DE OORLOGSTOESTAND Het Japoneesdï Bevolkingsvraagstuk DADIZELE L i Koning Boris van Bulgarije overleden Hij wordt opgevolgd door de 6-jarige Simeon II Op den Tweesprong NiiiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiH M I De Kroniek onzer Bevoorrading WW KATHOLIEK NIEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSELAD. - WEEKBLAD. - 0,75 Fr. ZATERDAG 4 SEPT. 1943. BEKENDMAKINGEN WAPENS VAN DEZEN OORLOG (■BailDBSBliaaaBKBBaEBBSBSEIMa OFFICIEELE BERICHTEN EN BESLUITEN EEN NIEUWE HEILIGE-MARGARETA VAN HONGARIJE RADIOREDE VAN CHURCHILL EEN ZWEEDSCH-DUITSCH INCIDENT MILITAIRE UITZONDERINGS TOESTAND IN DENEMARKEN BOEKENNIEUWS BRAZILIAANSCH AARTSBIS SCHOP VERONGELUKT HET ROODE KRUIS BEHANDELT DAGELIJKS 60.G80 BRIEVEN EEN TOONEEL VAN VERBITTERDE GEVECHTEN IN HET WESTEN OP HET OOSTELIJK FRONT GEBIED DER MIDDELLANDSCHE ZEE IN HET VERRE OOSTEN NA DE CONFERENTIE VAN QUEBEC aaHBagiaaHaBiasaiKBSiaiaQacaaHD ARBEIDER GEDOOD IN FABRIEK TE ZANDVOORDE O Gtr de Wende van Tijd en Natuur. Terecht- helft is OOSTUITGAVE is WESTUITGAVE Is -5 15 fr. 2 fr. 3 fr.. 8 fr. 12 fr. ABONNEMENTSPRIJS 1 Jaar in Belgie 3 Maanden 6 Maanden 40« JAAR. - Nr 36. economisch geruïneerd was. Op Koning Boris III werden twee aanslagen gepleegd, zonder hem te treffen. In 1930 huwde hij Prinses Giovanna van Italië. In 1937 werd de troonopvolger Simeon geboren. Koning Boris richtte sedert verschei dene jaren zelf de politiek van zijn land en door hem sloot Bulgarije aan bij het Driemogendhedenpakt. In 1940 wist hij voor zijn land de Zuid-Dobroedsja en het jaar daarna ae oude gebieden van Thra- cie, Macedonië en Moravië terug te win nen. Be begrafenis van Koning Boris III van Bulgarije heeft te Sona plaats op 5 Sep tember. In de chemische fabriek Union Chi- mique de zandvoordete Zanavoorue, bij Oostende, nep een wagon mee cokes gexaaen van net spoor en nantelae. Twee arbeiders weraen gekneld onaer wagon cn cokes. Een kon speemg bevrijd woruen cn had slechts oppervlakkige kwetsuren op gelopen. Be tweede die oneer aen wagen zen xag was omzeggens verpletterd en op s.ag gedood. Be ongelukkige is zeireio Leoxi ivxaene, 45 jaar, uit Boksem. dizele staan op ’t ztifde plan! En thans meer dan ooit. Wie geld verdient op den nood van anderen zoekt ontspanning, zoekt plezier gelijk waar er te vinden is, exposeert zijn nieuwen rijkdom overal waar er plaats toe is en verteert dat men het zien en hooren kan. Ook van dat slag zal men er zien... maar niet naar hen zal Moeder kijken... doen we evenzoo. Dat zullen de brekers zijn van gebed en vroomheid, zij blij ven dan liever t’h.uis. Voor den oorlog gingen we naar Dadi zele op den Bisschopsdag. Niet alleen om de groote plechtigheid, maar omdat tr dien dag algemeene vergadering was voor de St-Vincentius-vereenigingen. Is het toeval dat ik daar nu juist aan denks? Bij ons was Vincentiuste niet gegaan. Was het omdat er geen families meer te ondersteunen waren? Was het omdat Vincentiusgenootschap ver ouderd... scheen? Was het omdat sommi gen het als verouderd aanzagen de fami lies te bezoeken of zelf in hun zak te schieten? Ik weet het niet, maar ik ver bond mijn bedevaart naar Dadizele met miin lidmaatschap van Vincentius En ik denk er nu aan, meer dan ooit. We gaan allen naar Dadizele om te... krijgen. En er zullen er zoovelen gaan, die ook kunnen geven, maar het toch zoo noode doen. Zeker, er zijn milde men- schen; er zijn er die hun giften aanpas sen aan den nood van den tijd, maar ik denke toch met weemoed aan Vincen- ttus»! Hoevelen zijn er nu niet te helpen die miserie lijden zonder dat iemand het weet, die te trotsch zijn en soms wel te beschaamd of te... eerlijk om hun hand uit te steken? Te eerliik omdat ze vreezen dat er anderen zijn die er nog erger aan toe ziin dan zij? Boer Nelis. waar ge nu toch meê be kommerd zijt. bij den beevaart naar Da dizele Wat wilt ge? Ik zal daar zoovele echte bedevaarders ontmoeten, maar ook vele anderen, welgedane menschen die O. L. Vrouwken met een bezoek willen vereeren, misschien zelfs komen danken omdat ze ’t zelf zoo goed hebben: ik zal er andere zien die hun nieuwste cos- tuum komen toonen en hun nieuw voi- tuurkeop caoutchou-bar.den en andere en andere. Begrijpt ee me nu? Vragers, klagers, schooiers zijn we allen, wanneer we bii de Lieve Vrouw komen. Zei Gezelle niet: «O Maria, die daar staat gij zijt goed en ik ben kwaad gii hebt veel en ik heb niets!Niets, van ons zelf: we kregen alles. Zij die bedevaart toekomende week er een waar we vragen en klagen, maar ook geven en troosten, daar waar we kunnen en naarmate we kunnen. O. L. Vrouwke doe veel doovemansdeuren opengaan, dan zouden schoone menschen nog schoo ns kleederen mogen dragen. BOER NELIS. waard is, kan dus tot één vierde herleid worden, en zoo komt ge tot getallen, die verre de Belgische, Nederlandsche en Ja- vaansche densiteitscijfers achter zich la ten. We moeten maar een paar gebieden nemen in Japan, die met onzen bodem te vergelijken zijn, om er een juister idee over te krijgen, b. v. de Kantonvlakte om Tokio en Kinki (Kyoto-Osaka) hebben een dichtheidscijfer bereikt van 523 per vier kante kilometer. Zelfs een gebergtestreek als Chubre, met 3000 meter hooge berg toppen, heeft nog een bevolkingsdichtheid van 195, terwijl in groot-steden, b. v. To kio en Osaka, er 2970 menschen op één vierkanten kilometer grond wonen. PIJNLIJKE GEVOLGEN Het spreekt vanzelf dat daardoor de pijnlijkste belevenissen moeten ontstaan. Elk ander volk zou er aan ten onder gaan, doch de Japannees weet nog zoo goed zijn plan te trekken, is zoo bezield door werk ijver, schoonheidsgevoel