De Oorlogstoestand MOEDERS DAG I Onze Broodvoorziening ft t Mgr CALLEWAERT Officieels Berichten en Besluiten S' Arnold van Het roemrijk einde 4^^ WEEKBLAD.-0,75 Fr. is OOSTUITGAVE is WESTUITGAVE CHR. 8ESSHHaSiaSBaSBaaSS3E2EHa!S3SnïE3SE!SHE8iEE33EBaSJ5aï!3aaaSiSBS8a HET VROME VLAANDEREN Een dringende oproep van Secretaris-Generaal De Winter IBBBaaaBaaBDBaOBBBSBBBBBBaiElB DE WEEK IN ONS LAND 'I ZATERDAG 14 AUG. 1943. GEBIED DER MIDDELLANDSCHE ZEE BESPREKINGEN IN HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER D>- GOEBBELS WAARSCHUWT ENGELAND - DE TORPEDO WORDT AFGEVUURD DE TOESTAND IN ITALIË CHURCHILL IN CANADA TOEGEKOMEN GEBEDEN VOOR DEN VREDE IN HET WESTEN OP HET OOSTELIJK FRONT KERKELIJK NIEUWS XXIVe IJZERBEDEVAART op Zondag 22 Augustus 1943. ZIET UW BILJETTEN NA VOOR DEN 25 AUGUSTUS KATHOLIEK NIEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD. DESTROYER OP OORLOGSVAART 73 e fel (Ferdinand heid was te t I 7, u 3 15 fr. 2 fr 3 fr. SvWtAAAAAAAAAAAAAAWtAAAAAK allen rust, gewoon- ‘j ‘■-t TT beroep te doen op steeds meer van U kon geven, wat niet staties ten zeerste op indachtig ben. srkeur aan met over- «Wt» kommer de bevoegde instanties geduren de de laatste weken vervuld zijn geweest en hoe alle krachten moesten worden toegespitst om de broodvoorziening te kunnen rekken tot het oogenblik waarop wil weer volledig op de vruchten van den nieuwen oogst zullen kunnene re kenen. De verbinding tusschen de twee oog sten is een gevaarlijke klip die telkens met de grootste inspanningen en dank zit lastige onderhandelingen kon omzeild worden. De aansluiting met onzen vier den corlogscogst is echter de meest in gewikkelde geweest waarmede wij sedert den oorlog af te rekenen hadden. Sinds 15 Juli zijn de gerstleveringen begonnen en aanzienlijke partijen zijn reeds doe.' de bloemmolens verwerkt. Nochtans Kan gerst alleen de redding niet brengen. Iedereen weet dat met gerst alleen, en dan versche gerst, geen brood kan vervaardigd worden dat kan dienen voor de voiding der bevol king. en wii denken hier vooral aan de ouden, de kinderen, de zieken en de ver zwakten. Er werden reeds schoone oogsten tar we en rogge ingehaald. Welnu, het is drincend noodig dat het land over de grootst mogeliike hoeveelheid van deze broodgranen van eigen bodem zonder uitstel kunne beschikken. God zij dank hebben het vroeg seizoen en de schoone dagen van einde Juli het i ir,halen van den oogst vervroegd. Daar om is het een dringende plicht van de producenten dat zij ook het hunne zou- den doen cm de reeds ingehaalde tarwe en roage te dors.cben en te leveren. Bij 'besluit d.d. 28 Juli werden de prij zen der broodgranen vastgesteld. In dit besluit wordt voorzien dat de br(sisnrij- zen van 229 fr. voor de tarwe, 210 fr. voor de rogge en 195 fr. voor de spelt, kunnen verhoogd worden met een afle- verin vspremie van 20 fr. pei' 100 kgr. Deze premie zal reeds met zekerheid toege- kend worden voor de broodgraanleverin- gen die in de eerstvolgende dagen zullen verricht worden. Ik hoop dat de produ centen deze premie op prijs zullen weten te stellen. Daar nooit te vergeefs op IJ beroep - werd 'gedaan wanneer de nood het eisch- te. spreek ik hier bovendien mijn vaste i overtuiging uit dat gij niet zult nalaten onmiddellijk goed gevolg te geven aan den oproep dien ik. in het belang van onze bevolking, tot II richt. -«S»-». Dat de verbinding tusschen den ouden en den nieuwen oogst in deze oorlogs jaren zware zorgen. meebrengt voor hen die voor de rav!ta|lleering der bevolking instaan hoeft geenvbetoog. De aansluiting met den nieuwen ocvst heeft steeds weeg moeite gekost. Wij maken inzake broodvoorziening nog en kele moeilijke daggn door. Men zal zich herinneren dat reeds twee oproepen tot de boeren werden 'gericht voor spoedige levering van reeds - ge.dorscht broodgraan. Dat was een duidelijke aanwijzing dat de verbinding dit Maar niet zoo gemak kelijk kon gemaakt worden. Dit blijkt thans ook uit een? oproep van den Heer De- Winter, Secretaris-Generaal van Landbouw en Voedselvoorziening, die wii in het pas verschenen nummer van Volk en Bodem daantreffen en gericht is tot de boeren. Dfee oproep luidt: Amper twee welen geleden had ik de gelukkige gelegenheid mij tot enkele vooruitstrevende kóolznadboeren te rich ten en langs dezen tot al de- boeren van het land om u in na am der bevolking mijn hartgrondig®! dank te betuigen voor de schitterende wijze waarop gij U van uw koolzaadnlichten gekweten hebt. Ik ging terecht fier op uw prestaties en het was mij derhalve een bijzonder ge noegen eens een andere taal tet U te spreken dan dezedie ik, omwille van de zware taak die op óns allen rust, gewoon lijk tot U voer. Telkens ik mij tot U richtte, was het om b"”"~p te te?” uw gevoelens van solidariteit en bereid willigheid. Ik hebT gevraagd dan ik t belet dat ik uw pn prils stel en steed Ik geef er de va redine tot U te gaan dan met verplich ting. Dit laatste middel wensch ik slechtst dan aan te wendefi wanneer de nood het eischt en de spont^n'- medewerking niet meer volstaat om jaan den noodwendig heden het hoofd té bieden. Andermaal wensch ik mij thans langs dezen weg tot U te richten cm U te over tuigen van de dringende noodzakelijk heid zonder verwijl de hoeveelheden rogge-en vooral tarwe te leveren die gij tijdens de jongstp zonnige dagen ge oogst en eedorscht hebt. Ons land heeft ze noodig teneinde onmiddellijk de moeilijkheden te oyerwir.nen die zich op dit oogenblik nogj voordoen in verband met de broodvoorziening der bevolking. Ik moet U niet verzwijgen met welken BBBBSBBBBBBBBBflBHBBBBBBSBBKlBBBSBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBSSEBB