Zes-en-Twintig Jaar Pantserwagens DE OORLOGSTOESTAND DE MUZIKALE HEILIGE 't I Steeds Roof- en Moordovervallen WEEKBLAD.-0,75 Fr. w IS g ^>0 NiEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD. KATHOLIEK 0^ IN HET WESTEN KAREL SYS EUROPEESCH ZWAARGEWICHTKAMPIOEN z. is OOSTUITGAVE is WESTUITGAVE ZATERDAG 20 NOV. 1943. DE KONING VAN EGYPTE GEWOND BIJ AUTO-ONGEVAL DEZE WEEK SPREEKT Z. H. DE PAUS TOT DE KATHOLIEKEN VAN DE HEELE WERELD OP HET OOSTELIJK FRONT (aaBEEBBBSDaaEaasHiroaKBDassaascsssoBoauESMBSiaBsaaaBBaanE De daders reeds aangehouden. BEKENDMAKING EEN NIEUW DUITSCH REUZENVLIEGTUÏG DE «GIGANT» EEN NOTA VAN HET VATIKAAN AAN DE OORLOGVOERENDEN VLAMING GESNEUVELD OP HET OOSTFRONT «en heere handicap, beteekende, iflaar door BRUTALE ROOFOVERVAL TE WERVÏK efflaaESBEaBaaasaaas&BassBBSEE TRAGISCHE FABRIEKSBRAND TE WETTEREN BaSIÜSXaBaBK&9BBaBHaB£SuB8BflBB KERKELIJK NIEUWS ZUID4T4LIE EN MIDDELLANDSCHE ZEE IN HET VERRE OOSTEN BEGINT EERLANG DE AANGE- KONDIGDE DUITSCHE LUCHT AANVAL O? ENGELAND? TROEBELEN IN DEN LIBANON Proficiat QwvaUes. Da aangevallen tuut» OUXUSi» DIEFSTAL VAN 30.000 FR. TE RENINGELST -• F 33EIS® 32 de; nlt In de nota wordt het gebied der Vati- van jonge meis- jn twee dagen tijd niet min aan 481 berg 91) en is 10 cm. kleiner, wat reeds nantsers. - - ---- - - - - --- m heej» handicao beteekende. ifiaar door 15 fr. 2 /r 3/r. op >a- Ernöe Edee, asngestekk t €<:n 14.080.000 Fr. gestolen in het Postcheckambt te Brussel. Talrijke personen vermoord, o. m. een adjunkt-hoofdkommissaris van Groot- Luik, een, directeur van het Arbeidsambt te Hoei, verschillende lieden uit het Leuvensche. Ook ontvoeringen. Stapelplaats te Ans door 59 bandieten overvallen. ABONNEMENTSPRIJS 1944: 1 Jaar in Belgie Fr. 45 3 Maanden Fr. 12 6 MaandenFr. 23 1 Jaar in Frankrijk Belg. Fr. 65 Koning Farouk van Egypte had Maan dag jl. een auto-ongeval, liep eea lichte breuk aan het heupbeen en andere kneu- zingen op. Zlja toe^taua baart gmei'M 40» JAAR. - Nr 47. g Ter dood veroordeelingeu. Door de militaire overheid werd mede gedeeld dat de Belgen Jozef De Grecf, Jean Druart, Paul Lemaitre, René Slum, Arthur Verdurmen, Emile Van Lerber- g-he, Leon Vleurick, Armand Lefort, Mar cel Dencoz, Robert Eruer, Georges Noel, Maurice Geeraerds, Jean Reding, Jozef Neyt, Michel Gouwy, Raoul Claeys en de Pool Maurice Mandelbaum wegens spion- nage ter dood veroordeeld werden. Te Wetteren is in een fabriek gelegen langs de Damstraat, een geweldigen brand uitgebroken. Vijf leden van het personeel, dat uitsluitend uit vrouwen bestaat, lie pen zware brandwonden op, en overleden kort nadien. Het waren vier -- jes en een gehuwde yrouw. als een wit duifje zoo rein, ten hemel op. Ge kunt denken dat de Christenen een groote vereering en welverdienden eer- bied overhadden voor hun gestorven zus ter in den Heer. Paus Urbanus liet het waardig lichaam der martelares overbren gen naar de catacomben van St Calixtus. Cecilia was voorzeker ce eerste niet, die daar begraven werd. Nu nog wordt in die catacombe, U de begraafplaats van die moedige martelares getoond. En ter plaats ligt een meesterlijk marmerbeeld, dat gemaakt is naar natuur, door den beroemden Italiaanschen kunstenaar Ma- derna in 1599. Zoo lang naar haar dooct? vraagt ge. Wel ja! Toen de Paus Pascalis in 822 cecina's lijk liet overbrengen naar de kerk ter harer eer, was het neg heele- maal onaangetast en gaaf. Toen in 1599 de Kardinaal Baronius haar marmergraf onder het hoofdaltaar liet openen, vond men haar lichaam nog steeds gespaard van alle bederf. Toen liet deze er den grooten Italiaanschen beeldhouwer bij roepen, die Cecilia afbeelde in liggende houding met den lijkdoek bovenaan. Op het beeld kunt ge nog de ring zien die ’t hoofd van de romp scheidt. Dit hagel witte marmerbeeld is er een der schoon ste van heel Rome. Het doet V droomen van die heerlijke martcltijden, toen mid den ’t geroes en gehuil der heidensche wiidebenden, de Cnristenscliare rein en vreedzaam, maar onbevreesd haar plicht deed. De kerk van Sts Cecilia werd gebouwd in de plaats van Cecilia's geboortehuis. Wie daar op bezoek gaat zal eerst gaan knielen, vóór het hoofdaltaar, waar on deraan het fijne beeld ligt. Dan gaat men de crypte in, waar ge vol verbazing en eerbiea voor het graf van Ste Cecilia staat. Helder licht en schitterende mo- zaïken maken er als een klein paleis van. In Rome kunnen ze graven maken! Eveneens kunt ge de badkamer van het huis van Cecilia zien, naast talrijke over blijfsels. Men heeft er voorraadzolders voor graan, olie en levensmiddelen ont dekt. Zelfs oud-christelijke inschrijvin gen en grafoverblijfselen werden er te ruggevonden. Ais ge een keer van uw leven naar de Eeuwige Stad trekt, moogt ge toch niet nalaten eens de Ste-Ceciliakerk te be zoeken. Intusschen kunnen we op Ste-Cecilia- dag ens toch eens afvragen of we toch nog iets van dien schconen geloofsgeest van Cecilia bezitten. L. J. Wederzijdsche luchtactie is andermaal het hoofdkenmerk van de strijd geleverd in Westelijk Europa. Angelsaksische vlieg tuigen voerden enkele luchtaanvallen uit, bij dag o. m. op Munster en de bezette westelijke gebieden, bij nachts storings- vluchten over West- en Nocrd-Duitsch- land. On 11 November alleen verloren de Angelsaksers hierbij 19 toestellen; op 13 Nov. 34 toestellen en bij alle andere vluchten leden zij eveneens gevoelige ver liezen. In Frankrijk vzerd Cannes gebombar deerd waar 30 dooden en 160 gewonden te betreuren vielen. Amerikaansche for maties vielen op 1(5 November Noorsch gebied aan. Van Duitsche zijde werden luchtaan vallen uitgevoerd met goed gevolg op Plymouth en andere militaire doeleinden. Ter zee wisten Duitsche lichte zeestrijd- krachten ten Noorden van IJmuiden een Britsche sneiboot te kelderen. Het was in November 1917 dat de eer ste pantserwagens of tanks op hef front verschenen. In den Herfst 1917 hadden ze reeds een eersten aanval gedaan. Die had niet erg veel opgeleverd. De helft kwam na een eerste treffen niet meer terug. Er werd gewacht met de pantsers, doch gewerkt. Meer pantsers moesten ingezet en verbe teringen drongen zich op, b.v. de reser voir der eerste pantserwagens stond bo ven op de tank, zoodat ze rap konden in brand