DE OORLOGSTOESTAND Groot-Br ittanie de Vereenigde Staten en i F* Vrijstelling van den Arbeidsplicht 1 1 I Een Opdracht en een Belofte De Kroniek onzer Bevoorrading WEEKBLAD.-0,75 Fr. KATHOLIEK NIEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD. Pantsers in aktie aan het Front vóór Leningrad ONTPLOFFING IN KOOLMIJN TE BERINGEN 2.000 DOODEN BIJ AARDBEVING IN TURKIJE AAN ONZE ADVERTEERDERS i MAARSCHALK ANTONESCU TE SEBASTOPOL :1 - ZATERDAG 2S JUNI 1S43. I i 4(F JAAR. - Nr 26. is OOSTUITGAVE g is WESTUITGAVE Uitgever: Sansen-Vanneste, Poperlnge. F ABRI EKS WACHTER VERMOORD TE HERENT GEBIED DEP. MIDDELLANDSCHE ZEE IN HET WESTEN i OP HET DUITSCH-RUSSISCH FRONT DE BRITSCHE LANDINGS- BOOTEN REDE VAN Dr GOEBBELS TE WUPPERTAL DE BOUW VAN DUIKBOOTEN IN DUITSCHLAND DOITSCHE WEERMACHT BESCHUT DE FRANSCHE KUST AAN_ni7 M»nr»M.i,ANDSC£lE ZEE Een kijkje bij dc Marine-kustartillerie die gansch tegen de zeeboerden opgesteld ligt. We zien er het geschut, afweer en de niadiiengewecriicstca in gexeedllftii gebracht worden. PDPERINMNA AR H SE gevallen aan een koud, berekend cynisi van den vijand. Dit cynisme zal ee ipaal- ivjet-pantsers I Maar te «S behaald hadden, de algemeens Londen zich gansch anders uiten lof gei oorlo; De Vlaamsch? Fauriekswachtcr Albert Coovaerts, uit Herent, is, toen hij per waar hij '...nüa.U M (Jd door vijf kogels doodgeschoten. Het lijk werd slechts anderhalf uur later in een bietenveld ontdekt. Posieh. N' 155.70. 5 es ft laats itsche ABONNEMENTSPRIJS 1943: l Jaar in Belgie Fr. 36 3 MaandenFr. 9 6 MaandenFr. 18 1 Jaar in Frankrijk Belg. Fr. 52 der aan keper en 70 pet. minder aan traties werden gemeld in Noord-Syrië. 1_T Sinds 1940 gaven de U.S.A, voor 350 een aanmerke- milliard dollar uit aan oorloesuitgaven. We bewonen een eiland; allemaal een beetje van de familie van Robinson Crusoë. Waar is de tijd dat onder de verlof- of zomerdagen gereisd werd in binnen- en buitenland? Én dat de steêvaste landsche menschen toch ook eens beêvaarden naar Lourdes of zelfs naar Rome! Dravende treinen, door dalen en tunnels, de ber gen over naar Rome! En dan stonden on ze landsche menschen op zekeren morgen in die St-PleterskerI:. stonden daar als verloren in die vreeselijke ruimte; kniel den, wat later, om den zeger van den heiligen Vader. En In een schacht van de koolmijn te Be ringen is koolstof tot ontoloffing geko men. Alhoewel de losbranding slechts voor 5 seconden vuur verspreidde werden tien tallen mijnwerkers verbrand. Van de ge wonden kwamen totnogtoe vier, waaron der een Rus, om het leven. Van de G7 anderen moesten er 44 naar het gasthuis werden overgebranht. Onder de slacht offers bevinden zich een nogal groot aan tal Russische krijgsgevangenen die in de mijn werkzaam waren. IHBBBBBBBBBBBBBBBKBfiBBSBBSBB de twee onheilspellende gedrochten opnieuw :n het bosch. Het staat geschreven dat wij dezen dag werkelijk interessante gebeurtenissen zullen beleven .Vlak achter ons hooren wij het machtige geraas van zware pantsermotoren opdoemen. Onze eigen pantsers zijn in aan tocht. Zij hebben munitie en benzine noo- dig, en nadat zij den noodigen voorraad hebben ingedaan, rollen zij waggelend en dreigend den vijand te gemoet. Geen 10 mi nuten later zien wij twee Sovjet-pantsers ijlings het bosch verlaten en de vlucht ne men. Maar daar donderen reeds de kanon schoten van de Duitsche pantsers, en in minder dan geen tijd staan de twee vijan delijke stalen forten in lichtelaaie. Plots twee dreunende slagende munitie van de brandende pantsers is in de lucht gevlogen. Zonder in het minst naar hun brandende slachtoffers om te zien, rollen de Duitsche pantsers het zijn 52 ton-pantsers van het Tiger »-modcl weer verder en zaaien dood en' vernieling onder de wijkende Sov- jet-lnfantcrie, die zich te vergeefs inspant om zich in het ten koste van bloedige ver liezen bezette gebied te handhaven. Vóór de dag ten einde is, heeft de kleine vijf eenheden sterke pantscrafdeeling, onder het bevel van luitenant M.. 33 Sovjet-pant sers bulten gevecht gesteld. Geen enkele Duitsche pantser werd vernield; alleen een Tiger kreeg een voltreffer op een der rlch- tingswielen, maar kon toch op eigen kracht de Duitsche stellingen bereiken. Het Ijzeren Kruis van Ho en lo klasse was de beloonlng voor het onverschrokken optreden van deze kleine Duitsche pantser- eenheld, die een vijandelijke overmacht van tien tegen één in het zand deed bijten! «a.kwu. uvvji SS-KrijgSberichtgever even plots als ze gekomen zijn, verdwijnen RICHARD .'F.SMET, Pastoor Z. E. Bas. Decraene gaf ons twee boekdeelen over St Pieter. Kan. Van Tichelen’s St Paulus is te bekend om er nog meer over te vertellen. Pater Wildiers sprak nog voor enkele weken over St Paulusin de keurvoor- drachten van het Davidsfonds. En het eerste jeugdboek van het Davidsfonds voor 1943: Paulus, ds vurige, een pracht boek voor kinders en voor... groote men- schen! Met zooveel genoegen wijs ik op DIE boeken, in onze eigen taal, voor ons eigen volk geschreven. Dat kleine volk van de lage landen aan de zee vergeet die groo- tenniet, het geloovige Vlaanderen eert die groots apostels, vereert hen, hangt met al de vezels van zijn hert en ziel aan Rome, aan den Paus, ’t Is ’t oogenblik om uit de parochiebibliotheek een van die boeken te ontleenen of u die aan te schaf fen! OM VERPLICHTEN ARBEID IN HET BUITENLAND TE VOORKOMEN De Bond van de Groote Gezinnen van België heeft in verband met sommige vrijstellingen van Arbeidsplicht de vol gende onderrichtingen gestuurd aan zijn gewestelijke en plaatselijke secretarissen De volgende redenen van ontslaging kunnen aangehaald worden, aldus de cir culaire, om verplichten arbeid in het bui tenland te voorkomen: 1. Reden van familialen aard: a) Man of vrouw