De Beteekenis van dii tijdsgebeuren DE OORLOGSTOESTAND De Bloedige Luchtaanval op Antwerpen 3^ 1 i I i ‘S!^a KUSTGEBIED REIZEN 1 w w BW «a Biserla F 5^ 1 ia OOSTUITGAVE is WESTUITGAVE NAAR HET II it KATHOLIEK NIEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDÏGINGSBLAD. - WEEKBLAD. - 0,75 Fr. IN HET WESTEN ISS£iai£i2nSEE3Sai!3E321S2iIE2fia32E!31S3iEESEEB2Z'S3üi2£aS2aBSau:as2EBB DE KAM? DER DUITSCHE POLITIE TEGEN HOE DE DOOD MAAIDE IN DE SCHOLEN NOG ENKELE BIJZONDERHEDEN DE GEBODEN HULP VLAAMSCHE WACHTER VERMOORD TE GEiVT B ZATERDAG 17 APRIL 1943. 43» JAAR. - Nr 18. GROOTSCHE LIJKPLECIITIGHEDEN BIJ DE BEGRAFENIS OP HET DUITSCH-RUSSISCH FRONT IN NOORD-AFRIKA EN MIDDELLANDSCHE ZEE S SEIZOENARBEIDERS VOOR S DE BIETENCAMPAGNE 1 IN FRANKRIJK g De inschrijving der seizpenartei- y ders met het oog op de komenne S IN HET VERRE OOSTEN NIEUWE ONTMOETING TUSSCHEN FÜHRER EN DUCE Vierdaagsche besprekingen. DE LUCHTAANVALLEN OP DUITSCHE STEDEN EN BEZE1TE GEBIEDEN Duitschland dreigt met wraak» maatregelen. DE ARBEIDSPLICHT IN DUITSCHLAND iaaianuunns9SB3!ssE9BsaaESE WEGENS WAPENBEZIT TER DOOD VEROORDEELD HET PAASCHFEEST TE ROME SCHOENFABRIEK GEPLUNDERD TE IZEGEM VOORTAAN WORDT EEN PASPOORT VEREISCHT VOOR HET OVERTREDEN DER BELGISCH-FRANSCHE I f GRENS I ^^È^idaville m /Sousse v r. F T «d /r de wife ÏMbia rs" ^gMineJTemlite :®CT5gS®KgE? BON S 5 BRUSSEL, 10 April. (Medegedeeld). Het JSelgiscn-xranscn Kustgeojed is reeds sinds geruimen tijd voor net bmneixk#- men van personen, die bier liun wccn- plaats met hebben, gesperd. Uitaonaenn- gen voor afzonderlijKe DuiWLgewcne ge vallen dienen uoor ae bevoegd- autoritei ten van het Militaire Bestuur te worden goedgekeurd. Oiscnoon deze bepalingen algemeen be kend zijn, komt het desondanks herhaal delijk opnieuw voor, dat personen, welks, hiervoor niet de toelating hebcïii het spergebied binnenkomen. waar de bevoegde autoriteit van het Militaire Bestuur mededeelt, zullen per sonen, die zoneter de vereisohte vergun ning in het spergebied worcen aange- trorïen voortaan in hechtenis woraen genomen en strenge givang'-iiisstrMïcn opioópen. De Vlaamsche wachter Frans Dubois, uit Gent, werd Zondag avond aldaar docr onb&kenden met revolverschoten afge- __4 maakt. De plechtige begrafenis van het ix dour al die verschrikte kinderkopjes, siachtcffer had Donderdag plaats. De eerste Nederlander en S§-PK, Onze Ridderkruisdrager is er...! Nauwelijks vliegt dit gerucht door onze loopgraven en stellingen, of wij hol len den held van den dag tegemoet. Inderdaad, daar staat hij voor ons, de negentienjarige SS-Sturmman Mooymans van het N&derlandsche Legioen, en op zijn borst prijkt het indrukwekkende, ziïver-omboorde, zwarte Ijzeren Kruis! In een plechtigheid van intiem karakter de hevige, felle afweerstrijd lieten geen kans voor een grootsch vertoon werd hem deze hooge onderscheiding door den Brigade-kommandant uitgereikt. Nog onder den indruk der woorden, die tot hem gericht werden, staat hij thans in ons midden, stralend van ge luk, maar zonder een greintje hoogmoed en wij allen, Nederlanders, Vlamingen en Noren, die hsm omringen, wij kunnen hem niet genoeg gelukwenschen. Dat één der onzen, een eenvoudig Sturmman, als jongste uit de gansche Weermacht, als éérste der Germaansche vrijwilligers, het Ridderkruis werd verleend, dat maakt ons fier en uitbundig van geluk! Van alle kanten worden hem sigaretten aangebo den en het glaasje Schnaps is er ook al bij... Bij lederen handdruk glundert het frissche, glad-geschoren en blozende ge laat van onze kameraad nog blijer. Het staat hem verwonderlijk goed! Voor de groote gelegenheid heeft hij zich van top tot teen in het nieuw gestoken: op zijn mouwomslag fonkelt een splinter nieuwe band Freiw. Leg. Nederlanden, in het knopsgat steken de lintjes van het Winterabzeihen en van het E.K. II. I links op de borst is het E.K. I cpgespeld en aan het lint cm zijn hals... liet Rid derkruis «BBBBRSB£BBSB33a£S3BBBBBEiB3B De groote massa van de tijdsgenooten begrijpt zulks niet. Zij is te zeer beïn vloed door een jarenlange eenzijdige op voeding, propaganda en levenshouding. Zij is gestoord in haar rust. Zij erkent in de moeilijkheden en de beperkingen van het oogenblik alleen de verschijn selen van een nieuwe tijd, die schril afsteken tegen de betrekkelijke welvaart die de vredesjaren kenmerkte. De schuld hiervan wordt toegeschreven aan dat volk dat tijdens vele jaren in vernedering en armoede geleefd heeft, en dat zich ge tracht heeft met eigen middelen vrij te maken van de internationale druk die het worgde. In den vreedzamen strijd naar zelfbe schikking en naar de vereniging van uiteengeslagen vclksdeelen heeft men een uitdaging tot oorlog gezien. Een volk dat zijn ontstolen goederen en volksdee- len weer tracht te bezitten, omdat het zich bewust en sterk voelt, wordt inder- derdaad een gevaar voor degenen die het willen klein houden, is echter een waar borg voor een stabielere vrede, wanneer men het als gelijkberechtigde erkent. anBBBBBBBBaBKBEraaBBBBBBBB3BBuaSMBmBBaraBBSZSUBBBUHW3b ONZE RIDDERKRUISDRAGER Dat kan de groote massa eerste be grijpen na vele jaren, namelijk nadat de strijd geluwd is. Nu werdt Duitschland beschouwd als de oorzaak van den oorlog omdat Danzig naar het Rijk terug wilde en het Rijk zich hierbij stark genoeg veelde om het te