DE OORLOGSTOESTAND i I I ft vJy J Nooit Aprilleke zoo zoet L wroMiiiiimmiiiiiiiiM^ Rantsoeneering De Beteekenis Tunisië van TWAALF MAN EN EEN HOND i o "W i®“ i BS [1 I—T^=Tf=i==l Fr, 38 S Fr. 9jó »»m Fr. 18 k in Frankrijk Belg. Fr. 52 g 0^ KATHOLIEK NIEUWS- Nabeul tferkem-lnseln Medemn DE ARBEIDSVERPLICHTING BEPERKT VOOR DE LANDBOUWERS NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSZLAD. - WEEKBLAD. - 0,75 Fr. J* o §SÜSa (Sousse) P^gMönaslir TWoknirt .zfMahdia gl Jaar ■i <s L Zj ;roote krijgsverrichtingen op Om de Wende van den Tijd. ONDER DE TONISCHE HEMEL AtwiR»?''?/? Ahias. fl KrfJ Efotf xott {COMMUNISTISCHE OPSTAND IN KROATIË GEBROKEN NIEUWE DUITSCHE WAPENS ZATERDAG 3 APRIL 1943. is OOSTUITGAVE I is WESTUITGAVE DE RUSSISCHE KOMPONIST RACHMANINOW OVERLEDEN DE VERPLICHTE WERK- NEMING VAN BELGISCHE VROUWEN IN DUITSCHIAND TEGEN SNEEUW VERSPERRINGEN Dots I 1 KEURINGSPLAN WAFFEN-SS VOOR DE MAAND APRIL 1S43 IN HET WESTEN OP HET DUITSCH-RUSSISCH FRONT ÏN NOORD-AFRIKA EN MIDDELLANDSCHE ZEE I SLUIT ALLEN EEN AARDAPPELKONTRAKT AF /^^Makjïres DER EETWAREN van 23 Maart tot 25 April 1943. 1 Brood 225 gr. p. dag 2 Gebrande gerst 100 gr. p. maand 100 gr. p. maand xjovex250 gr. p. maand MAATREGELEN TEGEN DE WEERBARSTIGE LANDBOUWERS Uitgever: Snnsen-Vannesfe, Peperingo, Telefoon N' 9. Posleh. N’ 455.7(1. - Tem,,,e V» 0’1 V SI :KAP BON ^Ke.'ibia Q irzi; o, 100 ■RTEHDIENST ZANDER, 23-3-43. Sabrija Teneinde voor de -aankomende troepen met al hun nasleep Jachtwagens <ie in •C <u 4! c van materiaal en neesneeuwde banen weer vrij te maken wérden ten Zuid:.. van lllmen-meer speciale sneeuwruimmachines ingezet» ABONNEMENTSPRIJS 1913: 1 Jaar in België §3 Maanden Gfi Maanden afsluiten. In het afgcloopen seizoen moest J gezorgd worden ter dezer voor 650.000 ton, S wat het maximum is waarvoor kan ge- s zorgd worden. Als er voor meer dient s gezorgd kan het niet meer gaan. 3 Als er dit jaar geen 1.250.000 kontrak- 1 ten afgesloten worden, kan men niet ver- a zekeren dat voor iedereen aardappelen 1 zullen zijn. Anders dreigen wij terug te I gaan tot den toestand van den winter f 1940-1941. S De telling van Mei 1942 gaf een opper S vlakte, met aardappelen beteeld van, S 120.000 Ha.; in 1943 zal er slechts 90.000 g Ha. aan deze teelt besteed worden. Dit is veel te weinig. Wij zouden in feite 140.000 Ha. moeten bereiken. d Door het afsluiten van kontrakten wor- s den de landbouwers ook verplicht meer J aardappelen te verbouwen. ?.lle redenen te zamen genomen moe- Z ten dus voor millioenen verbruikers kon- V trakten gesloten worden, of anders zal i het niet gaan. Het besluit van deze uiteenzetting was dan ooki INDÏEN GIJ AARDAPPELEN WILT HEBBEN VOOR DE KOMENDE GURE DAGEN, SLUIT DAN IN DE EERSTE 1 DAGEN EEN KONTRAKT AF». Meina/ tr 8/r.i Kleine berichten adr. t. burecle 12 jr. i 15 Jr.1 2 jr 3 jr.\ IU UVil X11U-J. 150 KILOMETER BRUSSEL, 38 Maart (Eelgaprcss). De Kwestie van de mobilisatie van den oogst heeft het voorwerp uitgemaakt van een onderzoek door de Beigsscae proku- reurs-generaal, die in het ministerie van Justitie bijeengekomen zijn. Bij deze geiegenneid werd tot strenge maatregelen besioien tegen degenen, die door hun houding de algemeens voedsel voorziening in gevaar brengen. De hooge magistraten zijn onder meer overeengekomen de aanhouding te eischen van <le iaiihnouwers ,die aan hun ver- Overlgens werden tot nu toe door de phchtingen inzake de levering van brood- t--1o», - graan niet zouden nakomen. Vestigen wij er tevens de aandacht op dat de minimum-straf voor de overtre ders vastgesteid is op een jaar gevan genisstraf. dus! Want het Fransche spreekwoord zegt: En avril n’öte pas un fil! - Leg nog geen vezel af in April! Maar pas opde temperatuur van April is al zoo grillig als een wijf... ’s Namid dags brandt de zon tot 25 graad op uw hoofd, en ’s anderen daags geeselen de hagelvlagen uw kaken aan stukken en bezorgen u gratis geweldige vlagen van tandpijn. De dentisten kunnen daarom deze maand benedijen, want zoovelen zijn, er die weer eens naar den dentist moe ten, met of zonder tandpijn. Na de zwaluw komt ook de kwikstaart terug in ’t •begin dezer maand, er is ge kweel van vogels, reeds ’s morgens vroeg... Ge wordt er door wakker gezongen, en ge voelt u zelf een ander mensch als ge al dat gerucht en leven hoort... Geen nachtegalen nog en 's morgens nooit! daarvoor moet het eerst Mieie zijn. Wat zou er al niet moeten gebeuren als alles normaal zijn gangen ging. Maai de wisseling der seizoenen heeft lijk een stuik gekregen, ’t Is eerst volop Lente in Mei en de Winter begint maar na Nieuw jaar. Tot daar dan. April is de Paaschmaand, en dat brengt ons steeds in een mildere stemming. De 4 April is de laatste datum van de wintervorst, wat niet belet dat Met nog zijn ijsheiligen heeft, en ieder mensch met een schuw ooge de Aprilsche mane beziet, die scherpe, klare mane, die een mensch zou kwaad maken... Vooral hem, die vroege aardappelen ofte eerstelingen heeft staan die hun neuze bovensteken. Alle jare hoort ge zeggen: al de pa tatten die bovenstaan zijn d’r aan, maar d’r zijn toch altijd nog patatten, tegen dat ’t zoo verre komt Het groeien en gedijen onder het barm hartige oog van God voelen we telken jare zoo diep aan, als we op Sint-Markus- dag (25 April) achter het flitsende kruis door het land loopen, tusschen de boeren én de goede menschen van te lande, war de