die alleen is met oude vader of moeder die zorgen behoeven; b) het bewerken van i Volgens verordening verschenen in S i het Staatsblad van 11 April jl. mo- S i gen vanaf 11 Juli e.k. geen aankon- g 1 digingen meer opgenomen worden g indien de opdrachtgever nog niet in g i het bez.it is van een advertserver- C gunning. S i Dergèlijke vergunning is namelijk S i vereischt voor al wie door reclame te g i maken den verkoop van een produkt g 1 i wil bevorderen of zijn bedrijf nader g bekend maken. g i Wie een aankondiging in ons blad laat verschijnen en waarbij dergelijk S g doel beoogd wordt, verzoeken wij ons 3 C onverwijld het nummer van zijn ad- J® •J vertentievergunning te laten kennen. pj ja Een advertentievergunning alsmede 5 alle nadere inlichtingen hieromtrent g kunt U bekomen bij de Reclamen- P centrale Maur. Lemonnierlaan 107. ïi Coovaerts, uit Herent, is, to: g Brussel, Welke, op aanvraag, U alle L I rijwiel van Bevekom kwam. g ncodige aanvraagformulieren ter be- werkzaam v was, p een eenzame plaats 5 schikking zal stellen. bends zich wenden tot den bestuurder van het arbtidsambt waar de Werbestelle gevestigd is en vraagt hij aan dit laatstff de zaak te willen regelen; 3. Komt dia zaak nog niet in orde, dan kan de be langhebbende zich wenden tot den direc- tsw-generaal van het Rijksarbeidsambtt te Brussel, 51, Kunstlaan. AANVRAAG VOOR TERUGKEER NAAR BELGIE Op de volgende wijze, aldus steeds da circulaire, dient te worden te werk ge gaan om naar België ts mogen terug- keefen: 1. De familie van den belanghebbends richt tot dezen in. Duitschland een korten klaren brief waarin zij de redenen uit- eehzet om dewelke hij vrijstelling of verlof moet vragen. 2. De belanghebbende die in Duitsch land is moet een verzoek richten tot het Duitsohe Arbexdsambtvan de streek waar hij ts werk is gesteld. Bij het verzoek moet hij voegen: a) den brief van de familie; b) de getuigschrif ten door het Belgisch gemeentebestuur van zijn woonplaats afgeleverd en de bewijzen waarom terugkeer of verlof nco- dig is( aans.taande geboort? in het gezin, cf een geboorte, of overlijden van vader of moeder of dergelijke): c) gebeurlijk een. getuigschrift van den geneesheer, maar dan moet do handteekenmg door de gemeente gelegaliseerd worden. 3. Dit alles, draagt d? belanghebbende persoonlijk naar het Duitsch Arbeids- arnbt. ofwel stuurt bij het per aangetee- kenden brief, zoodot hij het bewijs in handen heeft dat hij wel zijn verzoek opstuurde. Wederzijdsche luchtactie blijft het hoofdkenmerk van den strijd welke gele verd wordt in hst gebied bestreken dcor de Middellandsche zee. De luchtaanvallen uitgevoerd door de Duitsche en Italiuansche luchtmachten waren hoofdzakelijk gericht tegen de scheepvaart rondom het eiland Pantellaria waar drie vracht’oooten en een kleine oorlogsbodem getroffen werden. De scheepvaart in en rondom de havens van Noord-Afrika was ook herhaaldelijk het doel dezer aanvallen. Aldus werd vóór de Algerijnsche kust uit een konvooi een schip van 15.000 ton gekelderd en een tweede van 5.000 ton beschadigd, de ha ven van Jijelli aangevallen waar een transportschip van 6.000 ton vernietigd en twee andere beschadigd werden, de haven van Bizerta bestookt evenals deze van Bone waar een stoomschip van 10.000 ton tot zinken gebracht werd en twee andere van samen 17.000 ton getroffen, vóór de Algerijnsche kust een torpedoboct en 8 schepen getroffen welke waarschijnlijk gezonken zijn, ie Bizerta 6 groote koop vaardijschepen en twee 'oorlogsvaartuigen b< scha.digd. Van Angelsaksische zijde werden lucht aanvallen uitgevoerd op de volgende plaatsen: Palermo, nlaatssn der provin cies Trapani en Agrigente, van Sicilië. Calabrië en Campagna, Pompei en an dere lokaliteiten in de omgeving van den Vesuvius, Villa San Giovanni, Reggio, Messina. Napels. Foggia. Spinazulla, Reg- yio Calabria, CastelveVenQ^ Fnj-tq j£m- Open strijd? Te Rome herstelde men het Coliseum; herstelde men min of meer dat eendelijk monument van beschaafde!... bloedzucht! Men kan u nog de plaats aanwijzen waar menheer de goddelijke keizer zat wanneer het hem behaagde duizenden menschen te zien sterven. Dat kan men u nog toonen in die stukken puin. Maar niemand moet toonen waar Sint- Pieterskerk staat, gebouwd boven het graf van dien visscher! welke geldig zullen blijven tot het einde van het rantsceneeringstijdperk eindigend in Oktober. Hetzelfde geldt voor de bijzondere ze gels afgeieverd aan zwangere vrouwen en andere rechthebbenden. NAAR EEN NIEUWE WIJZE VAN VERDEELING DER TEXTIELWAREN Ook naar een invoering van eenheidsprijzen? Naar een mc-dedceling van de Hoofd- groepeering Kleinhandelzou het sys teem van verdeeling van de luiers, welke ©en goed, verloop had, ook toegepast wor den voor de werkkleeding en naderhand geleidelijk tot alle artikelen in textiel- waren van eerste noodzakelijkheid. Dit nieuwe verdeeJingsplan werd reeds bekrachtigd door Secretans-Generaal Lee mans. Het vóórziet de verdeeling van ar- beidskleeding (blauwe pakken), hemden voor arbeiders, hemden voor meisjes en knapen, kindskorven, dweilen en speciale artikelen voor zwangere vrouwen. Alle an dere artikelen blijven voorloopig verbon den aan de kleederkaart en mceten dus nog steeds verkocht worden als tevoren. De verdeeling van deze artikelen zal mogen gedaan worden door alle klein handelaren die voorheen dergelijke arti kelen verkochten. Hiervoor zullen zij evenwel hun inschrijving moeten aan vragen bij de bovengehaalde Hoofdgroe- peerine'. De artikelen welke onder deze speciale verdeeling vallen worden onttrekken aan den verkoop met punten. Door het Ministerie van Economische Zaken zullen speciale bons of machtigin gen ter beschikking van de rechthebben de verbruikers worden gesteld. Alleen