cn moderne aan passing dat ze het nog zender groote ziekten en kwellingen hebben kunnen bolwerken. Wolkenkrabbers zijn er even eens in de mode, en in de kleine huisjes moeten de mooigeschüderde windscher men de muren vervangen, cm elke plaats zoo grootmogelijk te maken. De economische gevolgen zijn harder. De boer heeft het vreeselijk te verduren ^ehad. Anton Zischka verhaalt dat hij in sommige hongerlijdende streken een boseh van witte berken uit de verte zag opdagen, doch, toen hij naderbij kwam, moest hij constateeren dat ’t een soort boomen waren waarvan de arme boertjes en landelijke bevolking de schors had afgevreten. En dat in een tijd dat men reeds heele elevators tarwe in Canada vernielde, om de prijzen wat hooger op te jagen. Veel boeren hadden er maar een of twee keer vleesch gegeten gedu rende hun leven. Het vraagstuk der werk- geving werd er ook zeer door bemoeilijkt. Er werd soms gewerkt voor een karig rijstmaal. De gevolgen werden steeds harder. Er moest plaats, levensruimte gevonden wor den voor dien onweerstaanbaren levens groot De nieuwe zeen heeft niet meer col- loïdale aarde als grondstof, maar is van een speciale kwaliteit van krijt. Zij bevat verder 8 gr. vetzuur en 2 gr. mersolaat, op een totaal gewicht van 65 gr.; daar enboven is ze welriekend. Naar verluidt heeft zij een zeer vol doend reinigend vermogen. De Vetstoffen-Centrale schat dat zij geregeld voldoende kontigenten vetstoffen zal kunnen verdeelen, derwijze dat de hoedanigheid van de nieuwe zeep niet meer zal verminderen vóór het einde Van den oorlog. Het zou hierbij zelf niet blijven: tech nici zouden zich bezig houden met de nieuwe formule te verbeteren door er vet tige bijprodukten aan toe» te voegen af komstig van de raffineering van de kool- DE OPLOSSING Die zou kunnen in der minne gevon den worden. Maai’ de politiek van W'weld- overheersching van sommige grootmo- gendheden kwam er tegen in verzet. Ja pan mocht geen verdere koloniën hebben, terwijl Amerika tot aan de poorten van Japan, zijn steeds dreigender expansie krachten kwam neerzetten. Japan heeft dan ruimte moeten ver overen. Korea, waar reeds 24 millioen Japanneezen wonen, Formosa (6 mil lioen), enz. En in dezen oorlog gaat het verder. Daar ligt b. v. Australië, omtrent zoo groot als een werelddeel, dat uitgestrek te gebieden bezit, waaruit de Japannees steeds, zooals in Amerika, werd buitenge houden. Australië vooral trok de Japan nees aan. Het werd door hem genoemd: het luilekkerland der 6 millioen blanken. Wie dit alles inziet, kan Japan’s oorlog begrijpen, en kan het heldendom, de zelfopoffering en de verbetenheid begrij pen, waarmede hij gevoerd wordt. C. INBESLAGNEMING DER RUNDEREN ZONDER OORMERK OP DE MARKT GEBRACHT Wij lezen in Volk en Bodem Met uitzondering der kalveren van min der dan één maand oud mogen er geen runderen zonder oormerk op de slacht- veemarkt aangeveerd of aan derden ver kocht worden. Dieren die. in weerwil van dit verbod, toch zonder oormerk worden aangevoerd, zelfs onder dekking van mutatiebriefjes Verlies van Oormerkzullen onverbid delijk in beslag genomen worden. De bewijzen «Verlies van.Oormerk» zijn slechts geldig voor zoover'de runde ren op de hoeve blijven en moeten ter gelegenheid van het hermaken aan den merker afgegeven worden. linilllllllllllllllllHBIIB TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten (3 regels) Kleine berichten adr. t. bureele (voor ieder regel meer: 2 fr.) Rouwberichten: minimum Groote rouwbcrtchten: per regel Ber. in lokaal nieuws: per re^el Andere aankondigingen: prijs op vraag.j Aankondigingen worden aanvaard tot i den Donderdag' middag. I Abonnementsprijs tot Nieuwjaar: Voor Belgie Fr. 12,75. Voor Frankrijk Belg, Fr. 17,00. Een op de Sovjets buitgcnmnal.te wa terdichte kleed en gordel waarmede da Sovjet-elite-trocpcn peegden de Duitsche stellingen in het moerasgebied van den Koe ban aan te vallen. (linden) Reeds lang vóór dezen oorlog werd door velen een oorlog voorspeld tusschen Ja pan en Amerika, en dit op twee gronden: Vooreerst heeft Janan een onmetelijk te kort aan grondstoffen, olie, metaal, steen kool, katoen, rijst, dus aan datgene wat voor volksvoeding en volksarbeid in dezen tijd onmisbaar zijn. Die grondstoffen be zit Amerikain ruime mate, en de ge zondste oplossing ware geweest, dat Ame rika van zijn overvloed aap Japan mee deelde. Doch de voorziening van grond stoffen van dezen kant uit, stootte, door den moedwil van Roosevelt, steeds meer en meer op groote moeilijkheden, die ten slotte op een conflict moesten uitloopen. Te scherper is dit vraagstuk door het bevolkingsvraagstuk in Japan, dat een tweede groote oorzaak van den oorlog in het Verre Oosten is geworden. VEN VRUCHTBAAR VOLK Groot-Japan, dat buiten de eigenlijke eilanden, ook nog Formosa. Zuid-Sacha- lin, Korea en Kwantung (met Port-Ar- t-hur) en nog eenige kleinere eilanden oesit, heeft een oppervlakte van 681.000 vierkante kilometer, en, naar de cijfers van 1949, die intusschen alweer zullen gestegen zijn, een bevolkingscijfer van 1C5 millioen zielen. Japan is immers nog niet door den modernen geesel der kinderbeperking, die hier landen als Frankrijk heeft ten onder gebracht, aangetast geworden. Het kind staat er hoog in eer», ofschoon het niet vertroeteld wordt, want Japan heeft den naam dat de kinders nergens minder schreien dan daar. Het greote gezin is er dan ook de groote eer. Toen Japan in 1868 zijn poorten open de voor de moderne beschaving, na zijn eeuwenlange opsluiting in een verstard middeleeuwsch systeem, telde het maar 27 millioen zielen. In 1880 reeds 