Politisch overzicht. - Stads-nieiiws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Slads nieuws. EERSTE JAER. ZONDAG 20 APRIL 1862. N" 4. Dc oorlog, in dc Vereen igde-S la ten, wordt met eene buitengewone snelheid voortgezet. Het Senaet van Washington komt 13 millioenen dol- laers te stemmen tot het bouwen' van geku- rasseerde vaertuigen. Het midden-korps van het leger der Bondgenooten is reeds tot aen Waren town gevorderd en hunne vloot heeft al reeds Nieuw-Orleans beginnen bestormen. Volgens den New-York Times zal aldaer den oorlog, vóór dat den zomer voorby is, geëindigd zyn. Garibaldi vervolgt zyn uilstapjen in Lom- bardie, den 9 was hy te Bergam, den 13 te Crema, alwaer hy eene acnspraek aen het volk gcdaen heeft. Men geloofd dat hy zal van 13 tot 20 April terug te Turin zyn, om zich van daer in het Modeensche te begeven. Hy zal Bologne bezoeken, vervolgens zich naer Napels begeven om daer, ter zeiver tvde als Vik- toor-Emanuel, zich te bevinden. Griekenland is op verre na zoo rustig niet als men wel denkt; koning Otho loopt gevaer zync kroon te verliezen. Het getal der opstan delingen vergroot dagelyks. Volgens dat men voorziet zullen de kiezingen, in Pruissen, geheel tegenovergesteld aen de verlangens van het gouvernement, uitvallen. De zaken van Mexico leveren ons geene ze kere tydingen op, daerom zien wy ons ge dwongen tol een naeste nummer dc lezer er op te onderrigten. Dc byeenkomslen voor de Kamers der Volks vertegenwoordigers van Belgie, zyn uitgesteld tot 6 Mei. Alvorens te scheiden, hebben de Leden derzelve het hudjet van 't Buitenlands aengenomen. De aenvraeg der kredieten van 323,000 fr. bestemd lot het maken van twee vuerschepen, is aenveerd door 49 stemmen tegen 32 en 4 onthoudingen. Iïel Senaet wordt byeengerocpen op Dynsdag 29 dezer maend, ten 2 ure namiddag. DE TOEKOMST, De Brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaetst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, £>ixmmlc- stract, 96, tocgestuerd worden. 1NSCHRYVING Voor Yperen, per trimester, fr. 1-00; perjaer, fr. 4-00, voorop te betalen. Buiten stadzelfde prys met verhooging van het port. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregelDe Plakbrieven en andere Berigten, ten Bureele van dit blad gedrukt, bekomen ééne inlyving gratis. Alle inschryver, voor één jaer, heeft regt drymael een berigt van zes regels, zyn beroep betreffende, in dit bladje te laten inlyven. Het Bulletin staende van onder oen de derde bladzgde van. dit Weekblad, moet met den post, tegen 1 centiem, véór Vrj dag aenstaende, behoorlyh ingevuld, den Uit gever daTTOU4MïOMMS TT besteld worden. Onnoodig te zeggen dat de reeds geab&n- neerden dit niet behoeven te doen. De prys van liet menagiebrood, gemaent met zuiver tarwe meel, in de weeK van 20 tot 27 April, is gesteld aen 2!) cent" per Kilogram. Generael Van Gasteel is Zondag avond met het laetste Konvooi in onze stad aengekomen. Hy komt het 11° re giment, alhier in garnizoen, opzigtcn. Onze Senateur, Baron Mazeman de Coulhove, heeft Dyns dag met zyne gewoonc gastvryheiddien heer op eenen pracht-maeltyd uitgenoodigd, wacr alle de overheden onzer stad tegenwoordig waren.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1862 | | pagina 1