mensch zoo vol en schoon erkent weer en wind, weelde en groeite h eeuwigen oorsprong hebben in de Bi van alle Wezen en Worden. We loop daar stil naast elkaar door de schooi, natuur, omdcezeld door het wiegende g< zang der koralen, die een lange litanl zingen... onze blikken streden over ’t zachtgolvend land, naar de benevelde verten, en naar den Schepper. Afhanke lijkheid van den mensch... En al zooveel eeuwen! Dan denken we hoe onze vaders, onze grootvaders, onze grootouders in deze Kruisproeessie hebben meegestapt, in hun eeuwigen en eenderen strijd tegen de elementen,- in him hoop op zegen en geluk, in hun trouwe traditie aan het geloof der Vaderen... Die eenvoudige Marcusprocessie in den koelen Aprilmorgen, met het geklabetter van klompen en het stille korte gebed van den boer die aan zijn land denkt... Aprilvroomheid en Aprilschoonheid. Schoonheid! God. wat is er schooner dan de kersenblori. zoo frisoh en tevens zoo warm... waarnaast een landhuis een villa gelijkt. Bloeiende fruitboomen alom, wat is er heerlijker! En het weiland met madelieven, boter bloemen, de eerste... en op onze venster kozijnen de teere sleutelbloemen. Een schoone maand April!... als elke maand wat nieuws, wat verrassends, dat het menschenoog verblijdt en het arme menschenhart verwarmt. L. J. BRUSSEL, 27 Maart. Dc bladen heb ben dezer dagen een bericht gepubliceerd, luidende dat vrouwen slechts in het Rijk tot arbeid verplicht zijn voor zoover zij als dienstboden ofwel als bedienden in hotels werkzaam zijn. De bij officieels Duitsche bureaux in gewonnen inlichtingen hebben de juist heid van dit bericht bevestigd. Een op 10 Maart gedateerde schriftelijke mededee- ling, welke het hoofd van het militaire bestuur inzake deze kwestie aan den di- rekteur-gensraai van het Belgische de partement van Arbeid, Olbrecht, had doen toekomen, was hiervan dc formeele grond slag. De tekst dezer mededeehng luidt o. m.: «Een arbeidsverpiichting voor vrou welijk personeel naar Duitschiand bestaat niet, voor zoover het geen dienstboden of hotelbedienden betreft en deze in België tot nu toe reeds in hetzelfde beroep werk zaam waren». In het zelfde schrijven wordt eveneens vastgelegd, dat een verdere arbeidsver- Pmi .iting voor Duitschiand, voor in Bel gis tot arbeïh verplichte vrouwen, niet in aanmerking komt. arbeidsüienctverplichting slechts 241 vrou wen in Dnitsclüand te werk gezet, terwijl het aantal vrcuwcn, dat zich vrijwillig voor Duitscliiand heeft aangcmeld, aan zienlijk grootcr is. (Medegedeeld.) *SSaü3aa«»S»R2!33BBIS!ttBH3BIEM33iiïaaH3n3B»3»B!inaiBG««C3Sa«E» Goed gekamoufleerd staan de jachtvliegtuigen het eskader gereed om Na lucht in te gaan. Vboraleer te startten worden evenwel alle mansckiappea ond3f’ richt wat hun taak zal zijn. 3 Margarine 4 Boter r 6 Suiker 7 Peulvruchten 8 Haverderivaten 9 Magere smeerkaas 10 vieesch 12 en 13: naar keuze: of confituur cf gelei of kunsthonig of suikergoed OFFENSIEF. De oorlog brengt natuurlijk altijd ver rassingen en er is niemand die thans kan voorzien welke sucsssen de Angel- saksers eventueel zullen boeken in ver band met het grootscheepsohe offensief dat ze sedert een paar weken ingezet hebben. De overmacht pleit in ieder geval in hun voordeel. Ze hebben tijdens de laat ste maanden waarschijnlijk aanzienlijke reserves aan manschappen en materiaal kunnen aan het front brengen. Daarom is deze eerste stoot voor de As-mogend- heden de gevaarlijkste. Indien zij gedu rende zekere tijd kunnen standhouden dan zullen hun tegenstrevers steeds meer aangewezen werden on den aanveer van op groote afstand, zoödat er meer even wicht komt. De As-troepen hebben hun nerzijds eveneens de laatste vier maan den kunnen benuttigen om zich te orga- niseeren en zich cp de verdediging voor te bereiden. Zij beschikken trouwens over verdedigingswerken, die reeds door de Fransenen aangelegd waren, zocals de Marethlinie, en over terrein dat van na ture uit de verdediging vergemakkelijkt. Ook de korte verzorgingsweg van uit Si cilië en Zuid-Italië is een niet te mis prijzen voordeel. Eindelijk is de Duitsch-Italiaansche macht die thans in Tunisië geconcen treerd werd aanmerkelijk grooter dan deze waarover Rommel vóór enkele maan den beschikte. De ontwikkeling van de eerstvolgende weken zal ons duidelijker dan bovenge noemde argumenten inlichten over de verhouding der tegenover mekaar staan de krachten. In ieder geval staan we hier tegenover machten, waarvan de eene er alles wil opzetten om de andere uit Afrika te verdringen, en waarvan deze zijn ver worven positie met alle kracht zal trach ten te behouden. Moreel zal natuurlijk deze krachtme ting eveneens groote invloed hebben. De Angelsaksers hebben hier te bewijzen te genover Stalin dat zij ook nog iets te zeggen hebben en dat Rusland niet aan zijn lot overgelaten is. Verboden Nadruk. ROSKAM. door lijf-aan-lijf-gevechten te niet ge daan. Zij probeerden het een derde maal, komen'tot op tien meter afstand, en gooien, naar de verdedigers een heele hoop handgranaten en samengestelde la dingen. Zij ontploffen echter voor de voeten der aanvallers, want snel als de bliksem hebben de SS-mannen hun ge vaarlijke situatie erkend, met doodsver achting naar de toegeworpen handgrana ten gegrepen en ze teruggeworpen. De man aan de telefoonlijn draait en draait alles te vergeefs. De leidingen zijn doorgesneden, de verbinding naar achteren