helpen, bfcn vergeet hierbij immer weer dat zulks nog lang geen reden tot oorlog hoefde te wezen. Het zijn Frank rijk en Engeland die Duitschland den oorlog verklaarden, nadat ze Polen zoo opgestookt hadden dat het onhandelbaar geworden vzas. Ze hebben willen verhin deren dat Doitschland weer iets zou te zeggen hebben in Europa. Wanneer vol wassenen een kind willen verhinderen een bepaalde weg te volgen, die de na tuur en zijn levensinstinct hem wijzen, dan kunnen zij dat zoolang als het nog klein is en zwak, maar met het groeien •van zijn krachten voelt het zich bewus ter en er komt een tijd dat de jonge man zich den weg vrij maakt door wat hem hindert op zij te drukken. DE OPENBARE MEENING. Het is reeds tot vervelens toe herhaald geworden dat wij een omwenteling bele ven, die niet alleen de verhoudingen van grenzen en volkeren zal wijzigen, maar die niet minder ingrijpende gevolgen zal meebrengen in het economische, sociale en geestelijke leven van menschen en volkeren. Deze omwenteling is ontstaan uit de ontgoocheling die individuen en vooral sommige volkeren opgeioopen hebben we gens de verwachtingen, waarmee ze uit den oorlog 14-18 getreden zijn. De jaren 1918-1919 hebben na de 4 gruwelijke oorlogsjaren een roes gebracht over de menschen, die ingegeven was door de hoop op een betere menschheid, betere loons- en levensvoorwaarden, gerechtig heid en levensschoonheid, en een eeuwig durende vrede. De na-oorlogsche vredesverdragen heb ben de overwonnenen in een dergelijke toestand van minder waardigheid en ver nedering gestort dat weldra de verbitte ring hen de noodige kracht gaf om te trachten zich zelf te redden, zonder hulp van buiten. Zelfs sommige overwinnaars, die in den oorlog getreden wzaren in de hoop een stuk kolonie te krijgen om ruimte te vinden voor hunne overbevol king kwamen bedrogen uit. De groote massa van de industriearbeiders, wien men kortere arbeidsduur cn betere loo- nen beloofd had, werden na tien jaar getroffen door de ellende der werkloos heid. Niet bij het uitbreken van deze oorlog In 1939 werd de groote omwenteling in gezet, maar reeds in 1913. Deze tweede wereldoorlog is slechts de losbarsting van de spanningen die op alle gebied tot uiting kwamen sedert vele jaren en die eerst na den oorlog hunne uiteindelijke oplossing zullen vinden. De strijd die sedert meer dan drie jaar de heele wereld in lichte laaie zet, zal het aanschijn van de wereld en van het leven grondig veranderen. Hst is een kamp zocals de wereld er nog nooit eene gekend heeft, waarbij de tocht der Per sen tegen Griekenland, de Punische oor logen, de hondero’jarige en de dertigjarige oorlog, alsook de Napoleontische tijd in de schaduw treden. DE ONTVOOGDING VAN EEN VOLK. Zicht van het Marklyjtin van het distrikt van Groot-Antwerpcn dat zoo zwaai geteisterd werd door dsn luchtaanval van 5 April ji. Deze plaat geeft een Èui* dclijk beeld va.1 de groote verwoestingen welke veroorzaakt werden 8 Uit onderrichtingen gezonden aan g de HH. Burgemeesters blijkt dat vanaf 15 April e. k. het overschrij- 5 den der Fransch-Belgische grens, in g de eene of andere zijde, slechts zal to.egelaten worden aan de personen g wélke houder zijn van hetzij een E cenzelvigheidskaart cpgemaakt en hernieuwd sedert den 1 Januari 1943, 6 en gevoegd bij een vrijgeleibrief, 3 hetzij van een nationaal paspoort, g De vrijgeleibrief cf het nationaal g paspoort zal moeten voorzien zijn J van het visa van den vertegenweor- S dig;r van het land van bestemming. Uitzondering wordt gemaakt voor g de personen die in het bezit zijn van g eén dekument afgeleverd door de K bevoegde Duitsche Ov;rhcid en S waarbij het overtreden van de a Fransch-Belgische grens toegelaten S wordt. g De aanvragen om een vrijgeleide of ff om een paspoort moeten gericht K worden tot de Arrondissementskom- missarissen, voor het Arrondissement 5 Brugge tot dên Hr Gouverneur en p voor wie te Brussel woont tot het Bijzonder Paspoortenbureau voor J het Ai londissement BrusselBroek- straat 23, Brussel. 9 De aanvragen moeten gedaan wcr- i den bij midael van het voorgeschre- i ven formulier, in dubbel opgesteld, en vergezeld van drie fotos, een ge tuigschrift van identiteit en goed i zedelijk gedrag en met de stukken i waarbij de werkelijke noodwendig- i heid van de verplaatsing bewezen wordt. ,a Geen aanvragen zullen worden in- c. gewilligd voor verplaatsingen voor j» 4 eenvoudige redenen uit eigen belang of voor louter vermaak. Niets wordt gewijzigd aan het re giem'' der grenskaart afgeleverd aan de grensarbeiders krachtens de be staande Fransch-Belgische akkoor den. Dit regiem zal eerlang verder uitgebreid worden ten behoeve van zekere categorieën van personen die woonachtig zijn in de grensstreken en die kannen bewijzen dat zij zich in de grensstreek van het naburig land dienen te begeven. De Angelsaksische scheepvaart wordt I •eeds haar wegen op de Oceanen onvei- de eerste der Germaansche vrijwilligers I Enkele dagen geleden, toen Mooymans nog bij zijn geschut stond, vooraan, zal hij er wel niet zoo frisch en netjes uit gezien hebben, en hij vertelt ons dan ook, hoe hij erin slaagde twee-en-twintig pantsers te vernietigen: Het was een hel zegt hij toen ’s morgens vroeg het vernietigende trommelvuur van de Sovjets begon. Dat duurde zoo dagen lang. Op die wijze probeerden zij