DE GOEDE WEEK SPORTNIEUWS -o Kaasstremsel I 1 fQdfl/K’ff'fii tocht én vochtig is I Onze schoone Witte Donderdag i 'Vcrvoigw w p VOtKSCHE VROOMHEID DE WEEK IN ONS LAND de Goede Week MATCHEN VOOR ZONDAG DOODELIJK ONGEVAL TE IEPER OFFICIEELS BERICHTEN EN BESLUITEN klassementen IN ENKELE REGELS DUBBEL STERKE 0 f OESBSaËSaEStaQWSïaBEBBBSBflEIB KRONIEK DER BEVOORRADING EN KAASDOEKJES APOTHEEK KESTELIJN Gasthuisstraat, Poperinge. HARRY KAUR OVERLEDEN UIT HET STAATSBLAD - NIEUWE POLITIECOMMISSARIS VOOR ONZE KRIJGSGEVANGENEN KERKELIJK NIEUWS iHBESHEöEiaaaaia'snasiOffieigjHSBBB HEIMATSTUDIE IN VERZEKENS! PALMENZONDAG! SPREEK VLOT :-FRANSCH-: EXCELSIOR INSTITUUT HET STORMWEDER VAN WOENSDAG 7 APRIL DIJKBREUKEN AAN DE DÜRME AFTRUGGELAARS VAN KLEEDERKAART-PUNTEN OP RONDE IN WEST-VLAANDEREN ESBaQgaMBBBBaaBaaaHBQBaflBBBBBEiaBBflBQBBaZZIBBSKIBESBBaBBBBBialfiBBaiÜiaiiiBBüiSaiiüBffiKUfittaBBBBaSfl BEDRIJF PER BRIEFWISSELING EN MONDELING ONDERWIJS aS0ïg$2ESEJaESE3aa3SIEEEiaH3HS3SSI3E3S!3EE3SHBS2ïa0HS23K®aaaH!3» KALENDER DER TE SPELEN UITGESTELDE MATCHEN Uitslagen en IBBBS3BI383BBBS&iaBSBS3EaBaHaBaBUIB31BBBSB3BaBIBB3BHBBBBBraBBBMI3B393HB9EKEBB3IBRBBBBaBSSBB CIJ ALLE APOTHEKERS 14 tabletun fr. 12,50 30 tabletten fr. 25.50 2-4 1-3 7-io a 0-3 3. Brlelen Sp. 2-3 4-. S.K. Roeselare 8 4 4 0 26-21 5-25 2 7 18 4 0 3 1 WESTLAND BEGINNENDE CLUBS Demeyere V. 6. Elsene 7. Lokeren 19 20 20 8 8 9 7 5Meenen 6. S. Roesel. 8 0 7 1 8 0 8 0 2-3 2-3 9 8 8 2 9 7 1. W.S. Proven 2. Roesbrugge 3. Westvleteren 4. Poperinge 6'. Zillebeke 7. St Juliaan Houben. Cailteux. Govaert. Knockaert. 14-0 2-1 6-1 4-1 3 111 3 0 3 0 Defer. Degryse A. 1-1 9-0 1-1 2-1 0-1 1. S.C. Le Blzet 2. B.S. Kemmel 3 .Dikkebusch 4. Nieuwkerke 24 25 25 25 BEGINNENDE CLUBS WESTLAND 2. W.S. leper 3. Vlamertinge 4. C.S. leper A 5. B.S. Poperinge 6. C.S.leper B 1. Vlamertinge 2. S.C. Zonnebeke 3. S.C. Le Blzet ReningelstF.C. Roeselare Algemeens rangschikking. 4 1119-36 33 5 2 104-48 30 7 1 84-61 29 6 3 73-44 27 8 2 54-45 22 9 2 63-60 22 9 1 54-54 21 8 10 3 40-87 19 8 12 1 39-60 17 5 14 0 37-66 10 4 16 1 39-98 2 11 3 27-58 Boudry. Meulebrouc.c. Hu.lak. 5-8 4 2-24 1 .Wanneer gij den nadeeligen in vloed der microben in Uw mond doelmatig wilt bestrijden, moet gij ‘s morgens en 's avonds Uw tanden 'poetsen met Diamant Rose, het wetenschappelijke taroötniddel, het resultaat van langdurig laborato- riumonderzoek. Het dagelijksch ge- •bruik ervan zal U in staat stellen onbeperkt lang de fraaie tanden^, uit Uw jeugd te behouden.. een pot. water, wijl de zieke haar over- eindgezeten met kwade blikken beloerde en Uegreinsde. Met het volle potje na derde ze het bedde en dan sloeg de stank in haar neus. Heur maag hief en ’t brob- beldë in haar keel, maar ze stapte toch voort tot by den hcndspolk. Hier zi, man. Een geweldig armgezwaai, een vloek, een slag, en de pot vol water kletste te gen den muur in gruizelmenten. Jan! Jan, klonk het angstig uit de keuken en ’t wijf stormde de kamer in. ’k Wille van. dien mageren gijben niet besteld zijn! schreeuwde de zieke, ’k wille niet. Gij zijt er, luie fakkel Palmiere had verschoten dat haar hert beefdè; met één sprong was ze van het bedde weg en de kamer uit te wage, maar de arme vrouw, die intusschentijd hel derheid van geest gevonden en gepeisd had, schote voor haar op de knieën, al slagwater krij schend: «lefvrouwe, ge zijt er nu, om de liefde van den gekruisigden God! verlaat mij niet, kermde ze, en ver geef het hem; hij weet niet wat hij zegt en doet; hij is zot van de ziekte. De duts heeft nooit zijn moeder gekend en hij is door vreemde menschen groot gekweekt. ’k Wil die valsche dibbe bij mijn bedde niet! moorelde de zieke mei een vloek. Om de liefde van den gekruisigden God! Palmiere’s oogen rezen op naar het kleine kruisbeeld, dat hing boven de ka merdeur. Om de liefde van den gekruisigden God! Eén oogenblik nog weifelde ze en stond er als bedwelmd, dan verliet ze de kamer, kwam terug met een glas, schonk het vol en bood het, zonder een woord te spreken, den zieke aan. Hij zag het water mierelen, smekte, greep het glas en keerde het de keel ill, met de gulzigheid van een dier. Nog-nog! baste hij. Ze vulde een tweede glas, ’t welke hij H/Pn t.A DTnnrlo iiitr’r/w!” (Jan reikt© hij Nog-nog! 4 2 95-20 44 6 1 72-47 35 Palmzondag Paschen! Neen, ik heb het niet over de aloude Vlaamsche of volksehe gebruiken; daar over krijgt ge vzel iéts van... confrater L. J. Ik zuu het bijna over nieuwe, over jonge, nieuw in te voeren gebruiken heb ben: niet dat ik de oude wou af keuren... daar kan geen spraak van zijn, want dat ïs goud, 18 karaat. Maar ieder tijdstip van beweging en beroering brengt nieu wigheden meê. We leven in een tijdstip van beweging en beroering. Och, ik denk nu niet aan kanonnen noch aan bom- bardements-vliegtuigen. maar wel aan de beroering en beweging in ons eigen gods dienstig en kerkelijk leven. We gevoelen allen, we zien dat er daar iets vernieuwt, dat er daar meer gang in komt; we zijn niet meer zoo vreemd aan de diensten in de kerk, we leven die meer meê. Zeker, zooals vroeger keeren we op Palmenzondag naar huis met een takje gewijde palm; en op Paaschavond gaan we ’t gewijd water halen naar de kerk. Maar voor het overige houden we toch zoo weinig van de beteekenis van de dien eten in de Goede Week. Is er ooit op de wereld zoo een grootsch gebeuren geweest als de passie en de dood van O. L. Heer? We hoorden daarover spreken ’s Zondags in den Vasten, we luisterden aandachtig, maar we ZAGEN dat gebeuren niet... we •begrepen niet! We spraken wel van het hofkenop Witten Donderdag en ’s avonds, wanneer O. L. Heer wordt weg gedragen, noemde men dat in sommige streken: de «Begrafenis». Nu leven we dat meer meê! Op Witten Donderdag loopt de kerk ’s