s i i ft y- ÓOLOMCX WOL Ivan hei UOEKDEOWO Eenige vdsfaa WÈE^ÉÉNA^KÖBiaNG?... 4ótarieelê Aankondig Berichten PERSIL -HENCO- SU-iMi ATA i 162.8. GELDBELEGGING al KUIKENS U-CI J.VI I Wl WAAR VINDT MEN DIT BETER? MET 3 WERKMANSHUISJES in volle Stadscentrum te TIELT. - TWEE HOFSTEDEN ■uanHusHaanuMaMMUM PERCEELEN MAAIGRAS groot 1 Ha. 39 a. 90 ca. W8SaBB33ISEiaS3BESSIiaK333a51Sa STUDIE VAN DEN NOTARIS de GRAVE te LOO. REUKWERKEN T"OS^ EEN VOORNAAM WOONHUIS bevattende beneden 4 ruime plaatsen en kel der, met afhangens en medegaande tuin, samen groot 38 a. 07 ca., staande en gelegen te Oekenë, Plaats, steenweg naar St-Eloois- Wlnkel. Zeer geschikt voor allen handel. MEUBELS en HUISRAAD zooals bedden, kleerkassen, matrassen, tafels, stoelen, kommode. toog, bakkersalaam en patisssrrlevormen. keuken- en tafelgerief. ■BBBBBBBSmnHMMBBBflBBBBIlBftB EEN WOONHUIS dienstig voor herberg, genaamd «St Georges», gelegen te WERVIK, Koeistraat, groot 1 a. 17 ca., gekadastreerd Sie C Nr 131c. TWEE AANEENHOUDENDE WOONHUIZEN afflHHHaSBHBaafflB9E3SES3n®EBESS BESTE ZAAI- en HOOILANDEN TE LAMPERNISSE. SCHULDEN Rheumatiek, jicht; ischias, spit in den rug, pijnen in ledematen en gewrichten, zenuwpijn en hoofdpijn, griep en verkoudheid. SANITA AGENTSCHAP SCHOONE EN ZEER GOEDE GRASHOFSTEDE 2 WOONHUIZEN en 59 a. 16 ca. te MEULEBEKE, dicht de Bouwtroep. Pachters: Vervaeke, Naessens en andere. isaassarsiiaaaisaazasBssEsaszissa STUDIE VAN DEN NOTARIS BURGERSHUIZEN met 250 vm. hof. 1. - Een prachtig gelegen HEERENHUIS op de Groote Markt, groot 373 m2. Vrij van gebruik. 2. - Het gekend Gasthof «HET WIT PAARD» 3. - SMIS en TUINEN 4. - Vier schoone BURGERSHUIZEN iDE nEDDER B1EENVOLKEN - BiEENKASSEN BIEENZWERMEN KUIKENS L. DE GRAEVE, DE PINTE. ALLO! ALLO! STEENAFVAL EN AARDE te verkrijgen, bij: IBnBBBBEBBBBBaBBBBBElBasgiBBB* Voor AANKOOP van NAAÏMACHIENEN, wisselstukken, herstelling, wendt U in volle vertrouwen tot 't gekendJ HUIS H. VANLEEBERGHE, laarstraat 85bi§. IBQEBasaBBBQaHISBia&axaEBHQSEB LAAT NU UW PELSMANTELS HERVERWEN - WERKMANSWOONST m KUIKENS IBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBB BELANGRIJK BERICHT AAN DE LANDBOUWERS MEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN als: Nieuwerwetsche eetplaats in eik, buffet en kleersas in pitchpin, clubzetel, canapé, kommode, wollen matras en hoofdeinde, nieuwe venstergarniermgen en draperijen, enz. UUIBBBBBBBBBBflBaBBBBBBBBaBBB 17 A. 35 CA. BOUWGROND SBE0®E®aaffi3BSBSEaSSBaBaBEBBB 'g; Qvqie tabletten MEUBELS EN HUISRAAD waaronder slaapkamer en eetzaal In eiken hout. KUIKENS wekelijks, van verscheide ne rassen. - Bestel tijdig. - Oöicieele prijzen. Bij AUG. DERINCK, Gostduinkerke. S^ardappelopbrengst. door WOONHUIS met afhankelijkheden, alsmede, volgens ka daster Settle A., Nr 692c, 3 a. 27 ca. onder bebouwde grond en hof. WOONHUIS WOONHUIS BaaasaHBHBassaasassBasaaassa MODERNE VILLA UIT TER HAND TE KOOP HH. PLUIMVEEHOUDERS! Een aanzienlijk HEERENHUIS met medegaande grond, koetspoort en gi-oo- ten hof. groot 8 aren 88 ca. Gebruikt door M. Robert Colaert mits 4.200 fr. ’s jaars, be taalbaar bil semester en op voorhand. SCHOONE MEUBELS EN MOBILAIRE VOORWERPEN waaronder namelijk: schoone buffetstoof merk «Tamines», salongarnituur. spiegels, kleer- en andere kassen, hoeveelheid buffet ten, bedden en wollen matras, schouwgarni- turen, twee naaimachlenen merk Singer s, gras-tondeuzeronde en andere tafels, hoe veelheid stoelen, allerlei keukengerief, enz. ineaBaaBBBEBBBflBBBHIBaBBEBBn Allerharde schoone MEUBELS waaronder: 3 volledige slaapkamers, in mas sief, eiken en notelaren hout; 2 volledige eet plaatsen in eiken hout; verscheidene salon- buffetten en keukenbuffetten; notelaren le dikant met ressort en ijzeren bedden; spie gels, tafels, kaders, schouwgarniture, stoe len en menigvuldige andere voorwerpen. 5 Ha. 11 a. 70 ca. DUINEN TE KOKSIJDE, 1 Ha. 30 a. 70 ca. Beste ZAAILAND TE WATOU. EEN HANDELSHUIS met HOF cn aanpalenden. onbebouwden grond van 3 m. breedte, diendends voo» uitgang en eenen worirxviv-Vöi met verdien. Gróót 4 a. 50 ca. TE KOOP BEESTIALEN, LANDBOUWMATERIAAL EN HUÏSMEUBELS, te HEULE, MeHestraat 12. WOONHUIS MET TUIN HUIZEN TE ANTWERPEN asBBBiasBasmaosasiaiasssxaBSEigs WILT U KIEKENKWEEKERS LANDBOUWERS EEN GERIEVIG WOONHUIS met schuur, stallingen en verdere aanhoo- righeden. groot onder bebouwden grond, koer en tuin, 13 a. 30 ca, kadastraal bekend in de Sectie A, Nrs 332 1 en 334 b. EEN PERCEEL BOUWLAND dienstig voor bouwgrond, groot 18 a. 25 ca, kadastraal bekend in de Sectie A. Nr 330 p. Prijzie. Op koop 1: 350 fr. voor haag. Op koop 2: 500 fr. voor tronken en afsluiting. Gebruik. Koop 1 wordt bewoond en ge bruikt door den medeverkooper Maurits Ver- meersch-Polletmits 75" --- EEN HOFSTEDE 1. - EEN HANDELSHUIS 2. - EEN WOONHUIS 3. - Een perceel MEERSCH 2 Aaneenboudende WOONHUIZEN gelegen Kanonweg Nrs 23 en 24. EEN WOONHUIS 5 Aaneenboudende WOONHUIZEN gelegen Dorpplaats, Nrs 9, 11, 13, 15 en 17. HUIZEN EN BOUWGROND XXI. XXII. xxin, XXIV. XXV en XXVI. - Zes perceelen BOUWGROND langs de Moor selestraat, ieder 6 meters breed, afgeteekend op de affiche; casasasssBKSEseEisasHsssgggiSiJ SM EEN PERCEEL BOUWLAND groot 29 a. 81 ca. Ingesteld 37.000 fr. EEN PERCEEL BOUWLAND groot 25 a. 02 ca. Ingesteld 38.000 fr. KUIKENS IBBBBBBaBEaiEaBBBBBBBB3BBBa39ElsaBB3BSSE3RBaBSSiaBflBBB3BBBB3B WOONHUIS WOONHUIS IBBBnSBBSasaBBBBBBHSBBBBBMB TE KOOP GEVRAAGD GEVRAAGD Meid’ 35-50 jaar, voor huishouden Lij 1,1 Aóotneker, alleen wonende. A.t.D. s™dsgast, 16-17 jaar. Bij Jules Ver- u meersen, Statie, Poelkapelle. MS.cm in café te helpen. Veurnestr. 