DE OORLOGSTOESTAND ROME de eeuwige stad DE SCHOOL HERBEGINT I DeXXIV* Ijzerbedevaart naar den IJzer Rantsoeneenng UIT HET STAATSBLAD roel de ridder: Als de Stormen luwen. De Kroniek onzer Bevoorrading DE WEEK IN ONS LAND <0*0 00- J KATHOLIEK NIEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD. - WEEKBLAD. - 0,75 Fr.1 OFFICIELLE BERICHTEN EN BESLUITEN BOEKBESPREKING ZATERDAG 28 AUG. 1943. 40c JAAR.-Nr 35. ieü9ISSBH£BGIB3SaSK3SS3Kagsa@B »HSSasaffl33EEI!SEïaaBZ3E33S3aSB laaHaBBBBBaBBiBaasiBBaaBBSiBEa EEN VISSCHERSBOOT VAN ZEEBRUGGE BRACHT EEN LIJK MEDE HOOGER ONDERWIJS IN HET VERRE OOSTEN BELANGRIJKE REGEERINGSWIJZIGINGEN IN DUITSCHLAND DE CONFERENTIE VAN QUEBEC lasBiasBanaBaBaBaBSHKnamuB IN HET WESTEN OP HET OOSTELIJK FRONT GEBIED DER MIDDELLANDSCHE ZEE EEN NIEUW WAPEN TEGEN DEN LUCHTOORLGG WAT GEDAAN WERD OM ROME TOT OPEN STAD TE VERKRIJGEN 1942 schrijver veel bijval. De bijzondere vleeschzegels Nr 10 ver te Krljge^, strekt aan handarbeiders behouden een waarde van 25 gram. 600 gr. p. maand 600 gr. p. maand 400 gr, p. maand 360 gr, p. maand 360 gr. p. maand 500 gr. p. dag. Boe- aeze 8 fr. 12 /r. is OOSTUITGAVE is WESTUITGAVE SSEÜSWE 15 fr. 2 fr 3 fr. ArM\ om Ha. 202.240 171.868 76.984 19.396 115.315 25.756 54.044 1.403 12.687 DE POPERINGEN 250 gr. p. dag 50 gr. p. maand 400 gr. p. maand 100 gr. p. maand 1 kgr. p. maand 150 gr. p. maand 20 gr. p. dag Tarwe Rogfe, spelt, masteluin Gerst Peulvruchten Aardappelen Koolzaad Suikerbieten Cichorei Vlas ABONNEMENTSPRIJS 1943: 1 Jaar in België Fr. 36 3 Maanden Fr. 9 6 MaandenFr. 18 1 Jaar in Frankrijk Belg. Fr. 52 1 September! ’k Weet niet of de moeders alle van mijn meening waren, dat het noodig is nu en dan de kleuters en de schoolloopers zelf in den dag onder handen te hebben. Het is wel mijn meening en overtuiging; de OPVOEDING is allereerst het werk van de ouders. Maar alle moeders en dus de vaders ook zullen wel blijde zijn dat op 1 September de scholen weer epen zijn! En al de Jannekes en Roger-kes. En al de Jeannekes en Grietjes trekken weer op, tot groote vreugde, onzegbare vreugde van moeder. TARIEF VOOR BERICHTEN: i Kleine berichten (3 regels) i Kleine berichten adr. t. bureele 1 (voor ieder regel meer: 2 fr.) Rouwberichten: minimum i Groote rouwberichten: per regel l Ber. in lokaal nieuws: per regel I Andere aankondigingen: prijs op vraag 1 Aankondigingen worden aanvaard tot K den Donderdag middag. C Abonnementsprijs tot Nieuwjaar: 5 Voor Frankrijk Belg. Fr. 13,00. JS j Voor Belgis Fr. 13,S0. g Uitgever: Sausen-Vanneste, Popcrinrje. J) Telefoon Nr 9. Postch. N* 155.70. koepels, die de Romeinsche bouwkunst heeft geschapen, en die zooveel toepas singen in de volgende eeuwen heeft ge vonden. Op het Forum Romanum zijn nog tal van oude overblijfsels te zien uit den keizerstijd, de tempelzuilen, de basilieken of beursgebouwen, waarop de eerste christenkerken een model namen, de via sacra, de rostra waarop Cicero zijn be roemde redevoeringen afstak, enz. Verder zijn nog Thermen of badplaat sen bewaard, ook de Capitolinus met de standbeelden van Castor en Pollux en het beroemde ruitersstandbeeld van Marcus- Aurelius. En nog zooveel andere onschatbare waarden, te lang cm te melden, die ech ter met geen goud te betalen zijn, en die den trots van de geheels beschaafde we reld uitmaken. Want Rome was met zijn kunst en wetenschap, zijn rechtsgeleerd heid, zijn bouwkunst, zijn wegenaanleg, 'zijn orde en wet, een voorbeeld van orga nisatie. dat rog door duizenden «n dui zenden hoogstudenten aan alle universi- teiten der wereld wordt bestudeerd en geciepgrond. Dit oude Rome was als de voorlconer van het nieuwe, van het christelijke Ro me. Het was of de Voorzienigheid dit Rijk had in ’t leven geroepen, om de wegen te banen voor een nieuw rijk dat komen moest: het Christendom. DE LEVERING VAN KOOLZAAD Gemeld wordt dat de erkende hande laars bij de leveringen van koolzaal boven de minima, de producenten die een con tract hebben afgesloten, slechts 10 frank het kilo betalen voor de minimumlevering. De hoeveelheden boven de minima ge leverd worden door hen beschouwd als buiten contract geteeld en hiervoor wordt hen slechts 6 frank hst kilo uitbetaald. Van bevoegde zijde wordt er op gewe zen dat ook in dit laatste geval het kool zaad tegen 10 frank het kilo moet betaald worden en dat de landbouwer recht heeft op olie en meel voor de totale hoeveelheid geleverd koolzaad. MAXIMUMPRIJZEN VAN CACAOFANTASIEREEPEN De maximumprijzen van cacaofantasie- reepen worden als volgt vastgesteld. Per kgr. netto: groothandelaar 26.15 fr., klein handelaar 28,25 fr., verbruiker: 31,35 fr. De fabrikant moet de prijs en het netto- gewicht op de verpakking van iederen reep aanduiden. wijze geschiedt en aan de verwachtingen beantwoordt. De totale hoeveelheid koolzaad die tot hiertoe door de olieslagerijen in ontvangst werd genomen bedraagt thans reeds 12.000 ton waarvan reeds 7.300 ton werd ver werkt. Het vochtgehalte van de geleverde hoeveelheden verbetert voortdurend en is reeds tot onder de 10 t.h. gedaald. Op dit oogenblik wordt de eerste olie geraffi neerd en gehard. Het ware echter voorbarig hieruit af te leiden dat ons vetransoen zal worden ver hoogd. De levering van koolzaad is nog niet ten einde, zoodat men niet weet zoo het bepaalde kwantum zal worden be reikt. Ook met andere factoren moet re kening gehouden worden, o. m. met de boterproduktie, die met den Winter steeds daalt. Dank zij de vooruitzichten van den koolzaadoogst kon deze laatste maanden het boterrantsoen gebracht worden op 400 gram. Dit kon juist gebeuren omdat de produktie van margarine in het voor uitzicht was en hierdoor de stockeering van boter niet zoo dwingend meer werd, alhoewel dit toch werd toegepast in alle voorzichtigheid en er thans 2.456.746 kgr. boter gestockeerd zijn in de koelhuizen. De Winter stelt echter strenge eischen. Niets laat toe te zeggen dat het vetrant- soen op 450 gram zal worden gebracht. Intussehen kunnen wij het toch verhopen. HET GEWICHT EN DE PRIJS VAN HET BROOD Een in het Staatsblad van 25 Augustus versonenen besluit bepaalt het gewicht en den prijs van het brood. Het op steen of in vorm gebakken gewoon brood mag slechts per stuk van 500 gram of een meervoud daarvan met het oog op den verkoop