morgens vol, voor den dienst. En wan neer O. L. Heer naar het rustaltaar wordt gedragen, blijft er geen enkel fakkel meer staan. Ons mannevolk leerde meegaan in die procesie. In den d.ag kwamen schoolkinderen en zusters, ©enige vrou wen en... vier mannen voor ieder uur aanbidding, O. L. Heer gezelschap hou den! Wat is dat anders geworden! In na genoeg alle dorpen en steden van Vlaan deren hebben de vrouwen dèt aangepakt. En nu gaat het per straat of per wijk en met tientallen gaan ze nu hun uur of half uur aanbidding doen. Zoo hoort het te zijn: O. L. Heer niet alleen laten op dien dag waarop Hij ons het kostelijkste, het hoogst-koninklijk ge schenk gaf... het Heilig Sacrament. Ge moet toch maar een oogenblik nadenken om dat te begrijpen en meê te doen aan die... volkshulde. Want dat wordt een heerlijke, een prachtige volkshulde en die Is toch zoo... verdiend! Hoe er een mensch, die een hert in zijn lijf heeft en een oncedankbaarheid dien dag t’huis kan blijven, versta ik niet. Goeden Vrijdag!Dat is werkelijk de grootste dag van het jaar. Wear zouden we zijn en vrat zouden we zijn, zoo O. L. Heer voor ons niet ge storven ware op het kruis. We vereeren het kruis in ieder gezin! Daar moeten we niet op terug keeren. Hoe aangrijpend is de dienst in de kerk? 't Is alles zoo heelemaal anders als op andere dagen. Geen Mis, maar wel ee»i 1Voormezele 2. St. Wijtschate 3. Sp. Meesen 4. R.S. Loker 9-5 30-5 Eendr. Watou Prior Langemark. Eendr. Boezinge Union Abeele. Sansen. Lamoot. De genaamde Deeorte Jozef, 20 jaar oud, alhier wonende in de St-Jacobstrar.t 56, kwam Dinsdag rond den middag in de Rijselstraat met eene stookkar gereden. Ter hoogte van het Soldatenheta. wilde een voorbijrijdende vrachtwagen hem voorsteken, maar op zelfde plaats stond een personenauto, zoodat weinig plaats open bleef. De vrachtwagen die reeds voorbij was en niets had bemerkt, had met liet achterste gedeelte van zijn ge vaarte de stootkar weggeslingerd, derwijze dat de ongelukkige jongeling door de tra inen tegen de straatsteenen gesmakt werd. Een voorbijgaande priester kon het slachtoffer nog de H. Absolutie toedie nen. Met een schedelbreuk werd de jon gen opgenomen en naar het O. L. Vrouw Gasthuis óVersSbracht. waar hij needs voor zijn aankomst overleden was. t9BB9BB99B9HBB9BS!E»Ë3S&BBB99 DE BEVOORRADING IN SCHOENEN IN DE MAAND APRIL Van April tot September wordt geen contingent werk- en marschschoenen toe gestaan. Vorige contingenten mogen wor den uitgeput. Kunnen echter nog een machtiging tot aankoop van lederen schoenen bekomen: de personen die voor de eerste maal en voor minstens drie maanden naar het buitenland gaan werken; de zwangere Vrouwen; de uit krijgsgevangenschap te- rugkeerende militairen; de kinderen be- neden de 16 jaar met een maat grooter dan 39. Voor kinderen beneden de 16 jaar wordt een contingent toegestaan van 1 van het aantal inwoners. Machtigingen voor aankoop van lichte schoenen mogen zonder beperking worden Verleend. DE VERKOOP VAN MARGARINE EN BAVERDERIVATEN Vanaf 27 April e. k. zullen de klein handelaars nog slechts margarine mogen verkoopen tegen bijzondere zegels Nr 3. Hun reserve in boter mogen zij NIET ver- koonen tegen bijzondere zegels Nr 3. De stocks haverderivaten welke de klein handelaars op het einde van dit- rantsoe- neeringstijdperk nog in magazijn zullen héUben zullen zij slechts tegen zegels Nr 1 mogen verkoopen, als zetmeelhoudende produkten. VERVANGING VAN VERLOREN. GESTOLEN OF VERNIETIGDE ZEGELS De Gemeentediensten mogen voortaan slechte de twee derden der verloren, ge stolen of vernietigd verklaarde zegels ver vangen en de teruggave der voorschotten eischen gedurende den loop der twee vol gende rantsoeneeringsperiodes. DE AANVULLENDE RANTSOENEN VOOR ZWANGERE VROUWEN De zwangere vrouwen doen best hun desbetreffend getuigschrift in te dienen bij den aanvang der vierde maand zwan gerschap. De tekenning van aanvullende rantsoenen is beperkt tot hoogstens 12 rajitsoeneeringstijdperken. AARDAPPELKONTRAKTEN Ei- mag een kontrakt worden afgeslo ten ten voordeele van een kind waarvan de geboorte normaal wordt voorzien vóór het verstrijken van den termijn vastge steld voor hst uitvoeren der bedoelde kontrakken. IBBBBBBS9BBBRBBHBBEB0BBBBBB9 Wegens uitscheiuing van bedrijf over te nemen aan voordeellge voerv.aarüen: Te Asch hoorde een landbouwer bij nachte het luid gesnork van een varken. Toen de man opstond en naar den stal ging zien nam een dief de vlucht. In den stal vond den landbouwer het zwijn op den grond uitgestrekt maar met overge- sneden hals. Dieven drongen bij nachte' binnen on een kantoor eer.er Brusselsehe firma en legden er de hand op een aantal reken- en schrijfmachines ter waarde van 90.000 fr. Bij een vrouw wonende te Brussel, werden voor meer dan 3 millioen fr. aan aandeelen gestolen. Te Charleroi werden zeven personen ing-’rekend wegens vervaardigen en het verkoopen van valsche ranteoenzegels. Het hoofd van de bende was een drukker uit Marchienne-Docherie, bij wie bene vens het materiaal dienende voor het drukken der valsche zegels, nog 175.000 valsche zegels Nr 1 en één millioen frank, opbrengst van den zegelverkoop, aange slagen werden. Te St-Ghislain drongen drie gemas kerde bandieten binnen in de woning van een 60-jarige dien zij zwaar mishan delden, beroofden van een som geld als mede van alle stukken welke in zijn huis gevonden werden. Te Zesbrugge, bij het uitvoeren van bouwwerken, is een arbeider in het water gevallen en verdronken. Fred Snite, die. door kinderverlam- mbig getroffen, sedert 1936 in leven ge houden wordt door middel van een stalen long, zal in Augustus voor de tweede maal vader worden. In 1939 liet hij zich als bedevaarder naar Lourdes brengen, waar hij een bijzonderen