DE GOEDE WEEK SPORTNIEUWS CU»1 MIETJE MANDEMAKERS C l >iï Onze schoone Witte Donderdag 'Vervolgt.) DE WEEK IN ONS LAND I II! MATCHEN VOOR ZONDAG DOODELIJK ONGEVAL TE IEPER OFFICIEELS BERICHTEN EN BESLUITEN UVEJOEN l BEDRIJF MWfc iflfc nlfc iilT'i klassementen 8- 7 I 5-10 t 5-12 1 IN ENKELE REGELS I tochten'’ wochtiq js> ,'naw Wegens uitscheiding van bedrijf over te nemen aan voordeelige I voorwaarden: EN KAASDOEKJES APOTHEEK KESTELIJN Gasthuisstraat, Poperinge. HARRY BAUR OVERLEDEN lESiiBassnEaBHSSBSsaaasBBEsaa UIT HET STAATSBLAD KRONIEK DER BEVOORRADING IBBaSUSBBBBMBBBBBBBaBBSflBaflB BS«nE!B!ESB2e3asaiHn&BiKHSIBB!S3l3inSB SPREEK VLOT :-FRANSCH-: EXCELSIOR INSTITUUT HET STORMWEDER VAN WOENSDAG 7 APRIL DIJKBREUKEN AAN DE DURME AFTRUGGELAARS VAN KLEEDERKAART-PÜNTEN OP RONDE IN WEST-VLAANDEREN VOOR ONZE KRIJGSGEVANGENEN DUBBEL STERKE Kaasstremsel 1 PER BRIEFWISSELING Uitslagen en KERKELIJK NIEUWS - - - - - - 9 I&SB3B!Ea3Za3Baa3E3EaQna8BHSEiEiHUiBBBBBBEB3SEaBBmBBaE!ilBm*IBBBBES9aBBH9BBSa3HE3E3aa333S KALENDER DER TE SPELEN UITGESTELDE MATCHEN VOLKSCITE VROOMHEID Goede Week 4. k. r- SSi. Witten Donderdag in E'J ALLE APOTHEKERS 14 tabletten fr. 12,50 30 tabletten fr. 23.50 2-1 2-J 4 7-10 2 0-3 8 16 8 17 0 13-20 S 1. S.C. Le Bizet 5-25 2 2 13 3 26-83 BEGINNENDE CLUBS WESTLAND Knockaert. Demeyere V. De Wulf. dpen. man, antwoordde Palmiere. even te gronde uitdronk Ze ging tot bij het tafeltje en schonk haar het glas en grolde: 19 20 20 8 8 9 5. Meenen 6. S. Roesei. 2-3 2-3 1. W.S. Proven 2. Roesbrugge 3Westvleteren 4. Poperlnge 14-0 2-1 6-1 4-1 1. S.C. Le Bizet 2. B.S. Kemmel 3 .Dikkebusch 4. Nleuwkerke 5 12 2 5 0 4 1 3 0 2 1 3 0 2 1 4 4 0 0 15- 2 8 5-10 1 3-11 1 3 111 3 0 3 0 Defer. Degryse A. 1-1 9-0 1-1 2-1 0-1 L :s d. Elverdinge 1. Vlamertinge 2. S.C. Zonnebeke 3. S.C. Le Bizet 24 25 25 25 1. Pr. Langi 2. E. Boezinge 3. Brielen Sp. 4. C. Langem. 5. Zandvoorde 6. Zillebêke 7. St Jullaan BEGINNENDE CLUBS WESTLAND Houben Caüteux. Govaert. 6-31 8-42 0 Eindronde Ecservcplocgcn. S.K. Vlamertlnge—Zonnebeke 2-2 Algemeene rangschikking. 4 3 0 1 10-5 7 5-6 3 3-7 0 9 13 4 67-55 22 8 4 35-46 20 7 12 6 42-59 20 6 11 7 38-71 19 8 14 3 28-59 19 7 15 3 45-85 17 2 21 2 22-77 Bevordering Reeks D. Un. DoornikRac. Lokeren S ,KRoeselareS .CJette KortrijkSp.F.C. Knokke S.C. ElseneS.C. Meenen Un. LakenV.G. Oostende Cr. GanshorenF.C. Roeselare 0-3 Rac. GentDendermonde 2-4 B tot vervaardiging van PRACHTLIN- I NENGOED, zooals heeren- en kin- derhemden, pyjamas, bloüsen (che- ’I misier) voor Dames en Kinderen, J onderbroeken, cols, enz. B Voor nadere inlichtingen zich te I wenden: MEVR. MOREL, Dlamant- laan 126, BRUSSEL. „k 27 21 2. S. Roesei. 24 17 2. W.S. leper 3Vlamertlnge 4. C.S. leper A 5. B.S. Poperlnge 6. C.S. leper B BERICHT Gezien er sinds enkelen tijd verschillende Vriendenwedstrijden ingericht werden zon der voorafgaande toelating (aanvraag 10 da gen vóór datum), heeft het Komlteit Wes- land besloten art. 73 O in volle strengheid toe te passen (ofwel de verbeurdverklaring van de ontvangsten, ofwel met een boete van minimum 100 fr.). De Sekretaris: JANSSENS. Boudry. Meulebrcuck. ■r Huilak. Wanneer gij den nadeeligen in-' vloed der microben in Uw mond doelmatig wilt bestrijden, moet gij I 's morgens en 's avonds Uw tanden poetsen met Diamant Rose, het ^wetenschappelijke tandmiddel, het 'resultaat van langdurig laborato- j riumonderzeek. Het dagelijksch ge bruik ervan zal U in staat stellen onbeperkt lang de fraaie tanden.; uit Uw jeugd te behouden.* Eisch„ Al wist ze zeker, dat het wél met haar gedaan was, toch bleef de hunkering kna gen, doch dat gevoel verdook ze onder den utterly ken gemaakten vcrm, een vorm van stijfheid en strengheid in wezen, hou ding, gebaar en woord. Streng was ze, ja, tegenover anderen. De weekelijkheden welke zijzelf zoo lang in haar hert ge- dregen en gevoed had, wreef ze nu ande ren als groote zonden aan. Ze wilde in haar binnenste niet belijden dat ze een kranke vrouw was, zeer vrouwelijk-zwak gevoeld had en nu nog, te midden van haar menigvuldige devote oefeningen, van ondeugende hunkeringen dóórvreten was. Met den mond waarmee ze bad, bezwad derde ze den naam en de faam van eer lijke meisjes, omdat deze ongekunsteld lieten zien wat ze waren, en, in regel met alle verordeningen, geerden. Met gedurig achter hst averechtsche, het kranke en het leelijke in anderen te zoeken, zag ze eindelijk alles met en door den achter docht, die gewoonlijk het schoonste zelf in smoor verduistert. Veel jaren gingen voorbij; juffer Pal miere was en bleef op Spitsbergen een welgeker.de figuur; voor velen was ze een bespottelijk wezen, voor sommigen een hatelijk, voor anderen een gevreesd, voor eenige armen een goed wezen want ze kon geven en gaf en voor eenvoudige mensuhen een docr-end-door christelijk. Christelijk was ze werkt lijk en terug getrokken, doch teruggetrokken uit dwang en niet door vrije keuze en opoffering en daarom cok bleef haar her*; vol onvol daanheden, omdat ze te krank was om den berg cp te klimmen, doch dit aan schouwde ze als bekoringen, buiten haar verlangen en haar schuld. Zoo was het met haar gesteld, als plots liefr nieuws rondliep, dat weduwe Ccmmers - - gw NIEUWE POLITIECOMMISSARIS Bij besluit van 9 April 1943, is de Hr Cipedo, J., aangeduid cm het ambt waar te nemen van politiecommissaris der ge meente Moorslede, arrondissement Roe selare. in vervanging vn den Hr Van Boxtael, P., die er toe gerechtigd wordt zijn pensioenaanspraken te doen gelden. Mengelwerk v. 17 April 1943. Nr 32. F.C. Zandvoorde (bye). Reserveploegen. 15.00: ZonebekeS.C. Bizet U.K. Vlamertinge (bye). Tweede Kampioenschap Jeugdploegen. 15.00: ReningelstC.S. leperA. 16.30: C.S. leper B.—Vlamert. 17.30: B.S. PoperlngeW.S. leper Vrienden wedstrijden. 