geschoten worden. HET EERSTE PANTSEROFFENSIEF Het zal weldra 26 jaar geleden zijn (26 November 1917) dat de Engelschen een groot tankoffensief bij Cambrai inzetten. Niet minder dan 324 tanks kwamen naar de Duitsche linies toegereden, waarachter de meest uitgelezen Engelsche infanteric- regimenten volgden voor de zuivering, terwijl in de flanken de cavalerie wacht te om den vijand te achtervolgen. Het was een vreeselijke slag, die twee weken duurde. De tanks konden toch geen beslissende oplossing brengen. We geven hier het objectieve verslag der balans: Duitsche verliezen: 10.500 gevangenen, 142 stukken geschut en 350 mitrailleuzen. Engelsche verliezen: de overeenstem mende cijfers waren: 9.000 143 716 en daarbij 100 tanks verloren. De verhezen aan dooden waren van Duitsche zijde groot, maar de Engelschen hadden hun doorbraak niet bereikt. Let op: het was einde 1917... Geduren de de enkele maanden, die de oorlog nog duurde zou de tank geen beslissende rol meer spelen. En waar bleven de Duitschers met hun tanks? Zij hebben er weinig gebouwd. Zij hebben hun type eerst goed bestudeerd: hun tank was sneller, had een grooter motorkracht en een nog sterker pantse ring dan de Engelsche en Fransche. Men was het in den beginne niet eens over den bouw, groote of kleine. De kleine pantser bleef dus voorloopig van de baan. Een andere vraag drong zich geweldig op in deze zoo belangrijke dagen: Hoe zich tegen de tanks verdedigen? Die vraag hield vooral het brein der Duit sche militaire leiding bezig. Gauw wist men zich aan te passen: een eerste oplos sing bracht de tactiek van den zak. Een eerste linie mitrailleurs hield zich schuil, en liet rustig de tanks doorwandelen, om dan plots, toen de tanks voorbij wa ren, den zak te sluitenen uit hun schuilhoeken voor den dag te komen, cm de tanks van twee zijden aan te vallen. In de nauwe straten van de dorpen rond om Cambrai hebben de tanks door deze werkwijze vaak zeer beklemmende en soms dcodelijke oogenblikken beleefd. Verder bracht de handgranaat en het antitankgeschut, c’at in dezen oorlog tot een hoogen graad van trefzekerheid en resultaat werd opgevoerd, een tweede op lossing. De oorlog 14-18 was geëindigd, eer de tank bewezen had een doorslaande factor in de oorlogsvoering te kunnen worden. DE PANTSER NA DEN OORLOG In Duitschland bleef de belangstelling voor den tank steeds gaande. Daar hun dergelijke wapenen verboden waren, moesten -de Duitschers het stellen met, tanks in schets en plan, in papier, en met mcdeltanks in bordpapier. De militaire ingenieurs bleven niet rusten. Toen Duitschland weer met een volledig leger voor den dag kwam, maakte de pantser wagen geweldigen vooruitgang. De tank reed reeds 10 maal sneller dan de eerste tanks, die maar zoo rap gingen als een vlugge stap te voet. De eerste Engelsche tanktype uit den oorlog 14 -18 kon immers maar 6 km. per uur afleggen en viel na 25 km. uit benzinegebrek, reeds stil, 'terwijl reeds in 1934 de moest populaire tank in de Sovjet-Unie de Amerikaansche «Chris tie»-Speed Tank, reeds 400 kilometer ver konden afleggen, met een snelheid van 62 kilometer per uur, als ze op rupsban den reed, en 110 km. als zij cp wielen reed. Ona Vrome Volk. Zeker, Cecilia! Ze staat cp orgelorne- menten, rust cp onze piano’s, straalt op schoone schilderijen, in huis en kerk, in boek en blad. Cecilia! Onze kinderen hebben we naar haar genoemd. Cecilia 1 En heel de fanfare komt ons voor den geest: fijfer en tamboer, dik- gekaakte bombardonblazers en het. spelen, binnen- en buitenspelen, op Ste-Cecilia- aag. i^aten we, ter herinnering aan die zalige dagen, en ook ter liefde van deze mua- Laie heilige, heden over Sinte Cecilia ver tellen. 'i'oen ik vóór enkele jaren bij 't graf van cue groote Cecilia stond te Roine, heb is me voorgenomen toch eens aan i.iijn gilnebroeders uit onze Bte-Cecilia- l^niare een woordje te vertellen over ue 1-cAige Cecilia. Op het gehucht «De Geuzekenste Remngelst, werd Dinsdagavond jl. inge broken in het huisje bewoond door de echtgencoten Julien Carton, twee ouder lingen van rond de 70 jaar. De dieven waren langs een gevelvenster in het huis gedrongen en waren tot den zolder ge klommen waar zij uit een koffer een kistje haalden waarin de ouderlingen de spaarcentjes van een gansch teven wer ken hadden geborgen. In zeilde kistje zaten ook nog familiepapieren en wat zilverwerk. Van zoodra de diefstal was vastgesteld, werd de rijkswacht te Poperinge verwit tigd die zoo spoedig mogelijk ter plaatse verscheen en weldra duidelijk fiets- en voetsporen ontdekken kon, welke leid den tot de woonst van den schoonzoon van het bestolen echtpaar, zekere L. Matton, wonende leperstraat te Dikke- busch. Een uur nadien waren de rijks- wachters er reeds aanwezig. Daar de bij Matton gevonden voorwer pen volledig overeenkomst vertoonden met de ontdekte sporen bleek alras dui delijk dat deze de of een der daders was zoodat hij naar Poperinge opgeleid werd om onderhoerd te worden. In het nauw gedreven moest hij weldra bekennen en verklikte meteen zijn me deplichtige aan, zekere Charles Dumcr- tier, eveneens wonende leperstraat te Dikkebusch, die daarop ook aangehouden werd en naar leper overgebracht. Ook deze moest bekennen. Het bleek dat de dieven, na hun roof tocht, het geldkistje geopend hadden in de Rozelarestraat te Dikkebusch en er een 10.000 fr. alsmede wat zilverwerk uit gehaald hadden. Meenende dat het kof fertje niets anders meer bevatte dan pa pieren hadden zij het dan in een aldaar aanwezigen waterput geworpen. Woensdagavond heeft de rijkswacht van Poperinge zich aldaar nog ter plaats begeven en na er gepeild te hebben werd het kistje bovengehaald, waarin dan nog 21.000 fr. gevonden werd die de dieven niet hadden ontdekt. Een gedeelte van de geroofde 10.009 fr. werd eveneens teruggevonden zoodat het bijna volledige gestolen© aan de eigenaars kon terugbezorgd werden. Dank aj het snel en suksesvol eptreden van de rijkswacht van Poperinge ken ook deze belangrijke diefstal cpgrlielderd worden. Onze rijkswachters aienen er dan ook oin geluK gewenscht! IEi3ÏESMEBBKHHHEiB!Si3IS2iKEEDH3l33 leden van de Libaneesche Regeering, een na, alsmede den President der Libr neesche Republiek, 46 