37 mil- licen, en in 1940, zonder de uitbreiding van Japan in acht te nemen, telde het toen reeds 73 millioen inwoners, dus was het getal van 1833 reeds verdubbeld. Men heeft vastgesteld dat de jaarlijksche aan- groei 1 millioen bedraagt. GEEN PLAATS GENOEG Het directe gevolg van dezen aangroei is het steeds inkrimnen der plaats, der levensruimte dus, die' aan eiken inwoner is toebédeeld. Anders gereid, de bevol kingsdichtheid is geweldig gestegen. In 1893 was het 114 per vierkante kilometer. In 1935, voor het moederland, reeds 181, en in 1940, dus weer vijf jaar later, reeds 190. Natuurlijk zult gij seffens deze cijfers met de onze vergelijken, en zeggen: Maar Belgie en Nederland hebben een nog grootere bevolkingsdensiteit. Belgie,' b. v. 289 of zoo iets. Dus Japan moet zoo hoog niet klagen üw cijfers zijn juist, zeker. Maar kent gij Japan en zijn bodemgesteldheid, zijn iwra cn fauna? Weet gij cat ae 3/4 van »apan oezg.and zijn, en aus onbewoon baar, terwijl ens viazke land, de Arden nen uitgesloten, een uitmuntenden woon- bodem aaarsteit. Er is geen hoekje of kantje alhier, of het is begroeid, bewoond, beplant. A Welnu de Japansche bodem, die maar één vierde van den onzen als woonbodem Steeds beproefden de Sovjets cm door de Duitsche stellingen, in een der sec toren van het Oostfront, door te breken, maar telkens werden zij afgesiagen met verlies van veel materiaal en talrijke manschappen. Na den kamp vertoonde het éirijdtouiieel een beeld van verwoesting, met talrijke vernielde Sovjet-pantsers en yerdedigingssteUingen, -> .[haven, van Augustaf/ KOMT TE VERSCHIJNEN: HET LETTERKUNDIG PRENTEN- Büisk van JAN LCHEPENS. Uitgave itoyaEeknoutstraat 8 Brugge. - xrijs 2b ixana. - ^Bespreking volgt). luidt, voorbereidselen te treffen voor een Driehoekconferentie der geallieerden. Naar B. P. meldt heeft Churchill te Quebec op 31 Aug. j.l. aldaar een radio rede gehouden. Hierin loofde Churchill eerst de prestaties van de Dominions. Vervolgens, na gesproken te hebben over den strijd in Rusland, drukte hij de hoop uit dat binnen kort een conferentie tus schen Roosevelt, Stalin en Churchill tot stand zou komen. In den loop van zijn rede roerde Chur chill de vraag van een tweede front aan. Ik geloof, zoo zegde hij, dat de dag niet meer ver af is, waarop de Britsche en Amerikaansche troepen het Kanaal zul len oversteken om de Duitschers in Frankrijk te bestrijden Een dergelijke onderneming, voegde hij er aan toe, zou slechts toegelaten zijn, als men van te voren van het succes ver zekerd is. Tot slot van zijn rede handelde hij over den partisanenstrijd in den Balkan en beklemtoonde hij dat de strijd in den Stillen Oceaan het hoofdthema van de besprekingen van Quebec gevormd had. Een Zweedsch-Duitsch incident is ont staan door het feit dat Zweedsche vis- schersbooten aan het visschen waren in de verboden waarschuwingszone van het Skagerak. Een eerste maal verdwenen zij na waarschuwingsschoten, maar ’s avonds, on 25 Aug., werden zij er opnieuw opgemerkt wijl zij door de Duitschers geplaatste lichtboeien hadden verwijderd of onklaar gemaakt. Toen de Duitsche zeestrijdkrachten opdaagden trachtten de visschersbooten te ontkomen maar op hen werd gevuurd en twee der vaartui gen werden in den grond geboord. Aldus verleenden de Zweedsche booten een steun aan den vijand van Duitschland. Van Duitsche zijde werd krachtig pro test aangeteekend tegen dit optreden der Zweedsche visschersbooten. Van Duitsche zijde werd er ook op gewezen dat de Zweedsche pers nog nau welijks neutraal is te noemen maar eer der een Duitsch-vijandige houding heeft aangenomen. Berlijn merkt verder op dat naar aanleiding van het Duitsch- Zweedsch incident de houding der Zweed sche pers tot een bijna niet voor te stel len peil is gedaald. Door den bevelhebber der Duitsche troepen in Denemarken werd voor het geheele land den uitzonderingstoestand afgeroepen, in de bekendmaking hiervan werd verklaard dat zulks is gesenied door het feit dat de Deensche autoriteiten niet meer bij machte waren de orde en de rust te nandhaven en dat door Duitsch- vijandige agenten onlusten werden te weeggebracht welke gerient waren tegen de vvehrmaeht. Samenscholingen en vergaderingen wer den verboden, het politieuur valt voortaan in met de duisternis, alle verkeer op den openbaren weg is verboden, alle burger lijke berichtgeving werd stopgezet, aan zetten tot staken wordt met als begun stiging van den vijand aanzien en straf baar gesteld met de dood. Tevens werd aangekondigd dat bij elke geweldpleging de wapens zouden worden gebruikt. Dinsdag jl. werd het aftreden van de Deensche Regeering gemeld. Zelfden dag kon het berichtenverkeer worden herstelu. Een en ander. De Nederlandsche Sekretaris-Gene- raal van Volksvoorlichting en Kunsten, die in Februari jl. zwaai- gewond werd bij een aanslag welke op hem gepleegd werd, is thans aan de opgelcopen ver wondingen bezweken. Door luchtaanvallen werden in Duitschland drie millioen wetenschappe lijke boekdeelen vernietigd. De besprekingen gevoerd tusschen Generaal Franco en den Britschen Ge zant Samuel Hoare blijken de vriend schapsbetrekkingen tusschen Spanje en Engeland bevestigd te hebben. Maarschalk Pétain ontmoette Gene raal-Veldmaarschalk von Rundstedt. In Italië bestaat de mogelijkheid van een heroprichting van een katholieke partij. De H. Grandi, voorzitter der Itali- aansche Fascistische Kamer, een der eerste medewerkers van Mussolini, blijkt naar Lissabon te zijn uitgeweken. Graaf Ciano, schoonzoon van Mus solini en gewezen Italiaansch Minister van Buitenlandsche Zaken, was sedert