2, Poperinge. VRAAGT PLAATS TE HUUR GEVONDEN VERLOREN IBSlBaSHMHBHSafflaMaaSIBHSSHKBa BELGISCHE HYPOTHEEKMAAT- SCHAPP1J EN SPAARKAS L-.' UIT OORZAAK VAN VERTREK aan N. V. PERSIL BRUSSEL - AANGENOMEN PRODUCTEN W. N. V> DOOR STERFGEVAL van ver te Kiel. OM UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN. erve. 4 4 OP- STAD NIEUWPOORT. Boerenmeid, ter <9 i® V «MOX.UC <1 ANTWtaMM -'S? —'..'i,;. - STAVELE KANTOOR VAN DEN NOTARIS FLOOR te VEURNE. STUDIE VAN DEN NOTARIS GHEKIERE te MEENEN. STUDIE VAN DEN «UTAKIS VANDENAMEELE te WATOU”. ter herberg Taverne Émile OPENBARE VERKOOPING VAN HUIS met twee verdiepen TE MEENEN, OPENBARE VERKOOPING VAN ALLERBEST GELEGEN BOUWGROND OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING van PRACHTMEUBELEN. KANTOOR DER NOTARISSEN LAUWERS te IEPER en DELZAERT te BRUSSEL. OM UIT ONVERDEELDHEID TE SCHEIDEN. OMGEVING TIELT, land en weiden van goede en uitstekende hoedanigheid, gebouwen in goeden staat. Grootte ongeveer 13 Ha. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot het bureel van dit blad onder Nr 2002. STUDIE VAN DEN NOTARIS HENSMANS te TIELT. en goeie waar, uw zaak doen groeien «De Poperingenaar INSTEL: DONDERDAG 29 APRIL 1943 OVERSLAG: DONDERDAG 13 MEI 1943 telkens om 5 ure, te Meenen, leperstraat 25, OPENBARE VERKOOPING VAN Twee schoone en welgelegen WOONHUIZEN met 32 aren 49 centiaren land, TE GELUVELD, langs de groote baan leper-Meenen. iNSTEL: DONDERDAG 29 APRIL 1943 OVERSLAG: DONDERDAG 6 MEI 1943 t Ikens om 2.30 u. namiddag, ter herberg UIT TER HAND TE KOOP: WOONHUIS te IEPER, Rijselstraat Nr 155. Voor alle inlichtingen zich wenden studie van den notaris de Grave te Loo. 3n430ïSG5S!SS3E3aBE33rai3SSB3S2 STUDIE VAN DEN NOTARIS MASUREEL te KOEKELARE. UIT TER HAND TE KOOP: GEMEENTE WOUMEN PERCEEL MAAIGRAS van I Ha. 17 a. 80 ca. Produkten en alle benoodigdheden voor haarkappers. Alle her stellingen aan toestellen. E. BAUWENS, Tel. 52763. Kortrijkschepoortstraat 108 - GENT. Onze Reiziger komt op verzoek. DINSDAG 11 MEI 1943 om 3 uur stipt namiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht te Hooglede, OPENBARE VERKOOPING in een zitdag van Gemeente OEKENE, Plaats. Verdeeld in 3 koopen. Zie plakbrieven met plan. Met recht van samenvoeging. Bewoond en gebruikt door de medeverkoo- pers, de echtgenooten M. André Devriese- Brulez en M. Henri Brulez, mits 1200 fr., lasten tot 1-10-1944. STUDIE VAN DEN NOTARIS P. SCHOTTE te INGELMUNSTER. MAANDAG 19 APRIL 1943, om 1 uur namiddag, ter herberg «Het Wit Paard», bewoond door den Heer Jos. Focquenoye. Dulnkerkestraat te Veurne, en ten verzoeke van Mr Remi Des- madryl, gewezen bakker, te Veurne, MERKWEERDIGE VENDITIE VAN Gewone voorwaarden en Komptante be taling. 13BBB3IK53BBBBaaSHSaB3BI93BBBB KANTOOR VAN DEN NOTARIS FLOOR te VEURNE. «Het Kantientje», te Geluveld. Instelpremie. Alle inl. te bekomen ter studie. STUDIE VAN DEN NOTARIS JACQUES RAMAULT te WERVIK. OPENBARE VERKOOPING VAN Gebruikt door Mevrouw Clara Sierens mits 100 fr. per maand. OVERSLAG: WOENSDAG 21 APRIL 1943 te 3 uur namiddag, ter herberg Hotel Mas cotte gehouden door Heer Maurits Desmet- tre, Statieplein te Wervik. Ingesteld: 53.500 fr. Alle inlichtingen ter studie. IHBBBBflBBBBBBMBBS33SaBBBS|IBS STUDIE VAN DEN NOTARIS JACQUES RAMAULT te WERVIK. OPENBARE VERKOOPING VAN met samen 6 a. 29 ca. erve en hof, .’degen te GELUWE, leperstraat Nr 45. Verdeeld in twee loten en vrij van gebruik. ZITTINGEN: INSTEL: DONDERDAG 27 MEI 1943 OVERSLAG: DONDERDAG 10 JUNI 1943 telkens te 3 uur namiddag, I ter herberg In de Voyageurbij de Ge- 1 zusters Nolf, leperstraat Nr 82 te Geluwe. Instelpremie. Recht van samen voeging. KANTOOR VAN DEN NOTARIS DEEREN te ROESBRUGGE-HARINGE. UIT TER HAND TE KOOP STAD NIEUWPOORT. Een gerieflijk en welgelegen WOONHUIS, met koer en werk plaats, groot 200 m2. WESTENDE-BAD. Een klein gemeubeld OPBRENGSTHUIS. OOSTD'ii INKERKE-BADVerschillende loten voordeelige BOUWGRONDEN. DE PANNE Zeer wel gelegen BRENGSTHU1S. Voor alle inlichtingen zich wenden ter stu die van den Notaris Denis, Kokstraat 9, te Nieuwpoort. STUDIE VAN DEURWAARDER DANIEL BRYS te NIEUWPOORT. Wa>chmachien met dyne.mo, in goeden staat. Bij Julien Barbez, Sint-Elooi, Voormezele. plisseermachien, in goeden staat, zoo goed als nieuw, alsook Point-CJairma- chiene (of nicoteermachieniook in goe den staat. Bij Millecam Willam, Mai- IWEEKERIJ ST-PIETER Kentschstw. 439 - Zeilik. Raskonijnen, Vlaamsche reuz., Chinchilla, blauw Bever, witte reuz., Bur- gonders en and. jong, en volwassen. Verzendingen. 