afgebroken. Maar ze moeten daar van achteren toch het wilde schieten hooren! Een reddende gedachte: Rolf, de melderhond! Zal die het klaar spelen? Vlug is de melding opgesteld, zij bevat slechts deze weinige alarmeerende woor den: Wij zijn ingesleten! Dadelijk ver sterking! De Meldehundführer legt -drie vingers aan dtn mond, wijst dan in een groote boog in de richting van ons kamp; Vooruit Rolf, melding Dc trouwe hendenziel heeft begrepen. Rolf spitst de ooren als wist hij dat van zijn durf thans het leven van twaalf dap pere SS-mannen afhangt. Hij zet aan. Tien meter voor de stelling liggen de Bclsjevisten. In een vliegenden sprong wipt hij over de koppen der verbouwe reerde Sovjets weg, nog vóór ze tijd vin den hem hun geweersalvo’s op de wit grijze pels te richten. In groote sprongen ijlt hij door het woud, loopt op den. ver- zorgingsweg naar de veldwacht den Kommandeur direkt voor de voeten. Die had de schieterij reeds gehoord en was reeds daarmede begonnen zijn mannen te ontzetten. Rolfs melding geeft hem ze kerheid. de noodige maatregelen worden dadelijk getroffen. Do bedoeling der Bols- jevisten ken verijdeld werden, zij moesten zich ohder groots verliezon terugtrekken. Hun onderneming ging ten gronde aan de ijzeren vastberadenheid der heldhaf tige verdedigers. Zij zetten zich tot het uiterste in, iedereen heeft zijn aandeel aan het zcge-resultaat van dezen enge- lijken stiijd, ocl'. Rolf, de melder-lioad, hun vierbeenige kameraad. SF-Krijgsberichter 1-bnstantin t chls’p. - dende troepen aanmerkelijk verkort en daardoor veiliger geworden is. Waar vroe- idacht ger afstanden van 530 tot 7C0 km. moes- Afiika ten afgelegd worden zijn deze thans tc- -- ruggebracht tot een 150 km. In één nacht kunnen de Italiaansche schepen van Si cilië of zelfs van Napels naar Tunis cf Bizerta varen. Daarenboven is ook de landweg aan zienlijk verkort. Vroeger moest het ma teriaal dat in de havens aangebracht was soms nog over honderden kilometer naar het front gebracht worden. Omgekeerd beter kent zuiks ook dat de Engel sollen ten Oosten van Tunis over langere afstanden te land hunne ver sterking en verze-rging moeten aanbren gen, terwijl de verzorging over zee zoo wel voor het 8» als voor het 1» leger van uit Engeland en Amerika bedreigd is door de Duitsche onderzeeërs. Tunisië is een bruggenhoofd, waaraan de As-mc®endh©den een zeer groot be lang hechten, niet alleen voor het be- heerschen van de Middellandsche Zee en de bescherming van de Zuid-Europcesche kusten, maar meteen als een uitgangs punt vcor de latere strijd cm Afrika, in het geval dat de oorlog in Rusland een einde moest nemen of althans zoo zeer beperkt werd, dat aanzienlijke troepen aldaar konden vrij gemaakt worden. HET BRITSCH-AMERIKAANSCHE El Hamma toe. In Midden-Tunisië vor deren de Fransche troepen van Giraud dan van uit Tozeur langs het Chott-el- Djerid, en zouden zij zich thans vlak ten Zuiden van El Guattar bevinden. In Mid den-Tunisië rukken de Noord-Amerika- nen dan op eenerzijds uit de richting van El Guettar naar Gabès en anderzijds van uit Maknassy naar de zee toe, beide ko- lonnes oprukkende van uit Gafsa. Ten slotte dan nog de aanvallen ingezet in Noord-Tunisië door het 1° Britsche leger. Zooals reeds gemeld in ons vorig num mer was het 8« Britsche leger tegen de Duitsche stellingen van de Mareth-linie in het kustgebied, namelijk in het gebied van Marefch-Zarath, in frontaanval cp- gerukt, wijl gelijktijdig een omsingelings- beweging werd uitgevoerd van uit Ksar Rhilane naar El Hamma tee, ten einde de Duitsche stellingen in den flank aan te vallen en af te sluiten. Wat de frontaanval betreft bleef deze stuiten op een heftig en suksesvcl verzet der Duitsch-Italiaansche troepen. In den beginnen waren de Britten erin, gelukt in de stellingen der As-troepen te drin gen. Maarschalk Rommel liet op een ge geven ©ogenblik echter zijn troepen te voorschijn komen die in onderaardsche schuilplaatsen goed gecamoufleerd waren en hen tegenaanvallen, gesteund met tal rijke pantsers uitvoeren, met het gevolg dat de Britten hierbij een gevoelige ne derlaag leden en op hun oorspronkelijke linies teruggeworpen werden. De gevech ten die hier geleverd werden waren hef tiger dan deze eertijds geleverd te El Alamein. Wat de Britten in vier aan vallen veroverd hadden speelden zij kwijt in evenveel tegenaanvallen. Intusschen waren de Britsche gemoto riseerde troepen welke oprukten van uit Ksar Rhilane naar El Hamma tot in dit gebied deorgedrongen, met als opzet de Diütsch-Italiaansche troepen van de Ma reth-linie te omsingelen en af te sluiten, en stuitten er op een heftigen weerstand, waarbij een groote pantserslag geleverd werd. Hier was de Duitsche afweer ook suk- sesvol maar om alle omsingeling te voor komen besloot Maarschalk Rommel terug van den stellingsoorlog tot den bewegings oorlog over te gaan en deed zijn troepen de eerste stellingen van de Mareth-linie prijsgeven. De verdedigingswerken in Zuid-Tunisië zijn in de diepte uitgebouwd zoodat ge leidelijk tot dien bewegingsstrijd kon wor den overgegaan. De officieele Duitsche en Italiaansche legerberichten zijn omtrent het verloop van dezen strijd zeer karig en werd al leen gemeld dat onder den druk van een in meerderheid zijnden vijand, zekere ver sterkingen ontruimd weraen en de nieu we stellingen volgens de voorziene plan nen betrokken werden. Woensdag werd, gemeld