het aftreden van Mussolini, onder bewa king gesteld in zijn woning. Sinds 26 Juli had hii zijn woning niet meer verlaten. Zaterdag 28 Aug. jl. ging zijn vrouw uit wandelen me,t de kinderen en verdween sindsdien zonder eenig spoor na te laten. Later in den dag ,werd eveneens de ver dwijning vastgesteld van Graaf Ciano. Men weet niet hoe hij er toe gekomen is uit de villa te ontvluchten, men meent evenwel arli dat hij hiervoor zich heeft verkleed. Het personeel was reeds betaald en afgedankt. Veroordeelingen en stellingen. Door de Militaire Overheid werden vol- genae verooraeenngen aoor het Krijgs- gereent en terecntstsilingen bekend ge maakt Het Krijgsgerecht te Bergen veroor deelde oen bestuurder en de beulenden van een melkeri j wegens verduistering van bo ter en den verxoop op de zwarte markt ervan, aldus de bevolking benaueelende, tot gevangenisstraffen gaande tot 8 maan den en bosten tot ruim 31.000 frank. Het Krijgsgerecht van de F. K. 520 veroordeelde den Belg Jules Brys wegens verboden wapenbezit en roofovervallen ter dood. Brys had met anderen samen gespannen om Joden en speelzalen te plunderen. Zij waren gewapend en gaven zich uit als Duitsche soldaten, aldus het aanzien van de Duitsche bezettingsmacht schadend. Het Krijgsgerecht te Luik heeft de Belgische onderdanen Leon Demelenne uit Seraing en Nicoias Garot uit Glons ter dood veroordeeld wegens bolsjewisti sche drijverijen, sabotage, bezit van ver boden wapens en springstoffen, alsmede gewelddaden deels met doodelijken afloop. Zij voerden talrijke aanslagen uit op spoorweggebouwen en andere inrichtin gen. Demelenne vermoordde in Sept. 1942 den Pastoor Caumont te Lans overeen komstig het bevel van zijn kommunisti- sche lastgevers. Vóór zijn aanhouding schoot hij ook een Duitschen feldgendarm neer toen deze hem wilde aanhouden. Het Krijgsgerecht te Brussel heeft de Belgen Adrien Coppejans, Henri Lan- noote, Emmanuël Thomas, Joseph Van der Eynde en Frans VZalgraef wegens diefstallen ten nadeele van de Wehrmacht tot tuchthuisstraffen van 5 tot 15 jaar veroordeeld. Andere beschuldigden als mede helers liepen gevangenisstraffen od.Lz' Uitgever: Sanscn-Vanneslc, l’operlnge. Telefoon N’ 9. l’ostch. Nr 155.7». Bij Rio de Janeiro is een Braziliaansch verkeersvliegtuig tengevolge van aen mist xxu xx., vx;xx»wj^- tegen ae gcwouweii vuil een vliegveld ge- prijs van Kiemnanaeiaar aan verbruiker viogen en va pletter gestort. Van ae 21 m- - zittenden Kwamen er 18 om net leven. Onaer ae aooaen bevinat zien de Aarts bisschop Fonseca uit Sao Paulo. C3taBB!flSK8BB3IHBHBESI6ifiaiSBa3SHE Wie zal ze tellen en noemen, al de Lieve Vrouw kerken en kapellekes in Vlaanderen? In bedevaart gaan naar Moeder, dat zit ons volk in ’t bloed, van de kust tot den uitersten hoek onzer gouw. Langs grint en zandweg gaan onze men schen op bezoek naar Moeder: nooit meer dan dezen zomer; want nooit hadden ze meer te vragen aan die goede, lieve Moeder. Woensdag 8 September, de Dadizele- DAGEN; want dagen lang traan bede vaarders op naar de heerlijke Maria- kerk. Dadizele, tusschen ’t nijverige Roesela- re, het geweldige Kortrijk, het rustige leper, wat nader bij Meenen, in de rijke streek van vlas en tabak. Wemelen zal het van volk; van duizenden uit de stad e.n uit de zware Leie- en vlas-gemeenten. De ruime kerk zal vollocpen, zwart zal ’t zien van 't volk op den beeweg rond de kerk. En er zal gebeden worden: door die velen die om een huisgenoot angst en kommer lijden. Neen, 't gaat niet om den afwezige on te zoeken, maar hulp en bescherming zal men vragen aan haar, die drie dagen lang het kind op spoorde en opzocht. Moederangst en va derlijk» bekommernis heerschen in zoove le gezinnen, angst en kommer om ’t ge vaar dat dreigt uit de lucht, bezorgdheid niet alleen om gezondheid en veiligheid, maar ook om de ziel van zoovele jonge mannen die nu moeder missen, het hui selijk leven missen en slechts af en toe móéders vermaningen of vaders raad hooren of lezen kunnen; door die velen die. in hun nood, naar Moeder roepen... Doovemans deuren zijn niet te tellen hoe zou men helpen, men heeft niets, of men... gebaart niets te kunnen missen. En de kindermondjes moeten gevuld worden, lederen dag; en er zijn zoovele ouden van dagen, en ei’ zijn zoovele zwakken en zieken; er is zooveel miserie. De Lieve Vrouw weet wat miserie is, wie weet beter en meer dan zij over weedom en nood en smert te spreken? En wie helpt liever dan zij? In een hoek of kant van de basiliek zullen we er zoo velen zien bidden, lang, zóó lang, omdat er lang, zóó lang en zoo veel te vragen valt. Anderen zullen komen die minder lijden aan gebrek, die niet, weten wat het is maanden lang een stoel onbezet te zien t’huis. maanden lang te moeten wachten op den klank van een bekende stem, maar ook hun eigen miserie kennen en diep ge voelen. oneenigheid in ’t gezin en de honderdeh kwellingen die een vader of een moeder, die de grooten t’huis lijden doen. Weer anderen die smeeken voor een zieke; gedrukten en beproefden, want we leven immer in dit dal van tranen En weer anderen die naar Dadizele trekken, uit louter gewoonte, omdat er die dagen veel volk is, omdat waar O. L. Heer zijn kerk heeft, de... duvel ook zijn plaats moet hebben! We kennen die his torie. De peerdenloopstrijd, de harddra verij te Waregem en de bedevaart te Da- September, zevende maand (septem zeven), zooals de Romeinen zeiden, is voor ons de tweesprong, de brugge van den tijd, naar laatste zomerhitte of naar eerste winterkoude. September is een schoone maand, week ■en zacht, met zooveel kleur en zooveel heldere diepten