Doel in het oog. Dc torpedomelcinieker heeft de tornedolar.cecrbv.is in werking gesteld en dc aalverlaat het schip, het doel tegemoet. Enkele mm n van groote spanning volgen en aan boord wacht iedereen ongeduldig het treffen. dagen opnieuw zeer zware verliezen aan tanks, kanonnen, enz., namelijk: op 4 Aug. 123 tanks en 161 vliegtuigen; op 5 Aug. 209 pantsers en 84 vliegtuigen; op 6 Aug. 117 tanks; op 7 Aug. 91 vlieg tuigen; op 7 en 8 Aug. 352 tanks: op 9 Aug. 215 tanks; op 8 en 9 Aug. 119 vlieg tuigen; op 10 Aug. 348 tanks. In een maand tijds werden aan het Oostfront 69.164 Sovjets gevangen geno men, 7.948 hunner pantsers, 3.083 kanon nen en 1.620 granaatwerpers buitgemaakt of vernietigd, 3.731 vliegtuigen der Sovjets neergehaald. Volgens het D.N.B. bedroegen de ver liezen aan gesneuvelden der Sovjets van 5 Juli tot 5 Aug. jl. niet min dan 580.000 man. In een maand tijds verloren ze ruim 100 tirailleursdivisies en ruim 85 pantserbrigades. Het feit dat zij hun taktisehe sukses- sen met zulke schromelijke verliezen heb ben moeten bekoopen heeft de Berlijn- sche kringen doen opmerken dat hierbij de Duitsche legerleiding de verdere evo lutie van den strijd met vertrouwen te gemoet ziet, te meer daar de Duitsche troepen op alle sectoren intakt zijn ge bleven. voor de Bevoorrading en de Rantsoenee- ring overgaan tot de hernieuwing van de kaarten D voor lamppetroleum toegekend aan de eigenaars van sommige voertuigen. VOOR DE ARBEIDERS IN DUITSCHLAND Wanneer een arbeider, die in uitvoering van de door de Bezettende Macht uitge vaardigde verordeningen op den verplich ten arbeid naar Duitschiand gezonden werd, aldaar mocht komen te overlijden aan de gevolgen van een arbeidsongeval, van ziekte of van verwondingen te wijten aan krijgsverrichtingen, zoo wordt aan diens weduwe, kinderen of andere recht hebbenden geraden zich te wenden tot het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, kabinet van den Secretaris-Ge neraal, Lambertmontstraat 2, te Brussel. Genoemd departement zal den belang hebbenden de inlichtingen verstrekken, waarover het beschikt, met betrekking tot de uitkeeringen of vergoedingen, waarop zij mogelijk aanspraak hebben zouden. Deze mededeehng verscheen in het Staatsblad van 10 Augustus. MAXIMUMPRIJZEN VOOR BEROEPS EN ARBEIDSKLEEDING EN ARBEIDS- HEMDEN Een besluit verschenen in het Staats blad van 5 Augustus bepaalt de maxi mumprijzen van de beroeps- en arbeids- Kleeamg alsmede van de arbeidshemden. Deze verkoopprijzen van kleinhandelaar aan verbruiker werden als volgt vastge steld: A. - Beroeps- en arbeidskleeding, type VN3, uit twee stukken: jas, 80,25 fr.; broek, 79,75 fr. Beroeps- en arbeidskleeding, type V N 4, uit één stuk, 155 fr. B. - Werkhemden, type V N 6, 75 fr. KLEEDINGSVERGOEDING AAN HET STAATSPERSONEEL Bij besluit vervat in het Staatsblad van 6 Augustus wordt een kleedingsvergoeding toegestaan aan het Staatspersoneel, op volgende basis: 2.000 fr. aan de gehuwde mannelijke personeelleden of weduwaars of weduwen met kinder last; 1.500 fr. aan de ongehuwden, de ge huwde leden van het vrouwelijk personeel, de weduwaars zonder kinderen; 1.000 fr. aan de personeelleden die hun functie bij de Staat slechts bijkomend of intermitteerend uitoefenen. Worden eveneens begunstigd met deze toelage de leden van het tijdelijk perso neel die op 10 Aug. in actieven dienst waren en minstens drie maanden dienst hadden. Worden eveneens begunstigd de leden en personeel der rechterlijke macht, het rekenhof, het onderwijs en de eeredien- sten. STRENGE STRAFFEN TEGEN ONWET- TIGEN HANDEL IN OLIE EN OLIE HOUDENDE ZADEN In het Staatsblad van 7 Augustus jl. is een besluit verschenen waarbij straffen gaande tot 5 jaar gevang en geldboete tot 100.000 fr., voorzien worden tegen alle onwettige handel in olie en oliehoudende zaden. Hierbij wordt bedoeld het onwet tig koopen en verkoopen, verwerken, be zitten, houden of doen houden, vervoeren, ruilen, enz. van lijnzaad, koolzaad, raap zaad, blauwmaanzaad en papaverzaad en de eruit getrokken olie. Kunnen ook met dergelijke straffen gestraft worden al die genen welke instalaties bezitten om olie te winnen uit zaden, noten, enz. en die zulks binnen de 10 dagen na den 7 Aug. zulks niet bekend maken bij de Hoofd- groepeering Zuivel, Vetten en Eieren, of bij de Centrale voor Nijverheidsstoffen. LAMPPETROLEUM VOOR DE VOERTUIGEN 40» JAAR. - N- 33. Zender v.wpaozen houden dc eenheden der Duitsche krijgsmarine de zee. Het ge- reedtiouden der terpedos en het Iaden d.i' torpedebuizen aan boord van een; destroyer zijn de hoofdtaken van den torpedomekanieker, opdat de boot besten dig gevechtsklaar zijn zou. g Uitgever: Snnsen-Vannesle, Poperln<|e.l gi Telefoon N’ 9. I’ostch. Nr 155.70. DE BEWEGING VAN DEN BURGERLIJKEN STAND IN BELGIE Volgens het Statistisch Bulletin be droeg het aantal geborenen welke levend waren bij de aangifte gedurende de maand April 1943. 