a Elektrische Lasscher aföillh lOP Le Lobop I I f J VALERE DECORTE i FURET-Lascshers Zoekers s 1 CC 11 MUIZEN TE ANTWERPEN A PLAATST UW GELD IN VEILIGHEID o F •lumc iMik 2 QUASI-ARC ELEKTRODEN o X NIEUW TE KOOP GESTELDE HUIZEN TE GENT 3 Elektriciteit - Radio’s IEPERSTRAAT 102, POPERINGE Tel. 249 Handelsreg, leper 3051 1 HA. 84 A. ZAAILAND te BRIELEN, bit de Dorpplaats. 1 HA .28 A. 76 CA. ZAAILAND te BOEZINGE, niet verre van het Sas. »aB»®HBEasaaHSisi«aHB8«asa;a!Bmi I. - BOUWGROND 2. - WERKMANSWOONST I UÏT TER HAND TE KOOP GEEF ZE w a KUSTGEBIED te K' e ‘f! EEN WOONHUIS ISBfflBafflSaEJSBEaEaESSSffiaHHEiaSB - >j M Q LAPINEOL EEN WOONHUIS MET HOF 5 o 2" tó TWEE AANEENHOUDENDE EIGENDOMMEN EEN SCHOON WOONHUIS GELDBELEGGING OKKASIE BESTE WEIDE ETABL. GHISLAIN MAHY VERBEURD VERKLAARDE VOORWERPEN. 1 SCHOON HEERENHUIS gelegen te IEPER, Torhoutstraat Nr 7. I OVER TE NEMEN g Te ANTWERPEN: BRANDKASTEN BAUCHE goede okkasie brandkasten altijd voor radig. Aan- en verkoop. - Herstelling. - Ruil. Antwerpsche steenweg 375, BRUSSEL. - Tel. 15.74.97. 1 AUTO’S EEN ALLERBEST GELEGEN HOFSTEDEKEN AUTOMATfEKE BALANSEN JOS. COBBE-NUYTTENS, leperstraat 129, Roece'-are. AUTOS TE KOOP SCHOONE MEUBELS EN LIJNWAAD GOUDBELEGGING WELGELEGEN HUIS WOONHUIS jffl3B®n3!WH!s®aaffls33®st!M;sa^E!iS!a STUDIE VAN DEN NOTARIS TERSEST te TIELT. EN MOBILAIRE VOORWERPEN EEN SCHOON WOONHUIS .net afhankelijkheden en grooten hef, goed geschikt voor bouwgrond, gelegen te WIJTSCHATE, langs de Kemmelstr., gekadastreerd sectie A, Nrs 61-n en 224-1, groot 10 aren. tBSSSESBEJS!ïïSaBaS3HaaBB8BBB33 raaBaBBBra^SBKBBKRBSBMSBBBB fUIT TER HAND TE KOOPS ANTV/S^PEN I IWINKELHUIS mat inrij> en magazijn, G 1beste Ugg.; 2 appart., 6 pl-, badk. Nieuw. '[Opbrengst 18.009 fr.; 155 M2. Okkasie. 5 4S0M0 Frank. S SCHRIJFMACHIEN. STEEDS IN VOORRAAD X'. -••• •meat.iwrxwrwrjtuMg EEMGE UITSTEKENDE GELDBELEGGINGEN PRACHTIGE EN RIJKE MEUBELEN EN MOBILAIRE VOORWERPEN BESCHIKBARE AUTO’S PRACHTIGE EIGENDOM begrijpende: dubbel villa met garage en re mise, enz., park en mastbosschen, groot 11 hectaren 46 aren 5 centiaren, SCHOON EN GERIEVIG WERKMANSBUIS ALLE BENOODIGDHEDEN VOOR GROOT OPBRENGSTGEBOUW bestaande uit het welbekende Grand Hotel Monopoleden hoek uitmakende van den Zeedijk, er geteekend Nr 299, der Raver- sijdestr. en der toegangsrampgroot 404 m2. M. FLEURIX. Algem. Agent voor Eelgie «■■■■■■■■■■aMBHHanaKBacBBB» TE KOOP MEN ZOEKT TE KOOPEN GEVRAAGD VRAAGT PLAATS TE HUUR VERLOREN WAAR U OOK ZUT HOFSTEDE EII3SS2aMEUIS3SSiiaB6BlSBKEaaMB GEMEENTE ADINKERKE. nnt BIJ RECHTSMACHT LM}O UIT TER HAND TE KOOP A i bed, uit naaima- IIUIZEN TE KOOP TE ANTWERPEN Verg. R. C. 101/S2. STAD IEPER STAD VEURNE UIT TER HAND TE KOOP BIJ UITSCHEIDING VAN BEDRIJF ?w i t» llllj A ;o: s i A A [k l v Ji-' t>J STUDIE VAN DEURWAARDER MARCEL NUYTEN te MEESEN, STUDIE VAN DEURWAARDER G. GYSELEN te VEURNE. STUDIE VAN DEN NOTARIS ANL’-tÊ SOETE te MEENEN. Laat WINTERHULP uit alle ge- schillen. - Uw doel weze HELPEN. STUDIE VAN DEN NOTARIS J. CLOET te OOSTROOZEBEKE. 1938 1937 1937 1937 Iloofddepot: APOTHEEK DELANOTE, Langemark. Schoon 1UIS, 2 Het wordt verkocht in papieren zakken van 50 kgr., ZONDER ZEGELS. Verg. R. C. 447/13. c E. INSTEL: MAANDAG 15 NOVEMBER 1943, OVERSLAG: MAANDAG 29 NOVEMBER 1943, telkens om 2 uur namiddag, ter herberg «Het Wit Paard», Duinkerkestr., te Veurne, van: ■o Erkend Verdeeler KANTOOR VAN DEN NOTARIS VAN EECKE te POPERINGE. UIT TER HAND TE KOOP: KANTOOR VAN DEN NOTARIS E. LEMAHIEU te IEPER. ..j^L voor goe- ■7- A.t.D. UIT TER HAND TE KOOP: 1. In de omstreken van Poperinge; Ongeveer 97 a. 90 ca. beste ZAAILAND en BOUWGROND. 2. In de omstreken van leper: Ongeveer 77 aren beste WEIDE en BOUWGROND. Inlichtingen en voorwaarden ter studie. innaBBaiHBlBSBKnHIBMrSMnBB STUDIE VAN DEURWAARDER GEORGES TAHON te IEPER. UIT TER HAND TE KOOP te HOOGSTADS, langs de groote baan Veur- ne-Ieper. te HOOGSTADS, met 7 a. 90 ca. erve en hof. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie. VOOR ANTWERPEN: Meir, G7. Tel. 383.63 en 345.69. om FLandriq te NATIONAL IMMOBKJER, 21, Quinten Matsyslei, 31, ANTWERPEN - Stadspark. Tel. 298217 (5 lijnen.) Verg. R. C. 101/391. (gedeponeerd merk) IS GEWAARBORGD AAN HET ANALYSIS 7 PHOSPHOORZUUR oplosbaar in de minerale zuren. 10 VRIJE KALKOXYDE. 