leden van het Liba neesche parlement en andere politiekers doen aanhouden en hief de Libaneesche Grondwet en Parlement op. Deze maatregelen verwekten een hefti- gen tegenstand bij de bevolking zoodat zich herhaaldelijk troebelen voordeden, meestal te Beircuth, hoofdstad van den Libanon, waar Serr'galeesche soldaten gevuurd hebben op betoogers en dooden en gewonden vielen. Deze troebelen hebben verder een groote beroering verwekt in Arabische middens bij zooverre dat protest werd aangetcckend door de Egyptische Regee- rin-g. Ook de Britsche Gezant te Beircuth teekende pretest aan tegen het optreden van den Franschen Kommissaris Hellen, daar deze zou gehandeld hebben zonder de Britten hiervan op de hoogte te heb ben gebracht. Te Londen werd ook ver klaard dat Engeland niet kon dulden dat zich troebelen voordoden in het Nabije Oosten. De Fransche disridenter-generaal Cat- troux w>;Td door de Gaulle naar Beircuth gezonden, en kwam er intusschen toe, om te trachten den toestand op te helderen. Door de Franschén werd een nieuw re- geeringsheofd. Emile Edee, aanges*"1'’'- maar deze gelukte er nog niet in nieuwe Regeering te vormen. Door het Duitsche leger werd een nieuw reuzenti’ansportvliegtuig in dienst geno men dat wegens zijn grootte den naam van Gigantheeft gekregen. Dit vlieg tuig speelde reeds herhaaldelijk een groo te rol jn de gevechten geleverd in het Middemandsche Zeegebied, vooral bij de ontruiming van Sardinië. Dit reuzentoestel, een Messerschmidt «M. ,’E. 323 heefü een spanwijdte van 55 meter, de oppervlakte der vleugels be draagt 300 m2, de laadruimte beloopt 100 m3. De geheel© inhoud van een spoor wegwagen kan er in onder gebracht wor den. Het kan 130 soldaten met volledige uitrusting vervoeren. Het kan kanonnen, tanks van middelmatige grootte, of 60 ge wonden transporteeren. Het wordt be wogen door 6 motoren. Het landingstoe- stel ervan telt 10 wielen en kan alle ter- reinmoeilijkheden overwinnen, net als een rups. Het is eveneens sterk bewapend. De bemanning telt slechts 5 koppen. Een en ander. Te Rome werd een verordening be kend gemaakt waarbij Maarschalk Gra- ziar.i alle jonge lieden van 18 let 20 jaar onder de wapens reept. Van geallieerde zijde werd een kon- trolekommissie voor Italië aangesteld, welke belast is met de uitvoering van de wapenstilstandsvoorwaarden. Op eisen van Londen heeft Maar schalk Eadoglio Generaal Roatta afgezet als hoofd van den generalen staf. Generaal Roatta zou intusschen het slachtoffer zijn geworden van een auto- ongeval en zwaar zijn verwond. Naar verluidt zal Graaf Ciano bin nen kort voer een speciale fascistisch- republikeirsohe rechtbank verschijnen. Langs Stockholm wordt uit Napels vernomen dat Maarschalk Badoglio zou hebben verklaard te zullen aftreden van zoodra de geallieerden Rome zouden heb ben bezet. Hij stelde reeds pogingen in cm een demokratische Regeering te vor men in samenwerking met Graaf Sfcrza en den Hr Croce, maar beiden zouden eerst het aftreden van Koning Emmanuel geëischt hebben, alsook het afzien van zijn rechten door Prins Umberto ten. voordele van zijn zoon de Prins van Napels. De Turksche Minister van Buiten- landsche Zaken. Menemendiogloe, na zijn, terugkeer uit Haïro, verklaarde dat alle geruchten 'verspreid omtrent een deelna me door Turkije aan den oorlog, of het afstaan van vliegvelden aan de geallieer den. van allen grond ontbloot zijn. Dit heeft de rust hersteld in het land. Het Fransche dissidenten-comité te Algiers heeft andermaal wijzigingen on dergaan. Een kommunist zou er deel van uitmaken. Do Hertog van Gloucester werd tot Gouverneur van Australië benoemd. Vanaf het begin van den oorlog tot 1 Januari 1S43 werden in Frankrijk door oorlogsakties in totaal 400.000 huizen be schadigd en 80.000 volkomen vernield. Naar verluidt hebben de geallieer den aan Rusland reeds 8.000 tanks, 8.000 vliegtuigen, 100.000 vrachtautos en 4 mil- licen ton levensmiddelen geleverd. Men verneemt in de kringen van het Vatikaan, dat de Heilige Steel aan alle corlogvcerenrên een nota heeft doen ge worden in verband met de schending der neutraliteit van Vatikaanstad door den luchtaanval van 5 November. In de nota wordt het gebied der Vati kaanstad nogmaals nauwkeurig bepaald >:n tegelijkertijd worden aan de oorlog voerenden de technische resultaten be kend gemaakt van het onderzoek, dat ingesteld werd na den luchtaanval op de stad van het Vatikaan. E. P VATIKAANSTAD, 14 Nov. Op aandringin van den Paus zijn de fa milieleden der ambtenaren op het Vati kaan, die aldaar woonachtig zijn, over gebracht geworden naar het kasteel van Castelgandolfo, het zomerverblijf van den H. Va&r, dat te hunner beschikking werd gesteld. Een gedeelte der familie leden van de geestelijken is reeds ont ruimd geworden. Dé Paus zelf verklaar de. dat hij er pooit aan zal denken het Vatikaan te verlaten, onverschillig wat er in de toekomst ook moge gebeuren. ■■■■■■■■UMBaBKBUUBSBSBaB De Vlaming Jaak Vanden Bossche, uit Geeraardsbergen, is gesneuveld op het Oostfront. Een groot euvel in het gebruik van de tanks, was het gebrek aan eenheid en leiding in den slag. In dit wilde geraas konden geen bevelen worden gegeven, konden geen verslagen over den toestand van voor naar achter worden doorgege ven. Doch men vond de ideale oplossing hierbij: de koptelefoon, de strottenhoofd- mircrofoon, die den spreker toelaat te midden het grootste gerucht nog goed verstaanbaar te zijn, zoodat men van tank tot tank kan wagen en antwoorden. Met deze geperfectioneerde tanks werd nu de vraag gesteld: Hoe zal de tank het best gebruikt worden? Als aanvals wapen of als verdedigingswapen. In dit laatste geval deelt men cp een bescher ming van de infanterie die volgt. In ver schillende landen hield men er verschil lende opvattingen over na. b.v. in Frank rijk zag men den tank liefst als bescher- mingswapen. DE PANTSERWAGEN IN DEZEN OORLOG Deze oorlog betoonde echter de onweer legbare overmacht van den pantserwa gen, die lichter, soepelder, beter bewa pend werd en beter bemand. De panteer- brigaden speelden een hoofdrol. Alles werd gemechaniseerd, en we beleefden de motoriseering van alle afdeelingen. In 18 dagen behaalden de stevige Duitsche pantserdivisies de