ons murw te krijgen, cm dan een gemakkelijken pantseraanval te kunnen ontketenen. Maar bij het geschut, dat ik aanvoerde, bleef steeds één van mijn kameraden op post, itcbeen het vuur wat te minderen, dan stonden we dadelijk weer bij ons stuk geschut. Zoo kon ik ook telkens als eerste er bij zijn, cm de aanrcllende pantsers in het zicht te krijgen, an er dan korte metten mee te maken. Het ging overigens telkens zeer snel; op de meeste panteers hoefde ik niet vaker dan vijf, zes, hoogstens tienmaal te schieten. Maar twee waren er toch ontgaan je kimt niet overal tegelijk schieten, verontschuldigt hij zich. die waren doorpebroken en reeds achter ons. Toen draaiden wij het geschut vliegens vlug, en... schoten die twee pantsers in brand. Het klinkt alles zoo eenvoudig in den mond van Mooymans, maar pantseraan- vailen zijn door vele berichten reeds zoo vaak beschreven, dat wel haast iedereen zich er een ifce van kan vormen, welke koelbloedigheid, welke besluitvaardigheid er vereiscat worden om deze bijna on gehoorde prestatie te leveren. Eentje hebben we er met de hand moeten erledigen vertelt hij verder. Het was ’s avonds, in de schemerdonker. Ik kon den kolos niet in mijn schietveld krijgen, omdat hii, een prachtige dekking had. Met een paar kameraden slopen we er naar toe, eerst gebukt, daarna krui pend en glijdend. Een paar man had ik met een machiengeweer opgesteld, om als Sicherong te dienen en onmiddel- lijk den vijand te beschieten, als hij ons bemerken zou en dan, zoo noodig, onzen eigen terugtocht te dekken. Maar alles liep goed, steeds dichterbij kwamen we. Daar was nog een draadversperring. Heel voorzichtig en stil werden de draden ver wijderd. Ook dat kwam klaar en aan den overkant bleef alles nog rustig. Slechts enkele meters waren we van den pant ser verwijderd. Nu was liet zoover...! Ik greep mijn machine-pistool in de eene hand, een springlading in de andere en rende cp hst gevaarte toe, plaatste vlug de mijn tegen den pantsertoren, rukte de zekering af en liet me snel terug in dekking vallen. Een paar sekonden ver liepen en toen volgde een dreunende, oerverdoovende knal... Maar. vervolgt hij, de eer van dit Ridderkruis is niet voor mij alleen, maar voor al de mannen van mijn groep er. van mijn ZugIn hun naam heb ik deze onderscheiding ent vangen en ik ben er heel erg trctsch cp! SS-Oorlogsverslaggever, Dr JOS. HKNSKENS. Op Vrijdag 9 April had te Antwerpen de plechtige begrafenis plaats van de slachtoffers van den bloedigen luchtaan val op een distrikt van Groot-Antwerpen, door de Amerikanen uitgevoerd op Maan dag 5 April jl. Op den vooravond telde men in de Harmonie, waar alle geborgen lijken overgebracht werden, 407 lijkkisten in indrukwekkende rijen opgesteld. Tien der onbekend gebleven slachtoffers werden Vrijdagmorgen stoetsgewijze naar de O. L. Vrouwkerk van Antwerpen over gebracht. Tien lijkwagens, door paarden getrokken, voerden de lijkkisten naar de kathedraal. De HH. Wildiers en Delwaide. respectievelijk gouverneur van Brabant en burgemeester van Antwerpen, droegen het baarkleed van den eersten wagen. Achter eiken wagen stapte verder een Schepene van Antwerpen. Een overvloed van kransen werden in den stoet meegedragen. Een honderdtal rijen van 8 man droegen lauwerkransen met de Antwerpsche kleuren. Ieder krans verbeeldde een slachtoffer. Overal langs den weg verdrong zich een dichte menigte. Rond 10.15 uur werd de kerk bereikt. In de kerk bevond zich de vertegen woordiger van den Militairen Bevelhebber voor Belgie en Noord-Frankrijk, een af vaardiging van het Koninklijk Hof, en talrijke andere personaliteiten. Talrijke familieleden van de slachtoffers waren eveneens in de kerk aanwezig. Nadat alle uitgenoodigden binnen waren stroomde de menigte de kerk binnen. Z. Em. Kard. Van Roey assisteerde den plechtigen lijkdienst en zong na den dienst de absouten. Binst de plechtigheden in de kerk moest herhaaldelijk hulp geboden wor den aan diepgetroffen familieleden van slachtoffers. Na den dienst in de kathedraal toog den stoet naar de plaats van het geteis terde stadsgedeelte waar vóór de tien tallen vrachtauto’s die met lijkkisten vol geladen waren, door Z. Em. Kard. Van Rosy het Libera me gezongen werd. Met tragen tred gingen de Kardinaal en de Priesters langs de vrachtwagens om de kisten met wijwater te bespren- ke ’en en te bewierook en. Over de dorpspiaats galmde het In Paradisumen de tien lijkwagens reden vergezeld van de honderden schoolkin deren, die jasmijnen en tulpen droegen, naar het kerkhof. Daar waren groote lange en diepe vo ren gemaakt waarin een dertigtal kisten konden geplaatst worden. Vooraan was een symbolisch zwart kruis opgericht, waar in witte letters op geschilderd stond 5 April 1S43 De Pastoor zegde de laatste gebeden en de talrijke overheidspersonen legden voor het kruis hun kransen neer. Prachtige kransen werden neergelegd In naain van Koning Leopold III en Ko ningin Elisabeth. Tot half vier in den namiddag duurde het eer de honderden kisten op het kerk hof waren gebracht en alle familieleden, vrienden en ke nissen den do odenakker in een kleurig bloemenveld waaronder de ld'ton verdwenen hadden herschapen. In de puinen en on enkele stappen van daar af werd voort opgeruimd, en gezocht naar de velen die nog niet konden be vrijd worden. Sedertdien werden nog nieuwe slacht offers, die sedert den Vrijdag der begra ving no» konden worden geborgen, naar het kerkhof van Mortsel overgebracht. De Stedelijke Meisjesschool Ste-Lut- gardis is een der gestichten welke het wreedst getroGen werden. 