zegen ontving van den H. Vader. Hij huwde in 1939. De wielrenner Oscar Vermassen werd op de baan Oudenaarde-Avelgem door een auto gevat en ten gronde geslingerd. De renner werd deerlijk gewond en ge kneusd. Zijn toestand is zorgwekkend. Te Lanaken drongen drie dieven binnen in een landbouwerswening, sloe gen de 17-jarige kleinzoon neer met een stuk ijzer en eischten vervolgens van de bewoonster des huizes dat zij haar geld zou aïgeven. De vrouw weigerde, waaren zij bewerkt werd met een ijzeren staaf bij zooverre dat zij hierbij een dubbele schedelbreuk opliep. Daar op het hulpge roep der vrouw geburen opdaagden na men de schurken de vlucht, waarschijn lijk met de luttele buit van 3 konijnen. Te Montignies-sur-Roc drongen ge wapende en gemaskerde bandieten bin nen in een'molen bewoond door een 75- jarige molenaar en zijn twee zusters. De drie oude menschen werden neergslagen en geld, juweelen en beurswaarden ter waarde van 250.030 fr. werden door de dieven gestolen. Een der vermoedelijke daders kon reeds aangehouden worden. BERICHT Gezien er sinds enkelen tijd verschillende Vriendenwedstrijden Ingericht werden zon der voorafgaande toelating (aanvraag 10 da gen vóór datum), heeft het Komitelt Wes- land besloten art. 73 C in volle strengheid toe te passen (ofwel de verbeurdverklaring van de ontvangsten, ofvzel met een boete van minimum 100 fr.). De Sekretaris: JANSSENS. OUDERDOMSR ENTETOESLAG Bij afwijking van artikels 40, alinea 3, en 42 van de wet van 15 December 1937, betreffende de verzameling tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vreegtijdigen dood, worden de genieters van den o udercomsren te toeslag zonder onderzoek omtrent de bestaansmiddelen, welke of wier echtgenoot het werk her nemen, ontslagen van de verbintenis welke zij hebben aangegaan van alle be roepsbezigheid d'Sfi.nlt-ief te staVer>, op voorwaarde van schriftelijk aan het Dc- partaaent van Arbeid en Sociale Voor zorg rerlcht te geven dat zij het voordeel van den ouderdomsrentetoeslag verzaken. Degenen die van dit voordeel zullen gebruik gemaakt hebben, zijn er toe ge rechtigd eene nieuwe aanvraag cm den ouderdomsrentetoeslag zonder onderzoek omtrent c'e b:staansm!ddelen in te die nen. zoodra zii. evenals. In voorkomend geval, hrn echtesrcot, definitief opnieuw einde zullen gesteld hebben aan alle be roepsbezigheid. ORDENING v.AN nE RECLAME OF ADVERTENTIE Om reclame te voeren moet men een vergunning bezitten. In het Staatsblad van 11 April jl. zijn twee besluiten verschenen betreffende de vergunning van adverteerder en het ver eenvoudigen van het meten de# adver tentieruimte in de dagbladen en andere uitgaven. Volgens deze besluiten is het vanaf 11 Juli 1943 verboden- om ’t even welke reclame te voeren of te doen uitvoeren wanneer men daartoe geen vergunning heeft verkregen. Uitzondering wordt gemaakt voor gele- genheidsadvertenties die geen béroepsbe- drijvigheicl bevorderen, aankondigingen van notarissen en deurwaarders, wette lijke bekendmakingen, reclame in- eigen bedrijf, berichten en aankondigingen ten behoève van groepeeringen waarvan het doel uitsluitend een politiële of kerkelijk karakter draagt, enz. voor iedere aanvraag is een inschrij- vingsrecht van 100 fr. geheven (25 fr. voor kleinhandelaars en bedrijven met één zetel en slechts 2 werklieden). Wij raden iedereen die reclame voert aan, deze Verordening te lezen en zich daarna onverwijld in verbinding te stel len met de Reclamecentrale, Maurice Le- mormierlaan 107. Brussel. De te vervullen formaliteiten werden tot een minimum beperkt. Aanvraagformulieren voor een adverteerdersvergunning worden door de Reclamecentrale gratis verstrekt. DE FABRICAGE VAN TABAKPRODUC- TEN EN TABAKSSURROGATEN De fabrikanten van sigaren, sigarillo’s, sigaretten, rook-, pruim- en snuiftabak, evenals de fabrikanten van tabakssurro- gaten, dienen zich te schikken naar de bijzondere voorschriften welke de Tabaks centrale hun kan mededeelen betreffende de fabricage, inzonderheid wat aangaat het gewicht, hst formaat, de samenstel ling, de verpakking eh de merken der afgewerkte producten. IBBBZllB^BBBSElBBEJBBBBSBflBSBBB zoeken om de dood zelf. Neen, niet om de dood., maar om het liefdewerk zou ze gaan en mocht het dan tóch God believen, haar door de ziekte te willen verlossen... Den avond van den eigensten dag viel ze op het onverwachts te Beerthrems toe. De vrouwe vuil en kijzig, zat te midden van de bende kinders aan tafel en voor avondmaal had ze niets dan een kant droog brood en patatten met de pele. Ze keek Palmiere, die na aangeklopt te heb ben, bin’kwam, sim aan en vond geen an dere woorden dan: lef vrouwe, de ziekte is hier! ’k Weet het, vrouwe, knikte de juffer, ■en ik ben hier om u te helpen. Is ’t Gods mogelijk! riep het wijf en ze sloeg de handen inéén en bekeek Pal- misre met uitpuilende oogen, verstomd en verlaiml. Uit de kamer klonk een brutale vloek en een dreigement met beestachtig ver wijt. De juffer keeis vrouwe Beerthrem vragepd in de oogen. ’t Is de geweldigaard die achter drin ken ’-oept, ruide ze door de tanden, met ■een “jdclijk wezen en op een toen zonder voois. Wat drinkt hij? Niets dan water. Hij wil maar dat en hjj zou de zee uitdrinken. ’k Zou mij wel mogen-vierendeclén cm in en uit de kamér ie dansen. Hij zwijgt nooit! De ziekte had beter op mij gesprongen... ’t Had een verlossing geweest. Is er watei’ in de kamer? vroeg de juffer. Jaa ’t, knikte de vrouwe, er is een volle kan op het tafeltje en een kom er nevens. Palpiiere stond op en ging voorzichtig in de kamer, Waar de zieke overende op den vullen polk te nestelen zat. Hij keek haar eerst verstomd en dan venijnig aan, smeet de dekking af tot tegen het voet- ende en vroeg dan barsch en bot: «Wat komt je, gij, hier