zegepraal in Polen. En in den oorlog van 1940 was het weeral de pantserwagen die de Fransche Maas- linie doorbrak, en den afstand van de Maas tot de zee aflegde in 5 dagen. De pantser werd nog versterkt. Men onder vond dat de kanonnen van ongeveer 7,5 cin. de sterkste pantsers niet meer Kun nen doorboren, al wordt door de P. a. k. (pantser-afweer-korps) het sterkste en hardste staal gebruikt, zoo steeg het ka liber der kanonnen op en tegen de pant sers tot 9 cm. Wat er nog versterkte, dat was het getal. De pantsers werden aan den loo penden band gefabriceerd. De pantser- grenadiers maken een indrukwekkend deel der legermacht uit. Eveneens steeg het gewicht. Hoorden we al spreken over lichte, half zware en zware, pantserwagens, nu hooien we eek meermalen spreken over de overzware pantserwagen, want hun gewicht klom van 39 tot 69, tot 80, honderd duizend kilo. Men kan licht gaan indenken welke kolossen de laatste nant- sers geworden zijn. Doch zooals met alle wanens wordt de aanvalskracht van een wapen, hoe deze ook groeit, steeds geneu traliseerd door een even sterk verweer. Een bewijs van deze stelling vonden we onlangs nog in een bericht uit het front: Pantsersohorten tegen pantsergranaten. Pantserschortsn zijn dunne platen, die tot versterking en versteviging van het pantserverweer den pantser werden om hangen net als een voorschoot, als een schort. De Russische infanterie had met bij zonder sterke nieuwe pantserafweergra- naten de Duitsche pantsers bedreigd, zoo danig dat het alarmeerend werkte. In een handomdraai echter was de oplos sin v met die pantserschorte gevonden. Die voorschoot bestaat uit een plaat van blik, die maar enkele milimeter dik is. De slag en eerste schok van de nieuwe Russische granaten was er mee gebroken, en kon den pantser verder niet meer deren. Van 250 treffers die een Duitschen pantserwagen opliep, was er geen enkel die nog stootkracht genoeg had cm den panteer te doorboren. Geen week nadien liepen er reeds heele wagons pantser- schorten naar het front. Want de wa penfabriek moet zoo rap kunnen werken als het front behoefte heeft, anders ge zegd, onmiddellijk. Onder de gevaarlijkste vijanden van den pantserwagen moeten de mijnen ge rekend worden, die echter op hun beurt steeds meer doelmatig worden bestreden door de pioniers, die ook steeds meer technische vaardigheid aan den dag leg gen cm de mijn te vinden en spoedig on- schadelijk te maken. C. Het was. in den dollen tijd, dat de kei zers met hun onverdiend purper op de schouders, er groot op gingen een mach- t.g getal Christenen in de grootste mar telpijnen te doen omkomen, ’t Christen teioove kregen ze echter niet onder. Zelfs in de adeilijkste Romeincone families arong he; Cirristendcm door. Zoo was de lieve maagd Cecilia uit den edelstam der Ceecilië te Rome, met hart en ziel een vrome Cnristin. Ai heel jong werd ze vrloofd met Valerianus. Goesting of niet, Cecilia moest wel. Immers in dien tijd waren de meisjes nog maar kinderen als ze reeds een verlooide kregen. Cecilia kreeg van hierboven de verzekering dat Laar engel over haar deugd zou waken. Ze wist het echter zoo flink aan boord te leggen dat de fiere Valerianus een dee- moeoig Christen werd en zich liet doo- psn noor Paus Urbanus. In hemelsche schittering verscheen nu de engel aan Cecilia met een rozen- en lelie kroon voer uie twee menschen. Zie, zei de Heerlijke bode van God, dit Is ’t geschenk van den bruidc^n der maagdeiijke zielen. Die ongekende vreugde maakt Vale rianus dolijverig voor zijn nieuw geloof. Hij bepraatte zijn broer Tiburtius en ’t ciuurae niet lang of ook deze knieiae neer voor den gekruisigde van Nazareth. Toen het de keizer ter oore kwam, werden zij vastgegrepen. Maar onverschrokken stier- ven zij den marteldood. D© wreeae rechter Annaeus was steeds berust op nog talrijker bloedgetuigen. Ten ailen stonde van den dag mocht Cecilia er zich aan vervrachten voor den keizer gebracht te worden. Doch ze verlangde met al de kracht van haar moedig mcis- ieshai-t naar den aag tier marteling. Ze bad en deelde aalmoezen uit tot ook zij gevangen genomen werd. Het pakte de soldaten aan ’t hart dat zoo ’n flink en jeugdig meisje aan de góden niet offeren wilde. Wat ze ook vol medelijden zeiden en dreigden 't hielp niet. Cecilia’s woord echter vond gehoor. Want de soldaten zelf, door zoon heiligen heldenmoed ge troffen, beKeerden zich en lieten zich doopen. Of ae rechter Almacus nu razend dol was! Cecilia weigerde steeds onwankelbaar oox maar een korreltje wierrook voor de góden te offeren. Wat een verblindheid, riep zij uit, een afgod te gaan bewierreo- ken en hem een aanbidding toe te bren gen, die aan God, aan één levenden God toekomt! De rechter ondervond tot zijn spijt, dat ai zijn gepraat en beloften bo ter aan de galg waren. Hij kwam dan maar seffens met zijn oordeel voor den dag dat fijn was van wreedheid. Cecilia zou door heeteh damp omgebracht wor den in haar badkamer. Vier en twintig uur zat de vrome maagd in den dooden den damp. Doch zc uwaïn er gave en gezond weer uit. De pieiect, aie zoo iets niet verwacht nad, zond onmiudeilijk een beul om haar het naald af te hakken. Tot driemaal toe hakte de beul om het hoofd van Cecilia van ce romp te krijgen. Toen bleef Cecilia daar zoo liggen. Noen, nog niet dood! Want nog drie aagen bleef de gemartelde maagd in dien deernis- wekkenden toestand leven. Eindelijk den 22 November vloog haar hagelblanke zieLl Na overtuigd de meerdere te zijn ge weest in 12 op de 15 rounds, heeft Karei Sys, de stoere West-Vlaming uit Oosten de, Zondag 1.1. in het Sportpaleis te Brus sel, schitterend weerwraak genomen van zijn in Mei 1.1. opgeloopen nederlaag te Stockholm, tegen aen reuzenathle-st Olie Tandberg, en aldus op de punten den titel van Europeesch Kampioen der Zwaargewichten verworven. Sys woog 4 kgr. min dan Tandberg (Sys 87 Tand- fff ff 12 2— - ------- “2_3 den terug en doodden een der aanranders, wij! de tweede, die eveneens gewond was, kon ontkomen. Te Schaarbeek werd een inwoner der stad door twee onbekenden doodgeschoten. Te Kessel-Loo, in de statie, werden de brievenbestellers die er met postzakken aan wezig waren, overvallen door gewapende ke rels die ervan door