Uit Uit V Kortrijksche j Tieltsche 1 I Uit ’t I Uit 3t Izegemsche I Meenensche i Uit Roeselaarsche UIT KORTRIJK UIT ROE5ELARE UIT TIELT 1||c: VERWOESTE GEWESTEN 1922 UIT IZEGEM aflB3BOaaUM8agaaH3SBE!Haq9H OEKENE Openbare Werken. UIT MEENEN ■iwmmiHHHnMnui OVERWIN UW SPIERPIJN MET DEZE BEPROEFDE RHEUMATIEK-OLIE LAATSTE BERICHTEN Op tal van andere plaatsen 1’n de daken der woninqen bijzonder te lijden den hevigen rukwind. TREKKINGEN EEN HOESTSIROOP DIE GIJ GEMAIiKELIJK ZELF KUNT MAKEN SPORT ir.gelicht. cket, gehuisvest Gelijkheidstraat, en 2 tot Botsing. Lanneau van van De Burgemeester, V. DECOSTER. ge- Eussische nrins gestorven. Smirnowski Prins Maksontoff, te St-Petersburg op 25-11-1894, deze volgorde: 9 tct 10 u., nrs W'. 250» TREKKING VAN 10 APRIL 1943 Een lot van 250.000 fr. voor serie 52.436 nr 13. Een lot van 100.000 fr. voor serie 95.606- nr 8. EEN GOED RECEPTJE groot biljartfeest door. Ex-wereldkam- pioen Th. Moons zal er Drost, kampioen van Holland, ontmoeten in een partij van 30 punten 3 banden en een van 300 punten kader 45/2. BURGERSTAND Geboorten. Blomme Roger, Dadize- lestraat 114. Mcnbaillieu Noël, v. We- velgem. Descamps Sibille, te Moorsele. Beckaert Marcel, v. Wevelgem. Nol let Rosa, Buurtweg 27. nr 208. Houtte- kiete Liliane, Volkslaan 15. Feys Ma deleine. v. Wevelgem. Noyez Robert, v. Wevelgem. Huwelijksafkondigingen. Catry Nes tor, v. Rekkem, en Vanassche Bertha, v. Meenen. Fermaut Alfred en Vannieu- wenhuyse Martha, b. v. Meenen. Des camps André, v. Meenen, en Ballois Ger ma, v. Wervik. Vanhoutte Napoleon, v. Lauwe, en Eennion Rachel, v. Meenen. Vandeweghe Georges, v. Meenen, en Mars Simonne, v. Hergnies. Kimpe Lodewijk, v. Geluwe, en Demaïtre Angèle, v. Meenen. Ramaut Georges, v. Meenen. en Wamault Jeanne, v. Guisnes (Pas de Calais). Huwelijk. Uytdenhove Jules, v. Brai- ne-le-Ccmte, en Demeyere Gabrielle, v. Meenen. Sterfgevallen. Van Ackere Julie, 87 j.. Moeskroenstr. 344. Six Emiel, 71 j., volkslaan 300. Vanneste Marie, 70 j., Leegweg 32. Pareit Henri, 67 j.„ Moes- kroenstraat 12. OP ZWIER DOOR MEENEN Wervingsreserve. Het College van Burgemeester en Schene- ncn van <le Gemeente Meulebcke heeft in zitting van 8 April 1943 besloten over te gaan tot een tweede aanwerving van reserve hulp krachten, die ten gepasten tijde zullen aan gewend worden voor het uitvoeren van tij delijke of gelegenheldsopdrachten. (D? eer ste reserve is uitgeput). Zoowel vrouwelijke als mannelijke kandidaten komen in aan merking. Zij zullen aan de volgende voor waarden dienen te voldoen: 1) Belg zijn en van goed gedrag en zeden. 2) Minstens 18 jaar en hoogstens 50 jaar oud zijn. De wet van 1919-1924 en het be sluit van 10 November 1942 zijn van toepas sing. 3) Minstens diploma van lager middelbaar onderwijs bezitten. 4) Een uurloon van 5 fr. of voor dienst- prestaties van zekeren duur een jaarwedde van 12.000 fr. wordt toegekend. □e aanvragen, vergezeld van de vereischte bewijsstukken (uittreksel uit geboorteakte, bewijs van nationaliteit, getuigschrift van goed gedrag en zeden, bewijs van niet in schrijving in het jodenregister, studiegetuig schrift, bewijsstukken van gebeurlijk voor keursrecht, getuigschrift van goede gezond heid, en voor de mannelijke Kandidaten bo vendien het militiegetuigschrift) moeten aangêteekend toegezonden worden aan den Heer Burgemeester vóór 4 Mei 1943. Het inschrijven op de rangschikkingsrol verleent geen aanspraak op vaste aanstelling voor bepaalden duur in de administratieve kaders. Op last: De Secretaris, E. MATTELIN. i Deze nieuwe rheuma- - tiek-olie die even doel- Jwg, x treffend is als zuinig <z ta het gebruik, mag in geen enkel huishouding I ontbreken. Ziehier wat f f ge moet doen: Haal bij I uw apotheker 100 gram I Rheumagic - liniment, ‘•'^-7 die klaar voor het ge- bruik verkrijgbaar is. Bet er de pijnlijke plaatsen lichtjes mede, vooral niet wrijven of masseeren. De pijn verdwijnt onmiddellijk, want dit goede middeltje dringt zeer diep in de huid door. Neem zelf de proef. Vergeet niet de 100 gram Rheumagic-liniment in huis te halen Ten slotte is men toch begonnen aan de herstellingswerken van de groote baan Oekene-St-Eloois-Winkeb Daar d>e af scheiding tusschen rijweg en velobaan beduidend weggezakt was, beteekende dit voor het vrij drukke veloverkeer een wer kelijk gevaar. Het gansehe werk werd aangenomen voor een bedrag van 21.500 fr. Zegeluitdeeling. De nieuwe rantsoenzegels zullen uit gedeeld worden on Dinsdag 20 April, ’s namiddags van 1 tot 3 uur Sektie A, en van 3 tot 5 uur Sektie B. De zegels voor de bijrantsoenen zullen uitgedeeld worden op Woensdag 21 April in den namiddag. MOORSLEDE Kiekens gestolen. ’s Nachts zijn onbekende dieven bin nengedrongen op de hoeve van Gerard Dujardin, gehucht Tcmbrouck, en. hebben er uit het kiekenhok twintig kiekens stolen. WAKKEN Aanstelling van onzen nieuwen Herder. Morgen Palmenzondag wordt E. H. Soenen, gewezen Pastoor te Oeselgem, ’S namiddags te 3 uur, met een plechtig Lof door Z. E. H. Deken van Tielt aan gesteld tot Pastoor van onze parochie. Reeds drie jaar was de vorige herder, E. H. .Maes. ziekelijk en onbekwaam nog dienst te doen. Nu hij zijn ontslag heeft ingediend en zich teruggetrokken heeft in het Rustoord van O. L. Vrouw, heeft Z. Exc. Mgr. de Bisschop in zijn opvol ging voorzien. Aan E. H. Maes en aan E. Pater Vanhoutte, zijn coadjutor, onzen besten dank; aan den nieuwen Herder alle heil en zegen. Poging tot inbraak. ’s Nachts zijn onbekende kerels langs het keldervenster van de kruidenierszaak Capet. Vlasmarkt, binnengedrongen, na de ijzeren beschutting te hebben vernield. De schurken moesten onverrichterzake teruskeeren. daar de kelder niets dan afval bevatte. Een onderzoek is door de politie ingesteld. Keurvoordracht. De voordracht over Péguy» die in de reeks der West-Vlaamsche Keurvoor- drachten te Kortrijk aangekondigd was voor Woensdag 14 April, is verdaagd tot Dinsdag 20 April, te 19.30 uur, in de bo venzaal van het Stadhuis. Waar tiental len personen, wegens de talrijke opkomst, de eerste keurvoordracht rechtstaande moesten aanhooren. is ditmaal gezorgd voor voldoende zitplaatsen. 11-Jarig meisje doodgereden. ’s Namiddags kwam de 11-jarige Odet- ta Delplancke, dochtertje van een vlas handelaar, wonende Meenensteenwég te Kortrijk, met haar zustertje van de school. Toen plots de hoed van de kleine Odette afwaaide, liep het kind hem ach terna. doch werd verrast dcor een auto. Het meisje werd erg gewond aan het hcofd en naar een heelkundig gesticht overgebracht. De autovoerder, die dien ondfr den indruk was van het ongeval, leende zich nog tot de bloedovertapping, dcch het slachtoffertje overleed kort na dien. Het kind moest Dinsdag met zijn zustertje zijn plechtige kommunie doen. Biljart. In de zaal Patria Groote Markt, gaat on Zondag 18 April, te 19 uur. een GROOTE VOLKSVERGADERING Op Dinsdag 20 April, om 20 uur zeer stipt, groote volksvergadering in de zaal Patria met de volgende sprekers: Dr Leys en Dr Samyn. Deze belangrijke avond zal omlijst worden door militaire muziek.