dat de druk der Angelsaksers in Zuid-Tunisië onver minderd voortduurde en dat de As-trce- pen, de elastische methode toepassend welke op het Oostfront zulke goede re sultaten opgeleverd had, de As-troepen El Hanune en Gabès hadden ontruimd, om hun linies te verkorten. Tot zoover bleven de Duitsch-Italiaansche formaties in hoofdzaak ongeschonden. Tot hiertoe leden de Britten bij hun aanvallen hooge bloedige verliezen. Bij El Hamma hadden de Britten tot Dinsdag reeds 23 tanks verloren. Omtrent de aanvalsrichting der Fran sche troepen van Giraud, komende van uit Tozeur, wordt weinig vermeld. Alleen wordt vernomen dat zij zich ten Zuiden van El Guettar zouden bevinden. De Noord-Amerikanen die van El Guet tar naar Gabès opruföen stuitten op een sterke macht der As-troepen, bestaande uit 30.000 man elitetroepen en een 100-tal tanks wijl aan de straatweg van uit Mak- nassy naai’ de zee Maarschalk Rommel zware aanvallen deed uitvoeren aan een nauwen pas op ongeveer 19 km. ten Oos ten van Maknassy. De toestand in deze beide sectoren is nog onzeker. De ope raties duren er voort. Van beide zijden worden er versterkin gen in het veld gebracht. Omtrent de gevechten geleverd In Noord-Tunisië maakte men Maandag avond te Berlijn bekend dat de posities van de As-troepen in Noord-Tunisië Zen dag den geheelen dag tusschen Djebel Abiod en de kust door de Britten werden aangevallen. In den Suarasektor onder nam het 1« Britsche leger een aanval ten gevolge van dewelke de Duitsche en Ita liaansche posities in dit gebied verplaatst moesten worden, daar een andere vijan- delijke groep hun flank bedreigde van uit Djebel Abiod. Een Duitsche groep, welke reeds omsingeld was, slaagde er in de nieuwe posities te bereiken. De gevechten zijn buitengewoon hevig en de verliepen aan beide zijden zijn heel zwaar. Britsche kcncentraties bij Medj‘ez-el- Bab gingen gisteren tot een aanval over in de richting van het Oosten en Noord oosten. Vooraleer de operaties ten volle tot ontplooiing kwam werden de troepen door artillerievuur verspreid. Daar het 1« Britsche leger de laatste dagen nog steeds versterkingen aanveert in dit gebied, verwacht men dat het of fensief er nog grootere afmetingen zal nemen. Bij al deze gevechten verloren de An gelsaksers meerdere tientallen tanks. De vooruitgang geboekt dcor de Brit ten in Zuid-Tunisië is neg geen beslis sende wending in den gang der zaken in Ncord-Afrika. Rommel’s leger blijft steeds machtige faktor .waarmede de Britten dienen rekening te houden. De Duitsche en Italiaansche troepen blijven hard ge nesteld in belangrijke gebieden van Tu nisië en dit gebied is voor de As-troepen op verre na nog niet verloren. Berlijn wijst er op dat dit gebied met alle hard nekkigheid. zal worden verdedigd. Zelfs al moest de slag in Tunisië een beslissende wending nemen in den on- gunstigen zin dan zou deze strijd neg niet, beslissen over den oorlog in de Mid- dellanasche Zee daar de As dan nog over talrijk genoeg basis zou blijven beschik ken om de scheepvaart in de Middelland- sche Zee te kontroleeren. Tijdens de jongste gevechten op het Tumsche front sneuvelde de Italiaansche divisiegeneraal Gavino Pizzolato. Op het Tunisisch front heeft eveneens den dood gevonden den Duitschen jacht- vlieger Majoor Joachim Müncheberg, ge decoreerd met het eikenloof met zwaar den van het Ridderkruis van het Ijzeren Kruis, die 135 vliegtuigen neergeschoten had voor hij zelf den dood vond. Uit Berlijn wordt ook medegedeeld dat de As-trcepen het bruggenhoof Tunisië willen handhaven. De luchtmaeht der As is niet werkloos gebleven bij de zware gevechten welke geleverd werden te lande. De Duitsche en Italiaansche troepen werden bij de af- weergevechten op degelijke wijze gesteund wijl bij luchtgevechten tientallen Angel saksische toestellen neergeschoten wer den. De Angelsaksische scheepvaart werd andermaal hard aangevallen met o. m. volgende resultaten: bij Algiers en de Algerijn.sche kust: 3 koopvaarders getrof fen; bij Philippeville twee schepen, van elk 5.000 ton getroffen. De Angelsaksische luchtmacht harer zijds voerde aanvallen uit on Bizerta, Messina en Catania, waar dooden en ge wonden vielen, on sneorwegen en stations in Calabrië en Sicilië. In de Middellandsche Zee werd een Britsche duikboot gekelderd door een Duitsch vliegtuig. Duitsche en Kroatische troepen hebben, in samenwerking met eenheden van het Italiaansche leger, tijdens gevechten, wel ke weken duurden, een door Sovjet-Rus- land op touw gezette kommunistische op standige beweging in Zuid-Ki-oatië ver ijdeld. Bij ongunstige weersomstandighe den en spijts de onbegaanbaarheid van het bergachtige strijdtooneel en de ach- terbaksche strijdmethodes van de opstan delingen, werd de georganiseerde weer stand gebroken en wapen- en bevoorra- d.lngsopslagplaatsen werden buitgemaakt. Slechts zwakke overblijfselen van de komnmnistische benden, slaagden er in, in het hooggebergte te ontkomen. Het Duitsche legerbericht van den 25 Maart jl. meldde o. m. dat in de Midtiel- landsche Zee, bij gebruikmaking van nieuwe strijdmiddelen, Duitsche duik- bootjagers in eentee dagen tijds vijf Brit sche duikbooten hadden weten te kei- dgrcH. Naar Europapress uit Berlijn weet mede te deelen geldt het nier gansch bij zondere scheepjes, die speciaal voor de jacht op de duikbooten gebouwd werden. Zij zijn klein, zeer snel en soepel en op technische