te gen die bons mag verkocht worden. De vrijheid van aankoop wordt aan den verbruiker gewaarborgd, m.a.w. hij gaat dus knopen bij om ’t even welken inge schreven kleinhandelaar. De kleinhandelaar is eveneens vrij in de keuze van zijn leveranciers, niet de minste druk mag cp den kleinhandelaar worden uitgecefend. Er zal getracht worden voor ieder arti kel een eenheidsprijs te bepalen. In ieder veval zal een vast bedrag als handelstce- slag voor den kleinhandelaar worden voor zien. De prijzen moeten natuurlijk streng in acht genomen worden. F,EN NIEUWE WIJZE VAN RANTSOENEERING VAN ZEEP EN WASCHMIDDELEN WORDT EVENEENS VERWACHT Volgens een rondschrijven aan de Ge- meentebesturen, verschenen in het Staats blad, mag men zich ook verwachten aan wijzigingen inzake het toekennen van zeepkaarten alsmede de regeling en de distributie van de zeep cn andere wasch- middelen. De uitgave van bijzondere zeepzcgels wordt eveneens voorzien. lEBBBBBBBSSEüaSaBSSSSKBSEBU Turkije kemt andermaal te worden ge teisterd dcor een aardbeving. De stad Adapazar werd naar verluidt volledig verwoest. Te Geyva werd eek groote schade aangericht. Naar verluidt zal deze natuurramp aan 2.000 personen het leven gekost hebben. SS-F.K. Sedert twee dagen woedt in el zijn verwoede onverbiddelijkheid de slag bij Leningrad, Te allen prijze en zelfs r.en koste van de ontzettendste verliezen aan manschappen en materiaal, willen de Sov jets de Duitsche omknelling over een breed front doorbreken. Bij het Ladogameer zijn hun plannen verijdeld geworden, en thans willen zij op een andere plaats pogen een bres in het Duitsche front te slaan. Bij de puinen van de glasfabriek te N. bekijken wij, van op een kleine hoogte, het slagveld. Nieuwe Duitsche eenheden zijn zoo- even naar voren opgerukt, om de Sovjets, die over een korten afstand door de Duit sche linies zijn geraakt en den rand van het dorp M. hebben bezet, terug te slaan. Vlak bij het dorpje, links van de plr J waar wij ons bevinden, zijn de Duits eenheden met den vijand aan den slag g( raakt. Van belde zijden donderen artUicrii granaatwerpers, flak- en pakgeschut. machi negeweren en geweren, en dat alles vormt een trommelvuur, zooals oude krijgers van den vorigen wereldoorlog het wellicht nooit hebben beleefd. Vlak vóór ons ligt een uitgestrekt denne- bosch, dat, zooals de talrijke overioopers hebben verteld, belangrijke afdeelingen Sov- jet-soldaten moet bergen. Plots zien we uit de dennen twee grijze schaduwen opduiken. Twee zware pantsers! Wij gelooven onze eigen oogen niet. Zijn de Sovjet-pantsers werkelijk zoo ver vooruitgedrongen, of zijn het soms pantsereenheden van onze eigen troepen? Opeens draait een van de twee stalen kolossen zijn geschutstoren in onze richting, en geen vijf sekonden later springt, met een oorverdoovenden knal, een zware pantsergranaat geen vijftig meter van ons uiteen. Zoodus toch Sovjet-pantsers! Maar pedocle, Licata. Syracuse, Torre-Annun ziata, Battipaglia. Tientallen der aanval lende toestellen werden neergeschoten. Te Napels werden tot dusver bij lucht aanvallen reeds 2.300 personen onder de burgerbevolking gedood wijl meer dan 7 duizend andere gewond werden. Verder werden er vernield; 22 kerken, een mu seum, 10 scholen, een gevangenis voor vrouwsn, 7 kindertehuizen en inrichtin gen voor moeders, 10 historische paleizen, en dies meer. Van officieele zijde wordt een lijst van de tot dusver bij vijandelijke bombarde menten in Italië' getroffen kerken bekend gemaakt. Het betreft hier 120 kerken, waarvan alleen 29 te Genua, 22 te Napels, 27 te Palermo, 24 te Turijn, 5 te Catania, 5 te Milaan, 2 te Brindisi, 2 te Messina, 2 te Savona, 1 tó Trapani en 1 te Civita- veccha. Prins Umberto vertoefde verschillende dagen in Calabrië waai- hij een aantal door luchtaanvallen geteisterde lokalitei ten heeft bezocht. Overal werd hem een hartelijke ontvahgst door de bevolking voorbehouden. de Vereenigde Staten een vredelievende macht. Voor het eerst werd het voorstel om een kanaal te graven van den Atlan- tische.n Oceaan naar den Stillen Oceaan beredetwist. Natuurlijk beoogde men ten dien tijde veel meer het aanleggen van het kanaal in de Nicaragua dan te Pa nama, maar de hegemonie van Groot- Brittanië was op het Amerikaansche vasteland nog zoo groot dat de Vereenig de Staten zich zedelijk verplicht gevoel den nog den raad van Groot-Brittanië daaromtrent in te winnen en met dit een principieel akkoord af te sluiten. Op 19 April 1850 werd het akkoord Clayton- Bulwer geteekend dat vaststelde dat noch de Vereenigde Staten noch Groot-Brit tanië de uitsluitende kontrool zouden heb ben van het Nicaragua-kanaal in kwestie. Beide mogendheden mochten bovendien ook niet maar eenige terreinwinst in cen traal Amerika beoogen. Van politiek standpunt uit was dus de kanaal-kwestie opgelost op eene basis van gelijkberech tiging voor beide belanghebbenden. Maar de Burgeroorlog van 1861-1865 bracht veel verwarring bij in de voorheen goede betrekkingen tusschen beide mo gendheden. De Britsche genegenheid ging in hoofdzaak naar de opstandige Zuider- staten die in de eerste phase van den strijd groote militaire suksessen oogst ten, in zooverre dat men te Londen hun overwinning wenschte. Een verklaring die toen ter tijde Lord Salisbury, Staatsse- kretaris aan het departement van Buiten- landsche Zaken, aflegde, is kenschetsend voor de Britsche openbare meening. De vertegenwoordiger der Vereenigde Staten had de houding van Groot-Brittanië ten opzichte der Vereenigde Staten gelaakt waarop Lord Salisbury antwoordde dat, van zoohaast de Noorderstaten de over winning opinie te zou. Op het einde van den Burgeroorlog was Groot-Brittanië bitter ontgoocheld toen het zag dat de Vereenigde Staten aan