40 CALCIUM CARBONNAT. Een beste partij ZAAILAND TE PLOEGSTEERT, groot 33 aren. Inlichtingen ter studie te verkrijgen. lasssaBBBBBauuMMMBBiaaaEii* z. OVERSLAG: DONDERDAG 11 NOV. 15'3. om 2'5 ure namiddag, te T’elt. ter herberg «De Gouden Fluim», op de Markt, van: VOOR BRUSSEL: Koninklijke straat 25-27. Tel. 17.33.28 cn 17.37.54. Verg. R. C. 101/5. HET SAMENGESTELD AMENDEMENT I I q u* SCHOON MOBILAIR en verdere roerende voorwerpen OP MAANDAG 15 NOVEMBER 1943, om 1 uur stipt namiddag, ten huize van den Heer Henri Asseman-Legeln, Pannelaan Nr 10, te Adlnkerke, en ten verzoeke der erfgenamen van wijlen Mevr. Désiré Van- houtte-Vsrmelreopenbare verknoping, van: Eetplaatsgarnituur, slaapkamergarnlturen tweecontinukachels Clney schoone cuisi- nière «Ciney», gasréchaud met drie vuren en oven Cineycoffre-fort met vier se creten, electrisch verwarmingstoestel, tafels, stoelen, groote eiken kapstok, keukenkas ten, enz. Volledig eetstelsel, koffiestelsel, glasstelsel in cristal, muurtellooren in Delft, allerhande glas- en glelswerk en keukengerief. Verders waschbassins, waschketels, ladder en trapladder. Gewone voorwaarden. Comptante betaling. (BBBBBBBBBBBBBBSBEBBBBBBBBBH De openbare verkooplng vastgesteld op B November a. s., van een HANDELSEIGEN- DOM te Langemark, Korte leperstraat, IS ONBEPAALD 'UITGESTELD. IBBBflBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBflKI KANTOOR VAN DEN NOTARIS LAHAYE te POPERINGE. STAD VEURNE. met 150 m2 erf en hof. Roodestraat Nr 23, kadaster wijk C, Nr 217 b/2. Bewoond door M. P. Deburchgraeve-Hein- richs. >4 Instelpremie. MBBBBBBSBKSBBBBBBSaiaBBBBaBB KANTOOR VAN DEN NOTARIS FLOOR te VEURNE. WOENSDAG 17 NOVEMBER 1943, 3 uur nanrddag, ter herberg Café Veurne, Groote Markt, TOEWIJZING in een» zitting, van: STAD VEURNE. 1 A. 83 ca. 19 dm2 ACHTERGROND kadaster wijk C, deel van Nr 87q/6, palen de aan de HH. Emeric Dequidt, Jozef De- quidt, Mevr. Adriana Mahleu en de Maat schappij der Goedkaope Woningen. STUDIE VAN DEURWAARDER G. GYSELEN te VuURNE. INSTEL: ZATERDAG 20 NOVEMBER 1943, OVERSLAG: ZATERDAG 4 DECEMBER ’43, telkens om 4 v> u., te Meenen, Kortrijkstr. 1, ter herberg In den Beer OPENBARE VERKOOPING VAN EEN WOONHUIS te MEENEN, Kerkstraat Nr 6. UUaBBEBBBBBBBBSBBBBHIB!l3BÈB KANTOOR DER DOMEINEN TE MEENEN w Q h>«: EN ZE ZUL- LhN KAP VET ZIJN. zi u.ic xje; o iiv.v.a»^, ur a wau. vc j.o «De Gouden Fluim», op de Markt, Stad TIELT. Bwanastrant, (ook genaamd Waaiberg) Een schoon en welgelegen perceel BOUWGROND gelegen alsvoren. dicht bij de Nieuwe Statie straat en bij de Spoorwegstatiehebbende een» facade van 23,60 m.“ samen groot 5 aren 65 centiaren. Verdeeld in drie koopen. Onmiddellijk vrij. Recht van samenvoeging. STUDIE VAN DEN NOTARIS ACHILLE SAGON te I2EGEM. INSTEL: VRIJDAG 12 NOVEMBER 1943, OVERSLAG: VRIJDAG 26 NOVEMBER 1943, telkens om 4 uur, te '«eenen. Bruggestr. 310, In de Groote Pihte», OPENBARE. VERKOOPING VAN te MEENEN, Bruggestraat 267/a, groot omtrent 1 are 43 centiaren. Ingenottrtding met de betaling. (BBHBBBBBBMBMBBBBBniMSBBBHU STUDIE VAN DEN NOTARIS GHEKIERE ia MEENEN. P «5 M Q .M •g- Terechts- is :;v. t" .2, a:~ m.: 23 pl. K groote garage; iets prachtigs. Uit- <3 1 tende staat. E. 150. 395.000 Frank. De Popertngenaar - Hoo/dopstelleruit lever en drukker: Valere Sansen-Vanneste ’opsringe, - Toelatingsnummer P 24, UIT TER HAND TE KOOP TE MEENEN - BARAKKEN waarvan een dienstig tot herberg, zeer gun stig gelegen op enkele nieters van de grens. Inlichtingen ter studie. IEE3ï5EÏBI5!SnSS’!lf??!>55K!!3S5H!BB5'3!»5EBH3 KANTOOR VAN DEN NOTARIS FLOOR is VEURNE. INSTEL: VRIJDAG 19 NOVEMBER 1943, OVERSLAG: VRIJDAG 3 DECEMBER 1943, telkens om AVj uur, te Meenen, ter herberg Café Beige leperstraat Nr 47. OPENBARE VERKOOPING VAN te MEENEN, Nieuwstraat 15, groot 95 centiaren. Vrij gebruik met de betaling. ZEIL, in Amerikaansch wit doek, voor visscherssloep. Nieuwe staat. Mast 6,20 m. Gaffel 4,50 m. Boom 9,20 m. Alle inl.: Depreter A., Brouwerstr. 16, Antwernen. groot 1 hectare 73 centiaren. Zich wenden bij Notaris THEVELIN te Meesen. Tel. Kemmel Nr 1. gSaSBBBSaSESaBSSBffiSSBBISBXaBB STUDIE VAN DEN NOTARIS I» WERQUIN ta NIEUWKERKE. UIT TER HAND TE KOOP HUDSON, 1939, luxe, 17 PK. PEUGEOT, 49, sedan, 6 PK. FORD, 38, sedan, 12 PK. FIAT, 33, Simca, 5 PK. OLDSMOBILE, 38, coupé, 19 PK. CITROEN, 38, familiale, 11 PK. CHEVROLET, 36, luxe, 18 PK. FORD, 40, taunus, 6 PK. Sint-Jacobsnieuwstraat 41, Tel. 506.91. GENT. Waterloolaan 51, BRUSSEL. Tel. 11.33.33. MAANDAG 15 NOVEMBER 1943, om 13 uur, ten huize van M. Gustaaf Creus-Bouw. schoenmaker, te POPERINGE, Komstraat 10, PUBLIEKE VERKOOPING VAN MEUBELS en HUISRAAD waaronder: Tafels, stoelen, beddens met res sort., commoden. keukenstoof, zetels, regula teur. schouwgamltuurkeukengerïef aller hande, hovenleralaam. enz. Onder gewone voorwaarden en met gereed geld seffens na de veiling te voldoen ter her berg In den Homme’.ze.k Paardenmarkt, Poperinge. ■SBSBBBBBBBBBB8BW33MBBBBBBW STUDIE VAN DEN NOTARIS ERNEST DE COCK te IEPER. OPENBARE VERKOOPING VAN De Ontvanger der Domeinen te Meenen zal overgaan op MAANDAG S NOVEMBER 1943, om 2 uur namiddag, op de binnenplaats der Rijkswacht, Vander Meerschplaats, tot ds openbare verkooplng van: 1) 3 Oud» Ri.lwieflramen; - 2) Oude Auto «Renault»; - 3) 1 Molen, (graan); - 4> 46 Jutte zakken. Inlichtingen ten kantore. Statiestraat 40. Gereed geld. Kosten 18 STUDIE VAN DEN NOTARIS WESTERLINCK te HOOGLEDE. 