vervaardigd, te koop geboden, of verkomt worden. Het 13 verboden brood te koop te bieden, te verkoopen of te koo- pen tegen een hoogeren prijs dan 2,90 Ir. per kilogram. Tenslotte liggen talrijke brieven van kinderen die bij boeren' geplaatst werden en er gezondheid terugvonden, ten toon gespreid. ONZE BILJETTENOMLOOP EN SCHULDVORDERINGEN IN VREEMDE MUNT Uit de weekstaat van onze Nationals Bank afgesloten op 19 Augustus jl. blijkt o. m. dat onze bankbiljettenomloop thans gestegen is tot het bedrag van 79.267 mil- lioen frank wijl onze schuldvorderingen in vreemde munt boven de 40 milliard reikt. Een visschersboot, toebehoorende tot de formatie van Zeebrugge, heeft het lijk opgevischt van Hillewaert Oscar, wonen de St-Paulusstraat, te Oostende. De jon geling is amper 23 jaar oud. De familie leden werden op de hoogte gesteld door de politie. ■BflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBB Centrale Kamercommissie: 2e zittijd 1943. De inschrijvingen voor de examens ge durende den tweeden zittijd 1943, ten overstaan van de Centrale Examencom missie af te leggen met het oog op het bekomen van een wettelijken academi- schen graad, worden, van 20 tot en met 30 September 1943, in den voormiddag, aanvaard op het Provinciaal Bestuur to BRUGGE (Prinsenhof, verdieping, bu reel 2). De examinandi voor het eerste studie jaar kunnen eveneens een inschrijving nemen. Voor hen zal een zittijd in De cember 1943 geopend worden. Ik zie ze gaan: net gewasschen en ge kamd, spijts de zeep-schaarschheid, net jes gekleed spijts de oorlogmiserie, vele jongens met een versch-gesfreken kieltj'e, de meisjes m£t het vlekkelooze schortje. En voor ze van huis vertrekken krijgen al de kinders, zoo moeder zelf niet mee gaat, de gewichtige vermaningen t’huis: deftig zijn langs de straat, braaf zijn op de school, opletten en goed 'ëeren in de klas. Dan nog een kruiske van moeder... Zoo gaat het den eersten morgen. Waarom niet... iederen morgen? Na een week zijn we weer versukkeld in de oude gewoonte... de jongens, vooral te lande, hebben mekaar terug gevonden en ook hun kwajongenstreken, blijven ha peren langs de baan, gaan en koeren, zonder dat men er zich t’huis nog veel om bekommert. De raadgevingen en de vermaningen waren als ïavitailleerings- zegelkes; ze gingen maar een week meê in plaats van een maand! En de oude sleur herbegint... op school en t’huis! Wie zou er nochtans durven denken dat er in onzen gejaagden tijd nog plaats is voor oude sleur en... achteruitgang? En toch is ’t zoo! Een paradijs van kerken en kloosters. Zoo werd Rome de beevaartplaats van heel de katholieke wereld. Wie eenmaal de linnen drukte op de voeten van het bronzen Sint-Pietersbeeldeke in de gran dioze Sint-Pieterskerk, zal wel bemerkt hebben, dat de teenen van dit beeld half afgesleten zijn, door de miljarden kussen die de ontelbare pelgrims in den loop van zooveel eeuwen op de voeten van Petrus hebben gedrukt. Daar staan we in de grootste kerk van Rome, de Sint-Pieters- kerk, waaraan de geheele christenheid heeft meégeofferd en meegebouwd cm er de grootste kerk van de wereld van te maken. Een kerk die 60 duizend geloovi- gen kan omvatten, waarvan één der 4 moerpilaren, die den koepel schragen, dezelfde grondoppervlakte heeft als een kerk. Alles is hier groot en heev’ijk. Men moet er aan Rubens denken. H.er straalt de katholieke Renaissance. Dat is maar één kerk, één der 400 ker ken. waarvan de bijzonderste den eere- titel voeren van basiliek of vrcegkristeli.ik kerkgebouw. Zoo hebt ge daar de Maria de Meerdere met het eerste goud aan de gewelven, door Columbus uit Amerika meegebracht: Sint Paulus buiten de mu ren. een triomf van marmer en mozaïek: en dan de hoofdkerk van Rome, waarvan d: Paus bisschep is, de basiliek ven Sint Jar. Lateranen. die als opschrift draagt: Moeder en hoofd van alle kerken binnen en buiten de stad. Een der eerbiedwaardigste basilieken was die van Sint Laurentius buiten de muren, waar de basiliekvorm nog zoo raaf bewaard werd, en waar het graf van Pius IX en van Sint-Laurentius werden bewaard. Kerken, en nog kerken te Rome. We zullen er op tijd en stond wel nog eens een artikel aan wijden, want dat is de moeite waard. Ge kunt geen straat inslaan, haast geen voet verzetten in Rome, of ge treft er kerken aan. Hoe zijn we dan allen niet beducht voor het lot van Rome. Al is die stad nu ook tot open stad verklaard. Hoe bidden we niet allen mèe met den Paus, dte op de trappen van zijn Latera- mrhoofdkerk op de knieën neerzeeg, te midden van een ontroerde geknielde me nigte: Heer, geef ons den vrede! C. 1 Brood 2 Gebrande gerst 4 Boter 5 Cichorei 6 Suiker 9 Magere smeerkaas 10 Vleesch 12 en 13: Naar keus: a) Confituur b) Kunsthonig c) Gekonfijte vrucht d) Suikergoed e) Gevaniileerde sulk. 20 Aardappelen Illllllllllllllilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllliw «ALS DE STORMEN LUWEN», door ROEl DE RIDDER; 35 fr. - Uitgeverij «Pro. Arte», Diest. - Te verkrijgen in Boekhandel Sansen-Vanneste, Puperinge, en in aile Boekhandels. Mei groeiende belangstelling en bewon dering; heocin wij uit Krachtige en «iep- zinnia boeK gerezen, waarin een schrijver tot om spreekt, die kan schrijven en nemen En eael aenkuil. js;n gave, die we weldra bij veie schrijvers met naatn bij klaren dag niet een lantaarn mogen gaan zoeKan. Dit boek, na ai de beroezmdc en versexueeiue lectuur die tnans do boekenmarkt over stroomt, is als een oase. Al stormt het in derdaad ook nog zoo oi'iest in dit werk. Eieaier waarover het gaat: Auvocaat Steven Doon nuwt ietwat onbe suisd het kwieke, spontane, stadsmeisje Francine Verwilghe. Zwaartillend en eigen wijs ais hij is, raakt hij niet los uit zijn velleden, uat cirkelt om twee vrouwenfigu ren: Isy, de afgestorven geliefde, <n Gcue- lieve, zijn schoonzuster, aie 'n geestelijke roeping naar da verre missielanden verkiest boven de liefde van Steven Doon. Het piepjonge, nog kinderlijke rrancineke, me; Wie hij trouwde -in een bui van wraak lust om ae weigering van haai’ zuster Gods- Ueve, ontpopt zich tot 'n kranige diepe per- soon.ijkheia, een waardige moeuer van haar twee flinke zonen, die allebei gedreven wor den tot de hooge idealen, uie eigen zijn aan hun bloed: de eene wordt missionaris, de andere zeeman! Niet zoo