trokken met een post zak waarin 200.000 fr. stale alsmede een tweede waai-van de inhoud nog onbekend is. Te Brussel, in de Coudebergstraat, heb ben een 5-tal kerels de auto van de Bank van Brusseltegengehouden en onder be dreiging van hun wapens een som van 265.000 frank geroofd. Te St-Jans-Molenbeek werd een inwo ner neergeschoten, toen hij even de deur had geopend voor lieden die gebeld hadden. De man werd slechts licht gewond. In talrijke plaatsen werden nog meer dere roofovervallen gepleegd, meestal op hoe ven, waar geld gestolen werd maar waarbij g.iulrkiglijk geen menschenlevens te betreu ren vielen. Te Zaventem drongen Zaterdagavond In de lederfabriek Caupain vijf kerels binnen, die den nachtwaker overvielen, bedwelmden en buiten trokken en die daarna de fabriek in brand staken. De fabriek brandde gedeel telijk uit. Te Hever, langs de baan. In vollen na middag, werd de veldwachter der gepieente door twee onbekende fietsers neergeschoten. De daders konden ontvluchten. Te Tollembeek werd een hoeve over vallen, welke bewoond was door een oude blinde man en een jong gezin landbouwers. Door de bandieten werd de jonze landbou wer evenals zijn jonge vrouw met een ijze ren staaf neergeslagen wijl de oude man on gehinderd bleef. Naderhand stierf de vrouw en werd de jonge hoevebewoner la levens gevaarlijken toestand opgenomen. -<o»-- BISDOM BRUGGE Exc. Mgr Lamircy, bisschep - Brugge, heeft brj’jnd tot Pastoor te MiddelkerkeE. ^ouvagie, Pastoor te Sijsele. E. P. CHïASSO. Het dagblad «Piovincia di Como deelt med© dat Z. H. de Paus deze week zal spreken tot de katholieken van de hecle wereld. De frontlijn in Zuid-Italië heeft in den' loop der laatste week weinig of geen wij zigingen van bedied ondergaan. De zwaar ste gevechten werden steeds geleverd in het gebied Venatro-Mïgnano waar alle Amerikaansche aanvallen op Duitsche hcogtestellingen afgewezen' werden. In het Ocsielijk gedeelte hebben <5e Duitsche troepen Atessa bntruimd. Op den Oostélijken sector zou dë frontlijn thans gelïjkloopen met de Sangro-rivicr. De toestand in Zuid-Italië wordt thans beheerscht dcor de verwachting dat bin nen kort een nieuw© phase in den strijd zal intreden. Bijzondere teekenen blijken er namelijk op te wijzen dat de Angel- saksers bij een nieuwe actie t-e land cok een nieuwe landingspoging bij Gaeta in den rug van de Duitsche troepen langs <le Tyrrheensche Zee, zouden uitvoeren. Licht© Angelsaksische zeestri.idkTachten poogden namelijk het zeegebied voor Gaeta te bereiken, pogingen werden on dernomen om er d© Duits'che mijnenvel den te vegen, trachten de Duitsche ver bindingen onder vuur te nemen, wijl in de reed© van Napels omvangrijke sclieeps- koncentra ties waargenomen werden. Langs de Adriatische kust werd het toe komen van nieuwe versterkingen vcor d© Britten vastgesteld, zoedat cok hier een nieuwe grootscheepsche operatie van Ge neraal Montgommery verwacht wordt. In de Middellandsche Zee hebben Duit sche luchtformaties, ter hoogte van Oran, een Angelsaksisch konvooi aangevallen en hierbij 4 beladen vrachtschepen van samen 29.000 ton alsmede 2 destroyers gekelderd. Met hun bommen troffen de Duitsche toestellen in totaal 23 schepen van samen 150.0C0 tón die, ofwel gekel derd, ofwel zoo zwaar beschadigd wer den dat zij hun reis riet verder konden voortzetten. In de Egeesche Zee werd ook een Angelsaksische duikboot in den grond geboord. In het Oostelijk gedeelte van 'de Mid dellandsche Zee wisten Duitsche vlieg tuigen treffers te plaatsen on 5 Ar.gel- saks'scbe lichte oorlogsbodems die zwaar beschadigd werden. Na de aanhoudende luchtaanvallen cn de Angelsaksische steunpunten van het ■«iland Leros, in den Dcdekanesos. zijn Duitsche troepen geland on dit eiland, waaronder valschermspringers. Na een 5-tal dagen van zware gevech ten tegen Britten en aanhangers van Maarschalk Badoglio moesten deze k°pi- tuleeren. De Duitschers maakten hier 3.009 Britten en 5.000 aanhangers van Maarschalk Badoglio gevangen alsmede een grooten buit, waaronder 130 kanon nen. Bil luchtaanvallen cn Griekenland werden 16 Amerikaansche bommenwer pers reergeschcten. D? Angélsaksers voerden cok een lucht aanval uit cp Sofia, de heofstad van Bulgari’©. Naar v-’TIuidt werd deze aan val ondernomen door 130 bommenwer pers. Tot dusver werden er 56 dooden geteld, waaronder vrouwen eri kinderen, en lie pen talrijke woningen vernieling en schade on. De strijd tegen de partisarenbenden in de gewezen gebieden van Yougo-Slavië wordt onverminderd en suksesvol doorge zet door de Duitsche troenen die deze laatste dagen de eilanden Kirk. Cherson en Lussin.'aan de Dalmatische kust, heb ben heroverd. In Oost-Krcatië werd de stad Tuzia alsmede de plaats Pukie bezet en de benden the deze plaatsen verde digden vernietigd. De zuivering vordert er verder op snélle wijze. Tokio meldt dat de strijd in het gebied van het eiland Bougainville, een der eilanden van den Salomon-archipel, veert woedt. De Angelsaksische vlooteenheden die de operaties der Angelsaksers in dit gebied steunen werden andermaal door Jancrsche vliegtuigen aangevallen. Bil een derden aanval op 11 November werden vclgens Tokio een vijandcli.iken kruiser en een grooten destroyer gekel derd en een slagschip, twee vliegtuigen moederschepen, een groote kruiser en meerdere kleinere kruisers of destroyers getroffen, slag welke de Japanners 30 vliegtuigen kostte. Bij een vierden.geleverden slag zouden neg een groote kruiser, een gewone krui ser en een destroyer der Angelsaksers ge kelderd zijn en verder een slagschip, een vliegtuiger.moederschip zwaar beschadigd. Tokio meldde on 17 November een vijf de luchtslag bij Bougainville waarbij an dermaal dn© vliegkampsohepen, drie krui sers en een groot oorlogsschip in den grond zouden geboord zijn, wijl vijf Japansche vliegtuigen van dezen aanval niet terugkeerden. Uit Eerlijn wordt gemeld dat de aan- gekondigde Duitsche luchtaanval op En geland in een nabije toekomst zal begin nen en dat de uitwerking ervan ver pletterend zal zijn Waarin die aanval zal bestaan en welke wapens zullen worden gebruikt, wordt gsheim gehouden. In den Libanon, kleine Arabische Staat die voor dezen oorlog deel uitmaakte van Syrië, zijn ernstige politieke