Rusland, voor 7.200.000 dollar, het schier eiland Alaska kochten. Ook waren jaren lange redetwisten noodig omtrent de juis te afbakening der grenzen van Canada en eerst in 1903 zouden deze uitgestippeld worden. In 1890 was de uitbating en de kolo nisatie in het geheel genomen een vol dongen feit voor de gebieden der Unie van den eenen Oceaan naar den anderen. Het was het begin van het imperialisme van Noord-Amerika dat zich van het vasteland thans in de Oceanen voort plantte. De Hawaï-eilarden. definitief van de Spanjaarden ontrukt, werden gean nexeerd en van de Philippijnen maakten ze zich eveneens meester. Groot-Britta- nië, dat. zijn handen meer dan vol had in den strijd in Soedan en in dezen tegen de Boeren in Transvaal, stelde zich niet te weer tegen deze innalming, integen deel, het spoorde ze zelfs met welgevallen aan. Op het einde der vorige eeuw toonde het probleem van hef Fanama-kanaal duidelijk aan hoe sterk de Vereenigde Staten geworden waren en in hoever Groot-Brittanië verzwakt was in Ameri ka. Op 18 Oktober 1901 zag Groot-Brit tanië zich gedwongen het Hay-Paunefote verdrag te aanvaarden. Dit verdrag ver ving het Clayton-Bulwer verdrag en gaf aan de- Vereenigde Staten het alleenrecht van het aanleggen en het beheeren van het Panamakanaal, waarvan de neutrali teit verzekerd was. Spijts deze Britsche rechtsafstand en zonder om te zien naar de protestuitingen van Groot-Brittanië. verkrachtten de Vereenigde Staten de neutraliteits-bepalingen en versterkten het kanaal. De Oorlog van 1914-1918 bracht ander maal een afeeteekende machtsaangroei- ing voor de Vereenigde Staten ten koste van Groot-Brittanië. Het verdrag van Washington (1922) en van Londen (1930) bracht de sterkte van de Amerikaansche vloot gelijk aan de Britsche. Dit was het einde van de Britsche overwegende heer- schapnij ter zee. Deze geschiedenis der betrekkingen tus schen Engeland en Amerika toont ons, over een tijdspanne van anderhalve eeuw, het aanhoudend afnemen der Britsche macht: het aanhoudend groeien van deze der Vereenigde Staten ten koste van het oude MoederlandOok het tegenwoor dige o verhurenvan tal van Britsche bases in de Atlantische Oceaan stelt een nieuwe vermindering daar van de Britsche heerschappij in de Nieuwe Wereld. Naar KURT DITTRICH, Gewesten in Duitschland evenals in de bszette gebieden hebben andermaal zwaar te lijden gehad onder Angelsaksische i luchtaanvallen. Zoo vielen In den nacht van 16 on 17 Juni Britsche bommenwerpers West- Duitsch gebied aan en veroorzaakten, vooral te Keulen, verliezen aan de bur gerbevolking en schade aan gebouwen in woonwijken. Te Keulen werden vier zie kenhuizen en drie kerken getroffen. Zelf den nacht werden cok storingsvluchten ultgevoerd boven Noord-Duitschland. 14 der bommenwerpers werden neergeschoten evenals vier andere boven de bezette ge bieden. In den nacht van 19 op 20 Juni werden storingsvluchten boven het Westelijk Rijksgebied uitgevoerd zonder dat bom men geworpen werden, whl boven de be zette gebieden 5 vliegtuigen neergeschoten werden. Zondag nacht hebben Angelsaksische bommenwerpers, in een aanval uitgevoerd in verschillende golven en welke 45 minu ten duurde, de Fransche stad Le Creusot aangevallen. Geen enkel punt der stad bleef gespaard. Het groot ziekenhuis werd half vernield, het moederhuis plat gelegd, heele huizenblokken met den grond gelijk gemaakt, geen enkele kerk bleef onbe schadigd. Alhoewel de bevolking tijdig ge alarmeerd werd, vielen er meer daii 400 dooden en 500 gewonden te betreuren. Het feit dat alle bakkerijen buiten gebruik werden gesteld door de bommen is de be voorrading van de geteisterde bevolking ten zeerste bemoeilijkt. Wijl op 21 Juni slechts afzonderlijk operéerende Angelsaksische vliegtuigen vlogen boven het Rijksgebied, viel in den daaropvolgenden nacht een sterke for matie Britsche bommenwerpers West- Duitschland aan. Bijzonderlijk te- Crefeld werd groote schade o.an gebouwen aan gebracht; talrijke huizenblokken en twee ziekenhuizen werden verwoest. 44 der aan vallende toestellen werden neergeschoten. Den 22 Juni evenals den daaropvolgen den nacht werden verscheidene hevige luchtaanvallen uitgevoerd tegen steden in West-Duitschland en in de bezette Westelijke gebieden. Voornamelijk in de woonwijken van Oberhausen en Mulheim ontstond groote schade en leed de bevol king zware verliezen. Bij al deze aan vallen werden in totaal 92 Angelsaksische toestellen neergeschoten, waaronder min stens 75 viermotorige bommenwerpers. Daartegenover verloren de Duitschers in zelfde tijdspanne slechts 3 toestellen. Het Duitsche luchtwanen liet zich ook niet onbetuigd en voerde verschillende aanvallen uit op Londen en andere doel einden in Engeland. Aldus werd in den nacht van 17 on 18 Juni een aanval met bommen van zwaar kaliber uitgevoerd op de haven van Portsmouth en andere doe len in Zuid-Engeland. Twee nachten daarna werden objectieven in het gebied van Londen en aan de Engelsche Zuid oostkust bestookt. In den nacht van 21 op 22 Juni waren de doelen van de Duit sche luchtactie andermaal het Londensch gebied en de Engelsche Zuidkust. In den nacht van 22 op 23 Juni wer den andermaal objectieven in Londen be stookt. In het zeegebied van Scheveningen poogde een sterke formatie Britsche vliegtuigen een Duitsch konvooi aan te vallen. Zeven der aanvallende vliegtuigen werden neergehaald en het konvooi be reikte voltallig zijn bestemmingshaven. Od het gansche Oostfront blijft een be trekkelijke kalmte heerschen. Slechts lo kale operaties met beperkte doeleinden worden gemeld zoo van het front aan het Koeban-bruggenhoofd als in de gebieden van Sumy en Kirrow. Hier werden alle Sovjet-aanvallen met bloedige verliezen voor den aanvaller teruggeslagen. Het Duitsche