14.30: NieuwpoortLombardsijde 15.00: Rac. Wervik—Vlamertlnge Sansen. Lamoot. 6Elsene 7. Lokeren Da genaamde Decorte Jozef, «20 jaar oud, alhier wonende in de St-Jecobstraat 56, kwam Dinsdag rond den middag in de Rijselstraat met eene stootkar gereden. Ter hoogte van het Soldatenheim wilde een voorbijrijdende vrachtwagen hem. voorsteken, maar op zelfde plaats stond een personenauto, zoodat weinig plaats open bleef. De vrachtwagen die reeds voorbij was en niets had bemerkt, had met het achterste gedeelte van zijn ge vaarte de stootkar weggeslingerd, derwijze dat de ongelukkige jongeling door de tra inen tegen de straatsteenen gesmakt werd. Een voorbijgaande priester kon het slachtoffer roe de H. Absolutie toedie nen. Met een schedelbreuk werd de jon gen opgenomen en naar het O. L. Vrouw Gasthuis oversSbracht. waar hij reeds voor zijn aankomst overleden was. SfflS!BB!BBE095!IHEH®!!E!SnSE!3!2!I3S3ailSH OUDERDOMSRENTETOESLAG Bij afwijking van artikels 40, alinea 3, eh 42 van de wet van 15 December 1937, betreffende de verzameling tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdigen dood, worden de genieters van den ouderc'omrrentetoesJag zonder onderzoek omtrent de bestaansmiddelen, welke of wier echtgenoot het werk her nemen, ontslagen van de verbintenis welke zij hebben aangegaan van alle be roepsbezigheid definitief t® staker. <m voorw'aarde van schriftelijk aan het De partement van Arbeid en Sociale Voor zorg bericht te geven dat zij het voordeel van dén ouderdomsrentetoeslag verzaken. Degenen die van dit voordeel zullen gebruik gemaakt hebben, zijn er toe ge rechtigd cene nieuwe aanvraag om den ouderdomsrehtetoeslag zender onderzoek omtrent de bestaansmiddelen in te die nen. zoodra zil, evenals, in voorkomend geval, hun echtgenoot, definitief onnieuw einde zullen gesteld hebben aan alle be roepsbezigheid. ORD5NTNG VAN DE RECLAME OF ADVERTENTIE - Om reclame te voeren most men ccn vergunning bezitten. In het Staatsblad van 11 April jl. zijn twee besluiten verschenen betreffende de vergunning van adverteerder en het ver eenvoudigen van het meten der adver tentieruimte in de dagbladen en andere uitgaven. Volgens deze besluiten is het vanaf 11 Juli1943 verboden om ’t even welke reclame te voeren of te doen uitvoeren wanneer men daartoe geen vergunning heeft verkregen. Uitzondering wordt gemaakt voor gele- genheidsadveitenties die geen béroepsbe- drijvigheid bevorderen, aankondigingen van notarissen en deurwaarders, wette lijke bekendmakingen, reclame in eigen bèdriif. berichten en aankondigingen ten behoeve van groepeeöngen waarvan het doel uitsluitend een politiek of kerkelijk karakter draagt, ens. Voor iedere aanvraag is een inschri.i- vingsrecht van 109 fr. geheven (25 fr. voor kleinhandelaars en bedrijven met één zetel en slechts 2 werklieden). Wïj raden iedereep die reclame voert aan, deze Verordening te lezen en zich daarna onverwijld in verbinding te stel len met de Reclamecentrale. Maurice De- monnierlaan 107. Brussel. De te vervullen formaliteiten werden tot een minimum bepe-ykt. Aanvraagformulieren voor een adverteerdsrsvergunning worden door de Reclamecentrale gratis verstrekt. DE FABRICAGE VAN TABAKPRODUC- TEN EN TABAKSSURROGATEN De fabrikanten van sigaren, sigarillo’s, sigaretten, rooi:-, pruim- en snuiftabak, evenals de fabrikanten van tabakssurro- gaterj, dienen zich te schikken naar de bijzondere voorschriften welke de Tabaks centrale hun kan mededeelen betreffende de fabricage, inzonderheid wat aangaat het gewicht, het formaat, de samenstel ling, de verpakking en de merken der afgewerkte producten. dienst; waar alles ons spreekt van kruis en kruisdood, tot het kruis wordt ontbloot, vereerd en ter vereering uitgesteld. Ik weet wel, in vele parochies werd een solemneele kruisweg gedaan gister, op het feest van O. L. Vrouw. Maar die kruisweg op Goeden Vrijdag! en in vele plaatsen wordt flt nu ook ’s avonds een kruisweg gedaan afzonderlijk voor de mannen! Ik leerde, als ik nog een... boontje was, ’s Zondags na de Mis den kruisweg gaan met... vader! En ’t was ge woonte in dien tijd, bij ons ten minste, dat ’t mannevolk, zoowel werklieden als boeren den kruisweg gingen. Zoo er in derdaad één mannelijke devotie bestaat dan is het wel dié, de kruisweg! En zoo er een devotie is, aangepast aan onzen tijd, dan is het weerom wel die! De heele menschheid gaat nu haai- kruisweg! Er is geen gezin, er is geen rechtgeaard mensch of hij gaat nu zijn, kruisweg en, we mogen het er wel bijvoegen,... wee diegenen die proflteeren van den kruis weg van hun medemenschen Ik kan nu soms waarom het ver zwijgen? zoo lange stilstaan bij de vijfde statie, waar Simon van Cyrene het kruis helpt dragen! Was O. L. Heer niet «mans» genoeg om zijn kruis alleen te dragen? Wat was toch die hulp van een schamelen boeren knecht? En dan zie ik heel wat anders. Wie wordt niet geren geholpen in zijn nood? Is de minste hulp die ons geboden wordt niet een troost en een verlichting? Als een klein kind een armen ouden sukkelaar helpt is die kinderhulp misschien ontoe reikend. maar het gebaar van het kind is een ontlasting voor den ouden duts. Maar als ik nu denk© dat O. L. Heer zelf ZIJN schouder onder ons. kruis steken kan! dat Hij met zijn goddelijke macht ons helpen kan en wil!... dan krijgt onze eigen kruisweg in oorlogstijd een heel an dere bïteekenis. En ’t is toch zoo alle machtig waai- en zoo ontstellend... een voudig Maar we hebben veel te veel gedaan zonder nadenken en we hebben veel te veel nagelaten, vergeten en verzuimd om dat we uit slenter en gewoonte handelden en niet nadachten... De kruisweg was uit de... mode. Dat was goed voor non- nekes en voor een hospitaal of een kli niek. of voor een oud-mannen.hu.is. Wie dacht nóg aan kruisweg', aan lijden en verdriet en passie als ’t ieder dag feest dag of kermis was? We ondervinden nu en we zullen ’t nog lang aan den lijve gevoelen dat ons we reldje geen paradijs is; ’t was misschien van... ver een paradijs, maar verre van een paradijs te zijn! Nood zoekt troost dat doen we onbewust wanneer we den kruisweggaan. Dat doen we onbewust wanneer we de Goede Week meevieren, zooals het ons gevraagd wordt. Zonder Goede Week», zonder Goeden. Vrijdag» geen Paschen!... ook niet voor ons. Het nieuwe leven, dat met Paschen begint, kon niet geboren worden zonder den doodstrijd van Goeden Vrijdag. Het innig meevieren van de Goede Week is voor ons de beste voorbereiding tot Pa- BOER NELIS. E. P. PARIJS, 9 April. De bekende Fransche filmartist Harry Baur, is Don derdag nacht in zijn wonin»' te Parijs aan de gevolgen van een hartkwaal over leden. ReningelstF.C. Roeselare Algemeens rangschikking. 1 119-36 33 5 2 104-48 30 7 1 84-61 29 6 3 73-44 27 8 2 54-45 22 9 2 63-60 22 9 1 54-54 21 8 10 3 40-87 19 8 12 1 39-60 17 5 14 0 37-66 10 21 .4 16 1 39-98 2 11 3 27-58 Palmzondag de Paschen! Neen, ik heb het niet over de aloude VlaamschC' of volksche gebruiken; daar over krijgt ge wel iets van... confrater L. J. Ik zou het bijna over nieuwe, over jonge, nieuw in te voeren gebruiken heb ben: niet dat ik de oude wou afkeuren... daar kan geen spraak van zijn, want dat is goud. 18 karaat. Maar ieder tijdstip van beweging "en beroering brengt nieu wigheden mee. We leven in een tijdstip van beweging en beroering. Och. ik denk nu niet aan kanonnen noch aan bom- bardements-vliegtuigen, maar wel aan de beroering en beweging in ons eigen gods dienstig en kerkelijk leven. We gevoelen allen we zien dat er daar iets vernieuwt, dat er daar meer gang in komt; we zijn niet meer zoo vreemd aan de diensten in de kerk, we leven die meer mee. Zeker, zooals vroeger keeren we op Palmenzondag naar huis met een takje gewijde palm; en op Paaschavond gaan we ’t gewijd water halen naar de kerk. Maar voor het overige houden we toch zoo weinig van de beteekenis van de dien sten Jn de Goede Week. Is er ooit op de wereld zoo een grootsch gebeuren geweest aks de passie en de dood van O. L. Heer? "We hoorden daarover spreken ’s Zondags in den Vasten, we luisterden aandachtig, maar we ZAGEN dat gebeuren niet... we ■begrepen niet! We spraken wel van het hofken- op Witten -Donderdag en ’s avonds, wanneer O. L. Heer wordt weg gedragen, noemde men dat in sommige streken: de "Begrafenis». Nu leven we dat meer meê! Op Witten Donderdag loopt de kerk ’s morgens vol, voor den dienst. En wan neer O. L. Heer naar-het rustaltaar wordt gedragen, blijft er geen enkel fakkel meer staan. Ons mannevolk leerde meegaan in die procesie. In den dag kwamen schoolkinderen en zusters, eenige vrou wen en... vier mannen voor ieder uur. aanbidding, O. L. Heer gezelschap hou den! Wat is dat anders geworden! In na genoeg alle dorpen en steden van Vlaan deren hebben de vrouwen dat aangenakt. En nu gaat het per straat of per wijk en met tientallen gaan ze nu hun uur of half uur aanbidding doen. Zoo hoort het te zijn: O. L. Heer niet alleen laten op dien dag waarop Hij ons het kostelijkste, het hoogst-koninklijk ge schenk gaf... het Heilig Sacrament. Ge moet toch maar een oogenblik nadenken om dat te begrijpen en meê te doen aan die... volkshulde. Want dat wordt een heerlijke, een prachtige volkshulde en die is toch zoo... verdiend! Hoe er een mensch, die een hert in zijn lijf heeft en een once - dankbaarheid dien dag t’huis kan blijven, versta ik niet. Goeden Vrijdag! Dat is werkelijk de grootste dag van het jaar. Waar zouden we zijn en wat zouden we zijn, zoo O. L. Heer voor ons niet ge storven ware op het kruis. We vereeren het kruis in ieder gezin!. Daar moeten we niet op terug keeren. Hoe aangrijpend is de dienst in de kerk? 't Is alles zoo heelemaal anders als op andere dagen. Geen Mis, maar wel een ISSBBBBaB^HB9nBHBBBHBB.BBBBMBaaBnBBBBBSKIHBBHBBBBS9BWBBER3 aan niemand uw lijden dan aan God en Hij zal u verlossen. Weken en maanden volgde ze dien raad zonder uitslag, eeuwig beet het lijden aan heür'hert; altijd voort brandde de vlam- me. Doodzijn! kermde ze, doodzijn! Tijdens het hoogtepunt van dit lijden vernam ze van een winkelklante, dat de typhus, die jarenlang waar-hier-waar- daar op Spitsberghe slachtoffers miek, Jan Beerthrem, een gebuur van boer Ver- sch-eure, geveld had en den man zoo erg in de klauwen hield, dat hij er waar schijnlijk zou moeten voor gedoen. Beer- threm was een arme man met het kot vol binders. De vrouw was een deerlijk schepsel, onbekwaam den grooten last te torsen die op haar drukte en haar on- noozel miek, te meer, daar Beerthrem zelf een brutale vent was. die, spijts de ar moede, nog dronk als hij aan geld ge raakte en soms zijn wijf mishandelde. Bij het vernemen van dit nieuws, viel juffer Magerhans aan het mijmeren: de typhus in het bloed van dien dronkaard... Die mensch moest vergaan... Het vergift zat hem in het bloed... Dood moest hij!... Ja, daar was de dood, te Beerthrems, dichtbij, op een kwartieruurs afstand... Toen juffer Palmiere dien zelfden dag nog vernam, dat Beerthrem’s huis door de buren als de pest gemeden werd en de arme huismoeder er alleen stond, met de zorge van zeven kinders en den oppas van den typhuslijder, die te woelen, te vloeben en te verwijten lag op den slor- digen kafzak, dan vond ze plots een ze keren uitweg naar het doel: Beerthrem gaan oppassen, de ziekte betrappen en doodgaan! Ze deelde haar besluit aan moeder meê. die huilde en jankte, maar Palmiere liet alles in den brand, liep naar de kerk en ging knielen voor het Heilig Sacrament. Pater Steiner, de heilige man, was dan Bidden deed ze niet meer sedert lang; gekomen en had haar bijgestaan met ze ’n kon niet, en, wat ze zocht of niet, troost, en