3BB3B3BBB1S3BIEBBHBI OPENBARE LICITATIEVERKOOPING VAN VAN EECKHOUT RICHARD, Padde- vijverstraat 2, leper, brengt hierbij ter kennis van het publiek daiï hij geen schulden meer zal erkennen welke zijn Vrouw MARIA MASELIS nog zou maken. helpen bij Let op inhoud en prijs 20 tabletten slechts Fr. 12,50. Verkrijgbaar bij alle apothekers. Meldt ook gij ons de door U verkregen resultaten Silac N. V. Louisalaan 261 Brussel Inl. iKSbiaBVBaaisBisaBBHQBaasaaBBBa STREEK ARDENNEN TE PACHTEN met of zonder overname: 70 ha., in een blok, tarweiand, platte streek. Vrij met April 1944. Inl. bij G. BOURDEAU. Rijselstraat, IEPER. - Tel. 163. TOESLAG: DINSDAG 27 APRIL 1943, om 3 uur namiddag, in 't Vredegerecht te Meuiebeke, van: DE VISSCHER_te_«ENTERGEM. OPENBARE VÉRKCOPING VAN EEN GERIEFLIJK WOONHUIS met tuin, groot 5 aren 4 centiaren, gelegen te DENTERGEM. In gebruik bij Trifon Van Assche, zonder pachtvoorwaarde, tegen 800 fr. ’s jaars, val- dag Kerstavond. TOEWIJS: DINSDAG 20 APRIL 1943 te 3 uur namiddag, ter herberg «De Vrijboom», Markt, te Den- tergem IB4SüS3SS2nB3£9K3KB:!£:3SK2!SEB UIT TER HAND TE KOOP TE IEPER Twee Schoone en Welgelegen bij G. BOURDEAU, Rijselstr., leper. KANTOREN DER NOTARISSEN TOMMELEIN te KORTEMARK, DE SAEGHER te LÏCHTERVELDE en VAN DEN BOOGAERDE te BESELARE. TOESLAG: DONDERDAG 29 APRIL 1943 te 2 uur namiddag, in 't gasthof «Het Wit Paard» te Izegem, van STAD IZEGEM. In de Brugstraat, groot 474 m2. Gebruikt door de Kinders Vanlaecken. gelegen achter voorgaande koopen, samen groot 990 m2. Vrij van gebruik. in de Wulvenstraat Nrs 3, 4, 5 en 6, langs den spoorweg bij de Statie, samen groot 555 m2. Gebruikt door MM. Georges Tai-.it, Ivo Billlet, Vercruysse-Vandecasteele en Ge rard Bcuckaert. Gewone voor waarden. KANTOOR VAN DEN NOTARIS VANDEN BULCKE te MOORSELE. dit door het publiek zelf. Een maximum loten. Bif elke schijf, verdeeling van elf milhoen in 44.623 loten’ van 100 tot 50.000 frank, acht loten van 100.000 fr. en twee super groote loten van EEN en TWEE MILLIOEN. - Door deel te nemen aan de Loterij Winterhulp plaatst U UW GELUK IN GOEDE HANDEN. A.s. trekking: VRIJDAG 7 MEI. Het biljet: 50 fr, - Het vijfde: 11 fr. --- F. C. R. 247.17 -- !s een machtige mikrobenaoo- der dra aan de kuikens een volmaakte gezondheid ver schaft. Hij regelt het ruiven, bevordert den groei en maakt de hennen vroeg legrijp. 1 IN ALLE APOTHEKEN FRANK DE FLESCH De grootste veiligheid. Vanaf den Maandag na de trekking betaalt de Loterij Winterhulp baal loten geheel uit, zonder eenige af houding. Volkomen onpartijdigheid. Alle trekkingsven-ichtlngen der Lo terij Winterhulp geschieden meka- nisch met behulp van de beste tot dusver gekende apparaten. Volstrekte regelmatigheid. De trekkingen der Loterij worden steeds verricht in het openbaar, en VRAAGT TE KOOPEN: Bieënvolken of -zwermen, wil ze desnoods zelf afhalen. Ook bieënkassen, ’t zij Remi Mussche of Kempische reisbiekassen, mits gelijke ramen in hoogsel als in broednest. Aanbieden of schrijven: DEVOS DA NIEL, Plaats 16, Dikkebusch-bij-Ieper. Leghorns, R.I.R., Koekoes. Laat U inschrijven vanaf heden. Voordeelige prijzen. GROOTE SCHOONE VALIEZEN voor arbeiders, alsook SOLDE van KINDERCHARRETTEN. Bij MODEST, Zetelhandclaar, Switch Road 10, Poperingc. ANDRË DEWITTE, Zwarte Nonnenstraat 21, VEURNE. CBHB3a8!£SaXSISS3aai!SflSSaBBREIBB VERZEKERT uw eigendommen, meu- -.beis, vee, gewassen, tegen oorlogsrisico’s, bij de Antwerpsche S.V. Inl. zonder verbintenis bij Paul Van Bruwaene, Ernggestraat 81, Poperinge. BHBEEBiaaiKSa^güilEaKSXUcBHQliMBl» UIT TER HAND TE KOOP van uitgelezen dieren. - Valnestkontrole sinds ja- ren toegepast. - Op bloed onderzocht. Te ver krijgen op aanvraag ter BROEDERIJ H. WILS, TeL 251 - POPERINGE. De Notaris Hensmans te Tielt, zal open baar te koop aanbieden: STAD TIELT, Sterrestraat (Kortrljkstraat) Een blok BOUWGROND met 3 WERK- MANSHUIZEN, verdeeld In 3 koopen van 6 m. facade leder, op een diepte van bijna 30 m. Met reebt van samenvoeging. De huizen zijn onderscheidelljk In gebruik door Georges Gheklere mits 70 fr., Remi Wullaert mits 50 fr. en de Wed. Cam. Van Wonterghem mits 50 fr. per maand. De lochting Is gebruikt door den eigenaar M. Karei Wuilaert te Tielt en vrij met 1 No vember 1943. ZITDAGEN: INSTEL: DONDERDAG 22 APRIL 1943 TOESLAG: DONDERDAG 29 APRIL 1943 telkens om 3 uur stipt. ter herberg «De Zalm», Kortrljkstraat, Tielt. Instelperming. Voor nadere inlichtingen zie plakbrieven, te bekomen ter studie. STUDIE VAN DEN NOTARIS DE BRABANDERE te MEULEBEKE. Pelswarenfabriek - Vallenreederij en verwerij. G. BOUCKAERT, Tel. 464. Inl. bij EM. DEWULF, Pannesteen- weg 20, VEURNE. IBQSBHBBaB^IBSBSBBBaBBaBBBBBlB O Wilt U beste LEGHENNEN? AdR jfl Wendt U dan in volle ver- r trouwen vcor uw bestelling van EENDAGKUIKENS, tot de Handelsbroedcrij PEETERS-FERYN, Alveringem. Aiie xokdieren, van beste afstamming, zijn pullorum-vrij. Draineerbuizen; - Steen voor bevloering en andere; - Gewelven voor holle vloe ren, gebreveteerd stelsel. Ta verkrijgen bij deMEKANISKE STEENBAKKERIJEN van en te PLOEGSTEERT. Algemeen bedrijfsleider: R. DE BRUYN, Bruggestw. 