DE OORLOGSTOESTAND CRESCAT - FLOREATI Wij keeren terug naar Afrika Kultuurdagen te Brugge BEKENDMAKINGEN DOOI AAN HET LENINGRADFRONT f 4 WEEKBLAD. - 0,75 FR. O II het Graafschap Vlaanderen - is OOSTUITGAVE is WESTUITGAVE DE MOORD OP DE DAGBLAD- VERKOOPSTER TE GENT 3 fr s ZATERDAG 15 ME! 1943. t 5 j ■B«DEB9BBBBBBB3aflBasaBBBBBQa VLAMINGEN GESNEUVELD 5 OP HET OOSTFRONT HET RUSSISCH-POOLSCH GESCHIL IBMBiaHDBBSBSBaSBSBSnaBBBBBBiafilSSaDBMnMSBUaasaBaEHaB van 16 tot 30 Mei 1943 WERVING DER WAFFEN-SS iaasaaiiiaBesHnasaaiasjiBasüBBB DE HERZIENING VAN HET PROCES OVER DE MOORD IN DE DUINEN TE OOSTENDE IN HET VERRE OOSTEN f HET SLUITINGSUUR VAST- GESTELD: VAN 23 U. TOT 5 S 5 U. - VAN 23.39 U. TOT I 5 U. BINNEN BLIJVEN. S ■3KKSBeHBH3BB3BSB!aBGaBBai&HXC9iaSKEaSB3BBaBSB£igS3BSBBBaEB&B VERORDENING TER BESCHERMING VAN DEN VREDE IN HET LAND EN VAN DE BEZETTENDE MACHT IN HET WESTEN OP HET DUITSCH-RUSSISCH FRONT IN NOORD-AFRIKA EN MIDDELLANDSCHE ZEE Een Tentoonstelling over CHURCHILL TE WASHINGTON VERPLICHTING TOT AANMEL DING VOOR DEN ARBEIDSIN ZET IN NEDERLAND OPROEP VAN DEN FÜHRER TOT HET DUITSCHE VOLK VOOR HET DUITSCHE ROODE KRUIS DE DUCE VERKLAART WIJ ZULLEN NAAR AFRIKA TERUGKEEREN VELDMAARSCHALK ROMMEL AAN DE BETERHAND KATHOLIEK NIEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD. I# J tot -eo>- KEURINGEN WAFFEN-SS 15 fr.« 2/rfi 4So JAAR. - N>- 20. De moordenaar van de dagbladverkoop- ster Coleta Wybo uit Gent, de jongeling G. Fauconnier, werd door het Assisenhof van Óóst-Vlaanderen tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld. het nabije Oosten. Palestina, Syrië, Irak en I naar El Alamein, zoodat weldra een mil- ■evormd werd. Toen begon 1 de in TARIEF VOOR BERICHTEN: S Kleine berichten (3 regels) 8 fr. g Kleine berichten adr. t. bureele 12 fr. K (voor ieder regel meer: <e fr.) g Rouwberichten: minimum Groote rouwberichteri: per regel S Ber. in lokaal nieuws: per re&el 5 Andere aankondigingen: prijs op vraag.5 Aankondigingen worden aanvaard tot K den Donderdag middag. g k Abonnementsprijs tot Nieuwjaar: Voor Belgie Fr. 24.73 S S Voor Frankrijk Belg. Fr. 83.80 n Zij dachten aan niets mter. Ze vochten omdat het bevel gegeven was. Ze vochten uit harde, stalen soldatenplicht, zooals links en rechts van hen de andere SS-een- heden. Telkens als de bolsjevisten tot aan den bataljonsgevechtsstand kwamen, sprongen de SS-mannen weer vooruit struikelden over de lijken dsr gevallen vijanden rukten zich recht, vochten en dreven de bolsjevisten terug. Als ’s avonds de stellingen uiteindelijk in onze handen bleef, was het water dat er in stond, rood bruin en lagen de dooden op hoopen. Overal lagen in chaotische wanorde hand granaten, geweren en andere automa- thische wapens van de verslagen Sovjets. Uit de borstwering waren gansche stuk ken geschoten en de aarde was omploegd, de lucht van kruitdamp gevuld. Nog konden de SS-mannen niet aan rusten denken. De stellingen moesten weer in orde worden gebracht, doode bolsjevisten eruit verwijderd, kasematten herbouwd, munitie en handgranaten naar voren gebracht en... water geschept. SS-Oorlogsverslaggever ADELBERT CALLEWAERT. fKBB5EEHaBSH3a3E3HEKESKS5IffiS» ASSISENHOF van OOST-VLAANDEREN Op Zondag 16 Mei worden de West- Vlaamsche Kultuurdagen, door den Pro- vincalen Kultuurdienst ingericht, te Brug ge geopend. Ais hoofdschotel die deze Kultuurdagen tot een machtig geheel een zal smeden wordt een grootsche opgevatte tentoon stelling georganiseerd, gewijd aan de ge schiedenis van het Graafschap Vlaande ren (363-13S4). Waarom juist dit onderwerp werd ge kozen? Hiervoor zouden tal van redenen kunnen aangeduid worden. Kan een der gelijk onderwerp immers niet een eenig mooie gelegenheid worden om de zoo tal rijke en overal verspreide heemkundigen en ook de wetenschapsmenschen te bun delen en aldus de ordening van het kul- tureel leven in dit land verder uit te bou wen? En is het ook niet waar dat een volk dat zich om zijn verleden schaamt of het verloochent als volk tet ondirgang ge doemd is? Deze tentoonstelling brengt ons de ge schiedenis der eerste vijf eeuwen van Vlaanderens bestaan. Zij vangt aan bij het eerste duistere ontstaan van het on duidelijk omgrensde gebied ten tijde van de Noormannen en eindigt met den dood van Vlaanderens laatsten "raaf Lodewijk van Male, waarna het tijdperk der Bur- gondiers aanbreekt. Na een voorhalle waar de drie groote stammen die onze kusten kwamen be wonen: Friezen, Saksen en Franken in het geheel der volksverhuizingen gesitu eerd worden vinden we in de eerste zaal de geschiedenis van het ontstaan, van de territoriale uitbreiding en regressie van Vlaanderen alsmede de twse voornaam ste oogenblikken zijner militaire geschie denis: Groeninge in 1302 en Kassei in 1328. De andere zalen brengen ons in rijke verscheidenheid «en beeld van Vlaanderens ekonomische. kerkelijke en in drie zalen ondergebrachte kultureele geschiedenis. De laatste zaai brengt ons een beeld van de aktie der Vlamingen buiten het graafschap. ^preekbeurten van de meest vooraan- Wijffels vrijgesproken. Voor het Assisenhof van Antwerpen had de herziening plaats van het proces over den moord in de duinen te Oostende, gepleegd op Margriet Gheyns en waar voor m 1935 Octave Wytfels door het Assisenhof van West-Vlaanderen veroor deeld werd tot 10 jaar gevangenisstraf. Na een dagenlang onderdoor der getui gen, pleidooien en replieken van de advo- kateri der beide partijen en van het Open baar Ministerie werden de gestelde vragen door den Jury ontkennend beantwoord en werd diensvolgens thans Octave Wyffels vrijgesproken. ---«o»-- Het Russisch-Pcolsch geschil ontstaan naar aanleiding van de ontdekking van de massagraven van Katyn bij Smolensk kende nog geen kentering. Op een persconferentie legde de plaats vervangende Sovjet-Russische kommissa- ris