Eenige v^staan Berichten wcriviiiwii Notarieele Aankondigingen PERSIL-HENCO>SIL-iMi-ATAÏ 0 De 7, «2. a. 5 Ha. 11 GELDBELEGGING 1 T’ KUIKENS deredPJB ft WAAR VINDT MEN DIT BETER? MET 3 WERKMANSHUISJES in volle Stadscentrum te TIELT. - Ovalë tablétfën REUKWERKEN TOESTELLEN MEUBELS EN HUISRAAD waaronder slaapkamer en eetzaal in eiken hout. TWEE HOFSTEDEN ■EaaBGansaB33HiEiaHaaB»BnM WOONHUIS HBBsaassEEsasaBsaffisasasaaE&a KIEKENKWEEKERS LANDBOUWERS 8aBaS8B3BBnaS3BEBSEaaHHBnU snaaaaHiaaiBSEaiaaaEssaBiEHEBHBB EEN VOORNAAM WOONHUIS bevattende beneden 4 ruime plaatsen en kel der, met afhangens en medegaande tuin, samen groot 38 a. 07 ca., staande en gelegen te Oekene, Plaats, steenweg naar St-Èloois- Winkel. Zeer geschikt voor allen handel. HiiEimsiaaimiaeBBinaHni BESTE ZAAL en HOOILANDEN TE LAMPERNISSE. WERKMANSWOONST KUIKENS Rheumatiek, jicht, ischias, spit in den rug, pijnen in ledematen en gewrichten, zenuwpijn en hoofdpijn, griep en verkoudheid. SANITA AGENTSCHAP - 1. - Een prachtig gelegen HEERENHUIS 2. - Het gekend Gasthof «HET WIT PAARD» 3. - SMIS en TUINEN gelegen achter voorgaande koopen, samen groot 990 m2. Vrij van gebruik. 4. - Vier schoone BURGERSHUIZEN gBSMEMMMWBUBnnuana UHimiBSRwaaBHaafiflaaiBBraB PERCEEL MAAIGRAS PERCEELEN MAAIGRAS (BBDBBBSSSaQBBSBZiaQBSElBKaaSB MEUBELS en HUISRAAD zooals bedden, kleerkassen, matrassen, tafels, stoelen, kommode. toog, bakkersalaam en patlsserievormen. keuken- en tafelgerief. 8SaE!ÖBBBBSKBBSSB3BH»KBaWS3BB BIEENVOLKEN - BIEENKASSEN BIEENZWERMEN KUIKENS ALLO’ ALLO! STEENAFVAL EN AARDE te verkrijgen bij: BELANGRIJK BERICHT AAN DE LANDBOUWERS L. DE graeve; 17 A. 35 CA. BOUWGROND SBaBB^BSRBBBSBBBB&BgaBHBBBSB 2 WOONHUIZEN en 59 a. 16 ca. EEN GERIEFLIJK WOONHUIS met tuin, groot 5 aren 4 centiaren, gelegen te DEN IER GEM. SCHOONE EN ZEER GOEDE GRASHOFSTEDE isBEaBEBsssEnEZEsna KUIKENS wekelijks, van verscheide ne rassen. - Bestel tijdig. - Qfiicieele prijzen. Bij AUG. DERINCK. Oostduinkerke. NAAIMACHIENEN, wissclstukken, iierstellinï» wendt U in volle vertrouwen tot 't gekend* HUIS II. VANLERBEBGUE, leperstraat 85bis. VLAMERïXNGJ- ■SSflgBHanHBnHBBBBHHaSBMfM EEN WOONHUIS dienstig voor herberg, genaamd «St Georges», gelegen te WERVIK, Koeistraat, groot 1 a. 17 ca., gekadastreerd Sie C Nr 131c. TWEE AANEENHOUDENDE WOONHUIZEN lassaaisfflr’sgnaafflBsasisafiBHasaB ia a. 70 ca. DUINEN TE KOKSIJDE, EEN GERIEVIG WOONHUIS met schuur, stallingen en verdere aanhoo- righeden. groot onder bebouwden grond, koer cn tuin, 13 a. 30 ca., kadastraal bekend in de Ssctie A. Nrs 332 1 en 334 b. EEN PERCEEL BOUWLAND dienstig voor bouwgrond, groot 18 a. 25 ca., kadastraal bekend m de Sectie A, Nr 330 p. Prijzie. Op koop 1: 350 fr. voor haag. Op koop 2: 500 fr. yoor tronken en afsluiting. Gebruik. Koop 1 wordt bewoond en ge bruikt door den mrdeverkoopsr Maurits Ver- meersch-PolIet, mits 850 fr. ’s jaars boven de lasten, vallende 1 October, tot 1 October na het einde van den oorlog. Koop 2 is gebruikt door oen medeverkoo- per Octaaf Po-let, mits 150 fr. 's jaars boven de lasten, vallende 1 October, tot 1 October na het einde van den oorlog. 0,50 'h Instelpremie. UIT TER HAND TE KOOP 2 PRACHTIGE VILLAS te KOKSIJDE-BAD, bemeubeld. 2 eet plaatsen, 1 rookplaats, ingangpiaats, 13 slaapkamers, 2 badkamers, kelder, garage, 2 keukens, 1 bergplaats, tuin met 30 fruit- boomen en bouwgrond. Oppervl. 3100 m2. UIT TER HAND TE KOOP -■-w^BaiassKiasjisaB HFL PLUIMVEEHOUDERS! Een aanrienliik HEERENHUIS met medegaande grond, koetspoort en groe ten hof. groot 8 aren 88 ca. Gebruikt door M. Robert Colaert mits 4.200 fr. ’s Jaars, be taalbaar b!1 semester en op voorhand. SCHOONE MEUBELS EN MOBILAIRE VOORWERPEN waaronder namelijk: schoone buffetstoof jnerk «Tamines», salon garnituur, spieeels. kleer- en andere kassen, hoeveelheid buffet ten, bedden en wollen matras, schouwgarnl- turen, twee naaimachienen merk Singer gras-tondeuzeronde en andere tafels, hos» veelheid stoelen, allerlei keuken»eriefenz. isaas8iiaaiaBQ9nBBBB33ssaB!aaBB lEsa^iaaaiasssBaaaaiaEaaasESEa op. .de Markt te Popérin-g< straat” 26, Popsrta-ge. VERLOREN ÏB3ESE2i3HBB!!SB3S33fflS$E£aiaiaiBaB# MEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN zls: Nieuwerwetsche eetplaats in eik. buffet en kleerkas in pitchpin, clubzetel, canapé, kommode, wollen matras en hoofdeinde, nieuwe venstergarniermgen en draperijen, enz. ■BHBBBSBBEBKBlBSeBaaBSaaSKBBa SCHULDEN O KUIKENS HUIZEN TE ANTWERPEN BEESTIALEN, LANDBOUWMATERIAAL EN HUISMEUBELS, te HEULE, Mellestraat 12. 1 Ha. 30 a. 70 ca. Beste ZAAILAND TE WATOU. ni. Een voornaam WOONHUIS met stagie. te WATOU, Kasteelstraat Voor inlichtingen zich te wenden ten onzen kantore. LAAT NU UW PELSMANTELS HERVERWEN i WILT U EEN HOFSTEDE 1. - EEN HANDELSHUIS 2. - EEN WOONHUIS 3. - Een perceel MEERSCH WOONHUIS MET TUIN WOONHUIS WOONHUIS HUIZEN EN BOUWGROND CBEQ£B2£3S:X!3ESaa3BaEEBBBaSEE Een schoon en gerieflijk WOONHUIS 2 Aaneenhoudende WOONHUIZEN gelegen Kanonweg Nrs 23 en 24. EEN WOONHUIS dienstig voor winkel of herberg, gelegen Dorpplaats 105. 