetten thans onze wlnterwerking in met een boeiende heimatstudie. Op heden Zondag 24 November, te 15.30 uur, in de Jongensschool, Poel- kapellestraat, komt de Z. E. H. O. Ver- steele, onderpastoor te Westroozebeke, ons vertellen over: «Filips Van Artevelde en Westroozebeke». De toegang is vrij en kosteloos voor iedereen. Beleefd uitgenoodigd. Taalcursus Wij hebben u tevens ter kennis te brengen dat, door de zorgen van den Vlaamschen Toeristenbond, een leergang in het Duitsch zal worden ingericht. De cursus bestaat uit een reeks van 16 lessen (duur: 2 uren) en zal gegeven worden den Zondag namiddag door den Heer V. De Bijser, leeraar te leper. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen. Het inschrijvingsrecht bedraagt 45 fr. De leden van V. T. B. betalen 35 fr. Dezelfde gunstprijs wordt toegestaan aan de per sonen weike zich lid maken van V. T. B. voor 1941. De inschrijvingen geschieden van heden af bij den vertegenwoordiger van V. T. B., Eug. Top, Korte Ieper straat 19. Er is een minimum getal inschrijvers vereischt. Bij voldoende belangstelling zal ook een cursus in het Engelsch worden ingericht. De daad is aan de leergierigen! POELKAPELLE Stormschade Heeft Poelkapelle niet geleden door de oorlogsgebeurtenissen, daarentegen heeft het zijn deel gehad in het stormweder van verleden week Donderdag. Weinig ge bouwen bleven zonder schade: bijzonder lijk de dakpannen hebben het moeten ontgelden. Van in de vroege morgenuren kwamen de verschrikkelijk geweldige rukwinden aangerold met een oorverdoovend ge- druisch als van een bloktrein die in volle snelheid de spoorwissels voorbijvliegt Windvlagen, die alles op hunnen weg mederukten, welke niet zeer vast op zijn pooten stond. Alzoo begaven, om maar enkele ge teisterden te noemen: het nieuw gebouw van Remi Vandendriessche. welks muren scheurden, en van omtrent al zijn dak pannen werd beroofd. Bij René Capelle stortte een gevel in, welke twee zwijnen begroef, die met veel moeite en dood van onder de puinen moesten gehaald worden. André Dhont werd gekneusd aan het hoof door een neerstortenden muur. binst hij zijn kalveren trachtte te redden, die tusschen de puinen gekneld zaten, wijl twee gevels instortten. Het dak van een driewoonst-hennenhok, bij Kamiel Espeel, werd opgeheven en sloeg, met ramen en balken langs den overkant der kalsijde op de tramlijn. De inrijpoort van landDouwer Gryson werd met den grond gelijk gemaakt, terwijl de puinen gansch de breedte der statiestraat ver sperden. Botsing Verleden week is een tractor met aan hangwagen van de Firma Lanssens, van Hooglede, op de baan naar leper, in bot sing gekomen met een andere camion. Beide voertuigen werden zwaar gehavend en buiten gebruik gesteld. Nog afwezige krijg .gevangenen Volgende soldaten zijn tot nu toe nog niet teruggekeerd uit Duitschland: O. Claerhoudt, Marcel Develter. Cyriel Mest» dagh. Vandecandelaere Marcel. Malbran» eke Ignace, Vangraefschepe Albert. Van- gheluwe Hilaire, Thorrez Georges. Spaens Petrus, Breyne André, Cappon Oscar, Corneillie Jozef, Pauwelijn Jozef, De- bruvne André, Develter Gerard en Samyo André. Laten we het beste verhopen voor eea spoedige terugkeer. In alle geval ls Poel kapelle bij de gelukkige gemeenten, on der de weinige, welke. God zij dank. geea enkel man hebben verloren. De nagel op den kop Verleden Zondag hebben de babbelaar», van-ai-achter in de kerk ferm op hunnen duvel gehad, vanuit het spreekgestoel te. Zal net nu beteren? Kunnen da koetjes en kalfjes niet