voor Buitenlandsche Zaken, VVychin- sky belangrijke verklaringen af over het Poolsch-Russisch geschil. Wychinsky poogde te bewijzen dat de Polen, na de ineenstorting van Polen, de weldaden van de Sovjetregeering met ondank hebben beloond. Zoo weigerde het Poolsche leger dat luidens het verdrag met de Poolsche Generaal Sikorski op Sovjet-Russisch ge bied. was ongericht, te strijden aan net Oostfront. Dc in Sovjet-Rusiand tcegela- ten Poolsche diplomatieke vertegenwoor digers lagen onder verdenking van spion- nage en sabotage. Hierdoor werden de Sovjets genoodzaakt sankties te nemen, met het gevolg dat van het uit 96.000 man bestaande Poolsche leger er sedert 1 April 1942 neg slechts 44.000 levensmid delen hebben bekomen. Van de Poolsche officieren, die voor de nieuwe formaties konden gerekruteerd worden werden er slechts 2.630 gevenden, de anderen- ble ken onvindbaar. Hiermede wordt volgens de Duitsche kringen van toonaangevende Sovjet-Rus- sische zijde toegegeven, dat de overige 10.000 Poolsche officieren verdwenen zijn, met andere woorden, de moord van Ka tyn, waar deze 10.000 militairen werden gevonden, wordt onrechtstreeks bevestigd. Graaf Raczynski, die in de Pcolsche emigranten-regeering te Londen den titel van Minister van Buitenlandsche Zaken draagt, antwoordde op de verklaringen van Wychinsky en zegde o. m. dat de evacuatie van het Poolsche leger uit de Sovjet-Unie geen voldoening gaf, loo chende de 'bewering als zouden de Pool sche diplomaten sabotage en spionnage gepleegd hebben en stelde vast dat de beweringen van Wycihinsky er niet zou den toe bijdragen cm. het gekibbel een oplossing te geven. Londen en Washington sdhijnen zich voort te beijveren om het geschil op te lossen. Zoo had de Britsche Minister Eden een onderhoud met den Sovjet- gezant Maisky, moet de speciale gezant van Roosevelt een brief «san overhandi gen aan Stalin en wordt net vertrek van Liwinoff uit de V. S. naar Moskou in het vooruitzicht gesteld. SS-PK Onverwachts was het begin nen te dooien. Nu sts.an wij tot aan de knieën in het ijskoude water der loop grachten. Alleen, ’s nachts vriest het nog een weinig en komt er een dun laagje iV op het drabbige water waar men met lederen stap doorschiet en dat niet be letten kan dat het ijzigkille water langs boven in onze laarzen dringt. Terwijl de eenen op wacht staan, schéppen de an deren water en slijk uit de stellingen en bunkers waar men geen vuur kan maken om zich maar een paar oogenblikken te drogen. Alleen springend van munitiekist tot munitiekist kan men de britsen be reiken die vlak boven het water hangen. De mannen zouden waarachtig naar den winter terug gaan verlangen want de eer ste dooitijd is nog veel erger dan.de bij- tendste koude. Voor hen ligt de stroom, nog immer dichtgevroren. Het ijs is er liog tamelijk dik en lederen nacht komen Sovjetstoot- troepen tot aan onze stellingen en moe ten er verbitterde gevechten geleverd wor den. Op de Newa liggen de lijken der bolsjevisten neergestrooid, honderden don kere vlekken op de matte witheid van het Ijs... Dag en nacht moet men op alles voor bereid zijn. Aan de overzijde hebben de Sovjets nieuwe divisies gereed gesteld en ieder oogenblik is een aanval te verwach ten. Ieder oogenblik kunnen zij aankomen honderden, duizenden. Zooals dien dag. dat het eerste dooiwater rood zag van hét bloed. Vier vijf maal werden de SS-man- nen door de overmacht achteruit gedre ven en namen keer op keer de stellingen weer in. Het was als een ebbe en een vloed. Driehonderd man tegen twee regimenten. tBBBEBBBBlBBBBBaBBBBBKBBBBBaBBIsaSBBBBBBBBaBSaBBEBBBSBEXB Uitgever: Sansen-Vnnncste, Poperinfle. S Telefoon N' 9. Posleh. N' 155.711. -s VERORDENINGEN VAN DEN MILITAI REN BEVELHEBBER VOOR BELGIE EN NOORD-FRANKRÏJK Aanmeldcn van metalen voorwerpen. Bij Verordening van 3 April 1943, ver scheen in het Verordeningsblad van 6 Mei, moeten alle nijverheids-, groot- en klein handelsbedrijven hun opgeslagen voorra den aan telegraaf- en telefoonkabels voor openluchtnetten en seinkabels aanmelden vóór den 31 Mei 1943. bij de bevoegde Kommandanturen. Dergelijke kabels mogen voortaan cok alleen maar mits toelating van de bezet tende Overheid, vervaardigd of gelegd, worden. DE VOORZIENING IN »E BEHOEFTE AAN WERKKRACHTEN VOOR HEI’ VERRICHTEN VAN WERK VAN BIJ ZONDER BELANG In het Verordeningsblad van 6 Mei jl. is ook een tweede verotdenitig, aateeren- de van den 3U April 1943, verschenen, houden, wijzigingen in van. de verorde ningen inza.Ee ae voorziening in oe ce- hoeite aan werkkrachten, voer het ver- rienten van werk van bijzonder belang. Deze verordening bepaalt voortaan o.m.: dat alle openbare ea parükuilere be drijven en besturen verplicht zijn de oraeningen na te komen welke tot uitvoe ring van deze vêrordeitiog hen kunnen toe Komen; dat wie in strijd handelt met de bepa lingen van deze verordening of deze ont duikt of de ontduiking ervan in ce hand werkt tot gevangenisstraf en geldboete kan gestraft woraen; dat de bevoegde Kommandanturen be voegd zijn op personen die m strijd han delen met ae ontvangen unaerrientingen een straf van 6 maanden gevang toe te. passen dat tegen personen die geen gevolg ge ven aan een door eeu Duiiscnen over heidsdienst gerichte verordening (dienst- piichtweigeraars) maatregelen van ver- mcgensrechteriijken aard kunnen worden bevolen dat, om het begunstigen van dienst- plichtweigeraars te voorkomen, maatre gelen van persoonlijken en vermogens- rechtelijken aard kunnen worden bevolen ten aanzien van familieleden van den dienstplichtweigeraar of ran jiersonen die dezen steunen; dat de oporengst van zermogensrechtc- lijke maatregelen ten iiate komen van. familieleden van in Duiwchlana werken de arbeiders. DE HANDEL IN PAARDEN EN VECLLNS Bij verordening van den 6 Mei jl. win den de