raad: doe werken van berm-nu nog allerminst vond ze_ formulenof zen de was ’t de dood, te 1 NIEUWE LEENING VAN 3 MILLIARD Een nieuwe leehing, ten beloope van 3 milliard frank, zal worden uitgegeven aan een rentevoet van 3% De loop tijd zal 44 jaar bedragen. De uitgifte prijs is 940 fr. voor een obligatie van 1.000 fr. nominaal. De inschrijving wordt open gesteld den 19 April tot den 30 April. DE 25.000 HA. KOOLZAAD OVER SCHREDEN De bij de N.L.V.C. binnengekomen kon- trakten voor de teelt van Zomerkoolzaad hebben, naar verluidt, een gezamenlijke oppervlakte van 17.500 ha. bereikt. Samen met de 7.851 ha. verbouwd Winterkool- zaad heeft de algemeene oppervlakte welke aan de teelt van koolzaad werd besteed, dus reeds de 25.000 ha. over schreden. Dit zal reeds een merkelijke aanwinst beteekenen voor de vetstoffen voorziening van ons land. THANS REEDS 430.000 VLAMINGEN EN WALEN IN HET RIJK TEWERK GESTELD Door Belgapress werd medegedeeld dat naar een bericht van het Duitsche Ar- beidsambt er on dit oogenblik 430.000 Vla mingen en Walen in het Rijk tewerk ge steld zijn. GEWEZEN SEKRETARIS-GENERAAL OVERLEDEN De Heer Ernst de Bunswyck, gewezen sekretaris-generaal van het Ministerie van Justitie, is te Brussel schielijk over leden. Hij bevond zich in een kring en praatte met vrienden toen hij plots in eenstortte. Hij bezweek tengevolge van een hartverlamming. De aflijvige was zeventig jaar cud. sBBjBiKS33EBBiBiraBZ9iaass:!a<si3RaaBHaEB9 Duitsch Engclsch - Spaansch -- f na zes maanden, door briefmethode. -Boekhouden -- Steno-Dactylo - enz. Dietsche Vest LEUVEN. Gratis proefles en prospectus. - Diploma cincb& studie. - - BBBBBBBBElBBBBBSi'EIBSSBBWEfaBBES Tijdens het stormweder van 7 April jl. spoelde een sluis weg van de Durme te Waasmunster. Een bres van 8 meter werd in de dijken geslagen en zelfs de binnendijk begaf onder den di-uk van het water. Uitgsstrekte landerijen werden on der water gezet. Met den soringvloed steeg de waterhoogte van de Durme, die normaal 5 meter is, tot 6.7 meter. Hon derden hectaren werden overstroomd en meer dan 50 ha. bezaaid of beplant met tarwe, ajuin, aardappelen, enz. werden blank gezet en de gewassen vernield. Te Waasmunster zelf geraakte het water tot een halve meter hoog in de huizen en al wat in de kelders was werd vernield. Te Wichelen begaf de dijk eveneens voor het Scheldewater. Groote verwoes tingen werden hier verhinderd door den aangei egden nooddijk. Te Nukerke werd een oude molen naar beneden gerukt door den wind. Te Welden stortte het dak van een- stal in onder den druk van den wind. Een man die in den stal was werd bedol ven onder het nuin en stierf nadien aan de opeeloonen verwondingen. Te Kieldrecht bevonden zich 200 schapen op een schor van de Schelde. De schor werd onder water gezet bij hoogtij en alle schapen verdronken. Naar verluidt loopen thans netgekleede heeren West-Vlaanderen rond om pun ten van de kleederkaart af te truggelen. Zij werden o. m. gezien te Woumen. Die lieden verklaren dat binnen enkele dagen de punten Nrs 1 tot 100 weldra niet meer geldig zullen zijn en koopen dan deze zegels op aan een spotprijs en be loven terug te komen met allerlei stoffen, maar men ziet ze evenwel niet meer terug. Het is onnoodig erop te wijzsn dat hun baw^cingen van allen grond ontbloot zijn en u»t ér geen sprake is de punten Nrs 1 tot 100 ongeldig te verklaren. Iedereen weze dus o? zijn hoede voor dit nieuw soort aftruggelaars. 4 2 95-20 44 6 1 72-47 35 27 16 10 1 85-54 33 7 3 53-48 31 9 5 74-47 31 7 3 51-39 29 II» Afdeeling Provinciaal. W.S. HouthulstC.S. leper F.C. TorhoutR.C. Harelbeke Deerlijk Sp.R.S. Waregem I’ Afdeeling B. Brielen Sp.—Pr. Langemark Algemeene Rangschikking. 1. Pr. Langem. 12 8 12 8 12 7 12 6 12 5 12 5 12 0 12 0 12-110 0 3 2 10 10- 5 4 4 2 2 0 10-12 4 3 12 0 REEKS E. S.K. ZlllebekeZandvoorde Algemeene rangschikking. 1. Zandvoorde i 2. Houtem Sp. 3. S.K. Zlllebeke 2» Kampioensch. Jeugdploegen. C.S.IeperAW.S. leper C.S. leper BB.S. Poperinge 2-2 2. C.S. leper 4-3 3. S.C. Meenen o 1 ZL <2 RT Dnncola' 1-41 5. F.C. Komen Rangschikking ploegen II'1 Gew. B. ---- 12 9 3 o 47-33 13 11 7 2 2 46-21 16 11 7 3 1 43.-25 15 12 6 4 2 54-35 14 11 5 6 0 29-33 10 8 0 7 1 6-31 1 8 0 8 0 0-2 1-1 S.K. ReningelstVlamertinge 8-0 Algemeene rangschikking. 1. S.K. Reningelst 5 3 0 2 16- 5 8 -- 5 3 2 0 13- 6 7 5 3 2 0 11-14 6 5 2 2 1 17- 7 5 5-8 4 2-24 1 Het schip Caritas is uit Amerika te Marseille aangekomen met aan boord 2.000 ton voedingsprodukten en kleede- ren voor de Belgische krijgsgevangenen. Het Roode Kruis vernam dat onder die lading o. m. volgende waren aanwezig zijn: 110.009 paketten levensmiddelen ge schonken deer het Candeesch Roode Kruis, 50.000 hemden, 43.000 onderlijfjes, 43.000 onderbroeken, 12.000 paar schoenen, 76.000 paar sokken, 3.000 dekens. 5.000 in- dividueele kleerenpaketten, 20.000 ciga- ren, enz. enz. Deze verzending werd geda.an door het Amerikaansche Roode Kruis met bestem ming van het Internationale Comité van het Roode Kruis te Geneve dat zorg zal dragen voor de verdeeling in de kampen. Door de zorgen van het Roode Kruis van België kwamen anderzijds te Lissa bon toe, voor de ravitailleering van de Belgische krijgsgevangenen: 2.000 kisten Corned-beef, wegende meer dan 46.000 kgr. Deze zijn een gift van het Argentijn- sche. Radde Kruis. 