10.216 tegen 8.745 in April 1942; wat een stijging beteekent van 1.471, hetzij 16,82 Het aantal sterfgevallen beliep 10.352 (de oorlogs slachtoffers inbegrepen) tegen 10.237 in April 1942; wat overeenstemt met een stijging van 115. hetzij 1.12 Er wer den 4.839 huwelijken gesloten tegen 6.108 in 1942. wat overeenstemt met een daling van 1.269, hetzij 20,8 GEDEELTELIJKE MAANSVERDUIS TERING OP 15 AUGUSTUS Met 15 Augustus zal voor het laatst dit jaar en ook voor het volgend jaar een maansverduistering te zien zijn in Bel gië. In den loop van dit jaar en ook in 1944 zal er eveneens geen zonsverduiste ring op te merken vallen van uit ons land. Wij zullen slechts’ een gedeeltelijke maansverduistering kunnen opmerken. De maan treedt namelijk in de schaduw van de aarde vóór dat zij opkomt. Het begin ervan vindt plaats te 19.50 uur en neemt een einde te 21.05 uur. De maan zai zich vertoonen in een rossigen schijn, ontstaan door het zonlicht dat in de aardatmosfeer gebroken wordt, en een fel klein lichtend randje aan den onder kant dat zich steeds uitbreiden zal, tot dc geheele maan. Op Sicilië hebben de As-troepen Ca tania ontruimd. Deze ontruiming werd uitgevoerd in een dergelijke wijze dat de Britten zulks niet hadden opgemerkt en een gansch gebied onder hevig artillerie vuur namen als wanneer dit reeds ont ruimd was. Toen zij tot een pantseraan- val op de stad overgingen bevonden zij dat de As-troepen zich reeds op nieuwe stellingen ten Noorden en ten Noord westen van Catania hadden terugge trokken. De strijd op Sicilië ontwikkelt zich dus meer en meer in het Noordelijk gedeelte van het eiland. Een juiste lijn mededee- len valt moeilijk daar ons hiervoor de noodige gevens ontbreken. Aan de Noord kust voerden de geallieerden een nieuwe landingspoging uit bij San Agata en wa ren Maandagmorgen de gevechten er nog aan gang. Verbitterde gevechten werden en Centuripe, ook ten Noorden van Pa- terno en Adrano, in de omgeving van Ca- rolia en van den Etna. Zonder verslapping zette de Duitsch- Italiaansche luchtmacht alsmede hun zeestrijdkrachten hun actie tegen het An gelsaksische scheepsvaartverkeer voort, met volgende suksessen: 4 Aug.: te Pa lermo 2 schepen van samen 13.000 ton en een torpedojager gekelderd, een lichte kruiser, drie torpedojagers en 8 vracht- booten beschadigd; 5 Aug.: te Palermo en Augusta verscheidene schepen bescha digd; 6 Aug.: 1 zware kruiser en twee vrachtschepen zwaar getroffen; 7 Aug.: in de wateren van Bizerta een torpedo jager en twee koopvaarders tot zinken gebracht en schepen van in totaal 50.000 ton beschadigd; 9 Aug.: drie schepen in den grond geboord bij Augusta, en een kruiser en twee kleinere schepen bescha digd; 10 Aug.: vier schepen van samen 21.000 ton vernietigend getroffen te Augusta en Syracuse en zeven andere schepen beschadigd. Italiaansche stormbooten drongen even eens binnen in de haven van Gibraltar, na vervoerd te zijn geweest door een duik boot, en kelderden er twee schepen van samen 15.000 ton alsmede een tankboot van 10.000 ton. De Angelsaksische luchtmacht voerde verscheidene zware luchtaanvallen uit op Italiaansche steden als Napels, Turijn, Milaan en Genua. Ook andere plaatsen alsook de kusten van Sicilië en Calabrië werden b.? tookt. De aanval óp Napels was de hevigste die de stad totnogtoe kende. Duizenden bemmen van alle kaliber werden op de stad geworpen. De straten werden daarbij met machtengeweervuur bestreken. Het was de 96e aanval op de stad. Talloos zijn de vernielde paleizen, kerken en welda digheidsinstellingen. Ónder de bevolking vielen 210 dooden en 464 gewonden. De aanval op Milaan duurde anderhalf uur. Bijzonderlijk werden dé woonwijken van bet centrum der stad getroffen. Tal rijke bekende kunstgebouwen werden ver nield. Te Turijn vielen 12 dooden en 48 ge wonden, te Milaan 101 dooden en 267 ge kwetsten en te Genua 11 dooden en 37 gewonden. Uit Berlijn werd gemeld dat de Führer in zijn hoofdkwartier belangrijke bespre kingen van militairen en politieken aard heeft gevoerd. Volgens de hieromtrent medegedeelde fotos en filmplaten blijkt dat aan deze besprekingen o.m. deelnamen Rijksminister von Ribbentrop, Rijks- maarschalk Goering. Rijksminister Speer, Rijksminister Dr Goebbels, de leider der SS. Himmler, Rijksleider Bormann. Verder' de hoogstaande Duitsche militairen. De Janansche ambassadeur Oshima werd eveneens ontvangen in het hoofdkwartier van den Führer. Riiksmaarschalk Goering bracht ook een bezoek aan het geteisterde Hamburg. In een artikel verschenen in de Voel- kischer Beobachterwijst Dr. Goebbels op den stormloop van wapens en móree- len druk der geallieerden. Deze zal even wel, gaat Dr Goebbels verder, afstuiten op de vastbeslotenheid van het Duitsche leger en het Duitsche volk. In zijn artikel schrijft Dr Goebbels nog: Men is de meening toegedaan, Duitschiand te kunnen doen knielen door een algemeen massaal offensief van alle kanten tegelijk en de eindoverwinning op deze wijze te kunnen afdwingen. Bij een dergelijke poging speelt vanzelfsprekend ook de zenuwoorlog een overwegende rol, welke vooral tot uiting komt op het ge bied van den luchtoorlog. Juist gelijk de Britsche regeering in 1940, onder veel ongunstiger politieke en militaire voor waarden, het besluit had genomen aan den luchtoorlog door een radikale oplos sing en wel door het vormen van een eigen nieuw aanvalswapen, een grondige wending te geven, zoo staat, naai' Dr 3®' Zie vervolg hiernevens. van dien Kerk-dienst. Wat van zijn hand kwam, was af! Daar had de geleerde het licht van zijn kennis over laten stralen. En intusschen hielp hii de tientallen die met hem werkten. On de Vlaamsche Liturgische Weken in Vlaanderen of Holland was hij immer DE «voorzitter», DE leider, DE bevoegdheid. Met zijn universe ele kennis heeft hij echter bi’j ons en op den vreemde tal- loozen geholpen die ook op ander terrein arbeidden. Hij gevoelde zoo diep den nood aan van ons eigen volk, hij verstond met al de mildheid van zijn priesterlijk hart de harddravers en geweldigaards en wist zoo wijs te richten en te milderen. Mgr. Callewaert is heengegaan. We verliezen in hem een heiligen Priester, een grooten geleerde-, een Vla ming die door zijn vele schriften luister heeft bijgezet aan Vlaanderen’s roem; wii verliezen ten slotte in hem een in-goed menseb. wiens raad, wiens vaderlijke goedheid velen geholpen en gered heeft. Den dank en de