bepalingen van -ie veic.dening van 6 Maart 1943, houa-entte verbod han del te drijven in paarden en veulens, tot nader bevel buiten ’.verking gesteld. In den titanenstrijd, die Europa op het oogenblik voert veer zijn btstaan tegen de bolsjewistische barbaarschheid, blijft voor den waren man slechts één weg: met het wapen in de hand deelnemen aan de verdediging van Europa en van zijn eigen volk. De Führer heeft de rangen van zijn keurkorps, de Waffen-SS, opengesteld voor de vrijwilligers uit alle landen. Buitendien werden ook nog de vrijwilligerslegioenen opgericht. Kies den weg van den man: Meldt U aan voor de Waffen-SS of voor het Vrijwilligerslegioen Vlaanderen bij het Edsatzkommando Kandern der Waffen-SS, Antwerpen, Koningin Elisa- bethlei 22: In Honan en Sjansi, twee Chineesche provincies, werd een aanvang genomen met de vernietiging der 18e Communisti sche divisie. De Japanners hebben ook een offen sief ingezet tegen de Tchoeng-King-basis Sjangte, in Hunan. De stad Ansiang werd er reeds bezet. In Birma hebben de Japaners Buthi- daung ingenomen. Hiermede verloren de Britten hun laatste steunpunt aan den Mayu-stroom. De Japanners staan hier op nog slechts 20 km. van de Indische grens. OVER DE BEVOEGDHEID VAN DE UNIE VAN HAND- EN GEESTES- ARBEIDERS» TER ZAKE VAN DE WAARNEMING DER BELANGEN VAN 'WERKLIEDEN Brussel, 7 Mei (Medegedeeld). De Chef van het Militair Bestuur maakt be kend: De Unie van Hand- en Geestesarbei- dersis belast met de waarneming der belangen van de in Duitschland werken de Vlaanische en Waalsche arbeiders en van hun gezinsleden tegenover officieele diensten, overheden en ondernemers in Belgie. Om haar taalt van waarneemster der arbeidersbelangen in Duitschland te kunnen vervullen, moet de Unie even eens in voeling blijven met het Duitsche arbeidsfront. Indien andere dan Staats instellingen tewerkgestelden in Duitsch land en dezer gezinsleden, in Belgie op een wijze, die niet bij de wettelijke be palingen dienaangaande is voorzien, wen- schen te ondersteunen, zoo moet dit in overeenstemming met de Unie van Hand- en Geesresarbeidersgeschieden. De waarneming der belangen van de in Belgie tewerkgestelde mannelijke cn vrouwrelijke werklieden valt eveneens bin nen de bevoegdheid van de Unie van Hand- en Geestesarbeiders BESLISSEND. Intusschen werd Europa uitgebouwd tot een vesting, die nog moeilijk te overrom pelen is. Tenslotte blijkt nog eens over duidelijk dat de oorlog in het Oosten be slissend is. Wordt die gunstig beëindigd, dan is er geen macht ter wereld die Europa nog kan verontrusten. Als eens het ontzaglijke Duitsche oorlogspotentieel dat in Rusland ingezet is geheel of gedeelte lijk vrijkomt, dan wordt de toestand van Engeland bedenkelijk. En daarvoor hoeft de oorlog in het Oosten niet noodzakelijk volledig gelikwideerd te zijn. Da millice- nen mannen, die de jongste totale mobi lisatie voor het front vrijgemaakt heeft, de concentratie van de productie op den oorlog zullen weldra gevoelige wijzigin gen meebrengen. Als de hoofdkamp uit gestreden zal zijn, als het Engelsche moe derland ineenstort, zal het Afrikaansche probleem mee te berde komen en dan zal zich verwezanlijken wat Mussolini on langs uitriep: Wij keeren naar Afrika terugniet alleen de Italianen, maar geheel Europa. Dan zal blijken dat de strijd der Italianen en der Duitschers in Noord-Afrika niet nutteloos geweest is. 6-5-43. ROSKAM. St. Jansstraat 4. '15 u.: Herenthals, Kasteel Dierck, Ne- derij. Donderdag 20 Mei: 9 u.Turnhout, Majoor Blairon-Ka- zerne. 15 u.: Leuven, Hotel Métropole. Vrijdag 21 Mei: 9 u.: Slnt-Truiden, Beekstraat, SS-Ka- zerne. 15 u.: Tongeren, Eveustlaan 17 (eerste verdieping) Voor de Waffen-SS bedraagt d? mini mum lengte 1,70 (beneden, de 20 jaar 1,66 m.) en voor het Vrijwilligerslegioen Vlaanderen 1,65 m. Aanmeldingen worden ten alle tijde aanvaard bij het Erzatskom- mando Flandern der Waffen-SS, Konin gin Elisabetfejei 22, Antwerpen, Met de ontscheping der Amerikanen in Marokko en Algerie, dank zij de mede plichtigheid der Fransche militaire over heid, begon de derde fazra van den strijd, die voor de Duitsch-Italiaansche treepen van meet af uitzlchteloos bleek, daar vroeg of laat de insluiting tusschen de Engelséhe en Amerikaansche legers moest volgen. D'oor het snelle ingrijpen van den Füh rer en het zenden van een expeditiekorps naar Tunisië onder leiding van Generaal von Arnim, kon het ergste vermeden wor den. Generaal Veldmaarschalk Rommel wist bij het volgende offensief zijn troe pen in contact te brengen met die van Generaal von Arnim en zoo werd het Tu- nisische bruggenhoofd gevormd dat nog maanden stand' hield. Met het laatste offensief dat losbrak op 2 April, was het van meetaf duidelijk dat de strijd in het voordeel van de An- gclsaksers zou eindigen. Dagelijks immers wees het weermaohtbericht op de over macht van den vijand. Alles herleidde zich tot een vraagstuk van tijdwinnen. Hoe hard de Duitsche en Italiaansche troepen zich ook verweerden, hce bloedig de verliezen van de Angelsakssrs ook wa ren, aan de uitslag viel niet meer te twij felen. Europa verliest daarmee voorloopig Afrika en we drukken op het woord voor loopig. Het mag immers niet vergeten worden dat de strijd in Afrika geenszins beslissend is, maar slechts als een neven aspect van den grooten strijd dient be schouwd te worden. Dat beteekent echter niet dat hij zonder belang is geweest. Wel integendeel. Gedurende drie jaren werd een belangrijk gedeelte van de En- gelsehe vloot en van de Engelsche legers gebonden in de Middellandsche Zee cn in Noord-Afrika, zoodat die niet konden ingezet worden, noch tegen West-Europa, noch tegen Japan. DE STRIJD IN HET OOSTEN Dat is latijn! Ge moet weten, onze oude burgemees ter, een brave mensch en brouwer hij is al tien jaar bij den Heere had