89 koopen Eiken Snoeihout, (van boomen sedert 40 Jaren niet meer ge snoeid) dienstig voor staken, hooiruiters, brandhout. Met gereed geld, Achilre Vanaepoele, boschwachter te Vlads- loo, zal de koopen aan wij zen. Vergadering aan koop één. STUDIËN VAN DB NOTARISSEN RENÉ. LINGIER en M. QUAGHEKEUR, beiden te Oostende. UIT TER HAND TE KOOP Inlicht.: MAERTEN ALBERT, Kasteel straat 3, WERVIK. F. i- ■a F EURGERSHUIS, Vallaar; 65 m2 opp.; 8 pl.; gevel 5.50 m. Prachtige omgeving. Opbrengst 6.600 fr. per iaar. E. 116. 140.000 Frank. 5 OLDSMOBILE, luxe, 4 deuren, 1939 g PEUGEOT 402, luxe. 1939 OLDSMOBILE, luxe, 4 deuren, 1938 g CHEVROLET, master luxe, s PACKARD, 8 cyl., luxe, S DODGE, 4 deuren, luxe, CHEVROLET, 2 deuren GARAGE SEEUWS, 5 Baliestraat IC, GENT. E Verg. R. C. 532/2. 3 Verg. R. C. 134/2. ■e/ INSTEL: DONDERDAG 11 NOVEMBER 1943, TOESLAG: DONDERDAG 25 NOVEMBER ’43. telkens om 21'. u. n?middag zeer stint, ter herberg ’t Hof van Commerce Plaats, te Kachthem, van- groot TT aren 54 centiaren, bekend ten ka daster sectie B, Nrs 309 370 en 371, ter gemeente KACHTEEM, Beselarehoek (bij den «Draaitop»). Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van Notaris Ach. SAGCN, te Izegem. STUDIE VAN DEN NOTARIS DONCK te IZEGEM. Verg.R.C.607/13. g Vlesschblokken - Koelinrichtingen - Cutters elektrieka wolven - Slagerij- machines - Beenhouwers- en Slac.h- tersbenoodigdheden. Automatische, elektrieke Waterzuig- pompen voor pachthoeven. AAN DE VOORDEELÏGbTE PRIJZEN. Verg. 669/46 CPENBARE VERKOOPING VAN OP MAANDAG 15 NOVEMBER 1943, om 10 uur stipt voormiddag, op de koer van het gasthof «De Gouden Leeuw», bij Heer T. Dipreltere, Weststraat, te Diksmuide, zal Deurwaarder GEQUIERE voornoemd, over gaan tot. de openbare vrijwillige verkooping van volgende goederen: Eetplaats in eik, bestaande uit tafel, buf fet. spiegel en zes stoelen. Drie slaankamers, bestaande nachttafels, lavabo en spiegelkas. Schoone acajoubedden, matrassen in wol en fiocon. buffetten, kassen, commoden, ta fels. stoelen. Piano merk «Montel de Paris», naaima- chien met inslaande kon. cchrijfmachien waschmachien met wringër, fonograaf, gras- machien, kindervoituur. LIJNWAAD: Lakens, fluwijnen, tafelklee- den, dekens, enz. Verders nog allerhande voorwerpen te lang om te melden. Gewone voorwaarden en met gereed geld. UIT TER F®’D TE KOOP CENTER DER STAD MEENEN ...et poort, magazijn en hof, groot 6 aren. Inlichtingen ter studie van voornoemden Notaris. 1BBBBBBBBBBBBBSBI9B3BBB@B13HBB STUDIE VAN DEN NOTARIS GHEKIERE te MEENEN. OPENBARE VERKOOPING VAN met erve, land en bouwgronden, te IZEGEM, LendeWestraat 119, verdeeld in 5 koopen, samen groot 30 aren 16 centiaren. Recht van samenvoeging. TOESLAG: DONDERDAG IS NOVEMBER ’43, om 3 uur namiddag, ter herberg Do Grooten Hert», te Izegem, hoek Markt- en Geatstraat. STUDIËN VAN DB NOTARISSEN POLLET te ESSEN en SOENEN te RUDDER.VOORDE. INSTEL: DONDERDAG IS NOVEMBER 19-13, in «De Arend», Markt, TOESLAG: DONDERDAG 2 DECEMBER ’43, in «De Keizer». Kapellest-aat. beide te Meulebeke, telkens om 3 uur, van: ZEER SCHOON LANDSCH WOONHUIS en 29 A. 49 CA, TE. MEULEBEKE. dicht de steenw-g naar Denterrem. Pachter: Cara. Vla-’raynch-Debrcbmidcrc, 800 fr. ’s jaars, tot 1 November 1949. Instelpremle. van 25 gr.: 3 frank; 11,50 fr; 50u gr.: 45 fr.; Voor 2 kgr. prijzen op aanvraag. alle gespecialiseerde drogisterijen. Zooniet OPENBARE VERKOOPING VAN MEUBELS Door het Ministerie van Deurwaarder NUY TEN, ts Meesen, zal er op DONDERDAG 11 NOVEMBER 1943, om 10 ure voormiddag, ter Groote Markt te Meesen. overgegaan worden tot de openbare en rechterlijke verkooping van de volgende Meubels en Mobilaire Voorwerpen, bestaan de uit: Régulateur, tafels, stoelen, stoven, buffet, mansvelos, naalmachlen merk «Singer», kleer* kas. een schoon baalde ruin paard (4 laar oud) en een schoon vosde ruinpaard 16 jaar oud) met volledig harnas, vier melkkoeien, drie bruine vaarzen, een jaarling en vier kalveren, drie zwijnen, een pikmachien met binder, aardanpelmachien, een maalmachlen, een zaaimachlen, twee wagens, twee drlewiel- karren, drie eggen, een rolle, een ploeg, een Jumelle, een ressortegge en allerhande voor- wernen te lang om te melden. De verkooping geschiedt komptant en zon der kosten. IBBE3BRRCia9SBBnE!ISWHnBS>!t3iag^®sa!3 STUDIE VAN DEURWAARDER PAUL FLAMEY te WERVIK. OPENBARE VERKOOPING VAN Vrij