luchtwapen ging ander zijds voort met het intensief bestoken van verkeerswegen en -middelen alsmede van fabrieken der Sovjets. Bij geleverde lucht gevechten werden ook talrijke Sovjet- vliegtuigen neergehaald. In het raam de zer luclitoperaties werden: op 17 Juni 24 Sovjet-toestellen neergeschoten; op 18 Juni vier vrachtbooten met een gezamen lijke scheepsruimte van 11.000 ton gekel derd bij een luchtaanval op den Beneden- Wolga, en werden er ook groote verwoes tingen eangericht in fabrieken: den 19 Juni andermaal twee schepen van samen 11.000 ton gekelderd aan de monding van de Wolga; den 20 Juni vier schepen ge troffen in zelfde gebied wijl in het achter land van Soviet-Rusland industrieinrich- ■tingen bestookt werden. Aan het Visschersschiereiland werd ook een vrachtboot door vliegtuigenbommen getroffen. Aanzienlijke St Pieter. Paus! Kunt ge dien ouden Vlaamschen Mis dag laten voorbijgaan zonder na te den ken? Zonder te denken aan den Paus? Aan den heiligen Vader, Pius XII? En zonder te denken aan die opdracht en die belofte? De opdracht: Gaat en onderwijst»; de belofte: «Ik zal met u zijn tot het einde der tijden Dat is twintig eeuwen geschiedenis. Dat is twintig eeuwen... werkelijkheid. Maar velen nijpen hun oogen toe, om niet te zien! om niet te moeten zien. Zoovelen die vergeten dat het persoon lijk leven van ieder geloovige tot les en onderwijs moet dienen van zijn buren, van de gemeenschap. Katholiek zijn in de kerk en, buiten de kerk, doen lijk diege nen die niet gelooven! Katholiek heeten en den geld-duivel dienen? Als alle noodlijdenden en dutsen eens zagen dat er nog ware katholieken zijn! En die belofte! Zoo dikwijls hebben profeten en sterrekijkers het einde van. de Kerk voorspeld. En er zijn zoovele menschen die geloof hechten aan sterre- ki.ikers en waarzeggerij; gemakkelijker aan die voorspellingen geloof hechten dan aan de woorden van den Heer. Doen als Petrus! Hoe het verloopen zou is bijzaak! Wij hebben een opdracht handelt als geloovigen! Wij hebben een belofte, een goddelijke belofte, uit den tijd van Petrus tot het einde der tijden. BOER NELIS. Aanzienlijke troepenbewegingen der Sovjets wsrden vastgcsteld in het gebied van Koersk. De pauze houdt dus aan op het Oost front, maar deze kan elk oogenblik ver broken worden daar langs beide zijden groote troepenmachten blijken te zijn ge concentreerd en van beide zijden voorbe reidselen schijnen te zijn getroffen zoo in offensieven als in defensieven zin. Van Duitsche zijde werden in ieder geval de noodige versterkingen aangelegd om elke aanvalspoging der Sovjets op te vangen en te verijdelen. Steeds komen verster kingen aan. stroomen de wapens toe en wordt de motorisatie zoo doorgedreven dat men wellicht spreken mag van een front op wielen. Met vasten voet wacht de Duitsche le gerleiding de aanvallen van den vijand af en is er van overtuigd dat zij zullen breken on den onwrikbaren muur der Duitsche legers. Intusschen duurt de oorlog tusschen Duitschland en de Sovjet-Unie sedert Dinsdag jl. reeds sedert twee jaar. Op dit oogenblik is nog niet met zekerheid te zeggen hoe die oorlog zich verder ont wikkelen zal en welke de definitieve uit slag erven zijn zal. Zoo juist wordt van Duitsche zijde een balans van de verliezen van de Sovjetle- cers meegedeelö. Hieruit blijkt dat de Russen zoowat 20 millioen hebben ver leren aan dootien. gewonden en vermis ten en dat bovendien 50.000 kanonnen, meer dan 40.000 vliegtuigen en mmstens 36.000 pantserwagens werden vernietigd. Wie der beide tegenstrevers, de Duit schers of de Pussen, het offensief op het Oostèlijk front zal hervatten, blijft nov een vraagstuk, dat wellicht binnen kort za! worden cngelost. Van Duitsche ziide wordt het intusschen zoo voorgesteld dat een Russisch offensief mag worden ver wacht. en te verkrijgen 1 velen van die stoere landenaars waren op dat oogenblik zoo bleek, zoo wit van aandoening, als de witte toog van den Paus. Ik droome niet, maar ik denk na. ’t Is Immers Dinsdag 29 Juni: Het feest van St Pieter en St Paulus. lijke verbetering van de kwaliteit van de duikbooten en een vergrootlng van de gevechtswaarde. Met een minimum aan arbeidskrachten en materieel worden thans op alle Duitsche werven meer en betere duikbooten gebouwd. Volgens Duitsche militaire kringen be zitten de landlngsbooten waarvan de Britten thans gebruik maken in de Mid- Z.j, een geringe tonnenmaat •oote beweeglijkheid, zoodat zij aan de bommen kunnen ont- ie booten zijn meestendeels 50 raagt 300 VOOR BERICHTEN: j (3 regtls} 8 fr.\ sdr. t. trureele iZ /rA meer: 2 fr.) i minimum 15 fr.' rouwberteMen: per regel 2 fr.' nieuws: per regel 3 fr.. Andere aankondigingen: prijs op vraag.. worden aanvaard tot middag. Abonnementsprijs tot Nieuwjaar: Voor Belgie Fr. 20,25. Voor Frankrijk Belg. Fr. 27,00. Tijdens de rouwplechtigheden van de slachtoffers van den Britschen terreur- aanval op Wuppertal hield Dr Goebbels er een groote rede. Na zijn fiere bewonclerinj uitgedrukt over de houding der door de terreuraanvaliL... steden, die niettegenstaande haar woon huizen ziet plat liggen er toch den moed inhoudt en voort alle kraohten samen bundelt opdat de eindoverwinning zou worden behaald, verklaarde de Rijk nister o.m. nog het volgende: j Eens zal de dag komen dat wij aanklager voor het wereldgeweten. Ik be schuldig een vijand, die zich met zijn brutale luchtterrèur niets anders tot doel gesteld heeft dan. een weërlpoze burgerbe volking to doen lijden en haar te overstel pen met barbaarschheid, pijn en dood, om haar daardoor tot verraad tegenover haar natie te dwingen. De vijand weet heel goed dat de be schadigingen die hij aan onze wapen- cn oorlogsindustrie kan aanrichten, enkel van betrekkelijke waarde zijn. Daarom