27, IEPER. - Tel. 132. MAANDAG 26 APRIL 1943 (2’ Paaschdag), cm 3 uur namiddag, ter herberg Boeren hof», bij M. Roücrt Defe'-er, ter Marktplaats van ROESERUGGE, OPENBARE VEILING VaN SCHOONE Gewone voorwaarden en komptante be taling. IBBifBBBBBBBBBBBBaSBSSiaBEEBBS KANTOOR VAN DEN NOTARIS DEEREN te KOESBRUGGE-HAKINGE. A. t. D. ADRES TER DRUKKERIJ, Gasthuisstraat 15, Poperinge. 3 Voortaan wordt beslist geen gevolg 3 meer gegeven aan vragen om inlichting 3 die niet vergezeld gaan van een zegel 1 Kunstenstraat 41. In de nabijheid de Statie. STUDIE VAN DEN NOTARIS GHEKIERE te MEENEN. WOENSDAG 5 MEI 1943, voor den INSTEL WOENSDAG 19 MEI ‘43, voor den OVERSLAG telkens .om 6 ure, te Meenen, leperstraat 76, ter herberg «Au Coq», OPENBARE VERKOOPING VAN TE MEENEN, Wrider.traat - Op de Barakken. Verdeeld in 4 loten van 5 m. breedte. Vrij gebruik met de betaling. STUDIËN VAN DE NOTARISSEN WESTERLINCK te HOOGLEDE en DEVOS te RUMBEKE. OM UIT ONVERDEELDHEID TE SCHEIDEN DEN WOENSDAG 21 APRIL 1943, te 2% u. namiddag torenuur 1. ten verzoeke der erfgenamen van Mevr. W” Leprez-Loot- voet, en ter herberg «Het Gouden Hoofd», TE VINKEM, MERKWEERDIGE VENDITIE VAN KANTOREN VAN DE NOTARISSEN BUUBMANS te VEURNE, ROLAND te GENT en DEMEYERE te ROESELARE. OLIËN - VETTEN -- CARBURE -- - PETROLEUM - Te verkrijgen bij M. VANDENDRIESSCHE, leperstw. 24, Vianiertinge. ;BEH3HH3SBEB3SSnBEE5 PCOTGOEDONTSMETTING MET ij a e KATH. PERSONEN: Om krist, huwe lijk aan te gaan, wendt U tot de De Kristen Haard Huwelijkswerk. Postbus 58 Verviers of Postbus 107 Antwerpen. Inriclit. v. vertr. Ref. van priesters. Ge- heimh. op eerewoord. Talrijke gelegenhe den. Meer dan 120 huwelijken in 1941. (2 Fr. bijvoegen voor VI. document en lijsten). MAANDAG 10 MEI 1943, om 3 uur namiddag (torenuur) ter herberg «Het Hof van Commerce», bij M. Odiel De nys, ter marktplaats van Roesbrugge, OPENBARE VERKOOPING VAN GEMEENTE ROESBRUGGE-HARINGE Een schoon en gerieflijk Sterfhuis van Juffr. Marie Plllyser. Thans bewoond, zonder recht van pacnt, door M. Maurice Vandevoorde-Parent. aiBBBBBSiBaaBBiiaaaassfiBQSBBBaB VERKOOPAGENTSCHAP A. DEWITTE Zwarte Nonnenstraat 21, VEURNE. TE KOOP. 1. - SCHOON EN GERIEFLIJK met hof, loopend water, gas en electriciteit, gelegen te VEURNE, Oude Vestingstraat. 2. - SCHOON EN GERIEFLIJK volledig in orde. Fagade 10 m., waarvan 5,40 m. bebouwd en 4,60 m. onbebouwd; gas en electriciteit, gelegen te VEURNE, (Nieuws tad). l£3BBBiaBSBBB9S3BSS£X£SEiBB3BB STUDIE VAN DEN NOTARIS C.AMEKLYNCKjte^ASSCHENDALE. UIT TER KAND TE KOOP Eene goede partij ZAAILAND EN WEIDE groot 2 hectaren 85 aren 49 centiaren, ■xE ZONNEBEKE. Verdere inlichtingen te bekomen bij voor noemden Notaris. KLEINE ZAKEN worden grooter door reklaam Wilt ook Gij adverteer in ia32u-i3K£iH3B3H2aBasaia3££SH£Z UIT TER HAND TE KOOP 1 verdiep, gas, elektriciteit, met 800 vm. beste hofgrond, ged. beplant met fruit- boomen, in volle opbrengst. Groot-Ant- werpen, langs groote staatsbaan, op 100 m. van tramhalte en op 20 min. elektr. tram- afst. van Centr.-Antwerpen, Opera, Co- medie, enz. Geen tusschenpersonen. Schrijven: A. D., Oude Kerkstraat 57, Antwerpen. 1. - WELGELEGEN WOONHUIS met erve te IEPER, groot ongeveer 900 m2, zeer geschikt voor rustend landbouwer. 2. - Twee Gerievige WOONHUIZEN te IEPER, dicht de Statie. Goede geldbelegging. Voordeelige prijs. Alle verdere inlichtingen bij JEROME DECONINCK, Haiglaan 80, IEPER. WAAR GAAT HET OM? Voor eene hoogst mogeiijke proouktie; - voor kloeke welgebouw de leghennen; - vcor een hoog eiergewicht. Daarom worden al onze hennen op den leg met valnesten ge controleerd en alleen waardevolle dieren blijven behouden. Worden alleen vurige en levenskrachtige hanen, afstammende van veredelde ouderdieren, in onze fok- tomen geduld. Daarom koopt U bij ons uwe eenda-gskuikens. REMI BERQUIN. Handelsbroederij-Keurkweekerij, D- notaris Louis Buurmans te Veurne, zal met, tusschenkomst van Meesters Roland, no taris te Gent, en Demeyere, notaris te Roe- selare, en ten overstaan van den Heer Vrede rechter van het kanton Veurne, openbaar verkoopen: Gemeente LAMPERNISSE. Verscheidene perceelen beste ZAAI- en HOOILANDEN gelegen langs den steenweg van Lamnemisse naar Oostkèrke, en langs den Ouden Zeedijk. Samen groot 7 Ha, 76 a. 90 ca. Verdeeld in 8 koopen. De perceelen zijn In gebruik door scheidene, zonder geschreven pacht. ZITDAGEN: INSTEL: WOENSDAG 21 APRIL 1943, TOESLAG: WOENSDAG 5 MEI 1943, telkens om 10 uur voormiddag in de Gehoorzaal van het Vredegerecht Veurne. Plakbrieven met plan te bekomen ten kan tore van den notaris Buurmans te Veurne. UBBBBBBBaBBBBBHBBIIIBDBaBBBBB KANTOOR VAN DEN NOTARIS DEEREN te NIEUWPOORT. OP WOENSDAG 21 APRIL 1943 om 2 uur stipt nanoen, te leper, in het Vre degerecht, Groote Markt, OPENBARE VERKOOPING In één zitdag van: STAD IEPER Koop 1. - Ter westzijde der Rijselstraat Nr 68 EEN SCHOON EN GERTFVIG RENTENIERSHUIS met medegaande grond en koer, groot 1 are 63 ca. Gebruikt door M. Heetor Verver- cken mits 4.000 fr. ’s laars, tljdelljk gebracht op 250 fr. te maande, betaalbaar op voorhand. N.B. Dit huls is voorzien van gaz, elec