wijze bijzonder uitgerust met onderwater-luisterpcsten en andere op- zoekingsmiddelen. Ten sictte verklaart men dat deze nieuwe strijdmiddelen eerlang ook nog in andere zeeën zullen toegepast worden. En men wijst er cp dat de vijand er niet kan in slagen het ware geheim dezer booten te ontdekken, zelfs wanneer het hem moest gelukken een dezer booten te bemeesteren. Anderzijds beschikken de Duitsche troe pen thans ook over een nieuwsoortige 'ank, de tijgergenaamd, die zwaar dere pantsering en bewapening heeft en hierbij een groote snelheid en beweeg lijkheid heeft behouden. Een en ander. Sedert het uitbreken van den oorlog verloor Zweden op zee 176 schepen van samen 473.096 ton. Hierbij kwamen 1.083 zeelieden om het leven. Een zeker aantal leden van het Fransche diplomatiek en consulair per soneel in Spanje is naar de dissidentie overgeloopen. Allen werden door Vichy onmiddeliijk van hun funktie ontheven en de maatregelen genomen om in hun vervanging te voorzien. In Engeland moeten veertaan alle onderaanen van geallieerde landen, van 18 tot 42 jaar, dienst nemen in het leger. Generaal Catroux is te Algiers aangekomen. Een ontmoeting Girauu-De Gaude wordt in het vooruitzicht gesteld. De Gaude zou reeds Engeland verlaten hebben met bestemming Noord-Afrika. ïn de U.S.A, verklaarde ae Britsche Minister Eden dat de ooriog nog zijn hoogtepunt niet bereikt heeft en dat Groot-Brittanje de strijd niet zal opge ven tot ocx Japan volledig verslagen is. Zondag ji., tijdens net Rijksfeest der Jeugd, gevierd in alle gouwen van Duitschiand, legden, een mülioen jongens I en meisjes den eed van trouw aan den Führer af. Het agentschap Stefani meldt, dat het Italiaansche leger sedert het uitbre ken der vijandelijkheden, twee generaals van een legerkorps, vijf divisie-generaals, negen brigade-generaals, twee admiraals, een luohunaarschalk en twee generaals van het luchtwapen verloren heen. In Nederland werd verblijfverbed vcor de Joden uitgevaardigd in acht pro vincies. In heel Nederland moet vcortaan iedereen binnen zijn te 11 uur wijl voor Amsterdam, Den Haag en Haarlem dit uur op 10 uur werd vastgesteld. S 40* J’.AR, - Nr 14. Ingevolge de stappen door het Minis terie van Landbouw en Voedselvoorzie ning en de Nationale Landbouw- en Voe- dingskorpcratie gedaan bij de Duitsche Overheid, heeft deze onderrichtingen ge geven opdat de opeischingen in den land bouw als volgt zouden worden beperkt: Wat het landbouwberoep betreft (land bouwers, pachters, landbouwwerklieden, landbouwarbeidcrs deel uitmakende van het gezin) kunnen alleen die personen, geboren in de jaren 1922, 1923 en 1924 tof arbeidsdienst in Duitschiand worden verpi cht. Oudere personen zijn bijgevolg van deze verplichting vrijgesteld. Bovendien werden de bevelhebbers der Oberfeldkommandanturen en voornaam ste Feldkommandanturen (i. e. Gent, Antwerpen, Brussel, Luik, Bergen) ge machtigd in bijzondere gevallen, zelfs voor personen geboren in de jaren 1922, 1923 en 1924 afwijkingen toe te staan, en wel indien de regelmatige werking van het landbouwbedrijf in gevaar wordt ge bracht, b. v. door de oneisching van de eenige mannelijke werkkracht. 4H0H®BISffiSÏ!SSHS3BSI3EasaS3S3E3S Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, is de Russische komoopist Rachmaninov/ in den ouderdom van bijna 70 jaar in Cahfornië overleden. SS-PK. Zij vochten als leeuwen, die SS-mannen achter hun eenigermate uit gebouwde verschansing. Ver vooruitge schoven in de moerassige gebieden van het Karelische oerwoud, waren ze, als veldwacht van een Voorlichtingsafdeeling, gedurende den nacht, door vijandelijke krachten omsingeld. De Bolsjevisten voelden zich zeker van hun zaak. Iedere verbinding was afgesneden, er bleef de mannen dus slechts één ding te doen: hun leven zoo duur megelijk te verkoopen. En daartoe waren ze vast besloten. Een kogelregen goot rich ever de kleine schaar verdedigers uit, granaatwerpers sloegen daartusschen, dan kwamen ze af! Van drie zijden tegelijkertijd. In woeste spreekkoren schalde hst door het woud: Nazi-zwijnenMazi-zwijnenDat hadden de kommissarissen hen zoowel ingepompd. De mannen achter de dekking hoorden het. Hun kampgeest groeide, daarbij kwam nog grenzenlooze woede. Rustig en bereid zagen ze den aan stormenden hoop wilde horden, verdeel den zich in groepjes van vier man, een op de drie verschillende aanvalsrichtin gen, en schoten er op dat de stukken in de geburen vlogen. De Bolsjevisten trachtten den doodelijken hagel te ont gaan, maai- de Schutter 1 van het recht- sche machinegeweer had hun bedoeling bemerkt. Hij had geen schietveld meer vcor zich dus verandering van stelling! Wosdegehuil veiraadt dat de bedoeling van de aanvallers door het bliksemsnelle optreden van den MG-schutter verijdeld werd. Zijn loop spuwt weer kogel na ko gel. Een korte onderbreking, de rechter hand glijdt van den haan naar de borst. Ein verdachte rilling. Reeds springt een kameraad bijHeeft het je te pak ken? De wijsvinger is weer aan den haan. Het gaat nog. het moet nog gaan! Nieuwe vuurstoten verlaten den h&et-ge- schoten loop, maar het worden er minder. Dan eerst terwijl hij omvalt komt van tusschen de samengeperste lippen van dm dapperen: «Het gaat werkelijk niet meer! ’n Schot door de longen héén. Waar hij neerzor.'s, staat een andere. Handhaven! tot er versterking komt! Tweemaal werden ds- Bolsjevisten te- ruggewerpen, him