onder een oneindige lucht. September is de maand van den voet- wandelaar, die zacht den Zomer voelt verglijden en zijn wandelstok neemt, om het laatste festijn van groen en zon diep in zich op te nemen. Ik denk aan Hélène Swarth, die wij in onzen romantischen studententijd, spijts ’t zeggen en bewijzen van beterwetende professoren, zoo zeer aanbaden, hoe zij een Septemberdag beschrijft. Hélène Swarth, het zingende hart der Neder land :che letteren, eeuwig verteerd door een gebroken jeugdliefde en door zacht weemoedig natuurlyriek, heeft ons in een harer precieuss gedichten den Septem berdag geschilderd: «In 't stille perk, waar dahlias nu pralen... is 't mij lief te iwalen, Zachtblauw de lucht, waar zilvren wolken jagen bleekgeel de dorre blaadren, die daar dalen... Zwaarmoedig ruischt, in ‘t zachtgroen loof der bqomen een stem van lijden, scheiden en verderven, een bleeke nevel hult den Zomer teeder in 't kleed van weemoed, waar hij in moet sterven en vreemde smart daalt in zijn boezem neder. Deze zoo zeer begaafde dichteres, die vóór een paar jaar stierf, was de dich teres van den Herfst. Wie kan iets van den herfstweemoed over zich voelen ko men zonder aan Hélène Swarth te den ken? Die zachte weemoed om alles wat thans vergaat en versterft, bekruipt elk gevoelig hart. En ieder mensch, die wat van senoonheid houdt, moet thans langs de wegen dwalen, misschien met kinde ren aan zijn hand die zullen roepen en wijzen en genieten. Natuurgenot is zuiver en verheven, is een sterke hooge adel. Zie daarom toe hoe heerlijk de avonden zijn met op het Westen een reusachtige schil derij van levende ongeschilderde kleuren als de zonne slapen gaat. Zie toe hoe bloot het land ligt, en hoe schoon die boer daar met zijn ploeg over de zaai- voor stapt, op den hoogen kouter tegen den peilloozen hemel. Zie, hoe in het bcsch een kleurenbrand langs de kruinen laait, en hoe eiken dag het uitzicht van het land verandert, verderft, versterft, waar de laatste aardappelvuurtjes hun zacht rookkolonnetje naar omhoog kron kelen. Ewel deze schoonheid is ons des te lie ver omdat we weien hoe broos en hoe vergankeiijk ze is. (Straks komt de Win ter toen en dekt alles aicht, en bergt het schoone tooneei in ae aotten koffer van dood en vorst.. Wat ons gaat ontglippen, is ons zoo nel. lemana die weet aat xiem nog één siondeKe vreugde ui leven is gegeven houuc er aan ais aan senat. ais je bij iemand zijt, aie je zeer aier- baar is, e,i weet aat je straks weer gaan moet het lied is uit! ben je één gespannen snaar van zingenden weemoea en wonaere gevoelens. Diezelfde gevoeiens beklemmen het hart van wie een Kind is van zon «n bloesem, van lucht en licht. 1943: Fr. 36 Fr. 9 Fr. 18 1 Jaar in Frankrijk Belg. Fr. 52 Uit Vatikaanstad wordt gemeld dat de H. Vader het besluit bekrachtigd heeft betreffende de heiligverklaring van de gelukzalige Margareta van Hongarije. IBaHHBBBQBBHflHBHHBBBBBBBBSBB Vrijdag 27 Augustus jl. werd uit Sofia gemeld dat Koning Boris van Bulgarije sedert 3 dagen ernstig ongesteld was en dat zijn behandeling toevertrouwd, werd aan de beste specialisten. Nadat eerst verbetering bleek te zijn ingetreden is Koning Boris III van Bul garije op 28 Augustus, even na 16 uur, overleden, omringd door zijn familie. Uit de bekena gemaakte overlijdens akte blijkt dat de Koning overieaen is aan de gevolgen van verstopping van de linker hartarcerie (trombosis rteriae co- ronariae simstrae), aoor auobele longont steking (pneumonia bilateralis), door aan- zweliiiig aer longen en hersens iceaema pulmonum et cere brij. Alle geruenten en berichten in verband met de ziekte en het overlijden van Ko ning Boris, o. m. als zou ae ziekte aan uiterlijke oorzaken te wijten zijn geweest, werden ten stelligste geiogenstrafc. Ter zijner opvolging heeft het 6-jarig zoontje van aen overleden vorst, Prins Simeon van Tirnovo, den troon bestegen onder den naam van Simeon II. De Mi nisterraad behandelt alle verdere staats zaken tot een Hegentraad de leiding van Bulgarije op zien neemt. Door den Ministerraad werd een natio nale rouw van 49 dagen afgekondigd. Koning Boris III werd te' Sofia gebo ren op 30 Januari 1894. Na spoedige vor deringen te hebben gemaakt in het Bul- gaarsche leger nam hij deel aan de Bal kanoorlogen van 1912 en 1913 en nader hand ook aan den wereldoorlog. Toen in 1918, bij de ineenstorting van het Bulgaarsche front, Koning Ferdinand de Eerste afstand deed van den troon, werd deze door Boris III opgevolgd. Als Koning kende hij voor zijn land moei lijke omstandigheden, daar het land be roofd werd van vruchtbare gebieden en EvênweT werd Uatia'aiI3H3E!S3Baa3SGaH33iE!lSiaB3B» De goed bewapende knn van een Duitsche Me, DOEM, ’(Soutien) l KAASVERKOOP TEGEN ZEGEL Nr 9 De rantsoenen moeten tijdig bij de kleinhandelaars worden af gehaald De kleinhandelaars, die kaas verkoopen, dienen zoedra zij de te verdeelen kaas cn.vangen hebbin, hun. cliënteele door middel wan een in het oog springend be licht mede te dealen, dat de rantsoenen kunnen worden afgehaald. Hit is ten zeerste vienschelijk dat de partij kaas, binnen de 8 dagen na aankomst bij den kleinhandelaar, volledig aan de verbrui kers wordt bedeeld, dit voor het even wel ke kaassoort die in bedeeling komt. De verbruikers hebben er dan ock alle belang bij hun rantsoen kaas binnen voormelden termijn af te halen. Voor rantsoenen die neg na dezen ter mijn worden afgehaald kan moeilijk nog een. waarborg van qualiteit worden gege ven. AARDAPPELKONTRAKTEN MOGEN UITGEVOERD WORDEN VANAF 12 SEPTEMBER De contractaardappelen mogen vanaf 12 September worden