vast staat onze eigenwijze Steven Doon in de evolutie van het leven. Hij laat zien door de stormen meesleuren. En over misverstand en onverschilligheid komt het tot ontrouw en scheiding... en blijkt aues verloren. Als daar niet die radikale en vrome op.ossing was, die, hoe vreemd ze in Som mige oogen moge blijken, zoo rein en kon- sekwent uit der dingen loopt en uit der mensenen karakter vroeit, dat ze niet al leen aanvaardbaar maar bewonderenswaar- dlg schoon en juist is. Het thema is niet alledaagsch. Door on derwerp, hoofdfiguren en diaioog is het zelfs zwaar op de hand, ’n cerebraal werk, waarin stevig geredeneerd eu geargumenteerd wordt, iets wat we, met al het losse en lichtekooi achtige van onzen tijd, en van onzen mo dernen roman, haast vergeten zouden. En toch staan we hier voor i.:i vol e moderne tragedie, die personen v u t, formaat ten tooneele voert. Hoe .n c slist lijn deze figuren, als uit rotssteen en marmer gehouwen; Steven, zijn moeder en de oude knecht Damber. Gelukkig beweegt Francine zich daar wat malscher tusschen, al gaat ze steeds even voornaam Iw zwaren weg. öe In de twee eerste weken van Augustus werden met kleine vaartuigen van uit Sicilië naar het vasteland overgebracht: 17.000 ton munitie en ander goed, 10.600 automobielen alsmede alle Duitsche en Italiaansche troeoén met al hun wapens cn materiaal, wijl meer dan 4.000 gewen den eveneens werden getransporteerd. Sedert de ontruiming van Sicilië is de strijd hier ook beperkt gebleven tot ope raties in de lucht en op zee. De lucht machten dei' As waren bijzonderlijk actief tegen de Angelsaksische scheepvaart. Al dus werden volgende resultaten bereikt: 18 Aug.: Bij Bizerta een oorlogsschip, 25 transportschepen van samen 100.000 ton en landingsvaartuigen getroffen. 19 Aug.: Nieuwe aanval op Bizerta waarbij elf groote schepen getroffen wer den. Een schip van 5.000 ton zonk wijl 8 andere van samen 33.000 ton zwaar be schadigd werden. 21 Aug.: Aan de Tunesische kust een vrachtschip van groote tonnage tot zin- ken geljraclit/ 23 Aug.: Aanval op de haven van Pa lermo waar twee oorlogsschepen alsmede twee vrachtbooten van samen 9.000 ton 9 koopvaarders van samen ïv.vuv wxi alsmede een kruiser zwaar be schadigd wijl in de haveninrichtingen omvangrijke branden gesticht werden. Harerzijds voerde de Angelsaksische luchtmacht aanvallen uit o. m. op de om gevingen van Salerno en Napels, de om geving van den Vesuvius, Foggia, Carbo- nia, Bari, Cagliari, enz. Zij verloren hier bij tientallen vliegtuigen. Omtrent de verwoestingen welke tot nogtoe door luchtaanvallen op Turijn aangericht werden wordt nog gemeld dat van de 63 kerken der stad er 40 vernie tigd of zwaar beschadigd werden alsmede 30 religieuze inrichtingen. Amerikanen landden op het eiland Vella Lavella, ondanks de zweer zware scheepsveriiezen welke hen bij hun lan dingspogingen door de Japansche lucht macht toegebracht werden. Na de vor ming van bruggenhoofden pogen zij thans verder het eiland op te rukken. Hun stel lingen worden voortdurend door de Ja pansche luchtmacht bestookt. In de Aleoeten-grcep hebben de Ja panners het eiland Kiska ontruimd. Tchoenking werd door de Jananners gebombardeerd, voor het eerst sedert twee jaar. Een Amerikaansche landingspoging op het eiland Kulambanga, der Salomon- euanden, werd door de Japansche bezet tingstroepen afgeslagen. Uit Berlijn wordt gemeld dat de Führer aan Rijksprotector voor Bohemen en Mc- ravie, Constantin Vrijheer von Neurath, cp zijn verzoek ontslag heeft verleend. Tot zijn opvolger werd benoemd Dr Wil helm Frick, tonegtoe Rijksminister van Binnenlandsche Zaken. Beiden blijven Rijksminister. Werd aangesteld tot Rijks- en Pruisisch Minister van Binnenlandschs Zaken, de H. Heinrich Himmler, Rijksleirier der SS en hoofd der Duitsche Politie. Den Rijksarbeidsdienst hangt niet meer af van binnemandsche Zaken, en wordt een hoogere Rijksinstelling alleen afhan- van den Führer en staande onder g van den Rijksarbeidsleider Con stantin Hierl die de bevoegdheid van Rijksminister verwerft. De Staatssekretaris bij’ den Rijkspro tector in Bohemen en Moiavie, H. Karl Herman Frank, wordt benoemd tot Staats minister en krijgt rang van Rijksminister. Deze zijn de bijzonderste regeeringswij- zigingen doorgevoerd door den Führer. Te Quebec, in Canada, hebben Chur chill en Roosevelt elkaar ontmoet en heb ben er een conferentie belegd aan dewelke talrijk andere personaliteiten hebben deel genomen, o.m. talrijke militaire geallieer de leiders. Te Quebec kwamen ook toe de HH. Eden en Brendan Bracken, Brit- sche Ministers. Mackenzie King, de Ca- nadeesche premier. De Amerikaansche Minister van Buitenlandsche Zaken Huil kwam eveneens te Quebec tee. Stimson, de Noord-Amerikaansche minister van oorlog, nam ook deel aan de besprekin gen, evenals Knox, den Amerikaanschen minister van marine. Naar de Daily Mail» vertoefde Mgr Spellmans eveneens in de Canadeesche conferentiestad. Een andere gast bleek de Tchoenking- Chineesche Minister van Buitenlandsche Zaken Soong te zijn. Wat op deze conferentie besproken werd is niet uitgebleken. Wel verkondigde de Britsche Minister van Voorlichting, Brendan Bracken, het opstellen van plan nen om het Duitsche volk te bombar- deeren, te verbranden en met alle mid- dere politieke vereeniging. Bommen op Rome. Niet alleen de katholieke, doch de ge heele beschaafde wereld heeft met ont zetting vernomen dat er weer bommen op Rome vielen. Want het wereldgeweten had verwacht dat fr nog zooveel eerbied voor deze stad zou bestaan, dat dit ten minste niet zou gebeuren. De oorlog heeft er anders over beschikt. Sommige men- schen oordeelen nog al lichtzinnig over dit feit. Omdat ze Rome niet kennen, noch als bakermat eener beschaving, noch als heilige en eeuwige stad. Twee maal wereldveroveraar. Dat is Rome inderdaad geweest. Op de Gr. ots Markt der Romeinen, het Forum F imannm, stond de gouden mijlpaal, waar alle groote heirwegen samen liepen. Benige jaren vóór Christus immers had den de Romeinen, en vooral Cesar, de toenmalig bekent e wereld veroverd. Tot over den Rijn, tot in Brittannië, tot aan de boorden der Sahara en tet aan de oevers van den Donau was het rijk der Romeinen uitgebreid. Rome was het fiere hoofd en het warme hart van dit