drie jaar te Leuven gestudeerd. Niemand is ooit te wéte gekomen wat' hij daar ver richt had; hij sprak er nooit over, maar hij kende nog in zijn ouden dag die twee latijnsche woorden: Crescat, Floreat! In onze streek immers was er in den Zomer ieder Zondag een jubilé of een vlaginhul- diging van schutters, visschers, vinke niers en wat weet ik al meer. Dan moest de burgemeester van de gemeente een redevoering uit-hakkelenen die rede voering aan tafel, op ’t gemeentehuis of in ’t lokaal eindigde fataal met op den groei en den blceivan de vereeniging of van de gevierden. Onze burgemeester had daar een hekel aan; hij zei in ’t la tijn... hetcelfde, maar dat klonk veel def tiger. veel geleerder, meer burgemeester achtig. Nellszei hij ne keer, als ik die twee woorden er uit krijg, groei ik van een vost in de' achting van de toehoor ders en valt er een pak van mijn herte. Want, nadat hij met zijn rechte hand dat Crescat, floreatin de lucht had geschreven, mocht hij weer neerzitten... net vuurwerk was af; en de beproeving voorbij Ik weet nu precies niet of het is om deftiger en geleerder te doen dat ik die twee latijnsche woorden bezigde: ’t is misschien wel een beetje uit afkeer voor dien groei en den bloeiMaar ’t komt op ’t zelfde neer. En. nu zal ik zeggen waarover het snat. In «De Poperingenaarvan 8-Mei las ik een kort bericht over het DAVIDS- FONDS Maar dat kort bericht was lang genoeg om u te doen nadenken: In 1925 waren er 15.000 leden: in 1932: 75.000 en in 1943 worden de 80.000 bereikt. En ik zegge nu Crescat, Floreat 100.000 en er boven! Davidsfondssr? ’k Heb. in alle intimi teit. met me zelf mijn jubilé gevierd van 25 jarig lidmaatschap: en ’k heb het ge bracht tot... bestuurslid van de plaatse lijke afdeeling. ’k Zou willen weten wat die brave Pas toor Schu:rmans daarover denkt, die in 1874 op zijn pastorij te Wilsele met eenige koppige Vlamingen het Davidsfonds stichtte. Ze moeten daarboven, in de dre ven van den hemel nog al dikwijls een kouterke slaan: Pastoor Schuermans, Ka nunnik Boon en onze West-Vlaamsche Hoogeschool-professor Emiel Vliebergh. de heilige Vlieberghzooals men hem noemde!... Spijts zijn miseries en-onge neesbare ziekte was Vliebergh voorzitter van ’t Davidsfonds. Dat was de groote ontwikkelingscentrale van Vlaanderen en Vliebergh droomde van een groot, van een bloeiend Davidsfonds. Hil stierf in 1925: het Davidsfonds telde 15.000 leden. Hierboven heeft hij zijn Davidsfonds niet vergeten, dat nu onder voorzitterschap van Prof. Kan. Janssens en met den Heer Amter als algemeen sekretaris die... verschrikkelijke vaart nam: 80.000 leden. Conscience leerde zijn volk lezen! Dat hoorden we, dat lazen we: en het is zoo! Leest dat volk nu? Dat ic de vraag. En het antwoord? We zijn nog altijd dezelfde gebleven: Schuchtere, schuwe menschen «die nooit durven rosmen op wat wij zelf bezitten en in bewondering staan voor wat op den vreemde gebeurt. Lezen we ergens dat een boek gedrukt werd op 50.000 exempla ren we staan verbaasd en we denken er niet eens aan dat ieder... gewone uitgave van het Davidsfonds thans op 80.000 exemnlaren wordt uitgegeven. We denken Zoo ver niet, -we zwijgen, maar vertellen dat in een vreemd land veel gelezen wordt. Het Davidsfonds ging naar de massa en bereikte en veroverde de massa. Volgens Vlaamsche gewoonte sloegen eenige oude leden aan ’t muiten. Volks- Op het Oostfront sneuvelden nog vol gende Vlamingen; Flor De Smedt uit Bel laar; Lode Peeters uit Bornem; Oscar Waegeman uit Berlare; Jan Van Roy uit Waterschei; Robert Vande Caveye uit Lebbeke; M&icei Mortier uA SUdett, Zaterdag 15 Mei: 9 u.: Roeselare, Gemeentehuis. 14 u.: leper, Lapierezaal, D Hondstraat. Zondag 16 Mei: 9 u.: Lens, rue de la Paix. 36. 14. u.: Douai, Boulevard P. Hayez, 15. Maandag 17 Mei: 9 u.: Kortrijk, Stadhuis, Gr. Markt. 14 u.: Oudenaarde, Kazerne. Dinsdag 18 Mei: 9 u.Gent, Arteveldeplaats 15 (Ofïi- ziershaus). 15 u.: Sint-Niklaas, Parkstraat 2 (N.S. D.A.P.-Heim). Woensdag 19 Mei: 8 u,: Mechelen, Noord-Cent, School, staande historici en gelelde bezoeken aan de zalen zullen dit geheel omlijsten en aan oud en jong- een duidelijk beeld geven van wat het graafschap Vlaanderen was en zijn beteekenis voor de latere ontwik keling van. het Vlaamsche Volk. Kaarten, maketten, doeken, teksten, foto’s, zeldzame handschriften en voor werpen, archief- en museumstukken, op waardige wijze gerangschikt en tot een machtig geheel verwerkt maken deze eer ste poging tot een gebeurtenis van zeer groot belang niet alleen voor West- Vlaanderen, maar voor gansch ons volk. Inderdaad, hos bescheiden deze poging ook is. toch moet zij de kern werden van een verder uit te bouwen tentoonstelling over Vlaanderens geschiedenis. De ver scheidene provincies moeten de handen in mekaar leggen opdat het mogelijk zou worden, binnen afzier.baren tijd ons volk in de gelegenheid te stellen zich een on- vervalscht beeld te vormen van zijn eigen verleden, beeld dat tot op heden op dui zenderlei wijze verwrongen werd. Te Brugge, als eerste stad waar deze tentoonstelling die daarna een omreis door gansch Vlaanderen maken zal. kan zij het best tot haar recht kemen. Brugge was immers langen tijd het centrum van het staatkundig beleid der Graven. Eens werd Brugge om zijn ekonomische bedrij vigheid het Venetië van het Noorden ge noemd. Op kerkeli.ik gebied speelde het eveneens een zeer belangrijke rol en te vens was het het voornaamste centrum van een welig ontkiemend kultureel leven dat eerst in de volgende eeuwen tot vollen bloei zou komen. Alhoewel de inrichters zelf de laatsten zullen zijn om te beweren dat in de uit werking geen leemten voorkomen, toch is het hun innigste wensch dat deze spijts tallooze moeilijkheden doorgevoerde po ging het uitgangspunt zou worden van èen vruchtbare samenwerking