triciteit, stads- en regenwater. Koop 2. - Ter zuidzijde d. Lombaardstr. Nr 11 N.B. Dit huls is voorzien van gaz, elec triciteit. stads- en regenwater. Bezoekdagen: Eiken D’nsdag en Donderdag van 2 tot 5 uur namiddag. IBaaSI8llt:«BH9IHBBBnBBKSKnn>3B3BB STUDIËN VAN DE DEURWAARDERS ALB. VANCAPPEL en GEORG. TAHON beiden te leper. BIJ WOONSTVERANDERING. OP MAANDAG 19 APRIL 1943 te 1 u. namid.. in de groote zaal «Lapiere», Hondstraat, te IEPER, OPENBARE VERKOOPING VAN eene hoeveelheid Gewone voorwaarden. Komptant. STUDIES VAN DF NOTARISSEN VAN DER MEERSCH te IEPER en MUYLLE te MIDDELKERKE. MAANDAG 26 APRIL 1943 om 3 uur namiddag (torenuur), te WATÓU, Groote Martt, in de zaal der herberg «Het Gemeente huis bij M. Gabriël Dscae, MERKWEERDIGE VENDITIE VAN Gewone vobrwaarden. Komptante betaling, aanstonds na de ver- kooping ter herberg voornoemd. N.B. De te verkoopen meubels zijn te bezichtigen op Paschen en Paschen-Misdag, in voormelde zaal, waarvoor vrijen ingang. aaBBBBBBnBBBBBBBBUBBHBBBBB STUDIE VAN DEN NOTARIS VANDENAMEELE te WATOU. UIT TER HAND TE KOOP: kunnende dienen voor bouwgrond, palende met 187 m. aan de groote baan De Panne- Koksljde. III. Een voornaam WOONHUIS met stagie, te WATOU, Kasteelstraat. Voor Inlichtingen zich te wenden ten onzen kantore. T? Meenen. Wahisstraat 218, ter Café Moderne om 4 uur OVERSLAG: DINSDAG 27 APRIL 1943 van STAD MEENEN Wahisstraat 162 - bij de Losstatie. Ingestald 173.000 fr. 2 van 1 fr. i lachtstoof met oven en Puitstoof. Bij J Lionel Gadeyne, Pottestraat 109, Pop; Cchoone Damesvelo, in goeden staat, 8 maanden nieuw. Oude Vestenstraat 21, Veurne. A uto Ford 16 PK., en Motor Ford 16 PK., Langcstraat 28, Nieuwpoort. Werkschoenen, per okkasie, verscheidene paar. Nrs 39 tot 45. Rijselsteenweg 19, Koninghoek, leper. Vijftien honderd Pannen en Planken- vloer van zelfde barak. In goeden staat. Bij Laconte Jules, 4, Basseville, Nieuwkerke. Dienvagen voor één rij vaten en twee rijen bierbakken, een -Steekkar voor 1000 kgr., transmlssieassen met kussens en poulies. stoom- en waterkranen, enz. Alles in nieuwen staat. Zich wenden ter Brouwerij La Belle Vuete Geluwe. Mflerkemsch Klaverzaad bij Valère Claeys, St-Sixtusstraat, Poperinge. f harette met beste banden. Bij Joseph L Chaerle, Abeelesteenweg 38, Poperinge. lachtstoof, zeer schoon en kloek. Met J oven. A.t.D. Cuikcrboonpersen, Rijzen, Ruinhout, Fa- goten en ander Brandhout, bij Heetor Mahieu, Bellastraat 32, Westouter, nrandhout. Bij Maurice Deraedt, Sint- E’ Jorisstraat. Poperinge. ’{’wee Triporteur-kaders, achterwiel met 1 torpedo en ketting, breede guidons en onderdeelen. Ook zeer goede Kar en oude Ford-wielen met banden. Bij Clabau, Westvlete-ensteenweg 14. Poperinge. Radiotoestel S.B.R.In goeden staat Adres ter drukkerij. Qchoone Cuisinière-Stoof in émail, zoo 13 goed als nieuw. A.t.D. Waechmachien met dynamo, in goeden staat. Bij Julien Barbez, Sint-Elooi, Voormezele. OPENBARE VERKOOPING VAN Ds Notaris Ackerman, te Heule, zal over gaan tot de openbare verknoping van naver melde goederen OP DINSDAG 20 APRIL 1943 om 9 uur stipt voormiddag, te Heule, Helle straat 12: Paarden, melkkoeien, vaarzen, kalvers, zwijns, hennen, allerhande landbouwmate- riaal, waaronder: wagens, karren, vette- strcoler, rolle. egge, maatmachlénhaverslin- der, beetmolen, aardappelplanter-uitsmljter, en allerlei huismeubels en zoo meer. Gewone voor waarden. Komptante betar ling onmiddellijk na de venditie. UBBBHHBBBBBBBBBBBaBBSBBBBBB STUDIE VAN DEN NOTARIS DE EONINGE te WEVELGEM. Wij weten al te wel dat onze pro- ducten zeldzaam zijn en de zeep- 1 schaarschte uw wasch bemoeilijkt, g Maar onze raad kan U helpen nu en dan zult U hem hier aantreffen. Dit is geen publiciteit maar een Persil- dienst tot hulp aan de huisvrouw.. OPENBARE VERKOOPING VAN te MOORSELE, Roozestraat 110. De Notaris Vanden Bulcke te Moorsele, zal op de hierna vastgestelde zitdagen openbaar te koop aanbieden: EEN WOONHUIS met. afhangen en tuin, te Moorsele, Roozestraat 110, gekadastreerd sectie B., Nrs 1154 m/3, en 1154 n/3, met eene grootte van 5 aren 40 ca.; palende Noord de Roozestraat; Oost: Vereecke-Vandaele Aimé en kinders; Zuid: eene straat en West: Neyrinck-Vansteenkiste Désiré, de weduwe en kinders. Bewoond door den medeverkooper Hector Joye, tot 2 maand na den overslag. Een half t.h. Instelpremie. ZITDAGEN: INSTEL: DINSDAG 27 APRIL 1943, OVERSLAG: DINSDAG 11 MEI 1943, telkens om 5 uur namiddag, ter herberg «In de Keizer bij Achiel Vanwynsberge te Moor sele, Sallnus. ^BBBBSBEBBBBaBBBBBBBBBBBBBBB UIT TER HAND TE KOOP UIT DE HAND TE KOOP Hoek WINKELBLOK op drukke han- delsligging. Gevel 12 x 8 met. Opp. 100 m2. Ben. winkel, 3 pl.; boven 4 verd. van elks 5 pl. Opbrengst 25.200 fr. Prijs 700.000 fr. HANDELS OPBRENGSTHUIS vlak bij Middenstatie. Opp. 200 m2. Gevel 6 m. Ben. inkomg. marmer, winkel, eetk., keuken, overd. terras, hof; 1" verd. 4 pl., en geïnstal. badk.; 2» verd. 4 pl. en geïnstal. badk.; W.W., W.C. op elk verd.; 3° verd. 3. pl., W.W., W.C. op elk vloer. Centrale verwarming. Prijs 495.000 fr. OPBRENGSTHUIS bij Turnhoutsche baan Borgerhout. Opp. 