doen? U oppassen en bezorgen en uw wijf helpgn. man, antwoordde Palmiere. aan niemand uw lijden dan aan God en Hij zal u verlossen. Weken en maanden volgde ze dien raad zonder uitslag, eeuwig beet hot lijden aan heur'hert; fltijd voort brandde de vlam- me. Dcodzijn! kermde ze, doodzijn! Tijdens het hoogtepunt van dit lijden vernam ze van een winkelklante, dat de typhus, die jarenlang waar-hier-waar- daar op Spiteberghe slachtoffers mick, Jan Beerthrem, oen gebuur van boer Ver- scheure, geveld had en den man zoo erg in de klauwen hield, dat hij er waar schijnlijk sou moeten voor gedoen. Beer- threm was een arme man met het kot vol kinders. De vrouw was een deerlijk schepsel, onbekwaam den groeten last te torsen die op haar drukte en haar on- noozel miek, te meer, daar Beerthrem zelf een brutale vent was. die, spijts de ar moede, nog dronk als hij aan geld ge raakte en soms zijn wijf mishandelde. Bij het vernemen van dit nieuws, viel juffer Magerhans aan het mijmeren: de typhus in het bloed van dien dronkaard... Die mensch moest vergaan... Het vergift zat hem in het bloed... Dood moest hij!... Ja, daar was de dood, te Beerthrems, dichtpij, op een kwartieruurs afstand... Toen juffer Palmiere dien zelfden dag nog vernam, dat Beerthrem’s huis dooi de buren als de nest gemeden werd en de arme huismóeder*er alleen, stond, met de zorge van zeven kinders en den oppas van den typhuslijdei-, die te woelen, te vloeken en te verwijten lag op den slor- üigen kafzak, dan vond ze plots een ze keren uitweg naar het doel: Beerthrem gaan oppassen, de ziekte betrappen en doocl^aan Ze deelde haar besluit aan moeder meê, die huilde en jankte, maar Palmiere liet alles in den brand, liep naar de kerk en ging knielen voor het Heilig Sacrament. axcujê-v luim, wevo Bidden deed zo mot meer oOdert lang; had haar bijgestaan met ze ’n kon niet, en, wat ze zocht of niet, d: doe werken van berm-nu nog allerminst vond ze formulen. of dienst: waar alles ons spreekt van krais en kruisdood, tot het kruis wordt ontbloot, vereerd en ter vereering uitgesteld. Ik weet wel, in vele parochies werd een solemneele kruisweg gedaan gister, op het feest van O. L. Vrouw. Maar die kruisweg op Goeden Vrijdag! en in vele plaatsen wordt er nu ook ’s avonds een kruisweg gedaan afzonderlijk voor de mannen! Ik lesrde. als ik nog een... boontje was, ’s Zondags na de Mis den kruisweg gaan met... vader! En ’t was ge woonte in dien tijd, bij ons ten minste, dat ’t mannevolk, zoowel werklieden als boeren den kruisweg gingen. Zoo er in derdaad één mannelijke devotie bestaat dan is het wel dié, de kruisweg! En zoo er een devotie is, aangepast aan onzen tijd, dan is het weerom wel die! De heele menschheid gaat nu haar kruisweg! Er is geen gezin, er is geen rechtgeaard mensch of hij gaat nu zijn kruisweg en, we mogen het er wel bij voegen,... wee diegenen die profiteeren van den kruis weg van hun medemenschen Ik kan nu soms waarom het ver zwijgen? zoo lange stilstaan bij de vijfde statie, waar Simon van Cyrene het kruis helpt dragen! Was O. L. Heer niet mansgenoeg om zijn kruis alleen te dragen? Wat was toch die hulp van een schamélen boeren knecht? En dan zie ik heel wat anders. Wie wordt niet geren geholpen in zijn nood? Is de minste hulp die ons geboden wordt nist een troost en een verlichting? Als een klein kind een armen ouden sukkelaar helpt is die kinderhulp misschien ontoe reikend, maar het gebaar van het kind is een ontlasting voor den ouden duts. Maar als ik nu denke dat O. L. Heer zelf ZIJN schouder onder ons kruis steken kan! dat Hij niet zijn goddelijke macht ons helpen kan en wil!... dan krijgt onze eigen kruisweg in oorlogstijd een heel an dere beteekenis. En ’t is toch zoo alle machtig waar en zoo ontstellend... een voudig!- Maar we hebben veel te veel gedaan zonder nadenken en we hebben veel te veel nagelaten, vergeten en verzuimd om dat we uit slenter en gewoonte handelden en niet nadachten... De «kruisweg» was uit de... mode. Dat was goed voor non- nekes en voor een hospitaal of een kli niek, of voor een oud-mannenhuis. Wie dacht nog aan kruisweg, aan lijden en verdriet e'n passie als 't ieder dag feest dag of kermis was? We ondervinden nu en we zullen *t nog lang aan den lijve gevoelen dat ons we reldje geen paradijs is; ’t was misschien van... ver een paradijs, maar verre van een paradijs te zijn! Nood zoekt troost», dat doen we onbewust wanneer we den kruisweggaan. Dat doen we onbewust wanneer we de Goede Week meevieren, zooals het ons gevraagd wordt. Zonder Goede Weekzonder Goeden Vrijdag» geen Paschen!... ook niet voor ons. Het nieuwe leven, dat met Paschen begint, kon niet geboren worden zonder den doodstrijd van Goeden Vrijdag. Het innig meevieren van de Goede Week is voor ens de beste voorbereiding tot Pa- --j ■- BOER NELIE. Bevordering Reeks D. Un. DoornikRacLokeren S.K. RoeselareS.C. Jette Kortrijk Sp.F.C. Knokka S.C. Eisen©S.C. Meenen Un. LakenV.G. Oostende v-x Cr. GanshorenF.C. Roeselare 0-3 alle .edele burgerlijke en cliristelijke be gaafdheden vatbaar, en... wat had ze er mee gewonnen? Tot wat eiiide was ze gekomen? Was ze, zij, die zoo fijn en godsdienstig opgeleid werd, vrij gebleven van de krank heden, welke in dien armen man krioel den? Méér nog: had ze die niet aange kweekt? En moest ze door al de ge var. n, welke die man doorleefd had, gegaan zijn, ■zou ze, spijts voorixsald uanuiamg, spijts besef van eigenwesrde en ingebo rens afschuw v:.n het kwaad, zou ze sterk gebleven zijn? Zou ze het doorgencuden hebben? Had ze h«t doorgeheuoen? Waar toe was ze gekomen? Sterven! Zo hau willen sterven. Ze had een bedekte zelfmoord willen plegen, om dat haar grillig hert, dat ze involgde, onvoldaan bleef. Gemarteld door een vloed van gedach ten, die