4 4 0 0 14- 5 8 5 2 2 1 11- 8 5 5 2 3 0 10-10 4 4 0 3 1 3-15 1 zoeken om de dood zelf. Neen, niet om de dood, maar om het liefdewerk zou ze gaan en mocht het dan tóch God believen, haar door de ziekte te willen verlossen... Den avond, van den eigensten dag viel ze op het onverwachts te Beerthrems toe. De vrouwe vuil en kij'zig, zat te midden van de bende kinders aan tafel en voor avondmaal had. ze niets dan een kant droog brood en patatten met de pele. Ze keek Palmiere, die na aangeklopt te heb ben, bin’kwam, sim aan en vond geen an dere woorden dan: lef vrouwe, de ziekte is hier! ’k Weet het, vrouwe, knikte de juffer, •en ik ben hier om u te helpen. Is ’t Gods mogelijk! riep het wijf en ze sloeg de handen inéén en bekeek Pal miere met uitpuilende oogen, verstomd en verlamd- Hit de kamer klonk een brutale vloek en een dreigement met beestachtig ver wijt. De juffer keek vrouwe Beerthrem vragend in de cogen. ’t Is de geweldigaard die achter drin ken ’■nept, ruide ze door de tanden, met een “Jdelijk wezen en cd een toon zonder voois. Wat drinkt hij? Niets dan water. Hij wil maar dat en hij zou de zee (jitdrinken. ’k Zou mij wel mogen vierendeelén om in en uit de kamér te dansen. Hij zwijgt nooit! De ziekte had beter op mij gesprongen... ’t Had een verlossing geweest. Is er water in de kamer? vroeg de juffer. Jaa ’t, knikte de vrouwe, er is een volle kan op het tafeltje en een kom er nevens. Palmiere stond op en ging voorzichtig in dê’ kamer, waar de zieke overende op dsn vullen polk te nestelen zat. Hij keek haar eerst verstomd en dan venijnig aan, smeet de dekking af tot tegen het voer ende en vroeg dan barsch en bot: Wat komt je, gij, hier doen? U oppassen en bezorgen en uw wijf helpen, man, antwoordde Palmiere. 4-^4- T-,r-4- 4-14-4 DE BEVOORRADING IN SCHOENEN IN DE MAAND APRIL Van April tot September wordt geen contingent werk- en marschschoenen toe gestaan. Vorige contingenten mogen wor den uitgeput. Kunnen echter nog een machtiging tot aankoop van lederen schoenen bekomen: de personen die voor de eerste maal en voor minstens drie maanden naar het buitenland gaan werken; de zwangere vrouwen; de uit krijgsgevangenschap te- rugkeerende militairen; de kinderen be neden de 16 jaar met een maat grooter dan 39. Voor kinderen beneden de 16 jaar wordt een contingent toegestaan van 1 van het aantal inwoners. Machtigingen voor aankoop van lichte schoenen mogen zonder beperking worden Verleend. DE VERKOOP VAN MARGARINE EN HAVERDERIVATEN Vanaf 27 April e. k. zullen de klein handelaars nog slechts margarine mogen verkoopen tegen bijzondere zegels Nr 3. Hun reserve in boter mogen zij NIET ver- koooen tegen bijzondere zegels Nr 3. De stocks haverderivaten welke de klein handelaars op het einde van dit rantsoe- neeringstijdpêrk nog in magazijn zullen hebben zullen zij slechts tegen zegels Nr 1 mogen verkoopen, als zétmeelhoudende produkten. VERVANGING VAN VERLOREN. GESTOLEN OF VERNIETIGDE ZEGELS De Gemeentediensten mogen voortaan slechts de twee derden der verloren, ge stolen of vernietigd verklaarde zegels ver vangen en de teruggave der voorschotten eischen gedurende dén loop der twee vol gende rantsoeneeringsperiodes. DE AANVULLENDE RANTSOENEN VOOR ZWANGERE VROUWEN De zwangere vrouwen doen best hun desbetreffend getuigschrift in te dienen bij den aanvang der vierde maand zwan gerschap. De tekenning van aanvullende rantsoenen is beperkt tot hoogstens 12 rantsoeneeringstij dperken. AARDAPPELKONTRAKTEN Er mag een kontrakt worden afgeslo ten ten voordeel© van een kind waarvan de geboorte normaal wordt voorzien vóór het verstrijken van den termijn vastge steld voor het uitvoeren der bedoelde kontrakten. 25-4 X6-5 Eendr. Boezinge Eendr. Watou. Union Abeele Prior Langemark. 2-5 23-5 Prior Langemark E. Boezinge, Eendr. Watou Union Abeele. BaSaflBBBB!Sia3B2BQaBaaEa&iBBSBBSIBflBBBKBSiaS3BE3ÜBi3aBSBSaES3IBmSBBÏBaBBBBiSifiai3B£)4riBtt!Si<atiaMidlulSBBJd&aBaB Een beetje wachten nu, man; een klein beetje wachten, suste ze, al de dek king optrekkend. Ga van mij, zotte! tierde hij en hij keerde haar den rug toe... Juffer Magerhans vertrok dien avond met de vaste belofte ’s anderdaags terug te zullen gaan. Door den avondval stapte ze traag en peizend. Aan heur coren klonk gestadig voort de smeekbede van vrouwe Beerthrem: Om de liefde van den ge kruisigden God!Ook de woorden die er op volgden, bleef ze hooren:. «Die duts! hij heeft nooit zijn moeder gekend en werd door vreemde menschen groot ge bracht... Die duts! Een arm kind dat nooit zijn moeder- kende en opgroeide bij vreemden, die .mogelijks niets voor hem voelden en hem wild lieten opgroeien, tevreden met hem zoolang mogelijk uit te buiten. Die duts! mompelde ze en liet haar gedachten vrijer los. Wat verschil met haar die van welstel lende ouders geboren, met zorg en liefde omringd en later door fijne meesteressen opgeleid werd. Had ze ooit honger of dorst gekend? Had ze ooit slechte voor beelden gezien? Ze was het leven inge gaan als een betroeteld plantje in mon kelend zonnegestreel. En, omdat ze niet schoon was en haar hertegril niet vol daan werd, had ze al wat ze bezat, al wat ze genoot en kon genieten, geheel dien overvloed, haar zoo kwistig toegesmeten, alles, ze had alles voor niets gerekend en vergooidze had willen sterven! Zelfmoord bedrijven! En had ze ook geen afschuw geveeld van dien man, omdat ze wist, dat hij jong geweldig geleefd had, dronkaard gebleven was en vlo..ter? Hij is een duts, verschoonde hem zijn vrouw, hij heeft nooit zijn moeder gekend. Zij, had wél een vader en een moeder gekend; zij was door eigen volk met groote liefde en bezorgdheid grootge bracht; zij werd verfijnd opgeleid; zij werd door voorbeeld en onderlicht VOOl’ Beker O. S. leper. REEKS A. E. WestvleterenPoperlnge W.S. ProvenBoesbrugge Algemeene rangschikking. 5 4 1 0 13- 6 8 4 2 2 0 16-10 4 3 1 2 0 16- 9 2 4 13 0 REEKS B. St. WytschateB.S. Loker G.S. VoormezeleSp. Meesen - Algemeene rangschikking. 1Voormezele 2. St. Wljtschate 3. Sp. Meesen 4. R.S. Loker 9-5 ."0-5 Eendr. Watou Prior Langemark. Eendr. Boezinge Union Abeele. Bevordering Reeks D. 15.00: U.S. LakenR.C. Gent 14.30: Ixelles S.C.St. Moeskroen 14.30: V.G. OostendeGanshoren terrein Kortrijk Sport. 