gaat het hem ook heelemaal niet. Het komt er voor alles op aan, de weerlooze burgerbevolking te martelen, dood en ver derf te zaaien in hun huizen en wonin gen, en op deze wijze te beproeven het Duitsche oorlogsmoreel te breken. Hierin ziet hij den laatsten uitweg van zijn ho- peloozc oorlogvoering, talrijke vermoerde vrouwen, grijsaards cn kinderen leggen weder getuigenis af voor de Anglo-Ame- rikaansche ploetokratieën. Zij verheffen met mij de aanklacht tegen een oorlog voering die alle menschelijkheid tart. Het is doorgaans niet de gewoonte, aan open graven het woord aan den haat te geven. De dood heeft meestal naast het leed dat hij brengt, iets verzoenends over zich. In dit geval echter schreeuwt hij om vergelding. Want de dooden, die wij heden plechtig herdenken, zijn ten offer gevallen aan een. koud, berekend cynisme van den vijand. Dit cynisme zal eerst dan een einde vinden, wanneer het door pijnlijke steeds herhaalde tegenslagen wordt neergeslagen. Het Duitsche volk belooft door mijn mond aan onze dooden, dat wij hun offer in dezen zin verstaan en het derhalve ook niet tot niets gediend heeft. Eens zal het uur komen dat wij terreur dcor tegen- terreur breken. De vijand pleegt geweld daad op gewelddaad en maakt daarmede een bloedige rekening op, die op een ze keren dag zal vereffend worden. Het A.N.P. meldt uit Berlijn: Onder den titel Mesr en betere duik booten publiceeren eenige Duitsche bla den een artikel, waarin een aantal aan duidingen wordt gegeven over de uitbrei ding van de Duitsche duikbootproductie. Men slaagde er in een groot aantal vereenvoudigingen en materiaalbesparin- gen bij den duikbootbouw te bereiken, hetgeen uitermate moeilijk was, daar de duikbooten juist met de grootste zorg vuldigheid gebouwd worden, omdat zij in staat mceten zijn zeer lange reizen te maken. Deze taak kon men echter tot een bevredigende oplossing brengen en zoo bouwt men cp het oogenblik 1 de types der duikbooten met 50 pet. min- aiuminium dan vroeger* het geval was. Hiermede gepaard ging f Reizen gaat niet meer! Over bergen en dalen? Een droom! En toch kunnen we reizen, kunnen we met onze gedachten reizen door het ver leden, over de bergen van negentien eeuwen geschiedenis; kunnen we met on ze gedachten naar Rome reizen, naar Petrus, naar Pius XII. Petrus, de visscher! met zijn hert op zijn hand, al koekedeeg, maar onbeholpen, ongesnoekt. Paulus, al vuur en vlam! Petrus, met de sleutels van den hemel in de hand, Paulus met het zweerd. Zoo staan ze in zoovele parochiekerken van Vlaanderen. Beide werden door Christus zelf onder handen genomen; de een wat ruwer dan de andere, want bij Paulus kwam er zelfs donder en bliksem bij te pas. Maar hoe kwamen ze dan beide uit die handen? Die visscher en die wever, die de moerpilaren werden van de Katholieke Kerk! Te Rome- landde Petrus aan, te Rome waar de goddelijke keizer woonde. Een open strijd tusschen den keizer en dien visscher die zelfs zijn visscherstuig had t’huisgelaten. Jawel, ook Paulus, die na genoeg het heele Romeinsche Rijk had doorkruist, kwam te Rome in de... gevan genis te recht. Een epen strijd? Hoe kon van strijd spraak zijn? Nu gaan de bedevaarders en de toeris ten het Coliseum bezoeken, waar zoovele christenen, onder de oogen van duizen den toeschouwers, den marteldood stier ven; nu gaan bedevaarders en toeristen de katacomben bezoeken waar duizenden martelaars begraven werden. Coliseum en Katacomben dit was het eerste resultaat van dien open strijd: waarin cok Petrus onder ging en stierf aan ’t kruis, waarin Paulus onder ging en BBaBa3BEBiaCB393nMBBBSB!3SISnOIBBBB9KaieBSi!SBHaaaHBBUnfflaK3 Ben dag, op dewelke een jaar geleden de verbondene Duitsche en Roemeensehe troepen na narden aanval Sebastopol op de Russen veroverden, bezocht de Roe- meensche Maarschalk Antoneseu liet slagveld. Hierboven zien we de Maarschalk toet zijne begeleiding op de hoogte van Sebastopol van waaruit gansch de stad in overzicht kan genomen worden. Nog steeds verblijft te Rome de Paus, de man. die den visschers-ring draagt. Want die visschersring is evengoed als de driedubbele kroon het kenteeken van den Paus. HOE het zou verloopen, daar heeft Petrus geen oogenblik aan gedacht. Hij had zijn opdracht ontvangen, hij wist wie hem die opdracht gegeven had, als visscher stak hij van wal, alle zeilen uit, liik .dien dag dat dc Heer hem bevel gaf uit te varen en te visschen. De heele nacht lagen we uit en konden geen... ple- termanneke bovenkrijgen, maar op uw bevel vaar ik toch uit- en zal de netten uitgooienPetrus wist wat er dan ge beurd was. Zoo ging hij nu, op menschen visschen, vertrouwend op den Meester. En daar was benevens die opdracht, een belofte: Ik zal met u zijn tot het einde der tijden. Aan die opdracht en die belofte had Petrus genoeg. Hoe het hem verliep was bijzaak. Zoo groette Petrus blijmoedig het kiuis dat hem hei lot van den Meester zou laten deelen. Hij had zijn taak ver vuld. De Meester wist hoe zou Petrus het ooit hebben vermoed! dat in volle twintigste eeuw de St-Pieterskerk de stad van Nero zou beheerschen! knielde om den slag van het zweerd te ontvangen. Maar bedevaarders en toeristen bezoe ken de St-Pieterskerk te Rome en bezoe ken St-Pauluskerk. En de geloovigen knielen op het graf van de apostelen; en smeeken hun voorspraak af. Open strijd? Te Rome herstelde dellandsche Zee, een en een groote lz< gemakkelijk aan de bommen kunnen ont komen. Die IzVCMCU SOJ2A XUCCOVCJLC.. meter lang. Hun tonnemaat bedra: ton. Zij kunnen, aan boord nemen 5 wagens cf 600 man. De eigenlijke lan- dingsschepen bezitten een tonnenmaat van 3000 ton. Zij zijn zoo gebouwd dat zij zware tanks en gemotoriseerde een heden kunnen vervoenn. Zij bezitten ook een lengte van 