zich in haar opdrongen, stapte ze traag en lijdend door den avond voort. Voor de eerste maal van haar leven was ze rechtzinnig in haar eigen hert neêr- gedaald en besefte ze in ootmoed en wee dom, haar armoede en nietigheid. Thuis gekomen, zette ze alles in orde, klapte met moeder, troetelde deze zacht jes in haar bedde en betrok haar eigene slaapkamer. Langs den wand, boven haar bed, hing het kruisbeeld, dat seffens haar blik ving. Om de liefde van den gekruisigden God! Die woorden klonken aan heul ooren, alsof de arme vrouw die nog uit sprekend was. Palmiere knielde, bekeek sterrelings het kruisbeeld en ging in haar binnenste. Een diepe schaamte en eindeloos wee overvielen haar vanher en verpletterden haar; ze hief de blikken, welke ze be schaamd afgewend had, terug op, én, ook voor de eerste maal, krecsch ze lang en veel, om haar eigene diepe ellende en schuld. Na de tranen volgde hst gebeji, en, na het gebed, het licht. met haar zoon en dochter hun hof zou den verlaten, om te komen, rentenieren in het prettig huizeke rechtover de kerke- deur. Bij het vernemen van dit nieuws ging hei. hert van Palmiere ’t welk zij zelf nooit bemeesttrd had weêr open. Ze beklapte dit nieuws met anderen; ze sprak er van met haar moeder en de winkelklantenze dacht er aan dzn dag door en za droomde er van ’s nachts. Wat onvermijdelijk was, volgde; tegen dat oe Comm«s ten haif jaar op ae CiorpFplaats woonden, was ze voor den tweeden keer verliefd, smoorlijk verliefd op den. nu veertigjarigen Désiré. En toen naderhand, na den dood zijner moeder en zuster, Désiré kerkbaljuw werd en zij hem dagelijks in den vroegen morgen aan de kerkedeur vond en hem in de kerk verordeningen, geerden. Met gedurig zag dienst doen, groeide die liefde tot uit- o.,. hot hnt zinnigheid aan. Nu was dit geweldig ge voel niet meer in dichterlijkheid opge schoten, maar wel vrij en los, woest wil lend, een echte drift die haar verteerde, die in haar bloed gloeide, die haar zot miek, die haar deed draven van den esnen biechtstoel naar den anderen, doch haar immer sterker in den klauw greep, tot voor Gods tabernakel. Dan was ook de tweede slag gevallen, wreed en ongenadig: de genadeslag. Van brandende koorts zakte ze verkoold ineen en krinkelde zich onder de bete van de laatste vlammeniikken. Dcodzijn! Dood zijn! dat vroeg ze, doch de dood ’n wilde van haar niet, maar wél het weê: de vlamme beet voort in de kole en stierf niet uit. a- Pater Steiner, de heilige man, was dan Bidden deed ze niet meer sedert lang; gekomen en i troost en raad. hertigheid, dochter, raadde hij heur aan,zielevonken; angst en twijfel overvielen bezoek de armen, bezorg de zieken, zeg haai'. Zonde, ja, zonde was *t de dood te E. P. PARIJS, 9 April. De bekende Fransche filmartist Harry Baur, is Don derdag nacht in zijn woning te Parijs aan de gevolgen van een hartkwaal over leden. Bij besluit van 9 April 1943, is de Hr Cipedo, J., aangeduid cm het ambt waair te n«nen van politiecommissaris der ge meente Moorslede, arrondissement Roe- selsre, in vervanging vn den Hr Van Boxtael, P., die er toe gerechtigd wordt zijn pensioenaanspraken te doen gelden. Mengelwerk v. 17 April 1943. Nr 32. UT1 MIETJE MANDEMAKERS CiE door EDWARD VERMEULEN Al wist ze zeker, dat het wél met haar gedaan was, toch bleef de hunkering kna gen, doch dat gevoel verdook ze onder den uiteriijken gemaakten vorm, een vorm van stijfheid en strengheid in wezen, hou ding, gebaar en woord. Streng was ze, ja, tegenover anderen. De weekelijkheden welke zijzelf zoo lang in haar hert ge- dregen en gevoed had, wreef ze nu ande ren als groote zonden aan. Ze wilde in haar binnenste niet belijden dat ze een kranke vrouw was, zeer vrouwelijk-zwak gevoeld had en nu nog, te midden van haar menigvuldige devote oefeningen, van ondeugende hunkeringen dóórvreten was. Met den mond waarmee ze 'bad, bezwad derde ze den naam en de faam van eer- lijlte meisjes, omdat deze ongekunsteld lieten zien wat ze waren, en, in regel met alle - - achter het averochtsche, het kranke en het leelijke in anderen te zoeken, zag ze eindelijk alles met en door den achter docht, die gewoonlijk het schoonste z;lf in smoor verduistert. Veel jaren gingen voorbij; juffer Pal miere was en bleef op Spitsberghe een welgekende figuur; voor velen was ze een bespottelijk wezen, voor sommigen een hatelijk, voor anderen een gevreesd, voor eenige armen esn goed wezen want ze kon geven en gaf en voor eenvoudige menschen. een door-end-door christelijk. Christelijk was ze werkelijk en terug getrokken, doch teruggetrokken uit dwang en niet door vrije keuze en opoffering en daarom ook bleef haar hert vol onvol daanheden, omdat ze te krank was om den berg op te klimmen, doch dit aan schouwde ze als bekoringen, buiten haar verlangen en haar schuld. Zoo was het met haar gesteld, als plots hej^meuws rondliep, dat weduwe Commers Ze vulde een 1 mem, niuwuuxuuo jTtumAcie. even te gi’onde uitdronk Ze ging tot bij het tafeltje en schonk haar het glas en grolde: Cl, vv XJ vomavu-XU.kJ. G.S. VoormezeieSp. Messen Algcmeene rangschikking. 4 4 0 0 14- 5 8 5 2 2 1 11- 8 5 5 2 3 0 10-10 4 3-15 1 2» Kampioensch. Jeugdploegen. C.S. leper AW.S. leper C.S. leper B—B.S. Poperinge I« Afdeeling B. Brlelen Sp.Pr. Langemark Algemeens Rangschikking 1. Pr.Langem. 12 8 2. E. Boezinge .12 8 3. Brtelen Sp. 12 7 4. C.Langem. 12 6 5. Zandvoorde 12 5 6. Zillebeke 12 5 12 0 12 0 12-110 0 Beker C. S. leper. REEKS A. 15.00: E. WestvleterenW.S. Proven 15.00: B.S.PoperingeRoesbrugge REEKS B. 15.00: St. WljtschateVoormezeie Lahcusse. 15.00: R.S. LokerSp. Meesex V.d.Broucke A. REEKS C. 15.00: NieuwkerkeKemmel V.d. Broucke. M, 15.30: DikkebuschS.C. Bizet Verbeke A. REEKS D. 15.00: BrielenSp.S.K. Elverdlnge Scheirs. 15.00: Pr. Langem.