doorbraakspogingen IMSBBSBSM3!SK3>BMaB!SHBSSESMaiiC2aB3BB3SS3SlSH»8Ba®2iÖ3li^:2ZS De oude menschen kennen nog alle maal wel de spreuk: Nooit Aprilleke zoo zoet of ’t sneeuwt den schaper op zijn hoed. En dat sneeuwen en vriezen kan heel wat miserie meebrengen, jong gewas dat bevriest, en vooral de vroege patattekes!.. Zoo hebben de menschen te lande weer reden om te klagen. En dat ne bcerenmensch klaagt, hij, die heel afhankelijk is van weer en wind, van zon en dooi, het is begrijpelijk. Een boerenmensch loopt heele dagen met den angst voor slecht weere rond, mort kla gen. zoo zeer zelfs dat het spreekwoord zegt: Als de boer ophoudt van klagen, de paters van vragen en ’t vrouwvolk van zagen [den. is ’t tijd dat ze alle drie berecht wor- Wij gaan er niet verder over uitweiden en eens de maand April wat van naderbij April heeft zijn zotten gril!... April doet wat hij wil! zegt de volksmond, en van die zotte kuren van wind en zon hebben we allemaal iets in ’t hart en in ’t bloed, ’t Bloed vernieuwt zeggen de menschen, en de apothekers zenden verlokkelijke 'briefjes en boekskes rond met gewaar borgde gezondheid en bloeiende schoon heid als ge er maar van profiteeren wilt: Kruiden zus en Pillen zoo... Geen ge jaagd herte meer als ©e naar boven loopt, geen uitslag noch jeukte meer, geen kwel lende aderspatten, noch rheumatiek in ’t lijf. Allee, ge zijt weer twintig jaar oud en bereid om al de dwaasheden van uw jongste jaren te herpakken en te her beleven. April is toch de maand der dwaashe den in den amoureuzen winkel, in wee en wind, in lijf en ziel... Het is het uit werksel van ons vernieuwd bloed. En die dwaasheden beginnen... met den zotten eersten van April, zijn al de dwazen op den dril! April! De Wintel’ is uit! Adieu de ge zellige winteravonden als de wind kraak te tegen de luiken, en wij warm binnen zaten onder de lampekap... Adieu de bloeiende sterrennachten... De nacht ver bleekt, het licht doorviert den nacht... Maar wat krijgen we niet terug voor het- gene we verliezen. Zie hoe het leven uit de voren springt, en hoe wild het drieste vee naar het weiland danst, zoodat het de pecten breekt en feestelijk uitverkocht wordt. Lentegeweld, waarvoor alle jong' bloed dient oo te passen om te blijven wandelen in de paden der voorzichtigheid en beheersching. Lentegeweld ook dat nu volop uit alle hoeken en kanten der natuur uitbreekt. Als we moesten den kalender vcor ’t Man neke uit de Mane of voor Snoeck’s Al manak helpen opstellen, zouden we het in dezer voege doen. Vanaf den 1 April stijgt de warmte gemiddeld tot boven de acht graden. Een jongen op school zou kunnen uitrekenen hoeveel emmertjes kolen zijn moeder daardoor zal minder te sleuren hebben om het vaderhuis te verwarmen. Den laatsten van April is die gemiddelde warmte, altijd volgens de geleerde men schen die ’t altijd heel juiste weten, reeds boven de 10 graden. Dan moogt ge ei aan denken, om uw baaien, onderlijven, slaaplijven, sajetten combinaisons en an dere diergelijke af te leggen. Eind April E3aBBBBBBaBBaBBBEHaBKBBSB*EBBiaiK&SaBaaBBBBBBBBBHBaB9BBBKBB Eens te meer werden de we derzij dsche luchtmachten ac tief in het Westen. Duitsche vliegtuigen bestookten oorlogs- doeleinuen in Engeland, o. m. het verkeersknooppunt Ashford waar station en bevoorradings- inrichtingen getroffen werden, doelen aan de Firth of Forth, aan de Britsche Noord-Oost kust, de industriestad Norwich welke bestookt werd met veie brand- en brisantbommen, en Brighton welke in vollen dag in scheervlucht aangevallen werd en groote schade opliep. Anderzijds had Berlijn twee maal in. den loop der laatste week een terreuraanval te doorstaan, wijl andere bom aanvallen uitgevoerd werden door de Angelsaksische lucht macht, o. m. op West-Duitsch gebied. Bochum en in de bezette gebieden, o. m. St-Nazaire, Nantes en Rouen. Te Berlijn liep de burgerbe volking verliezen op en werd vooral schade aangericht aan woonhuizen, openbare gebouwen en kultureele instellingen. Door het beslist optreden van de brandweer en de bevolking kon een uitbreiding van brand ver meden worden. Bij den eersten aanval op Berlijn en voorsteden werden 9 aanvallende vliegtui gen neergeschoten. In den nacht tijdens dewelke de tweede aan val op Berlijn en tevens deze op Bochum doorging werden naar het Duitsche legerbericht 27 der aanvallende toestellen neergeschoten. Volgens Britsche berienten gingen 33 bommen werpers verloren tijdens deze aanvallen, namelijk 21 bij den aanval op Berlijn en 12 bij deze op Bochum. Bij de luchtaanval op Berlijn wierpen de Britsche vliegtuigen niet alleen bommen uit maar ook valsche levensmiddelen bons. Bij den Angelsaksisehen luchtaanval uitgevoerd op St- Nazaire in den nacht van 22 cp 23 Maart jl. werden er 500 huizen vernield, zonder dat mi litaire doelen getroffen werden. Te Nantes telde men bij een luchtaanval 30 dooden en een 50-tol gewonden en te Rouen betreurde men bij den jong- sten aanval 100 dooden en meer dan 200 zwaar-gewonden. Niet alleen bij de aanvallen, op Berlijn en Bochum verloren de Angelsaksers een gevoelig aantal vliegtuigen maar ook bij de andere uit gevoerde luchtaanvallen. In het Kanaal, bij een gevecht tus schen snelbooten, werd een Britsche snel- boot in den grond, geboord. De Britten hebben een ontechepings- poging uitgevoerd cp een eiland van de Westkust van Noorwegen. Hun torpedo- booten werden echter