besproken wor-, den na de mis? Of weten die tater-lul niet meer waar ze zijn. en dat ze de helft van de welmeenende geloovigen zelfs be letten mis te hooren Burgerstand vanaf I Mei 1940 Geboorten. Jacqueline Verlee. Gi- nette Platteeuw. Suzanne Hoedt. Paul Brackevelt. Maria Snyders. Diana Dcpoorter. Daniël Cloet. Pau la Vuylsteke. Nestor Alleman. Ma ria en Rachel Oosterlinck. Christiana Claerhout. Marcel Deforche. Maria Baccarne. Maria Fieuw. Magda Vandeputte. Antoon Willemyns. Herman Vanbrussel. Ivan Borret. Overlijden®. - Philomene Carpentier. Marie Vanderhaeghe. Felecie Maer- tens, 74 j„ wed. Kamiel Depovere. Charles-Louis Volckaert, 68 j. Mar griet Latruwe, 25 j. Charles-Louis De- coene, 80 j., echt "llodie Vermeersch Pieter Delbeke. - seanne Corneillie. 8 J. Gustaaf Carette. Felix Steyaert. Emilie Vandenbusache. Charles-Louis Beeckaert. Huwelijken. Gerard Taccoen, v. Bik- schote en Martha Wyckaeil, v. Poel kapelle. Rcmi Carrein, bakker en Eli sabeth Debruyne, b. v. Poelkaoelle. Jo seph Platteeuw en Yvonne Descamps, b. v. Poelkapelle. Gaston Matten en Alica Dewilde, b. v. Poelkapelle, VLAMERTINGE Uitslag hanengekraai 1. Valaeys Pascal met Pa:; 192; 2. Derycke Henri met - Miekie 154; 3. De- ketelaere André met Albert123: 4. Deberdt Leon met Stalin 112; 5. Du- rand Gerard met Fose 100; Durand Gerard met •■Uitzet», 104; 7. Vande- maele Maurice met Barnabé 103; 8. Feys Cyriel met Tonnie100; 9. Fyp Elie met «Tiebo 76; 10. Pyp Erie met Marielou70; 11. Devloo Georges met Kotten 64; 12. Pyck Mlchiel met Dirrebei 41. Meest getal hanen: 'De Paterkraaiers eerstkomende: Watou. Elektriek Tijdens den orkaan van verieaen week had de elektriekleiöing het hard te ver duren en weiden er zelfs draden afgeruKt. Wij kregen hier enkel Zaterdag namid dag stroom terug. Dat alles niet terug ia orae was, blijkt uit de talrijke stoornis sen die zich deze week nog voordeden. Benevens de onregelmatigheden in den stroom werden talrijke lampen verbrand en verschillende radiotoestellen geraakteii onklaar. Fietspaden Het fietspad langs de baan ï.aar Pope ringe werd op verschillende plaatsen door de ontwortelde boomen erg fceechadigd. Deze veroorzaakten tevens diepe putten, die door den dienst van Bruggen en We gen haastig gedempt werden. Doch door de zware regens is het rijden over deze moerassige plaatsen, welke bedekt zijn met zware kiezel, zeer gevaaruju, om niet te zeggen onr "lijk. De wieuijders zijn verplicht te i en voorbij t? steken op de groote baan, 't geen met de huidige drukte groot gevaar biedt. Orkaan 't Is lang geleden dat wij flog door zulk een orkaan geteisterd werden. Niemand kan zich zulks nog herinneren In ieder geval hebben onza voorouder» ook zooiets' nog meegemaakt. Zoo lezen wij in de Geschiedenis van Vlamer tinge door Vandenbussche. onder t jaar 1525: Antoon vander Gracht, Hoer van Crommenelst, doet de kleine brug, ge naamd Craeyebrugge (op de Lomoaert- beek) op eigen kosten herstellen. Des» brug stortte per ongevar in tijdens den nacdt van 6 op 7 November. Het had zoo fel gestormd dat het groot ste deel der huizen hun daken beschadigd hadden: verder had de kerk schrikkelijk onder het stormweder te lijden. OPGELET! Indien gij ven koffie meer vindt, ver vangt die NIKT door om het even welk speciaal mengsel! Gebruikt zuiver fijne of grove CH1COREI VAN TIEGHEM- DUPONT. 