hulde verdient hij van heel de Vlaamsche gemeenschap. Moge de Heer hem beloonen met de heerlijkheid van het paradijs, dien een- voudigen, veel te bescheiden priester en geleerde, die zijn leven heeft gewijd om aan het volk te leeren kennen de schoon heid en heerlijkheid van den eeredienst in Gods huis, in onze kerken. Dinsdagmorgen te 10.30 u. had onder grooten toeloop van volk in de hoofd kerk te Brugge, de plechtige uitvaart plaats van Mgr Callewaert. In het hoog koor hadden plaats genomen: Z. H. Exc. Mgr Lamiroy, bisschop van Brugge; Dom Nève. abt van Zevenkerken; Dom Deleye. abt van Westvleteren; Dom Van Assche, abt van Steenbrugge; gansch het Kapit tel, de familieleden, talrijke priesters uit de verschillende bisdommen en van de Katholieke Hoogeschool uit Leuven, enz. In de zijbeuken, en in de middenbeuk zaten de leden van de Rechtbank, M. Bul- ckaert, gouverneur a.i. met zijn sekretaris, de bestendige afgevaardigden, burgemees ter Devroe en talrijke overheden, zoo geestelijke als wereldlijke. Z. E. H. Kan. Mahieu, vikaris-generaal, droeg het H. Misoffer op, bijgestaan door ZZ. EE. HH. Kan. Vanderheeren, rektor van het II. Bloed, en Brys. Niet minder dan drie priesters waren noodig voor de offerande. Het stoffelijk overschot van Mgr Callewaert, werd geplaatst vóór het hoog-koor, waar Z. H. Exc. Mgr. Lamiroy de absouten zong. Aan al onze Lezers vragen wij voor hem een Wees Gegroet moeder’s macht. Daarom denkt een kind nooit aan gevaar wanneer het bij iwte is. Bij moeder gevoelt het zich zoo veilig! Verder vraagt het kind niet. Redenseren de grooteren? Veelal niet, ook zij gaan voort op die ingeboren aan hankelijkheid aan moeder en doodjam mer is ’t wanneer de kinderlijkheid door grooteren wordt aangezien als... kinder achtigheid. Doodjammer wanneer kinde ren de grenzen van moeder’s liefde en 'van moeder’s machtof van moeder’s kunnenbestudeeren en afbakenen. Doodjammer als een kind tot de conclu sie komt: Moeder begrijpt me niet, moe der kan me geen raad geven, moeder kan me niet helpen! Doodjammer, omdat in negentig procent van de gevallen, het kind zich vergist of koppig is. Maar aan de macht van de Lieve Vrouw, van die Moeder, is geen grens. Macht en goedheid zijn grenzeloos. En dat weten we allen. Zeker, we geven aan die Moeder al de eeretitels die haar toe- kemen: Moeder van goeden raad. Midde lares van alle genaden, Stoel der wijs heid, Koningin, Rijksvorstin. maar bij ons volk liggen al die eeretitels. en alle mogeliike eeretitels bevat in dit ééne, maar in dat heerlijke woord: Moeder. En op Mooeder’s Hemelvaart vieren wij met heel ons hert de bekroning van Maria’s moederschap. Op dien dag heb ben de engelen haar als Koningin be groet. stonden de engelen in den dienst van die Koningin. Kijk even naar het beroemd meesterwerk van Murillo, den grootmeester der Spaansche schilder kunst. Beeld n een oogenblik die intrede in van die Koningin in haar hoofd- stadEn beeld u in de kroning van die KoninginEn DIE Koningin is onze moe der!... «Mijn» moeder! Sedert enkele jaren werd, ik weet niet van welke zijde, een moeder-dag... ge lanceerd. Een dag waarop kinders spe ciaal hun moeder huldigen. Ik geloof dat het misschien wel hier en daar noodig werd. Is er wel een gezin, waar de oude gewoonten in eere blijven, waar men moeders naamdag vergeet te vieren? Maar er zijn ook van die zoogenaamde... moderne gezinnen, zoodanig modern! dat ze aan geen gezin meer gelijken, waar huiselijk leven en traditie en gezinsge- voel verloren gingen of niet eens konden verloren gaan. Het was misschien goed dat, door DIEN moederdag, ten minste eens in ’t jaar gedacht werd aan wat een gezin eigenlijk zou moeten zijn. We gaan dus meé met dien nieuwen moeder-dag, maar vieren hem op zijn ouderwetsch, zcodat de kinderen t’huia moeder vieren als de koningin van ’t ge zin. We voegen, wij natuurlijk daar neg iets aan toe. Want onze moeders, onze Vlaamsche moeders, vieren dien dag op heel bizondere wijze Onze Lieve Vrouw die ook van alle moederskinderen de groote moeder is. En onze Vlaamsche moeders vragen dien dag. door moeder’s voorspraak en tusschenkomst, het moe derschap te mogen in hooge eere houden' en aan hun eigen heerd te mogen na volgen de heerlijke deugden van ai® Moeder. om de begrafenis bij te wonen. St Arnold werd in de abdijkerk begra ven. De monniken der St-Medardabdij van Soissons kwamen naar Oudenburg en verzochten een nachtwake bij het lijk van hun vreegeren Abt te mogen houden. Dit werd hun toegestaan. Doch zij waren ook nog wat anders van plan. In ’t holle van den nacht wilden ze het graf open- breksn, cm met het kostbare lichaam van. den heilige weg te vluchten. God wilde het anders. Tot driemaal toe spanden de monniken zich in. En tot driemaal toe ook schudde telkens de kerk op haar grondvesten en dreunden de ge welven van een vreemd geluid... De mon niken gaven het op. Zoo bleef het dier bare overschot van Arnold te Oudenburg. Eeuwen gingen voorbij, de geuzen ver nielden de abdij, alleen een stille witte muur met breede poort staat er nog recht naast een gedeelte der kloostermuren. Doch in de rijzige kerk, die als een ju belkreet in de hoogte schiet, staat het oude schrijn van Sint Arnold met zijn eerbiedwaardig overschot. Onder de hooge gewelven knielen we neer, evenals in het heerlijke Arnoldus- park van Tiegem waar heel Vlaanderen samenstroomt, om te bidden met. allen aandrang: Arnoldus, heilige ridder van den vre de, bid voor het arme Vlaanderen van heden, opdat het eendrachtig zij om zijn geloof en zijn eigen Vlaamsch leven gaaf en schoon te bewaren Dat is het stichtende einde van Arnol dus, ook Arnuipnus oi Aaruout