reu- zenrijk. Rome, dat den Romein heilig was, en in de oogen van elk onderworpen volk esn vesting van schoonheid en kracht was. Met Rome was dit rijk begonnen., Het -werd, naar de oude legende, gesticht door Romulus en Remus, twee broers, die verworpen waren en die te vondeling wer den gelegd. Ze werden door een wolvin met haar melk gevoed en groot gebracht, en hebben later de stad opg'richt op de zeven heuvelen aan de boorden van den Tiberstrcom. Overblijfels van deze oud heden zijn er nog genoeg in Rome te vinden. Een tweede maal heeft Rome de we reld veroverd, nu echter niet meer mft zijn legioenen en standaarden, doch met zijn vreedzame zendelingen en den stan daard van het heilige kruis. Te Rome kwam Petrus toe, na den dood van Chris tus. Hij was het hoofd der Kerk, dus de Paus. Hij werd bisschop van Rome. En sedertdien is elke bisschop van Rome ook Pous van Rome. Het is dus niet alleen als Paus, doch ook als bisschoppelijke herder van de Eeuwige Stad dat Pius XII na de wreede luchtbcmbardsmenten de geteis terde stadswijken bezocht. Rome, waar de Paus nu al zooveel eeuwen woont, is derhalve het gouden hart der groote katholieke wereld. De Paus, die er woont, heeft zijn belangen en zijn onderdanen tot in de kleinste re publiek van Zuid-Amerika, zcoals in de ijsvelden van Canada als in het land der Boers van Zuid-Afrika. Hoe zeer Rome de wereld beheerscht, heeft genoeg geble ken uit de protesten die tegen de bom bardementen op Rome zijn losgebroken. Dat de bolsjewiki’s in hun bladen het nieuws der bombardementen op Rome met groote hoofdletters aankondieden, en ergens in een klein hoekje over Sicilië spraken, bewijst genoeg wat hun het meest op het hart ligt. Een antiek museum. Van de menigvuldige merkwaardighe den uit het oude Rome liegen er nog vele de stad door verspreid. Laten vze alleen ncimen: Het Colosseum, het groote open luchttheater. half verpuind. met drie rondbogen boven elkaar, waar eenmaal 89.000 menschen konden plaats nemen, was het strijdtocneel der zwaardvechters of gladiatoren, en was ook het marteltco- neel waar de Christenen voer de uitge hongerde wilde dieren werden geworpen. Dit Colosseum werd gebouwd door de Jo den, die in ’t jaar 70 gevankelijk uit Je rusalem werden meegebracht. Het Pantheon, thans een kerk, is de oude tempel, zooals zijn Grieksche naam zegt, van alle góden. Vooral beroemd is die tempel om zijn koepel, een der eerste Dat was natuurlijk in de landsch» scholen. In stad was de toestand heel an ders. I Maar... er was vroeger nog wel iets dat zoowel te lande als in stad aan ’t ver zwakken is, spijtig genoeg. >f ’s Morgens gingen we naar de kerk, voor we naar school liepen; ’k zou eigenlijk moeten zeggen dat de school begon met de Mis. Ik zeg niet dat die goê gewoonte verdwenen is, maar wel dat er verzwak king is. In den Winter vinden de ouders dat het ’s morgens nog donker is en in. den Zomer kunnen de kleinen er niet uit, omdat ze ’s avonds veel te laat naar bed gaan. Er is dan alhier of daar een ge meente waar geen enkele van de meesters in de schoolmisse te zien is! Van wege de ouders kan wel eens de verontschuldiging aanveerd worden, nu, we in den tijd zijn van licht-demoing. Maar ’t is spijtig dat er dan niet meer cpgelet wordt, eens dat de dagen weer langer zijn geworden. Onze Pastoor zei vroeger zoo dikwijls: Kinders kunnen wel niet veel, maar ze kunnen toch ieder mor gen O. L. Heeren’s zegen gaan vragen voor heel ’t gezin en dat is waarachtig geen kleinigheid. Nu vooral we beter be grijpen dan ooit wat het beteekent te bid den Geef ons heden ons dagelijksch brood Vanwege DIE meesters is het op zijn minst even spijtig. De meesters geven godsdienst-onderivijs, spreken over Mis en over Gebed en ’t moet de schoolkinde ren toch op zijn minst vreemd schijnen dat Meester zoo weinig gevoelt voor dia dingen waarover hij zoo schoone kan.., praten. We klagen dikwijls dat we achteruit- boeren, de ouders klagen, de meesters klagen over de kinders. Maar als v/e alles willen’ hebben, zonder eenige moeite, zon de” inspanning, zonder last, en zonder... zegen van hierboven, dan hoeven we niet te klagen, dan mogen we gerust zeggen dat we precies hebben wat we... verdie nen! De kindertijd is een schoone tijd, maar ouders en meesters moeten hem schoon helpen maken. DER EETWAREN van 25 Augustus tot 23 Sept. 1943. DE VEEHOOGING VAN ONS BROODRANTSOEN Zooals men opmerken kan in dit blad gepubliceerde rantsoeneeringstabel, werd seuert 25 Augustus ons broodrantsoen ver hoogd van 2i5 op 250 gram. In verband met deze rantsoenverhoo- ging heelt de H. De Winter, sekretaris- generaal van het Ministerie van Land bouw en Voedselvoorziening, voor de le den van de pers een verklaring afgelegd. Deze verheoging, betoogde de H. Sekre- taris-Generaal, is ons niet uit den hemel gevallen, maar is het Mèsultaat van een drie jaren lange inspanning van al dege nen die zich inspannen voor de ravitail- leering van ce bevolking. Deze verhoo- ging staat in rechtstreeksch verband met de uitbreiding van de beteelde opper vlakte aan broodgewassen welke verleden jaar 343.000 ha. bedroeg en dit jaar 373.999 na. tarwe, rogge, spelt, masteluin. De H. De Winter kondigde verder aan dat vcortaan de bakkers brood zullen moeten bakken van 1 kgr. in plaats van 900 gram. Wanneer men deze verbetering van de bevoorrading naast de jongste verbetering op het gebied der ravitailleering aan aard appelen en vetstoffen beschouwt, verklaar de de H. De Winter, moet worden toege geven dat reeds een beter stadium in den toestand van de bevoorrading van het land werd bereikt. Natuurlijk, zegde hij, hebben wij niet den indruk dat hiermede alles bereikt is. Maar men kan er uit besluiten, dat de inspanning van den proaucent recht streeks ten goeds komt aan de algemeen heid der bevolking. Het gehalte van de rantsoenen staat in funktie met de le vering. Daaruit kan men ook hst groote belang van den leveringsplicht voor den landbouwer besluiten. AARDAPPELZEGELS NOG GELDIG In de gemeenten waar de kleinhande laars nog de volle levering niet hebben bekomen van de aardappelen bestemd voor hun klanten, mogen deze hande laars uitzonderlijk de aardappelzegels voor hst tijdnerk van 26 Juli tot 24 Augustus 1943 van de belanghebbende verbruikers aanvaarden en as, binnen den