5 Aaneenhoudende WOONHUIZEN gelegen Dorpplaats, Nrs 9, 11, 13, 15 en. 17. aaSBBSDBBHHaBBBBBSBBBBWBBnB BELGISCHE HYPOTHEEKMAAT- SCHAPPIJ EN SPAARKAS Naaml. Vennootschap gest. in 1903 Lange Nieuwstraat 49, Antwerpen. Private onderneming beheerd door het koninkl. besluit van 15 December 1934. Har.delsreg.Antwerpen Nr 3800. Kapitaal en Reserven: 31.750.000 fr. SPAARBOEKJES EEN PERCEEL BOUWLAND groot 29 a. 81 ca. Ingesteld 37.000 fr. EEN PERCEEL BOUWLAND Wij weten al te wel dat onze pro» J ducten zeldzaam zijn en de zeep- I schaarschte uw wasch Bemoeilijkt. Maar onze raad kan U helpen nu en g dan zult U hem hier aantreffen. Dit is geen publiciteit maar een Persil» J dienst tot hulp aan de huisvrouw.. TE KOOP GEVRAAGD GEVRAAGD VRAAGT PLAATS TE HUUR GEVONDEN Peldbcugel, op kraam, bij Wed. Malesj’S, J op de Markt te Popé/ing®. Terug te verkrijgen aan kraam of in de Bruggc- TE KOOP Nieuwkerfce. Dierwagen V ^2---^====^^ JVM aan N. V. PERSIL BRUSSEL - AANGENOMEN PRODUCTEN W. N. V> INSTEL: DONDERDAG 29 APRIL 1943 DOOR STERFGEVAL IN GOEDE HANDEN. van zoo te gebruikt UIT ONVERDEELDHEID TE TREDEN. OM IZEGEM-Vaart. OP- STAD NIEUWPOORT. ter STUDIE VAN DEN NOTARIS VANDENAMEELE te W-ATOU. KANTOOR VAN DEN NOTARIS FLOOR te VEURNE. STUDIE VAN DEN NOTARIS GHEKIERE te MEENEN. OPENBARE VERKOOPING VAN ALLERBEST GELEGEN BOUWGROND OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING van PRACHTMEUBELEN. ardappelopbrewgst, door POOTGOEDONTSMETTING MET «AraiM <a «MT WWXM Produkten en alle benoodigdheden voor haarkappers. - Alle her stellingen aan toestellen. E. BAUWENS, TeL 52763. Kortrijkschepoortstraat 108 - GENT. Onze Reiziger komt op verzoek. DEN WOENSDAG 21 APRIL 1943, te 2% u. namiddag (torenuur), ten verzoeke der erfgenamen van Mevr, W’. Lepres»-Loot- voet, en ter herberg «Het Gouden Hoofd», TE VINKEM, MERKWEERDIGE VENDITIE VAN KANTOREN VAN DE NOTARISSEN BUURMA.NS te VEURNE, ROLAND te GENT en DEMEYERE te ROESELARE. OMGEVING TIELT, land en welden van goede en uitstekende hoedanigheid, gebouwen in goeden staat. Grootte ongeveer 13 Ha. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot het bureel van dit blad onder Nr 2002. STUDIE VAN DEN NOTARIS HENSMANS tc TIELT. LWEEKERIJ ST-PIETER üentschstw. 439 - Zellik. Raskonijnen, Vlaamsche reuz., Chinchilla, blauw Bever, witte reuz., Bur- gowders en and. jong, en volwassen. Verzendingen. laaESQKïiSBsaEiiaESTCus UIT TER HAND TE KOOP; te IEPER, Kijselstrant Nr 156. Voor alle inlichtingen zich wenden studie van den notaris de Grave te Loo. STUDIE VAN DEN NOTARIS MASUREEL te KOEKELARE. de Statie. ISaB8KaE3SaBBBDSBBBSBBHHllBBB STUDIE VAN DEN NOTARIS GHEKIERE te MEENEN. -DE BESTE PRIJZEN HEBBEN VOOR UW MEUBELEN? - Verkoopt ze in bet OKKASIENPALEIS VERKOOPZAAL GENT Sleepstraat 79 (Tram 4). Voor UW EENDAGSKUIKENS. - Beste afstamming, ter BROEDERIJ JEROME CLAEYS, Westroozebeke. - TeL 161 Moor slede. scheidene, zonder geschreven pacht.. ZITDAGEN: INSTEL: WOENSDAG 21 APRIL 1943, TOESLAG: WOENSDAG 5 MEI 1943, telkens om 10 uur voormiddag in de Gehoorzaal van het Vredegerecht Veurne. Plakbrieven met plan te bekomen ten kan tore van den notaris Buurmans te Veurne. KANTOOR VAN DEN NOTARIS DEEREN te NIEUWPOORT. UIT TER HAND TE KOOP STAD NIEUWPOORT. Een gerieflijk en welgelegen WOONHUIS, met koer en werk plaats, groot 200 m2. WESTENDE-BAD. Een klein gemeubeld OPBRENGSTHUIS. OO3TDUINKERKE-BAD. Verschillende loten voordeelige BOUWGRONDEN. DE PANNE Zeer wel gelegen BRENGSTHUIS. Voor alle inlichtingen zich wenden ter stu die van den Notaris Denis, Kokstraat 9, te Nieuwpoort. STUDIE VAN DEURWAARDER DANIEL BRYS te NIEUWPOORT. DINSDAG 11 MEI 1943 om 3 uur stipt namiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht te Hooglede, OPENBARE VERKOOPING in een zitdag van Gemeente OEKENE, Plaats. Verdeeld in 3 koopen. Zie plakbrieven met plan. Met recht van samenvoeging. Bewoond en gebruikt door de medeverkoo- pers, de echtgenooten M. André Devrlese- Brulez en M. Henrl Brulez, mits 1200 fr„ lasten tot 1-10-1944. STUDIE VAN DEN NOTARIS P. SCHOTTE te INGELMUNSTER. OPENBARE LICITATIEVERKOOPING VAN Inl. bij EM. DEWULF, Pannesteen- weg 20, VEURNE. I®3BiSBEHaUEEHnUÏÏ22S£SSï:aSZ333 Wilt U beste LEGHENNEN? Wendt U dan in volle ver trouwen voor uw bestelling van EENDAGKUIKENS, tot de Handelsbroederij PEETERS-FERYN, Alveringem. helpen bij Let op inhoud en prijs 20 tabletten slechts Fr. 12,50. Verkrijgbaar bij alle apothekers. Meldt ook gij ons de door U verkregen resultaten 1 Silac N. V. Louisalaan 261 Brussel 3 TOESLAG: DONDERDAG 29 APRIL 1943 te 2 uur namiddag, in 't gasthof «Het Wit Paard» te Izegem, van STAD IZEGEM. op de Groote Markt, groot 373 m2. Vrij van gebruik. In de Brugstraat, gröot 474 m2. Gebruikt door de Kinders Vanlaecken. In de Wulvenstraat Nrs 3, 4, 5 en 6, langs den spoorweg bij de Statie, samen groot 555 m2. Gebruikt door MM. Georges Tandt, Ivo BUiiet, Vercruysse-Vandecasteele en Ge rard Bcuckaert. Gewone voorwaarden. KANTOOR VAN DEN NOTARIS VANDEN BULCKE te MOORSELE. OP MAANDAG 19 APRIL 1943 om 2 ure namiddag, ter Marktplaats (bij ingang der Cinema Nova) te Nleuwpoort, openbare vrijwillige verkooplng van: 1. - Een prachtige eiken gesculpteerde EET- KAMERGARNITUUR, bestaande uit: dres soir (2,40 m.), coulissetafel, 8 stoelen, kasje en een dubbel lederen clubzetel. 