van velen om eens tot het belangrijk resultaat te komen: ons volk zijn grootsch verleden te leeren waardeeren R. WATTflY, DE STRIJD IN ABESSYNIE. De laatste fazg van den strijd in Afrika is ingetreden. Op het oogenblik dat deze regels verschijnen is ze wellicht reeds beslist. Intusschen is het interessant even de zeer bewegen geschieden» der krijgs verrichtingen tijdens de laatste drie jaar in dat kontlnent na te gaan. In 1940 stonden de Italianen alleen in hun strijd voor de beveiliging van hun Afrikaansche koloniën en voor de con trole van het verkeer in de Middelland sche Zee. In den beginne was de krijgs kans hen zelfs gunstig, in dien zin dat van uit Abessynie Britsch Somaliland veroverd werd en een gedeelte van de troepen doordrongen in Engelsch Soedan. Aan de kust van de Middellandsche Zee had de strijd van uit Lybie geleld tot een doordringen in Egypte tot bij Marsa- Matruk. Geleidelijk echter hadden de Engel- sehen s.teeds meer en meer troepen aan gebracht, vooral nadat hunne verdrijving van hte Europeesche kontlnent. hun toe liet aueen op Afrikaanschen bodem de strijd voort te zetten te land. Geheel Afrika werd gemobiliseerd tegen de Ita lianen, niet alleen Zuid-Afrika, maar cok Belgisch Kongo werd ingezet. De Engel- sche legers waren vooral samengesteld uit Australiërs, Mieuw-Zselanders en Indiërs. De Italiaansche legers in Abessynie, Eri- threaen Somaliland werden lanes alle zijden aangevallen, en daar zij niet meer van uit het moederland konden bevoor raad worden of versterking ontvangen, was hun toestand weldra, hopeloos. Tech hebben de afgescheiden Italiaansche troe pen nog meer dan een jaar schitterende wapenfeiten geleverd tot de laatste kon- tin-genten met hun bevelhebber de Her tog van Aosta overrompeld werden. De Hertog zelf bezweek na korten tijd in 'gevangenschap aan de gevolgen van een longziekte. HEEN EN WEER MET ROMMEL. Daarmee was de eerste faze van den strijd in Afrika ten einde en begon de tweede in Lybie en Cyrenaïka. Hier kre gen de Italianen hulp van Duitsche zijde door den inzet van hst Afrikakorps cn- der de leiding van den Panzergeneraal Rommel, die reeds in den veldtocht van het Westen bij de panzerdcorbraak naar Abbeville onvérgelijkelijke roem verwor ven had. Iedereen zal zioli nog de heen- en weergolvende. beweging herinneren langs de Middellandsche Zeekust. Na de eerste terugtocht der Italianen tot voorbij Ben- ghasi wist Rommel in een rekordtempo de Engeischen uit Lybie te verdrijven. Dat bracht verademing, tot Montgomery, die Wavell opgevolgd was enkele maan den later ennieuw door een grootsch of fensief hef Duitsch-Italiaansche leger wist terug te drijven tot Aggedabia. Daarmee was iedereen overtuigd dat de strijd zich ten vc-ordeele van de En geischen zou beslissen. Maar nog eens zou Rommel de wereld verrassen. In een rush zonder weerga werden de Britsche troepen teruggewoi-pen tot over de Egyp tische grens. Tobrouk, sedert maanden in handen van de Engeischen, werd ont zet. Daarop ging de opmarsi verder op Egyptischen bodem tot El Alamein, aan de poorten van Alexandrië en Kaïro. Weldra bleek dat Generaal Rommel, die intusschen tot Veldmaarschalk gepromo veerd was, de massa van de Britten eigen lijk maar met een gering expeditiekorps verdreven had. Toch voelden de Engei schen zich bodreigd én in Egypte én in het bezit van het Suezkanaal. Van dan af zouden zij er alles opzetten. Van uit frlssche Infanterie- en pantse reen heden in den strijd ten Zuid-Oosten van Tunis. De As-troeoen boden hardnekkigen weer stand, niettegenstaande de grootste ont beringen en de wekenlange ononderbro ken gevechten. De verbitterde gevechten brachten aanzienlijke verliezen bij langs weerszijden. De strijd werd er met on verminderde hevigheid vcortgezet. Den 11 Mei hebben de Angelsaksische strijdkrachten, na verbitterde gevechten te hebben geleverd met de As-troepen, van uit het, Zuid-Ocstcn van Tunis, de Zuid-Costelijke kust van het schiereiland Kaap Bon bereikt. Om aldus van uit het gebied van Hammen-Lif naar Hammamet aan de basis van den Kaap Bon op te rukken moesten de geallieerden den taai en weerstand der Duitsche en Italiaan- sche troepen breken die lederen duim grond verdedigden en na hun munitie te hebben verschoten, zich verweerden met het blanke wapep. In het gebied van Zaghuan blijven de As-troepen een hardnekkigen weerstand bieden. De Duitsche verdedigers van So- limari wezen alie uitnoodigingen tot ka- pitulatie af. Alle aansporingen tot over gave veerden tot dusver afgewezen door de eenheden die nog munitie en mond voorraad bezaten. Op Kaap Bon wordt eveneens nog werstand geboden. Dit beknopt overzicht geeft een duide lijk beeld van het verloop van den be slissenden slag welke thans voor het brug genhoofd van Tunisië geleverd wordt. Voor verder beschouwingen over de be teekenis van den 6-maanden langen weer stand door de As-troepen in Tunisië ge boden verwijzen wij naar ons hoofdartikel van de hand van onzen medewerker Roskam De strijd te lande werd steeds gesteund door het luchtwapen der As, cn bij lucht gevechten werden talrijke Angelsaksische toestellen neergeschoten. In de Middel landsche Zee wisten Duitsche vliegtuigen treffers te plaatsen op een vi.iandelijken destroyer. Te Bone werden ook omvang rijke branden gesticht in de havenmaga zijnen en op de schepen. Harerzijds voerde de Angelsaksische luchtmacht aanvallen uit op Reggio Ca labria, Trapani, Marsala, het eiland Fa- vignana, op Palermo, Messina, Licata, Pantellaria. Omvangrijke schade aan woonwijken werd tcegebraoht en aanzien lijke verliezen geleden door de bevolking. Het aantal slachtoffers te Palermo werd nog niet vastgesteld. Een groot aantal der aanvallende vliegtuigen werden neer- gehaald. boeken? Dat was niet meer in orde, ze zouden moeten ’t Davidsfonds