van gebruik. Om te bezichtigen sleutel te bekomen bij nilaire Lefever, Schoolstraat 18, Wijtschate. Eigendom der Familie Thorez-Brion. BENIGE ZITDAG: VRIJDAG 12 NOVEMBER 1943, om 2 V, uur namiddag, in de Verhoorzaal van het Vredegerecht te Meesen, Groote Markt, ender bet Voorzitterschap van den Heer Vrederechter. STUDIE VAN DEN NOTARIS THEVELIN te MEESEN. MERKWEERDTGE VERKOOPING VAN ALLERSCHOONSTE MEUBELS EN MOBILAIRE VOORWERPEN te KEMMEL (Plaats). OP ZONDAG 21 NOVEMBER 1943, om 1 uur stipt namiddag, in de herberg Café Casinobewoond door Heer Valère Grysoole, t» Kemmel, Plaats, zal voornoem den Deurwaarder GEORGES TAHON, te leper, openbaarlijk verkoopen; Twee schoone volledige SLAAPKAMERS in eik, bevattende eik: bed met ressort, la vabo, twee nachttafels en spiegelkas, wollen matrassen Schoone volledige EETZAAL in eik, bevat tende: tafel. 6 stoelen, buffet en spiegel. Verders: Schoone piano, radio. Luidspreker, buffetten in eik en andere, secrétaire in aca jou, salon en andere tafels, hoeveelheid stoe ien, twee schoone jachtstoven, her bergstoof cuisinière in émail, waschstoof, was'chma- chien, lessiveuse en bassins, feu continue, prachtige schouwgarnituren. régulateur en andere uurwerken, groote douche in galva nise (500 liters), melkkeern (20 liters), mans- en kmdei-vela’s. kaders, printen, spie gels. naaimachien. schaprade bascule,, cof fre-fort, houten en ijzeren bedden, enz. Verders hoeveelheid tapijten, sarglën, la kens, spreien, enz. Al de tekoopgestelde goederen zullen mo gen bezichtigd worden den dag der verkoc- ping. ’s morgens van 9 tot 11 U uur. Gewone voorwaarden, met komptante be taling STUDIËN VAN DE NOTARISSEN VAN DF.N BOGAERDE te BESELARE en VAN EECKE te. POPERINGE. 1. Een goed en welgelegen CAFÊ.t in ’t Centrum. fc 2. HEEL SCHOON BURGERSHUIS. 3. TWEE HEERENHUIZEN. 4. HANDELSHUIS, bijzonder ge-| schikt voor groothandel (zooals, garage,! bierhandel, carrosserie, magazijn, enz.).j Uiterst wel gelegen. 5Langs de baan Elverdinge-Zuid- schote: SCHOON WOONHUIS met seal- lingen en 30 aren land. Nadere inlichtingen bij G. BOUR- DEAU, makelaar in goederen, Rijsel- S straat '.6, IEPER. - Tel. 163. STUDIE VAN DEN NOTARIS GHEKIERE te MEENEN. MAANDAG 15 NOVEMBER 1943, om 3 uur namiddag, ter herberg «De Peer- denposterübij H. Oscar Chys, te Gits, Kruiskalsijde, INSTEL MET PREMIE VAN Gemeente, GITS, Noordabeeistraat. Een zeer gfirievig WOONHUIS met stallingen en medspaande tuin en land, samen gróót 58 a. 63 ca., staande en gele gen langs de Noordabeeistraat. Bewoond en gebruikt door M. Eugeen Vandekerckhove zonder geschreven pacht- voorwaarden STUDIE VAN DEN NOTARIS DE BR.ABANDERE te MEULEBEKE. OPBRENGSTHUIS, bij Stadspark; 3 verd.; uitstek, staat; parketvloer, badk. 3 Opbrengst 14.0,00 fr. 360.000 Fr. g WINKELHUIS, bij M-’ir. Spotprijs. 3 225.000 Frank. - 2 WINKELHUIS, Berchem, 4 apoart.; Jg nieuwgebouwd: zeer net; uitstek, staat. C g 275.000 Frank. K 2 HANDELSEIGENDOM, bij Itallelel. g K gekend in heel de stad. Opbr. 35.000 5 Kxrank. 900.000 Frank. 5 BUILDING, nieuw kwartier, nieuw 3 5 gebouwd; ultra modern, lift, badk. in 3 S ieder appart. 4.000.000 Frank. 3 *3 Enz., enz. Alle eigendommen zijn In perfekten 3 staat en zijn zeer rendeerend. e g Nadere inlichtingen alle dagen te be- 2 g komen van 9 tot 12 uur. Foto's ter In- g zage. Vraagt ons kosteloos inlichtingen S is vooraleer U te verplaatsen. K K Zich wenden of schrijven: G C ZAKENKANTOOR M. DITILLIEU, S Koningin Elirabethlaan 91, Brugge. S p Tel. 325.07. - Bureel van 9 tot 12 u. g WIJ BIEDEN 8 tot 10.000 FR. VOOR Schrijven: B. P. Nr 2, Brussel, 10 D. (Verg. C05/23.) ZAKKEN in papierweefsels of vol papier (allerhande afmetingen). 0 VERPAKKINGSDOEK in papierweefsels (verschillende breedten). t DADELIJK TE BEKOMEN tegen: 1. - Aankoopvergunning voor industr.tsxtielprodukten (afgel. door Textielcentr.) S 2. - Bon voor industrieele produkten (afgel. d. de Hooidgxoep. AmbaChtswezen). S JER. LEFEVERE te ROESELARE, Bruggesteenweg 1. |l (Erkend Veraeeier) Tel. 1495. Alle inliclitingen over het bekomen van vergunningen worden gaarne medegedeeld. Te Antwerpen: ANTWERPENBe!»rêletr>ePRRJN1537V. HUIS, 3 verdtep’ngfn. Cftftd vefhutird; 460.000 Frank. BEKCH3M Nieuw Kwartier)I modern HANDDLS-OPBRENGSTHc verdiepingen: geval 6 fti.; 155 m2. 480MO Frank. ANTWERPEN (Zuid): OPBRENGST- HUlS met magazijnen, 2 verd. Zeer goed onderhouden. Gevel 12 m.: 130 m2. Goede opbrengst. 600.000 Frank. Vraag volledige lijsten aan Voor aankoop van een auto wendt c 5 U tot het gekende adres: FIRMA DAUWE, 'S Tcntooustellinglaan 15, GENT. Huis van vertrouwen voor alle g moderne wagens. Verg. R. C. 532/80. g STA» WERVIK Groote Openbare en Vrijwillige Verkooping van .i.iao’ „Frank.’ OP MAANDAG 8 NOVEMBER 1913, om 1 y> uur ’s namiddags, in de groote feest zaal tan ’t Kapittel», Ooievaaxstraat te Wervik, zal er overgegaan worden door het ambt van Meester PAUL FLAMEY, deur waarder te Wervik, tot de openbare en vrij- wl’lige verkooping van. 1. Eene zeer schoone moderne EET PLAATS in eik. bestaande uit. buffet-argen- tler, grooten dressoir, tafel met verlengsels en zes stoelen. 2. 'Eene ‘rijke EETPLAATS in mas sief eik. stijl Lodewljk XVI, bestaande uit: twee buffetten, een tafel met verlengsels, zes stoelen en schouwspiegel. 3. Eene nrceMigc moderne SLAAPKA MER in eik. bestaande uit grocte kleerkas met 1/3 linnenkas. lavabo, bed met ressort- bak en twee aantehechte nachttafels. 4. Twee schoone SLAAPKAMERS in massief eik. bestaande ieder uit kleerkas met spiegels, lavabo, bed met ressortbak en nacht tafel. 5. Een zware BRANDKOFFER (van mid delmatig» grootte!. 6. Een volledige BIBLIOTHEEKINRICH- TING, bestaande uit schoone bibliotheek, bureel (minister) met bureelzetel, alles in eik. 7. Een zeer schoone PIANO, in zeer goeden staat. 8 Een nroote partij MEUBELENwaar- onder spiegelkassen, een canapé, twee club- zetels. een naaimachien merk «Lister» met Inlivgend» kon. een salontafel, buffetten, tafe’s en stoelen, een wollen matras, biblio theek, een waschkeern met electrteke motor merk «Falda». een cuisiniers «Godin», een kinderve'o, een kinder vol tuw. een fsto-anna- raat met. voet, schoowgamiturennachtta fels. lavabo’s, kapstokken, sniegels, sclrilde- rijen. en tal andere voorwerpen, ts lang om te melden. Tentoonstelling: on Zondag 7 November 1S43. gansch den dag. en op Maandag 8 No- vemb»r 1943. van 9 tot 12 uur.. P. S. D» v-rl-ooplng zal eindigen vóór 6 ”w 's namiddags. Gewon» voorwaarden en komptante beta- IfeT. •BBHBWSHiraEBS3HBSIBBB8IHaB!3B®B STUDW VAN DEN NOTARIS R.AMAULT te WERVIK. Te ANTWERPEN: Prachtige HAN-K DELSZAAK. Groenten, fruit en alge-g meene voedingswaren, Dagelljksch ont- K vangsten 3.000 fr. Gelegen rijk kwar- tier; zonder concurrentle-mcj-lijkheid. Te huur met overname: Allerbeste PACHTHOEVE; 9 hectaren, streek GEMBLORRS. g Te huur met overname: g Beste PACHTHOEVE; 80 hectaren, <R streek CHARLEROI. Schrijv.: A. NOPPE, Izegemstr. 243, RUMBEKE. KATII. PERSONEN: Om krist, huwe lijk aan te gaan, wendt U tot de De Kristen HaardHuwelijkswerk. Postbus 58 Verviers of Postbus 107 Antwerpen. Inricht, v. vertr. Ref. van priesters. Ge- heimh. op eerewoerd. Talrijke gelegenhe den. Meer dan 120 huwelijken in 1941. (2 Fr. bijvoegen voor VI. document en lijsten). Verg. R. C. 79512. Geheel of Gedeeltelijk te HEIDE-KALMTHOUT, Zandstraat. Te bevragen ter studie van den Notaris GELDOF, Breedestraat 6, te Antwerpen. STUDIE VAN DEN NOTARIS VAN DEN BOOGAERDE te BESELARE. I MAANDAG 15 NOVEMBER 1943, om 12.30 u. stipt namiddag, te VLADSLOO, in den Fraethoek, MERKWAARDIGE VENDITIE VAN 39 koopen twaalfjarig-e Taillie op stam INSTEL: DINSDAG 23 NOVEMBER 1943, TOESLAG: DINSDAG 7 DECEMBER 1943, telkens om 2 y3 uur stipt, ter herberg De Zwarte L'euw Markt, te Oostroozebeke, bij M. Jos. Scynaeve, van: te OOSTROOZEBEKE, Olieberg, groot 2 aren 57 centiaren, sektie E, Nr 306 u. In huur, zonder geschrift, bij M. Henrl Lippens, mits 72 fr. per maand. Instelpremie. IMHBBMBBBBBBiaBBaDBBBBaBBBB STUDIE VAN DEN NOTARIS GELDOF te ANTWERPEN. 6nO <5 PsS °fioö GJT> Product a»ngenomen door W.N.V, N' 8078/2 N. V. PEftSlL, BKUSSêL V6LXOCHT ZONDER ZEGELS ASPRO wat een voorzienigheid voor een f gezml Steeds klaar tot het voorkomen van de t kwaal, het stillen van de pijn, spoedig heeft het een einde gemaakt aan verkoudheden, griep, L keelpijn, hoofdpijn, of aanval van rheumaiief: zoodra deze zich voordoen En wat is het ge- makkelijk in het gebruikt Slik met een beetje water enkele tabletten in volgens de voorge-' schreven dosis, dat is alles Onmiddellijk keert W dat heerlijke gevoel van welbehagen terug ASPRO vermoeit maog noch hart. OP DINSDAG 16 NOVEMBER 1943, om 3 uur namiddag, tsr Gehoorzaal van het Vredegerecht, Gerechtshof, te Oostende, INSTEL MET PREMIE VAN Stad OOSTENDE (Mariakerke-Baden) Bevattende namelijk: Keldermgen: provi sie-, wijn-, kolenkelders en keuken; - Ge lijkvloers: hall, grcote restaurantzaallees zaal, afwaschkamer, bureel, voorraadkamer, 2 w.c.’s en lilt; - le, 2e, Sé cn 4e verdiep: ieder 15 slaapkamers, badkamer, bergplaats en w.c.; - Mansarden. Alle rechten, op eventueele vergoeding voor oorlogsschade aan de gebouwen zijn ia den verkoop begrepen. CnmlddeuljK genot. 1. - Twee nieuwgebouwde WERK- MANSHL1ZEN met 1400 m2 grond. g 175.000 Frank. 2. - Schoon modem OPBRENGST- fa HUIS, tegen St-Pietersstatie. Verhuurd 81 oorlogsprïjs 10.800 fr. 235.000 Fr. K 3. - Modern WINKELHUIS, te Sint- Sj Amandsberg. Verhuurd 3.950 frank. Ri 105.090 Frank. 