voor geschreven termijn, indienen bij den Gemeentedienst voor Ravitailleering en Rantsoeneering met het oog op het op maken der zegelsafrekening model 6. Bij ontvangst van de waar, mogen zij. zander andere formaliteiten, overgaan tot de verdeeling van de nog aan hun inge schreven klanten verscmüdigde rantsoe nen. NAAR EEN VERHOÖRGïNG DER vetrantso^Wen? In zekere dagbladen versohaan einde verleden week een bericht waarin een verhooging van het vetransoen aangekon- digd werd, namelijk op 450 gram voor de Wintermaanden, dit als gevolg van de koolzaadle veringen. Uit nadere berichten is echter gebleken dat dit bericht ten zeerste voorbarig is geweest. Van geen enkele ofïicieele zijde werd het ten andere bevestigd. Anderzijds werd een uiteenzetting ge geven over het verloop van de inlevering van het koolzaad, welke op bevredigende kende gebeurtenissen is het ons een hei lige plicht al de strijders te huldigen, die in den loop der eeuwen alles offerden voor ons volksbestaan. De offers, door U allen, Nederlandsche dooden, in den loop der eeuwen gebracht, aan ons volksbe staan, bewijzen als zoovele geschiedkun dige feiten, de levenskracht van ons volk, zijn doorzettingsvermogen, zelfs tegen de grootste machten in, zelfs bij de gewel digste tegenslagen en de diepste ontgoo chelingen. Gij waart het zaad. Wij zor gen dat de oogst er komt. Als siot van zijn rede haalde Prof. Dr Da-els de eerste zinnen aan van het Transvaalsch volkslied, van de Vlaam- sche Leeuw en van het Wilhelmus. Het was een vrijwilliger van het Vlaamsch Legioen, in feldgrau uniform, die de woorden van den eed van trouw aan Vlaanderen voorzegde. Met het Wilhelmus en de Vlaam- sche Leeuwwerd daarop de 24« Ijzer bedevaart besloten. A En in den loop van den namiddag had den in vele steden en gemeenten van het Vlaamsche land lokale herdenkingsplech tigheden plaats. Neen, ’t is nog niet alles! Ge hoort klagen, steen en been, dat vele kinders zoo onregelmatig naar school gaan. Ziet ge, nu is moeder danig blij dat zs van die beren verlost is, maar na enkele weken is die vlage voorbij en daar, om een nietigheid, om een gril, of met opzet blijven ze weer t’huis. En dan moet ge maar even nadenken dat in vele gevallen de kinders later niets anders hebben dan hun kennis opgedaan op de school. En ten slotte is er van wege de ouders belangstelling gevraagd. Moeder en vader zijn er niet van af met enkel en alleen de kinders naar school te sturen. Vader vooral moet belangstelling toenen, eens kunnen vragen wat ze geleerd hebben, eens kijken naar ’t schoolwerk, bewijzen dat hij weet hoe noodig het is te leeren en een beetje bekwaamheid te bezitten. Dan leeren de kinders te liever, dan span nen zij zich in, dan komt dat begrip dat school-loopen nog een ander doel heeft dan de ouders te ontlasten. 1 September: de Jantjes en de Mietjes gaan terug naar schoot proper en net. De kinders weten niet wat de school be teekent voor hen. ze gaan er naartoe, ar geloos; aan de ouders echter na te denken en uit de school, voor hun fan tas, alles te halen voor later. BOER NELIS. Ook vroeger liepen de Jantjes en de Mietjes, de heele kleuterbende, naar school. Er waren niet zoo veel onderwij zers als thans en in vele landsche scho len zat ge zes jaar bij den zelfden meester. Meester kende al zijn gastjes, kende al de ouders en al de ouders kenden meester. Hij was veelal Meesterin den echten zin van ’t woord; baas over de guitjes en eek wel een beetje over de ouders. Zijn school? Veel grooter dan nu, al was er maar één klas, zijn school... heel de- pa rochie. En als Meester wandelen ging dan bleef hij hier en daar staan, ging hier of daar binnen en sprak over zijn jongens, sprak met moeder of met vader, ’t Gebeurde wel eens dat de jongens preusch waren dat Meester ook bij hen aan huis was geweest, maar ’t gebeurde evenveel dat Meester’s bezoek donder wolken aan de lucht toevoerde. Meester, die duvel van die Meesterkwam alles te weten, kwam achter al het kattekwaad. En, waren ze de school ontgroeid, dan was Meester nog altijd bekommerd om zijnjongens, zou aleens een verma ning of een berisping hebben gegeven. Meester was ontzien zoolang zijn... gewe zen leerlingen in hun ape-jarenwa ren; later steeg Meester’s gezag nog, maar dan werd het bij velen ware genegenheid en... vriendschap. Ziet ge... er was contakt, tusschen school en huis, persoonlijk contakt. Nu loopen er geen draden, of nagenoeg gee- ne meer, tusschen de school en de gezin nen. Hoe wilt ge lampen laten branden als er nergens contakt is? Ha. 193.257 150.712 51.135 22.831 121.196 455 59.378 596 8.315 TENTOONSTELLING VAN BOEREN HULP AAN STADSKINDEREN TE ANTWERPEN In de zaal van het Koninklijk Kunst verbond te Antwerpen werd een tentoon stelling ingericht ctoor het Werk Boe- rennulp aan StadskinderenIn deze tentoonstelling worat de nood van dui zenden Stadskinderen op schrille wijze tot uiting gebracht, met in tegenstelling een besla van het weldoende verblijf van kinderen op den buiten. Een overzicht wordt er ook gegeven van wat reeds door het werk gepresteerd werd. stoere zuster Maria is een brok Vlaamsche moederlijke oei’Kracnt. Simonne, de type der mondaine zonder ruggegraat. Hlza, de slinks, die wat vervaagd oiijlt naast ae andere kiare figuren, aie bewijzen hoe meesterlijk Roei De Ridder de karakters kent cn uitoeeiden, wat de eerste conditie is een stevig roman te schrijven. Men kan aanvoeren aai er weinig vreugde in dit coek is, dat die levens mekaar zoo ongenadig stuk maien, dat er geen opwek kende levenskracht uit spreekt, maar dan voelt men toch weer telkens ae moraal, die uit dit werk in U overgaat: Neen, het leven is geen pretje, maar aanvaard het uit Gods hand, verdraag het om Zijn Wil, houd moed, heroegin weer met het goede! Het slot b. v. ademt uan ook den wede, die ge ’t boek door zocht, omdat dit slot doorgeurd is van die balsemende berusting. Het boek is derhalve een goudmijn van ernstige gedachten. En de taal is kloek, keurig en rijk. Mee dergenjke talenten uitgerust kan Roel Da Ridder een onzer beste romanschrijvers worden. Laten we hem echter bidden om wat meer levensoptimismewat lichter en losser verteltran”, en we durven garandeeren dat zijn werk, aat vooralsnog op de eerste plaats den gevormden lezer ooeit, ook