2. - Een eiken EETKAMEKGARNITUUR, bestaande uit: 2 buffetten met rood-marme- ren tabletten, coulissetafel en 6 stoelen. Verders allerhande voorwerpen. Gewone voorwaarden en met gereed geld. De te koop gestelde goederen zijn zicht baar vanaf 10 ure voormiddag. KANTOOR VAN ARSEEN VEKMANDER, Zaakwaarnemer, Fiskaal Raadgever, Beerststraat 5, DIKSMUIDE. UIT TER HAND TE KOOP Zeven gemeten LAND, gelegen te Gistel. Een gemet LAND, gelegen te Zarren. Vijf gemeten LAND, gelegen te Vladsloo. Drie gemeten LAND, gelegen te Beerst. Een moderne VILLA, langs de groote baan te Groot Antwerpen, alsmede verscheidene nieuwgebouwde OPBRENG STHUIZEN Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden ten bovengemelde kantore, alle dagen tusschen 9 en 12 uur in den voormiddag. STUDIE VAN DEN NOTARIS DELAHAYE te WOUMEN. UIT TER HAND TE KOOP: GEMEENTE WOUMEN van 1 Ha. 17 a. 80 ca. groot 1 Ha. 39 a. 90 ca. STUDIE VAN DEN NOTARIS de GRAVE te LOO. UIT OORZAAK VAN VERTREK MAANDAG 19 APRIL 1943, om 1 ’4 uur namiddag. ter herberg «Het Wit Paard», bewoond door den Heer Jos. Focquennye, Duinkerkestraat te Veurne, en ten verzoeke van Mr Remi Des- madryl. gewezen bakker, te Veurne, MERKWEERDIGE VENDITTE VAN Gewone voorwaarden en komptante be taling. KANTOOR VAN DEN NOTARIS FLOOR te VEURNE. KATH. PERSONEN: Om krist, huwe lijk aan te gaan, wendt U tot de De Kristen HaardHuwelijkswerk. Postbus 58 Verviers of Postbus 107 Antwerpen. Inrictit. v. vertr. Hef. van priesters. Ge- heimh. op eerewoord. Talrijks- gelegenhe den. Meer dan 120 huwelijken in 1941. (2 Fr. bijvoegen voor VI. document en lijsten). grootste veiligheid. Vanaf den Maandag na de trekking betaalt de Loterij Winterhulp haar loten geheel uit, zónder eenige af houding. V olkomen onpartijdi gheid. Alle t-rekkingsverrichtin«ten der Lo terij Winterhulp geschieden meka- nisch met behulp van de beste tot dusver gekende apparaten. Volstrekte regelmatigheid. De trekkingen der Loterij worden steeds verricht in het openbaar, en VRAAGT TE KOOPEN: Bieënvolken of -zwermen, wil ze desnoods zelf afhalen. Ook bieënkassen, ’t zij Remi Mussche of Kempische reisbiekassen, mits gelijke ramen in hoogsel als in broednest. Aanbieden of schrijven: DEVOS DA NIEL, Plaats 16, Dikkebusch-bij-Ieper. GROOTE SCHOONE VALIEZEN voor arbeiders, alsook SOLDE van KINDERCHARRETTEN. Bij MODEST, Zetelhandelaar, Switch Read 10, Poperinge. ANDRÉ DEWITTE, Zwarte Nonncnstraat 21, VEURNE. raBBBflBBnraBUBilBBBaBBiaiHEIBB VERZEKERT uw eigendommen, meu- -beis, vee, gewassen, tegen oorlogsrisico’s, bij de Antwerpsche S.V. Inl. zonder verbintenis bij Paul Van Bruwaene, Bruggestraat 81, Poperinge. SMi35HHKZDEEEM3B«SaSSH!5'2UHaai UIT TER HAND TE KOOP «xue lokdieren, van beste afstamming, zijn pullorum-vrij. 8SGaaEiSfflSKH3!SS!i!SHSi3a«®ffiEB®2S3B Draineerbuizen- Steen voor bevloering en andere; - Gewelven voor holle vloe ren, gebreveteerd stelsel. To verkrijgen bij de MEKAN1EKE STEENBAKKERIJEN van cn te PLOEGSTEERT. Aigemsen bedrijfsleider: R. DE BRUYN, Bmggestw. 27, IEPER. - Tel. 132. Laat U inschrijven vanaf heden. Voordeelige prijzen. DE PINTE. WOENSDAG 5 MEI 1943, voor den INSTEL WOENSDAG 19 MEI ’43, voor den OVERSLAG telkens om 6 ure, te Meenen, leperstraat 76, ter herberg Au Coq», OPENBARE VERKOOPING VAN TE MEENEN, Weidestraat - Op de Barakken. Verdeeld in 4 loten van 5 m. breedte. Vrij gebruik met de betaling. STUDIËN VAN DE NOTARISSEN WESTERLINCK te HOOGLEDE en DEVOS te RUMBEKE. OM UIT ONVERDEELDHEID TE SCHEIDEN ZITDAGEN: INSTEL: DONDERDAG 22 APRIL 1943 TOESLAG: DONDERDAG 29 APRIL 1943 telkens om 3 uur stipt, ter herberg «De Zalm», Kortrijkstraat, Tlelt. Instelpenning. Voor nadere Inlichtingen zie plakbrieven, te bekomen ter studie. IBBBB&B3BKiaiaiEi3ISaBKBBEBElBBBS STUDIE VAN DEN NOTARIS DE ERABANDERE te MEULEBEKE. TOESLAG: DINSDAG 27 APRIL 1943, om 3 uur namiddag, In ’t Vredegerecht te Meinebeke, van: te MEULEBEKE, dicht de Bcuwtroep. Pachters: Vervaeke, Naessens en andere. «BQ9EBBHBBSSIiEBSaS3S£3QSS:Z^SB STUDIE VAN DEN NOTARIS DE VISSCHER_te_DENTEEGEM. OPENBARE VERKOOPING VAN In gebruik bij Trifon Van Assche, zonder pachtvoorwaarde, tegen 800 fr. ’s jaars, val- dag Kerstavond. TOEWIJS: DINSDAG 20 APRIL 1943 te 3 uur namiddag, ter herberg De VrijboomMarkt, te Den- tergem. UIT TER HAND TE KOOP TE IEPER Twee Schoone en Welgelegen BURGERSHUIZEN met 250 vm. hof. Inl. bij G. BOURDEAU, Rijselstr., leper. ussKinaaBBüiBSiaai&KESEaaiaK&BBaM STREEK ARDENNEN TE PACHTEN met of zonder overname: 70 ha., in een blok, tarweland, platte streek. Vrij met 1 Aoril 1944. Inl. bij G. BOURDEAU, Rijsclstraat, IEPER. - TeL 163. OLIËN - VETTEN -- CARBURE -- - PETROLEUM - Te verkrijgen bij: M. VANDENDRIESSCHE, leperstw. 