4. - Klassiek EURGERSHUIS. tegen S Universiteit, met Ihof; 225 m2. 3 275.000 Frank. E 5. - Schoon EURGERSHUIS, in een- H trum. 175.000 Frank. n 6. - Schoon BURGERSHUIS. met M Ingerichte badkamer, in centrum. 2s 375.000 Frank. 7. - Modern BURGERSHUIS. gelegen H op schoone laan; 200 m2. 185.000 Fr. Fd AGENTSCHAP CLAEYS, Kortrijksche laan 58 - GENT. g Tel. 525.73. i TE KOOP WEGENS VERTREK Twee SLAAPKAMERS, in bleek massief eik, omvattende: bed 1,10 m. breed, veerbak, nachttafel met marmerblad, klassieke mo derne stijl, voor 2.000 fr., 1 stoel inbegrepen. SLAAPKAMER, bleek massief eik: groot bed voor 2 personen, veerbak, nachttafel met marmerblad, klassieke moderne stijl, alles geassorteerd, 2 stoelen Inbegrepen: 2.500 fr. Twee SLAAPKAMERS, oude stijl, nieuwe staat; bed, veerbak, nachttafel met marmer blad, groote lavabo, commode met marmer blad, spiegel en 4. schuiven. 2.100 en Heerlijke SLAA.PKAMER;. stijl Lcdewijk Xvl, massief ac&jou met bronzen versierin gen, van allereerste Fransehe constructie, eenig stuk, bestaande uit: zeer groot bed, veerbak, spiegelkas met 3 deuren, 2 stoelen, coiffeertafel met 4 spiegels en prachtig bo venstuk in gesqieed ijzer, nachttafel, Kris- tusbeeld, alles in zelfde stijl. 35.009 Fr. MATRASSEN, wol en paardenhaar, van 1.000 tot 1.900 fr., volgens grootte en kwali teit. HOOFDKUSSÉNS, pluim en dons:- 79 frank. EETZAAL, massief bruin eik, Renalssan.- ce-stijl: 2 buffetten, 6 gebeeldhouwde stoe len,’ tafel met 3 verlengsels, zeer groote schouwspiegel met eenstemmige kader. Zeer mooie labricatie. 11.750 Frank. Prachtig TAFELSERVIES, Fransehe fabri catie Lünéville versieringen gewaarborgd met de hand geschilderd, 59 stukken. 3.500 Frank. TAFELSERVIECENvoor middagmaal en ontbijt. KOFFIESERVIECEN, volledig en geassorteerd, in zeer schoon wit porselein, lichte versiering rozenen gouden boor den: 116 stuks voor 4.000 fr.; 50 stuks, bij komend naar vrije keus: 1.250 fr. Groote keus van GLEIS en MENAGIE- ARTIKELEN aan zeer interessante prijzen. FRIGO-KASTmet ijs. van bekend merk, nieuwe staat, inhoud 222 liter. 2 deuren, groote bak langs boven. 2.590 Frank. GORDIJNENzeer groote keus, aan alle prijzen, in zuivere zijde, fluweel, reps, toile van Jouy aan 20 fr. de meter, breedte 80 cm., in filet met geknoopte punten, aan 25 fr. de vierkante meter. Alles zonder rantsoenee- ringspunten. Elcctrische KROONLUCHTERS, in verguld koper, 4 lichten, 3 tulpen en groote schaal in geslepen glas, 650 fr.; kunstvolle kroonluch ter in gesmeed ijzer, 5 lichten, eenig stuk, 3.000 frank. Prachtigs VERLICHTINGS- SCHAAL in glaspasta, 8 hoofdkleuren, op fijne wijze gegravuurd, geteekend door den Meester De Vez. opgesteld in gesmeed ijzer, eenig stuk van zeer hoage kunstwaarde, 2.800 frank. PULVIRISATQR «Vermorel», voor tuin, met prespomp, inhoud 2 liter, ge heel in koper, gansch nieuw. 575 Flunk. ERONSSTUKKEN van Fransehe meesters. Schrijven, Best in de Fransehe taal, ter drukkerij dezer, Gasthuisstraat 15, Poperin ge, onder nummer 137. STUDIE VAN D3N NOTARIS de GRAVE te LOO. De verkoop::'.» van een WERKHUIS met grond, te Elverdinge, op Maandag 8 No- vember 1943, AAL GEEN PLAATS HEBBEN. Het meest doeltrefTende en zekerste produkt voor het verdelgen van SLAKKEN WORDT VERKOCHT: In pakjes van 25 gr.: 125 gr.: r 1 kgr.: 90 Ir. en kgr. Te koop in winkels en _.u schrijve men aan: Jan W ellenstraat 11-13, St-P.-Woluwe - BRUSSEL. Tel. 33.34.57. Verg. R. C. 155/7. BERCHEM (Nieuw Kwartier)BUR- GERS-OPBKENGSTIIUIS, 2 verdiepin gen, hol; 1S-3 m2. 190.009 Frank. BORGËRHOUT (Nieuw Kwartier) Schoon modern EURGERSHUIS, lng:r. badk., centr. verwarming, hof; gevel 6 m.; 195 m2. 200.000 Frank. ANTWERPEN (Stuivaib'rg-rasthuls) BURGERS-OPBRENGSTHUIS; IV, verd.; goed gelegen en wel onderhouden; hof met werkhui; 135 m2. 235.000 Fr. EURGERSHUIS met remise, Gerechts- II hof; opp. 175 m2; gevel 7,59 en r-- - 63 muntende staate S BURGERSHUIS met garage, aan Beer- s! schot; opp. 730 m2; gevel 8 m.; 18 pl. B Opbrengst 15.000 fr. E. 112. E 625.000 Frank. Zoo juist te koop gekomen, eenlge M gelegenheid: Modern BURCERSHUïd, H Deurne; 125 m2; gslljkvl. inkomg., sa-ij Ion, eetk., keüsen, koer, atelier. Hoog, n le verd. slaapkamers. Verhuurd aan H 6.000 fr.; 5 '/c geldbelegging. Prima on- M derhoud. Reuze geldplaatslng. 135.000 g| Frank, spotprijs. Een kcopje: Modern BURGERS-AP-B PARTEMEN lSHUiS, in nieuwe wijk der stad. Gelljkvl. inkomg. in olieverf, ca-H Ion, eetk, keuken, pómph., w.c.. koer. Hoog, appart. van zelfde indeeling. Gansch modern Uigericht. Nu verhuurd aan 650 fr. p. maand. Spotprijs; 155.C0U tronk. 