net volk zal winnen. Dat volk, dat lectuur, die zich cp een honger levensplan beweegt, zoo broednoodig heeft. In dezen tijd van vermolmde litteratuur verrijkt en vermant een boek, als dit van Roel De Ridder, ons allemaal. We hopen nog over dezen schrijver en diens werk te kunnen terugkomen! F. R. BOSCHv JGEL. A Het is geen geheim meer dat de verdien stelijke schrijver «Boel De Riader» een onzer stadsgenooten is: H. Michel Licfooghe, icezLsner aer Belastingen. Van zijn hand verschenen reeds vroeger: «DE KWELM». Uitgeput. Gaat, totaal herzien, een uezer aagni in herdruk bij Cuitura, Brugge. HET KINij VAN DEN OORLOG Drama. Fanas Putman, Antwerpen. VIER MENSCHENRoman. Uitgeverij Cuitura, Brugge. (Eerlang verschijnt bij zelfden Uitgever: «NIETS GAAT VERLOREN».) Ook met zijn vroegere uitgaven behaald» Om zijn geleverd werk verdient H. Llef- ooghe de erkentelijkheid van zijn Volk en wij hopen wel nog meer van hem te lezen - - f’QiMüui&.Mt AnSermaal ksnde de actie in de lucht welke gevoerd wordt in het raam van den strijd welke sedert bijna vier jaar woedt in het Westen van Europa, geen verpoozen. alhoewel deze actie in den loop der laatste week niet zoo heftig is geweest als in den loop der voorgaande weken. Volgend verloop van dezen strijd in de lucht kan worden vermeld: 18 Aug.: Kelderen van een schip van 5.000 ton in den Atlantischen Oceaan door Duitsche vliegtuigen, die ook vier An gelsaksische bommenwerpers neerhaalden. Bij nachte storingsvluchten boven West- Duitschland. 22 Aug’.: Nachtelijke aanval van Duit sche vliegtuigen op het gebied ten Noor den van Londen alsmede aan de Zuid oostkust van Engeland. Bij nachteiijke Britsche luchtaanval cp West-Duitsch- land werden in verschillende lokaliteiten openbare gebouwen, waaronder zieken huizen, kerken en scholen getroffen, wijl de bevolking verliezen leed? Uit nader gegevens blijkt dat de Ame- rikanen bij hun dagasnvallen op 17 Aug. gekelderd, 9 op twee steden van Zuid-Duitscliland niet 46.000 ton ah 56 doch 101 vliegtuigen verloren. -- 23 Aug.: Aanval van sterke formaties Britsche bommenwerpers op Berlijn. De nieuw georganiseerde luchtafweer verhin derde den compakte aanval. Woonwijken, publieke gebouwen en ziekenhuizen wer den getroffen wijl de bevolking verliezen leed. Van de aanvallende toestellen wer den er 60 neergesehoten. Londen gaf hier het verlies van 58 toestellen toe. Duitsche vliegtuigen vielen doelen aan in Zuid-Oost-Engeland. Voor de Hoilandsche kust ontwikkelde zich ook een gevecht op 18 Aug. tusschen de beschermingskrachten van een Duitsch konvooi en Britsche snelbooten. Een Brit sche snelboot ging verloren, wijl drie an dere door treffers beschadigd werden. Van Zuid tot Noord blijft de strijd in alle heftigheid voort woeden cp het Oost front. Benalve den sector van net Illmen- meer, waar nog een betrekkelijk rust heerscht, wierpen de Sovjets in alle an dere sectoren nieuwe troepen en mate riaal in den aanval zonder dat bij de verbitterde gevechten welke een nieuw hoogtepunt bereikten eenige doorbraak van de Duitsche verdedigingslinies be reikt werd. Ontleden wij den strijd sector per sec tor dan komen wij tot volgend beeld van den afweerslag waarin de Duitsche en Verbondene treepen verwikkeld zijn op het Oostfront: Aan het Koebanbruggenhoofd werden sedert den 16 Juli de aanvallen suksesvol afgeslagen van 17 Sovjets-divisies tirail leurs, 2 pantserbrigades en 3 pantserregi- menten. Deze- troepenformaties werden in den geleverden strijd deerlijk toegetakcld zonder dat eenige vooruitgang geboekt werd. In de laatste dagen is de activiteit in dezen sector wat minder geworden. In den sector van den Mioes ontbrand de opnieuw een verbitterde slag. In het gebied van Kuybischew gingen de Sovjets hier andermaal tot den aanval over, na een hevige artillerievoorbereiding. Onder hevige verliezen leden hun aanvallen schipbreuk. Gevechten van man tegen man werden geleverd. Een groep van 21 Sovjet-tanks welke door de Duitsche li- nies waren gebroken werd vernietigd. Bij gend v esn eigen tegenaanval wisten de Duitsche leiding troepen een verloren gegaan gebied terug te veroveren. Aan den Midden-Donetz vielen de Sov jets andermaal aan bij Isjum, met behulp van sterke pant&srafdeelingen, bij zware gevechten. Ook hier werden alle door braakpogingen verijdeld en werden kleine invallen afgegrendeld en vernietigd. Op een dag verloren de Sovjets hier 133 tanks. Het is wellicht in hst gebied van Char- kov dat de zwaarste gevechten geleverd werden. In den nacht van 22 op 23 Aug. hebben de Duitsche troepen de stad Char- kov ontruimd. Naar men te Berlijn ver klaart geschiedde zulks niet als ’een ge volg van een rechtstreekschen aanval der Sovjets op de stad doch op grond van den algemeenen toestand in dit gebied. Door de omvattingsbewegingen van de Sovjets om de stad .ontwikkelde zich een zooda nige situatie dat de bezetting van de stad in gevaar kwam afgesneden te worden, terwijl de stad zslf, die volledig in puin was, alle waarde als verkeers- en voor- zieningscentrum reeds verloren had. In het kader van de beweeglijke oor logvoering, waarbij men den tegenstan der zoo groot mogelijke verliezsn tracht toe te brengen, zonder dat men bsreld is. groote offers te brengen of tot eiken prijs een bepaalde stelling te behouden, werd het garnizoen daarop teruggetrokken, na dat alles wat van eenig militair belang was vernield werd. Het verlies van dé strook terrein die, naar de oppervlakte gemeten en vooral in verhouding tot het geheele bezette gebied, niet bijzonder groot wordt genoemd, wil men daarbij niet al te tragisch opvatten. Veleer verwacht men van ae frontverkorting een versterking van de Duitsche stelling. Charkov is reeds herhaaldelijk het too- neel geweest van een heftigen strijd en het is niet de eerste maal dat deze groote stad van handen verwisselt. Op 25 Okto ber 1941 werd Charkov na harden strijd door de Duitsche troepen bestormd en bezet. In Juni 1942 beproefde Timoschen- ko met een grootsch opgezet offensief de stad te heroveren maar mislukte en liep hierbij zeer zware slagen op. Op 18 Fe bruari 1943, in hun winteroffensief, wisten de Sovjets ae terug in handen te krijgen maar moesten de stad reeds opnieuw ont ruimen op 15 Maart daaropvolgend. Thans hebben zij er weer vasten voet gekregen. De ontruiming der stad was voor de Sovjets ongemerkt gebleven. Naar de mededeeungèn van Duitsche corlogskorrespondenten bleef geen enkel huis meer recht in Charkov. Stelselmatig werden alle Duitsche inrichtingen in vei ligheid gebracht en alle installaties welke voor den oorlog van belang waren wer den vóór de ontruiming opgeblazen of in brand gestoken. Naar de jongste Duitsche legerberichten werden de Sovjets bij Duitsche tegenaan vallen teruggeworpen ten Zuiden van Charkov, wijl ten Westen van de stad de Sovjet-aanvallen afgeslagen werden. Ten Noord-Westen werd een Sovjet-gevechts- groep omsingeld en vernietigd. Hierbij werden 1791 gevangenen gemaakt, 299 tanks. 