400 meter cn kunnen landlngsbootjes vervoeren. Een en ander. In de Amerikaansche koolmijnen zijn groote stakingen ui «gebroken, om trent een loonskwestie. Ongeveer 600.000 mijnwerkers zijn bij de staking betrok- kan. Ook de arbeiders van vier Ford fabrieken hebben het werk stilgelegd. Woensdag jl. bleek de krisis voorioopig te zijn opgc-lost en werd aan de mijnwer kers door hun syndikaatleider order ge geven het werk te hervatten tot den 31 Oktober e.k. op voorwaarde dat de kool mijnen voort onder staatskontrole wor den uitgebaat. Intusschen had ook Roo sevelt gedreigd tusschenbeide te komen en de stakers in het leger te doen opne men. Te Detroit, U.S.A., hadden erge on lusten plaats tusschen blanken en negers, bij zooverre dat de politie en de troe pen tusschenkwamen. President Roose velt richtte een oproep tot de bevolking van de stad om terug tot kalmte te ko men. Bij de onlusten vonden 23 perso nen den dood, meestal negers die vielen bij een botsing met de politie. De Britsche Konmg, George VI, bracht een bezoek aan Noord-Afrika waar hij de Britsche en Amerikaansche troe pen schouwde. Kaar een telegram uit La Liena kwam hij op 18 Juni te Gibraltar tos. Naar het schijnt blijken Giraud en De Gaulle thans terug verzoend. Volgens Reuter zouden de geallieerden tusschen- gekomen zijn inzake de crisis welke tus schen belde Fransche ex-generaals be stond. stond. Giraud en De Gaulle zouden hun respectievelijke troepen blijven aanvoe ren, tot deze m een enkel leger versmol- t2‘M w orden. De BritscSie Labourpartij wees an dermaal de aansluiting der kommunisti- sche partij af. In Nederland werden de lichtingen 1923 en 1924 ongeroepen voor arbeids dienst in Duitschland. De onafhankelijkheidsverklaring van de Philippijnen vanwege Japan wordt voorbereid en verwacht voor het volgende jaar. In Bulgarije worden woekeraars aan een schandpaal in het openbaar vastge bonden. In Duitschland werd een verhooging van het brood- en het boterrantsoen voor zien. Maarschalk Wavell word benoemd tot vice-koning van Indië. Generaal Auchinleck volgt hem cp als opperbevel hebber in Indië. De Turksche Minister-President be toogde in een rede dat Turkije den cor- ig als een heuvel beschouwt en alle mo- èiijke pogingen doen zal cm buiten den jrlog te blijven. Sandra Boce, die strijdt voor de vrij heid in Indië, is in Japan toegekomen. In een rede verklaarde hij dan Indië’s uur thans gekomen is en riep hij de In diërs op tot gewapend verzet. In de bergen van Montenegro wer den aanzienlijke benden cmsingéld en vernietigd door Duitsch, Italiaansche, Bulgaarsche en Kroatische troepen. In Italië werd de algemeene arbeids plicht ingevoerd voor alle mannen gebo ren tusschen 1907 tot 1925 en alle vrou wen van de jaargangen 1919 tot 1925. Generaal Nogues, oud-president-ge- neraal van Fransch Marokko, kwam te Lissabon in Portugal toe. Turksche militairen zullen een stu diereis maken in Duitschland. Massieve Engelsche troepenconcen- NIEUWE AARDAPPELEN VANAF 26 JUNI 350 Gram per dag aan 2,85 fr. per kilo. Met den aanvang van de nieuwe rant- soeneeringsperiode beginnende op 26 Juni zullen nieuwe aardappelen worden be deeld, op basis van 350 gram per deel- zegel Nr 20. De maximumprijzen van de vroege aardappelen door den verbouwer af gele verd tusschen den 21 Juni en 27 Juni 1943 zijn als volgt vasteesteld per 100 kgr. goede gezonae handelswaar: Prijs te betalen aan verbouwer, voor waar geleverd op de dichtstbijgelegen ver zamelplaats: 225 fr. Verkoopprijs van den groothandelaar, voor waar geleverd vrachtvrij magazijn kleinhandelaar: 267,25 fr. Verkoopprijs van den kleinhandelaar aan verbruiker: 285 fr. Zooals reeds gemeld werd het roeien van vroege aardappelen toegelaten voor de streek van Mechelen vanaf den 21 Juni jl. en voor de overige gebieden van het land vanaf den 28 Juni. Zoo de kleinhandelaars vroege aard appelen ontvingen voor den aanvang van de nieuwe rantsoeneeringsperiode werd het hen toegelaten deze aardappelen aan hun ingeschreven klanten te ve-rdeelen in ruil van de rantsoenzegels geldig veer het tijdperk ingaande op 26 Juni, op basis van 350 gram per deelzegel Nr 20. ONZE VETVOORZIENTNG VERBETERD DANK DE KOOLZAADTEELT Het boterrantsoen vermoedelijk op 400 gr. gebracht vanaf de nieuwe rantsoenecrings- periode. In Volk cn Bodem is een artikel ver schenen waarin gewezen wordt op den gunstigen weerslag van de koolzaadteelt op onze vetvoorziening en cp het onzin nige van de propaganda welke gevoerd wordt tegen deze teelt, cok cp het mis dadige van de bedreigingen welke in ze kere gedeelten van het land geuit worden tegen verbouwers van koolzaad of van het vernietigen van koolzaadvelden. Alleen door de koolzaadteelt kon ver holpen worden aan den hacheiijken toe stand inzake de vetvoorziening van ons land. Dank de vooruitzichten gesteld door de koolzaadteelt kon het boterrantsoen in de laatste tijden behouden worden op 350 gr. boter per rantsocneeringstijdperk. Ver mits uit koolzaad margarine zal kunnen gewonnen worden voor den aanstaanden Winter is het niet moer van zoo groote noodzakelijkheid boter te stockeeren in zelfde verhouding als verleden jaar, zoo- dat er meer kan bedeeld worden. Aldus wordt door bedoeld blad een bedeeling van 400 gram boter in het vooruitzicht gesteld voor het rantsceneeringstijdperk ingaande met 26 Juni. VERVANGING VAN DE BIJZONDERE BROOD-, MARGARINE- EN VLEESCH- ZEGELS Vanaf 16 Juli zullen aan de arbeiders bijzondere zegels van een nieuwe type worden overhandigd voor het bijrantscen dat hen als handarbeiders verleend wordt. De bijzondere zegels Nis 1. 