5 Geld plaatsing. Welgelegen WINKELHUIS, in het cen trum der stad, tegenover Middenstatie, met 2verd., atelier; 99 m2. Waarde der [grond 300.000 fr, Huurw. 18.000 Eenlge gelegenheid tot het aankoopen van een goed gelegen winkelhuis op verkeersader. 425.000 Fr. Goedkoop. Reuze-groot WINKELHUIS in een der drukste straten der atad (Lange i'eel- dekensstraat); 939 m2. Gelijkvl. gr. win kel mst woning, gr. hof, 2 lux. appart. elk van 5 pl. Koogsr 3 slaapk. Prachtig onderhouden. 700.000 Frank. RENTENIERS - OPBRENGSTHUIS, bij Kg Stadspark, in zeer deftige straat. Door H één familie bewoond aan 12.000 fr. per ja jaar; 10 plaatsen. In goeden ctoat. ER 1:55.000 Frank. Utra modern WINKELHUIS, in nieu- we vzijk der stad. Gelijkvl. winkel, ate- lier. Hóóg. voll. appart. In prima staat. h| Een juweel van een huis. 250.000 Fr. M Ultra modern APPARTEMENTSGE- w BOUW (building); 12 voll. appart. van s| elk 8 pl.; met Ï8 m. gevel; 6S6 m2 be- H bouwu; lift, chauff., parq. in alle pl-, B stalen ramen. Nieuwe beuw. 3.750.000 E Frank. H Prachtig onderhouden HEEREN-OP- B BRENCoTHUIS, bij Hrederodestraat; B 125 m2; gevel 6 ra. Ben. 5 pl. Bov. 2 appart. Gansch in olieverf. Overal mar- mer schouwen. Gansch verhuurd. K 090.300 Frank. Vraag inlichtingen cf kom ons be- B zoeken. Wij zenden iemand met U mede voor het bezichtigen van cnlxle K eigendommen. Alles zonder verbintenis R c; kosten. Op aanvraag zenden wij U L foto’s. In Antwerpen vindt D 3 i 4',iE opbrengst van uw kapitaal. WONINGBUREAU B. HANS, Schoenmarkt 18, ANTWERPEN, g (tegenover Torengebouw) g Tel. 332.37. S Adverteervergunning 101/42. ------ g Wij hebben een prachtige keus van eigendommen en overgave van zaken met handelsregistersZend ons uw naam en juist adres en U bekomt rnze volledige lijst gratis en zonder verplich ting. a BURGERSHUIS, Boelaerpark; oppervl. 1219 m2; gevel 5,20 ra.; 12 pl. Inger. E badk Goed onderhoudenOpbrengst S 7.200 fr. per jaar. E. 127. 205.000 Frank. KLEINE ZAKEN worden grooter door reklaam en goeie waar. Wilt ook Gij uw zaak doen groeien adverteer in De Poperingenaar OPENBARE VERKOOPING VAN DEN NAAKTEN EIGENDOM eener schoon Burgershuis TER STAD IEPER, Surmont de Volsberghestraat 19. (De vrucht- gebruikster is gebaren in April 1876.) INSTEL: ZATERDAG 20 NOVEMBER 1943, OVERSLAG,- ZATERDAG 27 NOVEMBER ’43, telkens om 2 uur, te leper, in «Hötel de FranceColaertplaats, gehouden door M. André Cornette. Instelpremie. Bezoekdagen: Dinsdag en Donderdag, van 2 tot 4 uur. Sleutel te bekomen ter in koop gestelde huis, alsook Elverdingestraat 18, leper. STUDIE VAN DEURWAARDER CYR. GEQUIERE te DIKSMUIDE. STAD DIKSMUIDE BURGERSHUIS, bij Beerschot; opp. E 97 m2; gevel 5,15 ra.; 13 pl. Ultmün- 1 tends staat. Opbr. 6.000 fr. E. 135. 145.000 Frank. Oadio-Pick-Upp, met nieuwe platen, op 10 lampen, 13 W., gansch modern bij een modem meubel. A.t.D. ïjoerenvoiture met volledige lederen men- teuring voor paard. A.t.D. 'p-ombonnen, Muzieklessenaren en Boen» 1 borstel voor parket. Surmontstraat 28, leper. nven «Pieters», in zeer goeden staat, een jaar oud, voor 6 broeden. Bij G. La- I mote, Koksijdesbsenweg 9, Oostduinkerke. ïZindervoiture, merk «Swan», laatste mo- del, in nieuwen staat, versierd met chroom, rubberbanden. A.t.D. Accordeon, 5 reeksen, 120 bassen; Accor- deon, 4 reeksen, 95 bassen, alsook een Radio. Bij Julien Barbez, St-Blooi-Vocr- I mezele. I ederen Vest, in goeden staat, 90 cm. lang. Ketelberg, sectie D/104, Meule beke. Daar zwarte gelakte Kinderschoenen, maat 34, gansch. nieuw. leperstraat 117, Poperinge. j^eeordeon Lichtervelde A.t.D. Wringer voor waschmachien, zco gced als nieuw. A.t.D. Witte verlakte Cuisinière- Stosf. Bij Felix Liefooghe, Stavele. Schoone Keukenstoof. Bij Cam. Deman, leperstraat 88, Poperinge. Mieuwe Zaagmachien, best geschikt voor landbouwer, alsook nieuwe Rijbroek. Adres ter drukkerij. ^indervoiture, in goeden staat. A.t.D. KJestc Engelsche Thé. Zich aanbieden, zelf voor kleine hoeveelheden: Malou- laan 24, leper. Schoone elektrieke Wolir.achien met stef- zuiger. Lindenlaan 11. Veurne. Vscras van auto, met naven tmoyeux), draagvermogen 2.000 kgr., en Radia- batterij monobloc 120-160 volt. Bij Ge rard Vancoillie, smid, St-Juliaan-Lange- mark. Hffotor gas-pauvre Otto Deutz18 PK., “'met gazogene, in werking, alsook Wa- tervergaarbak, 2 m3, gegalvaniseerd, en Dynamo, gelijkstroom. 43 amo. 139 velt, met tableau. Reep in kemp, 70 m. lang. Idem 49 m., 3 c m. diam., nieuw. Bij Con stant Vermeire, Moorselestr. 1-3. Meenen. Schoone Stoof Ciney genre cuisinière, kreem-kleur. Plaatsstr. 54. Bikschote. broeikassen (een ruit) en Pir.iHbhkjes, beschikbaar. Oude Vestingstraat 22, Veurne. Onnoodig te schrijven, zich per soonlijk aanbieden. Allerhande Materialen voortkomende van afbraak, nog steeds beschikbaar. 