genoemd, wiens negenae eeuwieesc zijner geooorte (liMb). geaurenae het; eerste oonogsjaar (194Q) overal plechtig werd nerdaern. Hij is ook patroon aer brouwers en staat mes een brouwersspeen in zijn handen afge- beeld. Talrijk zijn zijn beelden. Op een oude miniatuur', in het Groot Seminarie te Brugge, draagt hij den bisschopsmijter en kromstaf, en de bisschoppelijke ken- teekens boven zijn ridderspak, daarom voer velen een raadselachtige heilige! Doch wat treffend is in zijn leven: als bisschop, abt, kluizenaar, ridder, en al wat ge wilt, behield het lieve verre vader land, het toenmalig zoo deerlijk verwil derde en nooddruftige Viaanaeren een groote plaats in zijn hart. Hij heett hier orde, vrede en berusting gebracht in het land. Hoe zou hij ons thans in dezen oorlogs- nood niet helpen, hij, de ridder van den vrede! Gil die naar Tiegem of Oudenburg gaat en ook. gij, die thuis blijft, denk er om. L. J. O. L. VROUW HEMELVAARTDAG Volgens het verlangen van Z. Em. Kard. Van reoey, ^artsorssenop van Mechelen, zal Zonaag 15 Augustus (O. L. Vrouw Hemeivaartdag) de aagzijn van geestelijke vereenigmg met al degenen die wegens de ooriogsomstandigneden buiten iiun haardstede verblijven De geloovigen worden diensvclgens uit- genoodigd dien dag ter H. Tafel te nade ren ter intentie van de afwezigen en ver der terzelfder intentie een gebed te storten of een offer te brengen. i£Eta3Siaagis’aaöü9iaia3»Ba»HffiBE3aKaaHa®E33aa®33a2Z3:32iiaBHasaHsa De winnende biljetten der 7“ schijf 1943 der Loterij Winterhulp worden op 26 Augustus als vervallen beschouwd. Deze bepaling van het reglement zal streng worden tcegepast. Ziet dus een laatste maal uw biljetten na. door de officieele trekkingslijst bij uw gewonen verkooper te raadplegen, of vraag een kostelooze lijst bij de Loterij zelf, *6, Gulden Vlieslaan te Brussel. Vergun. R. C. 342/1. Goebbels met klem verklaart, ook voor Duitschiand dit besluit sinds geruimen tijd vast. Langzaam maar zeker begint zich dit te verwezenlijken ook al kan over de wijze van zijn voorbereiding en den verm.oedelijken datum van zijn praktische toepassing nog niet openlijk gespreken worden Een belangrijke vergadering van den nieuwen Italiaanschen Ministerraad werd gehouden op 5 Aug. jl. Allerlei maatrege len van binnenlanasohen aard werden be sproken en getroffen, o. m. omtrent de inlevering van den oogst, de verdeeling der voedingsmiddelen, den financieelen toestand, de ontbinding van de fascisti sche jeugdorganisatie GIL wier vermogen overmaat naar den staat, de omvorming der Corporatieve instellingen, de invoe ring van de persdiscipline in oorlogstijd, enz. enz. De Jodenwetten blijven van kracht in Italië. Uit de Italiaansche bladen blijkt duidelijk dat Italië de bekende voor waarden der Anglo-Amerikanen afgewe zen heeft. Generaal Ambrosio werd benoemd tot bevelhebber van het algemeen Itali aansche legerhoofdkwartier. - Éen verordening werd uitgevaardigd inzake het onderwijs van de geschiedenis en dit jaar mag slechts geschiedenis tot aan den eersten wereldoorlog worden onderwezen. Het Italiaansch protectoraat over Dalmatië werd afgeschaft. De oorlogstoestand werd uitgeroepen over geheel Italië. De ontbinding der fascistische partij wordt doorgezet en regeeringskommissa- rissen werden aangesteld bij de werkge vers- en werknemersbonden. Uit het financieel verslag van den Italiaanschen Minister van Financies wordt gewezen op het dreigende mffatie- gevaar in Itaiië. De tekorten op de be groetingen welke aangevuld werden door oeroepen op de Bank van Italië hebben tot gevolg gehad dat het in omloop zijn de geld in onrustwekkende wijze vermeer- aerue. De Minister van Binnenlandsche Za ken werd vervangen in het Ministerie Badoglio. -T- Te Rome werd een auto bij nachte aangemaand tot stoppen door een van dienstzijnde patroelje. Daar de voerder hieraan geen gevolg gaf werd op den auto geschoten. De auto was echter gevoerd uoor den eersten sekretaris van de Turk- sche ambassade, die reisde in gezelschap van zijn vrouw en moeder. Zijn echtge- noote werd door een schot geraakt en ge dood. Van Italiaansche zijde werd diep rouwbeklag geuit om het gebeurde. Naar het Britsche Nieuwsbureau meld de is de H. Churchill op 10 Aug. jl. in Canada toegekomen waar hij na bespre kingen met den Canadeeschen Premier, Mackenzie King, ook overleg zou plegen met President Roosevelt. Churchill was vergezeld van hoefden van den generalen staf. Vatikaanstad, 7 Aug. Z. H. Paus Pius XII heeft zich schriftelijk tot Staats secretaris Kard. Maglione gericht, met verzoek te verordenen, dat overal zal wor den gebeden voor het herstel van den vrede onder de volkeren. (Europapress.) Een en ander. Het Britsche vliegkampsohip For midable is te Gibraltar binnengeloopen met zeer zware averij opgeloopen door torpedotreffers. Naar verluidt bevindt zich thans Generaal Eisenhower’s hoofdkwartier op Malta. Naar uit Stockholm wordt gemeld bevindt zich Stalin in inspectiereis van de verschillende fronten. Men verwacht dat hij zes weken afwezig uit Moskou zijn zal. Hij wordt te Moskou vervangen door Molotoff. Volgens een Japansch bericht zou het diplomatiek korps binnen kort van Kubisjew naar Moskou terugkeeren. Tusschen Duitschiand en Zweden werd een akkoord bereikt om een einde .te stellen aan het transito-verkeer van Duitsche verlofgangers en oorlogsmate- Ingevolge de bekendmaking van een J riaal door Zweden. rondschrijven zullen de Gemeentediensten Van het front in het Westen valt deze week geen bijzondere bedrijvigheid te melden. De luchtactie, denkelijk wegens de ongunstige weersgesteltenissen, is min der geweest dan in den loop der vorige week wijl ter zee