verwikkelin gen en troebelen ontstaan. Het Libaneesche Parlement had, niet tegenstaande het verzet van den Gaullis- tischen opperkommissaris, besloten wijzi gingen te brengen aan de Libaneesche grondwet. Het Parlement had namelijk besloten het woord mandaatde Libanon was immers onder Fransch man daat uit de Grondwet te schrappen uit alle paragTaphen van de grondwet. Eveneens werd besloten het waadborg- recht dat de Fransche gevolmachtigde be zat tegenover de minderheden, af te schaffen. Verder werd 'bepaald dat alle dekreten getroffen door den Franschen Opperkommissaris ongeldig waren zoo zij niet van de Libaneesche Regeering be krachtigd werden. Daarop heeft de Fransche Opperkom missaris Helleu ingegrepen cn heeft alle TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten (3 regels) 8 fr. Kleine berichten adr. t. bureele 12 fr. (voor ieder regel meer: 2 fr.) Rouwberichten: minimum Groote rouwbertchten: per regel Ber. in lokaal nieuws: per regel Andere aankondigingen: prijs op vraag. Aankondigingen worden aanvaard tot j 1 den Donderdag middag. i Abonnementsprijs tot Nieuwjaar: Voor België Pr. 4,50. Voor Frankrijk Belg. Fr. 7.00. 5 zijn vlugheid is hij Tandberg zoo de baas geworden, overtrof hij hem zelfs zooverre dat deze deerlijk toegetakeld werd aan wenkbrauwen en neus, terwijl Sys onverminkt en frisen eindigde. We zien ze hier cp onze foto beiden slagvaardig mekaar de hand drukken (links Tandberg, rechts Sys). In ’t wit gekleed zien we kampleider Schroeder (Duitschland) en tusschen hem en Sys den Oostendsahen manager .Vanhaver- beke. r__ D Voor ongeveer 250.000 fr. gestolen. Zondag jl. werd te Wervik de kleine hoeve, bewoond dcor de Wed. Durnez, 74 jaar oud. en haar zoon Camiel, gele gen in de Zandvoordestraat, door gemas kerde bandieten overvallen. De overval werd gepleegd ’s avonds rond 20 uur, wijl de schoonzoon, Lewillie, met zijn vróuw en zoontje op bezoek waren, maar de zoon Camiel was uitgegaan. De bandieten waren den schoonzoon ontmoet op den keer, hadden hem be dreigd en mee naar binnen gevolgd. Bin nen verplichtten de twee eerste bandie ten alle bewoners de handen emhoeg te steken en tegen den muur te gaan ste an. Intusschen betrad een derde de held er- kamer, keerde de koffers om, brok ”e met een punthouweel open, wierp de inhoud overhoop in de kamer en maakte zich meester van het aanwezige zilvergeld en goudwerk. Vervolgens brak hij de kleer kast open in de kamer van dén zoon en haalde er twee blikken doozen uit die gansch het bezit bevatte van de weduwe, zijnde de som van 210.000 fr. Vooraleer te vertrekken verwittigden ze de aanwe-' zigen dat ze nsergeschoten zoüden wor den zoo ze zich binnen het eerste kwar tier buitenwaagden, daar, zoo zegden ze, er nog twee anderen aan de deur de wacht hielden, zoodat de bende uit een vijftal personen moet bestaan hebben. Alles samen genomen hebben de ban dieten een buit gemaakt ter waarde van rond de 250.000 frank. De zoon Camiel die naderhand thuis kwam bemerkte aan de gezichten der ont stelde huisgenooten dat er iets ergs ge beurd was. Spoedig op de hoogte van het voorval gebracht, liep hij de rijks wacht verwittigen. De brigadebevelhebber met twee van zijn manschappen ging onmiddellijk een onderzoek ter plaats instellen. Verschei dene huiszoekingen in den vroegen mor gen uitgevoerd bleven zonder uitslag. Het Parket van leper, dcor de rijks wacht op de hoogte gebracht, stapte om 14 uur ter plaats af vergezeld aoor de rechtelijke politie. In den omtrek werd door een landbou wer een som van 2.500 fr. teruggevonden en aan de weduwe teruggeven. Het punt- houweel werd ontdekt dicht bij de hoeve. De rijkswacht hoopt aldra klaarheid in de zaak te brengen. --«oj,- K Uitgever: Sansen-Vannesle, Poperinge. S S Telefoon N' 9. Poslch. N’ 155.7». 5 Aan de reeks moorden en roofpartijen komt geen einde in ons land. Steeds worden de bandieten driester, worden overvallen ge pleegd waarvan het slagen in een eerst© op zicht wel voor ónmogelijk zouden worden gehouden, wijl op straat talrijke lieden neer gekogeld worden zonder dat de daders kun nen worden gevat. Een der stoutmoedigste roofovervallen ge pleegd door de bandieten welke ons klein landeke, bijzonderlijk het Waalsche gedeelte, blijken te vergiftigen, werd Maandag jl. uit gevoerd in het postcheckambt te Brussel, waar drie bandieten in enkele minuten tijds de hand wisten te leggen op veertien mil- lioen frank en er ongehinderd mede wisten te verdwijnen. Aldus hield Maandagmorgen te 8.35 uur een zwarte auto stil voor het gebouw van het postcheckambt te Brussel. Drie heeren stapten er uit en volgden de sliert bedien den dis zich in het postcheckambt hun kan toren gingen vervoegen. De drie mannen stapten het gebouw binnen langs den ingang van den. Leuvenschen weg. door'epen de gangen en openden dan met een sleutel de deur van het cabinet van den onderchef- rekenplichtige H. Berger. De deur langs waar zij binnengingen was de eenige die toegang gaf tot dit kantoor. Eens binnen haalden zij revolvers boven en dwongen den H. Berger de handen omhoog te steken. Twee der man nen waren gemaskerd. De bandieten kwamen juist op het gepaste oogenblik. Enkele minuten vroeger en de koffers zouden nog niet zijn geopend ge weest en enkele minuten later zouden alle kassiers er aanwezig zijn geweest om de gel den af te halen om in den loop van den dag de noodiga verrichtingen te kunnen uit voeren. In het bureel lag een som van 12.000.000 gereed, waarop do'drie bandieten onmiddcl- lijk beslag legden. Langs een trap komend» uit den kelder welke uitkomt in het bureel van den H. Ber ger kwam juist een bediende boven met een zak waarin meer dan 1 millioen frank stak. Onder bedreiging van de revolvers moest deze bediend® oók zijn zak afgeven. Snoedig borgen de schurken het geld, circa 14.000.000 fr. samen, in een valies. De beide bedienden dwongen zij vervolgens naar den kelder neer te dalen en zich daar koest te houden. Even kalm a's zij gekomen, waren hebben de bandieten dan het bureel en het postcheckambt verlaten, stanten in hb'n auto cn verdwenen met den buit. Toen alles stil geworden was waagden de opgesloten bedienden weer boven te komen, eii deden dan de rijkswacht verwittigen. Best