125 Leerlingen waren cp deze school ingeschreven. Op den dag ven het gebeurde waren er 5 a 6 afwezig. Deze leerlingen waren verdeeld over vijf klassen. In de school werden in totaal 90 meisjes en 5 zusters gedood. Het waren meest kinderen van 12 tot 14 jaar. Wat eigenaardig was is dat de slacht offertjes ofwel dood ofwel licht gewond werden. Over de ramp zelf verklaarde de Z. E. Moeder Overste van de School o. m. het volgende «Na den speeltijd van 3 uur, toen al de kinderen weer binnen de klaslokalen waren, hoerde ik plots een eigenaardig geluid. Ik vroeg aan de dame die boven klas gaf: «Hoort ge niets?» «Jawel!» Er was geen enkel vliegtuig te zien. Plots een harde sla^! Een zuster die buiten kwam geloopen zeeg plotseling in me kaar. dat was het eerste lijk, zoodat de leirlingcn van de 5" alleen in het klas lokaal achtergebleven waren. Eet was mijn plicht bij deze kinderen te blijven. Als verschrikte kuikentjes stormden de kleine m;isjes naar mij toe: ze grepen me bij armen en boenen en kleeren, zoodat Tegenover dat probleem is het de groote massa bij ons en ook elders ón mogelijk om een objectieve en onvoor ingenomen houding aan te nemen. Tijd- genooten begrijpen meestal niet de ver rassende en onverwachte gebeurtenissen van hun tijd die van haard zijn om hunne levensgewoonten te wijzigen. Zoo heeft het jocdsohe volk dat sedert eeuwen ce Messias verwachtte, niet in Christus den Verlosser willen herkennen, niettegenstaande zijn mirakelen. Dit treffende en gekende voorbeeld herhaalt zich tientallen keeren in de geschiedenis. Er mag tnans al gebeuren wat men zich maar kan voorstellen, het wordt alles eenzijdig uitgelegd. Het gruwelijke bombardement van Antwerpen, dat meer dan 2.090 menschen het leven, kostte is daar weer een nieuw bewijs voor. De reactie van een deel der bevolking is hatelijk en enwaardig. Wij hoeven hier geen woord uitleg aan toe te voegen. Iedereen weet wat wij bedoelen. Deze gebeurtenis en de houding van een deel der bevolking was trouwens de aanleiding tot dezo beschouwingen. Dat beteekent niet dat deze houding beslis send kan zijn voor het verloop van den oorlog. Integendeel de opinie van de massa speelt heelemaal geen rol, in tij den zooals deze. Het zijn alleen per soonlijkheden en wilskrachtige minder heden die bet lot van de volkeren in geschiedkundige tijden bepalen. Een groot deel van de massa wordt immer beïnvloed door de macht, vooral door den indruk van .macht. Op onze dagen ziet zij deze macht uitsluitend bij de Angelsaksers en de Russen. Zij gelooft aan deze macht alleen. Moest later blij ken dat ze zich aan de andere zijde be vindt en dat de oorlog anders verloopt dan zij denkt of wenscht. dan zal ze bereid zijn om haar houding te wijzigen en dan zal men verstomd staan hoe som mige menschen zonder moeite cf schroom de wijzer van hunne opinie met 180<> verzetten. En deze soepelheid van de openbare meening is een gunstige factor, omdat ze liet werk van den heropbouw ten ge- pasten tijde zal vergemakkelijken en in de hand werken. 11-4-43. Verboden Nadruk. ROSKAM. -S. 1 -5- torf® Een der fn pul* ffbworpen sehoSS. In de verwoeste klassen staan nog de banken waaraan wellicht zoo veel kindertjes hun jonge leven hebben bij verloren. men te midden'der meisjes, om ze te be schermen. Een oude zuster vertelde ook met tra nen in de oogen. hoe het in haar klas was toegegaan: «Bij den eersten slag liepen mijn meisjes huilend naar mij toe. Scher ven elas sloegen over ons heen. Ik mag gelukkig zeggen dat geen enkel mijner leerlingen gedieod werd. In de nlaatselijke jongensschool wer den de kinderen tijdens den speeltijd verrast. Een gedeelte vluchtte de klassen binnen en werd daar door het geweld van een ontplofte bom, welke haast geheel het schoolgebouw met den grond gelijk maakte, onder de instorting bedolven. De andere knapen, die een toevlucht zochten tegen den muur van het speelplein, kwa men er met enkele schrammen van af. De schooldirecteur die zich roet een groep knanen in veiligheid bracht, zag evenwel zijn eigen zoontje dat in de klas sen was gevlucht, slechts dood weer. De slachtoffers hadden in de meests gevallen, door het instorten van het puin of door den luchtdruk, de ledematen cf de ruggegraat gebroken. Droefheid heerscht in het geteister de gebied nog ten allen kante en dage lijks werden er sedert Vrijdag 9 April nog steeds nieuwe slachtoffers naar hun laatste rustplaats overgebracht. Op 9 Anril werden er andermaal 30 lijken ontzet en vereenzelvigd. Tijdens een algemeens vergadering van de aandeelhouders van een der Ant werpsche fabrieken die door het Enselsch- Amerikaansch bombardement getroffen waren, heeft de beheerder van de ven nootschap interessante gegevens verstrekt over de resultaten van hét bombardement. Volgens zijn verslag is slechts één bom op de fabriek gevallen. De twee boven ste verdiepingen van een der werkhuizen zijn vernield, zoodat de andere verdiepin gen gedeeltelijk instortten en in hun val een gedeelte van het werkend parsoneel meesleurden. Brand brak uit en zette het Onder de slachtoffers bevindt zich ook Mevr. Helena