verlaten, de geboden kost was niet rijk meer ge noeg aan vitaminen!Ik herinner me dat nog zoo goed omdat ik aan «en van die heeren kort weg antwoordde: Steun, dan ten minste een inrichting die het waagt, goede lezing te bezorgen aan uw volk. Maar ’t was absoluut geen waagspel geweest. En de muiters durven niet meer jammeren. Was Vlaanderen zendt zijn, zonen uit», het boek van Dr Albrecht in de serie van 1942, niet het dubbel weerd van de heele Davidsfonds-contributie? Denk nu maar: vier maal 80.000... Dat is de jaarlijksch boekenomzet. Komen dan daarbij de toeslagboeken. Op hoeveel ex. worden die gedrukt? West-Vlaanderen heeft verleden jaar weer getoond dat zoovele initiatieven uit dien hoek komen. De schoolpropaganda voor de Kinderboeken moet reeds een paar duizend nieuwe lezers hebben aan geveerd. Ik ben zeker dat in 1943 vijftig duizend boeken in handen komen van de kinders. Er valt nu rijp en groen in de handen van de grootere schooljongens. Is het dan niet noodig. dat gezorgd wordt voor degelijke waar, voor degelijke kost? Drie kinderboeken per jaar! En ’k ben overtuigd dat te Leuven het mogelijke wordt gedaan on nog meer lezing te kun nen bezorgen aan die jeugdige boeken- verslinders! Over de keurboeken en d? muziek-uit- gave heb ik het niet; dat. valt buiten mijn boerer.-bevoegdheid. al zeg ik ock over die uitgaven: Crescat - Floreat! Als ge dat alles bij pakjes neven me kaar. legt, dan komt ge aan een half mil joen boeken per jaar! Zou ons volk lezen? Krijgt ge nu geen hoogeren dunk over n zelf en uw vclk. In welk land bestaat er een uitgeverij die een half miljoen boeken op de markt brengt? We zijn wel eigen aardige menschen. Eenerzijds twijfelen we of onze menschen wel lezen en an derzijds vinden we het zoo natuurlijk dat het Davidsfonds een half miljoen boeken uitgeeft dat we niet eens de moeite doen daar over te spreksn. Een zegen voor ons volk Want er wordt gelezen; dat kunt ge zelf nagaan wan neer ge de bibliotheek van uw parochio bezoekt; «r wordt geweldig veel gelezen en stilaan werden de oude draken ver wezen en vindt ge hier en daar reeds ar beiders die zelf een kleine bibliotheek be zitten. Dan heb ik nog geen woord gezegd over de voordrachten, die bij honderden over ’t heele Vlaamsche land wordén gegeven. Dees jaar weer een nieuwigheid: Keur- vcordrachten te Kortrijk. Meenen, leper, Izegem, Roeselare en Brugge. West- Vlaanderen wees weerom de baan aan. En die keurvoordrachtep. werden door een echte keurbende bijgewoond... Cres cat. floreat! Een zegen voor ons volk! Wie twijfelt eraan? Voor onze jongere schrijvers, vcor onze bekende schrijvers een middel om in con- takt te komen met hun volk, ’k Ben soms een beetje mistevreden als ik ondervind dat West-Vlaar.deren zoo weinig vcort- brengt. Streuvels gaf Alma - Dr Spui ter gaf Landelijk Leven Ik meen dat het alles is vrat uic West-Viaanderen in ’t Davidsfonds verscheen in de serie der volksboeken. Meer dan pover! Waar zitten onze jongeren? Crescat. Floreat... tot aan de 100.083 en er boven! Ik zie nog onzen ouden burremcest'r dat «Crescat. Floreat m-:t zijn rechte hand in het iile schrijven, radat hii i rede... gestameld had en -.-oldaan cn I "i dat hij er van af was. weer in zijn zet.:l schuiven. Crescat. Floreat! En zl; geen w'm''i In ’t ijle! Als we nog maar ecu dur'-e doen dan bereikt het Devio’s.'cnds stenig de 100.000. BOER NELLS. WERKZAAMHEDEN OP HET GEBIED VAN HET VL1EGWEZEN Bij Verordening van den 24 April wordt iedere werkzaamheid op het gebied van het motor- en zeüvliegwezen verboden. Scholen of vereenigingen die hierover cursussen geven mogen zulks slechts mits toelating van de Militaire Overheid vcort- zetten. Bestaande vereenigingen die zich hier mede bezighouden moeten rich vóór 1 Juni aanmelden. VASTSTELLING VAN DE BEDRAGEN DER GELDZENDINGEN OP HET LOON WELKE NIET VATBAAR ZIJN VOOR BESLAG Bij Verordening van den 24 April wor den de bedragen der geldzendingen op het lóón bepaald welke niet vatbaar rijii voor beslag. De afhoudingen welke kunnen gedaan worden op de bedragen welke hooger zijn dan deze bepaald in deze verordeningen mogen daarbij de hier te lande wettelijke afhoudingen niet te boven gaan. Het Verordeningsblad publiceert een veroae-ning van den Militairen Bevelhebber vcor Belgie en Noord- Frankrijk inzake de toepassing van het Duitsche strafrecht voor hande lingen door de Duitsche rechtban ken gevonnist, tot handhaving van de orde en de veiligheid in den Staat en het bedrijfsleven, tot bescherming van den vrede in het land en ter bescherming van de Wehrmacht. iDeze verordening vervangt de ver schillende verordeningen dienaan gaande uitgevaardigd ?ri, Mei 1940. Deze verordening, i. ivaugrijk is, en .waarvan de tekst ons toekwam bij het ter perse gereedmaken, zul len wij in ons volgend nummer over- drukken. l ABONNEMENTSPRIJS 1943: l 1 Jaar in Belgie Fr. 36 l 3 MaandenFr. 9 l 6 MaandenFr. 18 j i 1 Jaar in Frankrijk Belg. Fr. 52 1; Na een onderbreking van verscheidene dagen zetten de Angelsaksers op 5 Mei jl. een nieuw groot offensief in, met, ten overstaan van de As-troepen, een verplet terende meerderheid aan manschappen en materiaal. Dit nieuw geallieerd offen sief bracht een snelle wending in den toestand op Tunisië. De beslissende slag werd ingezet. Langs de kust, in de richting van Bi- zerta, vielen Fransche troepen aan. In het gebied van Mateur streden Ameri- I kaansche troepen en bij Medjez-el-Bad i stond het 1» Britsche leger in lijn. De As- troepen stonden er tegen een overmacht van tien tegen een. Op den eersten dag van deze nieuwe aanvallen uitgevoerd in den Noordelijken sector van de frontlijn wisten de As troepen overal te weerstaan aan den druk der Angelsaksers en vernietigden rij hier bij 13 aanvallende tanks. Den 6 Mei hernieuwden de Angelsak sers hun