nog dat de bandieten niet in den kelder afdaalden want daar waren nog meer dere millioenen aanwezig. Uit al deze gegevens blijkt dat deze over val tot in zijn minste puntje en op de mi nuut af berekend was. Ts Marcinelle werd een privé-detectiel door een onbekende nr rgekogeld. De mcor- dnaar wist te ontkomen. T" Ohain werd een hoeve overvallen, de landbouwer en zijn zuster bewuste’oos geslagen cn een som geld gestolen. Dit alles was het werk van vier gemaskerden. Te Namen werden twee bedienden van het Casino, die drager waren van een som van 555.000 fr.. dcor vier bandieten over vallen en ontlast. De schurken namen daar- on de vlucht met een ziekenauto van een kliniek uit stad. Deze auto werd naderhand verlaten eangetroffen. Het ingeste’.de onder zoek leidde échte» tot de aanhouding van twee der bandieten. Te Nandrin legden twee gewapende ban dieten beslag op 30.000 fr. in het postkan toor van deze plaats. Te Luik werd de 37-jarige adjunkt- hoofdkommissaris Joba rond 17 u. ’s avonds voor zijn woning door een onbekende neer- gekögeld en gedood. De moordenaar kon ont vluchten. De H. Joba had een hevlgen strijd Ingespannen tegen het banditisme en het terrorisme. Te Momignies boden zich 15 gewapen de mannen, die helmen droegen waarop een roode ster prijkte, aan ter woning van den veearts Allardin. Deze nam echter de vlucht toen hij het gevaar vermoedde. Wat later kwam bij met gendarmen terug, vond zijn vrouw terug bij een buurman, maar gewond aan den hals door een revolverschot. Twee huurlieden werden door de bandieten ont voerd. Te Leuven werd een lid van de DMZB, die bij zijn woning water ging halen aan een pomp, door onbekenden neergekogeld. Te Ohain, bij een hoeveoverval, werd de landbouwer door drie kogels neergescho ten, de landbouwster gewond en de zoon des huizes met een matrak neergeveld, waarna de schurken de hand legden op 25.000 fr. Te Luik werd het hoofd van de kon- trolediensten van den veestapel door talrijke bandieten overvallen en neergeschoten. De toestand van den man is zorgwekkend. Te Heren t-Wijgmaal werd gevuurd op een lid van het v.N.V. die slechts licht gewond werd. Te Andrimont, langs den weg, werd het lijk ontdekt van een inwoner der ge meente. De man was gedood door drie revol- verkogels in het hoofd. Te Kleine-Spouwen werd een 30-jarige man uit Woepertingen, door een schot in den nek en een in den arm getroffen en gedood. In verband met dezen moord wer den drie verdachten aangehouden. In de streek van Bever werden drie hoevcovervallen gepleegd, waarbij slechts een den buit van 36.000 Ir. opbracht voor de bandieten, wijl zij bij de andere overvallen op de vlucht sloegen nadat de bewoners om hulp hadden geroepen. Te Neerharen overvielen 6 bandieten een hoeve. Een der bewoners loste schoten op de aanranders wijl deze tegenvuurden. Rijkswachten die juist langs daar op ronde waren kwamen tocgeioopen en vuurden even eens op de bandieten. Een der bandieten kon aangehouden worden. Het was een man uit Luik. Te Genk werd een inwoner der ge meente neergeschoten en gedood. Het blijkt niet aannemelijk dat hier een politieke moord zou bedreven zijn. Te Bolland deden Bandieten een vracht auto waarmede 1.063 kgr. boter vervoerd was, stilhouden, legden beslag op wagen en lading en namen ermede de vlucht Brussel waarts, na den voerder en zijn reisgezel af gezet te hebben te Loncin. Te Framerles werd een notarisklerk in volle straat vermoord en beroofd van 30.000 frank. Te Alken werd zekere Cl. Cleeren, hoofdverdeeler van de Aardappelcentrale door onbekende fietsers neergeschoten en zeer zwaar gewond, zulks dicht bij zijn woning. Te Wanze werd de H. Paul Gilson, vroeger baryton aan den Muntschouwburg maar thans directeur van het Arbeidsambt te Hoei, door een onbekende met revolver schoten vermoord. In den nacht van Vrijdag op Zater dag der vorige week hebben een 50-tal ban dieten, gewapend met machiengeweren en granaten, waaronder sommige het uniform van politieagenten droegen, da pakhuizen van de C.A.V. te Ans overvallen. De rijks wacht van Montegnée, versterkt door een afdeellng van de mobiele brigade der Luik- sche politie, kwam tusschen en een heftig geweervuur werd gewisseld met de bandie ten. Verschillende bandieten werden hierbij getroffen maar ook de nachtwaker der pak huizen werd door een schot gedood. Ten slotte namen de bandieten de vlucht. Slechts een hunner, een Pool uit Jemeppe-sur-Meu- se, kon aangehouden worden. Te Leuven, in de statie, wijl men er de postzakken gereed had aangebracht, kwam plots een bandiet bij den briefdrager, zette een revolver op dezes borst en eiscate de geldzakken welke een som van 2 a 300.000 frank bevatten. Met behulp van twee andere bandieten konden de schurken ontkomen met hun bult langs het goederenstation. Op zelfden avond vielen 3 gemaskerde en gewapende kerels te Oud-Heverlee den trein Leuven-Aarschot aan, dwongen den trein tot stilstand bij middel van het noodsein en legden de hand op een postpakket Inhou dende een belangrijke som alsmede op an dere verzonden stukken. - Te Humbeek bood zich bij avond een persoon aan op een hoeve. Op zeker oogen blik, wijl de vrouw des huizes naar de stal lingen was gegaan, overviel den onbekende den landbouwer en sloeg dezen neer met een hamer. Toen de vrouw naar binnen kwam onderging zij hetzelfde lot. Vervolgens stelae de schurx eea einde aan zijn leven door zich een revo.verkogel aoor het hcofd te jagen. Toen hulp gebeden werd was de vrouw reeds overleaen wijl de toestand van den man be denkelijk was. ‘xa Bociiolt, toen twee rijkswachters een persoon beschuldigd van diefstal, wilden aanhouden, trok deze een revo.ver ::i schoot een rijkswacater neer u.j wond werd. Toch kou de scliu.