Poli tiseli overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en W ctcnschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. EERSTE JAER. ZONDAG APRIL 18G2. N" 2. Hetgeen er in Mexico omgaet is zoo duister dat men vreest voor kwalyke overeenkomst tus- schen de franscheengelsche en spacnsche troepen daér afgevaerdigt, altyd is het zeker dat M. du Rois de Saligny onderrigtingen onl- vangen heeft om tnel hevigheid te werk le gaen. Engeland houdt zieh thans onledig met de verdediging zyner kusten. Het scliynt dat de Kanons Armstong daér den voorkeur hebben. Italiën werkt ook om zync krygsmagt op goede verdedigings voet te stellen. Zestien nieuwe voetgangers regimenten zullen in het kort ge vormd worden. Pruissen is woelig aen zyne kiezingen. Men spreekt van den aftogt van verseheidene ministers. Luidens de verklaring van den engéïschen Staet-Sekrelaris, de heer Layard, zyn de onder handelingen over het handels-verdrag tusschen Engeland en België, opgeschorst. De afkoop van den sehelde-tol sehynt een der slruikelstecnen te zyn, en het engelsche ministerie heeft op slot van rekening geweigerd zyn aendeel te betalen in den afkoop van dien tol. Zondag werd de laetstc verlooning van het Tooneelkundig Festival gegeven. De Maetschappv de f laemsclte Ster heeft die reeks aengename avondstonden gesloten met de vertooning van het Spookdoor SleekElisa de Kantwerkster, door darrein, en de IVeerwolfdoor Van Pcene. Stadsschouwburg was door een uitgelezen pu bliek opgepropt, en de lachjes die gedurig op het geluct der aenschouwers legenblonken, be wezen dat de uitvoering der stukken met goeden uitslag bekroond werd. Daer de Maetschappv de Flaemsche Ster reeds gunstig bekend is, vinden wy het onnoodig hier eiken speler in het byzonder lof toe te zwaeijen; noglans behoeven wy een paer woorden le reppen over den heer Mailliard, vader, die voor den eersten keer de planken betrad en op eene onverbeterlyke manier eene kluchtige alleenspraek De Flik kers van 'nen ouden Danservoordroeg, liet talent des heeren Mailliard onttrok uit aller borsten de luidruchtigste toejuichingen; byzon- derlyk hebben wy de Damcn hartelyk zien lachen, immers zy dansen ook geern, en wan neer zy dan een man zyne oude flikkers met vollen zwier en kunde zien slagen, moet dit aen hacr in 't byzonder goed bevallen. De dry stukken waren acngcnaem, voorna- melyk heeft dit van Elisa de Kantwerkster het publiek hartelyk doen lachen. Het muziek in den Weerwolf behaegt niet; de kooren hadden kunnen met beteren samen hang uitgevoerd w orden, maer hel overige werd goed gegeven; doch, over het algemeen is dit stuk door het publiek maer koel onlhaeld gewordende aenschouwers laten wy oor- 4 DE TOEKOMST, l)e Brieven voor de redaktie, de boeken om in ons biadje geplaclsl te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Uiimude- feis'act, 26, loegestuerd worden. INSCHRVVING Voor Yperen, per trimester, fr. 1-00; perjaer, fr. 4-00, voorop te betalen. Buiten stad, /elfde prys met verhooging van het port. BEKENDMAKINGEN 12 een timen den drukregelDe Plakbiukvo en andere Bkrigten, ten Bnreelc van dit blad gedrukt, bekomen écne inlyving gratis. Alle inschryver, voor één jaer, heeft reg't drymael een berigt van zes regels, zyn beroep betreffende, in dit biadje te laten inlvveu. lit het vervolg E TOEKOMST den Xondug eerschffiten.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1862 | | pagina 1