14.15: F.C. Knokke—Jette terrein S. O. Meenen. 11= Afdeeling Provinciaal 15.00: S.C.Wevelg.F.C. Brugge Paemelaere. 15.00: R.S. WaregemR.C. Harelbeke Baty. 15.00: F.C. TorhoutWaregem Sp. Kerkhof. 15.00: Houthulst—St. Kortrijk Grymonprez. Juniors. 15.00: St. KortrijkS.K. Roeselare F.C. Izegem (bye). PSj In allé apotheken 6.- en een pot water, wijl de zieke haar over- eindgezeten met kwade blikken beloerde en h,egreinsde. Met het volle potje na derde ze het bedde en dan sloeg dé stank in haar neus. Heur maag hief en ’t brob- belde in haar keel, maar ze stapte toch voort tot bij den hondspolk. Hier zi, man. Een geweldig armgezwaai, een vloek, een slag, en de pot vol water kletste te gen den muur in gruizelmenten. Jan! Jan, klonk het angstig uit de keuken en ’t wijf stormde de kamer in. ’k Wille van dien mageren gijben niet besteld zijnschreeuwde de zieke, ’k wille niet. Gij zijc er, luie fakke! Palmiere had verschoten dat haar hert beefde; met één sprong was ze van het bedde weg en de kamer uit te wege, maar de arme vrouw, die intusschentijd hel derheid van geest gevonden en gepeisd had, schcte voor haar op de knieën, al slagwater krijschend: lefvrouwe, ge zijt er nu, om de liefde van den gekruisigden God! verlaat mij niet, kermde ze, en .ver geef het hem; hij weet niet wat hij zegt en doet; hij is zot van de ziekte. De duts heeft nooit zijn moeder gekend en hij is door vreemde menschen groot gekweekt. ’k Wil die valsche dibbe bij mijn bedde niet! moordde de zieke met een vloek. Om de liefde van den gekruisigden God! Pahniere's oogen rezen op naar het kleine kruisbeeld, dat hing boven de ka merdeur. Om de liefde van den gekruisigden God! Eén oogenblik nog weifelde ze en stond er als bedwelmd, dan verliet ze de kamer', kwam terug met een glas, schonk het vol en bood het, zonder een woord te spreken, den zieke aan. Hij zag het water mlerelen, smekte, greep het glas en keerde het de keel in, met de gulzigheid van een dier. Nog-nog! baste hij. Ze vulde een tweede glas, ’t welke hij te gronde uitdronk; dan reikte hij b’f: ‘r «Nog-nog!» 16.' Gasthuisstxa^^Jt^Si^^jBrusser' t EN MONDELING ONDERWIJS g 1. - Boekhouding. Steno, Fransch, 5 g Duitsch, Engelsch, Publiciteit. i - Techniek. Beton, Centrale e s Verw., Meehan., Electi-., T. S. F., g S Vliegwezen, Scheikunde, Textiel. S g 3. - Landbouw. Melkerij, Verzek., g Inspekt., Meetkund., Schatter. g - Administr. Exam. Sekretaris, g Kommissaris, Spaarkas, enz. e 3 5. - Kunst en Letferk. Teekenen, g g Muziek, Journalisme. 2 6.- Middenjury. Latijn, Griekseh, a Wijsbegeerte, Philologie, Recht. S 5 Diploma einde studie. e 3 - Vraag katalogus. - g PHILOTHECHNISCH INSTITUUT g M. Lemonnierlaan 57, BRUSSEL. II» Afd. Gewestclijke Reeks B F.C. KomenW.S. leper 3-3 - -- o-l Teder dag der Goede Week heeft in het volksleven van Vlaandren zijn eigen prin ts geslagen. Laten we daarom eens samen de groote beteekenis van dezen hoog heiligen dag. alsmede zijn b'died in hét koleurige volksleven onderzoeken. We zeggen Witte Donderdag omdat al les in ’t wit geschiedt op vandage aan onze altaren. Er wordt dus feest gevierd, want wit is het, feestkleur der Kerk, zelf'; het paarse dekkleed van het kruisbeeld wordt door een wit vervangen. Op dezen dag immers deden de apostelen hunne eerste Commu nie en werden zij door Christus zelf Priester gewijd. Maar ook rouwt de Kerk nog op Witten Donderdag omdat het bitterste van Jezus’ lijden zeer nakend is: Zijn doodsangst in den hof van Gethsemanie. Daarom zal de liturgische kleur ’s namiddags reeds zwart zijn. Zoo wordt Witten Donderdag een dag van blijdschap en van droefenis. Want bij het Gloria der Mis luidden de klokken en rinkelen de bellen nadien verstomd alle geluid tot doodsche stilte. De priester consacreert twee hosties, waarvan ééne dient voor den dienst van Goeden Vrijdag, waarbij dan alleen ééne nutting, maar geene Consecratie zal plaats hebben. Na de plechtigheid wordt het altaar ontdaan van alle sieradenhet tabernakel staat open en enkel zes kandelaars zon der licht omringen het gesluierde kruis beeld. In de kathedrale kerken worden vandaag, binst de plechtigheid, de Hei lige Oliën gewijd. Deze oliën zullen voor een drievoudig doel gebruikt worden: de Olie der Zieken voor de zieken, de Olie der Kathechu- menen voor het doopsel en het H. Chris ma voor het Vormsel. Nog andere benamingen gaf men vroe- men Weiten Donderdag zoo vernoemt men Weiten Donderdag, zoo vernoemt Gezelle in «Rond den Heerd», weite, dat is koorn. zooals in boekweit; men at ’s avonds wit weitenbrood en dronk wit ten wijn. Dat liet men zoppedoppen. En van dat zoppedoppen kregen we al lerlei varianten zooals: Zoppedonnen- PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN Zijne Hoogw. Excellentie Mgr Lamiroy. Bisschop van Brugge, heeft benoemd tot Pastoor Te. Wakken: E. H. Soenen, Pastoor te Oeselgem, in vervanging van E. H. Maes. Te Oeselgem: E. H. David, Onderpas toor te Meulebeke. HEIMAT STUDIE IN. VERZEKENS! PALMENZONDAG! Er lag over Jerusalem ’n Feeststemming, ’n zonnelach. Veel volk was daar en wachtte Hem, Want Koning Jezus kwam dien dag! Eenieder strooide bloem en blaan, Én wuifde juichend blij met palm! ’t Volk lei zijn mantels op de baan! Hosanna! Klonk de jubelgalm! ’n Ezel was zijn koningspaard Hij had geen lijfwacht, zwaard noch scheê. Hij was zoo goedig, zacht van aard Hij is de Vorst van Liefde en Vreê! Beselare, 1943. GEO. 8gafflBEffi3aaSEaaE!E3B3E3EEEaB®I3H35SI3Ma2BS2!SBS33SBEMaHHBaBa alle .edele burgerlijke en christelijke be gaafdheden vatbaar, en... wat had ze er mee gewonnen? Tot wat emde was ze gekomen? Was ze, zij, die zoo fijn en godsdienstig opgeleid werd, vrij gebleven van de krank heden, welke in dien armen man krioel den? Méér nog: had ze die niet aange kweekt? En meest ze door al de gevaren, welke die man