3 rn 10 (type F), welke thans verstrekt worden aan de handarbeiders, blijven geldig tot 25 Juli e. k. De werkgevers zullen op 15 Juli e.k. de loopende rekeningen mosten afsluiten en alle onbenuttigde zegels moeten terug in geleverd worden. Vanaf 16 Juli zullen zegels v?n het nieuwe type moetex verstrekt worden. een zekere oppervlakte landbouwgrond (bijv, een werkman die in de industrie cf voor de regie arbeidt en in zijn vrije uren vader of moeder op den. akker bijstaat; c) man wier vrouw ziek is; d) vader met een gezin met drie kinderen of moer; e) oudste van een gezin waarvan vader cn moeder overleden zijn; f) een aanstaande geboorte in het gezin kan aanleiding geven tot uitstel van eenige maanden; g) oorlogsweezen of weezen van burgerlijke slachtoffers. 2. Bedrijfsredenen: Landbouwer zijn of arbeiden voor een voedingsnijverheid. Hiervoor mcA op volgende wijze wor den te werk gegaan: 1. De opgeroepone moet zich aanmelden op de Duitsche Werbestelle met een ge tuigschrift van zijn gemeentebestuur, be vestigende o'at de ingeroepen redenen werkelijk bestaan. (Ingeval hij landbou wer is, doet hij best cok zijn teeltplan voor te leggen)2. Indien de Werbestelle geen vrijheid verleent, kan. de belangheb- .-1 Door het Verdrag van Parijs van 2 Sep tember 1783 had Groot-Brittanië de on afhankelijkheid zijner 13 kolonies van Noord-Amerika erkend en stond het la ter aan dezen nieuwen federalen staat het in 1763 door Frankrijk hem overge maakte hinterland tot aan de Mississipi af. Canada echter behield het. zoodat dank zij deze bezitting alsmede de Oost- Indlsche kolonies, Groot-Brittanië toch nog zijn koloniale macht behield op het Amerikaansche vasteland. Deze 13 Staten die zich op 4 Juli 1776 onafhankelijk verklaard hadden, betitel den zich als Vereenigde Staten van Amerika en dergelijke benaming stemde tenvolle overeen met de vaste begeerte tot verdere expansie, wat In den loop der 19° eeuw zou verwezenlijkt worden. Ne vens dit Britsch Imperium groeide dus een Amerlkaansch Imperium, beide At lantisch van oorsprong, doch met dit ver schil dat het Britsch Imperium verspreid lag over de gansche wereld, zonder orga nische verbindingen dus, dewijl de Ver eenigde Staten van Amerika zich ontwik kelden onder den vorm van een vaste land. Maar Groot-Brittanië bleef in werke lijkheid en spijts alle opheffing der po litieke banden toch steeds het Moeder land De Amerikanen getuigden zelf dat «de bijbel en het gemeenerecht hen ge meenschappelijk waren met het moeder land Alle ekonomische betrekkingen bleven in den beginne natuurlijk heel verwant. De Vereenigde Staten, in wor ding. deden bijna uitsluitend zaken met Groot-Brittanië zoodat Pitt de Jongere, seffens na het Verdrag van Parijs, zelfs ijverige pogingen deed om de ekonomische betrekkingen te ontwikkelen en dit voor zooveel mogelijk on langen termijn. Pitt legde op het Lagerhuis een ontwerp neei- dat den vrijhandel voorzag met de Ver eenigde Staten; maar het Lagerhuis nam het ontwerp niet aan. De Vereenigde Staten gingen alsdan over tot een be- schermingspolitiek die ook van toepas sing kwam op den handel met Groot- Brittanië. Dit was de eerste stap naar de ekonomische onafhankelijkheid der Ver eenigde Staten. In 1803 boekte de jonge Noord-Ameri kaansche Republiek een belangrijke ter reinwinst, wat Groot-Brittanië maar met slecht oog aanzag. President Jefferson kocht immers aan Frankrijk voor de be lachelijke som van 15 millioen dollar, Louisiana, t.t.z. gansch het gebied gelegen ten Westen van den Mississipistroom tot aan ’t Rotsgebergte. Later brachten de Na poleontische oorlogen de Vereenigde Staten in een geschil met Frankrijk en Groot- Brittanië. In 1807 riep President Jeffer son een algemeen embargo uit dat zich in 1809 beperkte tot een handelsverbod met de oorlogvoerende landen. Jefferson’s onvolger. paste met een bi’zondere ge strengheid deze maatregelen toe voor zoo ver Groot-Brittanië volhardde in zijn po litiek die den Amerikaanschen handel heel nadeelig was. Het resultaat liet niet lang op zich wachten: in 1812 ontstond een openbaar geschil met gevolg dat de Vereenigde Staten aan Groot-Brittanië den oorlog verklaarde». Kansrijk was de ze oorlog in den beginne voor Amerika niet dat in zijn opzet om Canada te ver overen mislukte; den 25 Oogst 1814 be zetten de Engelschen Washington en ver nielden er al de openbare gebouwen. Maar in het vervolg deed de toestand voor de Amerikanen zich gunstiger voor. Een verdrag in hetwelk de Britten de dcor hen vroegerveroverde gebieden terugga ven werd op 24 December 1814 geteekend. De Amerikanen beloofden af te zien van alle neger-uitbuiterii en aktief op te tre den tegen den. slavenhandel. In 1815 kon dan vérder nog een verdrag afgesloten worden dat gelijke rechten bijbracht zoo- wel voor Groot-Brittanië als voor de Ver eenigde Staten. Een periode van Anslo-Amerikaansche eenheid was daar het logisch gevolg van. Ondertusschen steunde de politiek der twee mogendheden de onafhankelijksaktie der Zuid-Amerikaansche kolonies in den strijd tegen Spanje. Natuurlijk verwacht ten beiden v’t deze medewerking ekono mische voordfeelen zoohaast Zuid-Ameri- ka niet meer gesloten zou worden voor de wereldmarkt door het har.delsmonopolium van Snanje. De beroemde leer van President Monroë. door hem in 1823 verkondigd, was niet gericht tegen de Britsche ijverzucht maar wel tegen de bedreiging van een Russische indringing in den Stillen Oceaan op de kiwten van Alaska. Rond de jaren 1850. nadat ze van Mexi- -- -- co California gekregen hadden, werden in Les Nouvelles Continentaies «BlflB3SBBBBBBBSBBBBBBBBBBBBIBnaQSBBfflBBBBSeBBBSBBBB9BlBana3 .ig te hebben der bevolking :en, geteisterde huizen ziet plat liggen er toch den moed it de eindoverwinni: I, V Cl AICIlI i. Um g het volgende: J ons kunnen cn zullen wreken. Ik sta hier als i

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1943 | | pagina 1