—..esterd worden. Te Luik werd nog een inwoner uit Pol- leur neergeschoten. Te Quaregnon werdén de burgemeester, een schepen en de gemeenteskretaris door De geweldige strijd welke reeds sedert maanden aanhoudt op h<t Oostfront, kende in den loop der laatste dagen nog geen verpoozen alhoewel de weersom standigheden heel wat slechter zijn ge worden daar in den Zuidelijken sector de temperatuur gemiddeld daalde tot 2 a 3 graden onder nul en regen en sneeuw zich gedurig afwisselen en de grond er doerweekt is geworden, wijl in den Noor delijken sector en ook in een gedeelte van het Centraal frontvak reeds sneeuw ligt en het operatieterrein reeds hard be vroren ligt. Daarbij komt neg dat de Sovjets de zwaartepunten van hun offensief steeds van het eene punt van het front naar een ander verschuiven. Aldus hebben zij de zwaartepunten van hun Herfstoffensief, dat verleden weefc in den sector van Kiev nog lag, thans verlegd tot de gebieden van den Dnieperbocht en dit van Gomel, wat niet beduidt dat de strijd niet voort woedt in de wig welke de Sovjets ge vormd hebben ten Westen van Kiev. Andermaal zijn geweldige materiaal- slagen aan den gang waarbij <1© Sovjets masras mensehen en materiaal in den strijd werpen, geweldige verliezen lijden, maar de betrekkelijk© stabiliteit die een 10-tcl dagen geleden verkregen werd an dermaal hebben gebroken zoodat te Ber lijn gesproken werd over een verergeren van den toestand, zcndei- dat deze even wel kritiek geworden is. Om een duidelijk beeld van den strijd op dit zoo uitgestrekte front te geven zullen wij andermaal sector per sector in oo-’er.schouw moeten nemen. In den meest Zuidelijken sector is de Krim ern groote egelstelling geworden welke door de Sovjets langs twee zijden bestormd wordt, eenerziids in het gebied van Kertsch waar de Sovjets een brug genhoofd hebben, gevormd cn anderziids langs de landengte van Perekcn. Op heide strijdtooneelen wisten de Duitsche troe pen alle Scvjet-aanvallen te verijdilen en stand te houden. Bij het aanbrengen van Sovjet-versterkingen voor hun bruggen- hoofll van Kertsch verloren de Sovjets talr.Cke schepen. On de landengte van Perekop werden zeer zware gevechten ge leverd ten Westen van de stad dragende zelfden naam. Omtrent de landengte van Perekop kan terloops vermeld worden dat deze 19 km. breed is, maar vlak, zonder bcomen, en kele meter boven den v/aterspiegel en in de Lente en den Herfst ten grootendeele onder water ligt. Aan den beneden-Dnjeper voerden Duitsche troepen aanvallen uit van uit Cherson waarbij zij "ëvangenen en buit wisten te maken, wijl de Sovjets druk uit oefenden bij Berislaw. In den groeten Dnjeper-bocht hebben de Sovjets een nieuw offensief ontketend, namelijk tusschen Sapcrosje en Kriwoi- Rog, waarbij zij 30 infanterie-divisies gesteund door talrijke pantserformaties in den strijd geworpen hebben. Ten koste van zeer zware verliezen aan manschap pen en materiaal wisten zij er plaatselijke terreinwinst te boeken. Doorbraakpogin gen ten Zuid-Westen van Dnjept'opef- trovsk en ten Ncord-Oosten van Kriwoi- Rog werden verijdeld, wijl ten Noorden van deze stad een bres in het Duitsche front door de Duitsche troepen kon wor den gestuit. Op een dag werden hier 120 Sovjet-tanks vernield. Een paar weken geleden deden de.Sovjets hun zwaarsten druk gelden bij Kriwoi-Rog zelf, thans hebben zij dezen verlegd tusschen deze plaats cn Saporosje, dus tegen het zuide lijk vak van den Dnjeper-bocht, wijl zij eveneens nieuwe aanvallen inzetten bij Krementschug, aan den Noorderkant van den bocht van den gemelden grooten stroom. Bij Saporosje zelf hebben Duitsche troepen een eiland in den Dnieper her overd en er gevangenen en buit gemaakt. Ook bij Tcherkassy, gelegen langs den Dnjeper, hcogerop dan Krementschug, verhoogden de- Sovjets hun druk. In het gebied van Kiev slaagden de Sovjets erin een smalle en spitse wig van 125 km. diep ten Westen van deze hoofd stad van de Oekraïne te vormen tot aan de stad Sjitomir, welks door de Duitsche troepen ontruimd werd. Deze wig dringt tot dkp in het achterland der Duitsche troepen. De Duitsche tegenaanvallen richten zich vooral tegen de zeer lange noordelijke en zuidelijke flanken van deze wig in zooverre dat de Duitschers reeds tot diep in deze flanken zouden dóórge drongen zijn. Aan den anderen kant wer pen de Sovjets groote troepermassas in de wig en trachten zij deze uit te breiden zoo naar het Zuiden als naar het Noor den. Naar de laatste berichten wisten de Duitsche troepen goede vorderingen te maken na tegenaanvallen in het gebied van Sjitomir en werden de Sovjets er op verschillende plaatsen teruggeworpen, wijl ten Noorden van de wig zware gevechten geleverd worden in het gebied van Ko- rosten. Hiermede hebben de Sovjets een kolos sale risico op zich genomen ten opzichte van de in de wig geworpen troepen, wat verklaart dat op verscheidene andere sectoren nieuwe aanvalsbewegingen inge zet werden. Het doel der Sovjets schijnt hier blijk baar een oprukken te zijn naar het Zui den. In acht nemend dat de Sovjet-aan- vallcn zoowel cp de'zuidelijken kant van den grooten Dnjeper-bocht, namelijk bij Cherson, Berislaw en Saporosje, en aan de noord-oostelijke zijde van de stroom- kromming, namelijk van Krementschug tot Tcherkassy en verder de wig van Kiev welke de Sovjets bracht tot Sjitomir, kan besloten worden dat de Sovjets hier een groote tangbeweging trachten uit te voe ren tegen de Duitsche troepen welke strijden in den Dnjeper-bocht en in het gebied van Tcherkassy-Perejaslav. Lukt deze opzet niet, dan loepen de Sovjets in de wig van Kiev hunnerzijds ook groet gevaar zelf te worden afgesne den. Ten Noord-Westen van Tchemigow. poogden de Sovjets met behulp van sterke afdeelingen door te breken, maar na zeer gevoelige verliezen geleden te hebben, o. m. 217 tanks, bleef hen alle sukses weg. In het gebied van Gomel is eveneens •een nieuwe felle strijd ontbrand. Zoowel ten Zuid-Westen als ten Noord-Oosten van deze stad hebben de Sovjets nieuwe aanvallen ingezet welke door tanks en slagvliegers gesteund werden. Sovjet troepen die ten Zuid-Westen van Gomel de stad Rjetehiza poogden in te nemen werden in de pan gehakt en vernietigd. Ten Noord-Westen evenals ten Westen van Smolensk alsmede in het gebied van Newel vielen de Sovjets andermaal met nieuwe sterke krachten aan en poogden verder door te dringen en de wig van Newel uit te breiden. Enkele bressen van weinig beteekenis welke zij bereikten blij ken intusschen te zijn a^cgrendeld. Ver der werden al hun aanvallen verijdeld wijl zij zeer zware verliezen leden. Op het gansche Oostfront verloren de Sovjets jjantseri -■

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1943 | | pagina 1