- iedereen weze op post. VOLKSVEREDELING De twee uitvoeringen van Volksverede- ling van het drama De Witte Non zijn een buitengewoon succes geworden, niet alleen wat betreft de uitvoeringen zelf, doch ook wat de belangstelling aangaat. Zondag kon het volk zelfs niet meer ge plaatst worden. De uitvoering was per fect; we konden absoluut geen enkel zwak punt ontdekken. Volksveredeling heeft zich hier werkelijk overtroffen. UNIE VAN HAND- EN GEESTESARBEIDERS Dinsdag schonk de Unie een pracht volle avond aan de familieleden van de arbeiders, die in Duitschland of Frank rijk werken. Toen om 7.30 uur de voor stelling begon, was de ruime Patria- schouwburg tor in den nok gevuld met een vroolijk luisterend publiek. Het sterk gevarieerd programma viel buitengewoon in den smaak. Onze arbeidersmenschen hebben daar 'n paar uurtjes genoten, dat het zien er van reeds deugd deed. AARDAPPELCONTRACTEN De personen, die reeds een contract hebben afgesloten met een landbouwer, mogen deze contracten inbrengen in den Stedelijken Bevoorradingsdienst vanaf Woensdag 28 April. Zij moeten in het bezit zijn van dè rantsoeneeringskaartien van de nersonen voor wie het contract werd ongemaakt. Voor ieder contract moet eén vast recht van 5 fr. betaald worden. ARBEIDSAMBT ROESELARE Worden dringend gevraagd: Roeselare. Lijnwaad- en wol wevers; 2 autogeleiders; 1 loopjongen; 1 steen kapper. Staden. 100 losse arbeiders. Lichtervelde. 7 Meubelmakers; 1 tim merman. Izegem. 5 Duivenringmakers: 9 meu belmakers; 4 leerjongens-meubelmakers; 10 losse arbeiders. Arftooie. 3 Kasseiers. St-Eloois-Winkel. 1 Rekenplichtige. Torhout. Lijnwaadwevers. Oostende. 1 Haar kapper; 1 kleerma ker; 15 losse arbeiders. Kortrijk. 40 Pannenbewerkers; 1 pe- dalist (drukkerij)3 grondwerkers; 1 keu kenmeid. Moeskroen. 4 Glazenzetters. Brugge. 3 Autogeleiders; 20 grond werkers. Voetbal. Onze beide voetbalploegen wisten Zondag afgeteekend en op overtuigende wijze te win nen. Sportkring had het niet moeilijk met Jette, dat door het gemis van doelwachter Rom- bauts numeriek in de minderheid was. Ook in gewone omstandigheden zou Jette verlo ren hebben, daar het technisch- en combi natiespel van Sportkring een klasse hooger stond. Nu was het echter het spel van «de kav met de muls». Jette had een tegenpunt verdiend dcor een zekere strafschon, na een mooie doorbraak, die niet gefloten werd. Toch hebben we Jette bewonderd. Ondanks het feit, dat ze aan de rust reeds met 5-0 achter stonden, bleven ze onverpoosd moe dig doorspelen tot de laatste minuut. Geen enkel oogenblik verflauwden ze of gaven blijk van ontmoediging. Een voorbeeld, van spor tiviteit. Ook onze Clubjongens wisten te Gans horen te zegevieren, ofschoon ze ’s morgens vertrokken in tamelijk pessimistische stem ming. Gelukkig dat Crossing ver beneden het gewone peil bleef. Moesten we de laatste ne derlagen wijten aan het peuterige, onpro ductieve spel van de voorhoede, Zondag was dezelfde voorhoede het beste deel van het elftal en zoo mochten we de drie voorhoede spelers Haverbeke-Misslaen-Degrendele tot de uitblinkers rekenen. Was de lokale doelwach ter niet in zoo ’n schitterende conditie ge weest, dan zou de overwinning nog meer afgeteekend zijn geweest. Door het winnen van dezen wedstrijd is Club de gevaarlijke klip omzeild en in veilige haven beland. ARDOOIE Burgerstand. Huwelijksaankondigingen. Deghelde- re Roger, landbouvzwerker. met Vande- cappelle Zulma, huiswerkster. Caste- lein Palmer, metaalbewerker, met Dekiere Simonna, dienstmeid te Roeselare. Le- naerts August, schrijnwerker te Antwer pen, met Bouckaert Margaretha, land bouwster. Callewaert Marcel, hande laar, met Verhfeye Margaretha, z, b. te Pittem. Deceuninck Arthur, land- bouwwerker, met Desmet Suzanna, huis werkster. Geboorten. Depuydt Norbert, z. v. Odiel en Leona Vermeersch. Brabantstr. Cassaert Palmer, z. v. Gustave en Van- deriheede Suzanna, Beverenstraat. Overlijden. Brulez Victor, 75 jaar, genensionneerde brigadier-veldwachter, echtg. v. Vanseveren Romanie, Hemelstr. Jeugdige dief. Bij de winkelierster D”heedene Marie, Kortrijkstraat, werd uit de toonbanklade een som van 90 fr. gestolen door een 10- jarigen schoolknaap. Deze was niet vreemd ten huize. De kruik gaat zoo lang te water, tot ze breekt. Zekere Michel Dumoulin, molenaar te Moorslede, was reeds een paar keer in overtreding genomen voor het malen zon der vergunning. Dezer dagen werd hij de finitief geschorst als loonmaalder en al les werd door de controlediensten, verze geld. Diefstal. ’s Nachts hebben kwaaddoeners inge- broken bij de Weduwe Maertens, Wijk De KoevoetKonijnen, dekens, aard appelen en een bijltje om hout te hakken werden meegenomen. Nog de gewapende overval. Een persoon aangehouden. Onze lezers zullen zich herinneren hoe we in ons blad destijds' melding gemaakt hebben van den gewapenden overval te Ardooie. ’s Nachts kwam een autokamion op de hofstede gereden van landbouwer Oscar Claerhout, wonende wijk Het Veldom den tabak te stelen. De land bouwer werd met een revolver bedreigd dooi- een der schurken, maar weerde zich dapper en slaagde erin den revolver uit de handen van den bandiet te slaan, waarna de dieven inderdaad wegvluchten. Een streng onderzoek werd ingesteld en er schijnt wat klaarte te komen in deze zaak. Er werd tot de aanhouding van een persoon overgegaan. Naar we konden vernemen zullen nog aanhoudingen vol gen. Tabaksmokkelaars. De Rijkswacht heeft in de laatste da gen. talrijke tabaksmokkelaars bij de kraag gevat. Het zijn steeds de zelfden. Hun vrachtje samen met fiets werd aange slagen. KACHTEM De toren. Beteekende de bouwvallige kerktoren reeds een gevaar voor de kerkgangers, sedert den. storm van de- vorige week is dit gevaar nog vergroot. Verschillende brokken steen kwamen naar beneden. Door het gemeentebestuur werd een schrijven gericht tot den Heer Gouver neur van West-Vlaanderen, dat zij de verantwoordelijkheid niet meer op zich durft nemen. Wellicht zal er nu een ver betering komen in dezen onhoudbaren toestand. BURGERSTAND van 8 tot 15 April 1943. Geboorten. Lydia Windels, Wagen- makersstraat 2. Damien Vanpraet. Bu- dastraat 30 (v. Moeskroen). Jacques Dcpoortere, Reepkai 7 a (v. Kuurne). Jacqueline Leconte, Loofstr. 