—W.S. Iep. De Keirschieter REEKS E. 15.00: S.K. ZillebekeHoutemSp. Brabandts. F.C. Zandvoorde (bye). Rcserveplocgcn. 15.00: ZonebekeS.C. Bizet b.K. Vlamertinge (bye). Tweede Kampioenschap Jeugdploegen. 15.00: ReningelstC.S. leperA. 16.30: C.S. leper B.Vlamert. 17.30: B.S. Poperinge—W.S. leper V riendsn wedstrijden. 14.30: NieuwpoortLombardsijde 15.00: Rac. WervikVlamertinge Eindronde Reserveploegen. S.K. VlamertingeZonnebeke 2-2 Algemeens rangschikking. 4 3 0 1 10-5 7 .5-6 3 3-7 0 Vriendenwedstrijden 5 11 2 29-35 121R.S. StaveleK. Krombeke 2 13 3 26-83 Beker C. S. leper. REEKS' A. E .-WestvleterenPoperinge W.S. ProvenRoesbrugge Algemeene rangschikking 5 4 1 0 13- 6 3 4 2 2 0 16-10 4 3 1 2 0 16- 9 2 4 13 0 REEKS B. St. WijtschateR.S. Loker Het schip Caritas is uit Amerika te Marseille aangekomen met aan boord 2.000 ton voedingsprodukten en kleede- ren voor de Belgische krijgsgevangenen. Het Boode Kruis vernam dat onder die lading o. m. volgende waren aanwezig zijn: 110.000 paketten. levensmiddelen ge schonken door het Candeesch Roede Kruis, 50.000 hemden. 43.000 onderlijfjes, 43.000 onderbroeken, 12.000 paar schoenen, 76.000 paar sokken, 3.000 dekens, 5.000 in- dividueele kleerenpaketten, 20.000 ciga- ren, enz. enz. Deze verzending werd gedaan door het Amerikdansche Roode Krais met bestem ming van het Internationale Comité van het Boode Kruis te Geneve dat zorg zal dragen voor de verdeeling in de kampen. Door de zorgen van het Boode Kruis van België kwamen anderzijds te Lissa bon toe, voor de ravitailleering van de Belgische krijgsgevangenen: 2.000 kisten Corriéd-beef, wegende meer dan 46.000 kgr. Deze zijn een gift van het Argentijn- sche Boode Kruis. F.C. BruggeSt. Kortrijk Rangschikking -ploegen II’ Proii.l 1Kortrijk 11. Elverdlnge 2W .Sleper 3. Brlelen Sp. B 3 1 47-21 171 4 0 73-25 16 4 1 44-25 15 5 1 45-36 13 5 2 36-31 12 6 1 32-41 11 S.K.Nleuwkerke-^Dikkebusch 2-4 Rac. Gent—Dendermonde Algemeene rangschikking. 1. Kortrijk 3. Meenen 4. R.C.Gent 24 14 5. Denderm. 27 13 23 13 21 16 Rangschikking Reserve-elftallen. 1. F.C. Roeselare 7 5 1 1 20-13 11 8 4 3 1 17-15 7 3 2 2 14-12 O A A n 8 17 0 13-29 Rangschikking ploegen 11° Gew. B. 12 9 3 0 47-36 18 11 7 2 2 46-21 16 11 7 3 1 43-25 15 12 6 4 2 54-35 14 5. Passchendale 11 5 6 0 29-33 10 6-31 1 8-42 0 0-2 a. 1-1 S.K. ReningelstVlamertinge 3-0 Algemeene rangschikking. 1. S.K. Reningelst 5 3 0 2 16- 5 8 -- 5 3 2 0 13- 6 7 5 3 2 0 11-14 6 5 2 2 1 17- 7 5 5 12 2 5 0 4 1 Teder dag der Goede Week heeft in het volksleven van Vlaandren zijn eigen prin ts geslagen. Laten we daarom eens samen de groote beteekenis van dezen hoog heiligen dag. alsmede zijn bsdied in het kol-'urige volksleven onderzoeken. We zeggen Witte Donderdag omdat al les in ’t wit geschiedt op vandage aan onze altar: n. Er wordt dus feest gevierd, want wit is het feestkleur der Kerk, zelf., het paarse dekkleed van het kruisbeeld wordt door een wit vervangen. Op dezen dag immers deden de apostelen hunne eerste Commu nie en werden zij door Christus zelf Priester gewijd. Maar ook rouwt de Kerk nog op Witten Donderdag omdat het bitterste van Jezus' lijden zeer nakend is: Zijn doodsangst in den hof van Gethsemanie. Daarom zal de liturgische kleur 's namiddags reeds zwart zijn. Zoo wordt Witten Donderdag een dag van blijdschap en van droefenis. Want bij het Gloria dei- Mis luidden de klokken en rinkelen de bellen nadien verstomd alle geluid tot doodsche stilte. De priester consacreert twee hosties, waarvan ééne dient voor den dienst van Goeden Vrijdag, waarbij dan alleen ééne nutting, maar geene Consecratie zal plaats hebben. Na de plechtigheid wordt het altaar, ontdaan van alle sieraden; het tabernakel staat open, en enkel zes kandelaars zon der licht omringen het gesluierde kruis beeld. in de kathedrale kerken worden vandaag, binst de plechtigheid, de Hei lige Oliën gewijd. Deze oliën zullen voor een drievoudig doel gebruikt worden: de Olie der Zieken voor de zieken, de Olie der Kathechu- menen voor het doopsel en het H. Chris ma voor het Vormsel. Nog andere benamingen gaf men vroe- men Weiten Donderdag zoo vernoemt men Weiten Donderdag, zoo vernoemt Gezelle in «Rond den Heerd», weite, dat is koorn. zooals in boekweit; men at avonds wit weitenbrood en dronk wit ten wijn. Dat liet men zoppedoppen. En van dat zoppedoppen kregen we al lerlei varianten zooals: Zoppedoppen- PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN Zijne Hcogw. Excellentie Mgr Lamiroy, Bisschep van Brugge, heeft benoemd tot Pastoor: Te Wakken: E. H. Soenen, Pastoor te O:selgem, in vervanging van E. H. Macs. Te Oeselgem: E. H. David, Onderpas toor te Meulebeke. Er lag over Jerusalem 'n Feeststemming, 'n zonnelach. Veel volk was daar en wachtte Hem, Want Koning Jezus kwam dien dagl Eenieder strooide bloem en blaan. En wuifde juichend blij met palm! 't Volk lei zijn mantels op de baan! Hosanna! Klonk de jubelgalm! 