Duitsche duikbooten nieuwe suksessen boekten bij hun aanval len op Angelsaksische konvooien. Van den strijd in de lucht kan volgend beeld worden gegevenAngelsaksische storingsvluchten boven West-Duitschland zonder veel schade, aanvallen bij dag op enkele lokaliteiten in het Westelijk bezet gebied en in den nacht van 9 op 10 Augustus een nachtelijke aanval op de Duitsche stad Mannheim waar de bevol king geringe verliezen leed en schade aan woonwijken veroorzaakt werd maar waar bij 13 bommenwerpers neergehaald wer den. In den nacht van 10 op 11 Aug. werd Neurenberg aangevallen, waar huizen blokken, kultuurmonumenten en openbare gebouwen getroffen werden en de bevol king verliezen leed, wijl 14 van de aan vallende bommenwerpers werden neerge schoten. Anderzijds bestookten Duitsche toestellen in zelfden nacht doelen in Mid- den-Engeland. In hun onverpoosde actie '/.gen de An gelsaksische scheepvaart wisten de Duit sche duikbooten andermaal uit sterk be schermde konvooien 6 schepen van sa men 43.500 br. ton te kelderen wijl twee andere schepen met torpedos getroffen werden. Aan de Engelsche Oostkust brachten Duitsche snelbooten ook een Britschen mijnenveger tot zinken. Uit Berlijn verneemt men nog dat van 1 Januari tot 31 Juli jl. de Duitsche duik booten in totaal 486 geallieerde koop vaardijschepen kelderden met een geza menlijke scheepsruimte van 3,5 millioen ton. Ten Zuiden van het Ladogameer en verder van aan Wjasma tot aan het Koe- banbruggenhoofd blijft een verbitterde strijd aanhouden. In alle sectoren van deze frontvakken wierpen de Sovjets hun troepen opnieuw ten aanval. Deze aan vallen breidden zich in den loop der laat ste dagen uit tot het gebied gelegen ten Zuid-Westen van Wjasma. Toch blijkt ce grootste slag te worden geleverd in het gebied van Bjelgorod. Nemen wij een overzicht van de gele verde gevechten op de onderscheidene frontvakken dan krijgen wij volgend beeld over het verloop van den strijd in het Oosten: LADOGA-MEER: Ten Zuiden van dit meer diernamen de Sovjets hun aanval len mfear telkens werden zij suksesvol af geslagen. GEBIED VAN WJASMA: Wijl eerder rust heerschte on den frontsector loopend van beneden hét Ladoga-meer tot vlak bij Wjasma, blijkt thans ook een ver woede strijd te zijn ingezet ten Zuid- Westen van deze laatstvernoemde plaats waar de Sovjets ononderbroken aanvie len met behmp van versche troepen wel ke gebruik maken van tanks, vlammen- werpens, salvokanonnen en slagvliegers. Met den steun van sterke eskaders vlieg tuigen van allerlei type sloegen de Duit sche troepen al deze aanvallen af mits groote verliezen voor de Sovjets. OREL-SECTOR: Onverpoosd woedde de strijd eveneens voort in den sector van OreL Ten einde hun lijn te verkor ten hebben de Duitschers overgegaan tot de ontruiming van Orel zelf wat sedert lang blijkt voorzien te zijn geweest. De Sovjets konden deze ontruiming niet sto ren en alle voorraden werden voordien stelselmatig weggevoerd terwijl de voor den oorlog van belangzijnde inrichtingen volkomen vernietigd werden. Nadere berichten uit Berlijn doen uit schijnen dat deze ontruiming niets ver rassends inhoudt gezien uit de legerbe- richten welke vorige week werden bekend gemaakt reeds bleek dat de stad vrijwel van alle zijden door de Sovjet-troepen werd aangevallen, waartegenover de Duit sche troepen tot een beweeglijke verdedi ging waren overgegaan. De Sovjet-aanval len weraen in zoover afgesiagen dat zij niet tot een doorbraak leidden, maar wegens de bedreiging tegen Orel zelf werd tot dien maatregel overgegaan, om het af snijden van de verdedigers der stad te vermijden. Orel en de bocht van Orel hadden hun taak vervuld gezien zij de Sovjets dwongen tot een concentratie van meer dan 100 divisies en van ongeveer 10.000 gevechtswagens waarvan een zeer groot deel vernietigd werden bij de aan vallen in dit gebied welke slechts tot het bereiken van een beperkt doel hebben geleid, staande verre beneden het be oogde doel. Sedert den 6 Juli verloren de Sovjets In dezen sector op 5 Augustus reeds 3.538 tanks wat wijst op de geweldige offers die zij brengen moesten in dezen Orel- bocht. Uit de jongste legerberichten blijkt dat de Sovjets thans ten Zuid-Westen van Orel hun doorbraakpogingen voortzetten maar zonder sukses. Een plaatselijke in filtratie werd ongedaan gemaakt en alle andere aanvallen in verbitterde gevech ten teruggeslagen. Ook ten Westen van Orel bleven de aanvallen der Sovjets vruchteloos. SECTOR VAN BJELGOROD: De groo te slag rond Bjelgorod duurt onverpoost verder. Voort zijn de Duitsche troepen hier verwikkeld in hardnekkige afweer- gevechten. Talrijke Sovjet-aanvallen le den schipbreuk. Het Duitsche luchtwapen trad hier zeer actief op en vernielde op een dag, naast talrijke tanks en kanon nen, ruim 300 met manschappen geladen Russische voertuigen. Wijl het Duitsche tegenbericht melding maakt van gevechten welke geleverd wor den ten Zuid-Westen van Bjelgorod be richtte Europapress dat levendige gevech ten in de straten van Bjelgorod zelf plaats vónden. DONETZ- en MIOESFRONTVAKKEN Aan ae Midaen-Donetz werden ook alle Sovjei-aanvanen suKsesvol teruggesiagen. Aan de Mioes rukten de Sovjets opnieuw ten aanval tegen de Duitsche linies maar naar het Duitsche tegenbericht van Dins dag waren de Duitsche troepen hier an dermaal tot den tegenaanval overgegaan welke leidde tot de verovering van een belangrijn heuvelgebied. KOEBAN: Ook aan het Koebanbrug- gennoofd leden de Sovjet-aanvallen an dermaal schipbreuk. Bij dezen materiaalslag, woedend over bijna de gansche uitgestrektheid van het Oostfront, leden de Sovjets in de laatste S TARIEF VOOR BERICHTEN: g Kleine berichten (3 regels) 8 fr. Kleine berichten adr. t. bureele 12 fr. (voor ieder regel meer: 2 fr.) Rouwberichten: minimum S Groote rouwberichten: per regel Ber. in lokaal nieuws: per regel B Andere aankondigingen: prijs op vraag. K Aankondigingen worden aanvaard tot K K den Donderdag middag. Abonnementsprijs tot Nieuwjaar: C» S Voor Belgis Fr. 15,00. Jo g Voor Frankrijk Belg. Fr. 20,00. S 15 Oogst. In Vlaanderen viert men het feest van O. L. Vrouw half-Oogst! Kerkelijk: O. L. Vrouw Hemelvaart. Na de Hoogmis of na het Lof ging de processie uit, in geschet ter van klaroeren en fanfare, bij ’t luiden van de klokken, bij wolken wierook en vroom gebed van de gsloovigen; precies zooals den Zondag na H. Sacramentsdag. Hulde aan O. L. Heer en aan Zijn Moe der! Kon het ook anders in dat landje dat terecht Maria’s Vlaanderen heet? In dat landie waar ge «langs alle wegen» ’t beeld van Moeder tegenkomt, aan huis en hof en boom! Dat landje met zijn tal- looze Maria-kerken en kapellen, zijn vele bedevaartplaatsen; waar en dichters en toondichters ontelbare Maria-liederen schreven. Er is wel peen land in de wereld waar Onze Lieve Vrouw zooveel genegenheid, liefde en eerbied ontmoet. Nievers waar de volksziel zoo djep haar goddelijk moe derschap begreep, en haar wereld-moe- derschap: Moeder van God en toch onze eigen moeder! e Al die eigenschappen en deugden die een moeder bezitten kan. al die fijnge voeligheid, al die moederlijke bezorgdheid en kommer, al die hertelijkheid, al die onverklaarbare, mysterieuss ontvankelijk heid waardoor een moeder tot in de meest verborgen hoeken van de ziel harer kin ders peilen en kijken kan, die volte schat van deugden en eigenschappen ken de ons volk in de volste maat toe aan Onze Lieve Vrouw. Zoo staat Onze Lieve Vrouw. ONZE moeder, in de hoogste eer bij ons volk. En dat is niet van buiten af gekomen, dat is gegroeid uit het diepste van de volks ziel. In alle werkelijkheid is de Lieve Vrouw DE moeder van ons volk, de moe der van ieder Vlaming. Een onwankelbaar vertrouwen in de goedheid dier moeder: dat is een ander kenmerk van onze volksdevotie. Die moe der kanover alles omda t ze het beste en volmaakste moederhert bezit. Hoe dien een kind ook viel, hoe erg het misdeed, hoe het ook op moeder’s hert trapte, toch' kandie moeder over dat alles om in haar weergalooze goedheid zich te erbar men over het schuldige kind. We weten en ondervinden het, jammer genoeg, zoo veel onkruid werd ook in Vlaanderen ge zaaid. ongeloof en onverschilligheid kwam van buiten, als een cnweder, heel wat vernielen: maar gaat het na, wat men snijts alles niet vernietigen kan. noch bij fabrieksarbeider, noch bij mijnwerker', noch bij visscher dat is: de aanhankelijk heid en ’t vertrouwen in die goede móe der. En dè,t komt boven bij dreigend ge vaar, dat komt boven wanneer men een laatste toevlucht zoekt. Troosteres der bedrukten - Toevlucht der zondaarsen die tientallen andere benamingen waar onder die diepe aanhankelijkheid en dat grenzeloos vertrouwen zich verschuilen. Want bedektzijn veelal zij die, langs een omweg, op zoek zijn naar Moeder. Grenzeloos vertrouwen in haar goed heid. Dat is zoo kinderlijk-juist. Twijfelt een kind ooit aan moeder? Het kind redeneert niet, het kind gevoelt. Grenzeloos voor een kind is moeder’s liefde’ en grenzeloos lijkt bij een kind Rondom Half-Oogst herdenkt het vro me Vlaanderen een van zijn grootste hei- ligen, Sint Arnold, die met zooveel luister te Tiegem en ook te Oudenburg vereeid wordt. Arnoldus, prins van den Vrede! Hoe zouden wij hem thans niet vereeren, nu ons hart zoo naar den vrede verlangt. Te Tiegem werd hij geboren. Tiegem vereert hem als zijn groote zoon en eigen telg. En wonderbaar is het verhaal eeuwen door van al hetgene hij in het zoo schoone en schilderachtige heiligdom van God terug. Tiegem verrichtte. Oudenburg ook heeft schoone relikwie ën van Sint Arnoldus en eert hem, een heele noveen lang. Want de laatste dagen van zijnleven, die wij hier thans ver tellen, heeft Arnoldus te Oudenburg door gebracht. Arnoldus was weer naar Vlaanderen gekomen. Zonder verpoozen predikte hij Oudenburg, zeven dagen lang. De menschen kwamen als de mieren uit den grond gekropen. Armen en edelen stonden samengepakt in de ruime abdij kerk om het schoone woord van den grooten Arnold te aanhooren. Op 25 Juli, na de H. Mis. toen Arnold van het altaar trad, viel hij opeens be wusteloos neer. Het harde kluizenaarsleven, de lange haastige reis naar Vlaanderen, de gewel dige vermoeienis van het dagelijksch urenlang preeken, hadden zijn hart tee- nemaal verzwakt. Onze Abt zal het niet lang meer uit- houdén! vreesden de monniken. Ze waakten met moederlijke zorg bij Arnol dus’ sponde. Arnold zag hun ongerustheid en zei: Vrees niet, mijn uur is nog niet geko men Reeds twintig dagen lag hij daar, zwij gend en biddend. Te middernacht werd opeens de cel ge schud. als was er een geweldige aardbe ving op komst. Tot driemaal toe gebeurde het. De monniken zonken bijna ineen van vrees. Bij elke aardbevingvertelde hij ’s morgens, «had ik een verschijning: Eerst Sint Pieter, die me zegde, dat de hemelpoort voor me open stond. Daarna een legioen engelen met Sint Michiel aan ’t hoofd, die me zullen ten paradijze lei den. En eindelijk Onze Lieve- Moeder Maria zelf, die me zei, dat ik op den dag ■BBflBBBBBBBflBBBBBBBSBBaflBBBB Zooals reeds gemeld zal de 24« Ijzer bedevaart op 22 Augustus a. s., wederom niet als massebedevaart plaats hebben en in de crypte van den IJzertoren worden gehouden, terwijl over heel het Vlaam- sch-e land PLAATSELIJKE vieringen de IJzerbedevaartgedachte opnieuw midden in den geest van ons volk