aanvallen, zoo in den Noorde lijken als in den Centralen. sector, zulks met zeer sterke afdeelingen tanks en in fanterie, gesteund door groote formaties vliegtuigen. Ondanks den verbitterden te genstand der As-troepen en het vernie tigen van ettelijke tanks konden de ge allieerden een diepe bres slaan cp een punt van de frontlijn. In den Noordelij ken sector trokken de As -troepen zich ■terug op achterwaartsohe stellingen. Ge vechten werden geleverd op de heuvels gelegen vóór de vlakte van Tunis. Den 7 Mei zetten de Angelsaksers hun aanvallen voort met een verpletterende meerderheid. De Duitsche en Italiaansche troepen boden verder een verbitterden te genstand, sloegen omsingelingsoogingen af en brachten oen vijand heege verliezen aan manschappen en materiaal toe, maar leden eveneens aanzienlijke verliezen. Ma zware gevechten drongen de Angelsaksers de steden Bizerta en Tunis binnen. Na vernietiging van de militaire inrichtingen werd Bizerta opgegeven. In Tunis werden straatgevechten geleverd. In den Zuide lijken sector werden Angelsaksische aan vallen afgeslagen. Den 8 M«i slaagden de Angelsaksers er in de verdedigers van Tunis ook te over weldigen, nadat alle militaire inrichtin gen in deze stad eveneens vernietigd wér den. Ten Oosten van Bizerta alsmede in den Centralen en Zuidelijken sector wordt de strijd voortgezet. Den 9 Mei werd ten Zuiden van Bizerta de weerstand der As-troepen gebreken nadat hun krachten totaal waren uitge put en rij gestreden hadden tot hun laat sten kegel en zonder artillerie of tanks stonden. Ten overstaan van een verplet terende meerderheid zagen rij zich ver plicht den weerstand op te geven. In de streek ten Zuid-Oosten van Tunis werden de verbitterde afweergeveohten voort gezet en herhaalde Angelsaksische aanvallen teruggeslagen. Ook m. het Zui delijk frorvtvak werden aanvallen van het 8« Britsche leger afg-eslagen. Den IQ Mei wierpen de Angelsakseis In het Verordnungsblatt des Mi- C litarbefelhlshabers <Nr 190) wordt S voor België een verordening bekend 5 gemaakt luidens dewelke alle inrich- g tingen van 23 uur tot 5 uur moeten g gesloten zijn. 2 Voor de burgerbevolking is van g 23.30 uur tot 5 uur alle oponthoud buiten de woning verboden. S Na em hardnekkige achtervolging van een konvooi dat in de voorgaande week reeds ui’teengeslagen werd en waaruit als dan reeds 16 schepen werden gekelderd, hebben de Duitsche duikbooten er verder nog 13 schepen van samen 74.000 ten ge kelderd, boorden «en korvet in den grond en torpedeerden neg twee andere vracht schepen. Een Italiaansche duikboot bracht op haar laatsten tocht ook 60.000 ton An- gelsakische scheeosruimt? tot zinken. Voor de Bretc-ensche kust boorden Duitsche monitors een Britsche snelcoot in den grond en beschadigden drie an dere. Bil dag voerde een. formatie snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen een aanval uit op de haven van Great-Yarmouth en veroorzaakten er branden en schade. An dere doelen aan de Engelsche Zuid- en Westkust werden eveneens bestookt. Ver dere uitgebreide luchtactie werd in den loop der laatste dagen niet geméld. -«o»- Op het Koeban-bruggenhoofd blijven de gevechten op hevige wijze voort aan houden. Zoowel uit Ocstelijke als uit Zuidelijke richting vallen de Sovjets aan tegen de Duitschè verdedigingslinies, ge steund door talrijke tanks en een sterke luehtmaeht. Ten Noord-Wessen van No- vorossisk wisten zij voet aan wal te zet ten. Door geen moeite of verliezen te ont zien kunnen zij er stand houden. Zeer kleine schepen moeten zorgen voor hun bevoorrading. Het blijkt wel dat de Sov jets kost wat kost dit bruggenhoofd wil len heroveren, en er om menschenlevens door de hand zien. Bii de geleverde gevechten werden op dit bruggenhoofd op een dag nies minder dan 30 Russische tanks vernield, wat wijst op de hardnekkigheid dezer gevechten. In de wateren van Temrjuk, aan de kust van de Azovzee en ten Noorden van de Koehanstroom werden een groot aantal Sovjet-landingsvaartuigen vernield. Van 29 April tot 10 Mei jl. samen wer den aan den Koe ban 159 Scvjet-tanks vernietigd. In alle andere sectoren van het uitge strekte Duitsch-Russisch front heerschte er te lande een bétrekkelijke rust. Alleen aan den Miriden-Donetz, bij Orel en bij Welikije-Loeki werden voor de Duitschers suksesvolle lokale gevechten geleverd. In de lucht echter is de bedrijvigheid zeer actief geweest en verloren de Sovjets bij luchtgevechten en door afweergeschut een zeer groot aantal vliegtuigen. Aldus verloren ze op 6 Mei 155 toestellen tegen 5 Duitsche, op 7 Mei 99 toestellen, op 9 Mei 41. Een groep Sovjet-Russische duikbooten, welke goed beschermd was, poogde langs het zeskanaal van Leningrad naar Kroon- stadt door te breken. Het scheensverband werd tijdig opgemerkt, de Duitsche kust- batterijen traden weldra in actie bij zoo verre dat het konvooi gehavend werd en ten slotte zich genoodzaakt zag naar Le ningrad terug te keeren. In hstzelfde zeekanaal werden twee Sovjet-patrosljevaartuigen tot zinken ge bracht en 2 andere zwaar beschadigd. In het hooge Noorden werden twee vrachtschepen der Sovjets gekelderd. De inspanningen der Sovjets op het Koeban-bruggenhoofd bulten kijf gela ten. hserscht dus over het algemeen rust over het gansche Oostfront. Beduidt zulks de stilte voor den storm? Mogelijk wel. Wijl in 1942 de V/inter bij zonder hard en streng geweest was en de operaties hiertengevolge een groot uitstel vergden, is ds jongste Winter even wel mild en kort geweest bij zooverre dat, wat het klimaat en de grondgestel- tenis betreft, thans reeds operaties op groote schaal mogelijk zijn. In 1942 zagen de Duitsche troepen zich ook genoodzaakt eerst inleidende operaties als de verove ring van Sebastopol en Kertsj door te drijven wat tot gevolg had dat hst Zo- meroffensief eerst einde