150 m2. Gevel 5,50 met. Ben. 5 pl., overd. koer, hof; 2 verd. van elks 5 pl., W.W.. W.C. Huur 12.000 fr. Prijs 400.000 fr. Interessant blok van drie HUIZEN (2 winkel en 1 burgershuls) op goede ligging stad; elk huis heeft 2 verd. Worden samen verkocht voor den spot prijs van 360.000 fr. BURGERS OPBRENGSTHUIS, Kiel. Ben. 3 pl., koer, 2 verd. van elks 3 pl. Gevel 5 m. Prijs 200.000 fr. BURGERSHUIS te Deurne. Opp. 200 m2. Gevel 5,50 m. Ben. 3 pl., keuken, overd; koer, hof; 1° verd. 2 pl.; 2° verd. 2 pl. én 2 mans. Prijs 250.000 fr. RENTENIERSHUIS bij Lange Leem- straat. Opp. 170 m2. Gevel 6 m. Ben. 5 pl, koer, hof; 1» verd. badk. en 2 pl.; 2» verd. 3 pl.; hooger 4 mans. Prijs 225.000 fr. Net modern gebouwd OPBRENGST HUIS in nieuwe wijk. Gevel 5,50 m. Ben. breede Inkomg, voorpl, mid- denpl, keuken, koer; 1’ verd. 2 pl, keuken; 2" verd. gr. voork. en mans. Prijs 150.000 fr. WINKELHUIS, Kerkstraat, 5 minu ten van Middenstatie. Gevel 7 m. Ben. winkel, 3 pl, koer; 3 verd. van elks 3 pl.; hooger zolder. Uitstekende lig ging. Prijs 310.000 frank. BURGERSHUIS Centrum Stad. Ben. 3 pl, koer; 1» verd. 3 pl, W.W, W.C.; 2e verd. 2 pl, W.W, W.C. Gansch verhuurd. Prijs 180.000 frank. Twee BURGERSHUIZEN te Bras- schaat. Opp. van ieder 169 m2. Ben. 3 pl.; boven 3 pl. verhuurd aan 350 fr. Prijs per stuk 85.000 fr. Te bevragen: WONINGBUREAU B. HANS, Schoenmarkt 18, ANTWERPEN, r— (Tegenover Torengebouw) Tel. 332.37. OP MAANDAG 19 APRIL 1943 om 2 ure namiddag, ter Marktplaats (bij ingang der Cinema Nova) te Nieuwpoort, openbare vrijwillige verkooplng van: 1. - Een prachtige eiken gesculptcerde EET- KAMERGARNITUUR, besraande uit: dres soir (2,40 m.), coulissetafel, 8 stoelen, kasje en een dubbel lederen clubzetel. 2. - Een eiken EETKAMERGARNITUUR, bestaande uit: 2 buffetten met rood-marme- ren tabletten, coulissetafel en 6 stoelen. Verders allerhande voorwerpen. Gewone voorwaarden en met gereed geld, De te koop gestelde goederen zijn zicht baar vanaf 10 ure voormiddag. KANTOOR VAN ARSEEN VERMANDER, Zaakwaarnemer, Fiskaal Raadgever, Beerststraat 5, DIKSMUIDE. UIT TER HAND TE KOOP Zeven gemeten LAND, gelegen te Gistel. Een gemet LAND, gelegen te Zarren. Vijf gemeten LAND, gelegen te Vladsloo. Drie gemeten LAND, gelegen te Beerst. Een moderne VILLA, langs de groote baan te Groot Antwerpen, alsmede verscheidene nieuwgebouwde OPBRENGST HUIZEN Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden ten bovengemelde kantore, alle dagen tusschen 9 en 12 uur in den voormiddag. UBBBBBSSBBaBBBBBBBBBBSaBBBB STUDIE VAN DEN NOTARIS DELAHAYE te WOUMEN. VJU JJt/VXXlXlLOv X, "au**. Noordkaai 16-18 - IZEGEM-Vaart. i u DE BESTE PRIJZEN HEBBEN VOOR UW MEUBELEN? - Verkoopt ze in het OKKASIENPALEIS VERKOOPZAAL GENT Sleepstraat 79 (Tram 4). Voor uw EENDAGSKUKKENS. Beste afstamming, ter BROEDERIJ JEROME CLAEYS, Westroozcbeke. - Tel. 161 Moor slede. VERKOOPING IN EEN ZITTING OP DINSDAG 4 MEI 1943 om 11 uur voormiddag, ter gehoorzaal van 't Vredegerecht te Torhout. De Notaris Masureel te Koekelare zal ten overstaan van den Heer Vrederechter van het Kanton Torhout openbaar verkoopen; Gemeente HANDZAME, Edewalle, steenweg van Edewalle op Handzame. KOOP 1. KOOP 2. de lasten, vallende 1 October, tot 1 October na het einde van den oor’cg. Koop 2 is gebruikt door aen medeverkoo- per Octaaf Polet, mits 150 fr. 's jaars boven de lasten, vallende 1 October, tot 1 October na het einde van den oorlog. 0,50 Instelpremie. SS32ESHn35ESSH3SS3aS3C35E33in UIT TBR HAND TE KOOP 2 PRACHTIGE VILLAS te KOKSIJDE-BAD. bemeubeld, 2 eet plaatsen. 1 rookplaats, ingangplaats, 13 Slaapkamers, 2 badkamers, kelder, garage, 2 keukens, 1 bergplaats, tuin met 30 fruit- boomen en bouwgrond. Oppervl. 3100 m2 m Inl. bij Aug. Pene’, Nieüwpoortstraat 8,1 werkwinkel Kcksijae. INSTEL: DINSDAG 27 APRIL 1943 om 10 uur stipt voormiddag, op het Vre degerecht te Torhout, van: GEMEENTE LÏCHTERVELDE. met aanhoorige gebouwen, welde, land en •bouwgronden, gelegen bij den Breeden Stee- ger, groot 5 Ha. 78 a. 60 ca, verdeeld in 14 koopen. Bewoond en gebruikt door Jerome Aer- noudt-Depuydt mits 3.500 fr, boven de las ten, zonder geschreven voorwaarden. GEMEENTE KORTEMARK. met chlcoreihast en bouwgronden, gelegen in de Torhoutstraat, groot 1 Ha. 24 a. 35 ca, verdeeld in 4 koopen. Bewoond en gebruikt door Auguste De- puydt mits 100Ö fr,, boven de lasten, tot 1 Oktober 1953. met aarhoorigheden, gelegen in de Kapelle- straat, groot 28 a. 84 ca. Bewoond en gebruikt door Henrl Dewulf met aanhoorigheden, gelegen in de Kapelle- gelegen nabij den Drieweg, groot 45 a. 80 ca. Gebruikt door Auguste Depuydt mits 300 frank 's jaars, zonder geschreven voorwaarde. ’/a Instelpremie. IBKaBBBBBBBBBBBBBBBBBBKeEBaB STUDIE VAN DEN NOTARIS MASUREEL te KOEKELARE. UIT TER HAND TE KOOP: 1. - STAD IEPER. 2. - GEMEENTE BRIELEN. Ütenstlg voor winkel of herberg, gelegen Dorpplaats 105. 