24, Vlamertinge. KANTOREN DER NOTARISSEN TOMMELEIN te KORTEMARK, DE SAEGHER te LICHTERVELDE en VAN DEN BOOGAERDE te BESELARE. van uitgelezen dieren. Valnestkontrole sinds ja' ren toegenast. - Op bioeo onderzocht. Te ver krijgen op aanvraag Wr BROEDERIJ H. WILS, Tel. 251 - POPERING& Ari—L® Voor AANKOOP van Da Notaris Hensmans te Tlelt, zal open baar te koop aanbieden: STAD TIELT, Sterrestraat (Kortrijkstraat) Een blok BOUWGROND met 3 WERK MANSBUIZEN, verdeeld in 3 koopen van 6 m. facade ieder, op een diepte van bijna 30 m. Met recht van samenvoeging. De huizen zijn onderschexdalijk in gebruik door Georges Ghekiere mits 70 fr., Remi Wullaert mits 50 fr. en de Wed. Cam. Van Wonterghem mits 50 fr. per maand. D-j lochting is gebruikt door dan eigenaar M. Karei Wullaert te Tielt en. vrij met 1 No vember 1943. OPENBARE VERKOOPING VAN Twee schoone en welgelegen WOONHUIZEN met 32 aren 49 centiaren land, TE GELUVEL», langs de groote baan ïeper-Meenen. INSTEL: DONDERDAG 29 APRIL 1943 OVERSLAG: DONDERDAG 6 MEI 1943 t Ikens om 2.30 u. namiddag, ter herberg «Het Kantientjete Geluveld. ■A Instel premie. Alle inl. te bekomen ter studie. STUDIE VAN DEN NOTARIS JACQUES RAMAULT te WERVIK. OPENBARS VERKOOPING VAN Gebruikt door Mavrouw Clara Sierens mits 100 fr. per maand. OVERSLAG: WOENSDAG 21 APRIL 1943 te -3 uur namiddag, ter herberg Hotel Mas cotte gehouden door Heer Maurits Desmet- tre, Statieplein te Wervik. Ingesteld: 53.500 fr. Alle inlichtingen ter studie. IBBBSBQBSBBESBSSBSaiSSBSSEESB STUDIE VAN DEN NOTARIS JACQUES RAMAULT tc WERVIK. OPENBARE VERKOOPING VAN met samen 6 a. 29 ca. erve en hof. gelegen te GELUWE, leperstraat Nr 45. Verdeeld in twee loten en vrij van gebruik. ZITTINGEN: INSTEL: DONDERDAG 27 MEI 1943 OVERSLAG: DONDERDAG 10 JUNI 1943 telkens te 3 uur namiddag. ter herberg «In de Voyageur», bij de Ge zusters Nóif, leperstraat Nr 82 te Geluwe. Instelpremie. Recht van samen voeging. KANTOOR VAN DEN NOTARIS DEEREN te ROESBRUGGE-HARINGE. Da notaris Louis Buurmans te Veurne, zal met tusschenkomst van Maesters Roland, no taris- te Gent, en Demeyere, notaris te Roe- eelare, en ten overstaan van den Heer Vrede rechter van het kanton Veurne, openbaar verkoopen: Gemeente LAMPERNISSE. Verscheidene perceelen beste ZAAI- en HOOILA.NDEN gelegen langs den steenweg van Lamrwm’sse naar Oostkerke, erf lanes den Ouden Zeedijk. Samen groot 7 Ha, 76 a. 90 ca. Verdeeld In 8 koopen. De perceelen zijn In gebruik door ver •V— MAANDAG 26 APRIL 1943 om 3 uur namiddag (torenuur), te WATOU, Groote Markt, in de zaai der herberg Het Gemeente huis bij M. Gabriël D-cae, MERKWEERDIGE VENDITIE VAN AHerbaude schoone MEUBELS waaronder: 3 volledige slaapkamers, in mas sief. eiken en notelaren hout; 2 volledige eet plaatsen in eiken hout; verscheidene salon- büffetten en keukenbuffetten; notelaren le dikant met ressort cn Ijzeren bedden; spie gels, tafels, kaders, schouwgamtture. stoe len en menigvuldige andere voorwerpen. Gewone voor waarden. Komptante betaling, aanstonds na de ver- kcoping ter herberg voornoemd. N.B. De te verkoopen meubels zijn te bezichtigen op Paschsn en Paschén-Mtsdag, in voormelds zaal, waarvoor vrijen ingang. SQBBBBSÜSSlISESBBEBBBBiaKO^KSBaB STUDIE VAN DEN NOTARIS VANDENAMEELE te WATOU. UIT TER HAND TE KOOP: VERKOOPING IN EEN ZITTING OP DINSDAG 4 MEI 1943 om 11 uur voormiddag, ter gehoorzaal van ’t Vredegerecht te Torhout. De Notaris Masureel teKoekelare zal ten overstaan van den Heer Vrederechter van het Kanton Torhout openbaar verkoopen: Gemeente HANDZAME, Edowalle, steenweg van Edewalle op Handzame. KOOP 1. KOOP 2. Inl. bij Aug. Penei, Nieuwpoortstraat 8, werkwinkel met verdiep.- Groot 4 a, 50 ca. Koksijde. Ingesteld 173.000 fr. UIT TER HAND TE KOOP MODERNE VILLA 1 verdiep, gas. elektriciteit, met 800 vm. beste hofgrond, ged. beplant met fruit- boomen, m volle opbrengst. Groot-Ant- werpen, langs groote staatsbaan, op 100 m. van tramhalte en op 20 min. elektr. tram- afst. van Centr.-Antwerpen, Opera, Co- rnedie, enz. Geen tusschenpersonen. Schrijven: A. D., Oude Kerkstraat 57, Antwerpen. ■flSSKEBBflSBEBKaaBBSHBSBBBQBa 1. - WELGELEGEN WOONHUIS met erve te IEPER, groot ongeveer 900 m2, zeer geschikt voor rustend landbouwer. 2. - Twee Gerievige WOONHUIZEN te IEPER, dicht de Statie. Goede geldbelegging. Voordeelige prijs. Alle verdere inlichtingen bij JEROME DECONINCK, Haiglaan 80, IEPER. WAAR GAAT HET OM? Voor eene hoogst mogelijke produktie; - voor kloeke welgebouw de leghennen; - voor een hoog eiergewicht. Daarom worden al onze hennen op den leg met valnesten ge controleerd en alleen waardevolle dieren blijven behouden. Worden alleen vurige en levenskrachtige hanen, afstammende van veredelde ouderdieren, in onze fok- tomen geduld. Daarom koopt U bij ons uwe eendagskuikens. REMI BERQUIN. Handelsbroederij-Keurkweekeril, KANTOOR DER NOTARLSSEN LAUWERS te IEPER en DELZAERT te BRUSSEL. OM UIT ONVERDEELDHEID TE SCHEIDEN. OP WOENSDAG 21 APRIL 1943 cm 2 uur stipt nanoen, te leper, in het Vre degerecht, Groote Markt, OPENBARE VERKOOPING in één zitdag van: STAD IEPER Koop 1- Ter westzijde der RljsJlstraat Nr 68 EEN SCHOON FN GFRTFVIG RENTENIERSHUIS met medegaande grond en koer, groot 1 are 63 ca. Gebruikt door M. Hector Verver- cken mits 4.000 