vervoerd. Dit mag febeurin met alle megelijkë middelen: autocamion, trein, tram, kar, stootkar, enz. Het mag echter niet gebeuren zon der vervoerbewijs. Wij herinneren er dan ook aan dat volgens het besluit van 25 Mei 1943 het exemplaar van het leveringscontract dat in handen berust van den verbruiker of van den centraliseerenden contractant als machtiging tot vervoer maet dienen. Het zal door het gemeentebestuur van de woonplaats van den verbruiker geldig worden gemaakt en moet dan op het ge meentebestuur van den boer, met wien fhet contract werd afgesloten, worden aigestempeld. Het is dit gemeentebestuur dat er den datum van vervoer op zal ver snelden. Indien het vervoer per trein of per tram geschiedt moet deze mach tiging tot vervoer bij den vrachtbrief worden gevoegd, in het station worden tfgestempeld en de waar vergezellen. DE MAXIMUMPRIJZEN DER PROVISIE-AARDAPPELEN Voor de periode van 30 Oogst tot 30 Sept. Het Staatsblad van 30-31 Aug. publi ceert een besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen der provisie- aardappelen als volgt: De maximum verkoopprijzen der provi- sieaardappelen worden als volgt vastge steld per 100 kilogram, voor gezonde, goe de liandelswaar, met een minimum door snede van 28 millimeter, van 39 Augustus tot 30 September 1943: Verkoopprijs van producent, voor waar geleverd op ae dichtscbijgeiegen verzamel plaats, 85 ir.; Verkoopprijs van grootnan- aeiaar, voor waar geleverd vrachtvrij ma gazijn kleinhandelaar, 113 fr.; Verkoop- l*'l 130 frank. KRIJGEN WIJ WELDRA BETERE ZEEP? Dat de rantsoenzeep welke wij sedert enkele maanden Kregen tegengevallen is hoert wei niet betoogd. Het was een soort klei- ox zanazaep waarmede men hoog stens de hanaen wassenen kon, maar geenszins het aangezient. Zulks wera van xioogernand in gezien en er weid gezoem naar een Deter produkt,, dat tnans zou zijn gevonden, dat vanai aeze maana leeao zoa veraeeid worden. De strijd geleverd in" het Westen kent j steeds zijn zwaartepunt bij de luchtactie, i welke in den loop der laatste dagen vol- gend verloop had. 25 Aug.: Nachteüjke storingsvluchten boven Noordelijk Rijksgebied, zonder veel schade, wijl bij dage 13 Angelsaksische vliegtuigen neergehaald werdc-n boven den Atlantischen Oceaan en de westelijke bezette gebieden. 28 Aug.: Ten Westen van Kaan Finis- i tére werd een Angelsaksische kruiser door Duitsche vliegtuigen in brand geworpen i wijl een torpedojager uit zelfde vlootfor- i matie ra, fcommentrefiers ontplofte en zonk. Bij dacovervallen boven de bezette i westelijke gebieden werden 15 Angelsak- i sische vliegtuigen neergeschoten. Door sterke formaties Britsche bommenwer- pers werd een nachtelijke aanval uitge- voerd op Neurenberg waar groote ver woestingen aan woonwijken, kerken, zie kenhuizen en kultuurhistorische monu menten werden veroorzaakt en de bevol king verliezen Jeed. Minstens 69 der aan- vallende toestellen werden bij dezen aan val neergeschoten. 29 Aug.: Storingsvluchten op enkele plaatsen in West-Duitsehland. 39 Aug.: Sterke luchtaanval op West- Duitschland. bijzonderlijk op de plaatsen Munchen-Gladbach en Rheydt. De ver woestingen en de verliezen onder de bur gerbevolking zijn aanzienlijk. 25 der Brit sche bommenwerpers werden neergehaald. 1 Sept.: In den verloop-n nacht vielen .sterke Britsche luchtstrijdkrachten Ber lijn aan. Docr nachtjagers en luchtafweer werden zij uiteengedreven zoadat geen concentrische aanval kon uitgevoerd wor den. In eenige stadswijken ontstonden aanzienlijke verwoestingen wijl de bevol king geringe verliezen leed. Andere sto ringsvluchten werden uitgevoerd boven het Rijksgebied. Bij al deze vluchten ver loren de Britten 47 toestellen, wijl daags voordien boven de 'bezette gebieden 8 ander vliegtuigen neergeschoten werden. Ter Zee wisten Duitsche duikbooten. in de kustwateren van den Atlantischen Oceaan en in de Middellandsche Zee, 5 ■schenen van samen 34.000 ton alsmede een destroyer en vier transportzeilschepen tot zinken te brengen. Zij torpedeerden ver ders een tankschip van 10 000 ton en schoten 4 Angelsaksische vliegtuigen naar beneden. Voor de Engelsche kust werd een for matie Britsche oorlogsschepen door het Duitsche verdragend geschut onder vuur genomen en een vaartuig werd in brand geschotsn. In de maand Augustus vierden aan de Angelsaksers volgende scheepsverliezen toegebracht: 2 kruisers, 6 destroyers, 1 duikboot, 1 mijnveger, 5 snelbooten. 5 andere oorlogsbodems, 70 koopvaarders van samen 377.000 ton gekelderd en 125 andere schepen van samen 580.000 ton getroffen. De zware afweerslag waarin de Duitsche troepen verwikkeld zijn op het Oostfront sedert den 3 Juli en geen onderbreking kende, blijft onverminderd voortwoeden. Het Duitsche Legerbericht van den 30 Aug. jl. wijst erop dat niettegenstaande deze onverpoosde hevige slagen de Sovjets niettegenstaande hun groote numerieke meerderheid er niet in geslaagd zijn het Duitsche front te doorbreken of op te rollen. Ook al wierpen de Sovjets, zonder acht te slaan op hun zware verliezen, steeds nieuwe troepen in den strijd, daar waar zij erin geslaagd waren door te bre ken, toch gelukte het de Duitsche troepen steeds opnieuw, dank zij den hardnekki- gen afweer en de tegenaanvallen de linies te houden en te heroveren. Waar uitwijkende bewegingen uitge voerd werden, geschiedde dit in volledige orde na de vernietiging van alle voor den vijand belangrijke objektieven en steeds met het doel het frent te verkorten en daardoor nieuwe reserves te winnen. Deze melding geeft een duidelijk beeld van den al gems enen toestand op het uit gestrekte