248 kanonnen, ICO machiengeweren en een groote buit aan ander oorlogsmate riaal gemaakt. Ten Noord-Westen van Orel, ten Wes ten van Wjiasma evenals ten Zuiden van het Ladoga-meer voerden de Sovjets nieuwe aanvallen uit, maar al hun po gingen werden ook hier verijdeld en wer den hen zware verliezen toegebracht. In den geleverden materiaalslag verlo ren de Sovjets andermaal over het ge heels front aanzienlijke verliezen aan tanks en vliegtuigen, namelijk: op 18 Aug. 284 tailles, den 19 Aug. 483, den 20 Aug. 154, dsn 21 Aug. 266, den 22 Aug 409, den 24 Aug. 198, den 25 Aug. 263. Hun verliezen aan vliegtuigen waren op 17 en 18 Aug. 168, den 19 Aug. 81, den 20 Aug. 68, den 21 Aug. 85, den 22 Aug. 73, den 23 Aug. 85, den 24 Aug. 95. In Lapland veroverden Duitsche troe pen ook nog 50 bunkers op de Sovjets. Na het beëindigen van den strijd op Sicilië werd door de Duitsche Legerlei ding een overzicht gegeven van de verlie zen welke aan de Angelsaksers toege bracht werden op dit groot Italiaansch eiland. ïn dit overzicht wordt vermeld dat van 16 Juli tot 17 Augustus de Angelsaksers naast een groot aantel gevangenen onge veer een derde van de door hen in den strijd geworpen troepen aan gesneuvel den en gewonden verloren. Daarbij wer den vernietigd of buitgemaakt: 383 tanks, 63 kanonnen, 652 vliegtuigen en 11 vracht- zeilschepen. Een-en-zestig meest met manschappen beladen of materiaal bela den transportschepen van samen 290.000 ton werden gekelderd evenals een kruiser, 7 torpedojagers, 3 corvetten, en meerdere kleinere vaartuigen, wijl 59 andere vracht- of transportschepen van samen 278.75Ö ton zoo zwaar beschadigd werden dat met hun verlies rekening mag gehou den worden. i delen uit te roeienVerder zegde, naar wat het agentschap B. P. uit Stockholm meldt, dat men een buitengewone ver scherping van den oorlog aan alle fron ten mocht verwachten, en waarschuwde de optimisten er voor, aan een spoedig einde van den oorlog te gelooven. De oor log zal volgens hem hard en langdurig zijn. De conferentie nam een einde op 24 Aug. jl. en na afloop ervan werd een ver klaring van Churchill en Roosevelt be kend gemaakt. In deze verklaring werd betoogd dat de operaties en gebeurtenis sen sedert hun laatste ontmoeting werden onderzocht, dat beslissingen getroffen werden om het welslagen der acties van de strijdkrachten van beide naties te waarborgen, dat een volkomen eenheid in de oorlogvoering moet worden verze kerd, dat beiden nog conferenties zullen houden, dat de militaire besprekingen hoofdzakelijk liepen over de oorlogvoering tegen Japan en dat over alle aangelegen heden een overeenkomst werd bereikt. Af gezien van een of andere driemogend- hedenconferentie zal nog een conferentie worden gehouden voor het einde van het jaar tusschen de Britsche en Amerikaan sche autoriteiten. De Sovjets zullen een volledig verslag krijgen van de besluiten welke werden getroffen voor zoover deze Duitschland óf Italië betreffen. Verder werd het probleem van het Fransche dissidentencomité besproken en een verklaring hieromtrent zal volgen. Uit de berichten welke ons over deze conferentie bereiken blijkt dat ook wel een kink in de kabel schijnt te bestaan tusschen de Angelsaksers en de Sovjets. Aldus werd gemeld dat Stalin door Roo sevelt tot vijfmaal toe op een conferentie werd uitgenoodigd, maar vruchteloos. Een belangrijk feit is ook dat Litvinoff, die Sovjet-gezant was te Washington, naar Moskou teruggeroepen werd cn in zijn vervanging werd voorzien. Als op volger werd benoemd een zekere Gro myko. Deze terugroeping heeft-heel wat sen satie verwekt. Verder wordt ook nog gemeld dat Sum mer Wells om ontslag zou verzocht heb ben als onderstaatssekretaris in de Noord- Amerikaansche Regeering. E. P. BERLIJN. Dr Goebbels publi ceert in Das Reich een artikel waar in hij zegtEen nieuw offensief wapen tegen den vijandsüjken luchtoorlog wordt gemaakt. Talrijke handen die dag en nacht aan dit wapen werken vragen aan het Duitsche volk nog een beetje geduld. Maar dat gcdula zal eens beloond wor den. Door bemiddeling van den H. Stoel en van Zwitserland heeft de Italiaansche re- geering aan Londen en Washington de maatregelen meegedeeld die zij heeft ge troffen om van Rome een open stad te maken. Zoo zijn de verdedigingsinstalla- ties buiten werking gesteld, de afweerbat- terijen vuren niet meer, de jachtvliegtui gen vliegen niet meer over de stad. Van het spoorwegnet en zijn installaties op het grondgebied van Rome maken geen troepen meer gebruik en alle militaire transporten zullen omgeleid worden. Reeds hebben de meeste Italiaansche en Duit sche militaire kommando-diensten de stad verlaten. Tenslotte heeft men een aan vang gemaakt met het overbrengen van oorlogsindustrieën, wapen- en munitiefa brieken buiten de woonwijken van Rome. Een en ander. De Chef van den Generalen Staf van het Duitsche Luchtwapen, Kolonel- Generaal Hans Jeschonek, is aan een zware ziekte overleden. De Britsche gezant te Madrid bracht een bezoek aan Generaal Franco. Te Fulda hebben de Duitsche bis schoppen kongres gehouden. Naar men van welingelichte zijde verneemt, zal in dit herderlijk schrijven het katholiek le ven in Duitschland beschreven worden, da deels door den oorlog bepaalde restric ties besproken en verder in zekeren zin de richtlijnen voor het komende oorlogsjaar verstrekt worden. Voor zoover nu reeds te overzien valt, zijn de andere herderlijke brieven aan uitgesproken godsdienstige thema’s ge wijd, zooals de problemen der jeugdop- voeding, het geven van godsdienstonder richt, enz. De bisschoppen waren