fr. ’s laars, tlldelijk gebracht cp 250 fr. te maande, betaalbaar op voorhand. N.B. Dit huis is voorzien van gaz. elec- trlclteit, stads- en regenwater. Koop 2. - Ter zuidzijde d. Lombaardstr. Nr 11 N.B. Dit huis is voorzien van gaz, elek triciteit. stads- en regen wet er. Bezoekdagen: Eiken Dinsdag en Donderdag van 2 tot 5 uur namiddag. ■BBasR^eansKimrmraxiniSHnsHasiB STUDIËN VAN DE DEURWAARDERS ALB. VANCAPPEL en GEORG. TAHON beiden te leper. BIJ WOONSTVERANDERING. OP MAANDAG 19 APRIL 1943 te 1 u. namid.. in de eroote zoal «Laplere», Hondstraat, te IEPER, OPENBARE VERKOOPING VAN eene hoeveelheid Gewone voorwaarden. Komptant. ISJ23S3BHS STUDIES VAN DF NOTARISSEN VAN DER MEERSCH t“ IEPER en MUYLLE te MIDDELKERKE. en eenen UIT TEP. KAND TE KOOP Eene goede partij ZAAILAND EN WEIDE groov 2 hectaren 85 aren 43 centiaren, TE ZONNESTEK. Verdere inlichtingen te bekomm bij voor noemden Notaris. KLEINE ZAKEN worden grooter door reklaam en goeie waar. Wilt ook Gij uw zaak doen groeien adverteer >n «De Popenngenaar P roots zwarte Hond, mannelijk geslacht, kleine witte vlak op borst, laag naai' en gekrulde staart, «ragende naisband. Aangvven tegen berooning ten polltiebu- reele te Poperinge. Vijf duizend frank, tusschen leper e3 Wattrelos. Tegen goede belconing te rug te brengen: Dorp 32, Wcstvletereu. ÏTleine Fourrure, petit-grü, Zandagna- mid-da jl. in de Jagarstraat te Pope ringe, tot aan de Statie. Tegen bcloonlng terugbezorgen: Poperingcstraat 21, West outer. MAANDAG 26 APRIL 1943 (2‘ Paaschdag), om 3 uur namiddag, ter herberg «Boeren hof bij M. Robert Dekemer, ter Marktplaats van RGESBRUGGE, OPENBARE VEILING VaN SCHOONE Gewone voorwaarden en komptante be taling. KANTOOR VAN DEN NOTARIS DEEREN te KOEbBRLGGE-HABINGE. VAN EECKHOUT RICHARD, Padde- vljverstraat 2, leper, brengt hierbij ter kennis van hot publiek dait hij geen schulden meer zalerkennen welke zijn Vrouw MARIA MASELIS nog zou maken. Landbouwers en Hoen- derkweekers, wendt U voor vÖ’iiOw het aankoopen van eendaag- nt&SSSr sche kuikens, in vertrouwen VW/jw. tot de Handelsbroederij «Het Grenskulken», CATTEEU-DELVA, Beveren-IJzer. De fokhennen welke getrapnest worden zijn herkomstig uit het selecüebedrijf der Firma Tómbeur uit Kessel; de fokhanen uit het bedrijf der E. P. van Kachel. Alle fokdieren zijn pulorumvrij. IHBBBBSB&EBBBJBBiSaBBBBHBBSBBEIGBIBBBBKlBBnMBBBBBBBBagBBaBSa dit door het publiek zelf. Een maximum loten. Bij elke schijf, verdeeling van elf millioen in 44.628 loten van 100 tot 50.000 frank, acht loten van 100.000 fr. en twee super groote loten van EEN en TWEE MILLIOEN. - Door deel te nemen aan de Loterij Winterhulp plaatst U UW GELUK A. s. trekking: VRIJDAG 7 MEI. Het biljet: 50 fr. - Het vijfde: 11 fr. - P. C. R. 247.17 - UIT DE HAND TE KOOP Hoek WINKELBLOK op drukke han- delsllgging. Gevel 12 x 8 met. Opp. 100 m2. Ben. winkel, 3 pi.; boven 4 verd. van elks 5 pl. Opbrengst 25.200 fr. Prijs 700.000 fr. HANDELS OPBRENGSTHUIS vlak bij Middenstatie. Opp. 200 m2. Gevel 6 m. Ben. Inkomg. marmer, winkel, eetk., keuken, overd. terras, hof; 1“ verd. 4 pl., en geïnstal. badk.; 2” verd. 4 pi. en geïnstal. badk.; W.W., W.C. op elk. verd.; 3" verd. 3 pi., W.W.. W.C. op elk vloer. Centrale verwarming. Prijs 495.000 fr. OPBRENGSTHUIS bij Turnhouteche baan Borgerhout. Opp. 150 m2. Gevel 5,50 met. Ben. 5 pl., overd. koer, hof; 2 verd. van $Jks 5 pi.. W.W.. W.C. Huur 12.000 fr. Prijs 400.000 fr. Interessant blok van drie HUIZEN (2 winkel en 1 burgershuis) op goede ligging stad; elk huis heeft 2 verd. Worden samen verkocht voor den spot prijs van 360.000 fr. BURGERS OPBRENGSTHUIS, Kiel. Ben. 3 pl., koer, 2 verd. van elks 3 pl. Gevel 5 m. Prijs 200.000 fr. BURGERSHUIS te Deurne. Opp. 200 m2. Gevel 5,50 m. Een. 3 pl.. keuken, overd. koer, hof; 1“ verd. 2 pl.; 2° verd. 2 pl. en 2 mans. Prijs 250.000 fr. RENTENIERSHUIS bij Lange Leem- straa». Opp. 170 m2. Gevel 6 m. Ben. 5 pl„ koer, hof; 1* verd. badk. en 2 pl.; 2C verd. 3 pl.; hooger 4 mans. Prijs 225.000 fr. Net modem gebouwd OPBRENGST HUIS in nieuwe wijk. Gevel 5,50 m. Ben. breede inkomg., voorpl,, mid- denpl., keuken, koer; verd. 2 pl., keuken; .2» verd. gr. voork. en mans. Prijs 150.000 fr. WINKELHUIS, Kerkstraat, 5 minu ten van Middenstatie. Gevel 7 m. Ben. winkel, 3 pl., koer; 3 verd. van elks 3 pl.; hooger zolder. Uitstekende lig ging. Prijs 310.000 frank. BURGERSHUIS Centrum Stad. Ben. 3 pl., koer; l* verd. 3 pi., W.W., W.C.; 2o verd. 2 pl., W.W., W.C. Gansch verhuurd. Prijs 180.000 frank. Twee BURGERSHUIZEN te Bras- schaat. Opp. vari ieder 169 m2. Ben. 3 pl.; boven 3 pl. verhuurd aan 350 fr. Prijs per stuk 85.000 fr. Te bevragen: WONINGBUREAU B. HANS, Schoenmarkt 18, ANTWERPEN, (Tegenover Torengebouw) Tel. 332.37. OPENBARE VERKOOPING VAN De Notaris Ackerman, te Heule, zal over gaan tot de openbare verkooplng van naver melde goederen OP DINSDAG 20 APRIL 1943 om 9 uur stipt voormiddag, te Heule, Melle straat 12: Paarden, melkkoeien, vaarzen, kalvers, zwijns, hennen, allerhande laudbouwmate- riaal. waaronder: wagens, karren, vette- strooier, rolle, egge, maatmachien, haverslin- der, beetmolen, aardappelplanter-uitsmljter, en aHerlet hulsmeubels en zoo meer. Gewone voorwaarden. Komptante beta ling Onmiddellijk na de venditie. IBBBBBBBBBBBBBBBBSBBB&aBflBBB STUDIE VAN DEN NOTARIS DE BONINGE te WEVELGESL telkens om 5 ure, te Meenen, leperstraat 25, kunnende dienen voor bouwgrond, palende met 137 m de Koksljde. H. Pelswaren fabriek - Vellenreederij en verwerij. G. BOUCKAERT, TéL 464. Noordkaai 16-18 INSTEL; DINSDAG 27 APRIL 1943 om 10 uur stipt voormiddag, op het Vre degerecht te Torhout, van: GEMEENTE LICHTERVELDE. met aanhoorlge gebouwen, welde, land en bouwgronden, gelegen bij den Breeden Stee- ger, groot 5 Ha. 78 a. 60 ca-, verdeeld In 14 koopen. Bewoond en ‘gebruikt door Jerome Aer- noudt-Depuydt mits 3.500 fr., boven de las ten, zonder geschreven voorwaarden. GEMEENTE KORTEMARK. met chicorelhast en bouwgronden, gelegen in de Torhoutstraat, groot 1 Ha. 24 a. 35 ca., verdeeld in 4 koopen. Bewoond en gebruikt door Auguste De- puydt mits 1000 fr,, boven de lasten, tot 1 Oktober 1953. met aarhqprigheden. gelegen in de Kapelle- straat, groot 28 a. 84 ca. Bewoond en gebruikt door Henrl Dewulf met aanhoorigheden, gelegen In de Kapelle- gelegen nabij den Drieweg, groot 45 a. 80 ca. Gebruikt door Auguste Depuydt mits 300 frank ’s jaars, zonder geschreven vcorwaarde. - Instelpremie. IBBBBBEHBBBBBBBaHIHSBBBBBSB3B STUDIE VAN DEN NOTARIS MASUREEL te KOEKELARE. OPENBARE VERKOOPING VAN te MOORSELE, Roozestraat 110. Da Notaris Vanden Bulcke te Moorsele, zal op de hierna vastgestelde zitdagen openbaar te koop aanbieden: EEN WOONHUIS met afhangen en tuin, te Moorsele. Roozestraat 110, gekadastreerd sectie B.. Nrs 1154 m/3, en 1154 n/3, met eene grootte van 5 aren 40 ca.; palende Noord de Roozestraat; Oost: Vereecke-Vandaele Aimé en kinders; Zuid: eene straat en West: Neyrlnck-Vansteenkiste Déslré, de weduwe en kinders. Bewoond door den medeverkooper Hector Joye, tot 2 maand na den overslag. Een half t.h. Instelpremie. ZITDAGEN: INSTEL: DINSDAG 27 APRIL 194.3, OVERSLAG: DINSDAG 11 MEI 1943, telkens om 5 uur namiddag, ter herberg In de Keizer bij Achiel Vanwynsberge te Moor sele, Salinus. 5BBBBBQaE3:3ESaSEBa2B3BBBISEE3i9 UIT TER HAND TE KOOP OPENBARE VERKOOPING VAN STAD NIEUWPOORT L - Recollettenstraat Nr 62. met 1 a. S3 ca. erve, met al de rechten op oorlogsschadevergoeding en wederbelegging. Bewoond en gebruikt zonder geschreven pacht door de Wed. Goderls, mits 75 fr, te maande. 2. - Recollettenstraat Nr 66. met 1 a. 05 ca. erve, met al de rechten op oorlogsschadevergoeding en wederbelegging. Bewoond en gebruikt zonder geschreven pacht door Jules Degryse, mits 160 fr. te maande. Te bezichtigen den Maandag en Woensdag van 3 tót 5 uur namiddag. ZITDAGEN: INSTEL: MAANDAG 19 APR1L 1943 OVERSLAG: MAANDAG 3 MEI 1943 telkens om 3 ure namiddag (torenuur) te Nieuwpoort, ter herberg «De Botermand», bij den Heer Albert Vanhove. Gewin instelpremie. IBEBBBBEBEflEflflnE3BEBBEBBEBB STUDIE VAN MEESTER PIERRE DENIS, Doctor in de Rechten. Notaris te NIEUWPOORT. BU STERFGEVAL. OPENBARE VERKOOPING VAN TE WEVELGEM, verdeeld tn Koopen, waarvan sommige op den plakbrief af geheeld: l. - HANDELSHUIS met gerieven cn koer, Meenenstraat 89, groot 215 m2, bewoond door Julien Deboever; H. - BOUWGROND in de Meenenstraat, groot 153 m2; m. - BOUWGROND daarnevens, groot 162 m2; IV. - BURGERSHUIS daarnevens, Nr 81, met verandah, keuken cn hoveke, groot 134 m2, bewoond door Achiel Deruyter; V. - WERKMANSBUIS met erve, Klooster straat 3, groot 150 m2, bewoond door Victor Berstraete; VI - WERKMANSBUIS met erve. Kloos terstraat 5, groot 147 m2, bewoond door Odiel Duhamel; VII. - WERKMANSBUIS met erve. Kloos terstraat 7, groot 148 m2, bewoond door Jo zef Six; Vin. - WERKMANSBUIS met erve. Kloos terstraat 9. groot 149 m2, bewoond door Hector Duhamel; IX. - WERKMANSBUIS met erve. Kloos terstraat 11, groot 150 m2, bewoond door Mathilde Cappan; X. - WERKMANSHUIS met erve, Klooster straat 13, groot 151 m2, bewoond door de Weduwe Decock; XI. - WERKMANSHUIS met erve. Kloos terstraat 15, groot 156 m2, bewoond door de Weduwe Vermaut; Geen dezer bewoners heeft eene geschre vene pacht; xn. - BOUWGROND, hoek van Klooster- en Schoolstraten, groot 212 m2; XIII. - WINKELHUIS. Lode de Bonlnge- straat 3, bew’oond door de Weduwe De- blauwe, zonder geschrevene pacht, groot met keuken en koer 97 m2; XIV. - HAARKAPPERSWINKEL daarne vens, Nr 5, bewoond zonder pachtvoorwaar- den door de Kinders Elebaut, groot 115 m2, met keuken en koer; XV. - WOONHUIS met gerieven en vlas- kamer, Roeseiarestraat 20. groot 190 m2, ge bruikt als vlaskamer door Jozef Langedock en Paul Tanghe, en de vlaskamer door Geor ges Boury. zonder pachtvoorwaarden; XVI. - BURGERSHUIS, Roeselarcstraat 32, groot 230 m2, bewoond door Leon Debels- Vanlede, zonder kontrakt; XVII. - HUIS ten oosten cener tweewoonst, bewoond door Suzanne Duquesne, zonder geschrevene pacht, groot 12 aren 60 centi aren, met uitweg naar de Moorselestraat; XVIII. - HUIS ten Westen van voormelde tweewoonst, met uitweg naar de Moorsele