43 (v. Kuur ne). Beatrijs Ameye, Leiestr. 14. Anne Algoet, Vaartstr. 23. Ignace Bil- liet, Loofstr. 43 (v. Lendelede). José Decoutere, Budastr. 30 (v. Lauwe). Bernard Decroubele, Loofstr. 43 (v. Gul- legem). Paulette Van Laere, Leopold- straat 7. Rudy Vandenbussche, Noord- straat 39. Bernard Watteyn, Loofstr. 43 <v. Lauwe). Emma Marien, Theod. Sevens). 106. —r- Ortwin en Herwin Note- baert. Loofstr. 43 (v. Sint-Denijs). Ed- wige De Clerck, Condédreef 1 b. Luc Vande Ginste, Cansciencestr. 14. Jo han Lambrecht, Loofstr. 43 (v. St-Eloois- Vijve). André Ver Eecke, Budastr. 30 (v. Bissegem). Laurette Brug-geman, Kapel ter Bede 41. Eric Haesebrouck, leperstr. 96. Lvdie Wanwynsberghe, Budastr. 30 (v. Hareibeke). Arlette Lefevre. Budastr. 30 (v. Moeskroen). HuweVjksaankondigingen. Camiel Allegaert. vlaswerker v. Kuurne, en Julia VandenbroUoke. huishoudster v. Kuurn-e. voorh. te Kortrijk. Victor Vanwynsber- phe. drukker v. Hareibeke. en Margaretha Dcbbfls. huiswerkster v. Meulebeke, voorh. te Kortrijk. Luciaan Pannecoucke, kartonbewerker, Roterijstr. 63, en Ger maine Vanhooren. werkster v. Ichtegem. Leon Baert. officier in de Rijkswacht, Groeningestr. 36, en Denise Vankeers- bilck. z. b. v. Hareibeke. Frans Buys- schaert. tee-kenaar. Veldstr. 124. en Jeanne Guilbert, modenmaakster v. Komen. Michie] Nuyttens, fabriekwerker, Welle 64. en Agines Bultiau. fabriekwerkster, Koeikon 5. Willem Tack. nachtwaker. St-Denijsstr. 155, en Maria Vancraeynest. schoonmaakster, Zwevegemstr. 76. Noël Dekens, meubelmaker, Kapucijnenstr. 13. en Lia Blieck. st’kster. St-Antoniusstr. 16. Frans Maras, schipper v. Burcht, en Klara Deprez, strijkster, Vercruyssel. 10. Huwelitken. Werner Weydt-s, hande laar. St-Tanslaan 2. en Marie Blomme, z. b.. Vandenpcereboomlaan 82. Eduard Naert. wever. Hugo Verriestlaan 105. en Rachel Yserbyt, z. b., Oudenaardesteen- weg 253. Overli.jdens. Noël David. 3 d.. Abdij- kaal 8. Odette Delnlancke. 9 j., Mee- nensteenweg 81. Kcnstantijn Rogier, 60 i.. z. b., echtg. v. Elvira. Vandenbulcke, Rubensplein 19. Jules Vanden Berghe, 68 i., inpakker, wed. v. Eudoxie Parent, v Zwéveaem. Victorina Herman. 79 j.. wed. v. Frans Vemalllon. Verruelaan 43. Juliana Weyhaeghe. 42 j., z. b.. echtg. v. Albrecht Pannecoucke, L. v. Vlaande- renlaan 53. Joseph Delaere, 7'6 J., echtg. v. Idalia Huysentruyt, Bruggesteen- weg 11. Marie Param. 87 j., wed. v. Leopold Masu.re, Zweveaemstr. 24. Augustus De Brauwer, 75 j„ wed. v. Ma- thildis Van Tente, Voorstr. 48. VAN ALLES WAT Het noodweer. Te Kortrijk en omgeving woedde een echte orkaahwind. Ontelbare schalies en dakpannen werden op straat geslingerd. In de Statiestraat kwam een groot ge deelte van het dak eener woning op de straat terecht. Ook gevelbepleisteringen hadden het erg te verduren. Men signa leert gelukkig geen persoonlijke ongeval len. BURGERSTAND Geboorten. Ginette Laebens, d. v. Luciaan en Henriette Decoene, Mandel- straat 5. Fritz Vandezande, z. v. André en Irena Vangroenweghe, Ingelmunster. Daniël Durnez, z. v. Prosper en Ga briella Dejaegere, Hulste. Joseph Van- steenkiste. e. v. Gérard en Germaine Quintvn, Meenenstr. 19. Luc Pattijn, z. v. Georges en Jeann-e Werbrouck, Kort rijkstraat 223. Bérénice Rabau, d. v. Oscar en Magdalena Sabbe, Ardooie. Nicole Lannoo, d. v. Edward en Maria Christiaens, Kortrijkstr. 114. Jacques Deldaele, z. v. Florent en Magdalena Par- mentier, Lonkensuitweg 6. Magda Ter- mote, d. v. Jozef en Julia Holvoet, Klijt- straat 28. Herwig Vandoorne, z. v. Jacques en Clara Verbeke, Roeselarestr. 355. Lydie Maes, d. v. Georges en Julia Werbrouck, Kortrijkstr. 223. Urbain Deschuytter, z. v. Palmer en Elisa Beer- naert. Ingelmunster. Marie-Thérèse Vleirick, d. v. Julien en Alice Seynaeve, Amey.estr. 67. Nicole Vanderheeren, d. v. Leon en Margareta Devos, Mispel- St Villi' 1 Overlijdens. Cyriel Lambrecht, 62 j., landbouwer, echtg. v. Irma Raes, Moor sele. Armel Lannoy. 19 j.. statiebode, z. v. Henri en Pharaïlde Drubbels, Oeke- nestraat 18. Constantin Vermant, 80 j., z. b., wed. v. Helena Samoy, Bleekerijstr. 69. Herman Vanhaverbeke, 21 d., z. v. Alberic en Martha Vanneste, Koornmarkt 16. Oswald Maes, 22 d., z. v. Georges en Martha Vanhave-rbekOj Ardooiestr. 42. Huwelijksafkondigingen. Emile De- praetere. v. Ingelmunster. met Marie De Landsheëre, v. Brugge I, voorh. v. Izegem. André Mstdagh met Marlette Vander- oruysse, b. v. Izegem. Petrus Delange, v. Vichte, met Jeanne Dekeirsschieter, v. Izegem. Joseph Loeckx. v. Sint-Gene- sius-Rode, met Marie-Louise Vermeersch, v. Izegem. Albert Maertens, v. Lende- leda, met Jeanne Cattebeke, v. Izegem. Marcel Vandaele met Laura Delaere, b. v. Izegem. Lambert Devyver met Ma deleine Pattyn, b. v. Izegem. Henri Lapeire met Martha Dejaeghere, b. v. Izegem. Valere Leenknecht met Noëlla Vanderheeren, b. v. Izegem. Huwelijk. Joseph Brouckaert met Maria Nyffels, b. v. Izegem. DAVIDSFONDS De k-eurvoordrachten van het Davids- fonds bezorgden ons Zondag laatst een diep inslaande spreekbeurt over Charles Péguy, den levenswekker. Eén ding is zeker: menschen die denken zijn het die de wereld en de geschiedenis maken en daarom moeten wij, ook als nu eenmaal alle verwezénlijkingskracht ons zou zijn ontvallen, den móed hebben te willen denken. Péguy heeft durven denken en heeft gedacht: gedacht over persoonlijk heid, volk, vaderland, vader, huisvrouw, werk, gemeenschap, vleesch en geest... De groote verdienste van deze voor dracht is dat Dr Vandekerckhove, de re denaar, ons. .zóó denkend over Péguy ge sproken heeft, dat hij ons heeft doen nédenken. Waarachtige denkers naden ken is ’t eerste van groote verwezenlij kingen. Nu hebben wij geen nood aan denkende sprekers maar aan sprekers die zóó dóen nadenken. Dit is het wat Dr. Vandekerckhove deed en wij zijn er hem zeer dankbaar voor. ZONDAGDIENST Morgen Zondag wordt de dienst der apothekers in onze stad waargenomen door Apotheker Michel Verhamme, der Roeselarestraat. TOONEEL De twee opvoeringen van het groote successtuk van Anton Coolen, namelijk «Kinderen van on§ Volk», en vertolkt door de plaatselijke tooneelvereeniging De Lustige Vriendenkende een on gehoorde bijval. Een derde en laatste vertooning hiervan wordt gegeven op morgen Zondag, om 4 uur namiddag, in het Gildenhuis. SPOORLOOS VERDWENEN We hadden vorige week gemeld dat de 13-jarige Simonne Oochepied, wonende Neder weg alhier, uit de ouderlijke wo- :l belden te RoesslareEdmond Houthoofd leurhandelaar, met Juliette Deckmyn, leur- I handelaarsterbeiden te Rocselare. Albert i Brouckaert, teekenaar, met Anna Pollentier, naaister, beiden te Roeselare. Huwelijk. Wilfried Bru’.ez, dienstknecht te Hooglede, met Henriette Callemeyn, 1 dienstmeid te Roeselare. Geboorten. Hilda Degryse, d. v. Mlchiel en Eleonora Wauters, Westlaan 42. An dreas Bouten, z. v. Joris en I.eonia Blomme, v. Westroozebeke. Georges Vanliecke. z. v. Zegeluitdeeling. De nieuwe zegels zullen uitgedoeld wor den: Maandag 19 April, voor de kaarten Nr 1. Dinsdag 20 April voor de kaarten Nr 2. Woensd. 