Depla, geboortig van Kortrijk, dochter van wijlen Dr Depla uit Kortriik die in 1919 ter dood veroor deeld werd wegens activisme. werkhuis en twee nabijgelegen sekties in vuur. Een en veertig medewerkers van de onderneming, waaronder waarschijn lijk 25 meisjes en 16 mannen zijn in de ramp omgekomen. Alleen de werkzaam heden van de geteisterde afdeeling zullen een tijdje stopgezet worden. Tot nogtoe werden 114 onbekend gebleven slachtoffers van den Amerikaan- schen luchtaanval ten grave gedragen. Ieder lijkkist draagt een nummer en al wat gevonden werd op de lijken werd bewaard, onder eenzelfde nummer, op dat men hiermede zoo mogelijk nader hand tot de vereenzelviging zou kunnen overgaan. Zeven Rijksduitschers en een Neder lander, eveneens slachtoffers van den aan val, werden ten grave gedragen. 600 Woningen werden geheel of ge deeltelijk verwoest. Van alle zijden werd hulp geboden aan de geteisterden. Een oproép gericht tot da Antwerpsche bevolking om huisvesting te verschaffen aan dakloozen gaf volledige voldoening zoodat allen onder dak konden worden gebracht. De Bestendige Deputatie van Antwei’- pen verleende een steun van 1 millio-en fr. De Provincie West-Vlaanderen kende hiervoor 500.000 fr. toe. Koning Leopold en Koningin Elisabeth stelden een bedrag van 100.000 fr. ter beschikking van de geteisterden. Het ingestelde voorzorgeornité haalde reeds meer dan 3 millioen rond. Door dit comité konden ook reeds kleederen be deeld worden aan 1400 personen. Op de Antwerpsche beurs werd 100.000 frank bijeengezameld voor de geteister den. «Boerenhulp aan Stadskinderen» richt te een oproep tot de landbouwers opdat zij kinderen van geteisterden zouden wil len opnemen. Hierop werd reeds talrijk ingegaan. De stad Brussel schonk anderhalf mil- lioen. De mannen der Duitsche Politie waren in het spoor geraakt van een vlu-'-tende bende bandiet n. Een artillcrie-voltreffer is ia de sledekaravasn der bandieten ingeslagen en daarmee was het einde dar roevers verzekerd. Foto Sipbo DER SLACHTOFFERS waarin een onbekende angst flikkerde, als ingemetst stond. Een der meisjes zat met zijn hoofdje tusschen een afserukte deur geklemd en stak zijn armpjes smee- kend naar mij uit. Ik heb de kinderen met geweld moeten wegduwen om dit arm schaapje te kunnen verlossen, wat mij ook ge lukte. Het leeft nog en is enkel licht gekwetst. Dit speelde zich op slechte 1 minuut tiid af. Na deze poos van 1 minuut wilde ik weer naar buiten. Een twee de schok deed zich echter voor. I1& hoorde ver geronk van vliegtuigen, maar heb er echter geen enkel gezien. Deze vreeselijke gebeur tenis heeft alles samen maar vijf mjniiten ged 'urd, waar na zich een angstwekkende stilte voordeed. De meisjes die boven zaten kwamen gezamenlijk met de zuster naar beneden geloopen in den gang, daar deze tame lijk goed gewelfd wes Plots echter stortte ook dit stee nen gewelf in en de kinderen samen met hun orderwijze- B»s werden bedolven en von den er schier allen den dood. Het was iets vreeselijks. Men kan er zich geen ge dacht van vormen. Ik heb gelukkig geen enkel oogen blik mijn tegenwoordigheid van geest verloren en stond gedurende de schrikkelijke oogenblikken met open ar- éj ABONNEMENTSPRIJS 1943: C, 1 Jaar in Belgie Fr. 36 C 3 MaandenFr. 9 3 6 MaandenFr. 18 3 1 Jaar in Frankrijk Belg. Fr. 52 xzu /xiigfiSttiUiiöune öuxxw’jvaa.1 b vvuxuv 'c* steeds haar wegen op de Oceanen onvei- lig gemaakt door de Duitsche duik’oooten, die in den loop der jongste dagen een naar Engeland varend konvooi aanvielen in den Noordelijken Atlantischen Ooe-1 aan. Afzonderlijke jachten in de Kari- bisohe Zee en voor de Zuid-Afrikaansche kust werden ook met sukses doorgeveerd. Hierbij kelderden de Duitsche duikbooten in totaal 21 schepen van samen 138.000 ton, wijl 6 andere vaartuigen getorpe deerd werden. Uit statistieken bekend gemaakt door het D.N.B. blijkt dat einde Maart de Angelsaksers, sedert het begin van den oonog, reeds meer dan 30 millioen ton scheepsruimte verloren hebben, wat over- eenstemt met de totale-tonnage waarover L zij voor de handelsscheepvaart beschik- ten bij het uitbreken van den oorlog. ctniaavi Neemt men een gemiddelde van 3.50‘J ton per schip, dan zullen reeds 8.500 schepen der Angelsaksers zijn gekelderd. Hieruit blijkt dat Engeland en de U.S.A, voortaan geheel aangewezen zijn op den aanbouw van nieuwe.schepen. In het luchtruim wèxd de strijd ook verder doorgevoerd. Duitsche toestellen bestookten oorlogsdoeleinden in Engeland, o. m. het eiland Wight, de Engel sche Zuid oostkust, eea stad aan de Zuid-Kust, waar zware verwoestingen aangezicht werden. Anderzijds bestookte de Angelsaksische luchtmacht o. m. West-Duitschland, aan val waarbij de burgerbevolking verliezen leed, en de bezette gebieden. Bij een eer ste aanval op West-Duitschland verloren de Britten 15 vliegtuigen en bij een twee de aanval 20. Ook bij aanvallen op dc bezette westelijke gebieden en op Noor wegen verloren zij ettelijke toestellen. Bij een onsuksesvolle poging om in de Golf van Gaskonje een Duitsch konvooi aan te vallen verloren de Britten even eens 5 toestellen. Aan het Oostelijk front heerscht over het algemeen rust. De geleverde gevech ten waren slechts van lokaal belang. Dooi en overstrooming beletten, elke operatie van belang. De Bolsjewisten welke in bijna alle frontsektors