straat, groot 11 aren 30 centiaren, bewoond zonder kontrakt, door Ach. Seynaeve; IXX. - HUIS met magazljntje, gerieven en erve, groot 8 aren 68 centiaren, voorheen herberg De Waterhoenin de Moorsele straat, bewoond zonder kontrakt door We duwe en Kinders Reynaert; XX. - BOUWGROND in driehoek, Moor selestraat, groot 4 aren 17 centiaren, breed 22 m. 15 cm.; XXI, XXII. XXIII. XXIV. XXV en XXVI. - Zes perceelen BOUWGROND langs de Moor selestraat, ieder 6 meters breed, afgeteekend op de affiche; XXVH. - BOUWGROND langs de Moor selestraat, groot 4 aren 71 centiaren, volgens afteckening op den plakbrief; XXVIII. - HERBERG «Den Anker* langs den steenweg naar Meenen. met gerieven, koer en erve, groot 3 aren 62 centiaren, be woond door Guillaume Coucquyt-Ronse zonder pachtkontrakt; XXIX. - HUIS met erve langs den steen weg naar Meenen, Nr 226, groot 3 aren 65 centiaren, bewoond zonder pachtkontrakt door Marcel Vanruymbeke; en XXX. - HANDELSHUIS met gerieven en erve, Lauwestraat 108. groot 900 m2, be woond door Hubert Vanmarcke zonder ge schrevene pacht. ZITTINGEN: INSTEL MET PREMIE ter herberg Au Faisan doré OVERSLAG met recht aanpalende koopen samen te voegen ter herberg «De Zwaan», beide tramstilstand te Wevelgem, op DONDERDAGEN 29 APRIL en 13 MEI ’43, telkens stipt te 2 uur. Voorwaarden van verkooplng en grond- teekenlng, met verdere inlichtingen, ter stu- i dfe van den verkconhoudende notaris, waar afdruksels van plan kunnen bekomen worden. STUDI1ÏN VAN DE NOTARISSEN GHEKIERE en SOETE en MEENEN. MAANDAG 10 MEI 1343, om 3 uur namiddag (torenuurter herberg «Het Hof van Commerce», bij M. Odiel De nys, ter marktplaats van Roesbrugge. OPENBARE VERKOOPING VAN GEMEENTE ROESBRUGGE-HARINGE met afhankelijkheden, alsmede, volgens ka daster Sektie A., Nr 692c, 3 a. 27 ca. onder bebouwde grond en hof. Sterfhuis van Jufir. Marie Pillyser. Thans bewoond, zonder recht van pacnt, door M. Maurice Vandevoorde-Parent. B3SEKB9iBBE!BBBaHB88aSS3Bg!BS3B .VERKOOPAGENTSCHAP A. DEWITTE Zwarte Nonnenstraat 21, VEURNE. TE KOOP. L - SCHOON EN GERIEFLIJK WOONHUIS met hof, loopend water, gas en electrtclteit, gelegen te VEURNE, Oude Vestlngstraat. t. - SCHOON EN GERIEFLIJK WOONHUIS volledig in orde. Fapade 10 in., waarvan 6,40 m. bebouwd en 4.60 m. onbebouwd; gas en electriciteit, gelegen te VEURNE, (Nieuwstad) BS&SB&lg£3S3SaBB93a£S3£H3BBB£B STUDIE VAN DEN NOTARIS CAMEKLYNCK te PASSUHniXDALE. UIT TER HAND TE KOOP; 1. - STAD IEPER. 2. - GEMEENTE BRIELEN. X - GEMEENTE SINT-JAN. Voor aHe Inlichtingen rich, wenden ten kantore van den Notaris Van der Meersch, Rijselstraat 90 te leper. KANTOOR VAN DEN NOTARIS H. VANDENBOGAERDK te BESELARE. anuuRciiL STAVELÈ Intrest: 3,00 - 3,25 - 3,50 - 3,75 netto I Leening op vaste goederen. Om meer inlichtingen te bekomen ge lieve U te wenden tot onze Agenten ra Krombeke: Mevr. Wed. Denys-Verhaeghe HBeveren (Y.): 3. Tahon. Eere-Gem.-Secr. Oostvleteren: Mej. Yvonne Van Houtte Meesen: G. Dehcm. Ploegstecrt: V. Menet, 109 rue d’Arment. iH Roesbrugge: G. Delplace, Gem.-Secretaris K Waasten: Pierre De Simpel, Notaris Wervik: Leon Debonnet. Leiestraat 23 Westvleteren: Mevr. J. Quaghebeur Woesten: Mevr. Romaln Depinols-Berten H Dorp 11 M Woumen Jonkershove): Mevr. Em. Bar- bier-VercruysseLangemerkstr341a TOESLAG: DINSDAG 20 APRIL 1943 om 3 uur namiddag, ter herberg «De Pos- terijbij Wed. Ch. 'Wlllaert-Beuselinck te Koekelare, van; Gemeente KOEKELARE, «Bisschophoek». KOOP 1. KOOP 2. groot 25 a. 02 ca. Ingesteld 38.000 fr. Gebruik: Beide koopen worden gebruikt door Henri Rambóer-Debruyne ts Koekelare, mits 525 frank 's jaars, zonder geschreven pachtrecht. VSEBBBBaBBBBBBBSBBBBBBBBHBaB STUDIE VAN DEN NOTARIS ACKERMAN te HEULE. IW4 Leghorns, R.I.R, Roekoes. tot 10 n N^rd- burgweg 37. Veurne, en van 10 tot 11.33 r. In de «-afé De Boter mand Groote Markt. Veurne. Vindervelo, met 2 wielen, voor kind van 6 tot 8 jaar. Aanb. bij Julien Bul- thinek, Bruggestraat, Poperinge. personenauto, nieuw sedert 1935, met 1 minstens 15 PK. Schrijven ter druk kerij onder letters M. S. R. Mannelijke Bediende: basiswedde 1000 fr. per maand, utet geboren zijnde in 1924-23-22. Zien aanbieden Woensdag 21 April ’43, Kantonsekretariaat der Ni.V.C., Rozendaistraat 38, Veurne. Poede Paardengeleider, voor het Noor- den van Frankrijk. Onnoodig zioh aan te bieden zoo men de 30-jaar niet heeit bereikt. Goed loon. Inl. bij Daniël Ghe- kiere, Pilkemstraat 4, Brikke, St-Jan-bij- lener. en tij Apotheker, alleen ■wonende. A.t.D. Cmidsgast, 16-17 jaar. Bij Jules Ver- u meersch. Statie. Pcelkapelle. Poede Meid, 16-18 jaar, in huisgezin met 2 kinderen. Vanden Bogaerdelaan 22, Izegem. Coede Boerenmeid, kunnende melken. T« Proven. A.t.D. I eerjongen bij coiffeur te Poperinge. Adres' ter drukkerij. urnestr. 