onmiddellijk opge merkt en bestookt zoodat de Britten na een kort gevecht verdwenen, landkaarten, bevoorrading, munitie en dergelijke ach terlatend, alsmede Noorsoh geld en sa- botage-instrumenten. In den loop der laatste dagen hebben de Duitsche duikbooten zich ook nog maals niet onbetuigd gelaten en kelder den zoo in alle gedeelten van den At- lantischen Oceaan als in de Middelland sche Zee in totaal 17 vrachtschepen van samen 103.530 ton. In de Golf van Biskaye wisten Duit sche duikbooten bij middel van hun af- weerwapens vijf zware vijandehjke bom menwerpers neer te schieten. In de maand Maart kelderden de Duit sche duikbooten in totaal 151 schepen van samen 924.600 ton. Belangrijke wijzigingen in ds frontlijn hebben zich in den loop der jongste da gen in geen enkelen sector van het Oost front voorgedaan. De dooi belemmert steeds meer en meer de operaties zoodat op vele plaatsen volledige rust heerschte. Men heeft te Berlijn den indruk dat men geen groote krijgsverrichtingen op het Oostelijk front moet verwachten. Weliswaar kan er niet van een halte gesproken worden. Niettemin nadert de periode van het uitblazenIn de buurt van het Ladogameer vzaar er enkele ern stige gevechten worden geleverd, die van meer dan plaatselijken aard zijn, ver zwakken de aanvallen van de Sovjets. Ook zijn de Duitsche militaire kringen van oordeel dat de winterveldtocht in het Oosten geëindigd is en dat het gevaar, dat de Duitsche troepen af en toe be dreigd heeft, thans geweken is. De frontlinie in het Oosten kan thans volgens Berlijn als volgt getrokken wor den. Vertrekkend ten Oosten van Tagan rog en Stalini waar ruime gedeelten van het Donetzbekken steeds in handen van de Duitschers zijn gebleven, volgt de lijn den Midden- en Boven-Dchetz ten Oos ten van Charkow, ten Westen van Koersk, ten Oosten van Orel, ten Westen van Wjasma en ten Oosten van Smolensk. Daarna vormt de frontlinie een rechte linie naar het Ilmen- en Ladogameer. De Oekraïne en de schiereilanden Krim, Kertsj en Taman zijn behouden wijl het grootste deel van de terreinwinst die de Duitsche treepen in don vorigen Zomer haden verwezenlijkt verloren is gegaan, en wel tusschen Don, Welga en den Kau- kasus. Omtrent de toestand cp de verschillen de sectoren kan volgend overzicht gege ven worden: KOEBANGEBIED. De Sovjets zet ten nieuwe aanvallen in tegen het Duit sche bruggenhoofd aan den Koefoan. Alle aanvallen werden echter afgeslagen met bloedige verliezen voor de Sovjets die er meteen talrijke tanks bij inschoten. BONETZ-BEKKEN. Op enkele pun ten van dit front wisten öe Duitschers hun stellingen te verbeteren, ook in den Mius-sector. Aan dsn Boven-Donet? wer den bunkers en veldstellingen der Sov jets ir.genomsn cn gevangenen gemaakt. Sedert het inzetten van het Duitsche tegenoffensief in het gebied tusschen Donetz en Dnjeper hebben de Duitsche troepen niet minder dan 1350 steden en dorpen heroverd, waaronder 40 groote plaatsen of steden. GEBIED VAN KOERSK. Ten Noord westen van Koersk hebben de Duitsche troepen de stad Sewsk stormenderhand heroverd. CENTRALE EN NOORDELIJKE SEC TORS. Onder hoege bloedige verliezen voor de aanvallers mislukten nieuwe Sov- jet-aanvallen in het gebied van Wjasma. Ten Zuiden van het Ilhnen-meer even als aan het Ladoga-meer hernieuwden de Sovjets hun massa-aanvallen, maar al deze werden suksesvol afgeslagen. Voor Staraja-Russa, aan het lilmen- meer, verloren de Sovjets in de laatste weken, bij vruchteleoze aanvallen, fcl.460 dooden, 2.973 gevangenen» 293 tanks,- 26 stukken geschut, 80ö machiengeweren en een groove hoeveelheid ander materiaal en munitie. Bij Leningrad brachten Duitsche vliegtuigen een transportschip tot zinken, wierpen twee ancere in brand en ver nielden verscheidene munitie«reinen. Bij het Visscnerseiland werd ook een groot vrachtschip door bommen getroffen. Het offensief vorige week door het 8* Eritsche leger ingezet tegen de Duitsche stellingen in Zuia-Tunisie heeft een ver dere uitbreiding genomen over alle sec toren van het front van Tunisië en schijnt thans over gansen de lijn te zijn ont ketend. Ook in den Noordehjken-sectcr, die totnogtoe eemgszins rustig was, is dc strijd ook in alle hevigheid ontbrand. Naar de jongste berichten uit Berhjn blijkt de geallieerde aanval zich te ont wikkelen in zes richtingen, namelijk de volgende: In het Zuiden een rechtstrcek- sche aanval van het Britsche leger tegen de Mareth-linie, vooral in het gebied Zarath-Mareth, en vervolgens een om singelende beweging van het Zuid-Wes- ten, namelijk van uit Ksar Rhilane, naar Nu, dat na de harde Wintercampagne, het krijgsrumoer m het Oosten gedemp ter tot ons overklinkt, is de aandeebt weer meer gevestigd op Noord-Afrika waar de Eritsche en Amerikaanscbe le gers van uit het Oosten en het Westen mot volle kracht aanstormen cp de ves ting die de Duitsch-Italiaansche troepen opgebound hebben la Tunisië tijdens di laatste maanden. Hoewel hst hoofdto-oneel van den strijd ongetwijfeld in Rusland ligt is er nie mand die het belang onderschat van den oorlog in Afrika. De Ange’-Saksen heb- bsn op hst verloop van de krijgsverrich tingen aldaar hun grootste hoop geves tigd, vooral daar zij meenen dat ten over- staan van de sterke verdediging van de Atlantische Kust, een inval in Europa alleen langs het Zuiden een redelijke kans op succes heeft. Uit het wisselval lige heen- en terugtrekken van de