21 April voor de kaarten Nr 3. Telkens in den voormiddag van 9 tot 12 uur. 's Namiddags zijn de bureelen ge sloten, De formulieren voor de aardappelcon- tracten zijn op de bureelen in de bevoor rading te krijgen alleen den Woensdag en den Donderdagvoormiddag. Brand, j Zaterdagmorgen, om 6.30 uur. brak er plotseling brand uit in de zwingelfabrlek van de Wed. Labeeuw, wonende 2» Wijk Rumbeke. De brandweer van Rumbeke was dadelijk ter plaatse met al haar ma teriaal Ofschoon de brand zich nog al ernstig liet aanzien, kon hij door het moe dig optreden van de Rumfresksehe pom piers gelocaliseerd worden. 10.000 Kilo leem (afval) en 8.000 kilo kroten werden een prooi der vlammen. Tegen den mid dag was de brand, volkomen gebluscht. LEDEGEM In beslag genomen. Bij landbouwer Gryspeerd Edmond, wonende In de Rollegembosehstraat, wer den 200 kilo haver in beslag genomen, wegens niet nakomen van zijn leverings- plicht. Men moet de zegels na zien, vóór het bureel verlaat, daar nadien mgnjpcn van uc «u gc- klachten meer worden aanvaard. De ze- buren konden de belendende gebouwen p'ölc m rxa.+.-.v» n •Fzvr»V»«-»zs - .«4J n i si lid van het gezin ouder dan 18 jaar. totaal uit. een t de politie van Roncq aldaar ontdekt en r nno-r-hnnrlf was D’PwnrriAn TT Pt. vpnt’.'ip zekere Karei Soens, gehuisvest te Oost- I het er heel gezellig naar toe. n v* 1^4 4 vim r. 4 VA VaisTo I riAi-vrlniv 1O r'Ovtv’ölr en wou c_ zich voor het Zuiden van Frankrijk t bereiken, zonder nochtans een woordje TAXIDIENST: TAXIDIENSTEN IN DE WEEK H. G. Verstrakte, Hof van 't Henneken. H. Cam. Yssers, Herdersstraat 96; H. Adiel Ide-Vercruysse, St-Mlchielsstr.; H. Nestor Wauters, Spanjestraat 98. UITDEELING DER RANTSOENZEGELS De nieuwe rantsoenzegels zullen ultge- deeld worden in deze orde: Zaterdag 17 April, de inwoners van de straten Nr 1 tot en met 30. Maandag 19 April, Nrs 31 tot en met 60. Dinsdag 20 April, Nrs 61 tot en met 90. Woensd. 21 April, Nrs 91 tct en met 126. Donderd. 22 April, Nrs 127 tot en m. 155. Vrijdag 23 April, Nrs 156 tot en m. 183. De personen, die zich niet op den ge stelden dag kunnen aanbieden, mogen hun zegels afhalen op Saterdag 24 April in den voormiddag De bureelen zullen geopend zijn van 8.30 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur. De personen, die de zegels afhalen, moeten in het bezit zijn van de rantsoe- neeringskaarten en eenzelvigheidskaarten van al de gezinsleden, De bureelen zijn gesloten op Maandag 26 April, en op Dinsdagnamiddag 27 April. De bureelen zijn open op Zaterdagna middag 24 April enkel voor dé verlofgan gers en op Dinsdagvooirmiddag 27 April enkel voor de beenhouwers. BERICHTEN VAN DE RIJKSWACHT ROESELARE Zekere Naeyaert Firmin, wonende Groenestraat 37 bis, Roeselare, plaatste zijn velo gedurende enkele minuten tegen do woning Groenestraat 2 b. Bij zijn te rugkeer was zijn velo gestolen. 4 Bij zekere Capelle Karei, wonende 10“ Wijk Rumbeke, landbouwer, weird 's nachts ingebroken. Acht konijnen wer den gestolen zonder dat de dieven ook maar een enkel spoor nalieten. Bij Vervenne Alfons, velomaker, wo nende Hoogstraat, Hooglede, werd des nachts ingebroken. Er werd een dynamo plus 59 fr. ontvreemd. Geen enkel spoor werd ontdekt. Bij Plouvier Robert, molenaar, wo nende Bruggesteenweg 19, Gits, werd ’s nachts inbraak gepleegd, ’s Morgens kwam de molenaar tot de ontdekking dat er 100 kilo meel gestolen was. De daders zijn onbekend, Enkele maanden geleden werd er in Roeselare én omstreken een echte op- lichterszaak ontdekt. Er werden vaten olie en alcohol te koop aangeboden. In deze vaten was een tube aangebracht, die in directe verbinding stond met het tapgat. Deze tube bevatte olie of alcohol, terwijl de rest van het vat gevuld was met water. Een vat van 200 liter bevatte dus slechts 2 liter, een vat van 100 liter niet meer dan liter van de gekochte vloeistof, de rest was waardeloos. Deze zaak was nog steeds in onderzoek. Eindelijk kon men de hand leggen op een der bijzonderste le den van deze bende nl. een zekere Decadt Jeroom, handelaar en wonende Roesela- restraat 11, Hooglede. Dezer dagen werd hij door de Rijkswacht weggevoerd. Het onderzoek wordt nog steeds voortgezet. WINTERHULP Het resteerende Kerstmis- en Nieuw jaar Winterhulp-propaganda-materiaal werd ter beschikking gesteld van een schooltombola. Verschillende mooie prij zen werden er bijgevoegd o. a. schilderij en en leesboeken. In totaal zijn er ruim 1500 prijzen tegen 1 fr. het lot. De trek king zal plaats 'hebben in de week van 18 April, elk in zijn school. VOOR DE BOEREN EN PARTICULIEREN In een persgesprek drong er de ad- junct-inspecteur, de Heer Quintens, op aan. dat er een inspanning zou gedaan worden zoowel van den kant der boeren als van den kant der particulieren om zoovéél mogelijk aardappelconteacten ter plaatse af te sluiten. Iedere gemeente moet als minimumeisch kunnen stellen, dat er in de bevoorrading van de eigen gemeente moet voorzien worden. Er worden dit jaar beduidend minder aardappelen geplant dan het vorig jaar. De boeren zijn verplicht koolzaad en vlas te zaaien, waardoor de verplichte aard- appeloppervlakte mag verminderd wor den. Bovendien leveren de boeren liever aan de Aardappelcentrale dan aan parti culieren, zoodat vele boeren 10.000 tot 12.000 kilo per Ha. leverden in plaats van de verplichte 8.000 kilo. Dit moet echter geen reden ziin om moeilijkheden te zoeken voor het plaatsen van aardap- pelcontracten voor de inwoners van de eigen gemeente. ZANGMIDDAG VOOR DE SCHOLEN Vrijdagmiddag wanen Willem Demeyere en Wiesken Aerts op bezoek te Roeselare, om een zangmiddag te organiseeren voor de schoolkinderen. Het werd zoo’n groot succes, dat Willem Demeyere na afloop verklaarde nog nergens zoo’n enthousias me ontmoet te hebben als in Roeselare. De kinderen zongen dat er de zaal van dreunde. INGELMUNSTER Diefstal. Landbouwer J. Sintobin, wonende in de Lentakkerstraat, hoorde het gerucht van een auto midden in den nacht, waar na hij een paar personen met elkaar hoorde praten. Daar hij de zaak niet ver trouwde, stond hij op om poolshoogte te gaan nemen. Tot zijn ontsteltenis kwam hij tot de ontdekking, dat men in de ka mer daarnaast een ruit had uitgesneden en dat er 72 pakken tabak met een totaal gewicht van 120 kilo verdwenen