Oostfront. Onderzoeken wij dit beeld naar de ver schillende sectoren dan krijgen wij vol gend nader overzicht van den thans he vig woedenden afweerslag. Aan het Koebanbruggenhoofd blijkt de strijd geluwd te zijn. Omvangrijke ope raties op dit terrein worden niet gemeld. Langs den Mius hebben andermaal he vige gevechten plaats gehad. Andermaal zetten de Sovjets hier zware aanvallen in. Bii hooge verliezen liepen hun aanvallen schinbreuk. Aanvallende Sovjets werden in den flank gestooten door een sterke Duitsche stoottroep die de Sovjets terug wierp en gevangenen en buit, binnen voerde. Om een verkorting van het front in dezen sector door te voeren hebben de Duitsche troepen de volledig vernielde stad Taganrog ontruimd, maatregel wel ke door het kommando der Weermacht reeds sedert eenigen tijd was voorbereid. Alle militair en ekoncmisch belangrijke installaties in de haven en in de stad werden vernietigd. De bolsjevisten welke de evakuat’ebeweging van de Duitsche troepen wilden hinderen, leden zware ver liezen door den afweer der Duitsche ach terhoeden en door de mijnvelden bij den ingang van de stad. Aan den Midden-Donetz werden even eens zware gevechten geleverd in de streek van Isjoem. Aanvallen der Sovjets werden er afgeslagen of door tegenaan vallen weer goedgemaakt, In het gebied van Charkov vielen de Sovjets, na een voorbereiding door artil lerie. gesteund door tanks en slagvliegers, opnieuw aan ten Zuiden en ten Westen van de stad. Bii hooge verliezen werden de Sovjets afgesiagen. In het raam van de beweeglijke oorlogvoering thans toe gepast door de Duitsche legerleiding werd in het gevechtsgebied van Charkov de nlaats Achtvrka ontruimd door de Duit sche troepen. Ten Zuid-Westen en ten Westen van Orel gingen de Sovjets andermaal tot sterke aanvallen over, maar ook in deze gebieden en ondanks een zeer sterke deelname van het luchtwapen, slaagden zij er niet in de Duitsche linies te door breken. In het Duitsche legerbericht van 1 Sept, werd melding gemaakt van zware gevech ten in het gebied van Rylsk, Sewsk en ook westelijk van Wjasma, waar alle Rus sische aanvallen, soms na gevechten van man tegen man, schipbreuk leden. Bii al deze zware gevechten leden de Sovjets andermaal zeer zware verliezen, o. m. aan tanks en vliegtuigen. Aan tanks verloren zij er 253 op 25 Aug., 218 op 26 Aug.. 161 op 28 Aug., op 29 en 30 Aug. 467, op 31 Aug. 91, op 1 Sept. 181. Hun ver liezen aan vliegtuigen waren: 104 stuks op 26 en 27 Aug., 82 op 28 en 29 Aug. In liet Hooge, Noorden werd een aanval op eén Duitsch konvooi afgeslagen en van de 50 aanvallende Scvjet-toestellen werden er 26 vliegtuigen neergshaald. In de West-Siberiscbe Zee kelderden Duit sche duikbooten drie schenen van samen 12,000 ton. wijl in de wateren Westelijk van Taganrog (Zee van Azov) lichte Duitsche zeestriidkracbten twee Sovjet- motorkannoneerbooten tot zinken brach ten. Andermaal bleef de strijd in het gebied der Middellandsche Zee beperkt tot actie in de lucht en op zee; Evcr.’-rtl word. Dinsdag jl. te Berlijn gemeld dat op Zon dag een sterke Engelsche afdeeling van 400 man een landing had uitgevoerd bij Reggio-Calabrië, aan de punt van de Ita- liaansche laars, maar dat de groep groo- tendeels vernietigd of verspreid werd. De overgeblevenen delen rond in de bergen en worden afzonderlijk gevangen geno men. Zij zouden tot taak hebben gehad een poging in het werk te stellen om een bruggenhoofd voor te bereiden. In hun strijd tegen de Angelsaksische scheepvaart boekten de Duitsche en Ita- liaansche luchtmachten volgende suk- sessen. 26 Aug.: Vrachtboot beschadigd in de haven van Catania; 27 Aug.: Een oorlogsschip en zeven transportschepen getroffen in de haven I van Algiers; 28 Aug.: vier schepen getroffen in de [havenj van Augusta;, Sedert het begin van den oorlog tot de helft van Augustus 1943, zijn samen 52 millioen brieven aan het Roode Kruis Comité te Genève gericht. Tijdens het eerste oorlogsjaar werden dagelijks 17.000 brieven besteld. Tegenwoordig is de da- gelijksche middelmaat van 69.000. In 1940 kwamen zes milliosn brieven toe, doch volgens de jongste statistieken is dit aan tal gestegen tot 20 ‘millioen. Alle talen van de wereld zijn er verte genwoordigd. Het openen, vertalen, na zien en het beantwoorden van de brieven geschiedt met de meeste zorg en in den kortst mogelijken tijd, zooals door het Roode Kruis meegedeeld wordt. (E. F.) 29 Aug.: Twee tankbooten van samen 16.000 ton en twee andere schepen ge kelderd in de haven van Augusta, wijl vier andere schepen beschadigd werden. In het westelijk gedeelte van de Middel landsche Zee nlaatsten Duitsche vliegtui gen bommen op een slagschip en op een kruiser; 30 Aug.: Nieuwe aanval op de haven van Augusta waar vier schepen van sa men 21.000 ton getroffen werden. Een tankbcot van 8.000 ton werd geraakt en ontplofte en een andere werd in brand geworpen. Duitsche jagers schoten in het gebied van Napels 26 toestellen neer uit een formatie van 69 vliegtuigen. Duitsche duikbooten waren ook zeer be drijvig in de Middellandsche Zee en kel derden een kruiser van de Aurora »- klasse, beschadigden een tweede, kelder den drie vrachtschepen van samen 29.000 ton en torpedeerden een groot transportschip dat zwaar beschadigd werd. In de Noord-Tyrrheensche Zee bracht on 14 Aug. een Italjaansche korvet een Britsche duikboot bulten gevecht en nam 5 officieren en 41 manschappen ervan gevangen. De Angelsaksische luchtmacht voerde luchtaanvallen uit o. m. op Foggia, Cro- tone, Pompei waar historische ruinen ge troffen werden, Tarente, de omgeving van Napels, Cosenza, Terni, Catanzaro, Civita