zwaar door de overstroo- mingen hadden te lijden, zijn volop bezig dammen te bouwen en verbindingswegen aan te leggen. Dit is vooral het geval aan het bruggenhoofd van den Koeban en in het geoied van den Donetz. De meldingen over de geleverde ge vechten kunnen als volgt Iworden sa mengevat: Sóvjet-aanvallen aan den Koeban even als aan den Donetz werden afgeslagen. Bij zuiveringsacties aan den Midden- Donetz werden twee Sovjet-bataljons vernietigd en een aantal gevangenen bin nengevoerd. Ten Zuiden van het Ladoga-meer voer den de Sovjets eveneens vruchtelooze aanvallen uit. De Duitsche luchtmacht bestookte op intensieve wijze de verbindingswegen der Sovjets alsmede hun stellingen en andere installaties. Enkele plaatsen in Oost-Pruisen, vooral Koeningsberg, werden met brand- en bri santbommen bestookt. Woonwijken, zie kenhuizen en de universiteit van genoem de stad werden beschadigd. Op Woensdag 7 April trad de strijd in Tunisië in een deme phase noerdat ne Britsche Generaal Montgommery zijn 8» Bïitschs leger tot een nieuw offen sief inzette tegen As-troepen, zulks op een 35 km. breed front, gelegen tusschen de Zee en het gebied van de Chott-el- Fedsjed. De aanval werd ingeleid door een trom melvuur van grooten cm vang en een luentbombardement dat zonder ophouden door luehtescadrilles werd uitgevoerd wel ke in de meerderheid waren. Te lande stonden de As-troepcn even eens voor een vijand in numerieke meer derheid. Bij den aanvang wisten de Britten een bres in de lijnen der As-troepen te slaan, vanaf Wada Akari naar het Noorden toe. De Duitsche tegenaanvallen bleven niet uit en alle omsingelingspogingen der An- gelsaksers, zoowel van wege de Britten ais van de Amerikanen opereerende bij El Guettar, werden hierbij verijdeld. In- tusscheii betrokken de As-troepen stel selmatig nieuwe stellingen. In den centralen en Noordelijken sec tor poogden de Angelsaksers nieuwe door braakpogingen welke alle verijdeld wer den. Hierbij verloren zij tientallen tanks. De druk der Britten werd in alle hef tigheid voortgezst en namen de gevech ten een zeer ernstig karakter. Het 5» Amerikaanscne leger ging even eens tot het offensief over. Om alle omsingeling te vermijden zag Maarschalk Rommel zich verplicht ver der naar het Noorden met zijn troepen terug te trekken. Hierdoor konden Brit ten en Amerikanen in verbinding komen. De bewegingen dei> troepen van Maar schalk Rommel greep plaats achter een dicht rookgordijn zoedat het moeilijk was deze bewegingen ts volgen. In de vlakte gekomen kennen de Brit ten nog beter hun meerderheid aan man schappen cn materiaal openspreiden. Do As-troepen zetten dan hun terug trekkende bewegingen voort en entruim- dsn achtereenvolgens Sfax, Eousse en Kai- rouen, wijl het luchtwapen der As onver poosd de terugtrekkende troepen onder steunde. De Duitsche en Italiaaasche achterhoeden boden steeds een hardnek- kigen weerstand aan de spitsen der op rukkende Angelsaksische troepen. Vooraleer Kairouen en Sfax ontruimd werden werden er alle belangrijke cor- logsinstallaties stelselmatig vernield. Thans worden de gevechten geleverd op een lijn gelegen ten Noorden van Scusse-Kairouen. Alle pogingen der Angelsaksers cm de As-troepen in de diepte aan te vallen werden verijdeld door den taaien weer stand der achterhoed;n. Door het sys tematisch lessen uitgevoerd door de As troepen kenden zij het Zuid-OosteliJk randgebergte van den Atlas bereiken. Maarschalk Rommel slaagde er dus in zijn strijdkrachten en zijn materiaal te voegen bij deze van den Generaal ven Arnim, cm zich achter de lijn Kairouen- Sousse terug te trekken, tot waar het brug- bietencampagne in Ncord-Frankrijk a K is begonnen. Allen die gewoonlijk S g veldarbeid verrichten kunnen zich k S hiervoor aanmelden. De aandacht 3 van de bslangnebbendea wordt er g g op gevestigd cat enkel het Arbeids- K g ambt bevoegd is aanwervingen te 5 g doen. Dit organisme verschaft alle g g nuttige inlichtingen en vervult alle g formaliteiten inzake contract, be- C S middeling, kosteloos vervoer, enz... g I g zoodat alle moeilijkheden en nutte- S P loose stappen vermeden worden. Het p Berlijn, Keulen, Nuremberg, ivn 5 beteekent voor de seizoenarbeiders g I Essen. De Engelscben moeten 5 een ware geruststelling vóór hun inbeelden dat nun misoaden S vertrek volledig .ingelicht te zijn r r"' 1 napens de juiste vcorwaarden van hun verblijf in Frankrijk en de voordeel;n waarop zij recht hebben, s g Wij dringen er op aan en dit in I hun eigen oelang, dat de seizeenar- e g b&iders zich zonder verwijl bij het g Arbsidsambt zouden aanbieden ten J 2 einde zich vcor het aanstaande sei- s g zoen een goéde en vaste betrekking G te verzekeren. De inschrijving dient J 3 nog vóór einde April te geschieden. 9 Belangstellenden kunnen zich, g naargelang het arrondissement waar g zij gevestigd zijn, tot de onderstaan- de diensten wenden: Arbeidsambt Roeseiare, Jan Ma- g hieustraat 47; J Kantoor Tielt, Tramstraat 2. g Kantoor leper, Kaaistra&t 12. C Uitgever: Sansen-Vnnneste, Poperlnqe. S S Telefoon N' 9. Postch. IV 155.70. TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten (3 regels) 8/r.(J 3 Kleine berichten adr. t. burcele 12 /r.