waren. De tabak lag gereed voor levering. Drenkeling gered. Zekere B. Victor, wonende in de Oost- roozebekestraat, was reeds vroeger ter verpleging opgenomen in het krankzin nigengesticht te Beernem, doch later ont slagen. Dezer dagen kreeg hij weer een vlaag’ van zinsverbijstering en na zijn vrouw mishandeld te hebben, sprong hij in dé Vaart. Enkele arbeiders, die in den omtrèk aan het werk waren, gelukten er met veel moeite in den drenkeling op het droge te brengen. De ongelukkige werd vervolgens weer naar Beernem ter ver pleging overgebracht. Zegeluitdeeling. De uitdeeling der nieuwe zegels zal plaats hebben: 21 April Sektie A en D: 22 April Sektie B en C; telkns van 9 to» 11.30 uur en van 2 tot 4 uur. Voor degenen die graan verbouwd heb ben of aan huisslachting gedaan hebben, zullen de zegels uitgedeeld worden op 19 en 20 April, telkens van 9 tot 11.30 uur en van 2 tot 4 uur. Op deze dagen zullen er ook blanca aardappelcontracten uitgedeeld worden. Aardappelrantsoen. Vanaf 22 April moet iedereen die niet voldoende aardappelen geplant heeft om in zijn behoefte te voorzien, zich laten inschrijven voor vroege aardappelen bij de vroeger aangeduide winkelier. De rant- soeneeringskaarten moeten bij den win kelier afgegeven worden. BURGERSTAND Geboorten. Roger Muys, z. v. August en Suzanna Van Ovenacker, St-Janstr. 29. Eric Lannoo, z. v. Georges en Elza Van Cauwenberghe, v. Ruiselede. Li liane Arickx, d. v. Jean en Marie-Louise Goeman, v. Dentergem. José Van Eenooghe, z. v. Albert en Elisabeth Cal lens, 4e wijk Kouter. Yolande Brae- kevelt, d. v. Willy en Maria Declercq, Feestwegel. Gabriel Janssens, z. v. Maurice en Maria De Vos, v. Deinze. Noël, Bovyn, z. v. Charles en Magdalena Van Parys, v. Kanegem. Paul De Schaecht, z. v. Honoré en Magdalena Clasys, v. Ruiselede. Roger Dsblauwe, z. v. Jerome en Marlette Ver Eecke, Krom- walstr. Marlette Bogaert, d. v. Mau rice en Maria De Meulemeester, v. Den tergem. Rita De Vliegher, d. v. Theo- phiel en Maria Desmet, Ondank. Eric Callens, z. v. Maurice en Allee Vackier, Klyten. Boudewijn Rossel, z. v. Gas pard en Alina De Rechter, v. Pittem. Christiane Bryn-aert, d. v. Alphonse en Gabrielle Van Ovenacker, leperstr. Overlijdens. Alida Van Saveren, 59 j., echtg. Sabbe Arthur, Meulebekestw. Alice De Vrieze, 30 j., echtg. Tack Ray mond, v. Kanegem. Marie-José De Witte, 7 m„ d. v. Gustave en Alida Du pont, Pittemstw. Aline Van Overbeke, 14 j., d. v. Georges en Maria Lassuy, Wakkenstw. Hortentia Lecat, 77 j., ongehuwd, Hospitaal. WINGENE Kinderwelzijn. Op Woensdag 21 April, van 10 tot 12 u., In de Boekerijzaal, is er verkoop van: 1) La bonne tasse voor kinderen beneden 1 y- jaar; 1 zegel Nr 1 per pakje. 2) Sint Maartens- voedsel; 1 zegel Nr 1 per kap. 3) Vitamine D, voor alle kinderen beneden de 3. Jaar. De suiker is op weg. Niemand vergete de rantsoeneeringskaart en pasmunt mee te brengen. Boekerijnieuws. Voortaan is de boekerij ’s Zondags open van 10 tot 12 uur (torenuur). Op Paschen zal ze open zijn van 9 tot 11 uur. en op Kermiszondag zal ze in het geheel NIET open zijn. Den tweeden Zondag van Mei zullen de leeskaarten vernieuwd worden, 't Aantal le zers neemt nog toe, hoewel ’t groote leessei- zoen voorbij is. Bravo, Wingenaren, dat pleit in uw voordeel. A F7OTehoopverscheidene schoo- a irirtivo ne okkasie - Pianos, gansch hersteld en zoo goed als nieuw. Herstellen en stemmen van planos. HUIS A. LIETAERT-BOEDTS, Markt 21, TIELT. GEMEENTE MEULEBEKE EEGEM Brand. Brand is ontstaan in het bakhuis van Jules Vandekapelle, wonende Eegem- Kapelle. Boven den oven was sparhout geborgen om te drogen, waardoor ver moedelijk de brand ontstaan is. Spoedig stond alles in lichte laaie. Dank zij het spoedig ingrijpen van de bewoners en ge- KINEMAS Programmas der week. In Kinema «Patria», Groote Markt: Sergeant Berryboeiende avonturen film. In Kinema Plaza Kruisstraat: Tos- ca mooie film met puike muziek. In Ciné Palace Groote Markt: De dans der sterrenprachtige film, met overheerlijke dansen. Veikeersongwjal. Noël Verhaest, wonende steenweg op Oeselgem, reed te Toerkonje met sijn moto op een koe en brak zich drie riftfeen. ToeaeeL In de zaal van de kostschool werd door de Kajotsters en de studeerende jeugd een deugddoend familiefeest gegeven. Na een drietal tafereelen uit het Lijden van den Zaligmaker, werd het drama Zus ters opgevoerd. Bij de aanwezigen liet dit stuk een geweldigen indruk na. Davidsfontls. Op Paaschzondag, 2“ Paschen en Belo ken Paschen geeft de tooneelgilde van. het Davidsfonds, Taele ende Conste in de feestzaal Vlaanderens Gasthof de opvoering van OUD-HEIDELBERG tooneelspel in 5 bedrijven door Meyer Forster, ónder de regie van René Saverys uit Deinze. KOOLSKAMP 10.000 Frank verloren. Gaande langs de weg van de wijk De Voermantot Koolskamp dorp werd door een vrouw uit Zwevezele een sacoche ver loren, die’ 10.000 frank inhield. De een- zelvigheidskaart van de verlierster stak erin. De eerlijke vinder wordt dringend verzocht deze terug te bezorgen. Houtdieven gesnapt. Terwijl de rijkswacht op dienstronde was, werden aan de hoeve van Hector Dewitte twee dieven verrast die bezig waren met houten staken uit te doen. De daders zijn een zekere Baert Maurits en Démeyer Oscar uit Koolskamp. Dolle hond. Door een dolle hond werden bij Maes Lucien en Ramboer Adelson, wonende Lichterveldesteenweg, een twintigtal ko nijnen doodgebeten. Lu RUISELEDE Boschbrand. In den namiddag brak brand uit in het sperrebosch op het grondgebied Doom- kerkie. Aan blusschen viel niet te denken, zoo snel breidde het vuur zich uit. Bijna een gansch bosch brandde uit. De brand zou veroorzaakt zijn dcor jongens. Storm» Van den kerktoren die, na het afschie ten, tcegedekt was mét zink, wérd nu dit dak door den storm afgerukt. Het kwam 100 meter verder op een huis terecht waarvan het dak op zijn beurt werd ver nield. WAREGEM Burgerstand. Geboorten. Jeanne Demoor. Jaak Bossuyt. Georgette Demunster. Erio Vandendriessche. Anny Vroman. Magda Barbé. Julia Callens. Eric Vancoppe- nolle. Huwelijken. Albert Gaytant met Esther Dewulf, v. Veurne. Jules Verhelle met Godelleve Glorieux, v. KrulshoutemNoël Bekaert, v. Kruishoutem, met Simonne Van- thuyne. Maurice Bossuyt met Martha Vanpraet. Georges Bossuyt met Anna Bos suyt. Gentle! Depraetere met Irma Ma- roy. Marcel Vanlanckei- met Madeleine Beyaert, v. Helrweg. Maurice Devreese met Gabrielle Demeyere. Degloire André met Bertha Vanwynsberghe. Ongeval. Delobelle Marcel, wonende te Kruishoutem. die per flets tijdens het onweder langs de Keukeldamstraat voorbijreed, kreeg een dak pan op zich en stuikte ten gronde. De man bezeerde zich erg