3. - GEMEENTE SINT-.TAN. Voor alle inlichtingen zich wenden ten kantore van den Notaris Van der Meersch, Rijselstraat 90 te leper. RBBSBBBBQflflBBBaBBaBBBSBBSBBB KANTOOR VAN DEN NOTARIS R. VANDENBOGAERDE te BESELARE. BIJ STERFGEVAL. OPENBARE VERKOOPING VAN TE WEVELGEM, verdeeld in Koopen, waarvansommige op den plakbrief afgebeeld: I. - HANDELSHUIS met gerieven en koer, Meenenstraat 89, groot 215 m2, bewoond door Julien Deboever; II. - BOUV7GROND in de Meenenstraat, groot 153 m2; III. - BOUWGROND daarnevens, groot 162 m2; IV. - EURGEESHUIS daarnevens, Nr 81, met verandah, keuken en hoveke, groot 134 m2, bewoond door Achiel Deruyter; V. - WERKMANSBUIS met erve, Klooster straat 3, groot 150 m2, bewoond door Victor Berstraete; VI - WERKMANSBUIS met erve. Kloos terstraat 5, groot 147 m2, bewoond door Odiel Duhamel; VII. - WERKMANSBUIS met erve. Kloos terstraat 7, groot 148 m2, bewoond door Jo zef Six; Vin. - WERKMANSBUIS met erve. Kloos terstraat 9, groot 149 m2, bewoond door Heetor Duhamel; IX. - WERKMAtiüIIUIS met erve, Kloos terstraat 11, groot 150 m2, bewoond door Mathilde Cappan; X. - WERKMANSBUIS met erve, Klooster straat 13, groot 151 m2, bewoond door de WprlllUla Dcpiaplr* XI. - WERKMANSBUIS met erve, Kloos terstraat 15, groot 156 m2, bewoond door de Weduwe Vermaut; Geen dezer bewoners heeft eene geschre vene pacht; XII. - BOUWGROND, hoek van Klooster- en Schoolstraten, groot 212 m2; XIU. - V7INKELBUIS, Lode de Boninge- straat 3, bewoond door de Weduwe De- blauwe, zonder geschrevene pacht, groot met keuken en koer 97 m2; XIV. - HAARKAPPERSWINKEL daarne vens, Nr 5, bewoond zonder pachtvoorwaar- den door de Kinders Ëlebaut, groot 115 m2, met keuken en keer; XV. - WOON BUIS met gerieven en vlas- kamer, Roeselarestraat 20, groot 190 m2, ge bruikt als vlaskamer door Jozef Langedock en Paul Tanghe, en de vlaskamer door Geor ges Boury, zonder pachtvoorwaarden; XVI. - BURGERSHUIS, Roeselaxestraat 32, groot 280 m2, bewoond door Leon Debels- Vanlede, zonder kontrakt; XVII. - HUIS ten oosten eener tweewoonst, bewoond door Suzanne Duquesne, zonder geschrevene pacht, groot 12 aren 60 centi aren, met uitweg naar de Moorselestraat; XVIII. - HUIS ten Westen van voormelde tweewoonst, met uitweg naar de Moorsele straat, poot 11 aren 30 centiaren, bewoond zonder kontrakt, door Ach. Seynaeve; IXX. - HUIS met magazijntje, gerieven en erve, groot 8 aren 68 centiaren, voorheen herberg De Waterhoenin de Moorsele straat, bewoond zonder kontrakt door We duwe en Kinders Reynaert; XX. - BOUWGROND in driehoek, Moor selestraat, groot 4 aren 17 centiaren, breed 22 m. 15 cm.; XXVII. - BOUWGROND langs de Moor selestraat, groot 4 aren 71 centiaren, volgens afteekening op den plakbrief; XXVIII. - HERBERG «Den Ankerlangs den steenweg naar Meenen. met gerieven, koer en erve, groot 3 aren 62 centiaren, be woond door Guillaume Coucquyt-Ronse, zonder pachtkontrakt; XXTX. - HUIS met erve langs den steen weg naar Meenen. Nr 226. groot 3 aren 65 centiaren, bewoond zonder pachtkontrakt door Marcel Vanruymbeke: en XXX. - HANDELSHUIS met gerieven en erve, Lauwestraat 108. groot 900 m2, be woond door Hubert Vanmarcke zonder ge schrevene pacht. ZITTINGEN: INSTEL MET PREMIE ter herberg Au Falsan doré OVERSLAG met recht aanpalende koopen samen te voegen ter herberg «De Zwaan», beide trsunstilstand te Wcvelgem,- op DONDERDAGEN 29 APRIL en 13 MEI '43, telkens stipt te 2 uur. Voorwaarden van verkooping en grond- -- teekenïug, met verdere inlichtingen, ter stu- mlts 850 fr. 's jaars boven die van den verkcophoudende notaris, waar afdruksels van plan kunnen bekomen worden. STUDIËN VAN DE NOTARISSEN GHEKIERE en SOETE en MEENEN. TOESLAG: DINSDAG 20 APRIL 1943 om 3 uur namiddag, ter herberg De Pes terij». bij Wed. Ch. Willaert-Beusellnck te Koekelare, van: Gemeente KOEKELARE, «Bisschophoek». KOOP 1. KOOP 2. Gebruik: Beide koopen worden gebruikt door Henri Raraboer-Debruyne te Koekelare, mits 525 frank ’s jaars, zonder geschreven pachtrecht. XSBB9BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM STUDIE VAN DEN NOTARIS ACKERMAN te HEULE. Landbouwers en Hoen- aerkweekers, wendt U voor het aankoopen van eendaag- sche kuikens, in vertrouwen MWL, tot de Handelsbroederij «Het Grenskuiken», CATTEEU-DELVA, Beveren-Ijzer. De fokhennen welke getrapnest worden zijn herkomstig uit het selectiebednjf der Firma Tombeux uit Kessel; de fokhanen uit het bedrijf der E. P. van Hachel. Alle fokdieren zijn pulorumvrij. OPENBARE VERKOOPING VAN STAD NIEUWPOORT L - Recollettenstraat Nr 62. met 1 a-. 33 ca. erve, met al de rechten op ocrlogsschadevergoeding en wederbelegglng Bewoond en gebruikt zonder geschreven pacht door de Wed. Goderis, mits 75 fr. te maande. 2. - Recollettenstraat Nr 66. met 4 a. 05 ca. erve, met al de rechten op oorlogsschadevergoeding en wederbelegglng. Bewoond en gebruikt zonder geschreven pacht door Jules Degryse, mits 100 fr. te maande. Te bezichtigen den Maandag en Woensdag van 3 tot 5 uur namiddag. ZITDAGEN: INSTEL: MAANDAG 19 APRIL 1943 OVERSLAG: MAANDAG 3 MEI 1943 telkens om 3 ure namiddag (torenuur) te Nieuwpoort, ter herberg «De Botermand», bij den Heer Albert Vanhove. Gewin instelpremie. STUDIE VAN MEESTER PIERRE DENIS, Doctor in de Rechten, Notaris te NIEUWPOORT. son Hélène». Zuidstraat 13, Veurne. Allerbeste Klaverzaad, bij Dionysius De A Zaeyer. Plaats 4. Reninge. Automatieke Weegschaal, kunnende tot M 20 kar. wegen, in zeer goeden staat. Veurnesteenweg 148, lener, paardencamion, geschikt voor melkerij, 2 ton tot 2 ton, in roeden staat, met nieuwe wielen en nieuw beslag. Paar Camionwielen met en ressorts. Batterii 12 volt voor auto. Motor 1/3 PK., 130 v-220 v. voor weschmachien. Sehip- straat 20. Nieuwpoort. Elektrische Motor, 2 PK., 110 volt, vcor gelijkstroom, met demarreur. 