([ g (voor ieder regel meer: 2 fr.) 1 2» HonwbericMen: minimum 15 fr.' Groote rouwberichten: per regel 2 fr.. i g fier, in lokaal nieuws: per re^el 3 /r.) S Andere aankondigingen: prijs op vraagt g Aankondigingen worden aanvaard tot p den Donderdag middag. tó Abonnementsprijs tot Nieuwjaar: i Voor België Fr. 27.75 I b) Voor Frankrijk Belg. Fr. 37,001 '"•ygMonaslit genhoofd Tunis-Eizerta zal werden her leid. Beide legers vormen thans een mach tig blok dat bereid is het hoofd te bieden aan de zwaarste aanvallen. In dit gebied zullen de Astrcepen de zwaarste wapens kunnen gebruiken. De laatste gevechten werden gemeld van uit het Margéullil-dal, van waaruit de Britten en Amerikanen poogden een doorbraak ten allen prijze te behalen, welke echter afstootten op den Duitsch- Italiaansehen afweér en waarbij de aan vallers 62 tanks verloren. Anderzijds veerden belangrijke achter hoeden der Astrcdpen een tegenaanval uit tegen de spitsen van het 8’ Britsche leger,'ten Noorden van Sousse-Kairouen, welke de Britten vclledis verrastte. Momenteel is erthans een pauze in getreden wat de gevechten betreft. Van weerszijden wordt Inamelijk, een nieuwe concentratie van krachten doorgevoerd. Thans zullen Eisenhower en Montgomme- ry geen storm meer te loepen hebben te gen stellingen maar tegen moeilijk te betreden gebergte en tegen de beide bas tions Tunis en Bizirte. Men meent te wetten dat de As-trcepen goede defensieve posities zullen betrek ken ten Noorden van Sousse. Generaal von Arnim heeft daar, met behulp van een pionierkorps en bijzondere afdeelin- gen der genie, die per vliegtuig zijn aan gevoerd, een verdedigingslinie gebouwd. Deze linie loopt van Beu Arada Noord waarts over Mateur naar de kust en ver volgens van Bou Arada in Oostelijke richting naar Pont du Fahs, om tenslotte te eindigen ten Zuiden van Enfidaville. De geheele linie is 160 km. lang en ge bouwd in een terrein, dat goed voor de verdediging geschikt is. Andermaal bestookte de luchtmacht der As de zeevaartverbindin-gen alsmede de haveninstallaties der Angelsaksers, o. m. de haven van Bone en de vlieghaven van Algiers. Voor de Afrikaansche kust werd een koopvaardijschip van 6.000 ton door vliegtuigbommen in den grond geboord. In de Middellandsehe Zee vernietigden Duitsche duikbootjagers twee vijandige duikbooten. Duitsche duikbooten kelder den hunnerzijds een Britsche kruiser vsn 8.000 ton van de Fiji-klasseen tor pedeerden een destroyer. In de afgeloopen week verloren de Ita lianen 3 torpedobooten, twee duikbooten en een kruiser. Italiaansche marine-een- heden boorden hunnerzijds twee vijan delijke duikbooten in den grond. De Angelsaksische luchtmacht voerde aanvallen uit o. m. op Palermo, Napels, Trapani, Marsala, Cagliari, enz. Woon wijken werden beschadigd en slachtoffers vielen onder de burgerbevolking. In Maart verloren de Angelsaksers 287 vliegtuigen boven Tunisië. Aan de grens van Birma en Indië hebben de Japanners een offensief in gezet en hierbij o. m. de basis Atet Man dra veroverd en meteen het gros van de Britsche troepen die destijds wilden op rukken naar Akyab afgesneden en ver nietigd. Bij de Florida-eilanden kelderden de Japanners 2 oorlogsschepen en 10 transportschepen. Meteen werden 37 vij andelijke vliegtuigen neergeschoten. De Japanners verloren 6 vliegtuigen die zich vrijwillig op hun doelen, hebben gewor pen. In de Oro-baai, Nieuw-Guinea, de den Japansche vliegtuigen aanvallen op vijande.lijke marine-eenheden, waarvan er drie transportschepen en een torpedo jager gekelderd werden en andere oor logsschepen schade opliepen. Te Port- Moresby werd ook een transportschip ge kelderd. Uit het Hoofdkwartier van den Führer werd gemeld dat de Führer en de Duce gedurende vier dagen, namelijk van 7 tot 10 April, een bijeenkomst hadden. De Ministers van Buitenlandsohe Zaken van Duitschland en Italië evenals tal rijke hoogere officieren woonden de ge voerde besprekingen bij. De besprekingen namen vier dagen in »jssla/vT. In °de veel omvattende besprekingen werd zoowel de algemeene politieke toe stand alsook alle vraagstukken van de gemeenschappelijke oorlogsvoering behan deld. Over de op alle gebieden te treffen maatregelen werd volledige overeenstem ming bereikt. De Führer en de Duce ga ven opnieuw aan hun harde beslistheid alsook deze hunner volkeren uiting den oorlog docr den totalen inzet van alle Krachten tot de definitieve overwinning cn tot de volledige verwijdering van ieder toekomstig gevaar, dat de Europeesche- Afrikaansche ruimte van uit het Westen en het Oosten bedreigt, voort te aetten. De gemeenschappelijke doeleinden wel ke de As-mogendneden ter verdediging van ae Eurcpeesche beschaving en voor de rechten van de naties op vrijs ontwik keling en samenwerking nastreven, wer den opnieuw bekrachtigd. De overwinning van de in het Drismogendhedcnpact ver bonden naties moet Europa een vrede verzekeren, welke de samenwerking van alle volkeren op de basis van hun ge meenschappelijke belangen waarborgt en een rechtvaardige verdeeling van de eco nomische goederen dei- wereld tan ge volge heeft. De besprekingen tusschen den Führer en den Duce en de gesprekken van hun -,s yeriiepgij. ln C£n ff2est van groote hartelijkheid. In Berlijnsche militaire kringen wijst men er op, dot het Duitsche luchtwapen opnieuw van aïwachtonne houding aan neemt ook na ae terrauraanvaben op Berlijn, Keulen, Nurenberg, München en ff-étn zich niet I inbaelden dat hun misoaaen ongestraft t» I zuilen blijven. Represailles zullen getrof- I fen woraen en deze zuilen scnrizkélijker tj zijn dan ooit. L Deza waarschuwing heeft in de buiten st landsche p&rsKringen te Berlijn een groot- D sten indruk gemaakt. 