aan het hoofd en de armen en moest verpleegd worden door een genees heer. Hangaar ingestort. Tijdens het onweder is door den gewel digen rukwind de hangaar, toebehoorer.de aan A. Heffinck, wonende wijk «Nieuw Grootje ingestort. Het dak werd door den wind opgetild en een paar honderd meter verder aan stukken geslagen op een ZANGAVOND Daarna werd er oen. zangavond inge richt voor het publiek. Hier was de be langstelling niet zoo groot. Willem De meyere hield een zeer interessante cause rie over zijn bevindingen in de verschil lende gemeenten. Verschillende liederen, waaronder ook heimat- en. heimweeliede- ren. en onderscheidene liedjes uit de ver zameling van Hullebrouck, werden te sa men gezongen, hetgeen buitengewoon in den smaak viel. Willem Demeyere weet op een sappige, manier zijn toehoorders te boeien. GOEDGESLAAGDE GEWEST- VERGADERING V. N. V. ROESELARE Zondag had er om 3 uur namiddag te Roeselare een bijzonder geslaagde Ge- westvergadering plaats. Deze bijeenkomst werd druk bezocht. Propagandaleider Berten Dejonghe hield een gloedvolle rede over het onderwerp: Waar staan wij! Waar gaan wij naar toe! Vlaanderen te weer! Spreker bewees hoe de roode horden van Stalin de Europeesche beschaving bedreigen en fiat Vlaanderen niet ten achter kan staan in den gemeenschap- pelijken strijd. Ons blijft slechts een on verbiddelijke keuze: de tyranie van den beestmensch door een bolsjewistischs ze ge of een vreedzame opbouw van het jonge Europa door een Duitsche zege. Onmiddellijk na de spreekbeurt had een interessante filmvertooning plaats over verschillende V. N. V.-gebeurtenissen. FILMVOORSTELLING Woensdagavond om 19.30 uur, zal er in de zaal Oud Roeselare een buitenge wone filmvoorstelling gegeven worden. Er zal vertoond worden: Bismarck». Deze filmvoorstelling’ wordt ingericht door de afdeeling V. H. V. PAASCHPAKKET VOOR DE FRONTMANNEN In 14 dagen tijds bracht 'de omhaling bij de leden der Eenheidsbeweging in ons Arrondissement voor het Paaschpakket der Frontmannen het volgende belangrijk resultaat op: 162 kilo suiker, 76 kilo losse tabak, 24 kilo verpakte tabak, 1150 siga ren, 27.690 cigaretten, 217 beekjes ciga- tenpapier, 90 doosjes lucifers, 1 doos cho colade, 2 doozen bonbons, 2 pakjes cacao, 63 stukken scheerzeep, 11 stukken toilet zeep, enz. Er ontbreken nog twee afdeelingen, doch we mogen nu reeds met fierheid rrcxi-> /}<-><• ZX11 e oi'i'rinó ’c-’."--- ?>->♦• r-r*-»* lirï gerêêënd, op de eerste plaats komt. Berichten van de bevoorrading. De nieuwe rantsoeneeringszegels zul len uitgedeeld worden op Woensdag 21 April, van 10 tot 12 uur, Sektie A. Op Donderdag 22 April, van 9 tot 12 uur, Sektie- B nummers 1 tot 150 en 's namid dags van 3 tot 4 uur de overige nummers. De bijzondere zegels worden uitgedeeld op Zaterdag 17 April, van 11 tot 12 uw. Voor de landbouwers beneden de 50 aren, die ingeschreven zijn of die aan gesloten zijn bij het Werk van den Akker, zullen Dinsdag 20 April, van 9 tot 12 uur, zegels voor de vetten uitgedeeld worden. RUMBEKE Burgerstand. Ovej'lijden. Van Craeymeersch Maria, 64 j„ kloosterlinge. Huwelijk. Vandekandelaere Julius, plafonneerder, met Verloo Marie, z. b. Huwelijksafkondigingen. Declercq Juliaan, metser, met Devos Paula, z. b. te Roeselare. Zoete Jozef. Tandb. te Hoog stad?. met Masscheleyn ‘Maria, landb. te Rumbeke, voorh. t. Pollinlibove. Beeuw- saert Geeraard, vlashandelaar, met De- clerck Julia, naaister te Dadizele. Uitdeeling der nieuwe rantsoeneeringszegels. A. Voor Rumbeke, op de Bureelen van de bevoorrading, Hoogstraat 51. Dinsdag 20 April: van 8.30 tot 12 uur, 1’ Wijk; van 1.30 tot 3.30 uur. 2' Wijk. Woensdag 21 April: van 8.30 tot 12 uur, 3» en 4» Wijk; van 1.30 tot 4 uur, 6“ en 9’ Wijk. Donderdag 22 April: van 8.30 tot 12 uur, 5“ Wijk; van 1.30 tot 4 uur, 7" en 8» Wijk. B. Voor Beitem, in de herberg In Beiteinbij N. Seye. Vrijdag 23 April: van 8.30 tot 12.30 uur, 10'. 11" en 12» Wijk. Gewone voorwaarden. Openbare Werken. Binnen kort zal er een afdeeling van de Vlaamsche Vrijwilligen Arbeidsdienst in Rumbeke toekomen voor het reinigen, op diepte brengen en recht trekken van de Babillebeek. Hiermee zal een nuttig noodzakelijk werk verricht worden. Binnen de 14 dagen zal men beginnen te werken aan de Kloosterstraat. De kei- zelweg zal uitgebroken worden en ver vangen worden door een geplaveide weg. Een schoone verbetering en verfraaiing getuigen dat ons arrondissement, per lid van het wegennet binnen de kom der ge- 2-rrte pte.ate meente. BURGERSTAND van 8 tot 15 April 1943. HuwelijksajkmuHgingen. Andreas gryse, wever, met Maria-Josée, voddenwerk- ster, beiden te Roeselare. Raymond Lie vens, onderwijzer te Roeselare, niet Dionysia Van Hooreweder, z. b. te Brugge. Al- venbesteUcr, met Lima Vercaigne, naaister, bert Vanneste, maatsch. assistent te Roesc- -J lare, met Albcrtlne Gerard, onderwijzeres te Brugge. Maurits Eeckhout, voerman te Rocselare, wed. Alina Depreltere, met Ju liana Colpaert, z. b. te Zwévezele, wed. Mau rits Roelens. Georges Nayaert, aardewer ker te Rudder voorde, met Suzanna Fiers. zakkenstikster te Roeselare. Maurits Sin- - tobin, hovenier, met Maria Dutry, naaister, belden te Roeselare. Joseph Vanslam- brouck, fabriekwerker, met Clara Deceu- XUnck, vexmicsibewex’ln,i.er, peicien te Bosse- Zondag 18 April vertrekt een eerste pen naar de opleidingscentra van ..„Jen SS; deze gelegenheid wordt te “iiii'r t? i I flinke uitgeleide te doen. De Meenenaars Roo I Antwerpen mede te' doen. Verleden week deelden wij mede dat I de - De Vlagin staat is werkgelegen- heid te verschaffen aan jonge mannen en tevens aan mannen van jaren; natuurlijk dat men daartoe moet aangesloten zijn bij de -De Vlag». Men kan zich aange ven voor die werkgelegenheid bij de cel- leiders. Zaterdag 17 April verschijnt het eerste nunyner van Balminghet groote Vlaamsche weekblad van de De Vlag Koopt en leest dit-blad, het beste strijdblad in Vlaanderen. Abonnementen worden aangenomen bij de celleiders der De Vlag Angora-Club. Op Zondag 18 April, te 3.30 uur namid dag. in de zaal van het gasthof In den Hert», H. Geeststraat te Kortrijk, alge- meene vergadering. TOONEELLEVEN Groot Kunstfeest. Zondag 18 April, gaat in de bovenzaal van het Stadhuis, een kunstavond door, waarvan de totale opbrengst naar de slachtoffers van het bombardement te Antwerpen gaat. Op het programma: optreden van het Jeugdkoor onder leiding van Hr Joel Le- peer. de Hr Julien easier, kufistzanger, en Hr Rikke Schmitz, declamator. Ten slotte Hr Decat in zijn klavierreperto- rlum. Kaarten te bekomen tegen 30, 20 en 10 fr., ter Stadswaag. Zij zullén aan geboden worden door de leden van het