2ich wenden: Decrcos André, Noordburgweg 37. Veurne. paardenrijtuig met vaste kap, op lucht- banden 15-50. Draagvermogen 600 kgr. Vermeulen A., Oude Vesten 32, Ventre. Wol met weinig erin. Roesbruggestr. 63, Watou. Meubels en Haarkappersgerief, heeren en L,i dames. Rijselstraat 242. Meenen. Verschillende schoone Naaimachicnen Singermet ronde spoel, met waar borg. Bij L. Delheye. Kasteelstraat 31, Oostvleteren. Verschillende schoone Naaimachiencn Singerronde spoel en invallende kop, met waarborg. Casselstraat 5. leper. Mengelaarklcpmachien vcor pasteibak- i-“ker, in goeden staat. A.t.D. Tuivere Bieënhonig, per hoeveelheid ge- nomen. Devos Dan., Dikkebusch. Akkasïe Sclioenmakers-Anmrfachlen, cf Combinée. Door Ivan Blcmme, Ten Brielsn-Plaats 34, Komen. Twee of drie Batterijen cadium nickel van 6 of 8 of 12 volt. Goede prijs aan geboden. Door Gerara Vancoiii.e, smid, öt-Junaan-Poelkapeue. Poede Meid, liefst ouder dan 39 jaar, tij u oude'dame alleen. Goed loon. L....- straac 41, leper. jong Meisje, uit Poporinge, rond c.e 20 jaar, voor alie wers; 3 tot 4 halte da- i gen per week. Te Popermge. n...L. voor cafe. Veiuuesiraat 2, Rope- 1 -a rings. [iPoeae Boerenmeid, 25-40 jaar, te Pcpe- 11 rings. Goed loon. A.t.D. 11 ^oede Naaister, te Poperinge. A.t.D. Meisje cm in huishouden te helpen, te i Poperinge. A.t.D i Heftig Meisje, liefst reeds gediend heb- bend, voor dienst in burgershuis, bij klein gezin. Gced loon. Te Roeoelare. i Adres ter drukkerij. Cerste Smidsgast en goede halve Snüds- gast. Bijzondere voorwaarden. Eij D. 1 Devos, Plaats 16, Dikkebusch. Rakkersgast, kost en inwoon, goed loon. Bij André Dsbuyoere, Fortemstiaat, i Alveringem. Poede Meid, bij Geneesheer ta Veurne. Adres ter drukkerij. ÏJckwame en deftige Meid, 16-18 jaar, cm u te helpen in huishouden met kinderen. Goed loon. Goede kost en inwoon. On- middcllijks indiensttreding. Rcn.l leper. Adres ter drukkerij. 20-25 jaar, gediend hebbend. Goede 74 kost. In burgershuis, bij 2 personen. Mag ’s Zondags vrij. Goed loon. Bij Os wald Gruwez, St-Sebastiaanlaan 19, Kcrt- rijk. Onmiddellijke indiensttreding. Ook inl. leperstraat 136, Poperinge. Poede Meid, minstens 22 jaar, de burgerskeuken, te leper. i Jongeling, 21 jaar. vrij van arbeidsver- plichting in het buitenland, volledig cp hoogte, zoekt bureelwerk, ook bij groot handelaar. - A.t.D. i Jongen, 19 jaar, vcor alle werk, bij lond- u bouwer. A.t.D. Woonplaats en Kamer te Poperinge. Adres ter drukkerij. Coudcn Damssepeld met diamanten be- zet, op Allerheiligen, te Krombeke, vati' de Provenstraat tot aan ae ke~k of cP het kerkhof. Tegen goede belooning teruj te bezorgen: Provenstraatö, Krcmbeke. in stad, provincie of dorp, U VINDT ÓVERAL biljetten der Loterij Winterhulp, u.vr.’J- EEN MIDDEL OM FORTÜïN TE MAKjllN voo1. c:.;;££3 franken. De biljetten en vijfden zijn alom te koop, doch indien U ze mcc. .ijk kunt krijgen, vraagt cr dón uw postbode. TREKKING VRIJDAG 23 NOVEMBER. OP DONDERDAG 11 NOVEMBER 1943, om 2.31 uur, ter hotel «Du Miroir Groote y-^arkt Konlng Albert, te lepsr, BESLISSENDE TCEWWZING VAN ’on zeer goede cn zeer welgelegen te GEDUVELD. Plaats, langs dê groote baan leper-Meenen, groot 3 hectaren 12 aren 74 centiaren. Gebracht op 525.000 fr. Alle inlichtingen ter studie. STUDIËN VAN DE NOTARISSEN THEVELIN te IAEESEN en DECOCK te NIEUWKERKE. In alle Apo theken ver krijgbaar aan 5 en 16 fr. ce aoos. Openbare Vrijwillige Verkooping van LANDBOUWALAAM cn verdere roerende voorwerpen OP WOENSDAG 10 NOVEMBER 1943, om 1 l» uur stipt namiddag, ter hofstede Het DuivenkotBrugsche steenweg, te Venrne, ten verzoeke van den Heer Camille Van Steen, openbare verknoping, van: Een camion-ptatlorm op caoutchoucbanden 12 ton), een tilbury, twee drlewlelkarren een maaimachien «Eckei-t», een jumelle Mélotte 3ploegeneegdeneen braakma- cbien, traamkar, veereegde, vettestrooler, aalkarteel, broedmachien, kiekenstovenzwij- nekooien en -bakken, allerhande klein alaam. Een alrootner «Mélotte» (700 liters), kern, kuipen, mellücetels, botermi jnenemmers, enz., enz. Paardenhamasseurlng voor leoperspaard, paardegarreelenzwinkels, harnassen, kop- pelketens, reepen, zeilen, graanzakken cn andere, echapenbak met rat teel voor 20 schapen, rastesten en koeibindels. Ijzeren staken, stekkerdraad en diltpersen. MEUBELS: Bedden, wollen matrassen en andere, cuisinière, Lcuvenscha stoot, enz. Groote hoev.elheid brandhout. Gewone voorwaarden. Comptante betaling. ISEaBBSSSSSBöaSHSSaSESSieESBS KANTOREN VAN DE NOTARISSEN PIETERS te RENINGE en VAN EECKE te POPERINGE. 9

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1943 | | pagina 1