Juni kon ingezet worden. Dit jaar worden ock geen der gelijke inleidende operaties gevergd, zoo- dat van nu af reeds steeds een groote actie van de Duitsche Weermacht moge lijk is geworden en wellicht mag ver wacht worden. Waar, hce of wanneer dit zal ingezet worden blijft totnogtoe onbekend. Alleen weet men dat beide tegenstrevers aan het Oostfront hun voorbereidingen troffen in dien zin. Door de massa-mobilisatie heb ben de Russen de schromelijke verliezen van den vorigen Winter weder aangevuld, maar wat de gevechtswaarde van deze nieuwe in allerhaast cpgetrommelde troe pen zal zijn blijft de greote vraag. Te Berlijn is men van oordeel dat de Russen niet zinnens zijn op verdediging te blijven, doch dat zij zullen trachten de kaarten van den tegenstrever door een te gooien door een onverhoedsch of fensief, zooals vorig jaar Timoschenko met rijn Lente-offensief tegen Charkow eigenlijk alleen maar betrachtte het groot Duitsch offensief te verstoren of zelfs af te weren. Men denkt dat dit een voorgaande is dat zich ook deze maand weer zou kunnen herhalen. -co»-- Naar verluidt is Churchill op 12 Mei te Washington toegekomen. Na zijn aan komst had hij een eerste onderhoud met President Roosevelt. Churchill was bege leid door militaire en zeesvaartdeskundi- gen van den generalen staf. Voor Nederland werd een verordening uitgevaardigd vervattende de verplich ting tot aanmelding voor den arbeidsin zet, voor alle mannen van 18 tot 35 jaar. De verordening voorziet een reeks uit- zonierinigen, o. m. voor de leden van de politie, de openbare diensten, de geeste lijken en enkele andere categorlën. Naar aanleiding van het 4« oorlogs- hulpwerk woor het Duitsche Roode Kruis heeft de Führer een oproep gericht tot het Duitsche volk waarin hij wijst op den zwaren en harden maar zegenrijken strijd geleverd door de Duitsche Wehrmacht in den loop Van den jonasten Winter in het Oosten en de hoop uitdrukt dat de heimat niet in «>ffers bij de soldaten ten achter zal willen blijven en nogmaals cp over vloedige wijze het corlcgshulpwerk van het Duitsche Roode Kruis zal steunen cn het nieuwe oorlceshulpwerk de voor gaande zal overtreffen. Op de Piazza Venetla, te Rome, heeft de Euce op 5 Mei voor een massa-menigte aldaar toegestroomd het woord gevoerd. De Duce herinnerde eerst aan de op richting, vóór negen jaar, van het Ita liaansche Imperium. Deze ontwikkeling, verklaarde spreker verder, is niet afge sloten. De huidige situatie bsteskent slechts een pauze. f)ndcr oorverdoovend gejuich zegde de Duce nog o.m.: «Wij zullen naar Afrika tarugkeeren Ten slotte kondigde hij aan dat alle verraders, lafaards en zwakkelingen zul len worden verwijderd. Uit het Hoofdkwartier van den Führer werd medegedeeld dat toen de Britten in Oktober 1942 hun groot offensief bij El- Alamein inzetten, Veldmaarschalk Rom mel zich in Duitschland -evond. Een langdurig verblijf had zijn gezondheid zoo ernstig geschaad dat Hij geneeskun dige behandeling behoefde. Niettegen staande den raad der dokters vertrok als dan Veldmaarschalk Rommel terug naar Afrika. Nadat hij vervolgens zijn leger door een uniek voorbeeldige ontwijkings- beweging naar Tunisië had teruggevoerd was rijn gezondheidstoestand verslecht zoodat de Führer, in overeenstemming met den Duce. Maarschalk Rommel het bevel gaf, na het bereiken van de Gabes- stelling. het dringend herstel van zijn ge zondheid te bewerkstelligen. Op 1 Maart meldde de Maarschalk zich aan op het Hocfdkwartier en ontving van den Führer het eikenloof met zwaarden en brillanten bij het ridderkruis van het ijzeren kruis uit waardeering voor zijne eenige ver diensten in den Afrikaanschen veldtocht. Thans is hij aan de beterhand. Na volle dig herstel zal hem een. nieuwe opdracht opgelegd worden. Een en ander. In Bulgarije werd een zuiverings actie «laorgevoerd, dit naar aanleiding van den moord op den gewezen politie- prefekt te Sofia. Sofia werd geblokkeerd gedurende verscheidene uren en al leen kinderen en dienstmeisjes mconten groepsgewijze inkoopen gaan doen, on der militaire geleide. Alleen bakkerijen en melkwinkels mochten open blijven. 'Alle vensters mresten binst de zuiverings actie gesloten blijven. Alle stadsgedeelten werden onderzocht en een 1000-tal per sonen werden aangehouden. Bij een ontploffing in de haven van Gibraltar zonk een schip van 11.000 ton en werden andere schepen beschadigd. De Fransche soldaten van Tunisi- sohen oorsprong, gevangen genomen tij dens den veldtocht 1939-1940, zullen in vrijheid gesteld werden en naar Frankrijk gezonden, uit erkentelijkheid voor de voorbeeldige houding der Tunisische be volking in de jongste tijden. Niet alleen de kusten van den At- lantischen Oceaan werden degelijk ver sterkt maar ook de Azurenkust. De Fransche Admiraal Esteva. Ge- neraaJ-President van Tunis, is te Vichy aangekomen. De Italiaansche Regeering heeft krachtdadig protest aangetsekend tegen het bombardeeren door Amerikaansche vliegtuigen van Italiaansche hospitaal- schepen. Generaal Franco sprak te Almeria en ontwikkelde er de doelmatigheid van het sluiten van den vrede. Te Berlijn merkt men hiertegen op dat Duitschland en zijn bondgenooten den strijd tegen het bolsjewisme en tegen hen die Europa verraden en aan de Sovjets willen uitle veren, zonder compromis voortzet. In Duitschland werd de vleeschrant- soeneering met 100 gram per week ver minderd. Extra rantsoenen vcor werklie den blijven toehouden. Ter vergoeding wordt meer vet en brood toegekend en zal een extra-'bedeeling van 1 kgr. suiker per hoofd, voor eenmaal, worden gegeven. Iran werden de troepen overgebracht lioenenleger ge.F„_'. een nieuw offensief, dat leidde tot terugtrekking van Rommel tot ver Lybie. DE AMERIKANEN OOK VAN BE PARTIL

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1943 | | pagina 1