Jeugdkoor. De Tzarewitch. Na de prachtige ge slaagde première van Zondag laatst leden, werden al de overige plaatsen voor de vertooningen van 11 en 18 April uit verkocht. De inrichters hebben dan ook besloten een allerlaatste voorstelling te geven op Maandag 26 April (2» Paasch- dag) te 14.45 u. Men wordt verzocht aan stonds de kaarten af te halen in de Stadswaag. Geslaagde Zangdag van de scholen. Donderdag had het groot zangfeest plaats voor de Kortrijksche scholen. De deelne ming was zoo talrijk dat het feest in twee deelen moest gesplitst worden. Des morgens voor de jongeren in den Stads schouwburg en ’s namiddags voor de meisjes, te zamen meer dan 1400 kinderen. Willem Demeyer zong voor, nu en dan afgelost door Wiesken Aerts, terwijl eerstgenoemde aan ’t klaviei’ begeleidde. Er werd geput uit het rijk repertorium van onze Vlaamsche Volksliederen: Kerst- Wisge- en Zeemansliederen, alles in massa meegezongen door de honderden kinderen. TENTOONSTELLINGEN 4 In de groote ontvangstzaal van den Stadsschouwburg stellen de Gentsche kunstschilders Fernand De Weer en L. J. Platteau hun laatste werken ten toen. Van 11 tot 23 April stelt Mevr. Ver- meersch-Leys. uit Brugge, haar werken ten toon in galerij Ars DEERLIJK De 30-jarige autegeleider Marcel kwam in den vroegen lichtend met zijn ongeladen vrachtauto door de Hoogstraat gereden, toen gekomen ter hoogte der Beverenstraat de zwaar bela den lastauto van de vervoerfirma Decrae- ne Duquesnay uit Beveren-Leie voormel de straat kwam uitgereden. Eerstgenoem de auto werd zijdelings aangereden en tegen een hoekhuisgevel geprangd. De aanrijdende auto leed het meest stoffe lijke schade aan zijn voortrein die deels ingestuikt werd. De politie kwam ter plaats een onderzoek instellen. Werkongeval. De 32-jarige textielwerker Vancraynest Marcel, wonende Olekenbosch en werk zaam ter textielfirma Etveler werd tij dens zijn werk met de rechterhand in het raderwerk van een weefgetouw gevat en hierbij het eerste lid van den ring vinger afgerukt. Het slachtoffer ontving de noodige geneeskundige zorgen. MOESKROEN Aangehouden. Roger Herman, wonende Grensstraat, die poogde de grens te overschrijden met 6 kgr. boter, werd door den grenspost aangehouden. Zijn boter werd aangesla gen. Hij werd naar het gevang overge bracht. ning vertrokken was en niet meer terug keerde. Het meisje is echter Dinsdag voormiddag opnieuw thuis gekomen na dat ze een reisje gemaakt had naar Kortrijk, waar ze bij familieleden was geweest. ZONDERLINGE LANDBOUWER In ons vorig nummer hebben we mel ding gemaakt dat de controlediensten verschillende eetwaren hadden in beslag genomen bij een moedwilligen landbou wer, namelijk Alois V., alhier wonende. We komen nier nogmaals op terug om dat het hier een zeer zonderlinge boer geldt die eerder uit domheid dan uit kwaadwilligheid. Deze landbouwer in kwestie houdt er immers een eigenaar dige taktiek op na om zijn gronden en hoeve te bewerken. Beter gezegd, V. be kommert zich heelemaal om niets en be werkt niet eens zelf zijn land. Alles laat hij door anderen bewerken en zijn hof stede en landbouwgronden lijken dan ook meer op een vervallen iets, zoodat hij maar half zooveel voortbrengt dan andere landbouwers <Me over dezelfde oppervlakte grond beschikken. Deze landbouwer schijnt zelfs niet heelemaal goed te we ten dat hij ieder jaar leverlngsplichtige is en van dit alles trekt hij zich dan ook niets aan. Laatst redeneerde V. nog al dus: «Ik draag niets van mijn hoeve weg, komen ze ér achter (de controleurs), het is mij goed, ze moeten maar zeggen hoeveel en wat ze moeten van mij heb ben Daar het hier dus eerder een geval is van domheiddan van kwaadwillig heid, zoo zagen de controleurs zich dan ook verplicht zelf eens een bezoek te brengen aan landbouwer V., die toch ook wel ietsmoet over hebben voor zijne medeburgers. T Nestor en Julia Eeckhout, v. Ardooie. I Jeannlne Swaenepoel, d. v. Maurits en Allee Herman, v. Staden. Sonja Debrauwer, d. v. Marcel en Germana Vanespen, Splnnef- straat 25. Herbert Holvoet, z. v. Gustaaf en Yvonna Lemaltre, Lindenstr. 18. Brl- gltta Vancanneyt, d. v. Gustaaf en Rachel Vancompernolle, Vljfwegstr. 158. Mar gareta Willaert, d. v. Petrus en Clara Blom- me, v. OostnleuwkerkeFrans Buyse, z. v. AUdor en Maria Maes, v. Ledegem. Maria Vanantwerpen, d. v. Constant en Agnès Deroo, Beverenstw. 144. Ginette Devrlendt, d. v. Willem en Clara Vanhaele- wiln, v. Hooglede. Erik Casteleyn, z. v. Juliaan en Maria Vandenbussche, Groene- strap.t 31. Jacques Meseure, z. v. Leon en Maria Vanhee, Gltsstr. 249, Anita Neckebroeck, d. v. Oscar en Suzanna Baby lon, Ardoolestw. 76bls. Danlëlla Slnnaeve, d. v. Petrus en Maria Debacker, Honzebrouk- straat 4. Irêns Denys, d. v. Omer en Maria Desmet, v. Hooglede. Cecile Staes- sens, d. v. Georges en Clara Anseeuw, Rum- bekestr, 21. Jenny Verstraete, d. v. René en Charlotte Degryse, Molenstr. 54. Geor gette Verstraete, d. v. Joseph en Maria Her- reman, Moorsledestw. 129. Maddy Nei- rynck. d. v. Georges en Maria Vanneste, Spanjastr. 120. Reglna Vantonune, d. v. Gerard en Germana Beeckaert. v. Staden. Monique Halleln, d. v. Gilbert en Gode- lieve Vanopbroucke, v. Westroozebeke. Sterfgevallen. Romania Vandecasteele, 74 j., winkelierster, ongeh, Hof van ’t Hen neken 95. Emma Degryse, 72 j., z. b., wed. v. Emiel Vancoillie en Hendrik Verbeke, Ardoolestw. 179. Eugeen Deceuninck, 55 J., trammachinist, echtg. ‘v. Léa Bonte, Exaarde- straat 20. Arlette Moerman. 7 j., d. v. Remi en Eugenia Demeyer, Veldstr. 61. Margareta Willaert, 2 d., d. v. Petrus en Clara Blomme, v. Oostnieuwkerke. Euphra sia Delbeke, 87 j., kloosterzuster, Lindestr. GENEESKUNDIGE DIENST op Zondag 18 April 1943. DOKTERDIENSTEN: H. Dr Declerck, St-Hubertstraat 22, H. Di’ Jos. Pattyn, Henrl Herriestr. 