75 v»-- minderinsr. zoo go^d als nieuw. Bij A. Cal- ooen, drukkerij. Veurne. 'Tien okkasie Naaimachicnen Singer inslaande kon. 3 schuiven, als nieuw, Casselstraat 5, leper. Dlatte Pannen. Brieken, Badflens, Keners, i Trappen dienstig vcor graanzolders; Deuren, enz., alles voortkomende van af braak. Inl. den Zonda" van tot 16 u. «n den Woensdag van 9 tot 10 v Noord- burgwee 37. Veurr» en r’«ri svo"nrri?g van 10 tot 11.30 u. in de café De Boter mand Groote Markt. Veurne. JZindervelo, met 2 wielen, vcor kind van 6 tot 8 jaar. Aanb. bij oulien Eul- thinek, Bruggestraat, Poperinge. personenauto, nieuw sedert 1935, mat minstens 15 PK. Schrijven ter druk kerij onder letters M. S. E. Mannelijks Bediende: basiswedde 1000 fr. W1 per maand, niet geboren zijnde in 1924-23-22. Zien aanbiedan: Woensdag 21 April ’43, Kantonsekretariaat der N.L.V.C., Hozenaaisiraat 38, Veurne. Poede Paarden geleider, voor het Noor- den van Frankrijk. Onnoodig zich aan te bieden zoo men de 30-jaar niet heeft bereikt. Goed loon. Inl. bij Daniël Ghe- kiere, PiiKenistraat 4, Eriirxe, St-Jan-bij- leper. Goede Meid, 16-18 jaar, in huisgezin met 2 kinderen. Vanden Bogaei'delaan 22, izegem. Goede Boerenmeid, kunnende melken. T» Proven. A.t.D. I eerjongen bij coiffeur te Poperinge. Adres ter drukkerij. Meid, in café. Groote Markt 24, Pope- ringe. Goede W’erkman, kunnende melken. Liefst jongen van 16-17 jaar, kost en inwoon, In de Fontein Westkaai 3, leper. Goede Meid, voor alle weik, kunnende melken. Kost en inwoon. In de Fon tein Wostkaaf 3, lener. Goede Meid, voor café. BIJ Focqtienoy M Arthur. Zeelaan 48. D? Panne. Goiffeursg-ast. kunnende haarsnijden en scheren. Sporkynstraat 1. Veurne. Deftig Meisje, 15-18 jaar, bij kleine land- bouwer te Aoinkcr&e. Gcsae behande ling. inl. bij Wed. Corseiis, Dorpstraat, Aainkeriw. Heftige Meid, feeds gedimd hebbend, voor gesloten nuis. Bij Van Overstrae- ten, Statiestraat 35, leper. Heftige Meid, minstens 18 jaar, in hee- renhuis op den buit&n, te i^isele. A.t.D. Goede Boerenmeid, liefst kunnende mel- M ken. Hoog loon en goede kost. inl.: Steenwerkstraat 1, Nieuwkerke. leerjongen voor pasteibakkerij. Bij A. Vandscasteele, leperstr. 45, Poperinge. I eermeisje, om den stiel van mooiste aan te leeren. Inl. Pannestr. 9, Veurne. Twee bekwame halve Coilïeursgostcn, zonder kost noch inwoon. Onnoodig indien niet op hoogte. Schrijven met veel waarden inzake loon: Coiffeur Georgo, Albertlaan 29, Nieuwpoort-Dacen. Drin gend. Goede Boerenmeid, in spergebied. Adres ter drukkerij. Dureeljongen voor buitengemeente, 2 a 3 dagen per week. A.t.D. Heftig Dienstmeisje. Bij Geerges M.cr- telz, café In de Stad VeurneZee- laan 47, De Panne. Heftig Meisje, 15-18 jaar, lirttt van k’ i- ne landbouwer. Zeer goede berime- ling. Inl. ter Drukkerij Dumon, Nieuw poort. Goede Meubelmaker, bij A. Vandelan- noote. Beselare. Goede Boeren werkman, gord kunnende M melken. Veurnesteenweg 6. Prielen. Vrouw, om in haar huis naaiwerk te ver- richten. Julien Vankemmel, Brand hoek 35, Vlamertinge. p/erkmanswoonst met hof te Pollink- hove, gewezen herborg Eet Vosje Eigenaar L. Veriendc, Loo. Geldbeugel, op kraam, bij Wed. Malesys, op de Markt te Poptringe. Terug te verkrijgen aan kraam of in de Brugg:- op de Markt te Poperinge straat 26, Poperinge. Groote zwarte Hond, mannelijk geslacht, kleine witte vlek op tx/rse, lang naar en gekrulde staart, órag'ande haisbar.d. Aangeven tegen belooning ten politiebu- reele te Poperinge. Wij’ duizend frank, busschen leper cn Wattrelos. Tegen goede belooning te rug te brengen: Dorp 32, Wesivletereii. Mleine Fourrurc, petit-gris, Zondagna- midda jl. in de Jagerstraat te Pop:- ringe, tot aan de Statie. Tegen belooning terugbezergenPonerinuestraat 21, West outer. Naaml. Vennootschap gest. in 1903 Lange Nieuwstraat 40, Antwerpen. Private onderneming beheerd door het koninkl. besluit van 15 December 1934. Handelsreg.: Antwerpen Nr 3800. Kapitaal en Reserven: 31.750.060 fr. SPAARBOEKJES Intrest: 3,00 - 3,25 - 3,50 - 3,75 netto Leéhing op vaste goederen. Om meer inlichtingen te bekomen ge lieve U te wenden tot onze Agenten: KJ Krombeke: Mevr. Wed. Denys-Verhaeghe M Beveren (Y.): J. Tahon, Eere-Gem.-Secr. Oostvleteren: Mej. Yvonne Van Houtte Meesen: G. Dehem. Ploegsteert: V. Menet, 109 rue d’Arment. Roesbrugge: G. Delplace, Gem.-Secretaris Waasten: Pierre De Simpel, Notaris Wervik: Leon Debonnet. Lelestraat 26 Westvleteren: Mevr. J. Quaghebeur Woesten: Mevr. Romaln Deplnois-Berten Dorp 11 Woumen (Jonkershcve): Mevr. Em. Bar- bler-Vercruysse, Langeinarkstr. 341a 'J

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1943 | | pagina 4