3 Uit Barlijn wordt gemeld: 2 GeiijK ae Duitsene pers meedeelt, moe- ten zien tnans ook diegenen voor de ver- 5 ijvulling van nun arbeiöspücnt melden, die tot dusver vooiicopig van ue aanmelding 1 S»Dij de aibeioebureaux konden afzien. Het gbetreit hier in de eerste piaats de niet Jg werkzaam zijnde cngeffuwue, gehu wde en 1 C* i gescheiden vrouwen en weauwen in een S leeftijd tot 45 jaar, voor zoover zij een j S schoolgaand kind of twee kinderen boven 14 jaar moeten verzorgen. Vervolgens I alle mannen van 16 tot 65 jaar en vrou wen van 17 tot 45 jaar, die op zijn minst sedert 1 Januari 1943 een onzelfstandige werkzaamheid van meer dan 24 uur, maar minder dan 48 uur per week uitoefenen. Ook zij, die na 1 Januari 1943 een onzelf standig beroep hebben, waar zij 48 uur per week werken, moeten zich aanmelden. Een en ander. De Britsche Minister Eden is van zijn reis naar de U.S.A, en Canada te ruggekeerd en bracht voor het Britsche Lagerhuis verslag uit over de gevoerde besprekingen. Hij zegde hieromtrent o. m. dat een hooge graad van overeenstem ming bereikt werd tusschen Engeland en de U.S.A., zoo over operatieaangelegen- heden als politieke samenwerking en over de vraagstukken die den tijd na den oor log zullen beheerschen. Verder verklaar de hij dat er zal moeten over gewaakt worden dat noch Duitschland, noch Italië noch Japan na den oorlog in staat zou den zijn hun aanvalsacties te hernieu wen. Hiertoe moeten alle vrijheidslieven de naties hun bijdrage toe bijdragen. Van nu af moeten de geallieerde landen zich inlaten met de na-eorlogsche pro blemen. De U.S.A, heeft de blokkade tegen Martinique onveibiadellijk voortgezet. In de U.S.A, werd een nieuw krediet van 24,5 milliard dollar aangevraagd voor de Amerikaansche vloot. Bolivie heeft aan de As-maehten den oorlog verklaard en de algemeene mobilisatie uitgeroepen. In de U.S.A, werd een ontwerp tot invoering van den arbeidsdienstplicht in gediend. voorziende dat alle mannen van 18 tot 64 jaar en alle vrouwen van 18 tot 50 jaar zich voor de arbeidsdienstplicht zouden moeten laten inschrijven. De Duitsche legerleiding heeft be sloten de tewerkstelling van vrouwen als administratieve krachten bij staven en bureaux aanzienlijk uit te breiden, ten einde soldaten vrij te maken voor het front. Minderjarige vrouwelijke hulp krachten zullen alleen nog in bet binnen land zelf worden tewerkgesteld. De U.S.A, heeft een conferentie der met haar verbonden naties bijeengeroe pen om de kwestie der levensmiddelen voorziening van. Europa na den oorlog te bespreken. Frankrijk zal een nieuwe zending van 250.000 arbeiders naar Duitschland zenden. Als tegenprestatie zullen 50.000 Fransche krijgsgevangenen vrij worden gesteld en zullen 250.000 andere voortaan aanzien worden als vrije arbeiders in Duitschland werkende. Zij zullen zelfde loon genieten als de Duitsche arbeiders. Door het D. N. B. wordt gemeld dat de militaire overheden te Smolensk vest- gesteld hebben dat tijdens de maanden Februari en Maart 1940 de Sovjets circa 10.000 Poolsche officieren hebben neer geschoten rond Smolensk en de ongeluk- kigen begraven in enkele groote massa graven. Allen hadden een pistoolschot in den nek. In Engeland werden de belastingen andermaal merkelijk verhoogd. Uit Akyab wordt gemeld dat aldaar l de Britsche brigade-genevaal Cavendish aan zijn verwondingen is bezweken nadat zijn brigade door de Japanners in de pan i werd gehakt. BRUSSEL, 7 April (Belgapress). Het gerecht van de Feldkommandantur 520 beeft cn 18 Maart 1943 den on 7-12-19 te Gent geboren Belgischen staatsonderdaan Karei Gavel wegens verboden wapenbezit ter dood veroordeeld. Gavel was in het bezit van een revolver en bovendien van een magazijn en 61 kogels. Hij had dit vunrwanen niet afgeleverd,' maar in een koffer verborgen gehouden en het slechts te voorschijn gehaald om het als wapen bij em roofoverval op het gemeentehuis te 'Ulimmeren en cd het nostkarftoor te Baelen-Wezel te gebruiken. Het vonnis werd on 31 Maart voltrokken. (Medeged.) ISSEmBEEBEEEBEBBEEEEHEEBEEB Een radiorede van den Paus aan heel de vrereld. ROME, 12 April. Naar Vatikaansche kringen melden, is Z. H. de Paus van plan het aanstaande Paaschfeest. ofwel door het celebreeren van een plechtige Hoogmis met esn korte Latijnsche predi katie in de Sint-Pieterskerk, ofwel door het houden van een aan de geheele v/e- reld gerichte radiotoespraak in het Ita- liaansch te vieren. ïHa!SBlHBHSaB®S!H!5SaEESEE3i!3E30B 1389 paar kinderschoenen en 7.980 fr. buit gemaakt. ’s Nachts zijn tot nog toe ongekende nachtschuimers binnen gedrongen in de schoenfabriek der firma Derieckx-Ver- stracte. gelegen in d? Roeselarestraat, nabij de Paterskerk. De dieven hebben daar weten de hand te leggen op 1300 naar kinderschoenen, alsmede op een geldsom van 7000 fr. die ze uit het bureel wisten te stelen. De buit moet heel waar schijnlijk met een auto of kar wegge bracht geweest zijn. Deze belangrijke diefte werd eerst ’s morgens door de eigenaars vastgesteld. De rijkswacht doet het onderzoek. V'': K' »•- 3

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1943 | | pagina 1