zullen brengen. Wij zijn een Volk is de grondgedachte waarin de Bedevaart dit jaar Allen die voor Vlaanderen vielenzal gedenken. Voor de PLAATSELIJKE VIERINGEN, op verzoek van h-et Eedevaartcomité, door de V.O.S. ingericht, verschenen in de pers reeds de noodige schikkinc-en, zij gaan over heel het Vlaamsche land een reuzen bijval te gemoet! De inrichters ervan zul len zich UITSLUITEND wenden tet het Sekretariaat V.O.S.. De omliggende ge meenten van elk gewest nemen aan die gewestelijke vieringen deel en wenden zich tot de PLAATSELIJKE inrichters, zie weekblad V.O.S. van 8 Augustus j.l. (Adres: Em. Jacqmainlaan 124, Brussel). Deze vieringen staan dit jaar gansch on afhankelijk van de radio-uitzending der eigenlijke Bedevaart te Diksmuide. De 24« Ijzerbedevaart te Kaaskerke- Diksmuide, in de crypte van den ïJzer- toren, begint stipt te 11.30 u. Het pro gramma wordt hieronder medegedeeld. ZENDER-BRUSSEL zal deze plechtigheid uitzenden denzelfden Zondagavond, te 20.30 uur (tot 21.30 u.). PROGRAMMA: VOORMIDDAG: 11.30 uur stipt: Plech tige H. Mis, in de crypte van den IJzer toren, ter nagedachtenis aan enze gesneu velden en voor den wereldvrede, door een oud-legeraalmoezenier 1914-18. Begin van de IJzerpIechtigheid: 1. Gebed voor Vlaanderen en den Vrede. Uitvoering van de Psalm van Rodenbach (muziek Jef Van Hoof) door kunstzanger Alfons Peeters. 2. Inleiding door Voorzegger-Pro- grammaleider Juliaan Platteau. (De tek sten van het Volksspreekkeor zijn van letterkundige Dirk Van Sina.) De Bede vaarders herhalen telkens de laatste woer den van den Voorzegger. (Zie tekst van het Volksspre-ekkoor op bladzijde 5 en de liederen op bladzijde 10 en verder.) -3- Gezamenlijke uitvoering van ook geleverd in de streken van jsegalbuto «vaarwel mijn Broeder» (Hubertus Wael- ’/'.n tn v:/-t/vlv To-n aionvAnn trra v» LJri TQ.-’Tt) 4. Toespraak namens de Vlaamsche Oud-Strijders van 1914-18 en 1940, door A. Vermuyten, Bondsvoorz. van de V.I.B. 5. Gezamenlijke uitvoering van Het Lied der Vlamingen (Emmanuel Hiel - Peter Benoit). 6. Bloemenhulde door Dietsche meis- j'SS. 7. Gezamenlijke uitvoering van O Kruise, den Vlaming... 8. Gezamenlijke uitvoering van het Bed-evaartlied IJzerpsalm (Ferdinand Vercnocke - Arthur Meulemans). 9. Toespraak door Prof. Dr Frans Daels, namens het Eedevaartcomité. 10. Eed van Trouw aan Vlaande ren voorgezegd door een Vrijwilliger van het Vlaamsch Legioen. 11. Gezamenlijke uitvoering van Mijn Schild ende Betrouwen en De Vlaamsche Leeuw Te Brugge overleed op Vrijdag 6 Oogst jl. Mgr. Callewaert. aartspriester, doctor in kerkelijk recht, lid van de Pauselijke Akademie voor Liturgie te Rome, Eere- Proféssor aan de Universiteit te Leuven, voorzitter der Vlaamsche Federatie voor Liturgie. Mgr. Callewaert, was geboren te Zweve- gem op Nieuwjaardag 1866, werd Onder pastoor op St-Salvators te Brugge, di recteur. leeraar en in 1907 president van het Groot Seminarie te Brugge en in 1934 Aartspriester van het Kapittel en van de stad Brugge. In 1939, wanneer hij zijn 50-jarig priester-jubileum vierde verscheen een soeciaal nummer van Liturgisch Paro chieblad dat nietjminder dan 72 bijdra gen bracht waar hulde werd geboden aan Mgr. Callewaert: hulde van Kardinalen, Bisschoppen. Priesfers en Geleerden. In 194Ö verseheöï een zeldzaam boek; met een latijnsche titel Sacris Erudiri Een lijvig boek van nagenoeg 750 blad- zi’den. ’t Werd uitgegeven door de mo- nikken der Abdij van Steenbrugge en be vatte e,nders niets dan zeer merkwaar dige studies van Mgr. Callewaert in ’t Vlaamsch, in ’t Fransch, in ’t Latijn en zelfs eest paar in ’t Italiaansch. Over loopt ge de lijst der inschrijvers op dat boek, dan eerst begrijpt ge wat we had den aan dien eenvoudigen, bescheiden geleerden priester. Onder die inschrijvers vinden we Kardinalen. Bisschoppen, Universiteiten en Geleerden uit ons land, Nederland, Zwitserland, Frankrijk. En geland, Spante, Duitschiand, Italië en Hongarije, uit Canada, de Vereenigde Staten, Mexiko, uit Zuid-Amerika, uit de Philippijnen en zelfs uit Zuid-Afrika. Mgr. Callewaert was immers een ge schiedkundige, die naam en faam had verworven, wanneer hij zijn kennis, zijn wetenschap ging wijden aan een liefheb berij de kerkeïljke liturgie. We weten nu meestendeels allen toch iets over de Li turgie. dat is de openbare Eeredienst. Nu hooren we daarover prediken en spreken en zien veelal aan den Eeredienst in on ze kerken dat er inderdaad veel ten goe de is veranderd. Nu leeren we den zin en beteekenis verstaan van dien Eeredienst. Voor een goed dertig jaar was de studie van de Liturgie liefhebberij. Mgr. Calle waert heeft er een wetenschap van ge maakt. Heel zijn leven heeft hij gewijd aan dien dienst van God in de kerk en door de kerk, om ook de simpele men schen te laten genieten van de schoon heid der kerkelijke plechtigheden en om priesters, geleerden en volk te laten be grijpen den oorsprong en de beteekenis |QBBBBXBBSBBBBBBBBBBEBSI!EIBlBHSlB£SaSElBB3BK3imBBZia!SSaBES3iaaa van haar blijde ten Hemel-Cpneming bij haar zal komen. Het is dan ook zoo gebeurd. De mon niken berechten hun geliefden abt. Ik wil sterven cp den grond! zuchtte hij nog met zwakke stem. Er werd assche gestrooid over den grond. En daar lag Arnold op een versleten pels, arm aan bezit, maar rijk aan ver diensten, te zieltogen. Met bevende armen trek hij nog eens den zegen met het kruisbeeld ever zijn monniken, en gaf daarna zijn ziel aan Heel Vlaanderen y/as weldra op de been ABONNEMENTSPRIJS 1043: 1 Jaar in Belgie Fr. 36 3 Maanden Fr. 9 6 MaandenFr. 13 1 Jaar in Frankrijk Belg. Fr. 52

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1943 | | pagina 1