'n Ezel was zijn koningspaard Hij had geen lijfwacht, zwaard noch scheê. Hij was zoo goedig, zacht van aard Hij is de Vorst van Liefde en Vreê! Beselare, 1943. GEO. NIEUWE LEENING VAN 3 MILLIARD Een nieuwe leening, ten beloope van 3 milliard frank, zal worden uitgegeven aan een rentevoet van 3 De loop tijd zal 44 jaar bedragen. De uitgifte prijs is 940 fr. voor een obligatie van 1.000 fr. nominaal. De inschrijving wordt open gesteld den 19 April tot den 30 April. DE 25.000 HA. KOOLZAAD OVER SCHREDEN De bij de N.L.V.C. binnengekomen kon trakten voor de teelt van Zomerkoolzaad hebben, naar verluidt, oen gezamenlijke oppervlakte van 17.500 ha. bereikt. Samen met de 7.851 ha. verbouwd Winterkool- zaad heeft de algemeene oppervlakte welke aan de teelt van koolzaad werd besteed, dus reeds de 25.000 ha. over schreden. Dit zal reeds een merkelijke aanwinst beteekenen voor de vetsroffen- vooiTdening van ons land. THANS REEDS 430.000 VLAMINGEN EN WALEN IN HET RIJK TEWERK GESTELD Door Belgaoress werd medegedeeld dat naar een bericht van het Duitscfte Ar- beidsambt er on dit oogenblik 430.000 Vla mingen en Walen in het Rijk tewerk ge steld zijn. GEWEZEN SEKRETARIS-GENERAAL OVERLEDEN De Heer Ernst de Bunswyok, gewezen sekretaris-generaal van het Ministerie van Justitie, is te Brussel schielijk over leden. Hij bevond zich in een kring en praatte met vrienden toen hij plots in eenstortte. Hij besweek tengevolge van een hartverlamming. De aflijvige was zeventig jaar oud. SffifflHSSSEaBBIMBHHKISaSlSSMEHSB Duitsch Engelsch - Spaansch na zes maanden, door brief methode. -Boekhouden-- Steno-Dactylo - enz. Dietsche Vest LEUVEN. Gratis proefles en prospectus. - Diploma einde studie. BBBBBHBHI3BBBBBBBEBBBB3BBBBBB Tijdens het stormweder van 7 April jl. spoelde een sluis weg van de Durme te Waasmunster. Een bres van 8 meter werd in de dijken geslagen en zelfs de binnendijk begaf onder den druk van het water. Uitgestrekte landerijen veerden on der water gezet. Met den springvloed steeg de waterhoogte van de Durme, die normaal 5 meter is, tot 6,7 meter. Hon derden hectaren werden overstroomd en meer dan 53 ha. bezaaid of beplant met tarwe, ajuin, aardappelen, enz. werden blank gezet en de gewassen vernield-. Te Waasmunster zelf geraakte het water tot een halve meter hoog in de huizen en al wat in de kelders was werd vernield. Te Wichelen begaf de dijk eveneens voor het Scheldewater. Groote verwoes tingen werden hier verhinderd door den aangeleiden nooddijfc. Te Nukerke werd een oude molen naar beneden gerukt door den wind. Te Welden stortte het dak van een stal in onder den druk van den wind. Een man die in den stal was werd bedol ven onder het puin en stierf nadien aan de opgelconen verwondingen. Te Kieldrecht bevonden zich 200 schapen op een schor van de Schelde. De schor werd onder water gezet bij hoogtij en alle schapen verdronken. GBBSgBBSB3BRSSBBE!33aBaBBaBBi3 Naar verluidt loopen thans netgekleede heeren West-VIaaïftTeren lond om pun ten van de kleederkaart af te truggelen. Zij werden o. m. gezien te Woumen. Die lieden verklaren dat binnen enkele dagen de punten Nrs 1 tot 100 weldra niet meer geldig zullen, zijn en koepen dan deze zegels op aan een spotprijs en be loven'terug te komen met allerlei stoffen, maar men ziet ze evenwel niet meer terug. Het is onnoodig erop te wijzen dat hun be^agingen van allen grond ontbloot zijn en èr geen sprake is de punten Nrs 1 tot TOO ongeldig te verklaren. Iedereen weze dus o» zijn hoede voor dit nieuw soort aftruggelaars. 25-4 16-5 Eendr. Boezinge Eendr. Watou. Union Abeele Prioi- Langemark. 2-5 33-5 Prior Langemark E. Boezinge. Eendr. Watou Union Abeele. Een beetje wachten nu, man; een klein beetje wachten, suste ze, al de dek king optrekkend. Ga van mij, zotte! tierde hij en hij keerde haar den rug toe... Juffer Magerhans vertrok dien avond met de vaste belofte 's anderdaags terug te zullen gaan. Door defi avondval stapte ze traag en peizend. Aan heur ooren klonk gestadig voort de smeekbede van vrouwe Beerthrem: «Om de liefde van den ge kruisigden God!Ook de woorden die er op volgden, bleef ze hooren: «Die duts! hij heeft nooit zijn moeder gekend en werd door vreemde menschen groot ge bracht Die duts! Een arm kind dat nooit, zijn moeder kende en opgl'oeide bij vreemden, die mogelijks niets voor hem voelden en hem wild lieten opgroeien, tevreden met hem zoolang mogelijk uit te buiten. Die dutsmompelde ze en liet haar gedachten vrijer los. Wat verschil met haar die van welstel lende ouders geboren, met zorg en liefde omringd en later door fijne meesteressen opgeleid werd. Had ze ooit honger of dorst gekend? Had ze ooit slechte voor beelden gezien? Ze was het leven inge gaan' als een betroeteld plantje in mon kelend zonnegestreel. En, omdat ze niet schoon was en haar hertegril niet vol daan werd, had ze al wat ze bezat, al wat ze genoot en. kon genieten, geheel dien overvloed, haar zoo kwistig tcegesmeten, alles, ze had alles voor niets gerekend en vergooid; ze had willen sterven! Zelfmoord bedrijven En had ze ook geen afschuw gevoeld van dien man, omdat ze wist, dat hij jong geweldig geleefd had, dronkaard gebleven was en vloeker? Hij is een duts, verschoonde hem zijn vrouw, hij heeft nooit zijn moeder gekend. Zij, had wél een vader en een m,oeder gekend; zij was door eigen volk met groote liefde en bezorgdheid grootge bracht: zij werd verfijnd opgeleid: zij werd door voorbeeld en onderricht VOO! tot vervaardiging van PRACHTLIN- NENGOED, zooals 'heeren- en kin derhemden, pyjamas, blousen (che- misier) voor Dames en Kinderen, onderbroeken, cols, enz. Voor nadere inlichtingen zich te vjenden: MEVR. MOREL, Diamant- laan 126, BRUSSEL. 27 21 2. S. Roesel. 24 17 27 16 10 1 85-54 33 7 3 53-48 31 9 5 74-47 31 7 3 51-39 29 27 11 11 5 69-52 27 8. C. Roesel. 27 10 14 3 43-50 23 - 9 13 4 67-55 22 8 8 4 35-46 20 7 12 6 42-59 20 6 11 7 38-71 19 8 14 3 28-59 19 7 15 3 45-85 17 2 21 2 22-77 Gaslhuisstraai L - Boekhouding-, Steno, Fransch, g Duitsch, Engelsch, Publiciteit. g 2. - Techniek. Beton, Centrale S Verw., Meehan., Electr., T. S. F., Vliegwezen, Scheikunde, Textiel. 3 3. - Landbouw. Melkerij, Verzek., 3 Inspekt., Meetkund., Schatter. g 4. - Administr. Exam. Sekretaris, g Kommissaris, Spaarkas, enz. 5. - Kunst en Leiterk. Teekenen, g Muziek, Journalism®. S 6. - Middenjury. Latijn, Grieksch, S Wijsbegeerte, Philologie, Recht. 3 Diploma einde studie. s - Vraag katalogus. - PHILOTHECHNISCH INSTITUUT 3 M. Lesnonnierlaan 57, BRUSSEL. S 1. Kortrijk 18 17 2. C.S. leper 19 12 3. Houthulst 18 10 4Harelbeke 17 5. Wevelgem 19 6,Izegem 7. Komen 8. Deerlijk 9. Wareg.S. 17 10. Torhout 18 11. R.Wareg. 