vecchia, Pisa. Pescara, Salerno, enz. en verloor hierbij tientallen vliegtuigen. Naar uit Rome wordt gemeld werd Ci- vita-Vecchia, de oude havenstad der vroe gere Pauselijke Staten, door de geleden •bombardementen totaal verweest. Inzake de ontwikkeling van den strijd in de Middellandsche Zeè werd Dinsdag ji. uit Berlijn gemeld dat op drie ver schillende plaatsen, namelijk in Tunisië te Bizerta. op Sicilië te Augusta en ten slotte in Oran aanzienlijke concentraties van vijandelijke oorlogsmarine en lan- dingsbooten werden vastgesteld. De con centraties te Oran, in welk gebied een leger van 309.0C9 Franschen zich zou be vinden, acht men de voorbode van een landing op Korsika of Sardinië. De an dere concentraties worden, in verband gebracht met mogelijke landingspogin gen in Zuid-Italië. Ook in het Zuid-Oosten van Engeland schijnen vloot- en landingsbeoten in noe- menswaardigen omvang té zijn geconcen treerd. een omstandigheid die moet wij zen op een eenigerlei operatie tegen West-Europa. Het is voor de Duitsche militaire instanties uiteraard moeilijk om te onderkennen in hoeverre hier sprake is van misleiding of van werkelijk op handen zijnde akties. Tchoenking en Wanhsien werden door de Japanners gebombardeerd. Rond het eiland Vella la Vella, Sa lomon-groep, bracht de Japansche lucht macht talrijke oorlogsbodems en vracht schepen tot zinken. Naar een DrieStcekccnferentie der Geallieerden? Na de sluiting van de conferentie ven Quebec hield President Roosevelt een re de voor het Canadeesche Parlement. In deze rede verklaarde hij o. m. dat te Quebec het vast voornemen van de geal lieerden, de overwinning’ in zoo kort mogelijken tijdte behalen, op de con ferentie tot uiting gekomen, was. De pre sident sprak den wensch uit, dat de grootmeester van de intuïtie», Adolf Hitler, in den geest op de conferentie mocht tegenwoordig geweest zijn. Roosevelt beweerde dat de geallieerden dezen oorlog niet gewild hadden, doch dat hij hun opgedrongen geworden was. De bezetting van Sicilië noemde hij een schitterende overwinning. Anderzijds verklaarde Roosevelt bij een persconferentie dat er nog vele harde gevechten voor de deur stonden en dat de besprekingen te Kuebec bewezen had den dat deze oorlog een gesloten geheel vormde. Op Vrijdag 27 Aug. werd kond gemaakt dat de Engelsche Regeering, Noord-Ame- rika, Canada, Brazilië en Sovjet-Unie het Fransche dissidenten-comité te Algiers erkend hadden. Uit nader® berichten blijkt dat deze erkenning slechts voor- loopig is, en het niet erkend wordt als een Regeering van Frankrijk of van het Fransche Imperium, maar slechts binnen de specifiek door den oorlog bepaalde grenzen. Andere Zuid-Amerikaansche Sta ten evenals Tchoenking-China hebben het dissidenten-comité van Algiers nader hand erkend. Thans is er opnieuw spraak geworden van een Britsch-Amerikaansch-Sovjet- Russische conferentie. Te Moskou zou, naar Europapressverneemt, Molotov aan de Engelsche en Amerikaansche ge zanten bekend hebben gemaakt dat Sta lin zijn instemming zou hebben gegeven tot een conferentie Stalin-Churchill- Rooseveit. Anderzijds is de H. Maisky, gewezen Sovjet-ambassadeur te Londen, te Londen toegekomen tegelijk met den Britschen Minister Eden om, naar ver- W-,rts,.te Daarom is September ons zoo lief, en ontsteekt het in menig hart rijke en sprookjesachtige stemmingen. Het fruit wordt geplukt en de appeltjes, kalvijntjes en hondskoppen, reinetten en veelvuldige peren, Brugsche meisjes en smoutpeertjes, ze gaan den korf in en den zolder op. Want wat is er lekkerder dan dat moeder, als je ’s avonds je voe ten zit te warmen bij de stove, op ’t on verwachts een grooten appel uithaalt cn deelt. Of noten te kraken! Daarom is ’t dom van nu zooveel noten te snoepen totdat ge heesch klapt, als je er later zoo ’n aeugd kunt van hebben. En sedert de geleerde mannen en dokters, die alles gaan onderzoeken, gevonden hebben dat er zoo ’n onmisbare levensstoffen of vita minen in groenten of fruit steken, wil el keen er hebben. Zoek dus maai’ in uw tuintje of er geen plekske leeg staat, cm nog een fruitboompje te planten. September is ook de maand waarin de scholen weer herbeginnen. De kleinste pagadders worden door broertjes of zusjes, of door de gelukkige moeder naar school gebracht, met nieuwe broekskes en schortjes... En al het schoolvolk trekt weer op, een stukske in den broek, verstil gewasschen en gestreken voor hoe lang! met een boterhammeke in ’t korfje, of ’t keteltje voor de winterhulp- soep wat een schoon werk! met een versch en snugger gezicht, bruinge brand lijk de beiers, doorzond en door lucht, op den nieuwjaarsdag van hun schooljaar. Om weldra een opstel te gaan krijgen over Adieu, lieve zwaluw of Herist- gedachten of ai, nog erger! «Te rug naar school!...». Terwijl hun beenen nog in hun verbeelding langs de patatte- velden klavijsteren en ze met hun han den nog naar eieren en vogeljongen tas ten... Adieu, lieve zwaluw! En zooveel andere vogels zwermen broederlijk bijeen, schrij ven met zwierige letters hun afscheid in de lucht en trekken er van door naar streken waar het warmer en beter is! De zomer glimpt nog na in eenige schcone dagen, in ’t laatste werk op ’t land, in de blauwe luchten en zonnige verten, in ’t welige groen der boomen, doch de oogst is weg en ’t verbruint en ’t vervalt, het is de blos van een vrouw, die nog wat teer rood op de wangen toö- vert om haren man te verheugen... Het is de Herfst! L. J. Laat WINTERHULP uit alle ge schillen. - Uw doel weze HELPEN.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1943 | | pagina 1