doorleefd had, gegaan zijn, zou ze, spijts voorbeeld c.. aamnanig, spijts besef van eigenwetrde en ingebo rens afschuw van het kwaad, zou ze sterk gebleven zijn? Zou ze het doorgehouóen hebben? Had ze het doorgeliouc,en? Waar toe was ze gekomen? Sterven! Ze had willen sterven. Ze had een bedekte zelfmoord willen plegen, om dat haar grillig hert, dat ze mvolgde, onvoldaan bleef. Gemarteld door een vloed van gedach ten, die zich in haar opdrongen, stapte ze traag en lijdend door den avond voort. Voor de etrste maal van haar leven was ze rechtzinnig in haar eigen hert ncêr- gedaald en besefte ze in ootmoed en wee dom, haar armoede en nietigheid. Thuis gekomen, zette ze alles in orde, klapte met moeder, troetelde deze zacht jes in haar bedde en betrok haar eigene slaapkamer. Langs den wand, boven haar bed, ning het kruisbeeld, dat seffens haar blik ving. Om de liefde van den gekruisigden God! Die woorden klonken aan heur ooren, alsof de arme vrouw die nog uit sprekend was. Palmiere knielde, bekeek sterrelings het kruisbeeld en ging in haar binnenste. Een diepe schaamte en eindeloos wee overvielen haar vanher en verpletterden haar; ze hief de blikken; welke ze be schaamd afgewend had, terug op, én, ook voor de eerste maal, kreesch ze lang en veel, om haar eigene diepe ellende en schuld. Na de tranen volgde het gebed, en, na het gebed, het licht. 11. S.C. Le Bizet 0 1 80-17 35 2. W.S. leper 5 2 55-37 26 j 3. vlamertinge 5 3 68-32 23 4. poperinge 7 2 40-29 18 5Passchendale 9 2 47-46 18 e.Staden 8 2 54-54 18; 7. Reningelst 7 11 2 43-53 161 7 1g 1 42-72 15Vrienden wedstrijden 5 11 2 29-35 12 R.S. Sta veleK.Krombeke 71S.C. Meesen BTen Brielen B 1. Vlamertin. 21 16 2. Poperinge 21 14 3. Le Bizet 22 14 4. W.S. leper 21 12 - - 20 10 21 10 7. Passchen. 20 10 8. C. Roesei. 21 9. C.S.leper 21 10. Reningelst 19 11. Komen 21 .4 16 1 39-98 9 b 12. Staden 16 2 11 3 27-58 7 Rangschikking Reserve-elftallen. 1. F.C. Roeselare 7 5 1 1 20-13 11 8 8 2 Beker C. S. leper. REEKS A. 15.00: E. WestvleterenW.S. Proven 15.00: B.S. PoperingeBoesbrugge REEKS B. 15.00: St. WijtschateVoormezele Lahoicsse. 15.00: R.S. LokerSp. Meesen V.d.Broucke A. REEKS C. 15.00: NleuwkerkeKemmel V.d. Broucke M. 15.30: DikkebuscbS.C. Bizet Verbeke A. R! 15.00: Brielen Sp.S’k. Elverdinge Scheirs. 15.00: Pr. Langem.W.S. Iep. De Keirschieter REEKS E. 15.00: S.K. ZlllebekeHoutemSp. Brabandts. Te Asch hoorde een landbouwer bij nachte het luid gesnork van een varken. Toen de man opstond en na.ar den stal ging zien nam een dief de vlucht. In den stal vond den landbouwer het zwijn op den grond uitgestrekt maar met overge sneden hals. Dieven drongen bij nachte binnen op een kantoor eerer Brusselsche firma en legden er de hand op een aantal reken- en schrijfmachines ter waarde van 90.000 fr. Bij een vrouw wonende te' Brussel, werden voor meer dan 3 millioen fr. aan aandeelen gestolen. Te Charleroi werden zeven personen ingerekend wegens vervaardigen en het verkoopen van valsche rantsoenzegels. Het hoofd van de bende was een drukker uit Marchienne-Docherie, bij wie bene vens het materiaal dienende voor het drukken der valsche zegels, nog 175.000 valsche zegels Nr 1 en één millioen frank, opbrengst van den zegelverkoop, aange slagen werden. Te St-Ghislain drongen drie gemas kerde bandieten binnen in de woning van een 60-jarige dien zij zwaar mishan delden, beroofden van eén som geld als mede van alle stukken welke in zijn huis gevonden werden. Te Zeebrugge, bij het uttvoeren van bouwwerken, is een arbeider in het water gevalten en verdronken. Fred Snite, die, door kinderverlam- mkig getroffen, sedert 1936 in leven ge houden wordt door middel van een stalen long, zal in Augustus voor de tweede maal vader worden. In 1939 liet h'ij zich als bedevaarder naar Lourdes brengen, waar hij een bijzonderen zegen ontving van den H. Vader. Hij huwde in 1939. De wielrenner- Oscar Verma-ssen werd op de baan Oudenaarde-Avelgem door 'een auto gevat en ten gronde geslingerd. De renner werd deerlijk gewond en ge kneusd. Zijn toestand is zorgwekkend. Te Lanaken drongen drie dieven binnen in een landbouwerswoning, sloe gen de 17-jarige kleinzoon neer met een stuk ijzer en eischten vervolgens van de bewoonster des huizes dat zij haar geld zou afgeven. De vrouw weigerde, waaron zij bewerkt werd met een ijzeren staaf bij zooverre dat zij hierbij een dubbele schedelbreuk opliep. Daar on het hulpge roep der vrouw geburen opdaagden na men de schurken de vlucht, waarschijn lijk met de luttele buit van 3 konijnen. Te Montignies-sur-Roo drongsn ge wapende en gemaskerde bandieten bin nen in een melen bewoond dooi- een 75- jarige molenaar en zijn twee- zusters. De drie oude menschen werden neergslagen en geld, juweelen en beurswaarden ter waarde van 250.090 fr. werden door de dieven gestolen. Een der vermoedelijke daders kon reeds aangehouden worden. door EDWARD VERMEULEN met haai- zoon en dochter hun hof zou den verlaten, om te komen rentenieren in het prettig huizeke rechtover de kerke- deur. Bij hei vernemen van dit nieuws g.ng het hert van Palmiere ’t welk zij zelf nooit bemeesterd had weêr open. Ze beklapte dit nieuws met anderen; ze sprak er van met haar moeder en de winkelklanten; ze dacht er aan den dag door en ze droomde er van ’s nachts. Wat onvermijdelijk was, volgde; tegen dat tie Commers ten half jaar op de dorpeplaats woonden, was ze voor den tweeden keer verliefd, smoorlijk verliefd op den nu veertigjarigen Désiré. En toen naderhand, na den dood zijner moeder en zuster, Désiré kerkbaljuw werd en zij hem dagelijks in den vroegen morgen aan de kerkedeur vond en hem in de kerk zag dienst doen, groeide die liefde tot uit zinnigheid aan. Nu was dit geweldig ge voel niet meer in. dichterlijkheid opge schoten, maar wel vrij en