18 1. - VAN II» PROVINCIAAL ZONDAG 25 APRIL 1943; R. C. Harelbeke F.C. Torhout (20-12). C. S. leper R. S. Waregem (31-1). S. V. Wevelgem Houthulst (7-3). ZONDAG 2 MEI 1943: C. S. Brugge R. C. Harelbeke (21-1) Stade Kortrijk C. S. leper (14-3). ZONDAG 9 MEI 1943: R. C. Harelbeke Waregem Sp. (4-4). 2. - VAN BEKER C. S. IEPER ZONDAG 25 APRIL: Reeks A: Eendr. Westvleteren F. C. Roesbrugge. E'i&lcs C V. J. Dikkebusch S. K. Nieuwkerke. ZONDAG 2 MEI 1943: Reeks A: B. S. Poperinge Eendr. Westvleteren. 3. - DE EINDRONDE DER 1» AFD. A EN B BEGINT MET VOLGEND KALENDER Bevordering Reeks D. 15.00: U.S. Laken—R.C. Gent 14.30: Ixelles S.C.St. Mocslsroen 14.30: V.G. OostendeGanshoren terrein Kortrijk Sport. 14.15: F.C. KnokkeJette terrein 3. C. Meenen. II» Afdeeling Provinciaal 15.00: S.C.Wevelg.F.C. Brugge Paemelaere. 15.00: R.S. WaregemR.C. Harelbeke Baty. 15.00: F.C. Torhout—Waregem Sp. Kerkhof. 15.00; HouthulstSt. Kortrijk Grymonprez. Juniors. 15.00: St. KortrijkS.K. Roeselare (De Wulf. F.C. izegem (bye). II» Afd. Gewestelijke Reeks B F.C. Komen—W.S. leper 3-3 ---- 0-1 4 4 0 0 15- 2 8 3 0 2 1 5-10 1 l 3-11 1 all» acolheke» 6 - ‘,A l.Vlamertin. 21 16 2. Poperinge 21 14 3. Le Bizet 22 14 4. W.S. leper 21 12 - 20 10 21 10 7. Passchen. 20 10 8. C. Roesel. 21 9. C.S. leper 21 10. Reningelst 19 11. Komen 0112Staden II® Afdeeling Provinciaal. 9. Doornik 23 10Oostende 20 11. Moeskroen 25 12Knokke 13. Lakén 14. Cressing 15. Jette Donderdag, Zoppen-Donderdag, Doppen» Donderdag en Dopperkensdag. Met dit verbruiken van brood en wijn wou men den maaltijd van Christus en zijne Apostelen in het Laatste Avond maal gedenken. En zooals Christus zelf vóór hij de TL Eucharistie instelde, zijne Apostelen voeten had gewass-hen om hen tot broe derliefde en tot ootmoed jegens elkander aan te manen, zoo komt de bisschop of de pastoor in den namiddag van Witten Donderdag, vergezeld van diaken en sub diaken. in de kerk de bekende zinnebeel dige voetwassching dotn. Bir.st deze ceremonie heffen de zangers de eerste antifoon aan: Mandatum novuni da vobis: «een nieuw gebod geef Ik u: dat gij elkander lief hebt zooals ik u heb lief gehad Aan deze antifoon ontleent deze cere monie dan ook haren naam: het manda tum. En van daar komt ook den Donder- dag-tén-mandate. In vroegere tijden kregen de Aposte len na de voetwassehing brood en vruchten en wlin. Te Utrecht ontvingen de kanunniken wijn, appelen en oblaten (een soort meelkoeken in den aard van het Jodenpaaschbrood). De domheeren op hun beurt aan de armen brood, bier en penningendit noemde men het mandaat der armen Ëh dit gebruik werd dan uitgebreid tot ds gasthuizen en de kloosters. Te Veere (Holland) maken de rekeningen van de collegiale kerk melding van de schalen voor ’t brood en de vruchten en van de zilveren mandaat- lepels waarmede de kanunniken de con fituren onder elkaar, onder de kapelaans en onder de andere koordienaars uitdeel den. Te Dendermonde kregen de weezen koeken. Te Brussel en te Antwerpen wer den door de liefdadigheidsgestichten brood, meestal wit tarwebrood uitgedeeld. De Apostelenkregen brood met wijn €1T SLllk'ST. Te Rupelmorde bestaat nu nog een oud gebruik n.l. het te grabbelen gooien van de ApostelbrokkenNa de voetwas- sching beklimt de pastoor, vergezeld van kerkbedienden de trappen van het Ge meentehuis en vanuit de drie bovenven sters worden de Apostelbrokken dat zijn vierkante stukken tarwebrood, naar de verzamelde menigte geworpen. En voor de kinderen van Vlaanderen vertrekken de klokken vandaag naar Rome. Zaterdag morgen keerden ze terug en ze laten in de tuinen, tusschen de struiken en de planten Paascheteren val len. suikeren en chocoladen Paascheieren. No'; vele andere volksgebruiken zijn aan Witten Donderdag verbonden. In de Duitschsprekende streken heet deze dag groene Donderdag Grün- donnersfag niet, omdat men daarmede zinspeelt op eenige groene kleur, eigen aan de ceremonieën van dezen dag deze benaming werd afgeleid van grei nen dat is een ander woord voor schreien, weenen, woord dat in Vlaanderen ook wel bekend is. Met groene Donderdag be doelen de Duitschsprekenden dus ween- Donderdag omdat in de primitieve chris- tene Kerk 'op dezen dag de boetelingen vanher in de gemeenschap van de kerk werden opgenomen, bij welke gelegenheid ze tranen van berouw en van vreugde schreiden. Te Rome worden vandaag kleine stukjes was, waarop een Agnus Deiis geprent, gewijd, om op Zaterdag vóór Beloken Paschen aan de geloovigen uitgedeeld te worden. Oorspronkelijk werd de Paasch- kaars in stukles gesneden en onder de ge loovigen verdeeld. Later nam men was, gemengd met olie, waaraan enkele resten der Paaschkaars waren toegevoegd. Deze wijding is sedert de 15» eeuw docr Paus Sixtus IV uitsluitend aan den Paus voor behouden. Mochten wij steeds al de diepzinnige vroomheid - van Witten Donderdag in eere houden! L. J. REEKS c. S.K. Ixxcuwkcrké-u.l.l.v’.ij'.... B.S. KemmelS.C. Le Blzet Algemeene rangschikking. 5 3 1 1 17- 6 5 3 11 4 12 1 4 0 3 1 REEKS D. S.K. ElverdlngeW.S. lener Algemeene rangschikking. 3 2 1 0 10- 5 4220 10-12 4 3 12 0 REEKS E. S.K. Zillebeke-Zandvoorde Algemeene rangschikking. 1. Zandvoorde 2Houtem Spo u x. x 3. S.K. Zillebeke 3 0 2 1 8- 7 5-10 5-12 1 W.S. HouthulstC.Sleper Deerlijk Sp.R.S. Waregem .KA. -XKA.A 2-2,2-C'S'IePer F.C. Torhout—R.C^Harelbeke 4-31 3- S.C. Meenen 1-4 5F.C. Komen j 1. S.C. Le Blzet r» tTT Cf Ta— 3. Vlamertinge 4. Poperinge 6. Staden 7. Reningelst 0 1 86-17 35 2 W.S. leper 5 2 55-37 26 5 3 68-32 23 7 2 40-29 18 9 2 47-46 18 8 2 54-54 18 11 2 48-53. 16 7 11 2 37-54 16 9 1 42-72 15 7 S.C. MeesenBTenBrielenB

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1943 | | pagina 6