aldaar strijdende legers blijkt duidelijk dat de nagestreefde doeleinden niet zoozeer lig gen in het veroveren van gebieden, dan wel in het bezetten van strategisch be langrijke steunpunten. Geheel deze oorlog staat in het teeken van de beheersching van de Middelland sche Zee. die dc hoofdverkeersweg is vcor de Engelschen naar hun Aziatische cn Afrikaansche koloniën, vooral naar Indië. Van de zijde der Asmogendheden wordt daarbij vooral hst vastleggen van aan- z’enlijke leger- en vlootkrachten nage streefd, die daardoor niet op ander fron ten kunnen ingezet worden. Het is trou wens de eenige plaats te land, waar een treffen tusschen As-troepen en Angel saksische krachten megelijk is. De ontscheping van Amerikaansche troepen in Noord-Afrika in de maand November 1942 heeft cogenschijnlijk de ■verhouding ten gunste van de Angelsak sers gewijzigd, die de As-troepen thans verplichten op twee fronten té strijden. Anderzijds heeft deze gebeurtenis aan de lts lianen en de Duitschers de gelegen heid gegeven om Tunisië te bezetten en hun positie aanmerkelijk te verbeteren. HET BRUGGENHOOFD. Tot nog toe was Lybie en Cyrenaïka het voornaamste oorlo-gstooneel. Tusschen Marsa-Matroek en Aggedabia ging de golf van liet front steeds weer heen en terug, hoofdzakelijk langs de kust. Het is inderdaad bekend dat Lybië hoofdza kelijk uit woestijn bestaat en dat alleen een smalle strook langs de kust bestaat uit vruchtbare bedem en dus bewoonbaar is. Natuurlijk waren zekere havens zooals Derna, Tobroek, Bcnghasi en Tripolis van belang als aanlegplaatsen en steunpunten. Dat hebben ae As-mogendheden alles moeten prijsgeven onder den druk van een overmacht. Intusschen zitten de troe pen van Feldmaarsohalk Rommel en van Generaal von Arnim in Tunisië dat wel iswaar minder uitgestrekt is, maar dat bestaat uit vruchtbare akkers die in te genstelling met Lybië niet alleen de be volking kunnen voeden, maar nog een aanzienlijk uitvoeroverschot kunnen vóórt brengen. Tevens bezit Tunisië rijke bron nen van delfstoffen, waaronder vooral die van natuurlijke fosfaten bekend zijn. Doch veel belangrijker is Tunisië om zijn uitstekende strategische ligging. Het bevindt zich op een punt waar de Afri- fcaansehe Noordkust zich het dichtst bij Europeesch Italië reikt. Dat beteekent eerst en vooral dat op deze plaats de Middellandsche Zee zich verengt tot de Straat van Sicilië en dus van weerszijden gemakkelijk kan fceheerscht worden. Dat brengt echter ook mede dat de trans- portweg voor de verzorging van de strij- Tijdens een persconferentie op Wcens- S dag ji. gehouden, heeft de H. De Winter, g Sekretarls-Generaal van het Ministerie B van Landbouw, een uiteenzetting gegeven U over de aardappeikwestie en iedereen aan- gezet een kontrakt voor de levering van provisie-aardappelen af te sluiten. De aardappeloogst van dit jaar, betoog- X de de H. De Winter, hangt af vaa drie S faktoren: het pootgoed, het weer en de 8 ziekten. Voor het eerste is genoegzaam K gezorgd, daar reeds 115.000 ton poötgoed ft verdeeld werden. Voor de twee andere X faktoren moet gerekend Wux’dea op de fl Voorzienigheid. De mobilisatie van den aardappeloogst moet doorgevoerd worden in de drie S maanden welke een Winter voorafgaan. S Hier duiken onoverkomelijke transport- ja moeilijkheden op. Wat de aardappelen jr alleen betreft diént gezorgd voor het ver- g voer van 1.200.003 ton. De verbruikers zuilen hier dus groo- tendeels op eigen initiatief moeten reke- nen en diensvolgens ocli een kontrakt B hebben moeten afsluiten. VOOR ZICH- 1 ZELF ZORGEN IS HIER EEN EERSTE VEREISCHTE. w De openbare besturen moeten zorgen voor diegenen die geen kontrakt konden j'. f^ihppenomas.r^ '/j 3tn.rr Maandag 5-4-'43, te 13.03 uur: Kales, O.T. Frontführung. Dinsdag 6-4-’43, te 9.00 uur: Düinkerke, O.T. Frontführung; te 14.00 uur: De Panne, O.T. Frontführung. Woensdag 7-4-’43, te 9.00 uur; Oostende, O.T. Frontführung; te 14.00 uur: Knokke, O.T. Frontführung. Donderdag 8-4-’43, te 10.00 uur; Middel burg, O.T. Frontführung. Vrijdag 9-4-’43. te 9.0Ó uur: Brugge, Han- sahaus, Memilnckplaats. sahaus, Memlinckpiaats; te 17.00 uur: Roe- selare, Stadhuis. Zaterdag 10-4-’43. te 9.00 uur: Kortrijk, Stadhuis, Groote Markt; Maandag 12-4-’43, te 10.00 uur; Brussel, Frontieitstelle; te 14.00 uur: Brussel, Kruid- tulnlaan. Voor de Waffen-SS bedraagt de minimum lengte 1.70 m. (beneden 20 jaar 1,68 m.) en voor het Vrijwilligerslegioen Vlaanderen 1,65 m. Aanmeldingen worden ten allen tijde bij het Ersatskommando Flandem der Waf- feh-SS, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen. 5 Cichorei of surrogaat 100 gr. p. maand e o,j, j-g,. p maan<j 500 gr. p. maand 25Tgr. p. maand 153 gr. p. maand 33 gr. p. dag 600 gr. p. maand VA KUUaVAAVAAAg 450 gT. P- 1111111110 of gekonfijte vruchten 450 gr. p. maand of suikergoed 360 gr. p. maand of gevaniliecrde suiker 360 gr. p. maand 2ö Aardappelen 500 gr. p. dag. TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten (3 regels) (voor teder regel meer: 2 jr.) Rouwberichten: minimum Groote rouwberichten: per regel Ber. in lokaal nieuws: per rep,el Andere aankondigingen: prijs op vraag. Aankondigingen worden aanvaard tot den Donderdag middag. Abonnementsprijs tot Nieuwjaar: Vcor Belglö Fr. 29,25 Voor Frankrijk Belg. Fr. 39,00 IV V -■ s: ftrt r:"- L iwww

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1943 | | pagina 1