los, woest wil lend, een echte drift die haar verteerde, die in haar bloed gloeide, die haar zot miek, die haar deed draven van den eenen biechtstoel naar den anderen, doch haai' immer sterker in den klauw greep, tot voor Gods tabernakel. Dan was ook de tweede slag gevallen, wreed en ongenadig: de genadeslag. Van brandende koorts zakte ze verkoold ineen en krinkelde zich onder de bete van de laatste vlammenlikken. Doodzijn! Dood zijn! dat vroeg ze, doch de dood ’n wilde van haar niet, maar wél het weê: de vlamme beet voort in de kole en stierf niet uit. Pavei uuvuiei, uc xxcxiigv. ixxuu, wao uaxx Diuuci: uveu as xxxev xiieex ovuex v lang gekomen en had haar bijgestaan met ze ’n kon niet, en, wat ze zocht of niet, 1 hartigheid, dochter, raadde hij hem- aan, l ziele vonken; angst en twijfel overvielen bezoek de armsn, bezorg de zieken, zeg haar. Zonde, ja, zonde was 't de dood te Donderdag, Zoppen-Donderdag, Doppen» Donderdag £n D’opperkensdag. Met dit verbruiken van brood en wijn wou men den maaltijd van Christus én zijne Apostelen in het Laatste Avond maal gedenken. En zooals Christus zelf vóór hij de JL Eucharistie instelde, zijne Apostelen ds voeten had gewasschen om hen tot broe derliefde en tot ootmoed jegens elkander aan te manen, zoo komt de bisschop of de pastoor in den namiddag van Witten Donderdag, vergezeld van diaken en sub diaken, in de kerk de bekende zinnebeel dige voetwassching doen. Binst deze ceremonie heffen de zangers de eerste antifoon aanMandatum novum da vobis: «een nieuw gebod geef Ik u: dat gij elkander lief hebt zooals ik u heb lief gehad Aan deze antifoon ontleent deze cere monie dan ook haren naam: het manda tum. En van daar komt ook den Donder- dag-tén-mandate. In vroegere tijden kregen de Aposte len na de voetwassching brood en vruchten en wiin. Te Utrecht ontvingen de kanunniken wijn, appelen en oblaten (een soort meelkoeken in den aard van het Jodennaaschbrood). De domheeren op hun beurt aan de armen brood, bier en penningen: dit noemde men «het mandaat der armen En dit gebruik werd dan uitgebreid tot de gasthuizen en de kloosters. Te Veere (Holland.) maken de rekeningen van de collegiale kerk melding van de schalen voor- ’t brood en de vruchten en van de zilveren mandaat- lepels waarmede de kanunniken de con fituren onder elkaar, onder de kapelaans en onder de andere koordienaars uitdeel den. Te Dendermonde kregen de weezen koeken. Te Brussel en te Antwerpen wer den door de liefdadigheidsgestichten brood, meestal wit tarwebrood uitgedéeld. Dc Anostelenkregen breod met wijn en suiker. Te Rupelmonde bestaat nu nog een oud gebruik n.l. het te grabbelen gooien van de ApostelbrokkenNa de voetwas sching beklimt de pastoor, vergezeld van kerkbedienden de trappen van het Ge meentehuis en vanuit de drie bovenven sters worden de Apostelbrokken dat zijn vierkante stukken tarwebrood, naar de verzamelde menigte geworpen. En voor de kinderen van Vlaanderen vertrekken de klokken vandaag naar Rome. Zaterdag.mórgen keerden ze terug en ze laten in de tuinen, tusschen de struiken en de planten Paascheieren val len. suikeren en chocoladen Paascheieren. Nog vele andere volksgebruiken zijn aan Witten Donderdag verbonden. In de Duitschsprckende streken heet deze dag groene Donderdag Grün- donnerstag niet, omdat men daarmede zinspeelt op eenige groene kleur, eigen aan de ceremonieën van dezen dag deze benaming werd afgeleid van grei nen dat is een ander woord voor schreien, weenen, woord dat in Vlaanderen ook wel bekend is. Met groeneDonderdag be doelen de Duitschsprekenden dus ween- Donderdag omdat in de primitieve chris ten® Kerk op dezen dag de boetelingen vanher in de gemeenscha;-) van de kerk werden opgenomen, bij welke gelegenheid ze tranen van berouw en van vreugde schreiden. Te Rome worden vandaag kleine stukjes was. waarop een Agnus Deiis genrent, gewijd, om op Zaterdag vóór Beloken Paschen aam de geloovigen uitgebeeld te worden. Oorsnronkelijk werd de Paasch- kaars in stukles gesneden en onder de ge- loovigen verdeeld. Later nam men was, gemengd met olie, waaraan enkele resten der Paaschkaars waren toegevoegd. Deze wijding is sedert de 15° eeuw dóór Paus Sixtus IV uitsluitend aan den Paus voor behouden. Mochten wij steeds al de diepzinnig» vroomheid van Witten Donderdag in eere houden! L. J. REEKS C. S.K. NleuwkerkeDikkebusch 2-4 B .SKemmelS.C. Le Bizet Algemeene rangschikking. 5 3 1 1 17- 6 5 3 11 4 12 1 4 0 3 1 REEKS D. S.K. Elverdinge—W.S. lener Algemeene rangschikking. 1. Elverdinge 1 o 2. W.S. leper 1 3. Brielen Sp. B 3 1 47-21 17 4 0 73-25 16 4 1 44-25 15, 5 1 45-36 131 5 2 36-31 12' 6 1 32-41 11 F.C. BruggeSt. Kortrijk Rangschikking ploegen II" Prov. 1. Kortrijk 13 17 2. C.S. leper 19 12 3. Houthulst 18 10 4. Harelbeke 17 5. Wevelgem 19 6. Izegem 7. Komen 8. Deerlijk 9. Wareg.S. 17 10. Torhout 18 11. R. Wareg. 18 1. - VAN II» PROVINCIAAL ZONDAG 25 APRIL 1943- R. C. Harelbeke F.C. Torhout (20-12). C. S. leper R. S. Waregem (31-1). S. V. Wevelgem Houthulst (7-3). ZONDAG 2 MEI 1943: C. S. Brugge R. C. Harelbeke (24-1). Stade Kortrijk C. S. leper (14-3). ZONDAG 9 MEI 1943: R. C. Harelbeke Waregem Sp. (4-4). 2. - VAN BEKER C. S. IEPER ZONDAG 35 APRIL: Reeks A: Eendr. Westvleteren F. C. Roesbrugge. RocJcs C V. J. Dilekebusch S. K. Nleuwkerke. ZONDAG 2 MEI 1943: Reeks A: B. S. Poperinge Eendr. Westvleteren. 3. - DE EINDRONDE DER 1» AFD. A EN B BEGINT MET VOLGEND KALENDER 8 4 3 1 17-15 7 3 2 2 14-12 2-34. S.K. Roeselare 8 4 4 0 23-21 2-2 Algemeene rangschikking. 1. Kortrijk 3. Meenen 4. R.C. Gent 24 14 ö.Denderm. 27 13 23 13 27 11 11 5 69-52 27 8. C. Roesei. 27 10 14 3 43-50 23 9. Doornik 26 10. Oostende 20 11. Moeskroen 25 12Knoltke 13Laken 14. Crossing 15. Jétte

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1943 | | pagina 2