't Is bijna koffie. ZONNEBEKE Scholier omvergereden. s Middags, toen de 8-jarige Daniël Sa- myn, zoon van Alfons, Schipstraat, de hooi verliet kwam hij tegen het spat bord en het wiel van den voorbijrijden- den auto van de brouwerij van de Ieper sche Centrale terecht en werd ten gronde geworpen juist op het oogenblik dat twee andere autos kwamen aangehold. Geluk kig kon de geleider van eerst genoemd voertuig nog bijtijds het knaapje opne men en terug naar school dragen waar een kloosterzuster het aan aangezicht en knieën verwtnde kind verpleegde. Het ar me bloedje werd vervolgens naar zijn woning overgebracht. Ongewoon onweder Heeft heel wat onheil gesticht: Het klokketorentje van het patronaat werd ten gronde geworpen. Nabij De Renne werd de ij-eren staak der electrisch hoog spanning tot tegen den grond geplooid, zoodat de draden braken. De gro; - poor ten van het Gemeentehuis en 1 t post- gebouw werden afgeslagen. Vele schel ven of stroomijten der landbouwers wer den uiteengerukt en honderden meter in alle richtingen verspreid. Op sommige plaatsen was de spoorweg, de veloweg of steenweg het verkeer bemoeilijkt door het opgehoopte stroo en daken van gebouwen. Talrijk zijn de vernielde serren. Bij melk- voerder Verbrugghe werd een muur in- edrukt. Bij Staf Seys in het Nooit Ge acht stortte een stalling ineen; do schapen konden moeilijk gered worden. Bij Alfons Samyn is het huis onbewoon baar geworden: dak afgerukt en de zol deringen gescheurd. Bij de pachter Van- slambrouck werd de huisgevel ingeslagen en bij landbouwer Claus de muur van den koestal ingedrukt. Bij Cyriel Cruydt werd een bijgebouw vernield en de ko- nijen gedood. BIKSCHOTE Parochiaal leven 't Is te naaste week, Zaterdag 30 November, de feestdag van den H. An dreas. patroon van kerk en parocbie: de parochianen mogen dat ook niet vergeten, ofschoon dat het Zaterdag is. 4 En 't is dan weeral December. De boeren zullen hun feestdag vieren den Maandag, omdat St Elooisdag op 'nen Zondag valt. Maar daar zal niet veel leute zijn. in zulk een tijd. Maar toch, een voordracht door Meester Demonie, OOSTNIEUWKERKE Burgerstand Overlijdens. Walter Deleu, 2 m., z. v. Valère en Marg. Labeeuw. Vandewalie Adèle. 68 j. Vandewalie Theophiel, 53 j. Kinds Octavie, 70 J., wed Leonard Decuypere. De storm Ook hier werd door den storm groote schade aangericht. Veel pannen afge waaid; verscheidene kiekenhokken de daken afgerukt; muren Ingestort. Op het kerkhof werden kruisen en zerken neer gehaald en beschadigd. Onderscheidingen Met groote onderscheiding behaalde Heer Alfons Derveaux, van Oostnieuw- kerke, den titel van doktor in de apo theek. ter hoogeschooi van Leuven. Heer Robert Derveaux deed zijn derde examen in de rechten met voldoening. Hartelijke gslukwenschen aan beiden. ZILLEBEKE Ste Catharina-Noveen Sinds onheuglijke tijden wordt de H. Catharina, Patrones der kerk, aanroe pen en vereerd te Ziiebeke tegen Catha- rinewielen, keeipijn en alle slag van vel- ziekten. Het jaar door brengen bedevaar ders hunne betrouwvolle hulde aan de H. Catharina, doch vooral onder de plech tige Noveen (te beginnen met haar feest op 25 November) wordt haar door vele geloovigen lof en eer gegeven. Schikking der diensten: Op Maandag 25 November, feestdag van de H. Catharina, H. Missen te 8 U en te 11 uur; Vespers en Lof te 3 uur. Den Zondag: H. Missen te 8 'j en te 11 uur: Vespers en Lof te 2 54 uur. De weekdagen de H. Missen te 8 en te 8 V4 uur. Aanmerking: Men zegent met de reli kwie van de H. Catharina na al de godde lijke diensten en op de andere uren op aanvraag bij H. Pastoor»

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 3