2, Poperinge. Meid, in café. Groote Markt 24, Pope- ringe. Poedc Werkman, kunnende melken. Liefst u jongen van 16-17 jaar, kost en inwoon, In de FonteinWestkaai 3, leper. (Hoede Meid, voor alle werk, kunnend» melken. Kost en inwoon. In de Fon tein Westkaai 3, leper. (Hoede Meid, voor café. BIJ Focquenoy u Arthur. Zeeiaan 48. D? Panne. poiffeursgast, kunnende haarsnijden en v scheren. Sporkvnstraat 1. Veurne. Heftig Meisje, 15-18 jaar, bij kleine land- u bouwer te AainterKe. Goeae beiianae- ling. inl. bij Wed. Corselts, Dorpstraat, Aainkerloe. Heftige Meid, pobds gediend hebbend, u voor gesloten nuis. Bij Van Overstrae- ten, Statiestraat 35, leper. Heftige Meid, minstens 13 jaar, In hee- u renhuis op den buiton, te Ltisele. A.t.D. Hoede Boerenmeid, liefst kunnende mel- 'J ken. Hoog loon en goede kost. Inl.: Sbeenwerkstraat 1, Nieuwkerke. I eerjongen - voor pasteibakkerij. Bij A. Vandecasteele, leperstr. 45. Poperinge. I eenneisje, om den stiel van modista aan te keren. Inl. Pannestr. 9, Veurne. 'wee bekwame halve Coilïeursgasten, zonder kost noch inwoen. Onnoodig indien niet op hoogte. Schrijven met veel waarden inzake loon: Coiffeur Georae, Albertlaan 29, Nieuwpoort-Baden. Drin gend. Poedc Boerenmeid, in spergebied. Adres ter drukkerij. Dureeljcngen voor buitengemtenle, 2 a u 3 dagen per week. A.t.D. Heftig Dienstmeisje. Bij Georgia Mcr- telz, café In de Stad Veurne Zee iaan 47. De Panne. Heftig Meisje, 15-18 jaar, itefst van *-* ne landbouwer. Zeer goede behande ling. Inl. ter Drukkerij Dumon, Nieuw poort. goede Meubelmaker, bij A. Vandelan- u noote. Beselare. Poede Boeren werkman, gc?l kunnende melken. Veumcsteenweg 6, Brielen. Vrouw, om in haar huis naaiwerk te ver- richten. Juli-n Vanketnmel, Brand hoek 35, Vlamertinge. Werkmanswoonst rast hof te Poliink- hove, gewezen herberg Het Vosje Eigenaar L. Verlende, Loo. T® Meenen, Wallisstraat 218, ter «Café Moderne», om 4 uur: OVERSLAG: DINSDAG 27 APRIL 1943 van STAD MEENEN Wahisstraat 162 - bij de Losstatie. EEN HANDELSHUIS met HOF en aanpalehden onbebouwden grond van 3 m. breedte, diendende voo“ uitgang werkwinkel met verdien.' Gróót 4 Ingesteld 173.000 fr. OVERSLAG: DONDERDAG 13 MEI 1943 WALL UI CUC Al ter herberg «Taverne Emile OPENBARE VERKOOPING VAN HUIS met twee verdiepen TE MEENEN, Kunstenstraat 41. In de nabijheid A. t. D. -1DRES TER DRUKKERIJ, Gasthuisstraat 15, Poperinge. a Voortaan wordt besltsl geen gevolg E 3 meer gegeven aan vragen om inlichting E 3 die niet vergezeld gadn. van een zegel E 0 van 1 fr. lachtstoof met oven en Puitstoof. Bij J Lionel Gadeync, Pottestraat 109, Pop. Cchoone Damesvelo, in goeden staat, 8 J maanden nieuw. Oude Vestenstraat 21, Veurne. Auto «Ford», 16 PK., en Motor «Ford», 16 PK., Langestraat 28, Nieuwpoort. Werkschoenen, per okkasie, verscheiden» paar. Nrs 39 tot 45. Rijselsteenweg 19, Koninghoek, leper. Vijftien honderd Pannen vloer van zelfde horai Laconte Jules, 4. Basseville, voor één rij vaten en twe» rijen bierbateken, een Steekkar voor 1009 kgr., transmissieassen met kussens :s, stootn- en waterkranen, enz. w i en Planken- vloer van zelfde barak. In goeden staat. Bij T 1 - - riipn bi ,U1 Mkb&UWCUl, VLA Wi transmissieassen met kussens en poulies, stoom- en waterkranen, enz. Alles in nieuwen staat Zich wenden ter Brouwerij La Belle Vue te Geluwe. Merkemsch Klaverzaad bij. Valere Claeys, St-Sixtusstraat, Poperinge. fharctte met beste banden. Bij Joseph a» Chaerle, Abeetesteenweg 38, Poperinge. lachtstoof, zeer schoon en kloek. Met oven. A.t.D. Cuikerboonpersen, Rijzen, Ruinhout, Fa- goten en ander Brandhout, bij Hector Manieu, Bellestraat 32. Westouter. Brandhout. Bij Maurice Deraedt, Sint- D Jorisstraat. Poperinge. Twee Triporteur-kaders, achterwiel met torpedo en ketting, breede guidons en onderdeelen. Oos zeer goede Kar en oude Ford-wielen met banden. Bij Clabau, Westvleterensteenweg 14, Poperinge. Óadiotoestel S.E.R. In goeden staat R Adres ter drukkerij. Cchoone Cuisinière-Stoof ia émail, a goed als nieuw. A.t.D. Wasehmachien met dynamo, in goeden staat. Bij Juffen Ear’cez, Sint-Elcol, Voormezele. plisseermachien, in goeden staat, zoo goed als nieuw, alsook Poini-CIairma- chier.e (of nicoteermachien). ook in roe den staat. Bij MiHecam Willam, «Mai son Hélène». Zuidstraat 13. Veurne. Allerbeste Klaverzaad, bij Dionysius De Zaeyer. Plaats 4, Reninge. Automatieke Weegschaal, kunnende tot 20 ker. wegen, in zeer goeden staat. Veurnesteenwea 148. lener Sjaardencamion, geschikt vcor melkerij, 2 ton tot 2 *4 ton, in roeden steal, met nieuwe wielen en nieuw beslag. Paar Camiohwielen met 0’ en ressorts. Batterii 12 volt voor auto. Motor 1'3 PK., 130 v-220 v. voor wsschmachien. Sship- straat 20. Nieuwpoort. Elektrische Motor, 2 PK.. 110 volt, vcor Gelijkstroom, met demarreur. 75 v»-- mlnderiner. zoo goed als nieuw. Bij A. Cal- ro°n, drukkerij. Veurne. Tien okkasie Naaimachienen Singer 1 Inslaande kon. 3 schuiven, als nieuw. Casselstraat 5. leper. platte Pannen. Brieken. Haddens. K'ners, 1 Tranpen dienstig voor graanzolders; Deuren, enz., alles voortkomende van af braak. Tn’. den Zonde" "ar. ’0 tot 16 u. h een machtige mikrobenaoo- der die aan de kuikens een volmaakte gezondheid ver schalt. Eij regelt het ruiven, bevordert den groei en maakl de hennen vroeg legrijp. IN ALLE APOTHEKEN FRANK DE FLESCH

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1943 | | pagina 8