2. APOTHEKER: H. Defrance, Meensteenweg 121. Dringende oproep. Langs dezen weg doet de Heer Burge meester een dringenden oproep tot de landbouwers om zoo spoedig mogelijk over te gaan tot de boventallige levering van aardappelen. Tabak aangeslagen. Bij den tabaksnijder Ed. L. werd door de bevoegde Rijkswacht een onderzoek ingesteld en werd aldaar een groote hoe veelheid tabak aangeslagen, die bestemd was voor den woekerhandel. PASSCHENDALE Snij- en Naaileergang. Volgt de praktische SNIJ- en NAAI- LEERGANG. Insichr. en inl. op Maandag 19 April, van 1 tot 3 uur, in het Patronaat, Kraaiveldstraat, Passchendale. De lessen worden gegeven eenmaal per week/van 2 tot 6 uur, ongeveer 3 maand. IIOO.OLEDE Geneeskundigia Dienst. De geneeskundige dienst zal op Zondag 18 April gansch den dag door waargeno men worden door Dokter Leo Amery, Diksmuidestraat 30, Tel. Roeselare 50.04. De Apotheek Degryze. Bï’uggestraat 44, is open tot 12 uur 's middags. Burgerstand. Geboorten. Degryze Daniël, z. v. Ju lien en Desimpel Jeanne. Therry Odet te, d. v. Henri en Gernay Irma. Overlijdens. Viaene Germaine, 32 j., echtg. Dewachter Maurits. Vermeulen Elise, 84 j., ongeh. Huwelijksbelofte. Coppé André, post bode, met Impens Godelleve, naaister. Diefstal. Ten nadeele van velomaker Alfons Vervenne werd ’s nachts door onbeken den een dynamo gestolen. Rantsoenzegels. De nieuwe rantsoenzegels zullen uitge reikt worden als volgt: Maandag 19 April: van 9 tot 12 uur, van nr 1 tot 110; van 2 tot 4 uur, van nr lil tot 220. Dinsdag 20 April: van 9 tot 12 uur, voor St-Joseph, van nr 881 tot 990; van 2 tot 4 uur, voor St-Joseph, van 991 tot 1080. Woensdag 21 April: van 9 tot 12 uur, nr 221 tot 330; van 2 tot 4 uur, 331 tot 440. Donderdag 22 April: van 9 tot 12 uur; nr 441 tot 550; van 2 tot 4 uur, 551 tot 660. Vrijdag 23 April: van 9 tot 12 uur, nr 661 tót 770; van 2 tot 4 uur, nr 771 tot 880. GITS Burgerstand. Overlijdens. Thange Evarist, 39 j., echtg. Maes Emma. Deceuninck Irma, 79 j„ wed.. Denduyver Hendrik. Geboorte. Raes Gilbert, z. v. Omer en Maria Lepoudere. Paardenmonstering. Op bevel der Militaire Overheid wordt er co 20 April a. s. een paardenmonste- ring’gehouden te Gits. De paarden moe ten om 8.30 uur op de standplaats zijn. Zij moeten voorzien zijn van: 1) Halster; 2) Twee leibanden van 2 m.3) Een flinke paardendeken met buikriem. Ieder paard moet aan den linkerkant van de halster zijn volgnummer dragen. Ieder persoon zal door het gemeentebe stuur verwittigd worden. LICHTERVELDE Burgerstand. Geboorten. Gabriel Kindt, z. v. Pros per en Martha Vancopoenolle. Ver- eeckê Viviana, d. v. Albert en Godelleve Papa. Overlijden. Leonie Vaneve, 84 j., on gehuwd. Serge geboren wonende op eene kamer 347, Bourgogne- laan, is gestorven. Hij was generaal in ’t leger van den Tsaar en verbleef alhier sedert de revolutie. Zij wou te rap genezen. Agnes Stevens, wonende te Meerbeke- bij-Ninove, wou de grens oversteken met 5 kgr. pharmaceutische produkten die zij in Frankrijk had gekocht, doch zij werd aan de grens aangehouden. De toldienst eischt 100 duizund frank. De vrouw werd opgesloten. HEULE Diefstallen. Andermaal werden een drietal inbraken gepleegd. In de Boozestraat werden uit een drietal woningen verschillende voor werpen gestolen. In de leperstraat dron gen de schelmen binnen bij Wed. Plat- teeuw en legden er beslag op allerlei voe dingswaren. Zij ontsnapten langs een uitgesneden ruit. straat 1, heeft op den trein Wervik-Mee- nen zijn portefeuille, met zeer belangrijke papieren voor hem, verloren. Hij looft èen flinke belooning uit aan den persoon welke hem zijn portefeuille met de pa pieren terugbezorgt. Ten nadeele van den vlashandelaar Lelieur. werden aan een zijner weiden langs de Leie gelegen, verschillende sta ken gestolen. De Rijkswacht heeft de 40-jarige Albert Deman, vlashandelaar, gehuisvest aan de Kortrijkpcort. aangehouden en naar den onderzoeksrechter van leper,’door wien hij opgezocht werd, overgebracht. BESTENDIG MIDDENSTANDSSEKEETARIAAT lepersehc straat 61, Meenen. GEVRAAGD VOOR MEENEN: 3 Lesriingen-haarkappers. 1 Leerling-bakker. 1 Leerling-meubelmaker. Inlichtingen bijLeerlingensekretariaat van Meenen, lepersche straat 6, Nieuw- straat 2, Meenen. BIJ DE DE VLAG Zondag had een Kameraadschaps- feest plaats in de De Vlag-Haardter gelegenheid van het feit dat 4 onzer jon- gens der Waffen SS in verlof zijnde te rug naar het Oostfront vertrekken, en tevens om het feit dat 18 onzer aange- Verleden week kwam hier te Meenen slotenen zich voor het Oostfront aange- twaalfjarige knaap aan welke door meld hebben. Reeds Zondag vertrekken politie van Roncq ontopkc enter twee hiervan voor hunne opleiding, aangehouden was geworden. Het ventje. Benevens een drietal spreekbeurten ging kamp bij Brugge, was”zijn huis ontvlucht! Zondag” 18 April vertrekt een eerste - (j8 ^jde wereld in; hij stelde contingent van de nieuwe werving vanuit het Zuidor. ”O". Frankrijk te Antwerpen naar de opleidingscentra van -Ije de Wanen SS; deze gelegenheid wordt te Fransch te kennen. Zijn ouders werden baat genomen om hen te Antwerpen een flinke uitgeleide te doen. De Meenenaars Ten nadeele van zekere Gaston Bou- schreven reeds talrijk in om de reis naar cket, gehuisvest Gelijkheidstraat, Roo -- Campagne, werden 4 dekens, een bedsprei, een inansoverjas en nog andere dingen11 gestolen. De Rijkswacht werd ingelicht en stelde een onderzoek in. Ccmmeyne André, gehuisvest Kort rijkstraat 221. heeft zijn örleventasch mets 6000 fr. verloren omstreeks 7 uur des avonds in de omgeving van zijn huis. Camille Meyfroót, gehuisvest Con gresstraat 46, heeft eveneens zijn brieven- tasch waarin geld geborgen zat, verloren. Tobias Vaneeckhout, woonachtig Riiselstraat 109. heeft eveneens zijn por tefeuille. met 800 fr., verloren. Hilaire Vanraes, gehuisvest Brugge- lare. Andreas Buyse, onderwijzer, met Maria-Josée Draguet, z. b., beiden te Rcese- lare. Valeer Verbeke, dokter in genees kunde té leper, met Theresia Camerlynck, (z. b. te Roeselare. Hendrik Degryse, inu- De- ziekprofessor, met Denise Loonis, z. b., bél- den te Roeselare. Juliaan Deswarte, fa briekwerker, met Angèle Lombaert, spoelster, belden te Roeselare. Oscar Deveeuw, brie- Vele lezeressen hebben het recept gevraagd van een goede siroop tegen hoest en ver- *x koudheid. Ziehier een siroop die gij gemak- J kelijk zelf kunt klaar- z maken. Zij smaakt bovendien overiieer- i lijk, en zelfs de moei- lijkste' kinderen lus ten ze gaarne. Lost in een kwart liter heet water een soep lepel suiker of siroop op. Voegt hierbij den inhoud van een 30 grams fieschje Cibine (dubbel geconcentreerd). Gij kunt het in alle apotheken vinden. Da zoo verkregen siroop verlicht onmiddellijk de hardnek kigste hoe t. Knip dit receptje uit om niet te verbeten vandaag nog 30 gram Cibine bij uw apotheker te halen. BEVEREN (Roeselare) Uitdeeling der rantsoenzegels. De nieuwe rantsoenzegels zullen uit gedeeld worden op Vrijdag 23 April in deze volgorde: van 9 tct 10 u., nrs 0 tot en met 125. van 10 tot 11 u., nrs 126 tot en met 250. van 11 tot 12 u., nrs 251 tot en met 375. 3 u., nrs 376 tot en met 500. 3 tot 4 u., nrs 501 tot en met 625. van 4 tot 5 u., nrs 626 en volg. num. Men moet de zegels na zien, vóór men het bureel verlaat, daar nadien geen VVX/X G. Tl IVo.!! V UCvl 14, w MU1LU l.U MGX «x4g*XxVI v ^vMvUWvll wis moeten afgehaaM worden door een gevrijwaard worden. Het bakhuis brandde

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1943 | | pagina 3