het over eens dat zooveel mogelijk aan de wenschen en godsdienstige behoeften der vreemde ar beiders werkende in Duitschland tege moet moet worden gekomen. Aan alle Italiaansche ambtenaren werd verboden lid te zijn van een of an- Zondag had te Diksmuide de 24ë Ijzer bedevaart in allen, eenvoud plaats. Bij de aankomst aan de Mmoterie werd men onwillekeurig getroffen door den aanblik, welke de met Leeuwenvlag be kroonde IJzertoren bood. Thans was er geen ontzaggelijken toeloop van honderd duizenden. Slechts enkele tientallen be voordeelden spoedden zich naar de cryp te. Onder de aanwezigen bemerkten wij: M. Verstraete en H. Bulckaert, resp. gouverneur der provincie Oost- en West- Vlaanderen. Pr. Dr Daels, G. Lefever, voorzitter der Vlaamsche Cud-Strijders en burgemeester van Groot-Gent, verder afvaardigingen van het Vlaamsch Le gioen, van den Vrijwilligen Arbeidsdienst voor Vlaanderen, van de Vlaamsche Wacht», van de Zwarte-Brigade-Diet- sche Militie, van de Wachtbrigade, van het V.N.V.V, van de N.S.J.V., enz. Ook de Duitsche Overheid was vertegenwoor digd door verscheidene personaliteiten. Te 11.30 uur ving de jaarlijksche plech tigheid aan met het Heilig Misoffer, ter nagedachtenis aan onze gesneuvelden en voor den wereldvrede, door een oud-leger- aalmoezenier 1914-1918. Pas had de pries ter den zegen gegeven of door den Heer Platteau werd het gebed voor Vlaande ren en den Vrede van E. P. Callewaert uitgesproken. Daarna zong kunstzanger Alfons Pee tere den psalmvan Rodenbach, op muziek van Jef Van Hoof, en voorzegger J. Piatteau las bindteksten voor van de hand van letterkundige Dirk Van Sina. Als een echo werden steeds de laatste woorden van elke strofe door de aanwe zigen herhaald. Na de gezamenlijke uitvoering van «Vaarwel mijn Broeaer», hield de Vlaam sche ouu-strijder 1914-18 en 1940 A. Ver- muyten, bondsvoorzitter van de V.I.B., een korte toespraak: Zooals ieder jaar, zegde hij o. m., ko men wij hier ter bedevaart. Heden voor de 24ë maal, en wij hebben met eerbied en ontzag onze stappen gedrukt in den grond, die gewijd werd door het bloed van onze broeders. Geen van onze idealen, geen van onze leuzen, geen van onze veroveringen op den nationalisatiegeest en -werking hebben wij prijs gegeven. Wij mogen nog naar waarheid bevestigen: Wij zijn een volk». En dat volk gedenkt zijn dooden, die vielen voor zijn bestaan, aie vielen voor Vlaanderen. Doode kameraden, die hier ligt, wij hebben zoo vaak herhaald, dat wij uwe testamentuitvoerders zijn, dat wij ver langen en willen: Vlaanderen en den Vrede Nu meer dan ooit het oorlogs geweld over de wereld gaat: nu de be schaving tot in haar grondvesten wordt bedreiga. kan voor sommigen deze leuze Vlaanderen en den Vredenaïef klin ken. Wij weten, dat oorlog geen doei is, geen doel mag zijn. Wij weten, dat het slechts in aen uitersten nood een laatste middel maj zijn, en dat al de ellende allerhande van dit middel slechts gedra gen kan woraen met de hoop op een ko menden, langdurigen vrede, die opbouwt, die voorspoed schenkt en levensmoge lijkheid biedt. Wij weten, dat zulk «en vrede slechts kan bestaan, waar recht vaardigheid heerscht. Wij weten, dat ons volk zijn eigen leven slechts kan leiden in een Europa, dat zoo is geordend, dat wrijvingen en botsingen voorkomen wor den. Wij hopen, dat die vrede komt, waar in ons Vlaanderen rich eindelijk terug vindt. van av xxws. «o Uit deze crypte gaan wij terug naar H. l e Landtsheer Cl., aangeduid om het onze steden en dorpen, gesterkt in ons -- - geloof en vertrouwen. Want wij hebben bij U de les geleerd van het offer. Na het gezamenlijk aangeheven Lied dar Vlamingenwerd door een groep meisjes een bloemenhulde gebracht aan de verbrijzelde heldenhuldezerkjes van Adinkerke en Wesvleteren, welke sedert vorig jaar aan den voet van het kruis beeld aan den ingang der crypte rusten. Dan hield de Voorzitter van het Bede- vaartkomitae, Prof. Dr Fr. Daels, zijn jaarlijksche rede: Trouw aan den geest van den Ijzer en van de honderdduizenden bedevaar ders, die jaarlijks te Diksmuide op uw graven kwamen knielen, heeft ook deze bedevaart van 1943, allen opgeroepen tot herdenking van uw offer in het teeken van uw leuze: «Wij rijn een volk». Bij de hedendaagsche wereldschok- WELKE OPPERVLAKTEN BEBOUWD WERDEN IN ONS LAND In het jaar 1941 werden aangegeven 873.764 ha. bouwland en 720.933 ha. wei land. De totaal bebouwde oppervlakte, in begrepen tuinbouw, tabak, bloemen, enz. bedroeg 1.673.13S ha., een cijfer dat meer dan 100.000 ha. beneden de vooroorlogsche statistiek lag. In 1942 werd het beter: wij hadden 904.109 ha. landbouwland en 750.259 wei deland. Totaal bebouwde oppervlakte: 1.746.894 ha. Dit jaar 1943 gaf de telling 944.383 ha. bouwland, 696.701 ha. weideland met een totaal van 1.756.722 ha. bebouwd land. De oppervlakte van de meest noodzake lijke voedingsmiddelen kenden eveneens een verheugende stijging, namelijk vol gende; --- 1943 BURGEMEESTERS EN SCHEPENEN ONTSLAGEN BENOEMINGEN Dij besluit van 18 Aug. 1943 is, op zijn V’.rzoea, ontslag uit zijn ambt ver leend ami aan H. Van Laere A., burge- m_.m_r der gemeente Ocstenae, arrondis sement Oostende. Bij besluiten van 19 Aug, 1943 is ont slag uit hun ambt verleend aan den H. De Grave O., burgemeester der gemeente Kaasxerke, arrondissement Diksmuide, en aan den H. Broucke A„ burgemeester der gemeente Steenkerke, arz. Veurn-e. Bij besluiten van 20 Aug. 1943 is de ambt waar te nemen van burgemeester der gemeente Kaaskerke, arronaissement Diksmuide, in vervanging van den H. O. De Grave, aan wien ontslag uit zijn ambt is verleend; is de H. Van Damme J., aan geduid om het ambt waar te .nemen van burgemeester der gemeente Steenkerke, arróndissment Veurne, in vervanging van den H. Broucke A, aan wien ontslag uit rijn ambt is verleend. Bij besluiten van 20 Aug. 1943, rijn aangeduid om het ambt van schepen waar te nemen in de hiernaveimelde gemeen ten: Provincie West-Vlaanderenarron dissement Oostende: Roksem: de H. Ver- straete C.; arrondissement Veurne: Ave- kapelle: de H. Morlion A. Krachtens een ander besluit wordt de H. Louwaege W. in zijn ambt van burge meester van Kortemark geschorst voor een termijn van vijftien dagen. E-éi

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1943 | | pagina 1